ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο Γιεύθςνζη Δπγαζίαρ: Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Υεκείαο Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Παλεπηζηεκηνχπνιηο Αζήλα Σει Fax E:mail Γιεύθςνζη Οικίαρ: Ιζάθεο 60, Αζήλα Σει ποςδέρ: Πηπρίν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1970 Γηδάθησξ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1977 Ακαδημαϊκή Δξέλιξη: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Δξγαζηήξην Μεραληθήο θαη Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, βνεζφο Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, βνεζφο Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Καζεγεηήο, 2003 Παλεπηζηήκην Manchester, Μ. Βξεηαλία, Σκήκα Υεκείαο, αξρηθά σο Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο, ( ) θαη ζηε ζπλέρεηα σο Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ( ). Μέλορ ζε Δπιζηημονικέρ Δηαιπείερ: Μέινο ηεο Royal Society of Chemistry ηεο Μ. Βξεηαλίαο (MRSC) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Θεξκηθήο Αλάιπζεο (κέινο Γ) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πνιπκεξψλ Γιδακηική Δμπειπία: Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: Υεκηθή Κηλεηηθή, Κιαζηθή Θεξκνδπλακηθή, ηαηηζηηθή Θεξκνδπλακηθή, 1987 ζήκεξα Δηδηθά Κεθάιαηα Φπζηθνρεκείαο (ην κέξνο ηεο Φαζκαηνζθνπίαο) 1997 ζήκεξα. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία, Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία ζην ΔΠΔΑΚ Επηζηήκε ηωλ Πνιπκεξώλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο. Φαζκαηνζθνπία Raman ζην Μεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Manchester-Σκήκα Υεκείαο

2 Δπεςνηηικά Πεδία: Μειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθνινγίαο ζπλζεηηθψλ θαη θπζηθψλ καθξνκνξίσλ, φπσο νιηγνκεξψλ, ζπκπνιπκεξψλ, λαλνζχλζεησλ πιηθψλ, πεπηηδίσλ, παξαγψγσλ ησλ ακηλνμέσλ θ.α.. Φπζηθνρεκηθή κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ νπζηψλ κε θαξκαθνινγηθή δξάζε κε ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο. Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ε ζεξκηθήο αλάιπζε θαη ε θαζκαηνζθνπία Raman. Κπιηήρ ζε Δπιζηημονικά Πεπιοδικά: 1. Journal of Polymer Science 2. Chemical Society (Chemical Communications) 3. Polymer 4. Langmuir 5. J. Phys. Chem. B Γιδακηοπικά: 1. Μ. νπηδίδνπ: Δνκή Μαθξνκνξηαθώλ Αιπζίδωλ, Π. Ξπλνγαιάο: Φπζηθνρεκηθέο Ιδηόηεηεο Παξαγώγωλ α-ακηλνμέωλ, Υ. εκηδαιάο: Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ PAF, B. Πνιιάηνο: Μνξθνινγία θαη δνκή ηωλ λαλν-πνιπκεξηθώλ πιηθώλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζωξάθηζεο, 2009 Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι ποςδών: 1.. Κππξαίνο: Θεξκηθή θαη Φαζκαηνζθνπηθή Μειέηε Σπλζεηηθώλ θαη Φπζηθώλ Υιηθώλ, Νηνχιαο: Μειέηε ηεο Δνκήο θαη ηεο Μνξθνινγίαο Δηζπζηαδηθώλ Σπκπνιπκεξώλ Ομπαηζπιελίνπ-Ομπβνπηπιελίνπ, Γ. Μνπζειίκε: Μειέηε αιιειεπίδξαζεο ηνπ θαξκάθνπ Captopril κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζηηβάδεο ηεο DPPC κε ηε ρξήζε Δηαθνξηθήο Θεξκηδνκεηξίαο θαη Φαζκαηνζθνπίαο Raman, Α. Μεηζνπνχινπ: Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ ακηλνμένο nor Λεπθίλε, Γθέγθα: Δηακνξθωηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνηόκνπ αληηϋπεξηαζηθνύ θαξκάθνπ ΜΜ3 κέζω Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ θαη Υνπνινγηζηηθήο Χεκείαο θαη κειέηε ηωλ αιιεινεπηδξάζεώλ ηνπο κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζοηηβάδεο κέζω Φπζηθνρεκηθώλ κεζόδωλ, Δ. Υαιθεχο: Δηακνξθωηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνηόκνπ αληηϋπεξηαζηθνύ θαξκάθνπ ΜΜΚ2 κέζω Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ θαη Υνπνινγηζηηθήο Χεκείαο θαη κειέηε ηωλ αιιεινεπηδξάζεώλ ηνπο κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζοηηβάδεο κέζω Φπζηθνρεκηθώλ κεζόδωλ, Π. Υαηδεγεσξγίνπ:Φπζηθνρεκηθή αλάιπζε ηωκ αιιαγώλ θάζεωο πνπ παξνζηάδεη ην ξαθεκηθό κε κείγκα ηνπ θπζηθνύ ακηλνμένο DL-Norvaline θαη κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε κνληέια βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ ηεο DPPC, 2007

3 8. Ν. Παπαθσλζηαληφπνπινο: Φπζηθνρεκηθή κειέηε ηωλ αιιειεπηδξάζεωλ ηωλ ακηλνμέωλ DL-Norleucine θαη DL-Methionine κε κνληέια βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ ηεο DPPC, 2008 Μέινο ηξηκειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη επηακειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα δηδαθηνξηθά, θαη δηπισκάησλ εηδίθεπζεο, ηφζν ηνπ ηκήκαηνο Υεκείαο φζν θαη άιισλ ηκεκάησλ Υεκείαο άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ ΔΜΠ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Manchester (ζε δηαζηήκαηα κε εθπαηδεπηηθή άδεηα) επέβιεςα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 1. Hoon Hong Teo (Ph.D): The preparation, crystallisation and melting behaviour of ethylene glycol oligomers and their dialkyl ethers, J. Thatcher (Ph.D): Thermal and spectroscopic studies of polymer electrolytes C. Jones (M.Sc.): Low frequency Raman Spectroscopy of poly(ethylene oxide) and alkoxy ended derivatives, M. Tipping (M.Sc.): Raman spectroscopy of polypeptides and synthetic polymers, Πηςσιακέρ Δπγαζίερ 30 εξγαζίεο ζε ζέκαηα ζεξκηθήο αλάιπζεο θαη θαζκαηνζθνπίαο ζπλζεηηθψλ νιηγνκεξψλ θαη παξαγψγσλ α-ακηλνμέσλ θαη έλα ζέκα ζηε κειέηε δνκήο κπεηνλίηε κε ζπλεξγαζία Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ & Βαξπηίλεο. Κςπιόηεπα Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα και Οικονομικέρ Δνιζσύζειρ: 1. NATO Research Programme (442/32213): Study of Biopolymers by Laser-Raman Spectroscopy ( ). 2. Twinning (E.E.C.) Programme ( GRPUJU1): Low Frequency Laser- Raman Spectroscopy of Oligomers ( ). 3. Research Programme from Ministry of Research and Technology (Greece) (87 ΔΓ 191): Physical Chemistry Properties of Polymers in Solution ( ). 4. British Council- University of Athens joint research programme (70/4/1231): Polymer Electrolytes ( ). 5. NATO (Collaborative Research Grant) 850/F681544: Structures of Block Copolymers in their Liquid and Crystalline States ( ). 6. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/L22621: Aqueous Gels of Block Copolymers ( ). 7. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/L22645: Synthesis, Bulk State Structures and Modelling of Block Copolymers with controlled Architecture ( ).

4 8. Trainning and Mobility of Researchers Programme FMRX-CT CDG 12- DLCL ( ). Complex Architectures in Diblock Copolymer based Polymer Systems 9. Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα ησλ British Council θαη Royal Society ( ). 10. Oηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΛΚΔ 1995-ζήκεξα) 11. Πξφγξακκα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΠΔΥΩΓΔ: Αλάιπζε θαη Eπεμεξγαζία Φαζκάηωλ IR θαη Raman. 12. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/Q15645: Vibrational Spectroscopy of New Materials 12. ΠΔΝΔΓ 2003 (03ΔΓ150) Ναλνζύλζεηα πνιπκεξηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζωξάθηζεο ΔΝΣΔΡ 04EP36 Σπλζεηηθά βηνπιηθά: Ναλνδνκέο ηεξαξρηθήο απηό-νξγάλωζεο θαη δπλακηθή πεπηηδηθώλ ζπζηαδηθώλ ζπκπνιπκεξώλ ΠΔΠ Ινλίσλ Νήζσλ (ΙΝ-4) Έιεγρνο πνηόηεηαο θαη πξνζδηνξηζκόο ππνιεηκκαηηθόηεηαο θπηνθαξκάθωλ ζηα ηξόθηκα ςνέδπια: 1. Low-Frequency Raman Spectroscopy of α,σ Disubstituted n-alkanes. Physical Aspects of Polymer Science Conference, Reading, U.K Μνξθνινγία ησλ Κξπζηαιιηθψλ Οιηγνκεξψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman Κ. Βχξαο 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεξεάο Καηαζηάζεσο, Πάηξα Γηακήθεηο Αθνπζηηθέο πρλφηεηεο ζε Κξπζηαιιηθά Πνιπκεξή. Φαζκαηνζθνπία Raman Υακειψλ πρλνηήησλ. Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Αζήλα, End Effects in the Low-Frequency Raman Spectroscopy of Helical Oligo(oxyethylene)s. Physical Aspects of Polymer Science, Leeds, U.K., Γηακήθεηο Αθνπζηηθέο πρλφηεηεο (LAM) Κξπζηαιιηθψλ Τιηθψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman.

5 Β-Α. Γθιεδάθνπ θαη Κ. Βχξαο 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεκείαο (Δ.Δ.Υ.), Αζήλα, Φαζκαηνζθνπία Raman ησλ Πνιπκεξψλ. Κ. Βχξαο 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Αζήλα, Raman Scattering from Longitudinal Acoustic Modes (LAM) of Crystalline Oligomers. NATO Advanced Research Workshop, Mons, Belgium, (After invitation of Professor Dosiere, University of Mons-Hainaut). 8. Polymer Electrolyte Based on Poly(oxyethylene) studied by Raman Spectroscopy. 6th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC), Aghia Pelagia, Crete, Greece, ρέζε Γνκήο-Ιδηνηήησλ Δλπδαησκέλνπ PVAc Α. Kαλαπίηζαο, A. Maestegu, Π. Πίζζεο θαη Κ. Βχξαο 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Μειέηε Ακφξθσλ Τιηθψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman. Μ. Λπξαηδή θαη Κ. Βχξαο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Γνκή Κξπζηαιιηθψλ Μαθξνκνξηαθψλ Αιχζεσλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman. Κ. Νηθνιατδνπ θαη Κ. Βχξαο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Low-Frequency Raman Modes in Polymers. Κ.Viras 11th European Symposium on Polymer Spectroscopy, Valladolid, Spain, (After invitation of Professor J.M. Pastor, University of Valladolid). 13.Φαζκαηνζθνπία Laser Raman α,σ Γηυπνθαηεζηεκέλσλ Αιθαλίσλ Μ. νπηδίδνπ, Α. Κνθθηληά, Κ. Παιαηφο θαη Κ. Βχξαο 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεκείαο, Αζήλα, Low-Frequency Raman Spectra and Normal Modes of Methoxy-ended Oligo(oxyethylene)s H. Matsuura,, C. Booth and C. Price Fifteen International Conference on Raman Spectroscopy,ICORS XV, Pittsburg, USA, Theory and Experiments on High Dilutions. G.S. Anagnostatos, P. Pissis, and M. Soutzidou.

6 International Workshop on High Dilutions, Erlangen-Nurberg, Germany, Theory and Experimental Support of Stable Molecular Water Clusters in Water Solutions.Phase Transitions. G.S. Anagnostatos,, P. Pissis, M. Soutzidou and D. Paschali. Boson-Einstein Condensation and Pairing, Pune, India, Detection of Water Clusters in Infinite Methanol-water Solutions. G.S. Anagnostatos, D. Paschali,, M. Soutzidou and P. Pissis. 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denmark, Multiplication Effect of Water Clusters in Methanol-water Solutions. P. Pissis, G.S. Anagnostatos, D. Paschali, and M. Soutzidou 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denemark, Water Clusters in Methanol-water Clusters, M. Soutzidou, P. Pissis, G.S. Anagnostatos, and D. Paschali. 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denemark, The Law of Similars in the Clathrate Model. G. S. Anagnostatos, P. Pissis and OMEOMED 97 Comference, Urbino, Italy, Molecular Water clusters in Water. P.S. Anagnostatos,, M. Soutzidou and P. Pissis. 7th Hellenic Symposium of Nuclear Physics Society, Athens, Φπζηθνρεκηθέο Ιδηφηεηεο Λπηδηθψλ Ακηλναιθννιψλ Ι. Μαξαγθνχ, Π. Ξπλνγαιάο, Β. Κφθνηνπ, Γ. Κφθνηνο θαη Κ. Βχξαο 4 ν πλέδξην Πνιπκεξψλ, Πάηξα, Δπίδξαζε ηνπ Ακφξθνπ Βνπηπιελνμεηδίνπ ζηηο Θεξκηθέο Ιδηφηεηεο πκπνιπκεξψλ Αηζπιελνμεηδίνπ-Βνπηπιελνμεηδίνπ. Α. Γθίθαο,. Κππξαίνο, Μ. νπηδίδνπ θαη Κ. Βχξαο. 4 ν πλέδξην Πνιπκεξψλ, Πάηξα, Microphase Separation in Interpenetrating Polymer Networks. A. Kanapitsas, P. Pissis, L.V. Karabanova and 5 th European Conference on Advanced Materials and Processes and Applicattions Maastricht, Holland, Study of the Polymorphism of Lipidic Amino Acid Derivatives by Differential Scanning Calorimetry, Optical Microscopy and Raman Spectroscopy. C. Grammatikaki, A. Mitakos, M. Soubakas, P. Xynogalas, V. Constantinou- Kokotos, G. Kokotos and 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, 1998.

7 26.Intermolecular Forces and Solvent Effects E. Souroveli, E. Tzoutzia, M. Soutzidou, I. Molinou and K.Viras 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, The Structure of Chain Molecules in the Liquid State: Low Frequency Laser Raman Spectra of Monosubstituted n-alkanes. M. Soutzidou, D. Papanastassiou and 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, Large Stable Water Clusters non Disolvable in Water. G.S. Anagnostatos, P. Pissis,, D. Paschali and M. Soutzidou 9th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Danemark, Study of the Polymorphism of Lipidic Aminoacid Derivatives by Differential Scanning Calorimetry. M. Katsarou, N. Gravos, P. Xynogalas, V. Constantinou-Kokotou,G. Kokotos and 4 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 99) Patra, (άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ). 30.Equilibrium Chain Folding in Semi-crystalline Block Copolymers in the Bulk and in the Films. J.P.A. Faiclough, S.M. Mai, S. Turner, I.W. Hamley,, N. J. Tirell, C. Βooth and A.J. Ryan. ACS National Meeting, New Orleans, USA, Μειέηε Γηαρσξηζκνχ Φάζεο θαη Μνξηαθήο Κηλεηηθφηεηαο ζε Πνιπκεξηθά Μίγκαηα Πνιπνπξεζάλεο/πκπνιπκεξνχο κε Σερληθέο Γηειεθηξηθήο Φαζκαηνζθνπίαο θαη Μεραληθήο Θεξκηθήο Αλάιπζεο. Α. Καλαπίηζαο, Π. Πίζζεο, Α. Βαηάιεο, Κ. Γειίδεο θαη Κ. Βχξαο XVI Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ναχπιην, Dielectric Studies of Molecular Mobility in Triblock Copolymers of Poly(oxybutylene) and Poly(oxyethylene). M. Bouga, D. Fragiadakis, K. Bourdakos, A. Spanoudaki, A. Kyritsis, P. Pissis, A. Vassilikou-Dova,, W. Mingavanish, C. Chaibundit and C. Booth. 2 nd International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications, IDS and DRP, Leipzig, Θεξκηθή Αλάιπζε ηεο Υνιεζηεξφιεο θαη δχν Δζηέξσλ ηεο Π. Καθάηζνπ, Ν. άιαξε, Γ. Κφθνηνο θαη Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Μειέηε ηεο Κξπζηαιιηθφηεηαο θαη ηεο Μνξθνινγίαο Πνιπκεξψλ κε

8 Θεξκηθή Αλάιπζε. Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Μειέηε Μεραληζκψλ Μνξηαθήο Κηλεηηθφηεηαο θαη Μηθξνκνξθνινγίαο Οξγαληθψλ/Αλνξγάλσλ Ναλνζπλζέησλ Τιηθψλ κε Σερληθέο Θεξκηθήο Αλάιπζεο. Α. Καλαπίηζαο, Π. Πίζζεο, Α. Βαηάιεο, Κ. Γειίδεο, Κ. Βχξαο, P.Y. Mamunya θαη V.E. Lebedev. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Θεξκηθή Αλάιπζε Σξηζπζηαδηθψλ πκπνιπκεξψλ ηνπ Σχπνπ Ομπβνπηπιελίνπ/Ομπαηζπιελίνπ/νμπβνπηπιελίνπ (BnEmBn). Α. Μεηζνπνχινπ, Μ. Καηζακπέθεο, Α. Κνξίιιεο θαη Κ. Βχξαο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Θεξκηθή Αλάιπζε Σξηζπζηαδηθψλ πκπνιπκεξψλ ηνπ Σχπνπ Ομπαηζπιελίνπ/Ομπβνπηπιελίνπ/Ομπαηζπιελίνπ (EnBmEn). Γ. Μνπζειίκε, Ν. Καξαράιηνπ, Κ. Υαξαιακπίδνπ θαη Κ. Βχξαο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Phase Transitions in Crystals of Norvaline P. Chatzigeorgiou, N. Papakonstantopoulos, P. Xynogalas and MEDICTA 2005 Thessaloniki Α Solid-State Study of Captopril and Enalapril by Thermal Analysis and Raman Spectroscopy D. Christodouleas, C. Fotakis, G. Mouselimi, T. Mavromoustakos and MEDICTA 2005 Thessaloniki Comparison among DSC, Raman spectroscopy and H.P.L.C. methods for determination of moisture and sugars content in honey analysis from Kefalonia island P. Chatzigeorgiou, V. Pollatow, P. Xynogalas, Y. Samaras, MEDICTA 2007, Palermo, Italy 2007

9 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Influence de la solvatation preferentielle sur les dimensions des polymeres en solution dans des melanges de solvants. A. Dondos, and F. Aroni Europ. Polym. J., , 9, (1973). 2. Etude des dimensions moleculaires des polymeres dissous dans des melanges binaires de solvants polaires et non polaires-i polyvivyl-2-pyridine. F. Vira,, F. Aroni and A. Dondos Europ. Polym. J., , 10, (1974). 3. Transition conformationelle du chlorure de polyvinyle en solution dans des melanges binaires de solvants polaires et non polaires. A. Mitsou-Clappas and Europ. Polym. J., , 16, (1980). 4. Raman scattering from the longitudinal acoustic mode of oligo-oxyethylene., H.H. Teo, A. Marshall, R.C. Domszy, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 21, (1983). 5. Low-frequency Raman scattering from methylene-oxyethylene-methylene triblock oligomers. T.G. Swales, H.H. Teo, R.C. Domszy,, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 21, (1983). 6. Low-frequency dynamics of solid poly(l-alanine) from Raman spectroscopy. M. Tipping, and T.A. King Biopolymers, , 23, (1984). 7. Low-frequency Raman-active modes and temperature depedences in oligooxyethylene., T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 23, (1985). 8. Effect of temperature on low-frequency Raman scattering from crystalline pentadecaethylene glycol di-n-octadecyl ether., T.A. King and C. Booth J.Chem. Soc. Faraday Trans., 2, , 81, (1985). 9. The effect of temperature on the low-frequency Raman scattering from pentadecaethylene glycol di-n-hexyl ether and related materials., T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 81, (1985). 10. Low-frequency excitations in amorphous poly(vinylacetate). F. Viras, and T.A. King J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 23, (1985).

10 11.Morphology of poly(oxyethylene)methyl-n-alkyl ethers as determined by small angle X-ray scatterting., F. Viras, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 83, (1987). 12.Application of the perturbed-elastic-rod model to the longitudinal acoustic modes of poly(oxyethylene)s and their n-hexadecyl ethers. F. Viras,, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 83, (1987). 13.Crystalline morphology of block copoly(oxypropylene/oxyethylene/oxypropylene) by small-angle X-ray and Raman scattering. F. Viras, Y.Z. Luo,, R. Mobbs, T.A. King and C. Booth Makromol. Chem., , 189, (1988). 14.Preferential solvation in polymer cosolvent systems: polystyrene + cyclohexane + ethanol and poly(vinyl-2-pyridine) + nitromethane + carbon tetrachloride. F. Viras and J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 26, (1989). 15.Polymer cosolvent system: poly(vinyl-2-pyridine)/toluene/ethyl acetate. M. Palaiologou, F. Viras and Europ. Polym. J., , 24, (1988). 16.Low-frequency Raman spectra of even α,σ disubstituted n-alkanes. K.Viras, F. Viras, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Phys. Chem., , 93, (1989). 17.Solutions properties of polystyrene mixtures of toluene with ethyl acetate. I. Molinou, M. Palaiologou, F. Viras and Europ. Polym. J., , 27, (1991). 18.Low-frequency Raman-active modes in α-methyl,σ-hydroxyoligo(oxyethylene)s. C. Campbell,, A.J. Masters, J.R. Craven, Z. Hao, S.G. Yeates and C. Booth J. Phys. Chem., , 95, (1991). 19.Low-frequency Raman spectra of odd α,σ-disubstituted n-alkanes. F. Viras,, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Et., , 29, (1991). 20.Crystallinity of uniform oligo(oxyethylene) mono-alkyl ethers studied by Raman spectroscopy. J.R. Craven,, AJ. Masters and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans., , 87, (1991) 21.Low-frequency Raman-active modes in methoxy-ended and hydroxy-ended C. Campbell, and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Et., , 29, (1991).

11 22.Crystallinity of uniform tri(oxyalkylene)s. A.D. Bedells, C. Booth and Makromol. Chem., , 192, (1991). 23.Crystallinity of uniform oxyethylene/methylene/oxyethylene (E m C n E m ) oligomers studied by X-ray diffraction, differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. C. Campbell,, M.J. Richardson, A.J. Masters and C. Booth Makromol. Chem., , 194, (1993). 24.Raman scattering from longitudinal acoustic modes (LAM) of crystalline oligomers. V.-A. Glezakou, C. Booth and NATO ASI-C Series: Mathematical and Physical Sciences.Crystallization of Polymers 87-92, C405, (1993). 25. Polymer electrolytes formed from oxymethylene-linked poly(oxyethylene) and alkali metal perchlorates studied by Raman spectroscopy., J.H. Thatcher, C.V. Nicholas and C. Booth Solid State Ionics, 49-56, 68, (1994). 26.Poly(oxyethylene) chains and rings studied by Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry., Z.G. Yan, C. Price and C. Booth Macromolecules, , 28, (1995). 27.Low-frequency Raman modes in crystalline chain molecules. Macromol. Sympo., , 94, (1995). 28.Structures of oxyethylene/oxybutylene diblock in their solid and liquid states. Y.-W. Yang, S. Tanodekaew, S.-M. Mai, C. Booth, A.J. Ryan, W. Bras and Macromolecules, , 28, (1995). 29.Bilayer lipid membranes as electrochemical detectors for flow injection immunoanalysis. D.P. Nikolelis, CG. Siontorou, V.G. Andreou, and U.J. Krull Electroanalysis, , 7, (1995). 30.Preparation and properties of large usubstituted crown ethers:1 cyclic heptacosa(oxyethylene)(cyclo-e27, 81-crown-27) studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering and differential scanning calorimetry. Z. Yang, G.-E. Yu, J. Cooke, Z.A.-Adib,, H. Matsuura, A.J. Ryan and C. Booth. J. Chem. Soc. Faraday Trans., , 92, (1996). 31.Low-molar-mass cyclic pol(oxyethylene)s studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering and differential scanning calorimetry. G.-E. Yu, T. Sun, Z.-G. Yan, J. Cooke,, A.J. Ryan, C. Price and C. Booth

12 Polymer, 35-42, 38, (1997). 32.Chain folding in cyclic oligo(oxyethyelene)s- Crystallinity of large unsbstituted crown ethers by X-ray scattering and differential scanning calorimetry. Z Yang, J. Cooke,, P.A. Gorry, A.J. Ryan and C. Booth J. Chem. Soc., Faraday Trans , 93, (1997). 33.Chain folding in semicrystalline oxyethylene/oxybutylene diblock copolymers. S-M. Mai, J.P.A. Fairclough,, P.A. Gorry, I.W. Hamley, A.J. Ryan and C. Booth Macromolecules, , 30, (1997). 34. Large cyclic poly(oxyethylene)s: Chain folding in the crystalline state studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering, and differential scanning calorimetry. J. Cooke,, G-E. Yu, T. Sun, T. Yonemitsu, A.J. Ryan, C. Price and C. Booth Macromolecules, , 31, (1988). 35. Differential scanning calorimetry (DSC) and Raman spectroscopy study of poly(dimethylsiloxane). M. Soutzidou, A. Panas and J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., , 36, (1998). 36. The LAM-1 band in the low-frequency Raman spectra of even and odd monosubstituted n-alkanes. M. Soutzidou, A.J. Masters, and C. Booth Phys.Chem.Chem.Phys., , 1, (1999). 37. Chain folding in poly(ε-caprolactone) studied by small-angle X-ray scattering and Raman spectroscopy. A strategy for blending in the crystalline state. S.A. Berrill, F. Heatley, J.H. Collett, D. Attwood, C. Booth, J.P.A. Fairclough, A.J. Ryan, A.J. Dutton and R.S. Blundell J. Matter. Chem., , 9, (1999). 38. Properties of polyvinylchloride in solution: An hydrodynamic and vibrational vibrational spectroscopy study. V-A. Glezakou, M. Soutzidou, C. Loukoutos, I. Xexakis, and J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., , 37, (1999). 39. Equilibrium chain folding in semi-crystalline block copolymers in the bulk and in thin films. J.P.A. Fairclough, S-M. Mai, S. Turner, I.W. Hamley,, N.J. Tirell, C. Booth and J.A. Ryan Polym. Prepr., , 40, (1999). 40. Investigation of the microphase separation in blends of polyurethane-based ionomers. C. Tsonos, L. Apekis,, L. Stepanenko, L. Karabanova and L. Sergeeva J. Macromol. Sci., , B39, (2000).

13 41. Dielectric behaviour of α-cyclodextrin, heptakis(2,3,6-tri-o-methyl)-βcyclodextrin randomly methylated β-cyclodextrin and low frequency Raman spectra of α- and β-cyclodextrins. J.C. Papaioannou, N.D. Papadimitropoulow and Mol. Phys., , 99, (2001). 42. Phase behavior and molecular mobility in polyurethane/styrene-acrylonitrile blends. A.S. Vatalis, A. Kanapitsas, C.G. Delides, and P. Pissis. J. Appl. Polym. Sci., , 80, (2001). 43. Electrical and dielectric behavior in blends of polyurethane-based ionomers. C. Tsonos, L. Apekis,, L. Stepanenko, L. Karabanova and L. Sergeeva Solid State Ionics, , 143, (2001). 44. Aqueous Solutions and Gels of Diblock Copolymers of 1,2-Butylene Oxide and Ethylene Oxide Studied by Light Scattering and Rheology. A. Kelarakis, V. Havredaki,, W. Mingvanish, F. Heatley, C. Booth and S-M. Mai J. Phys.Chem. B, , 105, (2001). 45. Low -Frequency Raman Spectroscopy of n-alcohols. LAM Vibration and Crystal Structure. M. Soutzidou, V-A. Glezakou,, M. Helliwell, A.J. Masters and M. Vincent J. Phys. Chem. B, , 106, (2002). 46. Molecular order and dynamics in block copolymers of poly(oxyethylene) and poly(oxybutylene). D. Fragiadakis, M. Bouga, A. Kyritsis, P. Pissis,, W. Mingvanish and C. Booth Macromol. Symp., 21 30, 191, (2003). 47. Chain folding in semicrystalline oxybutylene/oxyethylene/oxybutylene triblock copolymers studied by Raman spectroscopy., A. Kelarakis V. Havredaki, S.-M. Mai, A.J. Ryan, D. Mistry W. Mingvanish, P. MacKenzie and C. Booth J. Phys. Chem. B, , 107, (2003). 48. Low-frequency Raman spectroscopy of oxyethylene/oxybutylene/oxyethylene triblock copolymers., S.M. Mai, A.J. Ryan, G.E. Yu, C. Booth and C. Chaibundit Macromolecules, , 37, (2004). 49. Effects of non steroid anti-inflammatory drugs in membrane bilayers. I. Kyrikou, S.K. Hadjikakou, D. Kovala-Demertzi, and T. Mavromoustakos Chemistry and Physics of Lipids (CPL), , 132, (2004).

14 50. Chain-length-dependent conformational transformation and melting behaviour of alkyl/oligo(oxyethylene)/alkyl triblock compounds: α-octyl-σ-octyloxyoligo- (oxyethylene)s. K. Fukuhara, T. Mizawa, T. Inoue, H. Kumamoto, Y. Terai, H. Matsuura and Phys. Chem. Chem. Phys., , 7, (2005). 51. Phase transitions in crystals of racemic long chain 2-amino alcohols. P. Xynogalas, A. Kanapitsas, V. Constantinou-Kokotou, P. Pissis and Chemistry and Physics of Lipids (CPL), 83 92, 135, (2005). 52. A DSC and Raman spectroscopy study on the effect of PAMAM dendrimer on DPPC model lipid membranes. K. Gardikis, S. Hatziantoniou,, M. Wagner and C. Demetzos Int. J. Pharmaceutics, , 318 (2006). 53. Effect of bioactive derivative on DPPC membrane: A DSC and Raman spectroscopy study. K. Gardikis, S. Hatziantoniou, and C. Demetzos Thermochimica Acta, 1-4, 447 (2006). 54. AC conductivity and Raman spectra of polyiodide inclusion compounds (β-cyclodextrin) 2.KI 7.16H 2 O and (β-cyclodextrin) 2.LiI 7.14H 2 O and (β-cyclodextrin) 2.LiI 7.14H 2 O during the dehydration process. J.C. Papaioannou, V.G. Charalampopoulos, P. Xynogalas and J. Phys. Chem. Solids, , 67 (2006). 55. Sorption properties of modified single-walled carbon nanotubes. E.C. Vermisoglou, V. Georgakilas, E. Kouvelos, G. Pilatos, G. Romanos and N.K. Kanellopoulos Microp. Mes. Materials, , 99 (2007). 56. Interactions of the dipeptide paralysin β-ala-tyr and the aminoacid Glu with phospolipid bilayers. I. Kyrikou, N. Benetis, P. Chatzigeorgiou, M. Zervou,, C. Poulos T. Mavromoustakos Bioch. Biophys. Acta (BBA), , 1778 (2008). 57. Micellar and surface properties of a poly(methyl methacrylate)-blockpoly(n-isopropylacrylamide) copolymer in aqueous solution. A. Kelarakis, T. Tang, V. Havredaki, and I.W. Hamley J. Coll. Int. Sci., 70-73, 320 (2008). 58. Polymer-surfactant vesicular complexes in aqueous medium. A. Kelarakis, V. Castellato, M.J. Krysmann, V. Havredaki, and I.W. Hamley Langmuir, , 24 (2008). 59. Optical portable biosensors based on stabilized lipid membrane for the rapid

15 detection of doping materials in human urine. D.P. Nikolelis, G. Raftopoulou, P. Chatzigeorgiou, G-P. Nikoleli and Sensors Actuators B, , 130 (2008). 60. Interactions of bovine serum albumin with ethylene oxide/butylenes oxide copolymers in aqueous solution. A. Kelarakis, V. Castellato, M.J. Krysmann, V. Havredaki, and I.W. Hamley Biomacromolecules, , 9 (2008). 61. Development of a CP- 31 P NMR broadline simulation methodology for studying the effects of antihypertensive AT 1 antagonist losartan incorporation in phospholipids bilayers. C. Fotakis, D. Christodouleas, P. Chatzigeorgiou, M. Zervou, N.-P. Benetis, K. Viras, T. Mavromoustakos Biophys. J., , 96 (2009). 62. Interactions of an anionic surfactant with poly(oxyalkylene) copolymers in aqueous solution. A. Kelarakis, C. Chaibundit, M.J. Krysmann, V. Havredaki,, I.W. Hamley J. Coll. Interf. Sci., 67-72, 330 (2009).

, ( ), ( ), ( ) :.: 210 650-3652 & 3653, FAX: 210 6511 766, e-mail vdouvara@chem.demokritos,gr :. 210 650-3644 - 3652, e-mail papi@chem.demokritos.

, ( ), ( ), ( ) :.: 210 650-3652 & 3653, FAX: 210 6511 766, e-mail vdouvara@chem.demokritos,gr :. 210 650-3644 - 3652, e-mail papi@chem.demokritos. , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) :,,,, 153 10 : :.: 210 650-3652 & 3653, FAX: 210 6511 766, e-mail vdouvara@chem.demokritos,gr :. 210 650-3644 - 3652, e-mail papi@chem.demokritos.gr 1 2 ....5...7...8,...9...11...13.

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Πανεπιστήμιο Kρήτης Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας Tμήμα Χημείας Iνστιτούτο Hλεκτρονικής Δομής και Laser 710 03 Hράκλειο Kρήτης 711 10 Hράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Στάϊκος Όνομα : Γεώργιος Όνομα πατρός : Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 11 Iουνίου 1950 Τόπος γεννήσεως: Σελιανίτικα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιουνίου 1970 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, ένα παιδί Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας : Tομέας Φυσικοχημείας 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : 2810-393292 Φαξ : 2810-393601

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2011 2012 ii NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS DEPARTMENT OF CHEMISTRY RESEARCH ACTIVITY

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων,

Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων, Εργαστήριο Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων Σύνοψη των ερευνητικών & συγγραφικών δραστηριοτήτων (δημοσιευμένο έργο, συνέδρια, κ.α.) των μελών ΔΕΠ του Εργ. Χημείας & Βιοχημείας Τροφίμων από της σύστασής του

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Κυριακή Χρυσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Χρυσοπούλου Όνομα: Κυριακή Ημερομηνία Γέννησης: 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΚΟΤΟΥ Ημερομηνία γέννησης 7-7-1955 Τόπος γέννησης Αθήνα-Ελλάδα Σπουδές α) Πτυχίο Χημείας Πανεπιστήμιο Αθηνών, Απρίλιος 1979. Βαθμός Λίαν καλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009.

Ιαηεοηηθή Φνμκηίδα, Έμθαζε ζηεκ Νμηόηεηα, Θεζζαιμκίθε, 5-8 Κμεμβνίμο 2009. Παοξρζιάζειπ Γιζηγήζειπ Γπιζηημξμικώμ Γογαζιώμ ηωμ Μξμίμωμ Μελώμ ηξρ Γκπαιδερηικξύ Ποξζωπικξύ ηξρ Τ.Γ.Ι. Λαμίαπ ζε Γπιζηημξμικά Σρμέδοια ζηημ Γλλάδα & ηξ Γνωηεοικό καηά ηα έηη 2008 & 2009. Assimakis N.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & Τόπος Γέννησης : Διεύθυνση Κατοικίας : e-mail: 22 Οκτωβρίου 1978 Αθήνα Aργυροκάστρου 24Γ Βριλήσσια ΤΚ 15235 Αττική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους 1. P.A. Kakavas and W. V. Chang. Acoustic Emission in bonded elastomeric discs subjected to tension, Journal

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Βαρσάμης ΟΝΟΜΑ: Χρήστος - Πλάτων ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Ευστάθιος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Μαρτίου 1966 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Παρίσι ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Αlexantroupolis, 1 st of September, 1970 Completed (18 months Service to Greek Army, 25-05-1999 to 25-11-2000)

CURRICULUM VITAE. Αlexantroupolis, 1 st of September, 1970 Completed (18 months Service to Greek Army, 25-05-1999 to 25-11-2000) CURRICULUM VITAE 1 Full Name: Dimitrios Lampakis (January, 2011) Work address: Faculty of Applied Sciences, Home address: Department of Physics 74 Μakrygianni str., and Mathematics, GR - 413 34, Leibavaki

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Πρώτο πτυχίο 1o Διδακτορικό Δίπλωμα : Δρ. 2o Διδακτορικό Δίπλωμα : Ph.D Eρευνητικά ενδιαφέροντα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρβανιτογιάννης Ιωάννης Πρώτο πτυχίο 1o Διδακτορικό Δίπλωμα : Δρ. 2o Διδακτορικό Δίπλωμα : Ph.D Eρευνητικά ενδιαφέροντα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επίθετο : Αρβανιτογιάννης Ονομα : Ιωάννης Ετος γεννήσεως : 1962 Ιδρυμα : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκο, 38446 Νέα Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος Σχολή : Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο:

Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ολνκαηεπψλπκν: Δπάγγεικα: Σκήκα / Ίδξπκα: Πιεξνθνξίεο Δπηθνηλσλίαο: Γηεχζπλζε Καηνηθίαο: Απγεξφπνπινο Απφζηνινο Καζεγεηήο, Πνιπκεξή Τιηθά Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Thomas Moschakis Greek 10/11/1975 Nikanoros 13, T.K.54250, Greece. tmoschak@auth.gr +30 2310991680 +30 2310991680

CURRICULUM VITAE. Thomas Moschakis Greek 10/11/1975 Nikanoros 13, T.K.54250, Greece. tmoschak@auth.gr +30 2310991680 +30 2310991680 CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name: Nationality: Date of Birth: Address: E-mail: Telephone Fax Thomas Moschakis Greek 10/11/1975 Nikanoros 13, T.K.54250, Greece tmoschak@auth.gr +30 2310991680 +30

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS

CURRICULUM VITAE HARALAMBOS CURRICULUM VITAE HARALAMBOS (Haris) STAMATIS Professor Department of Biological Applications and Technologies University of Ioannina 2013 Name Haralambos Stamatis OFFICE ADDRESS Department of Biological

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER 2013 ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá Öáñìáêåõôéêþí Åðéóôçìþí Ôüìïò 25, Ôåý ïò III, Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Δ. Γκότσης

Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Εκπαίδευση 1976 1981 Δίπλωμα, Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Διπλ. εργασία: Διάβρωση χάλκινων αγαλμάτων σε θαλάσσιο περιβάλλον Επιβλέπων: Εμ. Σκουλικίδης 1982

Διαβάστε περισσότερα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα

Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα Δημήηπιορ Κ. Μιζηπλήρ Βηνγξαθηθό εκείσκα 1. Αηομικά ζηοισεία Ζκεξνκελία γελλήζεσο : 20.02.1977 Σόπνο γελλήζεσο : Κξαγηόβα Ρνπκαλίαο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Αγακνο Δηδηθόηεηα : Γηδάθησξ Μεραλνιόγνο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

IΩANNHΣ TΣAMOΠOYΛOΣ. Hμερομηνία και Tόπος Γέννησης: 9 Δεκεμβρίου, 1956 στην Aθήνα. Έγγαμος, 3 παιδιά.

IΩANNHΣ TΣAMOΠOYΛOΣ. Hμερομηνία και Tόπος Γέννησης: 9 Δεκεμβρίου, 1956 στην Aθήνα. Έγγαμος, 3 παιδιά. IΩANNHΣ TΣAMOΠOYΛOΣ ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Hμερομηνία και Tόπος Γέννησης: 9 Δεκεμβρίου, 1956 στην Aθήνα. Έγγαμος, 3 παιδιά. Παρούσα Θέση: Kαθηγητής Διεύθυνση Γραφείου: Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα