ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο Γιεύθςνζη Δπγαζίαρ: Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Υεκείαο Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Παλεπηζηεκηνχπνιηο Αζήλα Σει Fax E:mail Γιεύθςνζη Οικίαρ: Ιζάθεο 60, Αζήλα Σει ποςδέρ: Πηπρίν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1970 Γηδάθησξ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1977 Ακαδημαϊκή Δξέλιξη: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Δξγαζηήξην Μεραληθήο θαη Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, βνεζφο Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, βνεζφο Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Καζεγεηήο, 2003 Παλεπηζηήκην Manchester, Μ. Βξεηαλία, Σκήκα Υεκείαο, αξρηθά σο Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο, ( ) θαη ζηε ζπλέρεηα σο Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ( ). Μέλορ ζε Δπιζηημονικέρ Δηαιπείερ: Μέινο ηεο Royal Society of Chemistry ηεο Μ. Βξεηαλίαο (MRSC) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Θεξκηθήο Αλάιπζεο (κέινο Γ) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πνιπκεξψλ Γιδακηική Δμπειπία: Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: Υεκηθή Κηλεηηθή, Κιαζηθή Θεξκνδπλακηθή, ηαηηζηηθή Θεξκνδπλακηθή, 1987 ζήκεξα Δηδηθά Κεθάιαηα Φπζηθνρεκείαο (ην κέξνο ηεο Φαζκαηνζθνπίαο) 1997 ζήκεξα. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία, Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία ζην ΔΠΔΑΚ Επηζηήκε ηωλ Πνιπκεξώλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο. Φαζκαηνζθνπία Raman ζην Μεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Manchester-Σκήκα Υεκείαο

2 Δπεςνηηικά Πεδία: Μειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθνινγίαο ζπλζεηηθψλ θαη θπζηθψλ καθξνκνξίσλ, φπσο νιηγνκεξψλ, ζπκπνιπκεξψλ, λαλνζχλζεησλ πιηθψλ, πεπηηδίσλ, παξαγψγσλ ησλ ακηλνμέσλ θ.α.. Φπζηθνρεκηθή κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ νπζηψλ κε θαξκαθνινγηθή δξάζε κε ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο. Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ε ζεξκηθήο αλάιπζε θαη ε θαζκαηνζθνπία Raman. Κπιηήρ ζε Δπιζηημονικά Πεπιοδικά: 1. Journal of Polymer Science 2. Chemical Society (Chemical Communications) 3. Polymer 4. Langmuir 5. J. Phys. Chem. B Γιδακηοπικά: 1. Μ. νπηδίδνπ: Δνκή Μαθξνκνξηαθώλ Αιπζίδωλ, Π. Ξπλνγαιάο: Φπζηθνρεκηθέο Ιδηόηεηεο Παξαγώγωλ α-ακηλνμέωλ, Υ. εκηδαιάο: Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ PAF, B. Πνιιάηνο: Μνξθνινγία θαη δνκή ηωλ λαλν-πνιπκεξηθώλ πιηθώλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζωξάθηζεο, 2009 Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι ποςδών: 1.. Κππξαίνο: Θεξκηθή θαη Φαζκαηνζθνπηθή Μειέηε Σπλζεηηθώλ θαη Φπζηθώλ Υιηθώλ, Νηνχιαο: Μειέηε ηεο Δνκήο θαη ηεο Μνξθνινγίαο Δηζπζηαδηθώλ Σπκπνιπκεξώλ Ομπαηζπιελίνπ-Ομπβνπηπιελίνπ, Γ. Μνπζειίκε: Μειέηε αιιειεπίδξαζεο ηνπ θαξκάθνπ Captopril κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζηηβάδεο ηεο DPPC κε ηε ρξήζε Δηαθνξηθήο Θεξκηδνκεηξίαο θαη Φαζκαηνζθνπίαο Raman, Α. Μεηζνπνχινπ: Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ ακηλνμένο nor Λεπθίλε, Γθέγθα: Δηακνξθωηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνηόκνπ αληηϋπεξηαζηθνύ θαξκάθνπ ΜΜ3 κέζω Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ θαη Υνπνινγηζηηθήο Χεκείαο θαη κειέηε ηωλ αιιεινεπηδξάζεώλ ηνπο κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζοηηβάδεο κέζω Φπζηθνρεκηθώλ κεζόδωλ, Δ. Υαιθεχο: Δηακνξθωηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνηόκνπ αληηϋπεξηαζηθνύ θαξκάθνπ ΜΜΚ2 κέζω Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ θαη Υνπνινγηζηηθήο Χεκείαο θαη κειέηε ηωλ αιιεινεπηδξάζεώλ ηνπο κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζοηηβάδεο κέζω Φπζηθνρεκηθώλ κεζόδωλ, Π. Υαηδεγεσξγίνπ:Φπζηθνρεκηθή αλάιπζε ηωκ αιιαγώλ θάζεωο πνπ παξνζηάδεη ην ξαθεκηθό κε κείγκα ηνπ θπζηθνύ ακηλνμένο DL-Norvaline θαη κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε κνληέια βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ ηεο DPPC, 2007

3 8. Ν. Παπαθσλζηαληφπνπινο: Φπζηθνρεκηθή κειέηε ηωλ αιιειεπηδξάζεωλ ηωλ ακηλνμέωλ DL-Norleucine θαη DL-Methionine κε κνληέια βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ ηεο DPPC, 2008 Μέινο ηξηκειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη επηακειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα δηδαθηνξηθά, θαη δηπισκάησλ εηδίθεπζεο, ηφζν ηνπ ηκήκαηνο Υεκείαο φζν θαη άιισλ ηκεκάησλ Υεκείαο άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ ΔΜΠ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Manchester (ζε δηαζηήκαηα κε εθπαηδεπηηθή άδεηα) επέβιεςα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 1. Hoon Hong Teo (Ph.D): The preparation, crystallisation and melting behaviour of ethylene glycol oligomers and their dialkyl ethers, J. Thatcher (Ph.D): Thermal and spectroscopic studies of polymer electrolytes C. Jones (M.Sc.): Low frequency Raman Spectroscopy of poly(ethylene oxide) and alkoxy ended derivatives, M. Tipping (M.Sc.): Raman spectroscopy of polypeptides and synthetic polymers, Πηςσιακέρ Δπγαζίερ 30 εξγαζίεο ζε ζέκαηα ζεξκηθήο αλάιπζεο θαη θαζκαηνζθνπίαο ζπλζεηηθψλ νιηγνκεξψλ θαη παξαγψγσλ α-ακηλνμέσλ θαη έλα ζέκα ζηε κειέηε δνκήο κπεηνλίηε κε ζπλεξγαζία Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ & Βαξπηίλεο. Κςπιόηεπα Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα και Οικονομικέρ Δνιζσύζειρ: 1. NATO Research Programme (442/32213): Study of Biopolymers by Laser-Raman Spectroscopy ( ). 2. Twinning (E.E.C.) Programme ( GRPUJU1): Low Frequency Laser- Raman Spectroscopy of Oligomers ( ). 3. Research Programme from Ministry of Research and Technology (Greece) (87 ΔΓ 191): Physical Chemistry Properties of Polymers in Solution ( ). 4. British Council- University of Athens joint research programme (70/4/1231): Polymer Electrolytes ( ). 5. NATO (Collaborative Research Grant) 850/F681544: Structures of Block Copolymers in their Liquid and Crystalline States ( ). 6. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/L22621: Aqueous Gels of Block Copolymers ( ). 7. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/L22645: Synthesis, Bulk State Structures and Modelling of Block Copolymers with controlled Architecture ( ).

4 8. Trainning and Mobility of Researchers Programme FMRX-CT CDG 12- DLCL ( ). Complex Architectures in Diblock Copolymer based Polymer Systems 9. Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα ησλ British Council θαη Royal Society ( ). 10. Oηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΛΚΔ 1995-ζήκεξα) 11. Πξφγξακκα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΠΔΥΩΓΔ: Αλάιπζε θαη Eπεμεξγαζία Φαζκάηωλ IR θαη Raman. 12. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/Q15645: Vibrational Spectroscopy of New Materials 12. ΠΔΝΔΓ 2003 (03ΔΓ150) Ναλνζύλζεηα πνιπκεξηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζωξάθηζεο ΔΝΣΔΡ 04EP36 Σπλζεηηθά βηνπιηθά: Ναλνδνκέο ηεξαξρηθήο απηό-νξγάλωζεο θαη δπλακηθή πεπηηδηθώλ ζπζηαδηθώλ ζπκπνιπκεξώλ ΠΔΠ Ινλίσλ Νήζσλ (ΙΝ-4) Έιεγρνο πνηόηεηαο θαη πξνζδηνξηζκόο ππνιεηκκαηηθόηεηαο θπηνθαξκάθωλ ζηα ηξόθηκα ςνέδπια: 1. Low-Frequency Raman Spectroscopy of α,σ Disubstituted n-alkanes. Physical Aspects of Polymer Science Conference, Reading, U.K Μνξθνινγία ησλ Κξπζηαιιηθψλ Οιηγνκεξψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman Κ. Βχξαο 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεξεάο Καηαζηάζεσο, Πάηξα Γηακήθεηο Αθνπζηηθέο πρλφηεηεο ζε Κξπζηαιιηθά Πνιπκεξή. Φαζκαηνζθνπία Raman Υακειψλ πρλνηήησλ. Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Αζήλα, End Effects in the Low-Frequency Raman Spectroscopy of Helical Oligo(oxyethylene)s. Physical Aspects of Polymer Science, Leeds, U.K., Γηακήθεηο Αθνπζηηθέο πρλφηεηεο (LAM) Κξπζηαιιηθψλ Τιηθψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman.

5 Β-Α. Γθιεδάθνπ θαη Κ. Βχξαο 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεκείαο (Δ.Δ.Υ.), Αζήλα, Φαζκαηνζθνπία Raman ησλ Πνιπκεξψλ. Κ. Βχξαο 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Αζήλα, Raman Scattering from Longitudinal Acoustic Modes (LAM) of Crystalline Oligomers. NATO Advanced Research Workshop, Mons, Belgium, (After invitation of Professor Dosiere, University of Mons-Hainaut). 8. Polymer Electrolyte Based on Poly(oxyethylene) studied by Raman Spectroscopy. 6th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC), Aghia Pelagia, Crete, Greece, ρέζε Γνκήο-Ιδηνηήησλ Δλπδαησκέλνπ PVAc Α. Kαλαπίηζαο, A. Maestegu, Π. Πίζζεο θαη Κ. Βχξαο 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Μειέηε Ακφξθσλ Τιηθψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman. Μ. Λπξαηδή θαη Κ. Βχξαο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Γνκή Κξπζηαιιηθψλ Μαθξνκνξηαθψλ Αιχζεσλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman. Κ. Νηθνιατδνπ θαη Κ. Βχξαο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Low-Frequency Raman Modes in Polymers. Κ.Viras 11th European Symposium on Polymer Spectroscopy, Valladolid, Spain, (After invitation of Professor J.M. Pastor, University of Valladolid). 13.Φαζκαηνζθνπία Laser Raman α,σ Γηυπνθαηεζηεκέλσλ Αιθαλίσλ Μ. νπηδίδνπ, Α. Κνθθηληά, Κ. Παιαηφο θαη Κ. Βχξαο 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεκείαο, Αζήλα, Low-Frequency Raman Spectra and Normal Modes of Methoxy-ended Oligo(oxyethylene)s H. Matsuura,, C. Booth and C. Price Fifteen International Conference on Raman Spectroscopy,ICORS XV, Pittsburg, USA, Theory and Experiments on High Dilutions. G.S. Anagnostatos, P. Pissis, and M. Soutzidou.

6 International Workshop on High Dilutions, Erlangen-Nurberg, Germany, Theory and Experimental Support of Stable Molecular Water Clusters in Water Solutions.Phase Transitions. G.S. Anagnostatos,, P. Pissis, M. Soutzidou and D. Paschali. Boson-Einstein Condensation and Pairing, Pune, India, Detection of Water Clusters in Infinite Methanol-water Solutions. G.S. Anagnostatos, D. Paschali,, M. Soutzidou and P. Pissis. 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denmark, Multiplication Effect of Water Clusters in Methanol-water Solutions. P. Pissis, G.S. Anagnostatos, D. Paschali, and M. Soutzidou 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denemark, Water Clusters in Methanol-water Clusters, M. Soutzidou, P. Pissis, G.S. Anagnostatos, and D. Paschali. 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denemark, The Law of Similars in the Clathrate Model. G. S. Anagnostatos, P. Pissis and OMEOMED 97 Comference, Urbino, Italy, Molecular Water clusters in Water. P.S. Anagnostatos,, M. Soutzidou and P. Pissis. 7th Hellenic Symposium of Nuclear Physics Society, Athens, Φπζηθνρεκηθέο Ιδηφηεηεο Λπηδηθψλ Ακηλναιθννιψλ Ι. Μαξαγθνχ, Π. Ξπλνγαιάο, Β. Κφθνηνπ, Γ. Κφθνηνο θαη Κ. Βχξαο 4 ν πλέδξην Πνιπκεξψλ, Πάηξα, Δπίδξαζε ηνπ Ακφξθνπ Βνπηπιελνμεηδίνπ ζηηο Θεξκηθέο Ιδηφηεηεο πκπνιπκεξψλ Αηζπιελνμεηδίνπ-Βνπηπιελνμεηδίνπ. Α. Γθίθαο,. Κππξαίνο, Μ. νπηδίδνπ θαη Κ. Βχξαο. 4 ν πλέδξην Πνιπκεξψλ, Πάηξα, Microphase Separation in Interpenetrating Polymer Networks. A. Kanapitsas, P. Pissis, L.V. Karabanova and 5 th European Conference on Advanced Materials and Processes and Applicattions Maastricht, Holland, Study of the Polymorphism of Lipidic Amino Acid Derivatives by Differential Scanning Calorimetry, Optical Microscopy and Raman Spectroscopy. C. Grammatikaki, A. Mitakos, M. Soubakas, P. Xynogalas, V. Constantinou- Kokotos, G. Kokotos and 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, 1998.

7 26.Intermolecular Forces and Solvent Effects E. Souroveli, E. Tzoutzia, M. Soutzidou, I. Molinou and K.Viras 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, The Structure of Chain Molecules in the Liquid State: Low Frequency Laser Raman Spectra of Monosubstituted n-alkanes. M. Soutzidou, D. Papanastassiou and 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, Large Stable Water Clusters non Disolvable in Water. G.S. Anagnostatos, P. Pissis,, D. Paschali and M. Soutzidou 9th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Danemark, Study of the Polymorphism of Lipidic Aminoacid Derivatives by Differential Scanning Calorimetry. M. Katsarou, N. Gravos, P. Xynogalas, V. Constantinou-Kokotou,G. Kokotos and 4 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 99) Patra, (άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ). 30.Equilibrium Chain Folding in Semi-crystalline Block Copolymers in the Bulk and in the Films. J.P.A. Faiclough, S.M. Mai, S. Turner, I.W. Hamley,, N. J. Tirell, C. Βooth and A.J. Ryan. ACS National Meeting, New Orleans, USA, Μειέηε Γηαρσξηζκνχ Φάζεο θαη Μνξηαθήο Κηλεηηθφηεηαο ζε Πνιπκεξηθά Μίγκαηα Πνιπνπξεζάλεο/πκπνιπκεξνχο κε Σερληθέο Γηειεθηξηθήο Φαζκαηνζθνπίαο θαη Μεραληθήο Θεξκηθήο Αλάιπζεο. Α. Καλαπίηζαο, Π. Πίζζεο, Α. Βαηάιεο, Κ. Γειίδεο θαη Κ. Βχξαο XVI Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ναχπιην, Dielectric Studies of Molecular Mobility in Triblock Copolymers of Poly(oxybutylene) and Poly(oxyethylene). M. Bouga, D. Fragiadakis, K. Bourdakos, A. Spanoudaki, A. Kyritsis, P. Pissis, A. Vassilikou-Dova,, W. Mingavanish, C. Chaibundit and C. Booth. 2 nd International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications, IDS and DRP, Leipzig, Θεξκηθή Αλάιπζε ηεο Υνιεζηεξφιεο θαη δχν Δζηέξσλ ηεο Π. Καθάηζνπ, Ν. άιαξε, Γ. Κφθνηνο θαη Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Μειέηε ηεο Κξπζηαιιηθφηεηαο θαη ηεο Μνξθνινγίαο Πνιπκεξψλ κε

8 Θεξκηθή Αλάιπζε. Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Μειέηε Μεραληζκψλ Μνξηαθήο Κηλεηηθφηεηαο θαη Μηθξνκνξθνινγίαο Οξγαληθψλ/Αλνξγάλσλ Ναλνζπλζέησλ Τιηθψλ κε Σερληθέο Θεξκηθήο Αλάιπζεο. Α. Καλαπίηζαο, Π. Πίζζεο, Α. Βαηάιεο, Κ. Γειίδεο, Κ. Βχξαο, P.Y. Mamunya θαη V.E. Lebedev. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Θεξκηθή Αλάιπζε Σξηζπζηαδηθψλ πκπνιπκεξψλ ηνπ Σχπνπ Ομπβνπηπιελίνπ/Ομπαηζπιελίνπ/νμπβνπηπιελίνπ (BnEmBn). Α. Μεηζνπνχινπ, Μ. Καηζακπέθεο, Α. Κνξίιιεο θαη Κ. Βχξαο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Θεξκηθή Αλάιπζε Σξηζπζηαδηθψλ πκπνιπκεξψλ ηνπ Σχπνπ Ομπαηζπιελίνπ/Ομπβνπηπιελίνπ/Ομπαηζπιελίνπ (EnBmEn). Γ. Μνπζειίκε, Ν. Καξαράιηνπ, Κ. Υαξαιακπίδνπ θαη Κ. Βχξαο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Phase Transitions in Crystals of Norvaline P. Chatzigeorgiou, N. Papakonstantopoulos, P. Xynogalas and MEDICTA 2005 Thessaloniki Α Solid-State Study of Captopril and Enalapril by Thermal Analysis and Raman Spectroscopy D. Christodouleas, C. Fotakis, G. Mouselimi, T. Mavromoustakos and MEDICTA 2005 Thessaloniki Comparison among DSC, Raman spectroscopy and H.P.L.C. methods for determination of moisture and sugars content in honey analysis from Kefalonia island P. Chatzigeorgiou, V. Pollatow, P. Xynogalas, Y. Samaras, MEDICTA 2007, Palermo, Italy 2007

9 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Influence de la solvatation preferentielle sur les dimensions des polymeres en solution dans des melanges de solvants. A. Dondos, and F. Aroni Europ. Polym. J., , 9, (1973). 2. Etude des dimensions moleculaires des polymeres dissous dans des melanges binaires de solvants polaires et non polaires-i polyvivyl-2-pyridine. F. Vira,, F. Aroni and A. Dondos Europ. Polym. J., , 10, (1974). 3. Transition conformationelle du chlorure de polyvinyle en solution dans des melanges binaires de solvants polaires et non polaires. A. Mitsou-Clappas and Europ. Polym. J., , 16, (1980). 4. Raman scattering from the longitudinal acoustic mode of oligo-oxyethylene., H.H. Teo, A. Marshall, R.C. Domszy, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 21, (1983). 5. Low-frequency Raman scattering from methylene-oxyethylene-methylene triblock oligomers. T.G. Swales, H.H. Teo, R.C. Domszy,, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 21, (1983). 6. Low-frequency dynamics of solid poly(l-alanine) from Raman spectroscopy. M. Tipping, and T.A. King Biopolymers, , 23, (1984). 7. Low-frequency Raman-active modes and temperature depedences in oligooxyethylene., T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 23, (1985). 8. Effect of temperature on low-frequency Raman scattering from crystalline pentadecaethylene glycol di-n-octadecyl ether., T.A. King and C. Booth J.Chem. Soc. Faraday Trans., 2, , 81, (1985). 9. The effect of temperature on the low-frequency Raman scattering from pentadecaethylene glycol di-n-hexyl ether and related materials., T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 81, (1985). 10. Low-frequency excitations in amorphous poly(vinylacetate). F. Viras, and T.A. King J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 23, (1985).

10 11.Morphology of poly(oxyethylene)methyl-n-alkyl ethers as determined by small angle X-ray scatterting., F. Viras, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 83, (1987). 12.Application of the perturbed-elastic-rod model to the longitudinal acoustic modes of poly(oxyethylene)s and their n-hexadecyl ethers. F. Viras,, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 83, (1987). 13.Crystalline morphology of block copoly(oxypropylene/oxyethylene/oxypropylene) by small-angle X-ray and Raman scattering. F. Viras, Y.Z. Luo,, R. Mobbs, T.A. King and C. Booth Makromol. Chem., , 189, (1988). 14.Preferential solvation in polymer cosolvent systems: polystyrene + cyclohexane + ethanol and poly(vinyl-2-pyridine) + nitromethane + carbon tetrachloride. F. Viras and J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 26, (1989). 15.Polymer cosolvent system: poly(vinyl-2-pyridine)/toluene/ethyl acetate. M. Palaiologou, F. Viras and Europ. Polym. J., , 24, (1988). 16.Low-frequency Raman spectra of even α,σ disubstituted n-alkanes. K.Viras, F. Viras, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Phys. Chem., , 93, (1989). 17.Solutions properties of polystyrene mixtures of toluene with ethyl acetate. I. Molinou, M. Palaiologou, F. Viras and Europ. Polym. J., , 27, (1991). 18.Low-frequency Raman-active modes in α-methyl,σ-hydroxyoligo(oxyethylene)s. C. Campbell,, A.J. Masters, J.R. Craven, Z. Hao, S.G. Yeates and C. Booth J. Phys. Chem., , 95, (1991). 19.Low-frequency Raman spectra of odd α,σ-disubstituted n-alkanes. F. Viras,, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Et., , 29, (1991). 20.Crystallinity of uniform oligo(oxyethylene) mono-alkyl ethers studied by Raman spectroscopy. J.R. Craven,, AJ. Masters and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans., , 87, (1991) 21.Low-frequency Raman-active modes in methoxy-ended and hydroxy-ended C. Campbell, and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Et., , 29, (1991).

11 22.Crystallinity of uniform tri(oxyalkylene)s. A.D. Bedells, C. Booth and Makromol. Chem., , 192, (1991). 23.Crystallinity of uniform oxyethylene/methylene/oxyethylene (E m C n E m ) oligomers studied by X-ray diffraction, differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. C. Campbell,, M.J. Richardson, A.J. Masters and C. Booth Makromol. Chem., , 194, (1993). 24.Raman scattering from longitudinal acoustic modes (LAM) of crystalline oligomers. V.-A. Glezakou, C. Booth and NATO ASI-C Series: Mathematical and Physical Sciences.Crystallization of Polymers 87-92, C405, (1993). 25. Polymer electrolytes formed from oxymethylene-linked poly(oxyethylene) and alkali metal perchlorates studied by Raman spectroscopy., J.H. Thatcher, C.V. Nicholas and C. Booth Solid State Ionics, 49-56, 68, (1994). 26.Poly(oxyethylene) chains and rings studied by Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry., Z.G. Yan, C. Price and C. Booth Macromolecules, , 28, (1995). 27.Low-frequency Raman modes in crystalline chain molecules. Macromol. Sympo., , 94, (1995). 28.Structures of oxyethylene/oxybutylene diblock in their solid and liquid states. Y.-W. Yang, S. Tanodekaew, S.-M. Mai, C. Booth, A.J. Ryan, W. Bras and Macromolecules, , 28, (1995). 29.Bilayer lipid membranes as electrochemical detectors for flow injection immunoanalysis. D.P. Nikolelis, CG. Siontorou, V.G. Andreou, and U.J. Krull Electroanalysis, , 7, (1995). 30.Preparation and properties of large usubstituted crown ethers:1 cyclic heptacosa(oxyethylene)(cyclo-e27, 81-crown-27) studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering and differential scanning calorimetry. Z. Yang, G.-E. Yu, J. Cooke, Z.A.-Adib,, H. Matsuura, A.J. Ryan and C. Booth. J. Chem. Soc. Faraday Trans., , 92, (1996). 31.Low-molar-mass cyclic pol(oxyethylene)s studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering and differential scanning calorimetry. G.-E. Yu, T. Sun, Z.-G. Yan, J. Cooke,, A.J. Ryan, C. Price and C. Booth

12 Polymer, 35-42, 38, (1997). 32.Chain folding in cyclic oligo(oxyethyelene)s- Crystallinity of large unsbstituted crown ethers by X-ray scattering and differential scanning calorimetry. Z Yang, J. Cooke,, P.A. Gorry, A.J. Ryan and C. Booth J. Chem. Soc., Faraday Trans , 93, (1997). 33.Chain folding in semicrystalline oxyethylene/oxybutylene diblock copolymers. S-M. Mai, J.P.A. Fairclough,, P.A. Gorry, I.W. Hamley, A.J. Ryan and C. Booth Macromolecules, , 30, (1997). 34. Large cyclic poly(oxyethylene)s: Chain folding in the crystalline state studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering, and differential scanning calorimetry. J. Cooke,, G-E. Yu, T. Sun, T. Yonemitsu, A.J. Ryan, C. Price and C. Booth Macromolecules, , 31, (1988). 35. Differential scanning calorimetry (DSC) and Raman spectroscopy study of poly(dimethylsiloxane). M. Soutzidou, A. Panas and J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., , 36, (1998). 36. The LAM-1 band in the low-frequency Raman spectra of even and odd monosubstituted n-alkanes. M. Soutzidou, A.J. Masters, and C. Booth Phys.Chem.Chem.Phys., , 1, (1999). 37. Chain folding in poly(ε-caprolactone) studied by small-angle X-ray scattering and Raman spectroscopy. A strategy for blending in the crystalline state. S.A. Berrill, F. Heatley, J.H. Collett, D. Attwood, C. Booth, J.P.A. Fairclough, A.J. Ryan, A.J. Dutton and R.S. Blundell J. Matter. Chem., , 9, (1999). 38. Properties of polyvinylchloride in solution: An hydrodynamic and vibrational vibrational spectroscopy study. V-A. Glezakou, M. Soutzidou, C. Loukoutos, I. Xexakis, and J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., , 37, (1999). 39. Equilibrium chain folding in semi-crystalline block copolymers in the bulk and in thin films. J.P.A. Fairclough, S-M. Mai, S. Turner, I.W. Hamley,, N.J. Tirell, C. Booth and J.A. Ryan Polym. Prepr., , 40, (1999). 40. Investigation of the microphase separation in blends of polyurethane-based ionomers. C. Tsonos, L. Apekis,, L. Stepanenko, L. Karabanova and L. Sergeeva J. Macromol. Sci., , B39, (2000).

13 41. Dielectric behaviour of α-cyclodextrin, heptakis(2,3,6-tri-o-methyl)-βcyclodextrin randomly methylated β-cyclodextrin and low frequency Raman spectra of α- and β-cyclodextrins. J.C. Papaioannou, N.D. Papadimitropoulow and Mol. Phys., , 99, (2001). 42. Phase behavior and molecular mobility in polyurethane/styrene-acrylonitrile blends. A.S. Vatalis, A. Kanapitsas, C.G. Delides, and P. Pissis. J. Appl. Polym. Sci., , 80, (2001). 43. Electrical and dielectric behavior in blends of polyurethane-based ionomers. C. Tsonos, L. Apekis,, L. Stepanenko, L. Karabanova and L. Sergeeva Solid State Ionics, , 143, (2001). 44. Aqueous Solutions and Gels of Diblock Copolymers of 1,2-Butylene Oxide and Ethylene Oxide Studied by Light Scattering and Rheology. A. Kelarakis, V. Havredaki,, W. Mingvanish, F. Heatley, C. Booth and S-M. Mai J. Phys.Chem. B, , 105, (2001). 45. Low -Frequency Raman Spectroscopy of n-alcohols. LAM Vibration and Crystal Structure. M. Soutzidou, V-A. Glezakou,, M. Helliwell, A.J. Masters and M. Vincent J. Phys. Chem. B, , 106, (2002). 46. Molecular order and dynamics in block copolymers of poly(oxyethylene) and poly(oxybutylene). D. Fragiadakis, M. Bouga, A. Kyritsis, P. Pissis,, W. Mingvanish and C. Booth Macromol. Symp., 21 30, 191, (2003). 47. Chain folding in semicrystalline oxybutylene/oxyethylene/oxybutylene triblock copolymers studied by Raman spectroscopy., A. Kelarakis V. Havredaki, S.-M. Mai, A.J. Ryan, D. Mistry W. Mingvanish, P. MacKenzie and C. Booth J. Phys. Chem. B, , 107, (2003). 48. Low-frequency Raman spectroscopy of oxyethylene/oxybutylene/oxyethylene triblock copolymers., S.M. Mai, A.J. Ryan, G.E. Yu, C. Booth and C. Chaibundit Macromolecules, , 37, (2004). 49. Effects of non steroid anti-inflammatory drugs in membrane bilayers. I. Kyrikou, S.K. Hadjikakou, D. Kovala-Demertzi, and T. Mavromoustakos Chemistry and Physics of Lipids (CPL), , 132, (2004).

14 50. Chain-length-dependent conformational transformation and melting behaviour of alkyl/oligo(oxyethylene)/alkyl triblock compounds: α-octyl-σ-octyloxyoligo- (oxyethylene)s. K. Fukuhara, T. Mizawa, T. Inoue, H. Kumamoto, Y. Terai, H. Matsuura and Phys. Chem. Chem. Phys., , 7, (2005). 51. Phase transitions in crystals of racemic long chain 2-amino alcohols. P. Xynogalas, A. Kanapitsas, V. Constantinou-Kokotou, P. Pissis and Chemistry and Physics of Lipids (CPL), 83 92, 135, (2005). 52. A DSC and Raman spectroscopy study on the effect of PAMAM dendrimer on DPPC model lipid membranes. K. Gardikis, S. Hatziantoniou,, M. Wagner and C. Demetzos Int. J. Pharmaceutics, , 318 (2006). 53. Effect of bioactive derivative on DPPC membrane: A DSC and Raman spectroscopy study. K. Gardikis, S. Hatziantoniou, and C. Demetzos Thermochimica Acta, 1-4, 447 (2006). 54. AC conductivity and Raman spectra of polyiodide inclusion compounds (β-cyclodextrin) 2.KI 7.16H 2 O and (β-cyclodextrin) 2.LiI 7.14H 2 O and (β-cyclodextrin) 2.LiI 7.14H 2 O during the dehydration process. J.C. Papaioannou, V.G. Charalampopoulos, P. Xynogalas and J. Phys. Chem. Solids, , 67 (2006). 55. Sorption properties of modified single-walled carbon nanotubes. E.C. Vermisoglou, V. Georgakilas, E. Kouvelos, G. Pilatos, G. Romanos and N.K. Kanellopoulos Microp. Mes. Materials, , 99 (2007). 56. Interactions of the dipeptide paralysin β-ala-tyr and the aminoacid Glu with phospolipid bilayers. I. Kyrikou, N. Benetis, P. Chatzigeorgiou, M. Zervou,, C. Poulos T. Mavromoustakos Bioch. Biophys. Acta (BBA), , 1778 (2008). 57. Micellar and surface properties of a poly(methyl methacrylate)-blockpoly(n-isopropylacrylamide) copolymer in aqueous solution. A. Kelarakis, T. Tang, V. Havredaki, and I.W. Hamley J. Coll. Int. Sci., 70-73, 320 (2008). 58. Polymer-surfactant vesicular complexes in aqueous medium. A. Kelarakis, V. Castellato, M.J. Krysmann, V. Havredaki, and I.W. Hamley Langmuir, , 24 (2008). 59. Optical portable biosensors based on stabilized lipid membrane for the rapid

15 detection of doping materials in human urine. D.P. Nikolelis, G. Raftopoulou, P. Chatzigeorgiou, G-P. Nikoleli and Sensors Actuators B, , 130 (2008). 60. Interactions of bovine serum albumin with ethylene oxide/butylenes oxide copolymers in aqueous solution. A. Kelarakis, V. Castellato, M.J. Krysmann, V. Havredaki, and I.W. Hamley Biomacromolecules, , 9 (2008). 61. Development of a CP- 31 P NMR broadline simulation methodology for studying the effects of antihypertensive AT 1 antagonist losartan incorporation in phospholipids bilayers. C. Fotakis, D. Christodouleas, P. Chatzigeorgiou, M. Zervou, N.-P. Benetis, K. Viras, T. Mavromoustakos Biophys. J., , 96 (2009). 62. Interactions of an anionic surfactant with poly(oxyalkylene) copolymers in aqueous solution. A. Kelarakis, C. Chaibundit, M.J. Krysmann, V. Havredaki,, I.W. Hamley J. Coll. Interf. Sci., 67-72, 330 (2009).

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Δελίδης του Γεωργίου και της Ελένης Τόπος και έτος γεννήσεως : Φέρρες Ν. Έβρου, 1942 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος. Διεύθυνση κατοικίας : Ρέππα 6,

Διαβάστε περισσότερα

Professor Department of Environmental Engineering

Professor Department of Environmental Engineering Vatalis Argyrios Professor Department of Environmental Engineering Telephone number:+30 2461023535, +30 2461040161 (ext.241) E-mail: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr ACADEMIC QUALIFICATIONS - B. Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Ημερομ. Γεννήσεως : 6 Απριλίου 1960 Τόπος Γεννήσεως : Λαύριο Αττικής Οικογεν. Κατάσταση: Εγγαμος, δύο (2) παιδιά Διεύθυνση : Εργασίας Οικίας Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Τηλέφωνο 2461 0 40161,2,3,4 εσωτερικό 241 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr

Επικοινωνία Τηλέφωνο 2461 0 40161,2,3,4 εσωτερικό 241 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr Aναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Βατάλης Αργύριος Καθηγητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χημείας, Χημικής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας Υλικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

LUO, Hong2Qun LIU, Shao2Pu Ξ LI, Nian2Bing

LUO, Hong2Qun LIU, Shao2Pu Ξ LI, Nian2Bing 2003 61 3, 435 439 ACTA CHIMICA SINICA Vol 61, 2003 No 3, 435 439 2 ΞΞ ( 400715), 2, 2, 2, 3/ 2 2,, 2,, Ne w Methods for the Determination of the Inclusion Constant between Procaine Hydrochloride and 2Cyclodextrin

Διαβάστε περισσότερα

ACTA CHIMICA SINICA. . NaCl > KCl > LiCl, KCl > LiCl > NaCl. , KCl

ACTA CHIMICA SINICA. . NaCl > KCl > LiCl, KCl > LiCl > NaCl. , KCl 2002 60 12 2203 2208 ACTA CHIMICA SINICA Vol 60 2002 No 12 2203 2208 : Ξ a b a KNIGHT David P b VOLLRATH Fritz b Ξ ( a 200433) ( b OX1 3PS ) NaCl > KCl > LiCl 2 KCl > LiCl > NaCl KCl ( ) ( 5 min ) ( 50

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Α) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Ημερομηνία γέννησης: 29 Νοεμβρίου 1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ. Χ. ΨΑΡΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 2 Στο σύντομο υπόμνημα που ακολουθεί αναφέρονται οι μεταβολές που προέκυψαν από το βασικό υπόμνημα του Μαΐου 2014, που υποβλήθηκε με την υποψηφιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. Πανεπιστημιακές εργασίες Διατριβές 1. Μελέτη των Ενεργειακών Καταστάσεων Πολυηλεκτρονιακών Υδρογονοειδών Ατόμων για διάφορα Δυναμικά Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων

Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Η εμπειρία του Τμήματος Ηλεκτρονικής απο την διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων Κων/νος Πετρίδης, Κ. Τσίτου, Μιχάλης Ταταράκης και Γιάννης Καλιακάτσος Important Dates 1991: First Study Visit of Staff Members

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν!

1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν! Χρόνος 10, Τεύχος 17 http://nn.physics.auth.gr Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. 12η ΓΕΝΙΑ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ Ν&Ν!......1 2. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ NANOTEXNOLOGY 2014...3 3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Χαµηλοδιάστατων Ηµιαγωγών Αλογονιδίων του Μολύβδου και Χαλκογενιδίων.

Σύνθεση και Χαρακτηρισµός Χαµηλοδιάστατων Ηµιαγωγών Αλογονιδίων του Μολύβδου και Χαλκογενιδίων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Στα Πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήµη των Υλικών» Σύνθεση και Χαρακτηρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά».

γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». γ. Για το γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με έμυαση στα προηγμένα σύνθετα, νανοσύνθετα και αμυντικά υλικά». ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

21 2 No.2 Vol Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities Apr PET/ATO

21 2 No.2 Vol Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities Apr PET/ATO 21 2 No.2 Vol.21 2007 4 Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities Apr. 2007 1003-9015(2007)02-0334-07 PET/ATO,, (, 200237) (ATO) (EG) EG (TPA) (PET)/ATO SEM DSC XRD FTIR TGA ATO PET PET/ATO

Διαβάστε περισσότερα

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA CHIMICA SINICA . :AAO. H 3 PO 4 AAO AAO. Unstable Growth of Anodic Aluminum Oxide Investigated by AFM

ACTA CHIMICA SINICA . :AAO. H 3 PO 4 AAO AAO. Unstable Growth of Anodic Aluminum Oxide Investigated by AFM 2004 62 7, 680 685 ACTA CHIMICA SINICA Vol 62, 2004 No 7, 680 685 AFM a b Ξ, a Ξ ( a 730000) ( b 730000) (AFM) (AAO) :AAO H 3 PO 4 AAO ; H 2 C 2 O 4 AAO,,, AAO, Y T (AFM), (AAO),, Unstable Growth of Anodic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ CORE-SHELL ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Αρκάς Μιχαήλ Ημερομηνία / Τόπος Γέννησης: 27 Ιουνίου 1970 / Αθήνα, Δήμος Φιλοθέης, Αττική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

.. 2,.. 3,.. 4 , - [1].,, [2],. [2], 1. ,,. - ,..)., , ( - , - A n+1 A n A [5]. [6] : ; ; , - . «..»

.. 2,.. 3,.. 4 , - [1].,, [2],. [2], 1. ,,. - ,..)., , ( - , - A n+1 A n A [5]. [6] : ; ; , - . «..» 544.272 1.. 2,.. 3,.. 4 - -.. - -.. : ; ; -., -,, -.,., - -, [1].,, [2],. [2], 1., -,, -,,. - [3]., ( -,..).,,. -., [4],, -,. -,., -,.. - A n+1 A n A [5]. [6]. 1. 2 -,,, -. E-mail: korenchenko@physics.susu.ac.ru

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω Μεταλλική συσκευασία(κονσέρβα) Σχήµα 1. οµή της εγκάρσιας τοµής του ηλεκτρολυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ TΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ TΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ H ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ TΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρωτοπαπάς Ελευθέριος Υποψήφιος ιδάκτορας Ε.Α.Π. E-mail address:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ιατριβή Ειδίκευσης ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΩΝ/ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ Μοσχοπούλου Ελένη Χηµικός Τριµελής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Στάϊκος Όνομα : Γεώργιος Όνομα πατρός : Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 11 Iουνίου 1950 Τόπος γεννήσεως: Σελιανίτικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Μονοστιβάδες 2. Διπλοστιβάδες 3. Λιποσώματα 1.1 ΜΟΝΟΣΤΙΒΑΔΕΣ Σχηματίζονται από μη-πολικά μόρια στη μεσόφαση αέρα/νερού Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ A. ΓΑΛΑΝΗ Ph.D. Ε.Ε.ΔΙ.Π. (ΙΙ) Χημείας Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γέννησης Υπηκοότητα Διεύθυνση Εργασίας : Ιωάννινα, (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Κυριακή Χρυσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Χρυσοπούλου Όνομα: Κυριακή Ημερομηνία Γέννησης: 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος

Σύνθεση νανοδομών ZnO σε υδατικά διαλύματα και η χρήση τους ως αισθητήρες όζοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ/ΠΟΛΥ(D,L-ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΚΑΙ IN- VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ/ΠΟΛΥ(D,L-ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΚΑΙ IN- VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ/ΠΟΛΥ(D,L-ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" Υποέργο:23 Τίτλος: ««ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗΣ (ΗΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης για Παιδιά με Αυτισμό: Επισκόπηση Πεδίου και Προτάσεις Σχεδιασμού Χ. Βολιώτη 1, Θ. Τσιάτσος 1, Σ. Μαυροπούλου 2, Χ. Καραγιαννίδης 2 1 Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC

Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC Υλικά με θετικό θερμικό συντελεστή αντίστασης Η εξάρτηση PTC Ζάννα Βιργινία Αργίνη Επιβλέπων καθηγητής: Πίσσης Π. Η εξάρτηση της αντίστασης ενός υλικού από τη θερμοκρασία. Η εξάρτηση positive temperature

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ Φσηεηλή Κεραγηά Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Max Obbliger Σερληθόο ύκβνπινο BASF Γεώξγηνο Σζώρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ / ΑΝΘΡΑΚΟΠΥΡΙΤΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διδακτορική Διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΝΤΑ του Θεοφάνη Για

Διαβάστε περισσότερα

Environmental applications of Graphene-based materials

Environmental applications of Graphene-based materials Environmental applications of Graphene-based materials Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Γραφείο Κ2.125, τηλ.: 28210-37772 e-mail:nikosxek@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο, εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις των εξεταστών. i ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διεύθυνση Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλέφωνο 2104623408 Κινητό: +306973060637 antonis_kamp@live.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ Για την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος

Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιολογικές Μεμβράνες και Μεταγωγή Σήματος Πολυμορφισμός Διδάσκουσα: Καθ. Μαρία - Ελένη Ε. Λέκκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy

Research on model of early2warning of enterprise crisis based on entropy 24 1 Vol. 24 No. 1 ont rol an d Decision 2009 1 Jan. 2009 : 100120920 (2009) 0120113205 1, 1, 2 (1., 100083 ; 2., 100846) :. ;,,. 2.,,. : ; ; ; : F270. 5 : A Research on model of early2warning of enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries

Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers from Developing Countries No. 2 3+/,**, Technical Research Report, Earthquake Research Institute, University of Tokyo, No. 2, pp.3+/,,**,. * * Development of a Seismic Data Analysis System for a Short-term Training for Researchers

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Καραγιαννίδου, Έλλη Βασταρδή, Θεοχάρης Κόφτης. 5 th Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας Mαϊου 2012, Θεσσαλονίκη

Ευρύκλεια Καραγιαννίδου, Έλλη Βασταρδή, Θεοχάρης Κόφτης. 5 th Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης & Θερμιδομετρίας Mαϊου 2012, Θεσσαλονίκη ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ευρύκλεια Καραγιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ν&Ν ΓΡΑΦΕΝΙΟ : ΦΥΣΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νοέμβριος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νοέμβριος 2015 1 ΓΕΩΡΓΟΣ Α. ΦΛΟΥΔΑΣ Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186, 45 110 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-08564 E-mail: gfloudas@uoi.gr http://softmatter.physics.uoi.gr/ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοέμβριος 2015 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Synthesis of Non-Symmetrically Sulphonated Phosphine Sulphonate Based Pd(II) Catalyst Salts for Olefin Polymerisation Reactions

Synthesis of Non-Symmetrically Sulphonated Phosphine Sulphonate Based Pd(II) Catalyst Salts for Olefin Polymerisation Reactions Supplementary Information for: Synthesis of Non-Symmetrically Sulphonated Phosphine Sulphonate Based Pd(II) Catalyst Salts for Olefin Polymerisation Reactions Timo M. J. Anselment a, Carly E. Anderson

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες

Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Τοποθέτηση τοπωνυµίων και άλλων στοιχείων ονοµατολογίας στους χάρτες Miroshnikov & Tchepine 1999 Ahn & Freeman 1984 Ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα ενός χάρτη ως µέσω επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικής H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανίχνευση σημάτων με οπτικές συχνότητες (10 14 Hz) το φώς ηλεκτρικό σήμα ενίσχυση + ανίχνευση με FET, διπολικά τρανζίστορ,

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Effects of chalcogenide glass microstructure defects on its second order nonlinearity

Effects of chalcogenide glass microstructure defects on its second order nonlinearity 18 7 2008 7 Vol.18 No.7 The Chinese Journal of Nonferrous Metals Jul. 2008 1004-0609(2008)07-1299-06 1, 2 1, 2 2 3 (1. 411105 2. 411105 3. 430070) GeSbS Sb 2 S 3 GeSbS Sb 2 S 3 O 437 A Effects of chalcogenide

Διαβάστε περισσότερα