Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο."

Transcript

1 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα, Διζαγυγή Ζ αξρή όηη ην παξειζόλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ην κέιινλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, όηαλ αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα πδαηηθώλ πόξσλ. Αξραηνινγηθέο θαη άιιεο καξηπξίεο απνθαιύπηνπλ όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνκηλστθήο πεξηόδνπ, κηα πνιηηηζκηθή έθξεμε ρσξίο πξνεγνύκελν ζηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ πνιηηηζκώλ έιαβε ρώξα ζηελ λήζν Κξήηε. Απηό θαηαδεηθλύεηαη από ηηο πξνσζεκέλεο ηερληθέο, πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ ηελ πεξίνδν απηή. Δίλαη εληππσζηαθό όηη απηέο νη ηερληθέο ζπλαληώληαη θαη ζε ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαη ηεο πδξνινγίαο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξνύλ ζηα δίθηπα λεξνύ θαη θπξίσο απηώλ νηθηζηηθήο ρξήζεο, ζηελ θαηαζθεπή, αμηνπνίεζε θαη ρξήζε επηθαλεηαθώλ λεξώλ, ζηα ινπηξά θαη άιιεο ζρεηηθέο θαηαζθεπέο πγηεηλήο θαη θάζαξζεο, ζηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ θαη ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη άξδεπζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ηέινο, ζηε ρξεζηκνπνίεζε λεξνύ γηα αλαςπρή. Έλα από ηα πην εμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ είλαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο ζηα αλάθηνξα θαη ζηηο πόιεηο ηεο επνρήο εθείλεο. ηελ δνκή ησλ πεξηζζόηεξσλ Μηλστθώλ αλαθηόξσλ θαη πόιεσλ ηίπνηε δελ είλαη πην αμηνπξόζεθην από ηα πνιύπινθα θαη πνιύ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πδξνδόηεζεο θαη απνρέηεπζεο. Δπηπιένλ ζηελ ίδηα πεξίνδν ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε πγξώλ απνβιήησλ γηα ηελ άξδεπζε γεσξγηθώλ θαιιηεξγεηώλ (ca π.υ.). Από ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη όηη νη Mηλσΐηεο πδξνιόγνη θαη κεραληθνί ήηαλ γλώζηεο ζε θάπνην βαζκό βαζηθώλ αξρώλ ησλ επηζηεκώλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη πεξηβάιινληνο, δειαδή πνιύ πξηλ από ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζηε ζύγρξνλε επνρή. Οη ηερλνινγίεο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη βειηηώζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ Διιεληζηηθώλ θαη Ρσκατθώλ ρξόλσλ θαη ζπγρξόλσο δηαδόζεθαλ ζ άιιεο πόιεηο ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη ζηέξλεο θη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πδξνδόηεζεο, θαζώο θαη ηα ινπηξά, νλνκαδόκελα θαη σο ζέξκεο ζηελ Διεύζεξλα, ζηα Άπηεξα θαη ζηελ Κίζζακν. Δπίζεο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο θαη ηα ινπηξά ζηελ αξραία Φαιάζαξλα ηεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ θαη κεηέπεηηα ηελ Δλεηηθή πεξίνδν. Φνξείο ηεο ρώξαο καο, όπσο είλαη ηα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, δεκόζηεο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζώο θαη δηάθνξεο ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ζρεηηθά αληηθείκελα, έρνπλ πνιιά λα δηδαρζνύλ από ηηο ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ θαη πγξώλ απνβιήησλ, πνπ νη αξραίνη Κξεηηθνί αλέπηπμαλ θαη εθάξκνζαλ ζηνπο νηθηζκνύο ηνπο.

2 2 Πολιηιζμική έκπηξη Από ηε λενιηζηθή επνρή, ε Κξήηε θαηνηθήζεθε από δηεζπαξκέλνπο πιεζπζκνύο πνπ δνύζαλ ελ κέξεη ζε ζπειηέο ζε θάπνηα απόζηαζε από ηελ αθηή, αιιά θαη ζε νξγαλσκέλνπο νηθηζκνύο. Αλ θαη πνιύ ιίγα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε απηώλ ησλ πξώησλ απνίθσλ, ε ελαζρόιεζε ηνπο κε ηελ αγγεηνπιαζηηθή θαη δηάθνξα ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα ππνδεηθλύνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηελ Αλαηνιία θαη ελδερνκέλσο από ηελ Αίγππην, παξά από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Ο πιεζπζκόο ηεο Κξήηεο εληζρύζεθε ζηελ αξρή ηεο Μηλσηθήο πεξηόδνπ, δειαδή ακέζσο κεηά από ην ca π.υ., κε ηελ άθημε λέσλ απνίθσλ, ίζσο από ηε Μηθξά Αζία. Δπηπιένλ, γισζζηθέο θαη ηνπσλπκηθέο ζπγγέλεηεο απνηεινύλ έλδεημε ζπγγέλεηαο ηνπ Κξεηηθνύ πιεζπζκνύ κε ηνπο Λνπβίνπο, πνπ ζηε κεζν-θαη πζηεξν-κηλσηθή πεξίνδν, εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μηθξά Αζία. εκαληηθή πνιηηηζηηθή πξόνδνο παξαηεξήζεθε ζηελ Κξήηε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θαη δεύηεξεο ρηιηεηίαο π.υ., ελώ κηα ρσξίο πξνεγνύκελν πνιηηηζηηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε παξαηεξήζεθε ζηε κεζν-κηλσηθή πεξίνδν (ca π.υ.), όηαλ ν πιεζπζκόο ηνπ λεζηνύ ζηηο θεληξηθέο θαη λόηηεο πεξηνρέο απμήζεθε ζεκαληηθά, αλαπηύρζεθαλ νηθηζκνί, νηθνδνκήζεθαλ ηα πξώηα αλάθηνξα, θαη γεληθόηεξα αλαπηύρζεθε έλαο αθκάδσλ θαη νκνηόκνξθνο πνιηηηζκόο. Μέρξη ην ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ εμειίρζεθαλ νη ηέρλεο, ε ηερλνινγία, ε βηνηερλία θαη ην εκπόξην κε ην λεζησηηθό Αηγαίν, ηελ Αίγππην θαη ηελ Δγγύο Αλαηνιή. ηηο πξώηεο θάζεηο ηεο πζηεξν-κηλσηθήο πεξηόδνπ (ca π.υ.), ε Κξήηε εκθαλίδεηαη λα επεκεξεί, όπσο καξηπξνύλ ηα κεγέζε ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ θαη ησλ θαηνηθηώλ, θαη ηα πνιπηειή αλάθηνξα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Σα έξγα ηέρλεο, ε αλάπηπμε ηεο κεηαιινπξγίαο, ε θαηαζθεπή πξνεγκέλσλ θαη εμνπιηζκέλσλ αλαθηόξσλ θαη ην άξηζην νδηθό ζύζηεκα, πηζηνπνηνύλ ηελ ύπαξμε κηαο πινύζηαο, ηδηαίηεξα θαιιηεξγεκέλεο, θαιά νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο θαη δηαθπβέξλεζεο ζηελ Κξήηε. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ Mηλσηθνύ πνιηηηζκνύ, κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ αλαθηόξσλ ηνπνζεηείηαη πεξί ην ca.1400 π.υ. Σα αλάθηνξα κε εμαίξεζε απηό ηεο Κλσζνύ δελ μαλαθαηνηθήζεθαλ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε, νη επεηξσηηθέο επηξξνέο ζηα ηαθηθά έζηκα, ηνλ νπιηζκό, ηελ αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ηελ ηέρλε θαη ηε γιώζζα δείρλνπλ πσο Μπθελαίνη Έιιελεο επηθξάηεζαλ ζηελ Κξήηε θαζηζηώληαο ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ ζεκαληηθό θέληξν. Ζ ζνβαξή θαη αλαδπόκελε «πνιηηηζκηθή έθξεμε» από ηελ πξσην-κηλσηθή επνρή πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη, ζε πνιιά πνιηηηζηηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα, ηππηθά ηνπ θαηξνύ καο, όπσο ε αξρηηεθηνληθή, ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο, έλαο θνηλσληθά αλζξώπηλνο, πγηεηνλνινγηθόο θαη θαιαίζζεηνο ηξόπνο δσήο, ε πξόνδνο ζηε γεσξγία, ζηε δαζνπνλία θαη ζηε λαπηηιία, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη πξνζηαζία θαη άιια. Απηή ε πνιηηηζηηθή άλζεζε ήηαλ εληνλόηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρεηηθά ςπρξώλ θαη πγξώλ πεξηόδσλ. Δπηπιένλ, δελ είλαη ηπραίν όηη πδξαπιηθά θαη άιια ηερληθά έξγα ζρεηηδόκελα κε ηε δηαρείξηζε ιεθαλώλ απνξξνήο, ηελ αλάπηπμε πδαηηθώλ πόξσλ, ηα ινπηξά θαη ηηο ηνπαιέηεο, ηα πιπζηαξηά, ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο λεξνύ θαη ηα απνρεηεπηηθά δίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάζεζεο ησλ εθξνώλ ησλ απνβιήησλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξεο κνξθέο από ην ca.3000 π.υ. θαη κεηά, ( θαηά ηε πξσην-κηλσηθή πεξίνδν). Γεληθά δηαπηζηώλεηαη όηη πεξίνδνη έληνλεο

3 3 θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηζηηθώλ εθξήμεσλ, όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο πξνζηαζίαο, ηελ θαιαηζζεζία θαη ην πεξηβάιινλ, ηελ επάξθεηα ηξνθώλ θαη θπξίσο ηε δηαζεζηκόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ. Οη ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ πνπ αλαπηπρζήθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ ηελ Μηλσηθή πεξίνδν, παξά ηελ δηαθνπή πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εμέιημε ηνπο ζηηο ζθνηεηλέο πεξηόδνπο ησλ θαίλεηαη όηη αθνινύζεζαλ κηα απμεηηθή πνξεία, πξάγκα πνπ παξαηεξείηαη ζηα έξγα πδαηηθώλ πόξσλ θπξίσο κεγάιεο θιίκαθαο, θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο ηεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ εμέιημε απηή ζπλερίζηεθε θαηά ηε Ρσκατθή θαη ηελ Δλεηηθή πεξίνδν θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πδαηηθώλ πόξσλ αθόκε κεγαιύηεξεο θιίκαθαο.. Δδώ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ ζε πεξηόδνπο Αξραίσλ Κξεηηθώλ πνιηηηζκώλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ Μηλστθό πνιηηηζκό, πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ αξρή ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο έξγσλ θπξίσο ύδξεπζεο, πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη πδξαπιηθνί κεραληθνί ηεο πεξηόδνπ εθείλεο ήηαλ γλώζηεο βαζηθώλ αξρώλ ηεο επηζηήκεο πδαηηθώλ πόξσλ (όπσο ηεο ξνήο πγξώλ ζε θιεηζηνύο θαη αλνηθηνύο αγσγνύο θαη ηνπ ζίθσλνο, θαζώο αθόκε πδξνγεσινγίαο θαη πγεηνλνινγίαο). Οη ηερλνινγίεο απηέο αλαπηύρζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διιεληζηηθώλ, ησλ Ρσκατθώλ θαη ησλ Δλεηηθώλ πεξηόδσλ. Η ανάπηςξη ηυν ηεσνολογιών Ζ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, πνπ εκθαλίζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο ζηελ Κξήηε, θαιύπηεη πνιιέο πηπρέο, ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ, όπσο ε αξρηηεθηνληθή, ε ηέρλε, ε ηερλνινγία, ε λαπζηπινΐα, ε γεσξγία, ε δαζνπνλία θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Από ηα αμηνινγόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Mηλσηθνύ πνιηηηζκνύ ήηαλ θαηαζθεπή θαη ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, θαζώο θαη ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη πγξώλ απνβιήησλ ζηα αλάθηνξα θαη ηηο πόιεηο, κε εμειηγκέλε αξρηηεθηνληθή θαη πδξαπιηθή ιεηηνπξγία. Ίζσο ην πην εληππσζηαθό ζηνηρείν ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ είλαη ηα επηκειεκέλα ζπζηήκαηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πνπ δηαζρίδνπλ όιν ην εζσηεξηθό ηνπ αλαθηόξνπ. Δλδεηθηηθέο ηερλνινγίεο, πνπ αλαπηπρηήθαλ ηελ πεξίνδν απηή είλαη νη παξαθάησ: Τδπαγυγεία. Από ηελ Μηλστθή κέρξη ηελ Δλεηηθή πεξίνδν είλαη γλσζηά πάλσ από 40 πδξαγσγεία ζηελ αξραία Κξήηε. Σα πξώηα πδξαγσγεία βξίζθνληαη ζηελ Μηλστθή Κξήηε, πνπ πηζαλόλ είλαη ηα πξώηα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Σέηνηα είλαη ηα πδξαγσγεία ηεο Κλσζνύ, ησλ Μαιίσλ, ηεο Σπιίζζνπ θαη άιια. Αξθεηά πδξαγσγεία θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διιεληζηηθώλ θαη Ρσκατθώλ πεξηόδσλ. Γεξαμενέρ (ηέπνερ). Πέληε ζηέξλεο είλαη γλσζηέο από ηελ κεζν-θαη πζηεξν-κηλσηθή πεξίνδν (ca π.υ) δύν ζηνλ Πύξγν Μύξηνπ θαη από κηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Εάθξνύ, ζηηο Αξάρλεο θαη ζηελ Οηθία Γ. Οη ηερλνινγίεο απηέο αλαπηύρζεθαλ από πξνγελέζηεξνπο ηύπνπο όπσο απηόο ηεο νηθίαο ζην Υακαίδη

4 4 θαη βειηηώζεθαλ πεξαηηέξσ ζηνπο κεηέπεηηα πνιηηηζκνύο θαη είραλ ζεκαληηθή αλάπηπμε, θπξίσο ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε κέρξη ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Πηγάδια. Πεγάδηα αλαπηύρζεθαλ επίζεο θαηά ηε Μέζν Μηλστθή επνρή (ca ) ζηελ πεξηνρή ηνπ «αλαθηόξνπ» ηεο Κλσζνύ. Ζ ρξήζε πεγαδηώλ ήηαλ πην εθηεηακέλε ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ επηθαλεηαθώλ πδαηηθώλ πόξσλ. Έηζη, ζε αλάθηνξα θαη πόιεηο, όπσο ηεο Εάθξνπ, ηνπ Παιαηόθαζηξνπ θαη ηεο Ηηάλνπ, ε ρξήζε ππόγεηνπ λεξνύ ήηαλ ππνρξεσηηθή. Οη ηερλνινγίεο ρξήζεο ππόγεησλ λεξώλ ζπλερίζηεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ πεξαηηέξσ ζηνπο κεηέπεηηα πνιηηηζκνύο. Απηή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε δεκηνύξγεζε κηα ζεκαληηθή παξάδνζε ζε όιε ηελ Κξήηε κε απνηέιεζκα αθόκε θαη ζήκεξα ε πδαηηθή νηθνλνκία ηεο λήζνπ λα βαζίδεηαη ζηα ππόγεηα λεξά. Άλλερ Δγκαηαζηάζειρ. ηνπο αξραίνπο Κξεηηθνύο πνιηηηζκνύο αλαπηύρζεθαλ επίζεο άιιεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, όπσο πήιηλνη ζσιήλεο δηαθόξσλ δηαηνκώλ θαη δηαζηάζεσλ, αλνηθηνί ή θιεηζηνί, κνιύβδηλνη αγσγνί δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ, πέηξηλνη αγσγνί ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ Π θαη θηηζηνί αγσγνί βαξύηεηαο, θπξίσο ζε απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα. Η ςδποδόηηζη ηυν Μινυφκών οικιζμών Οη ζπλζήθεο πδξνδόηεζεο ησλ αλαθηόξσλ θαη άιισλ νηθηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαθνξνπνηνύληαη όρη κόλν αλάινγα κε ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, αιιά θαη αλάινγα κε ηηο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Έηζη, νη βαζηθέο Μηλσηθέο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θπξίσο θαηεγνξίεο: α) ε πεξηνρέο κε ζρεηηθά πςειά πςόκεηξα θαη έιιεηςε ππόγεησλ πδξνθνξέσλ αιιά θαη άιισλ πεγώλ λεξνύ ε πδαηηθή νηθνλνκία βαζηδόηαλ ζηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ζε ππόγεηεο δεμακελέο επηθαλεηαθώλ απνξξνώλ ηηο πεξηόδνπο ησλ βξνρνπηώζεσλ. απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηεπζέηεζε πιαηεηώλ, απιώλ θαη άιισλ αλνηρηώλ ρώξσλ θαηάιιεια, ώζηε λα θαζαξίδνληαη επηκειώο πξηλ από ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο κε ηελ επηκειή δεκηνπξγία ππνηππσδώλ απιάθσλ ζπιινγήο ή εηδηθώλ πήιηλσλ αγσγώλ, πνπ όκσο δελ επεξεάδνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζεσξνύκελσλ ρώξσλ. Δπίζεο, παξάπιεπξα ησλ δεμακελώλ απνζήθεπζεο θαηαζθεπάδνληαη ακκνδηπιηζηήξηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ επηθαλεηαθνύ λεξνύ πξηλ από ηελ απνζήθεπζή ηνπ ζε θαιαίζζεηεο, πξνζηαηεπκέλεο θαη πνιύ ιεηηνπξγηθέο ππόγεηεο δεμακελέο. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο παξαηεξνύληαη ζηε Φαηζηό, όπνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο άιιεο πεγέο λεξνύ. εκεηώλεηαη όηη ν θαζεγεηήο Μ. Γέθλεξ πεξηγξάθεη πήιηλεο ζηελόκαθξεο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθά θίιηξα) κε κηθξέο νπέο ζην έλα άθξν, πνπ πηζαλόλ ρξεζηκνπνηνύληαλ σο κηθξά δηπιηζηήξηα ζηηο εμόδνπο ηνπ λεξνύ από ηα πδξαγσγεία. Ζ ζηξνβηιώδεο ξνή ηνπ λεξνύ δεκηνπξγεί κηθξέο ζρεηηθά πηέζεηο ζηα εμσηεξηθά δηάηξεηα ηνηρώκαηα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο ξνήο. Έηζη, ε εθξνή απαιιάζζεηαη από αηξνύκελα θαη δηαιπηά ζηεξεά (ρήκα 1).

5 5 ρήκα 1. Μηλσηθό θίιηξν λεξνύ (Defner, 1921). β) ε πεξηνρέο κε πεγαία λεξά ε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο ζε αλάθηνξα θαη άιινπο θαηνηθήζηκνπο ρώξνπο δελ γηλόηαλ κε θηηζηνύο αγσγνύο όπσο ζηελ Δλεηνθξαηία θαη αξγόηεξα θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία αιιά κε πήιηλνπο ζσιήλεο θαηαζθεπαζκέλνπο επηκειώο, ώζηε ν έλαο λα ζπλδέεηαη κε ηνλ άιιν κε εηδηθή ζπλζεηηθή ύιε. Οη ζσιήλεο ήηαλ ζρήκαηνο θσληθνύ, κήθνπο 76 εθ. πεξίπνπ. Σν ζρήκα ηνπο δηεπθόιπλε ηε ζύλδεζε ηνπο θαη επηδξνύζε ζεκαληηθά ζηε κείσζε ελαπόζεζεο αιάησλ ζηα ηνηρώκαηά ηνπο ζε πεξηπηώζεηο λεξώλ κε απμεκέλν ph. Σέηνηνη θιεηζηνί αγσγνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο αξρηθά από ηελ πεγή «Μαπξνθόιπκπνο» θαη αξγόηεξα από άιιεο γεηηνληθέο πεγέο. Δπίζεο, ε ίδηα ηερλνινγία εθαξκόζηεθε ζηε δηαλνκή ηνπ λεξνύ ζε αλάθηνξα θαη άιινπο θαηνηθήζηκνπο ρώξνπο. γ) Σέινο, ζε πεξηνρέο κε ππόγεηνπο πδξνθνξείο, όπσο ζην αλάθηνξν ηεο Εάθξνπ θαη ζηελ πόιε ηνπ Παιαηνθάζηξνπ, ε ηερλνινγία αλόξπμεο θαη άληιεζεο λεξνύ από πεγάδηα θαίλεηαη λα ήηαλ αξθεηά αλεπηπγκέλε. Ζ ηερλνινγία πνπ εθαξκνδόηαλ γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ ησλ πεγαδηώλ ήηαλ επίζεο αμηνζαύκαζηε Η ςδποδόηηζη οικιζμών ζηοςρ Δλληνιζηικούρ, Ρυμαφκούρ και Δνεηικούρ σπόνοςρ Ζ παξάδνζε θαη ε ηερλνινγία δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ηεο Μηλσηθήο πεξηόδνπ ζπλερίζηεθε θαη νινθιεξώζεθε θαηά ηελ Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν (330 π.υ κ.υ.). Έηζη, βειηηώζεθε ζεκαληηθά ε πνηόηεηα ησλ πήιηλσλ ζσιήλσλ ύδξεπζεο θαη ε ηερλνινγία ησλ πδξαγσγείσλ θαη ησλ δεμακελώλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηελ Κξήηε είλαη ην ζύζηεκα δηαλνκήο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ πδξεπηηθνύ λεξνύ ζηε Ρσκατθή Κίζζακν, νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο ηεο αξραίαο Πνιπξξήληαο θαη ηα πδξαγσγεία Υεξζνλήζνπ θαη Λύηηνπ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ζπνπδαηόηεηαο απνηεινύλ νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο ηεο Γξήξνπ, ηεο Λαηνύο, ηεο Διεύζεξλαο θαη ησλ Απηέξσλ. Κάζε κηα από απηέο απνηειεί ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο έξγν, κε ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, αθόκε θαη ζήκεξα, ηερληθνί επηζηήκνλεο κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηε

6 6 ζπιινγή, ηε κεηαθνξά λεξνύ θαη από ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηνπ λεξνύ γηα αζηηθή ρξήζε. Σελ ίδηα πεξίνδν θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ ηα κνλαδηθά ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο ιηκεληθά έξγα ζηελ αξραία Φαιάζαξλα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νηθηαθέο δεμακελέο, ινπηξά θαη πδξαγσγείν. Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζπλερίζηεθε θαη βειηηώζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ Δλεηηθή πεξίνδν. Έηζη εμειίρζεθαλ γηα παξάδεηγκα, νη ηερλνινγίεο ησλ πδξαγσγείσλ θαη ησλ δεμακελώλ, πνπ επέβαιαλ ε πιεζπζκηαθή αύμεζε θαη θπζηθά νη απμεκέλεο πδξεπηηθέο αλάγθεο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ γλσζηνύ σο «πδξαγσγείν Μνξνδίλε» πνπ άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 1627 θαη νινθιεξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1628, εμαηηίαο ησλ πνιύ πηεζηηθώλ πδξνδνηηθώλ αλαγθώλ. Μ απηό ην πδξαγσγείν κήθνπο 15,64 km, κεηαθεξόηαλ λεξό από ηνπο πξόπνδεο ηνπ Γηνύρηα (πεξηνρή Καξπδάθη) ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ. Έλαο από ηνπο πξννξηζκνύο ήηαλ θαη ε θξήλε ηνπ «Μνξνδίλε» πην γλσζηή κε ηελ αηπρή νλνκαζία «ιηνληάξηα». απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ην λεξό ησλ πεγώλ Γξάκκαηα, ηνπ Άγηνπ Ησάλλε ηνπ Μπξηζηή θαη ηεο κνλήο Παλαγίαο ηεο Καξπδηαλήο. Σν έξγν αθνινπζνύζε ηε δηαδξνκή ησλ πδαηνγεθπξώλ Καξπδαθίνπ θαη Φνξηέηζαο θαη έθζαλε ζηελ Καηλνύξγηα Πόξηα. Από εθεί πήγαηλε παξάιιεια ζην ηείρνο, δηεξρόηαλ πίζσ από ηνλ «Λόθν», θαη κε πδαηνγέθπξα πίζσ από ηελ Λαδαξέηνπ, θαηέιεγε ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ. Από εθεί παίξλαγε ηηο «ηξεηο Κακάξεο» (ζέζε ζεκεξηλνύ μελνδνρείνπ Αζηόξηα), θαη κε ζήξαγγα από ην παιαηό ηείρνο θαηέιεγε δηα κέζνπ ηεο Βηθειαίαο Βηβιηνζήθεο ζηελ θξήλε «Μνξνδίλε». Σελ πεξίνδν απηή θαηαζθεπάζζεθαλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο θξήλεο, όπσο ε Bembo, ε Sagredo θαη ε Priuli. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πδξαγσγείνπ ζηακάηεζε κε ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο ηεο πόιεο από ηνπο Οζσκαλνύο ην Άιιν παξάδεηγκα είλαη νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο θπξίσο νρπξσκαηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο απηώλ ηεο λήζνπ Γξακβνύζαο, ζην ιόθν Βίγια Βηάλλνπ θαη αιινύ. Οη δεμακελέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηα κεγέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηαζέζηκεο επηθάλεηεο απνξξνήο. Η σπήζη νεπού για ανατςσή και δημιοςπγία πεπιβάλλονηορ Οη πξώηεο ελδείμεηο γηα ρξήζε ηνπ λεξνύ γηα αλαςπρή αλαθέξνληαη ζην Μηλσηθό πνιηηηζκό. Οη πδξαπιηθνί κεραληθνί εθείλεο ηεο πεξηόδνπ θαίλεηαη λα είραλ αξθεηέο γλώζεηο θαη αλαπηύμεη ηερλνινγίεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ γηα αλαςπρή θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηάθνξα επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζηα «αλάθηνξα» απηήο ηεο επνρήο ζπληξηβαληώλ, πηδάθσλ λεξνύ, ηρζπνηξνθείσλ, ελπδξείσλ θαη άιισλ ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ πξώηε ζνβαξή έλδεημε ζηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ Διιεληθώλ πνιηηηζκώλ ρξήζεο λεξνύ γηα αλαςπρή, απνηειεί ηκήκα αλαπαξάζηαζεο, πνπ αλαθαιύθζεθε ζην «Οηθία ησλ Σνηρνγξαθηώλ» ζηελ Κλσζό θαη παξηζηάλεη έλα ηύπν αλαβξπηεξίνπ ή πίδαθα λεξνύ jet d eau, πνπ εθηίζεηαη ζήκεξα ζην αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Ζξαθιείνπ. Μηα άιιε έλδεημε παξόκνηαο ρξήζεο ηνπ λεξνύ απνηειεί ε ππόγεηα, θπθιηθήο δηακέηξνπ (7 m) δεμακελή πνπ αλαθαιύθζεθε ζην θεληξηθό ηκήκα δίπια (θαηά κήθνο) ηνπ νλνκαδόκελνπ Βαζηιηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηνπ «αλαθηόξνπ» ηεο Εάθξνπ. Σν δσκάηην πνπ βξίζθεηαη ε δεμακελή νλνκάδεηαη «Γσκάηην Γεμακελήο». Γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο δεμακελήο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο θαη απόςεηο, όπσο είλαη ε ρξήζε ηεο γηα θνιύκβεζε, σο ελπδξείνπ ή γηα ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. ήκεξα πηζηεύεηαη όηη ε δεμακελή απηή είρε πνιιαπιέο ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ αλαςπρήο.

7 7 Λοςηπά και Άλλερ Τγειονομικέρ Δγκαηαζηάζειρ ηα Μηλσηθά αλάθηνξα απνρεηεπηηθνί αγσγνί ησλ ινπηξώλ δελ ήηαλ πάληνηε απαξαίηεηνη, αλ θαη ρξήζηκνη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα πεξηζζόηεξα αλάθηνξα δελ δηέζεηαλ ηέηνηνπο αγσγνύο. Παξ' όιν πνπ ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ δσκαηίσλ είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, ν Δβαλο αλαγλώξηζε ζηελ Κλσζό ηξία δσκάηηα σο ινπηξά. Σα ινπηξά θαη νη δεμακελέο λεξνύ ήηαλ ρώξνη απαξαίηεηνη ζηνπο Μηλσηθνύο νηθηζκνύο, ρώξνη ηεξνί γηα ηηο θαζάξζεηο, θάηη παξόκνην κε ηα ρξηζηηαληθά θαζαξηήξηα. Οη δεμακελέο ησλ θαζαξκώλ, ήηαλ απαξαίηεηεο ζ όινπο ηνπο Μηλσηθνύο νηθηζκνύο, γηαηί ε Μηλσηθή ζξεζθεία απαηηνύζε από ηνπο πηζηνύο λα ήηαλ πάληνηε θαζαξνί (Πιάησλ, 1990). Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ζην «Καξαβάλ εξάη», πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ θπξία είζνδν ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ. Δθεί ήηαλ πάληνηε δηαζέζηκν λεξό από ην πδξαγσγείν ηεο Κλσζνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ επηζθεπηώλ. Δθεί ππήξρε θαη ε ιεγόκελε «ηεξή θξήλε». Ο βαζηθόο ηύπνο ινπηξώλ είλαη απηόο πνπ βξέζεθε δίπια ζηελ ηξαπεδαξία ηεο βαζίιηζζαο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ. Απηόο ν ηύπνο νκνηάδεη κε ηα ινπηξά πνπ βξέζεθαλ ζηε Φαηζηό θαη ζηα Μάιηα. Ζ δηαθνξά σζηόζν είλαη όηη ζην δάπεδν ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ δελ ήηαλ ζην θαηώηεξν επίπεδν. Σκήκαηα πήιηλσλ αγσγώλ βξέζεθαλ ιίγν έμσ από ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ. Πξνθαλώο ην λεξό πεξλνύζε κέζα από έλα κηθξό θαλάιη ζην πάησκα, πνπ άξρηδε αθξηβώο έμσ από ηελ πόξηα ηνπ ινπηξνύ. Έλαο αγσγόο θάησ από ην πάησκα ζπλέδεε ην άλνηγκα κε ηνλ πήιηλν αγσγό θάησ από ηε ιεθάλε (ρήκα 2). Ζ ηνπαιέηα κπνξνύζε επίζεο λα θαζαξηζηεί αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα μεξαζίαο ην θαινθαίξη, είηε από θάπνηνλ άιιν είηε από ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. ηελ Κλσζό ππήξρε θαη δεύηεξε ηνπαιέηα ζην άλσ όξνθν αθξηβώο επάλσ από ην δσκάηην ηνπ ιίζηλνπ ζξόλνπ ζηελ ΝΓ γσλία ηνπ αλαθηόξνπ. Υπόνομος Ξύλινο κάθισμα Πόρτα Γύψινο πάτωμα Αγωγός έκπλυσης Ξύλινο κάθισμα Αγωγός έκπλυσης Απαγωγή Υπόνομος 1 m Πόρτα Στήμα 2.. Τομή και κάτουη της τοσαλέτας στο ισόγειο τοσ ανακτόροσ της Κνφσού (Angelakis et al., 2005). Σνπαιέηεο παξόκνηαο ρξήζεο κε απηέο ηεο Κλσζνύ, ππήξραλ ζηε Φαηζηό, ζηα Μάιηα, θαζώο θαη ζ άιινπο νηθηζκνύο. Μηα θαηνηθία ζηελ πεξηνρή ηνπ αλαθηόξνπ ησλ Μαιίσλ έρεη θάζηζκα ηνπαιέηαο ζε ζρεδόλ άξηζηε θαηάζηαζε, αθνύ είρε θαηαζθεπαζηεί από ζπκπαγή πέηξα, όπσο απηό ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ. Απηό ην

8 8 πέηξηλν θάζηζκα είρε δηαζηάζεηο 68,60-45,70 cm πιάηνο θαη cm ύςνο από ην δάπεδν. Έρεη θηηζηεί αθξηβώο απέλαληη από έλαλ εμσηεξηθό ηνίρν, δηά κέζνπ ηνπ νπνίνπ πεξλάεη έλαο επξύρσξνο απνρεηεπηηθόο αγσγόο. ηελ Κλσζό είλαη πξνθαλέο όηη ε ρξήζε ηνπ ήηαλ γηα θάζηζκα θαη όρη γηα ζηήξηγκα. Δπηπιένλ, κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηηο αηγππηηαθέο ηνπαιέηεο παξά κε απηέο «ηνπξθηθνύ ηύπνπ» πνπ βξέζεθαλ ζηα αλάθηνξα ηνπ Mari ζηνλ Δπθξάηε. Μηα παξόκνηα ηνπαιέηα έρεη αλαθαιπθζεί ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιεγνκέλνπ «δηακεξίζκαηνο ηεο βαζίιηζζαο» ζηε Φαηζηό, πνπ ζπλδεόηαλ κε έλαλ κηθξό απνρεηεπηηθό αγσγό, κέξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη αθόκε. Έλαο άιινο αγσγόο ηνπαιέηαο είρε αλαθαιπθζεί ζην ζπίηη Γ, ζηελ Σύιηζν. Παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο. Οξηζκέλεο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε, αγσγνί απνρέηεπζεο θαη ηνπαιεηώλ ζην αλάθηνξν ηνπ Μίλσα πξέπεη λα θαζαξίδνληαλ επαξθώο κε λεξό ηεο βξνρήο πνπ ζπιιεγόληαλ ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Δβαλο παξαηήξεζε όηη ζηε κία άθξε ηνπ θαζίζκαηνο ππήξρε αξθεηόο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο κεγάιεο θαλάηαο. Με απηά ηα δεδνκέλα ζπκπέξαλε κε θαλεξή ηθαλνπνίεζε όηη ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη άιιεο πγεηνλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο όπσο απηά πνπ ππήξραλ ζηελ Κλσζό δελ δηαζέηνπλ πνιιά έζλε αθόκε θαη ζηηο κέξεο καο, δειαδή κεηά ca έηε. Οη ινπηήξεο ζηα ινπηξά ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο πξέπεη λα γέκηδαλ θαη λα άδεηαδαλ κε ην ρέξη. Χζηόζν, έλαο πνδνινπηήξαο από ην «Καξαβαλζεξάη», ζην λόηην κέξνο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ, γέκηδε κε λεξό από ζσιήλα ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδόηεζεο θαη ε ππεξρείιηζή ηνπ απνρεηεπόηαλ κε άιιν αγσγό. Δπηπιένλ, πνιινί από ηνπο ραξαθηεξηδόκελνπο σο ινπηήξεο ίζσο λα είραλ άιιεο ρξήζεηο όπσο ε απνζήθεπζε ξνπρηζκνύ. Οη Πιάησλ (1974) θαη Graham (1987) αλαθέξνπλ όηη νη θαζαξηήξηεο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ζώκαηνο, θαη ζπκβνιηθά ηεο ςπρήο. Σα πεξηζζόηεξα ινπηξά ηεο Μηλσηθήο πεξηόδνπ ζπλδένληαλ κε αλεμάξηεηα εμσηεξηθά ζεπηηθά ζπζηήκαηα, κηα πξαθηηθή ελδεηθηηθή ηεο πξνεγκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. ςζηήμαηα Αποσέηεςζηρ Έλα από ηα αμηνπξόζεθηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ ήηαλ ε αξρηηεθηνληθή θαη ε πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ησλ απνρεηεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηα αλάθηνξα θαη άιινπο νηθηζκνύο. Από ην ζύλνιν ησλ ππνδνκώλ ηνπ Μηλσηθνύ αλάθηνξνπ ζηελ Κλσζό ηίπνηε δελ είλαη πην αμηνζεκείσην από ηα πεξίπινθα αιιά πνιύ ιεηηνπξγηθά απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα, πνπ δηέξρνληαη δηά κέζνπ ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πόιεσλ θαη ησλ γεηηνληθώλ ζπλνηθηώλ ηνπο. Ο Δβαλο (1964) θαη νη MacDonald θαη Driessen (1988) αλαθέξζεθαλ ζηελ πνξεία απηώλ ησλ αγσγώλ θαη ζρεδίαζαλ ηελ πηζαλή αξρηθή ηνπο κνξθή, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο. Απηό ην ζρέδην παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε έλα βαζηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνλ βνεζάεη λα έρεη πιήξε αληίιεςε ηνπ όινπ δηθηύνπ. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεληξηθώλ θαη δεπηεξεπόλησλ αγσγώλ ηνπ, ππεξβαίλεη ηα 150m. Σν κηθξό κέγεζνο ησλ αγσγώλ ζε νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ, νη θιίζεηο θαη νη γσλίεο εκπνδίδνπλ ηε ιεπηνκεξή δηεξεύλεζε ηνπ δηθηύνπ. Από έλα κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δηθνηηεξίνπ ηνπ αλαθηόξνπ ηνπ Μίλσα, ην επηθαλεηαθό

9 9 λεξό ζπιιεγόηαλ από έλα πνιύ κεγάιν ζε ρσξεηηθόηεηα ππόγεην ηνύλει, θηηζκέλν από πέηξα, ην νπνίν δηεξρόηαλ θάησ από ηνλ δηάδξνκν πνπ νδεγνύζε ζηε βόξεηα είζνδν θαη κέζα ζην νπνίν απνρεηεύνληαλ ηα πγξά απόβιεηα από δηάθνξεο ζπλνηθίεο. Σν πην εμεξεπλεκέλν κέξνο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλαθηόξνπ είλαη ην ηκήκα πνπ δηεξρόηαλ ππόγεηα ησλ ζπλνηθηώλ, ην νπνίν ζρεκάηηδε έλα κεγάιν θύθιν, κε ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ηνπνζεηεκέλν θάησ από ηε δεμακελή απνζήθεπζεο, δίπια ζηε κεγάιε ζθάια, αλαηνιηθά ηνπ αλαθηόξνπ. Σνπαιέηεο, όπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, πηζαλόλ λα θαζαξίδνληαλ αθόκε θαη κε ην λεξό ηεο βξνρήο. Καηαθόξπθνη ζσιήλεο ζπλέιιεγαλ λεξό από ηελ ηαξάηζα θαη ην δηακνίξαδαλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηηο ηνπαιέηεο ησλ ηειεπηαίσλ παησκάησλ. Οη αγσγνί, θηηζκέλνη κε θαηεξγαζκέλεο πέηξεο, ήηαλ αξθεηά κεγάινη, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππήξραλ κηθξά αλνίγκαηα γη' απηό ην ζθνπό. Αλνίγκαηα ησλ αγσγώλ βνεζνύζαλ ζηελ εμαέξσζε ηνπο. Γεληθά νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθά νη αγσγνί απνρέηεπζεο θαη κεηαθνξάο λεξνύ ζηηο Μηλσηθέο πόιεηο ήηαλ ζρεδηαζκέλνη «ηέιεηα». Δίλαη απνδεδεηγκέλν όηη ζε πνιιέο πόιεηο ηα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα, θαιπκκέλα κε πέηξα ή θηηζκέλα από κάξκαξν, απνρέηεπαλ ηα πγξά απόβιεηα καδί κε ηα λεξά ηεο βξνρήο. Δπίζεο, λεξό ηεο βξνρήο ζπιιεγόηαλ από νξνθέο θηηξίσλ ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα θαζαξίδνπλ αγσγνύο απνρέηεπζεο θαη ηνπαιέηεο. Σέινο, ζηε βίια ηεο Αγίαο Σξηάδαο αλαθαιύθζεθε ην πην πξνσζεκέλν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ηόζν ησλ πγξώλ αζηηθώλ απνβιήησλ όζν θαη ησλ νκβξίσλ λεξώλ ζε νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ. ηηο αξρέο ην 20νύ αηώλα, αλαθέξεηαη όηη ν ζπγγξαθέαο Angelo Mosso επηζθέθζεθε ηνλ νηθηζκό απηόλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έληνλεο λεξνπνληήο θαη παξαηήξεζε όηη ην όιν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγνύζε ηέιεηα εμαηηίαο ηεο πδξνδπλακηθήο πξνώζεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη ην ζρήκα ηνπ αγσγνύ. Ο Mosso, πνπ ήηαλ επίζεο δηάζεκνο πγηεηνλνιόγνο επηζηήκνλαο, θαηέγξαςε ην πεξηζηαηηθό αλαθέξνληαο όηη: «Ακθηβάιισ αλ ππάξρεη άιιε πεξίπησζε απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο νκβξίσλ λεξώλ, πνπ λα ιεηηνπξγεί 4000 ρξόληα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ». Ο ακεξηθάλνο Gray (1940), πνπ κεηαθέξεη ηελ ηζηνξία ζπκπιεξώλεη: «Ίζσο κπνξεί λα καο επηηξαπεί λα ακθηβάιινπκε αλ ηα ζύγρξνλα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ ζε ρίιηα έζησ ρξόληα». Δπνκέλσο, νη Μηλσίηεο πδξαπιηθνί ζρεδίαδαλ θαη πινπνηνύζαλ έξγα πνπ ιεηηνπξγνύζαλ γηα πνιινύο αηώλεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεκεξηλνύο πνπ ε ιεηηνπξγία ελόο έξγνπ γηα έηε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. Δμειηγκέλα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα ππήξραλ θαη ζε άιιεο Μηλσηθέο πόιεηο θαη αλάθηνξα, όπσο ζε απηά ηεο Φαηζηνύ θαη ηεο Εάθξνπ. Σν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ηεο Εάθξνπ ήηαλ αξθεηά ππθλό θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Όπσο ζηελ Κλσζό, έηζη θαη ζηε Εάθξν νη θύξηνη απνρεηεπηηθνί αγσγνί ήηαλ πέηξηλνη θαη αξθεηά κεγάιεο δηαηνκήο ώζηε λα επηηξέπνπλ ηε δηάβαζε γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Οη κηθξόηεξεο δηαηνκήο αγσγνί ήηαλ θεξακηθνί. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ην ζύζηεκα δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθό ζε πεξηόδνπο έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ, παξόιν πνπ ε ζέζε ηεο πεξηνρήο, ζε κηα θπζηθή θιίζε, είλαη επλντθή γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο. Οη έμνδνη ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο αλαθηόξσλ θαη πόιεσλ, όπσο ζηελ Κλσζό, ζηε Φαηζηό θαη ζηα Μάιηα θαίλεηαη λα είλαη παξόκνηεο. Οη πεξηνρέο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζηα αλάθηνξα Κλσζνύ θαη Εάθξνπ ήηαλ ζην ρείκαξξν Καίξαην θαη ζηε

10 10 ζάιαζζα, αληίζηνηρα. ην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ, αλαθέξνληαη νη πξώηεο δεμακελέο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο νκβξίσλ λεξώλ. Παξόκνηεο ηερληθέο απνρέηεπζεο θαη ζπιινγήο νκβξίσλ αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο πόιεηο θαη αλάθηνξα ηεο Μηλστθήο Κξήηεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα νξζνγώληα δεμακελή απνζήθεπζεο νκβξίσλ (δηαζηάζεσλ 1,6 2,0 6,0 m³) ζηελ Αγία Σξηάδα. Από απηή ηε δεμακελή ην λεξό ρξεζηκνπνηνύληαλ πηζαλώο γηα πιύζε ή άιιεο νηθηαθέο ρξήζεηο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ζην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ θαη ζηε βίια ηεο Αγίαο Σξηάδαο, εθηόο από ηε ρξήζε νκβξίσλ, γηλόηαλ δηάζεζε εθξνώλ αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο. Όπσο είλαη γλσζηό, ε Κξήηε δελ έρεη πινύζην πδαηηθό δπλακηθό, ελώ αξθεηέο πεξίνδνη ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαλ από ζνβαξή ιεηςπδξία. Καηά ζπλέπεηα, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνύ ήηαλ κηα αλάγθε. Έηζη, θαίλεηαη όηη λεξό ινπηξώλ κπνξνύζε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε θήπσλ θαη γεσξγηθώλ εθηάζεσλ. Δμάιινπ, είλαη γλσζηό όηη ηε Μηλσηθή επνρή ε γεσξγηθή αλάπηπμε ηεο Κξήηεο ήηαλ αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή ε ππνζηήξημε ηεο πιεζπζκηαθήο έθξεμεο. ηε λεναλθηνξηθή πεξίνδν (ca π.υ.) ε πξαθηηθή ησλ αξδεύζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Από ηα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ηελ επνρή απηή ην πην γλσζηό είλαη απηό πνπ νλνκάδεηαη Λίληεο (από ηε ιέμε linea = επζεία γξακκή), πνπ εληνπίζηεθε ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Σν νξνπέδην Λαζηζίνπ ζίγνπξα αξδεπόηαλ από ηελ Μηλσηθή πεξίνδν. Απηό ζπλάγεηαη ζπκπεξαζκαηηθά θαη από ηνπο Νενιηζηθνύο θαη Μηλσηθνύο νηθηζκνύο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Παπνύξα, ζηνλ Κάζηειν, ζηελ Πιάηε θαη ζην Καξθί θαζώο θαη ηα νλνκαζηά ηεξά ζπήιαηα θνξπθήο ζην Κξόληνλ ζηε Σξαπέδα θαη ην Γηθηαίν Άλδξν ζην Φπρξό. Δθεί ηα πνιπάξηζκα ζηξαγγηζηηθά θαλάιηα θαη απιάθηα άξδεπζεο δηαζηαπξώλνληαη θαη δεκηνπξγνύλ έλα αμηνπξόζεθην ζρήκα. Απηή ε ηερληθή ζεσξείηαη όηη κεηαθέξζεθε κεηαγελέζηεξα από ηνπο Μηλύεο ζηελ Κεληξηθή Διιάδα. Δπίλογορ ε απηή ηε κνλνγξαθία επηρεηξήζεθε κηα πξώηε πεξηγξαθή ζεκεξηλώλ επξεκάησλ ζε αξραίνπο Κξεηηθνύο νηθηζκνύο, πνπ ζρεηίδνληαη κε έξγα πδαηηθώλ πόξσλ. Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπο βαζίδεηαη (α) ζηελ αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ πνιιέο ρηιηεηίεο (β) ζηνλ πξσηνπνξηαθό ραξαθηήξα πνιιώλ ηερλνινγηώλ, όπσο είλαη νη ζηέξλεο ζπιινγήο όκβξησλ λεξώλ, ηα πδξαγσγεία κεηαθνξάο λεξνύ ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα θαη (γ) ζηελ κεηαθνξά απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηέπεηηα επηηεύγκαηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ βαζηζηήθαλ ζε ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ησλ αξραίσλ Κξεηώλ. Σν παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθό απνζπάζηκα από ζρεηηθό θείκελν ηνπ Ακεξηθαλνύ πγηεηλνιόγνπ Gray (1940) απνδίδεη πιεξέζηαηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ Μηλστηώλ ζε ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ θαη πγξώλ απνβιήησλ: «Αθνύκε ζπρλά λα κηινύλ γηα ηε «ζύγρξνλε πγηεηλή» ζαλ ήηαλ θάηη πνπ αλαπηύρζεθε πξόζθαηα θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θξαηνύζα ηδέα όηη ε αζηηθή απνρέηεπζε είλαη θάηη πνιύ ζύγρξνλν πνπ θαζηεξώζεθε θάπνπ ζηα κέζα ηνπ ηειεπηαίνπ [19νπ] αηώλα. Ίζωο απηέο νη ηδέεο πξνζπαζνύλ λα ελδπλακώζνπλ κηα θάπωο θιπδωληζκέλε ππεξεθάλεηα ζην ζύγρξνλν πνιηηηζκό [... ], αιιά όηαλ εμεηάδνληαη ππό ην θωο ηεο ηζηνξίαο πξνθύπηεη όηη είλαη θάζε άιιν παξά λέεο ή πξόζθαηεο. Πξάγκαηη, ππό ην θωο ηεο

11 11 ηζηνξίαο, πξνθαιεί θαηάπιεμε, αλ όρη πηθξία, ην γεγνλόο όηη ν άλζξωπνο έρεη πξνρωξήζεη ηόζν ειάρηζηα, ίζωο θαη θαζόινπ, ζε πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξόληα [...]. Οη αξραηνιόγνη εξεπλεηέο απηνύ ηνπ [Μηλωηθνύ] ρώξνπ καο δίλνπλ ηελ εηθόλα όηη νη άλζξωπνη είραλ πξνρωξήζεη πνιύ πξνο ηελ άλεηε θαη πγηεηλή δηαβίωζε, κε έλαλ ηδηαίηεξν βαζκό νκνξθηάο θαη πνιπηέιεηαο [ ]. Καη απηό επηηεύρζεθε πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ.» Βιβλιογπαθία 1. Aιεμίνπ,., Μηλστθόο Πνιηηηζκόο. Τηνί π. Αιεμίνπ, Ζξάθιεην. 2. Angelakis A.N. and Spyridakis, S. V., Wastewater management in Minoan times. In: Proc. of the Meeting on Protection and Restoration of Environment, August 28-30, Chania, Greece, p Angelakis, A.N., Koutsoyiannis, D., and Tchobanoglous, G., Wastewater management technologies in the Ancient Greece. Wat. Res. 39 (1): Angelakis, A. N., Savvakis, Y. M., and Charalampakis, G., Aqueducts During the Minoan Era. Water Sci. and Techn., Water Supply, 7(1): Castleden, R., Minoans: Life in Bronze Age Crete. Routledge, 11 New Fetter Lane, London, UK. 6. Crouch, D.C., Avoiding water shortages: Some Ancient Greek solutions. In: Diachronic Climatic Impacts on Water Resources with Emphasis on Mediterranean Region (A.N. Angelakis and A.S. Issar, Eds.), Ch. 7: , Springer-Verlag, Heidelberg, Germany. 7. Evans, S.A., The Palace of Minos at Knossos: A Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries. Vols. I-IV, Macmillan and Co., London (reprinted by Biblo and Tannen, New York, 1964). 8. Defner, Μ., «Γηπιηζηήξην Τζηεξνκηλσηθήο Δπνρήο» Αξραηνινγηθή Δθεκεξίδα, 78, Ζξάθιεην, Διιάδα.. 9. Graham, J.W., The Palaces of Crete. Revised Ed. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. 10. Gray, H. F., Sewerage in Ancient and Medieval Times, Sewage Works Journal, 12 (5), Huxley, G., Crete and the Luwians. Oxford, UK. 12. Koutsoyiannis, D., Zarkadoulas, N., Angelakis, A. N., and Tchobanoglous, G., Urban Water management in Ancient Greece: Legacies and Lessons. ASCE, Journal of Water Resources Planning & Manag., 134 (1): Lyrintzis, A. and Angelakis, A. N., Is the Labyrinth a Water Catchment Technology? A Preliminary Approach. In: IWA Specialty Conference: 1st International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations (A. N. Angelakis and D. Koutsoyannis Eds.), Iraklio, Greece, p

12 14. Mac-Donald, C.F. and Driessen, J. M., The Drainage System of the Domestic Quarter in the Palace at Knossos. British School of Athens, 83: Mays, L. W., D Koutsoyiannis, D., and Angelakis, A. N., A Brief History of Water in Antiquity. Water Sci. and Techn., Water Supply, 7(1): Παλαγησηάθεο, N. M., Κξήηε: Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκόο. Βηθειαία Βηβιηνζήθε. ύλδεζκνο Σνπηθώλ Δλώζεσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Κξήηεο. Σόκνο 1νο, ζει Πιάησλ, N., Εάθξνο, Σν Νένλ Μηλστθόλ Αλάθηνξνλ. Ζ ελ Αζήλαηο Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, Αζήλα. 18. Πιάησλ, M., Νέεο ελδείμεηο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ θαζαξηεξίσλ δεμακελώλ θαη ησλ ινπηξώλ ζην Μηλσηθό θόζκν. Πεπξαγκέλα ηνπ Σ' Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, Υαληά, Α2: Pendlebury, J. D. S., Οδεγόο ηεο Κλσζνύ. Μεηάθξαζε από Ν. Πιάησλ, Ζξάθιεην. 12

13 13

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ WASTEWATER MANAGEMENT IN THE MINOAN CIVILIZATION

Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ WASTEWATER MANAGEMENT IN THE MINOAN CIVILIZATION Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Α. Ν. Αγγελάκης 1 και. Κουτσογιάννης 2 1 Ινστιτούτο Ηρακλείου, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικών Ερευνών, 711 10 Ηράκλειο (angelak2@otenet.gr). 2 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υδατικοί Πόροι στη Μινωική Περίοδο

Οι Υδατικοί Πόροι στη Μινωική Περίοδο 1 Οι Υδατικοί Πόροι στη Μινωική Περίοδο Α. Αγγελάκης και Γ. Σαββάκη Εισαγωγή Παρ' όλο που λίγα είναι γνωστά για την προµινωική εποχή, σοβαρές ιστορικές, αρχαιολογικές και άλλες αποδείξεις παραπέµπουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα