ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ. Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΒΤΡΑ ΚΤΡΙΑΚΟ Ημεπ. και Σόπορ Γεννήζεωρ: 5 Απγνχζηνπ 1943 Κάτξν-Αίγππηνο Γιεύθςνζη Δπγαζίαρ: Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα Υεκείαο Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Παλεπηζηεκηνχπνιηο Αζήλα Σει Fax E:mail Γιεύθςνζη Οικίαρ: Ιζάθεο 60, Αζήλα Σει ποςδέρ: Πηπρίν Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1970 Γηδάθησξ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1977 Ακαδημαϊκή Δξέλιξη: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Δξγαζηήξην Μεραληθήο θαη Αληνρήο ησλ Τιηθψλ, βνεζφο Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, βνεζφο Καζεγεηή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Λέθηνξαο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκείαο, Καζεγεηήο, 2003 Παλεπηζηήκην Manchester, Μ. Βξεηαλία, Σκήκα Υεκείαο, αξρηθά σο Δπηζθέπηεο Δξεπλεηήο, ( ) θαη ζηε ζπλέρεηα σο Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο ( ). Μέλορ ζε Δπιζηημονικέρ Δηαιπείερ: Μέινο ηεο Royal Society of Chemistry ηεο Μ. Βξεηαλίαο (MRSC) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Θεξκηθήο Αλάιπζεο (κέινο Γ) Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πνιπκεξψλ Γιδακηική Δμπειπία: Πξνπηπρηαθά Μαζήκαηα: Υεκηθή Κηλεηηθή, Κιαζηθή Θεξκνδπλακηθή, ηαηηζηηθή Θεξκνδπλακηθή, 1987 ζήκεξα Δηδηθά Κεθάιαηα Φπζηθνρεκείαο (ην κέξνο ηεο Φαζκαηνζθνπίαο) 1997 ζήκεξα. Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία, Μνξηαθή Φαζκαηνζθνπία ζην ΔΠΔΑΚ Επηζηήκε ηωλ Πνιπκεξώλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο. Φαζκαηνζθνπία Raman ζην Μεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Manchester-Σκήκα Υεκείαο

2 Δπεςνηηικά Πεδία: Μειέηε ηεο δνκήο θαη ηεο κνξθνινγίαο ζπλζεηηθψλ θαη θπζηθψλ καθξνκνξίσλ, φπσο νιηγνκεξψλ, ζπκπνιπκεξψλ, λαλνζχλζεησλ πιηθψλ, πεπηηδίσλ, παξαγψγσλ ησλ ακηλνμέσλ θ.α.. Φπζηθνρεκηθή κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ νπζηψλ κε θαξκαθνινγηθή δξάζε κε ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο. Οη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: ε ζεξκηθήο αλάιπζε θαη ε θαζκαηνζθνπία Raman. Κπιηήρ ζε Δπιζηημονικά Πεπιοδικά: 1. Journal of Polymer Science 2. Chemical Society (Chemical Communications) 3. Polymer 4. Langmuir 5. J. Phys. Chem. B Γιδακηοπικά: 1. Μ. νπηδίδνπ: Δνκή Μαθξνκνξηαθώλ Αιπζίδωλ, Π. Ξπλνγαιάο: Φπζηθνρεκηθέο Ιδηόηεηεο Παξαγώγωλ α-ακηλνμέωλ, Υ. εκηδαιάο: Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ PAF, B. Πνιιάηνο: Μνξθνινγία θαη δνκή ηωλ λαλν-πνιπκεξηθώλ πιηθώλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζωξάθηζεο, 2009 Μεηαπηςσιακοί Σίηλοι ποςδών: 1.. Κππξαίνο: Θεξκηθή θαη Φαζκαηνζθνπηθή Μειέηε Σπλζεηηθώλ θαη Φπζηθώλ Υιηθώλ, Νηνχιαο: Μειέηε ηεο Δνκήο θαη ηεο Μνξθνινγίαο Δηζπζηαδηθώλ Σπκπνιπκεξώλ Ομπαηζπιελίνπ-Ομπβνπηπιελίνπ, Γ. Μνπζειίκε: Μειέηε αιιειεπίδξαζεο ηνπ θαξκάθνπ Captopril κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζηηβάδεο ηεο DPPC κε ηε ρξήζε Δηαθνξηθήο Θεξκηδνκεηξίαο θαη Φαζκαηνζθνπίαο Raman, Α. Μεηζνπνχινπ: Μειέηε ηεο δνκήο ηνπ ακηλνμένο nor Λεπθίλε, Γθέγθα: Δηακνξθωηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνηόκνπ αληηϋπεξηαζηθνύ θαξκάθνπ ΜΜ3 κέζω Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ θαη Υνπνινγηζηηθήο Χεκείαο θαη κειέηε ηωλ αιιεινεπηδξάζεώλ ηνπο κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζοηηβάδεο κέζω Φπζηθνρεκηθώλ κεζόδωλ, Δ. Υαιθεχο: Δηακνξθωηηθή αλάιπζε ηνπ θαηλνηόκνπ αληηϋπεξηαζηθνύ θαξκάθνπ ΜΜΚ2 κέζω Ππξεληθνύ Μαγλεηηθνύ Σπληνληζκνύ θαη Υνπνινγηζηηθήο Χεκείαο θαη κειέηε ηωλ αιιεινεπηδξάζεώλ ηνπο κε ηηο ιηπνεηδείο δηπινζοηηβάδεο κέζω Φπζηθνρεκηθώλ κεζόδωλ, Π. Υαηδεγεσξγίνπ:Φπζηθνρεκηθή αλάιπζε ηωκ αιιαγώλ θάζεωο πνπ παξνζηάδεη ην ξαθεκηθό κε κείγκα ηνπ θπζηθνύ ακηλνμένο DL-Norvaline θαη κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε κνληέια βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ ηεο DPPC, 2007

3 8. Ν. Παπαθσλζηαληφπνπινο: Φπζηθνρεκηθή κειέηε ηωλ αιιειεπηδξάζεωλ ηωλ ακηλνμέωλ DL-Norleucine θαη DL-Methionine κε κνληέια βηνινγηθώλ κεκβξαλώλ ηεο DPPC, 2008 Μέινο ηξηκειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ θαη επηακειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα δηδαθηνξηθά, θαη δηπισκάησλ εηδίθεπζεο, ηφζν ηνπ ηκήκαηνο Υεκείαο φζν θαη άιισλ ηκεκάησλ Υεκείαο άιισλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ ΔΜΠ. ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Manchester (ζε δηαζηήκαηα κε εθπαηδεπηηθή άδεηα) επέβιεςα ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 1. Hoon Hong Teo (Ph.D): The preparation, crystallisation and melting behaviour of ethylene glycol oligomers and their dialkyl ethers, J. Thatcher (Ph.D): Thermal and spectroscopic studies of polymer electrolytes C. Jones (M.Sc.): Low frequency Raman Spectroscopy of poly(ethylene oxide) and alkoxy ended derivatives, M. Tipping (M.Sc.): Raman spectroscopy of polypeptides and synthetic polymers, Πηςσιακέρ Δπγαζίερ 30 εξγαζίεο ζε ζέκαηα ζεξκηθήο αλάιπζεο θαη θαζκαηνζθνπίαο ζπλζεηηθψλ νιηγνκεξψλ θαη παξαγψγσλ α-ακηλνμέσλ θαη έλα ζέκα ζηε κειέηε δνκήο κπεηνλίηε κε ζπλεξγαζία Αξγπξνκεηαιιεπκάησλ & Βαξπηίλεο. Κςπιόηεπα Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα και Οικονομικέρ Δνιζσύζειρ: 1. NATO Research Programme (442/32213): Study of Biopolymers by Laser-Raman Spectroscopy ( ). 2. Twinning (E.E.C.) Programme ( GRPUJU1): Low Frequency Laser- Raman Spectroscopy of Oligomers ( ). 3. Research Programme from Ministry of Research and Technology (Greece) (87 ΔΓ 191): Physical Chemistry Properties of Polymers in Solution ( ). 4. British Council- University of Athens joint research programme (70/4/1231): Polymer Electrolytes ( ). 5. NATO (Collaborative Research Grant) 850/F681544: Structures of Block Copolymers in their Liquid and Crystalline States ( ). 6. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/L22621: Aqueous Gels of Block Copolymers ( ). 7. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/L22645: Synthesis, Bulk State Structures and Modelling of Block Copolymers with controlled Architecture ( ).

4 8. Trainning and Mobility of Researchers Programme FMRX-CT CDG 12- DLCL ( ). Complex Architectures in Diblock Copolymer based Polymer Systems 9. Οηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα ησλ British Council θαη Royal Society ( ). 10. Oηθνλνκηθέο εληζρχζεηο απφ πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΛΚΔ 1995-ζήκεξα) 11. Πξφγξακκα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΠΔΥΩΓΔ: Αλάιπζε θαη Eπεμεξγαζία Φαζκάηωλ IR θαη Raman. 12. EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research Council) GR/Q15645: Vibrational Spectroscopy of New Materials 12. ΠΔΝΔΓ 2003 (03ΔΓ150) Ναλνζύλζεηα πνιπκεξηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζωξάθηζεο ΔΝΣΔΡ 04EP36 Σπλζεηηθά βηνπιηθά: Ναλνδνκέο ηεξαξρηθήο απηό-νξγάλωζεο θαη δπλακηθή πεπηηδηθώλ ζπζηαδηθώλ ζπκπνιπκεξώλ ΠΔΠ Ινλίσλ Νήζσλ (ΙΝ-4) Έιεγρνο πνηόηεηαο θαη πξνζδηνξηζκόο ππνιεηκκαηηθόηεηαο θπηνθαξκάθωλ ζηα ηξόθηκα ςνέδπια: 1. Low-Frequency Raman Spectroscopy of α,σ Disubstituted n-alkanes. Physical Aspects of Polymer Science Conference, Reading, U.K Μνξθνινγία ησλ Κξπζηαιιηθψλ Οιηγνκεξψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman Κ. Βχξαο 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεξεάο Καηαζηάζεσο, Πάηξα Γηακήθεηο Αθνπζηηθέο πρλφηεηεο ζε Κξπζηαιιηθά Πνιπκεξή. Φαζκαηνζθνπία Raman Υακειψλ πρλνηήησλ. Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Αζήλα, End Effects in the Low-Frequency Raman Spectroscopy of Helical Oligo(oxyethylene)s. Physical Aspects of Polymer Science, Leeds, U.K., Γηακήθεηο Αθνπζηηθέο πρλφηεηεο (LAM) Κξπζηαιιηθψλ Τιηθψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman.

5 Β-Α. Γθιεδάθνπ θαη Κ. Βχξαο 13 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεκείαο (Δ.Δ.Υ.), Αζήλα, Φαζκαηνζθνπία Raman ησλ Πνιπκεξψλ. Κ. Βχξαο 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Αζήλα, Raman Scattering from Longitudinal Acoustic Modes (LAM) of Crystalline Oligomers. NATO Advanced Research Workshop, Mons, Belgium, (After invitation of Professor Dosiere, University of Mons-Hainaut). 8. Polymer Electrolyte Based on Poly(oxyethylene) studied by Raman Spectroscopy. 6th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC), Aghia Pelagia, Crete, Greece, ρέζε Γνκήο-Ιδηνηήησλ Δλπδαησκέλνπ PVAc Α. Kαλαπίηζαο, A. Maestegu, Π. Πίζζεο θαη Κ. Βχξαο 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Μειέηε Ακφξθσλ Τιηθψλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman. Μ. Λπξαηδή θαη Κ. Βχξαο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Γνκή Κξπζηαιιηθψλ Μαθξνκνξηαθψλ Αιχζεσλ κε Φαζκαηνζθνπία Laser-Raman. Κ. Νηθνιατδνπ θαη Κ. Βχξαο. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πνιπκεξψλ, Θεζζαινλίθε, Low-Frequency Raman Modes in Polymers. Κ.Viras 11th European Symposium on Polymer Spectroscopy, Valladolid, Spain, (After invitation of Professor J.M. Pastor, University of Valladolid). 13.Φαζκαηνζθνπία Laser Raman α,σ Γηυπνθαηεζηεκέλσλ Αιθαλίσλ Μ. νπηδίδνπ, Α. Κνθθηληά, Κ. Παιαηφο θαη Κ. Βχξαο 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεκείαο, Αζήλα, Low-Frequency Raman Spectra and Normal Modes of Methoxy-ended Oligo(oxyethylene)s H. Matsuura,, C. Booth and C. Price Fifteen International Conference on Raman Spectroscopy,ICORS XV, Pittsburg, USA, Theory and Experiments on High Dilutions. G.S. Anagnostatos, P. Pissis, and M. Soutzidou.

6 International Workshop on High Dilutions, Erlangen-Nurberg, Germany, Theory and Experimental Support of Stable Molecular Water Clusters in Water Solutions.Phase Transitions. G.S. Anagnostatos,, P. Pissis, M. Soutzidou and D. Paschali. Boson-Einstein Condensation and Pairing, Pune, India, Detection of Water Clusters in Infinite Methanol-water Solutions. G.S. Anagnostatos, D. Paschali,, M. Soutzidou and P. Pissis. 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denmark, Multiplication Effect of Water Clusters in Methanol-water Solutions. P. Pissis, G.S. Anagnostatos, D. Paschali, and M. Soutzidou 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denemark, Water Clusters in Methanol-water Clusters, M. Soutzidou, P. Pissis, G.S. Anagnostatos, and D. Paschali. 8th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Denemark, The Law of Similars in the Clathrate Model. G. S. Anagnostatos, P. Pissis and OMEOMED 97 Comference, Urbino, Italy, Molecular Water clusters in Water. P.S. Anagnostatos,, M. Soutzidou and P. Pissis. 7th Hellenic Symposium of Nuclear Physics Society, Athens, Φπζηθνρεκηθέο Ιδηφηεηεο Λπηδηθψλ Ακηλναιθννιψλ Ι. Μαξαγθνχ, Π. Ξπλνγαιάο, Β. Κφθνηνπ, Γ. Κφθνηνο θαη Κ. Βχξαο 4 ν πλέδξην Πνιπκεξψλ, Πάηξα, Δπίδξαζε ηνπ Ακφξθνπ Βνπηπιελνμεηδίνπ ζηηο Θεξκηθέο Ιδηφηεηεο πκπνιπκεξψλ Αηζπιελνμεηδίνπ-Βνπηπιελνμεηδίνπ. Α. Γθίθαο,. Κππξαίνο, Μ. νπηδίδνπ θαη Κ. Βχξαο. 4 ν πλέδξην Πνιπκεξψλ, Πάηξα, Microphase Separation in Interpenetrating Polymer Networks. A. Kanapitsas, P. Pissis, L.V. Karabanova and 5 th European Conference on Advanced Materials and Processes and Applicattions Maastricht, Holland, Study of the Polymorphism of Lipidic Amino Acid Derivatives by Differential Scanning Calorimetry, Optical Microscopy and Raman Spectroscopy. C. Grammatikaki, A. Mitakos, M. Soubakas, P. Xynogalas, V. Constantinou- Kokotos, G. Kokotos and 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, 1998.

7 26.Intermolecular Forces and Solvent Effects E. Souroveli, E. Tzoutzia, M. Soutzidou, I. Molinou and K.Viras 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, The Structure of Chain Molecules in the Liquid State: Low Frequency Laser Raman Spectra of Monosubstituted n-alkanes. M. Soutzidou, D. Papanastassiou and 1 st International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Halkidiki, Large Stable Water Clusters non Disolvable in Water. G.S. Anagnostatos, P. Pissis,, D. Paschali and M. Soutzidou 9th International Symposium on Small Particles and Inorganic Clusters, Copenhagen, Danemark, Study of the Polymorphism of Lipidic Aminoacid Derivatives by Differential Scanning Calorimetry. M. Katsarou, N. Gravos, P. Xynogalas, V. Constantinou-Kokotou,G. Kokotos and 4 th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (MEDICTA 99) Patra, (άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ). 30.Equilibrium Chain Folding in Semi-crystalline Block Copolymers in the Bulk and in the Films. J.P.A. Faiclough, S.M. Mai, S. Turner, I.W. Hamley,, N. J. Tirell, C. Βooth and A.J. Ryan. ACS National Meeting, New Orleans, USA, Μειέηε Γηαρσξηζκνχ Φάζεο θαη Μνξηαθήο Κηλεηηθφηεηαο ζε Πνιπκεξηθά Μίγκαηα Πνιπνπξεζάλεο/πκπνιπκεξνχο κε Σερληθέο Γηειεθηξηθήο Φαζκαηνζθνπίαο θαη Μεραληθήο Θεξκηθήο Αλάιπζεο. Α. Καλαπίηζαο, Π. Πίζζεο, Α. Βαηάιεο, Κ. Γειίδεο θαη Κ. Βχξαο XVI Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο, Ναχπιην, Dielectric Studies of Molecular Mobility in Triblock Copolymers of Poly(oxybutylene) and Poly(oxyethylene). M. Bouga, D. Fragiadakis, K. Bourdakos, A. Spanoudaki, A. Kyritsis, P. Pissis, A. Vassilikou-Dova,, W. Mingavanish, C. Chaibundit and C. Booth. 2 nd International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications, IDS and DRP, Leipzig, Θεξκηθή Αλάιπζε ηεο Υνιεζηεξφιεο θαη δχν Δζηέξσλ ηεο Π. Καθάηζνπ, Ν. άιαξε, Γ. Κφθνηνο θαη Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Μειέηε ηεο Κξπζηαιιηθφηεηαο θαη ηεο Μνξθνινγίαο Πνιπκεξψλ κε

8 Θεξκηθή Αλάιπζε. Κ. Βχξαο 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Μειέηε Μεραληζκψλ Μνξηαθήο Κηλεηηθφηεηαο θαη Μηθξνκνξθνινγίαο Οξγαληθψλ/Αλνξγάλσλ Ναλνζπλζέησλ Τιηθψλ κε Σερληθέο Θεξκηθήο Αλάιπζεο. Α. Καλαπίηζαο, Π. Πίζζεο, Α. Βαηάιεο, Κ. Γειίδεο, Κ. Βχξαο, P.Y. Mamunya θαη V.E. Lebedev. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Θεξκηθή Αλάιπζε Σξηζπζηαδηθψλ πκπνιπκεξψλ ηνπ Σχπνπ Ομπβνπηπιελίνπ/Ομπαηζπιελίνπ/νμπβνπηπιελίνπ (BnEmBn). Α. Μεηζνπνχινπ, Μ. Καηζακπέθεο, Α. Κνξίιιεο θαη Κ. Βχξαο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Θεξκηθή Αλάιπζε Σξηζπζηαδηθψλ πκπνιπκεξψλ ηνπ Σχπνπ Ομπαηζπιελίνπ/Ομπβνπηπιελίνπ/Ομπαηζπιελίνπ (EnBmEn). Γ. Μνπζειίκε, Ν. Καξαράιηνπ, Κ. Υαξαιακπίδνπ θαη Κ. Βχξαο. 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Θεξκηθήο Αλάιπζεο, Θεζζαινλίθε, Phase Transitions in Crystals of Norvaline P. Chatzigeorgiou, N. Papakonstantopoulos, P. Xynogalas and MEDICTA 2005 Thessaloniki Α Solid-State Study of Captopril and Enalapril by Thermal Analysis and Raman Spectroscopy D. Christodouleas, C. Fotakis, G. Mouselimi, T. Mavromoustakos and MEDICTA 2005 Thessaloniki Comparison among DSC, Raman spectroscopy and H.P.L.C. methods for determination of moisture and sugars content in honey analysis from Kefalonia island P. Chatzigeorgiou, V. Pollatow, P. Xynogalas, Y. Samaras, MEDICTA 2007, Palermo, Italy 2007

9 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Influence de la solvatation preferentielle sur les dimensions des polymeres en solution dans des melanges de solvants. A. Dondos, and F. Aroni Europ. Polym. J., , 9, (1973). 2. Etude des dimensions moleculaires des polymeres dissous dans des melanges binaires de solvants polaires et non polaires-i polyvivyl-2-pyridine. F. Vira,, F. Aroni and A. Dondos Europ. Polym. J., , 10, (1974). 3. Transition conformationelle du chlorure de polyvinyle en solution dans des melanges binaires de solvants polaires et non polaires. A. Mitsou-Clappas and Europ. Polym. J., , 16, (1980). 4. Raman scattering from the longitudinal acoustic mode of oligo-oxyethylene., H.H. Teo, A. Marshall, R.C. Domszy, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 21, (1983). 5. Low-frequency Raman scattering from methylene-oxyethylene-methylene triblock oligomers. T.G. Swales, H.H. Teo, R.C. Domszy,, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 21, (1983). 6. Low-frequency dynamics of solid poly(l-alanine) from Raman spectroscopy. M. Tipping, and T.A. King Biopolymers, , 23, (1984). 7. Low-frequency Raman-active modes and temperature depedences in oligooxyethylene., T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 23, (1985). 8. Effect of temperature on low-frequency Raman scattering from crystalline pentadecaethylene glycol di-n-octadecyl ether., T.A. King and C. Booth J.Chem. Soc. Faraday Trans., 2, , 81, (1985). 9. The effect of temperature on the low-frequency Raman scattering from pentadecaethylene glycol di-n-hexyl ether and related materials., T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 81, (1985). 10. Low-frequency excitations in amorphous poly(vinylacetate). F. Viras, and T.A. King J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 23, (1985).

10 11.Morphology of poly(oxyethylene)methyl-n-alkyl ethers as determined by small angle X-ray scatterting., F. Viras, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 83, (1987). 12.Application of the perturbed-elastic-rod model to the longitudinal acoustic modes of poly(oxyethylene)s and their n-hexadecyl ethers. F. Viras,, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, , 83, (1987). 13.Crystalline morphology of block copoly(oxypropylene/oxyethylene/oxypropylene) by small-angle X-ray and Raman scattering. F. Viras, Y.Z. Luo,, R. Mobbs, T.A. King and C. Booth Makromol. Chem., , 189, (1988). 14.Preferential solvation in polymer cosolvent systems: polystyrene + cyclohexane + ethanol and poly(vinyl-2-pyridine) + nitromethane + carbon tetrachloride. F. Viras and J. Polym. Sci. Polymer Physics Ed., , 26, (1989). 15.Polymer cosolvent system: poly(vinyl-2-pyridine)/toluene/ethyl acetate. M. Palaiologou, F. Viras and Europ. Polym. J., , 24, (1988). 16.Low-frequency Raman spectra of even α,σ disubstituted n-alkanes. K.Viras, F. Viras, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Phys. Chem., , 93, (1989). 17.Solutions properties of polystyrene mixtures of toluene with ethyl acetate. I. Molinou, M. Palaiologou, F. Viras and Europ. Polym. J., , 27, (1991). 18.Low-frequency Raman-active modes in α-methyl,σ-hydroxyoligo(oxyethylene)s. C. Campbell,, A.J. Masters, J.R. Craven, Z. Hao, S.G. Yeates and C. Booth J. Phys. Chem., , 95, (1991). 19.Low-frequency Raman spectra of odd α,σ-disubstituted n-alkanes. F. Viras,, C. Campbell, T.A. King and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Et., , 29, (1991). 20.Crystallinity of uniform oligo(oxyethylene) mono-alkyl ethers studied by Raman spectroscopy. J.R. Craven,, AJ. Masters and C. Booth J. Chem. Soc. Faraday Trans., , 87, (1991) 21.Low-frequency Raman-active modes in methoxy-ended and hydroxy-ended C. Campbell, and C. Booth J. Polym. Sci. Polymer Physics Et., , 29, (1991).

11 22.Crystallinity of uniform tri(oxyalkylene)s. A.D. Bedells, C. Booth and Makromol. Chem., , 192, (1991). 23.Crystallinity of uniform oxyethylene/methylene/oxyethylene (E m C n E m ) oligomers studied by X-ray diffraction, differential scanning calorimetry and Raman spectroscopy. C. Campbell,, M.J. Richardson, A.J. Masters and C. Booth Makromol. Chem., , 194, (1993). 24.Raman scattering from longitudinal acoustic modes (LAM) of crystalline oligomers. V.-A. Glezakou, C. Booth and NATO ASI-C Series: Mathematical and Physical Sciences.Crystallization of Polymers 87-92, C405, (1993). 25. Polymer electrolytes formed from oxymethylene-linked poly(oxyethylene) and alkali metal perchlorates studied by Raman spectroscopy., J.H. Thatcher, C.V. Nicholas and C. Booth Solid State Ionics, 49-56, 68, (1994). 26.Poly(oxyethylene) chains and rings studied by Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry., Z.G. Yan, C. Price and C. Booth Macromolecules, , 28, (1995). 27.Low-frequency Raman modes in crystalline chain molecules. Macromol. Sympo., , 94, (1995). 28.Structures of oxyethylene/oxybutylene diblock in their solid and liquid states. Y.-W. Yang, S. Tanodekaew, S.-M. Mai, C. Booth, A.J. Ryan, W. Bras and Macromolecules, , 28, (1995). 29.Bilayer lipid membranes as electrochemical detectors for flow injection immunoanalysis. D.P. Nikolelis, CG. Siontorou, V.G. Andreou, and U.J. Krull Electroanalysis, , 7, (1995). 30.Preparation and properties of large usubstituted crown ethers:1 cyclic heptacosa(oxyethylene)(cyclo-e27, 81-crown-27) studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering and differential scanning calorimetry. Z. Yang, G.-E. Yu, J. Cooke, Z.A.-Adib,, H. Matsuura, A.J. Ryan and C. Booth. J. Chem. Soc. Faraday Trans., , 92, (1996). 31.Low-molar-mass cyclic pol(oxyethylene)s studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering and differential scanning calorimetry. G.-E. Yu, T. Sun, Z.-G. Yan, J. Cooke,, A.J. Ryan, C. Price and C. Booth

12 Polymer, 35-42, 38, (1997). 32.Chain folding in cyclic oligo(oxyethyelene)s- Crystallinity of large unsbstituted crown ethers by X-ray scattering and differential scanning calorimetry. Z Yang, J. Cooke,, P.A. Gorry, A.J. Ryan and C. Booth J. Chem. Soc., Faraday Trans , 93, (1997). 33.Chain folding in semicrystalline oxyethylene/oxybutylene diblock copolymers. S-M. Mai, J.P.A. Fairclough,, P.A. Gorry, I.W. Hamley, A.J. Ryan and C. Booth Macromolecules, , 30, (1997). 34. Large cyclic poly(oxyethylene)s: Chain folding in the crystalline state studied by Raman spectroscopy, X-ray scattering, and differential scanning calorimetry. J. Cooke,, G-E. Yu, T. Sun, T. Yonemitsu, A.J. Ryan, C. Price and C. Booth Macromolecules, , 31, (1988). 35. Differential scanning calorimetry (DSC) and Raman spectroscopy study of poly(dimethylsiloxane). M. Soutzidou, A. Panas and J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., , 36, (1998). 36. The LAM-1 band in the low-frequency Raman spectra of even and odd monosubstituted n-alkanes. M. Soutzidou, A.J. Masters, and C. Booth Phys.Chem.Chem.Phys., , 1, (1999). 37. Chain folding in poly(ε-caprolactone) studied by small-angle X-ray scattering and Raman spectroscopy. A strategy for blending in the crystalline state. S.A. Berrill, F. Heatley, J.H. Collett, D. Attwood, C. Booth, J.P.A. Fairclough, A.J. Ryan, A.J. Dutton and R.S. Blundell J. Matter. Chem., , 9, (1999). 38. Properties of polyvinylchloride in solution: An hydrodynamic and vibrational vibrational spectroscopy study. V-A. Glezakou, M. Soutzidou, C. Loukoutos, I. Xexakis, and J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., , 37, (1999). 39. Equilibrium chain folding in semi-crystalline block copolymers in the bulk and in thin films. J.P.A. Fairclough, S-M. Mai, S. Turner, I.W. Hamley,, N.J. Tirell, C. Booth and J.A. Ryan Polym. Prepr., , 40, (1999). 40. Investigation of the microphase separation in blends of polyurethane-based ionomers. C. Tsonos, L. Apekis,, L. Stepanenko, L. Karabanova and L. Sergeeva J. Macromol. Sci., , B39, (2000).

13 41. Dielectric behaviour of α-cyclodextrin, heptakis(2,3,6-tri-o-methyl)-βcyclodextrin randomly methylated β-cyclodextrin and low frequency Raman spectra of α- and β-cyclodextrins. J.C. Papaioannou, N.D. Papadimitropoulow and Mol. Phys., , 99, (2001). 42. Phase behavior and molecular mobility in polyurethane/styrene-acrylonitrile blends. A.S. Vatalis, A. Kanapitsas, C.G. Delides, and P. Pissis. J. Appl. Polym. Sci., , 80, (2001). 43. Electrical and dielectric behavior in blends of polyurethane-based ionomers. C. Tsonos, L. Apekis,, L. Stepanenko, L. Karabanova and L. Sergeeva Solid State Ionics, , 143, (2001). 44. Aqueous Solutions and Gels of Diblock Copolymers of 1,2-Butylene Oxide and Ethylene Oxide Studied by Light Scattering and Rheology. A. Kelarakis, V. Havredaki,, W. Mingvanish, F. Heatley, C. Booth and S-M. Mai J. Phys.Chem. B, , 105, (2001). 45. Low -Frequency Raman Spectroscopy of n-alcohols. LAM Vibration and Crystal Structure. M. Soutzidou, V-A. Glezakou,, M. Helliwell, A.J. Masters and M. Vincent J. Phys. Chem. B, , 106, (2002). 46. Molecular order and dynamics in block copolymers of poly(oxyethylene) and poly(oxybutylene). D. Fragiadakis, M. Bouga, A. Kyritsis, P. Pissis,, W. Mingvanish and C. Booth Macromol. Symp., 21 30, 191, (2003). 47. Chain folding in semicrystalline oxybutylene/oxyethylene/oxybutylene triblock copolymers studied by Raman spectroscopy., A. Kelarakis V. Havredaki, S.-M. Mai, A.J. Ryan, D. Mistry W. Mingvanish, P. MacKenzie and C. Booth J. Phys. Chem. B, , 107, (2003). 48. Low-frequency Raman spectroscopy of oxyethylene/oxybutylene/oxyethylene triblock copolymers., S.M. Mai, A.J. Ryan, G.E. Yu, C. Booth and C. Chaibundit Macromolecules, , 37, (2004). 49. Effects of non steroid anti-inflammatory drugs in membrane bilayers. I. Kyrikou, S.K. Hadjikakou, D. Kovala-Demertzi, and T. Mavromoustakos Chemistry and Physics of Lipids (CPL), , 132, (2004).

14 50. Chain-length-dependent conformational transformation and melting behaviour of alkyl/oligo(oxyethylene)/alkyl triblock compounds: α-octyl-σ-octyloxyoligo- (oxyethylene)s. K. Fukuhara, T. Mizawa, T. Inoue, H. Kumamoto, Y. Terai, H. Matsuura and Phys. Chem. Chem. Phys., , 7, (2005). 51. Phase transitions in crystals of racemic long chain 2-amino alcohols. P. Xynogalas, A. Kanapitsas, V. Constantinou-Kokotou, P. Pissis and Chemistry and Physics of Lipids (CPL), 83 92, 135, (2005). 52. A DSC and Raman spectroscopy study on the effect of PAMAM dendrimer on DPPC model lipid membranes. K. Gardikis, S. Hatziantoniou,, M. Wagner and C. Demetzos Int. J. Pharmaceutics, , 318 (2006). 53. Effect of bioactive derivative on DPPC membrane: A DSC and Raman spectroscopy study. K. Gardikis, S. Hatziantoniou, and C. Demetzos Thermochimica Acta, 1-4, 447 (2006). 54. AC conductivity and Raman spectra of polyiodide inclusion compounds (β-cyclodextrin) 2.KI 7.16H 2 O and (β-cyclodextrin) 2.LiI 7.14H 2 O and (β-cyclodextrin) 2.LiI 7.14H 2 O during the dehydration process. J.C. Papaioannou, V.G. Charalampopoulos, P. Xynogalas and J. Phys. Chem. Solids, , 67 (2006). 55. Sorption properties of modified single-walled carbon nanotubes. E.C. Vermisoglou, V. Georgakilas, E. Kouvelos, G. Pilatos, G. Romanos and N.K. Kanellopoulos Microp. Mes. Materials, , 99 (2007). 56. Interactions of the dipeptide paralysin β-ala-tyr and the aminoacid Glu with phospolipid bilayers. I. Kyrikou, N. Benetis, P. Chatzigeorgiou, M. Zervou,, C. Poulos T. Mavromoustakos Bioch. Biophys. Acta (BBA), , 1778 (2008). 57. Micellar and surface properties of a poly(methyl methacrylate)-blockpoly(n-isopropylacrylamide) copolymer in aqueous solution. A. Kelarakis, T. Tang, V. Havredaki, and I.W. Hamley J. Coll. Int. Sci., 70-73, 320 (2008). 58. Polymer-surfactant vesicular complexes in aqueous medium. A. Kelarakis, V. Castellato, M.J. Krysmann, V. Havredaki, and I.W. Hamley Langmuir, , 24 (2008). 59. Optical portable biosensors based on stabilized lipid membrane for the rapid

15 detection of doping materials in human urine. D.P. Nikolelis, G. Raftopoulou, P. Chatzigeorgiou, G-P. Nikoleli and Sensors Actuators B, , 130 (2008). 60. Interactions of bovine serum albumin with ethylene oxide/butylenes oxide copolymers in aqueous solution. A. Kelarakis, V. Castellato, M.J. Krysmann, V. Havredaki, and I.W. Hamley Biomacromolecules, , 9 (2008). 61. Development of a CP- 31 P NMR broadline simulation methodology for studying the effects of antihypertensive AT 1 antagonist losartan incorporation in phospholipids bilayers. C. Fotakis, D. Christodouleas, P. Chatzigeorgiou, M. Zervou, N.-P. Benetis, K. Viras, T. Mavromoustakos Biophys. J., , 96 (2009). 62. Interactions of an anionic surfactant with poly(oxyalkylene) copolymers in aqueous solution. A. Kelarakis, C. Chaibundit, M.J. Krysmann, V. Havredaki,, I.W. Hamley J. Coll. Interf. Sci., 67-72, 330 (2009).

Professor Department of Environmental Engineering

Professor Department of Environmental Engineering Vatalis Argyrios Professor Department of Environmental Engineering Telephone number:+30 2461023535, +30 2461040161 (ext.241) E-mail: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr ACADEMIC QUALIFICATIONS - B. Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Τηλέφωνο 2461 0 40161,2,3,4 εσωτερικό 241 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr

Επικοινωνία Τηλέφωνο 2461 0 40161,2,3,4 εσωτερικό 241 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr Aναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Βατάλης Αργύριος Καθηγητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χημείας, Χημικής Τεχνολογίας & Τεχνολογίας Υλικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Α) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Ημερομηνία γέννησης: 29 Νοεμβρίου 1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. Πανεπιστημιακές εργασίες Διατριβές 1. Μελέτη των Ενεργειακών Καταστάσεων Πολυηλεκτρονιακών Υδρογονοειδών Ατόμων για διάφορα Δυναμικά Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του ΓEΩPΓIOY Δ. ΣTAΪKOY Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Στάϊκος Όνομα : Γεώργιος Όνομα πατρός : Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 11 Iουνίου 1950 Τόπος γεννήσεως: Σελιανίτικα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ A. ΓΑΛΑΝΗ Ph.D. Ε.Ε.ΔΙ.Π. (ΙΙ) Χημείας Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος Γέννησης Υπηκοότητα Διεύθυνση Εργασίας : Ιωάννινα, (Ελλάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England.

First Certificate in English Language (Lower), University of Cambridge England. Επώνυμο : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Όνομα : ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τμήμα : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ.Ε. Μάθηματα : Σ.Α.Ε., ΗΛ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τηλέφωνο Εργασίας: 210 538 1416, 1159 E-mail : pmal@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Κυριακή Χρυσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Χρυσοπούλου Όνομα: Κυριακή Ημερομηνία Γέννησης: 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Διεύθυνση Ροδόπης 108, 18546, Πειραιάς, Ελλάδα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλέφωνο 2104623408 Κινητό: +306973060637 antonis_kamp@live.com

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΟΜΠΑΖΗΣ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελµα: Χηµικός Μηχανικός Τόπος Γεννήσεως: ιδυµότειχο Ηµ/νία Γεννήσεως: 13/04/1978 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος ιεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 46, 68200

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία & Τόπος Γέννησης : Διεύθυνση Κατοικίας : e-mail: 22 Οκτωβρίου 1978 Αθήνα Aργυροκάστρου 24Γ Βριλήσσια ΤΚ 15235 Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. 3/3/2011 Σημειώσεις μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.Δ. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. 3/3/2011 Σημειώσεις μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.Δ. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2011 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Log (Million tons/year) 2.500 1.375 0.250-0.875 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Year ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Polystyrene 11% Low

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ήςίς ός ά ώ ϊό έςάςήςίς έςήςύς ύίςώόήίςέέή όέήςύς ήςός ήςής άί ί Έάήώώ έές ές ήές έάί ίή άςίςήή άΐώ έύύέ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και τόπος γέννησης 25 Ιουλίου 1970, Νεοχώριον Χίου Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα Διεύθυνση Ηπείρου 68, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιουνίου 1970 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, ένα παιδί Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας : Tομέας Φυσικοχημείας 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : 2810-393292 Φαξ : 2810-393601

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ. Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΚ Καθ. Κ. Ρακόπουλος Καθ. Δ. Χουντάλας Λεκτ. Ε. Γιακουμής 1. 1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσομοίωση κινητήρων με έμφαση στην καύση και το σχηματισμό ρύπων. Λεπτομερή

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011

9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 9η Εκπαιδευτική διημερίδα ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2425 Σεπτεμβρίου 2011 Σ. Μιχόπουλοσ Γαςτρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» θεραπευτικζσ επιλογζσ ςε ΟΒ με ΥΕΔ αναμονή & παρακολοφθηςη καταςτροφή του βλεννογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Τµ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Κώτσος ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Ι ΙΟΤΗΤΑ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ν niversity of Roma Tre Italy 0 niversity of Crete Greece 0 Education science 0,P 3 niversity of Ioannina Greece 0 Pre-School Education 0 0 D 4 niversity

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµερικά Συστήµατα Ελεγχόµενης Αποδέσµευσης Βιοδραστικών Ουσιών

Πολυµερικά Συστήµατα Ελεγχόµενης Αποδέσµευσης Βιοδραστικών Ουσιών Πολυµερικά Συστήµατα Ελεγχόµενης Αποδέσµευσης Βιοδραστικών Ουσιών Κυριακή Παπαδοκωστάκη Εργαστήριο Μελέτης ΦαινοµένωνΜεταφοράςΎληςσεΠολυµερή Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Θερινό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Panagiotis G. Zoumpoulakis. Chemist, Ph.D, ΜΒΑ

Curriculum Vitae. Panagiotis G. Zoumpoulakis. Chemist, Ph.D, ΜΒΑ Curriculum Vitae Panagiotis G. Zoumpoulakis Chemist, Ph.D, ΜΒΑ 1 1. PERSONAL DATA NAME Panagiotis Zoumpoulakis DATE OF BIRTH 19/8/1974 PLACE OF BIRTH MILITARY SERVICE ADDRESS TEL/MOB. e-mail Athens - Greece

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2007 Σήμερα: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Μάρτιος 2007 Σήμερα: Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Χημικός Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Τηλέφωνο: 0030 2106503663, Fax: 00302106511766 E-mail: HUs.papageorgiou@inn.demokritos.grU 0B0BUΑκαδημαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014

Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Επιχειρηματικότητα Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα του 2014 Fasmatech Science and Technology SA Δρ. Μανώλης Ραπτάκης Σύνοψη Φάσματεκ ο δρόμος έως εδώ Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα στα 2010 s τι μάθαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Πανεπιστήμιο Kρήτης Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας Tμήμα Χημείας Iνστιτούτο Hλεκτρονικής Δομής και Laser 710 03 Hράκλειο Kρήτης 711 10 Hράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-2021 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-2021 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 04-0 niversity of Roma Tre Italy 0 6 niversity of Crete Greece 0 Education science 0,P 3 niversity of Ioannina Greece 0 Pre-School Education 0 6 0 6 D 4 niversity of Ioannina

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σε κίνηση!

Η τεχνολογία σε κίνηση! Η τεχνολογία σε κίνηση! 3 χρόνια στο Mobile World Congress: Η στρατηγική εξωστρέφειας του ΣΕΚΕΕ Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής, ΣΕΚΕΕ 2 Απριλίου 2015 2010: Creating the ecosystem 2015: Growing

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα