Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο."

Transcript

1 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα, Διζαγυγή Ζ αξρή όηη ην παξειζόλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ην κέιινλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, όηαλ αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα πδαηηθώλ πόξσλ. Αξραηνινγηθέο θαη άιιεο καξηπξίεο απνθαιύπηνπλ όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζνκηλστθήο πεξηόδνπ, κηα πνιηηηζκηθή έθξεμε ρσξίο πξνεγνύκελν ζηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ πνιηηηζκώλ έιαβε ρώξα ζηελ λήζν Κξήηε. Απηό θαηαδεηθλύεηαη από ηηο πξνσζεκέλεο ηερληθέο, πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ ηελ πεξίνδν απηή. Δίλαη εληππσζηαθό όηη απηέο νη ηερληθέο ζπλαληώληαη θαη ζε ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ησλ πγξώλ απνβιήησλ θαη ηεο πδξνινγίαο ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα αθνξνύλ ζηα δίθηπα λεξνύ θαη θπξίσο απηώλ νηθηζηηθήο ρξήζεο, ζηελ θαηαζθεπή, αμηνπνίεζε θαη ρξήζε επηθαλεηαθώλ λεξώλ, ζηα ινπηξά θαη άιιεο ζρεηηθέο θαηαζθεπέο πγηεηλήο θαη θάζαξζεο, ζηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη δηάζεζεο πγξώλ απνβιήησλ θαη ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο, ζηελ απνθαηάζηαζε θαη άξδεπζε ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ηέινο, ζηε ρξεζηκνπνίεζε λεξνύ γηα αλαςπρή. Έλα από ηα πην εμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ είλαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ απνβιήησλ θαη ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο ζηα αλάθηνξα θαη ζηηο πόιεηο ηεο επνρήο εθείλεο. ηελ δνκή ησλ πεξηζζόηεξσλ Μηλστθώλ αλαθηόξσλ θαη πόιεσλ ηίπνηε δελ είλαη πην αμηνπξόζεθην από ηα πνιύπινθα θαη πνιύ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πδξνδόηεζεο θαη απνρέηεπζεο. Δπηπιένλ ζηελ ίδηα πεξίνδν ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε πγξώλ απνβιήησλ γηα ηελ άξδεπζε γεσξγηθώλ θαιιηεξγεηώλ (ca π.υ.). Από ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη όηη νη Mηλσΐηεο πδξνιόγνη θαη κεραληθνί ήηαλ γλώζηεο ζε θάπνην βαζκό βαζηθώλ αξρώλ ησλ επηζηεκώλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη πεξηβάιινληνο, δειαδή πνιύ πξηλ από ηελ θαζηέξσζή ηνπο ζηε ζύγρξνλε επνρή. Οη ηερλνινγίεο απηέο ζπλερίζηεθαλ θαη βειηηώζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ Διιεληζηηθώλ θαη Ρσκατθώλ ρξόλσλ θαη ζπγρξόλσο δηαδόζεθαλ ζ άιιεο πόιεηο ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη ζηέξλεο θη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πδξνδόηεζεο, θαζώο θαη ηα ινπηξά, νλνκαδόκελα θαη σο ζέξκεο ζηελ Διεύζεξλα, ζηα Άπηεξα θαη ζηελ Κίζζακν. Δπίζεο, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο θαη ηα ινπηξά ζηελ αξραία Φαιάζαξλα ηεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ θαη κεηέπεηηα ηελ Δλεηηθή πεξίνδν. Φνξείο ηεο ρώξαο καο, όπσο είλαη ηα εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, δεκόζηεο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζώο θαη δηάθνξεο ηδησηηθέο εηαηξείεο πνπ αζρνινύληαη κε ζρεηηθά αληηθείκελα, έρνπλ πνιιά λα δηδαρζνύλ από ηηο ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ θαη πγξώλ απνβιήησλ, πνπ νη αξραίνη Κξεηηθνί αλέπηπμαλ θαη εθάξκνζαλ ζηνπο νηθηζκνύο ηνπο.

2 2 Πολιηιζμική έκπηξη Από ηε λενιηζηθή επνρή, ε Κξήηε θαηνηθήζεθε από δηεζπαξκέλνπο πιεζπζκνύο πνπ δνύζαλ ελ κέξεη ζε ζπειηέο ζε θάπνηα απόζηαζε από ηελ αθηή, αιιά θαη ζε νξγαλσκέλνπο νηθηζκνύο. Αλ θαη πνιύ ιίγα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε απηώλ ησλ πξώησλ απνίθσλ, ε ελαζρόιεζε ηνπο κε ηελ αγγεηνπιαζηηθή θαη δηάθνξα ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα ππνδεηθλύνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο από ηελ Αλαηνιία θαη ελδερνκέλσο από ηελ Αίγππην, παξά από ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Ο πιεζπζκόο ηεο Κξήηεο εληζρύζεθε ζηελ αξρή ηεο Μηλσηθήο πεξηόδνπ, δειαδή ακέζσο κεηά από ην ca π.υ., κε ηελ άθημε λέσλ απνίθσλ, ίζσο από ηε Μηθξά Αζία. Δπηπιένλ, γισζζηθέο θαη ηνπσλπκηθέο ζπγγέλεηεο απνηεινύλ έλδεημε ζπγγέλεηαο ηνπ Κξεηηθνύ πιεζπζκνύ κε ηνπο Λνπβίνπο, πνπ ζηε κεζν-θαη πζηεξν-κηλσηθή πεξίνδν, εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μηθξά Αζία. εκαληηθή πνιηηηζηηθή πξόνδνο παξαηεξήζεθε ζηελ Κξήηε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θαη δεύηεξεο ρηιηεηίαο π.υ., ελώ κηα ρσξίο πξνεγνύκελν πνιηηηζηηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε παξαηεξήζεθε ζηε κεζν-κηλσηθή πεξίνδν (ca π.υ.), όηαλ ν πιεζπζκόο ηνπ λεζηνύ ζηηο θεληξηθέο θαη λόηηεο πεξηνρέο απμήζεθε ζεκαληηθά, αλαπηύρζεθαλ νηθηζκνί, νηθνδνκήζεθαλ ηα πξώηα αλάθηνξα, θαη γεληθόηεξα αλαπηύρζεθε έλαο αθκάδσλ θαη νκνηόκνξθνο πνιηηηζκόο. Μέρξη ην ηέινο απηήο ηεο πεξηόδνπ εμειίρζεθαλ νη ηέρλεο, ε ηερλνινγία, ε βηνηερλία θαη ην εκπόξην κε ην λεζησηηθό Αηγαίν, ηελ Αίγππην θαη ηελ Δγγύο Αλαηνιή. ηηο πξώηεο θάζεηο ηεο πζηεξν-κηλσηθήο πεξηόδνπ (ca π.υ.), ε Κξήηε εκθαλίδεηαη λα επεκεξεί, όπσο καξηπξνύλ ηα κεγέζε ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ θαη ησλ θαηνηθηώλ, θαη ηα πνιπηειή αλάθηνξα απηήο ηεο πεξηόδνπ. Σα έξγα ηέρλεο, ε αλάπηπμε ηεο κεηαιινπξγίαο, ε θαηαζθεπή πξνεγκέλσλ θαη εμνπιηζκέλσλ αλαθηόξσλ θαη ην άξηζην νδηθό ζύζηεκα, πηζηνπνηνύλ ηελ ύπαξμε κηαο πινύζηαο, ηδηαίηεξα θαιιηεξγεκέλεο, θαιά νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο θαη δηαθπβέξλεζεο ζηελ Κξήηε. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ Mηλσηθνύ πνιηηηζκνύ, κε ηελ θαηαζηξνθή ησλ αλαθηόξσλ ηνπνζεηείηαη πεξί ην ca.1400 π.υ. Σα αλάθηνξα κε εμαίξεζε απηό ηεο Κλσζνύ δελ μαλαθαηνηθήζεθαλ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε, νη επεηξσηηθέο επηξξνέο ζηα ηαθηθά έζηκα, ηνλ νπιηζκό, ηελ αξρηηεθηνληθή αιιά θαη ηελ ηέρλε θαη ηε γιώζζα δείρλνπλ πσο Μπθελαίνη Έιιελεο επηθξάηεζαλ ζηελ Κξήηε θαζηζηώληαο ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ ζεκαληηθό θέληξν. Ζ ζνβαξή θαη αλαδπόκελε «πνιηηηζκηθή έθξεμε» από ηελ πξσην-κηλσηθή επνρή πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπλέρεηα, αλαθέξεηαη, ζε πνιιά πνιηηηζηηθά θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα, ηππηθά ηνπ θαηξνύ καο, όπσο ε αξρηηεθηνληθή, ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο, έλαο θνηλσληθά αλζξώπηλνο, πγηεηνλνινγηθόο θαη θαιαίζζεηνο ηξόπνο δσήο, ε πξόνδνο ζηε γεσξγία, ζηε δαζνπνλία θαη ζηε λαπηηιία, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη πξνζηαζία θαη άιια. Απηή ε πνιηηηζηηθή άλζεζε ήηαλ εληνλόηεξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρεηηθά ςπρξώλ θαη πγξώλ πεξηόδσλ. Δπηπιένλ, δελ είλαη ηπραίν όηη πδξαπιηθά θαη άιια ηερληθά έξγα ζρεηηδόκελα κε ηε δηαρείξηζε ιεθαλώλ απνξξνήο, ηελ αλάπηπμε πδαηηθώλ πόξσλ, ηα ινπηξά θαη ηηο ηνπαιέηεο, ηα πιπζηαξηά, ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο λεξνύ θαη ηα απνρεηεπηηθά δίθηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάζεζεο ησλ εθξνώλ ησλ απνβιήησλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξεο κνξθέο από ην ca.3000 π.υ. θαη κεηά, ( θαηά ηε πξσην-κηλσηθή πεξίνδν). Γεληθά δηαπηζηώλεηαη όηη πεξίνδνη έληνλεο

3 3 θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη πνιηηηζηηθώλ εθξήμεσλ, όπσο θαη ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζέζεσλ εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο πξνζηαζίαο, ηελ θαιαηζζεζία θαη ην πεξηβάιινλ, ηελ επάξθεηα ηξνθώλ θαη θπξίσο ηε δηαζεζηκόηεηα πδαηηθώλ πόξσλ. Οη ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ πνπ αλαπηπρζήθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ ηελ Μηλσηθή πεξίνδν, παξά ηελ δηαθνπή πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εμέιημε ηνπο ζηηο ζθνηεηλέο πεξηόδνπο ησλ θαίλεηαη όηη αθνινύζεζαλ κηα απμεηηθή πνξεία, πξάγκα πνπ παξαηεξείηαη ζηα έξγα πδαηηθώλ πόξσλ θπξίσο κεγάιεο θιίκαθαο, θαηά ηε δηάξθεηα θπξίσο ηεο Διιεληζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ εμέιημε απηή ζπλερίζηεθε θαηά ηε Ρσκατθή θαη ηελ Δλεηηθή πεξίνδν θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε πινπνίεζε έξγσλ πδαηηθώλ πόξσλ αθόκε κεγαιύηεξεο θιίκαθαο.. Δδώ πεξηγξάθνληαη νη ζεκαληηθόηεξεο πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ ζε πεξηόδνπο Αξραίσλ Κξεηηθώλ πνιηηηζκώλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηνλ Μηλστθό πνιηηηζκό, πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ αξρή ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο έξγσλ θπξίσο ύδξεπζεο, πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη πδξαπιηθνί κεραληθνί ηεο πεξηόδνπ εθείλεο ήηαλ γλώζηεο βαζηθώλ αξρώλ ηεο επηζηήκεο πδαηηθώλ πόξσλ (όπσο ηεο ξνήο πγξώλ ζε θιεηζηνύο θαη αλνηθηνύο αγσγνύο θαη ηνπ ζίθσλνο, θαζώο αθόκε πδξνγεσινγίαο θαη πγεηνλνινγίαο). Οη ηερλνινγίεο απηέο αλαπηύρζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διιεληζηηθώλ, ησλ Ρσκατθώλ θαη ησλ Δλεηηθώλ πεξηόδσλ. Η ανάπηςξη ηυν ηεσνολογιών Ζ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, πνπ εκθαλίζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο ζηελ Κξήηε, θαιύπηεη πνιιέο πηπρέο, ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ, όπσο ε αξρηηεθηνληθή, ε ηέρλε, ε ηερλνινγία, ε λαπζηπινΐα, ε γεσξγία, ε δαζνπνλία θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Από ηα αμηνινγόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Mηλσηθνύ πνιηηηζκνύ ήηαλ θαηαζθεπή θαη ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, θαζώο θαη ζπζηεκάησλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη πγξώλ απνβιήησλ ζηα αλάθηνξα θαη ηηο πόιεηο, κε εμειηγκέλε αξρηηεθηνληθή θαη πδξαπιηθή ιεηηνπξγία. Ίζσο ην πην εληππσζηαθό ζηνηρείν ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ είλαη ηα επηκειεκέλα ζπζηήκαηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πνπ δηαζρίδνπλ όιν ην εζσηεξηθό ηνπ αλαθηόξνπ. Δλδεηθηηθέο ηερλνινγίεο, πνπ αλαπηπρηήθαλ ηελ πεξίνδν απηή είλαη νη παξαθάησ: Τδπαγυγεία. Από ηελ Μηλστθή κέρξη ηελ Δλεηηθή πεξίνδν είλαη γλσζηά πάλσ από 40 πδξαγσγεία ζηελ αξραία Κξήηε. Σα πξώηα πδξαγσγεία βξίζθνληαη ζηελ Μηλστθή Κξήηε, πνπ πηζαλόλ είλαη ηα πξώηα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο. Σέηνηα είλαη ηα πδξαγσγεία ηεο Κλσζνύ, ησλ Μαιίσλ, ηεο Σπιίζζνπ θαη άιια. Αξθεηά πδξαγσγεία θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Διιεληζηηθώλ θαη Ρσκατθώλ πεξηόδσλ. Γεξαμενέρ (ηέπνερ). Πέληε ζηέξλεο είλαη γλσζηέο από ηελ κεζν-θαη πζηεξν-κηλσηθή πεξίνδν (ca π.υ) δύν ζηνλ Πύξγν Μύξηνπ θαη από κηα ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Εάθξνύ, ζηηο Αξάρλεο θαη ζηελ Οηθία Γ. Οη ηερλνινγίεο απηέο αλαπηύρζεθαλ από πξνγελέζηεξνπο ηύπνπο όπσο απηόο ηεο νηθίαο ζην Υακαίδη

4 4 θαη βειηηώζεθαλ πεξαηηέξσ ζηνπο κεηέπεηηα πνιηηηζκνύο θαη είραλ ζεκαληηθή αλάπηπμε, θπξίσο ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε κέρξη ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα. Πηγάδια. Πεγάδηα αλαπηύρζεθαλ επίζεο θαηά ηε Μέζν Μηλστθή επνρή (ca ) ζηελ πεξηνρή ηνπ «αλαθηόξνπ» ηεο Κλσζνύ. Ζ ρξήζε πεγαδηώλ ήηαλ πην εθηεηακέλε ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ επηθαλεηαθώλ πδαηηθώλ πόξσλ. Έηζη, ζε αλάθηνξα θαη πόιεηο, όπσο ηεο Εάθξνπ, ηνπ Παιαηόθαζηξνπ θαη ηεο Ηηάλνπ, ε ρξήζε ππόγεηνπ λεξνύ ήηαλ ππνρξεσηηθή. Οη ηερλνινγίεο ρξήζεο ππόγεησλ λεξώλ ζπλερίζηεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ πεξαηηέξσ ζηνπο κεηέπεηηα πνιηηηζκνύο. Απηή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε δεκηνύξγεζε κηα ζεκαληηθή παξάδνζε ζε όιε ηελ Κξήηε κε απνηέιεζκα αθόκε θαη ζήκεξα ε πδαηηθή νηθνλνκία ηεο λήζνπ λα βαζίδεηαη ζηα ππόγεηα λεξά. Άλλερ Δγκαηαζηάζειρ. ηνπο αξραίνπο Κξεηηθνύο πνιηηηζκνύο αλαπηύρζεθαλ επίζεο άιιεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, όπσο πήιηλνη ζσιήλεο δηαθόξσλ δηαηνκώλ θαη δηαζηάζεσλ, αλνηθηνί ή θιεηζηνί, κνιύβδηλνη αγσγνί δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ, πέηξηλνη αγσγνί ζρήκαηνο αλεζηξακκέλνπ Π θαη θηηζηνί αγσγνί βαξύηεηαο, θπξίσο ζε απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα. Η ςδποδόηηζη ηυν Μινυφκών οικιζμών Οη ζπλζήθεο πδξνδόηεζεο ησλ αλαθηόξσλ θαη άιισλ νηθηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαθνξνπνηνύληαη όρη κόλν αλάινγα κε ηηο ρξνληθέο πεξηόδνπο, αιιά θαη αλάινγα κε ηηο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Έηζη, νη βαζηθέο Μηλσηθέο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδνληαλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θπξίσο θαηεγνξίεο: α) ε πεξηνρέο κε ζρεηηθά πςειά πςόκεηξα θαη έιιεηςε ππόγεησλ πδξνθνξέσλ αιιά θαη άιισλ πεγώλ λεξνύ ε πδαηηθή νηθνλνκία βαζηδόηαλ ζηε ζπιινγή θαη απνζήθεπζε ζε ππόγεηεο δεμακελέο επηθαλεηαθώλ απνξξνώλ ηηο πεξηόδνπο ησλ βξνρνπηώζεσλ. απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηεπζέηεζε πιαηεηώλ, απιώλ θαη άιισλ αλνηρηώλ ρώξσλ θαηάιιεια, ώζηε λα θαζαξίδνληαη επηκειώο πξηλ από ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο κε ηελ επηκειή δεκηνπξγία ππνηππσδώλ απιάθσλ ζπιινγήο ή εηδηθώλ πήιηλσλ αγσγώλ, πνπ όκσο δελ επεξεάδνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζεσξνύκελσλ ρώξσλ. Δπίζεο, παξάπιεπξα ησλ δεμακελώλ απνζήθεπζεο θαηαζθεπάδνληαη ακκνδηπιηζηήξηα γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ επηθαλεηαθνύ λεξνύ πξηλ από ηελ απνζήθεπζή ηνπ ζε θαιαίζζεηεο, πξνζηαηεπκέλεο θαη πνιύ ιεηηνπξγηθέο ππόγεηεο δεμακελέο. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο παξαηεξνύληαη ζηε Φαηζηό, όπνπ δελ ήηαλ δηαζέζηκεο άιιεο πεγέο λεξνύ. εκεηώλεηαη όηη ν θαζεγεηήο Μ. Γέθλεξ πεξηγξάθεη πήιηλεο ζηελόκαθξεο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθά θίιηξα) κε κηθξέο νπέο ζην έλα άθξν, πνπ πηζαλόλ ρξεζηκνπνηνύληαλ σο κηθξά δηπιηζηήξηα ζηηο εμόδνπο ηνπ λεξνύ από ηα πδξαγσγεία. Ζ ζηξνβηιώδεο ξνή ηνπ λεξνύ δεκηνπξγεί κηθξέο ζρεηηθά πηέζεηο ζηα εμσηεξηθά δηάηξεηα ηνηρώκαηα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο ξνήο. Έηζη, ε εθξνή απαιιάζζεηαη από αηξνύκελα θαη δηαιπηά ζηεξεά (ρήκα 1).

5 5 ρήκα 1. Μηλσηθό θίιηξν λεξνύ (Defner, 1921). β) ε πεξηνρέο κε πεγαία λεξά ε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο ζε αλάθηνξα θαη άιινπο θαηνηθήζηκνπο ρώξνπο δελ γηλόηαλ κε θηηζηνύο αγσγνύο όπσο ζηελ Δλεηνθξαηία θαη αξγόηεξα θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία αιιά κε πήιηλνπο ζσιήλεο θαηαζθεπαζκέλνπο επηκειώο, ώζηε ν έλαο λα ζπλδέεηαη κε ηνλ άιιν κε εηδηθή ζπλζεηηθή ύιε. Οη ζσιήλεο ήηαλ ζρήκαηνο θσληθνύ, κήθνπο 76 εθ. πεξίπνπ. Σν ζρήκα ηνπο δηεπθόιπλε ηε ζύλδεζε ηνπο θαη επηδξνύζε ζεκαληηθά ζηε κείσζε ελαπόζεζεο αιάησλ ζηα ηνηρώκαηά ηνπο ζε πεξηπηώζεηο λεξώλ κε απμεκέλν ph. Σέηνηνη θιεηζηνί αγσγνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ ύδξεπζεο αξρηθά από ηελ πεγή «Μαπξνθόιπκπνο» θαη αξγόηεξα από άιιεο γεηηνληθέο πεγέο. Δπίζεο, ε ίδηα ηερλνινγία εθαξκόζηεθε ζηε δηαλνκή ηνπ λεξνύ ζε αλάθηνξα θαη άιινπο θαηνηθήζηκνπο ρώξνπο. γ) Σέινο, ζε πεξηνρέο κε ππόγεηνπο πδξνθνξείο, όπσο ζην αλάθηνξν ηεο Εάθξνπ θαη ζηελ πόιε ηνπ Παιαηνθάζηξνπ, ε ηερλνινγία αλόξπμεο θαη άληιεζεο λεξνύ από πεγάδηα θαίλεηαη λα ήηαλ αξθεηά αλεπηπγκέλε. Ζ ηερλνινγία πνπ εθαξκνδόηαλ γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ ησλ πεγαδηώλ ήηαλ επίζεο αμηνζαύκαζηε Η ςδποδόηηζη οικιζμών ζηοςρ Δλληνιζηικούρ, Ρυμαφκούρ και Δνεηικούρ σπόνοςρ Ζ παξάδνζε θαη ε ηερλνινγία δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ηεο Μηλσηθήο πεξηόδνπ ζπλερίζηεθε θαη νινθιεξώζεθε θαηά ηελ Διιεληζηηθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν (330 π.υ κ.υ.). Έηζη, βειηηώζεθε ζεκαληηθά ε πνηόηεηα ησλ πήιηλσλ ζσιήλσλ ύδξεπζεο θαη ε ηερλνινγία ησλ πδξαγσγείσλ θαη ησλ δεμακελώλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηελ Κξήηε είλαη ην ζύζηεκα δηαλνκήο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ πδξεπηηθνύ λεξνύ ζηε Ρσκατθή Κίζζακν, νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο ηεο αξραίαο Πνιπξξήληαο θαη ηα πδξαγσγεία Υεξζνλήζνπ θαη Λύηηνπ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη ζπνπδαηόηεηαο απνηεινύλ νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο ηεο Γξήξνπ, ηεο Λαηνύο, ηεο Διεύζεξλαο θαη ησλ Απηέξσλ. Κάζε κηα από απηέο απνηειεί ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο έξγν, κε ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, αθόκε θαη ζήκεξα, ηερληθνί επηζηήκνλεο κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηε

6 6 ζπιινγή, ηε κεηαθνξά λεξνύ θαη από ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηνπ λεξνύ γηα αζηηθή ρξήζε. Σελ ίδηα πεξίνδν θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ιεηηνύξγεζαλ ηα κνλαδηθά ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο ιηκεληθά έξγα ζηελ αξραία Φαιάζαξλα, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νηθηαθέο δεμακελέο, ινπηξά θαη πδξαγσγείν. Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζπλερίζηεθε θαη βειηηώζεθε αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ Δλεηηθή πεξίνδν. Έηζη εμειίρζεθαλ γηα παξάδεηγκα, νη ηερλνινγίεο ησλ πδξαγσγείσλ θαη ησλ δεμακελώλ, πνπ επέβαιαλ ε πιεζπζκηαθή αύμεζε θαη θπζηθά νη απμεκέλεο πδξεπηηθέο αλάγθεο. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ γλσζηνύ σο «πδξαγσγείν Μνξνδίλε» πνπ άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 1627 θαη νινθιεξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1628, εμαηηίαο ησλ πνιύ πηεζηηθώλ πδξνδνηηθώλ αλαγθώλ. Μ απηό ην πδξαγσγείν κήθνπο 15,64 km, κεηαθεξόηαλ λεξό από ηνπο πξόπνδεο ηνπ Γηνύρηα (πεξηνρή Καξπδάθη) ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ. Έλαο από ηνπο πξννξηζκνύο ήηαλ θαη ε θξήλε ηνπ «Μνξνδίλε» πην γλσζηή κε ηελ αηπρή νλνκαζία «ιηνληάξηα». απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ην λεξό ησλ πεγώλ Γξάκκαηα, ηνπ Άγηνπ Ησάλλε ηνπ Μπξηζηή θαη ηεο κνλήο Παλαγίαο ηεο Καξπδηαλήο. Σν έξγν αθνινπζνύζε ηε δηαδξνκή ησλ πδαηνγεθπξώλ Καξπδαθίνπ θαη Φνξηέηζαο θαη έθζαλε ζηελ Καηλνύξγηα Πόξηα. Από εθεί πήγαηλε παξάιιεια ζην ηείρνο, δηεξρόηαλ πίζσ από ηνλ «Λόθν», θαη κε πδαηνγέθπξα πίζσ από ηελ Λαδαξέηνπ, θαηέιεγε ζηε ζέζε ηνπ ζεκεξηλνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ. Από εθεί παίξλαγε ηηο «ηξεηο Κακάξεο» (ζέζε ζεκεξηλνύ μελνδνρείνπ Αζηόξηα), θαη κε ζήξαγγα από ην παιαηό ηείρνο θαηέιεγε δηα κέζνπ ηεο Βηθειαίαο Βηβιηνζήθεο ζηελ θξήλε «Μνξνδίλε». Σελ πεξίνδν απηή θαηαζθεπάζζεθαλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο θξήλεο, όπσο ε Bembo, ε Sagredo θαη ε Priuli. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πδξαγσγείνπ ζηακάηεζε κε ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο ηεο πόιεο από ηνπο Οζσκαλνύο ην Άιιν παξάδεηγκα είλαη νη δεμακελέο πδξνδόηεζεο θπξίσο νρπξσκαηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, όπσο απηώλ ηεο λήζνπ Γξακβνύζαο, ζην ιόθν Βίγια Βηάλλνπ θαη αιινύ. Οη δεμακελέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηα κεγέζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο δηαζέζηκεο επηθάλεηεο απνξξνήο. Η σπήζη νεπού για ανατςσή και δημιοςπγία πεπιβάλλονηορ Οη πξώηεο ελδείμεηο γηα ρξήζε ηνπ λεξνύ γηα αλαςπρή αλαθέξνληαη ζην Μηλσηθό πνιηηηζκό. Οη πδξαπιηθνί κεραληθνί εθείλεο ηεο πεξηόδνπ θαίλεηαη λα είραλ αξθεηέο γλώζεηο θαη αλαπηύμεη ηερλνινγίεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ γηα αλαςπρή θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηάθνξα επξήκαηα ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε ζηα «αλάθηνξα» απηήο ηεο επνρήο ζπληξηβαληώλ, πηδάθσλ λεξνύ, ηρζπνηξνθείσλ, ελπδξείσλ θαη άιισλ ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ πξώηε ζνβαξή έλδεημε ζηελ ηζηνξία ησλ αξραίσλ Διιεληθώλ πνιηηηζκώλ ρξήζεο λεξνύ γηα αλαςπρή, απνηειεί ηκήκα αλαπαξάζηαζεο, πνπ αλαθαιύθζεθε ζην «Οηθία ησλ Σνηρνγξαθηώλ» ζηελ Κλσζό θαη παξηζηάλεη έλα ηύπν αλαβξπηεξίνπ ή πίδαθα λεξνύ jet d eau, πνπ εθηίζεηαη ζήκεξα ζην αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Ζξαθιείνπ. Μηα άιιε έλδεημε παξόκνηαο ρξήζεο ηνπ λεξνύ απνηειεί ε ππόγεηα, θπθιηθήο δηακέηξνπ (7 m) δεμακελή πνπ αλαθαιύθζεθε ζην θεληξηθό ηκήκα δίπια (θαηά κήθνο) ηνπ νλνκαδόκελνπ Βαζηιηθνύ Γηακεξίζκαηνο ηνπ «αλαθηόξνπ» ηεο Εάθξνπ. Σν δσκάηην πνπ βξίζθεηαη ε δεμακελή νλνκάδεηαη «Γσκάηην Γεμακελήο». Γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο δεμακελήο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο θαη απόςεηο, όπσο είλαη ε ρξήζε ηεο γηα θνιύκβεζε, σο ελπδξείνπ ή γηα ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. ήκεξα πηζηεύεηαη όηη ε δεμακελή απηή είρε πνιιαπιέο ρξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ αλαςπρήο.

7 7 Λοςηπά και Άλλερ Τγειονομικέρ Δγκαηαζηάζειρ ηα Μηλσηθά αλάθηνξα απνρεηεπηηθνί αγσγνί ησλ ινπηξώλ δελ ήηαλ πάληνηε απαξαίηεηνη, αλ θαη ρξήζηκνη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα πεξηζζόηεξα αλάθηνξα δελ δηέζεηαλ ηέηνηνπο αγσγνύο. Παξ' όιν πνπ ε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ δσκαηίσλ είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, ν Δβαλο αλαγλώξηζε ζηελ Κλσζό ηξία δσκάηηα σο ινπηξά. Σα ινπηξά θαη νη δεμακελέο λεξνύ ήηαλ ρώξνη απαξαίηεηνη ζηνπο Μηλσηθνύο νηθηζκνύο, ρώξνη ηεξνί γηα ηηο θαζάξζεηο, θάηη παξόκνην κε ηα ρξηζηηαληθά θαζαξηήξηα. Οη δεμακελέο ησλ θαζαξκώλ, ήηαλ απαξαίηεηεο ζ όινπο ηνπο Μηλσηθνύο νηθηζκνύο, γηαηί ε Μηλσηθή ζξεζθεία απαηηνύζε από ηνπο πηζηνύο λα ήηαλ πάληνηε θαζαξνί (Πιάησλ, 1990). Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ζην «Καξαβάλ εξάη», πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ θπξία είζνδν ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ. Δθεί ήηαλ πάληνηε δηαζέζηκν λεξό από ην πδξαγσγείν ηεο Κλσζνύ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ επηζθεπηώλ. Δθεί ππήξρε θαη ε ιεγόκελε «ηεξή θξήλε». Ο βαζηθόο ηύπνο ινπηξώλ είλαη απηόο πνπ βξέζεθε δίπια ζηελ ηξαπεδαξία ηεο βαζίιηζζαο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ. Απηόο ν ηύπνο νκνηάδεη κε ηα ινπηξά πνπ βξέζεθαλ ζηε Φαηζηό θαη ζηα Μάιηα. Ζ δηαθνξά σζηόζν είλαη όηη ζην δάπεδν ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ δελ ήηαλ ζην θαηώηεξν επίπεδν. Σκήκαηα πήιηλσλ αγσγώλ βξέζεθαλ ιίγν έμσ από ηελ πόξηα ηνπ δσκαηίνπ. Πξνθαλώο ην λεξό πεξλνύζε κέζα από έλα κηθξό θαλάιη ζην πάησκα, πνπ άξρηδε αθξηβώο έμσ από ηελ πόξηα ηνπ ινπηξνύ. Έλαο αγσγόο θάησ από ην πάησκα ζπλέδεε ην άλνηγκα κε ηνλ πήιηλν αγσγό θάησ από ηε ιεθάλε (ρήκα 2). Ζ ηνπαιέηα κπνξνύζε επίζεο λα θαζαξηζηεί αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα μεξαζίαο ην θαινθαίξη, είηε από θάπνηνλ άιιν είηε από ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. ηελ Κλσζό ππήξρε θαη δεύηεξε ηνπαιέηα ζην άλσ όξνθν αθξηβώο επάλσ από ην δσκάηην ηνπ ιίζηλνπ ζξόλνπ ζηελ ΝΓ γσλία ηνπ αλαθηόξνπ. Υπόνομος Ξύλινο κάθισμα Πόρτα Γύψινο πάτωμα Αγωγός έκπλυσης Ξύλινο κάθισμα Αγωγός έκπλυσης Απαγωγή Υπόνομος 1 m Πόρτα Στήμα 2.. Τομή και κάτουη της τοσαλέτας στο ισόγειο τοσ ανακτόροσ της Κνφσού (Angelakis et al., 2005). Σνπαιέηεο παξόκνηαο ρξήζεο κε απηέο ηεο Κλσζνύ, ππήξραλ ζηε Φαηζηό, ζηα Μάιηα, θαζώο θαη ζ άιινπο νηθηζκνύο. Μηα θαηνηθία ζηελ πεξηνρή ηνπ αλαθηόξνπ ησλ Μαιίσλ έρεη θάζηζκα ηνπαιέηαο ζε ζρεδόλ άξηζηε θαηάζηαζε, αθνύ είρε θαηαζθεπαζηεί από ζπκπαγή πέηξα, όπσο απηό ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ. Απηό ην

8 8 πέηξηλν θάζηζκα είρε δηαζηάζεηο 68,60-45,70 cm πιάηνο θαη cm ύςνο από ην δάπεδν. Έρεη θηηζηεί αθξηβώο απέλαληη από έλαλ εμσηεξηθό ηνίρν, δηά κέζνπ ηνπ νπνίνπ πεξλάεη έλαο επξύρσξνο απνρεηεπηηθόο αγσγόο. ηελ Κλσζό είλαη πξνθαλέο όηη ε ρξήζε ηνπ ήηαλ γηα θάζηζκα θαη όρη γηα ζηήξηγκα. Δπηπιένλ, κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε ηηο αηγππηηαθέο ηνπαιέηεο παξά κε απηέο «ηνπξθηθνύ ηύπνπ» πνπ βξέζεθαλ ζηα αλάθηνξα ηνπ Mari ζηνλ Δπθξάηε. Μηα παξόκνηα ηνπαιέηα έρεη αλαθαιπθζεί ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ιεγνκέλνπ «δηακεξίζκαηνο ηεο βαζίιηζζαο» ζηε Φαηζηό, πνπ ζπλδεόηαλ κε έλαλ κηθξό απνρεηεπηηθό αγσγό, κέξνο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη αθόκε. Έλαο άιινο αγσγόο ηνπαιέηαο είρε αλαθαιπθζεί ζην ζπίηη Γ, ζηελ Σύιηζν. Παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ αλαθεξζεί ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο. Οξηζκέλεο εκέξεο ηνπ ρξόλνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε, αγσγνί απνρέηεπζεο θαη ηνπαιεηώλ ζην αλάθηνξν ηνπ Μίλσα πξέπεη λα θαζαξίδνληαλ επαξθώο κε λεξό ηεο βξνρήο πνπ ζπιιεγόληαλ ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Δβαλο παξαηήξεζε όηη ζηε κία άθξε ηνπ θαζίζκαηνο ππήξρε αξθεηόο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο κεγάιεο θαλάηαο. Με απηά ηα δεδνκέλα ζπκπέξαλε κε θαλεξή ηθαλνπνίεζε όηη ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη άιιεο πγεηνλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο όπσο απηά πνπ ππήξραλ ζηελ Κλσζό δελ δηαζέηνπλ πνιιά έζλε αθόκε θαη ζηηο κέξεο καο, δειαδή κεηά ca έηε. Οη ινπηήξεο ζηα ινπηξά ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο πξέπεη λα γέκηδαλ θαη λα άδεηαδαλ κε ην ρέξη. Χζηόζν, έλαο πνδνινπηήξαο από ην «Καξαβαλζεξάη», ζην λόηην κέξνο ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ, γέκηδε κε λεξό από ζσιήλα ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδόηεζεο θαη ε ππεξρείιηζή ηνπ απνρεηεπόηαλ κε άιιν αγσγό. Δπηπιένλ, πνιινί από ηνπο ραξαθηεξηδόκελνπο σο ινπηήξεο ίζσο λα είραλ άιιεο ρξήζεηο όπσο ε απνζήθεπζε ξνπρηζκνύ. Οη Πιάησλ (1974) θαη Graham (1987) αλαθέξνπλ όηη νη θαζαξηήξηεο δεμακελέο ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ζώκαηνο, θαη ζπκβνιηθά ηεο ςπρήο. Σα πεξηζζόηεξα ινπηξά ηεο Μηλσηθήο πεξηόδνπ ζπλδένληαλ κε αλεμάξηεηα εμσηεξηθά ζεπηηθά ζπζηήκαηα, κηα πξαθηηθή ελδεηθηηθή ηεο πξνεγκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. ςζηήμαηα Αποσέηεςζηρ Έλα από ηα αμηνπξόζεθηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ ήηαλ ε αξρηηεθηνληθή θαη ε πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ησλ απνρεηεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ζηα αλάθηνξα θαη άιινπο νηθηζκνύο. Από ην ζύλνιν ησλ ππνδνκώλ ηνπ Μηλσηθνύ αλάθηνξνπ ζηελ Κλσζό ηίπνηε δελ είλαη πην αμηνζεκείσην από ηα πεξίπινθα αιιά πνιύ ιεηηνπξγηθά απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα, πνπ δηέξρνληαη δηά κέζνπ ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πόιεσλ θαη ησλ γεηηνληθώλ ζπλνηθηώλ ηνπο. Ο Δβαλο (1964) θαη νη MacDonald θαη Driessen (1988) αλαθέξζεθαλ ζηελ πνξεία απηώλ ησλ αγσγώλ θαη ζρεδίαζαλ ηελ πηζαλή αξρηθή ηνπο κνξθή, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο. Απηό ην ζρέδην παξέρεη ζηνλ επηζθέπηε έλα βαζηθό πξνζαλαηνιηζκό ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηνλ βνεζάεη λα έρεη πιήξε αληίιεςε ηνπ όινπ δηθηύνπ. Σν ζπλνιηθό κήθνο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεληξηθώλ θαη δεπηεξεπόλησλ αγσγώλ ηνπ, ππεξβαίλεη ηα 150m. Σν κηθξό κέγεζνο ησλ αγσγώλ ζε νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ, νη θιίζεηο θαη νη γσλίεο εκπνδίδνπλ ηε ιεπηνκεξή δηεξεύλεζε ηνπ δηθηύνπ. Από έλα κέξνο ηνπ θεληξηθνύ δηθνηηεξίνπ ηνπ αλαθηόξνπ ηνπ Μίλσα, ην επηθαλεηαθό

9 9 λεξό ζπιιεγόηαλ από έλα πνιύ κεγάιν ζε ρσξεηηθόηεηα ππόγεην ηνύλει, θηηζκέλν από πέηξα, ην νπνίν δηεξρόηαλ θάησ από ηνλ δηάδξνκν πνπ νδεγνύζε ζηε βόξεηα είζνδν θαη κέζα ζην νπνίν απνρεηεύνληαλ ηα πγξά απόβιεηα από δηάθνξεο ζπλνηθίεο. Σν πην εμεξεπλεκέλν κέξνο ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλαθηόξνπ είλαη ην ηκήκα πνπ δηεξρόηαλ ππόγεηα ησλ ζπλνηθηώλ, ην νπνίν ζρεκάηηδε έλα κεγάιν θύθιν, κε ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ηνπνζεηεκέλν θάησ από ηε δεμακελή απνζήθεπζεο, δίπια ζηε κεγάιε ζθάια, αλαηνιηθά ηνπ αλαθηόξνπ. Σνπαιέηεο, όπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, πηζαλόλ λα θαζαξίδνληαλ αθόκε θαη κε ην λεξό ηεο βξνρήο. Καηαθόξπθνη ζσιήλεο ζπλέιιεγαλ λεξό από ηελ ηαξάηζα θαη ην δηακνίξαδαλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζηηο ηνπαιέηεο ησλ ηειεπηαίσλ παησκάησλ. Οη αγσγνί, θηηζκέλνη κε θαηεξγαζκέλεο πέηξεο, ήηαλ αξθεηά κεγάινη, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππήξραλ κηθξά αλνίγκαηα γη' απηό ην ζθνπό. Αλνίγκαηα ησλ αγσγώλ βνεζνύζαλ ζηελ εμαέξσζε ηνπο. Γεληθά νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθά νη αγσγνί απνρέηεπζεο θαη κεηαθνξάο λεξνύ ζηηο Μηλσηθέο πόιεηο ήηαλ ζρεδηαζκέλνη «ηέιεηα». Δίλαη απνδεδεηγκέλν όηη ζε πνιιέο πόιεηο ηα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα, θαιπκκέλα κε πέηξα ή θηηζκέλα από κάξκαξν, απνρέηεπαλ ηα πγξά απόβιεηα καδί κε ηα λεξά ηεο βξνρήο. Δπίζεο, λεξό ηεο βξνρήο ζπιιεγόηαλ από νξνθέο θηηξίσλ ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα θαζαξίδνπλ αγσγνύο απνρέηεπζεο θαη ηνπαιέηεο. Σέινο, ζηε βίια ηεο Αγίαο Σξηάδαο αλαθαιύθζεθε ην πην πξνσζεκέλν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ηόζν ησλ πγξώλ αζηηθώλ απνβιήησλ όζν θαη ησλ νκβξίσλ λεξώλ ζε νιόθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ Μηλσηθνύ πνιηηηζκνύ. ηηο αξρέο ην 20νύ αηώλα, αλαθέξεηαη όηη ν ζπγγξαθέαο Angelo Mosso επηζθέθζεθε ηνλ νηθηζκό απηόλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έληνλεο λεξνπνληήο θαη παξαηήξεζε όηη ην όιν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ιεηηνπξγνύζε ηέιεηα εμαηηίαο ηεο πδξνδπλακηθήο πξνώζεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη ην ζρήκα ηνπ αγσγνύ. Ο Mosso, πνπ ήηαλ επίζεο δηάζεκνο πγηεηνλνιόγνο επηζηήκνλαο, θαηέγξαςε ην πεξηζηαηηθό αλαθέξνληαο όηη: «Ακθηβάιισ αλ ππάξρεη άιιε πεξίπησζε απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο νκβξίσλ λεξώλ, πνπ λα ιεηηνπξγεί 4000 ρξόληα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ». Ο ακεξηθάλνο Gray (1940), πνπ κεηαθέξεη ηελ ηζηνξία ζπκπιεξώλεη: «Ίζσο κπνξεί λα καο επηηξαπεί λα ακθηβάιινπκε αλ ηα ζύγρξνλα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα ζα ιεηηνπξγνύλ ζε ρίιηα έζησ ρξόληα». Δπνκέλσο, νη Μηλσίηεο πδξαπιηθνί ζρεδίαδαλ θαη πινπνηνύζαλ έξγα πνπ ιεηηνπξγνύζαλ γηα πνιινύο αηώλεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεκεξηλνύο πνπ ε ιεηηνπξγία ελόο έξγνπ γηα έηε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. Δμειηγκέλα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα ππήξραλ θαη ζε άιιεο Μηλσηθέο πόιεηο θαη αλάθηνξα, όπσο ζε απηά ηεο Φαηζηνύ θαη ηεο Εάθξνπ. Σν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ηεο Εάθξνπ ήηαλ αξθεηά ππθλό θαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. Όπσο ζηελ Κλσζό, έηζη θαη ζηε Εάθξν νη θύξηνη απνρεηεπηηθνί αγσγνί ήηαλ πέηξηλνη θαη αξθεηά κεγάιεο δηαηνκήο ώζηε λα επηηξέπνπλ ηε δηάβαζε γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Οη κηθξόηεξεο δηαηνκήο αγσγνί ήηαλ θεξακηθνί. Τπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ην ζύζηεκα δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθό ζε πεξηόδνπο έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ, παξόιν πνπ ε ζέζε ηεο πεξηνρήο, ζε κηα θπζηθή θιίζε, είλαη επλντθή γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξώλ ηεο βξνρήο. Οη έμνδνη ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο αλαθηόξσλ θαη πόιεσλ, όπσο ζηελ Κλσζό, ζηε Φαηζηό θαη ζηα Μάιηα θαίλεηαη λα είλαη παξόκνηεο. Οη πεξηνρέο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ ζηα αλάθηνξα Κλσζνύ θαη Εάθξνπ ήηαλ ζην ρείκαξξν Καίξαην θαη ζηε

10 10 ζάιαζζα, αληίζηνηρα. ην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ, αλαθέξνληαη νη πξώηεο δεμακελέο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο νκβξίσλ λεξώλ. Παξόκνηεο ηερληθέο απνρέηεπζεο θαη ζπιινγήο νκβξίσλ αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο πόιεηο θαη αλάθηνξα ηεο Μηλστθήο Κξήηεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα νξζνγώληα δεμακελή απνζήθεπζεο νκβξίσλ (δηαζηάζεσλ 1,6 2,0 6,0 m³) ζηελ Αγία Σξηάδα. Από απηή ηε δεμακελή ην λεξό ρξεζηκνπνηνύληαλ πηζαλώο γηα πιύζε ή άιιεο νηθηαθέο ρξήζεηο. Δπίζεο, ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ζην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ θαη ζηε βίια ηεο Αγίαο Σξηάδαο, εθηόο από ηε ρξήζε νκβξίσλ, γηλόηαλ δηάζεζε εθξνώλ αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ ζε γεσξγηθέο εθηάζεηο. Όπσο είλαη γλσζηό, ε Κξήηε δελ έρεη πινύζην πδαηηθό δπλακηθό, ελώ αξθεηέο πεξίνδνη ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαλ από ζνβαξή ιεηςπδξία. Καηά ζπλέπεηα, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνύ ήηαλ κηα αλάγθε. Έηζη, θαίλεηαη όηη λεξό ινπηξώλ κπνξνύζε λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε θήπσλ θαη γεσξγηθώλ εθηάζεσλ. Δμάιινπ, είλαη γλσζηό όηη ηε Μηλσηθή επνρή ε γεσξγηθή αλάπηπμε ηεο Κξήηεο ήηαλ αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή ε ππνζηήξημε ηεο πιεζπζκηαθήο έθξεμεο. ηε λεναλθηνξηθή πεξίνδν (ca π.υ.) ε πξαθηηθή ησλ αξδεύζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Από ηα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ ηελ επνρή απηή ην πην γλσζηό είλαη απηό πνπ νλνκάδεηαη Λίληεο (από ηε ιέμε linea = επζεία γξακκή), πνπ εληνπίζηεθε ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Σν νξνπέδην Λαζηζίνπ ζίγνπξα αξδεπόηαλ από ηελ Μηλσηθή πεξίνδν. Απηό ζπλάγεηαη ζπκπεξαζκαηηθά θαη από ηνπο Νενιηζηθνύο θαη Μηλσηθνύο νηθηζκνύο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Παπνύξα, ζηνλ Κάζηειν, ζηελ Πιάηε θαη ζην Καξθί θαζώο θαη ηα νλνκαζηά ηεξά ζπήιαηα θνξπθήο ζην Κξόληνλ ζηε Σξαπέδα θαη ην Γηθηαίν Άλδξν ζην Φπρξό. Δθεί ηα πνιπάξηζκα ζηξαγγηζηηθά θαλάιηα θαη απιάθηα άξδεπζεο δηαζηαπξώλνληαη θαη δεκηνπξγνύλ έλα αμηνπξόζεθην ζρήκα. Απηή ε ηερληθή ζεσξείηαη όηη κεηαθέξζεθε κεηαγελέζηεξα από ηνπο Μηλύεο ζηελ Κεληξηθή Διιάδα. Δπίλογορ ε απηή ηε κνλνγξαθία επηρεηξήζεθε κηα πξώηε πεξηγξαθή ζεκεξηλώλ επξεκάησλ ζε αξραίνπο Κξεηηθνύο νηθηζκνύο, πνπ ζρεηίδνληαη κε έξγα πδαηηθώλ πόξσλ. Ζ ζπνπδαηόηεηα ηνπο βαζίδεηαη (α) ζηελ αξηηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ιεηηνπξγία ηνπο πξηλ πνιιέο ρηιηεηίεο (β) ζηνλ πξσηνπνξηαθό ραξαθηήξα πνιιώλ ηερλνινγηώλ, όπσο είλαη νη ζηέξλεο ζπιινγήο όκβξησλ λεξώλ, ηα πδξαγσγεία κεηαθνξάο λεξνύ ζε νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη ηα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα θαη (γ) ζηελ κεηαθνξά απηώλ ησλ ηερλνινγηώλ ζηελ θεληξηθή Διιάδα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηέπεηηα επηηεύγκαηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ βαζηζηήθαλ ζε ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ησλ αξραίσλ Κξεηώλ. Σν παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθό απνζπάζηκα από ζρεηηθό θείκελν ηνπ Ακεξηθαλνύ πγηεηλνιόγνπ Gray (1940) απνδίδεη πιεξέζηαηα ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ Μηλστηώλ ζε ηερλνινγίεο πδαηηθώλ πόξσλ θαη πγξώλ απνβιήησλ: «Αθνύκε ζπρλά λα κηινύλ γηα ηε «ζύγρξνλε πγηεηλή» ζαλ ήηαλ θάηη πνπ αλαπηύρζεθε πξόζθαηα θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα θξαηνύζα ηδέα όηη ε αζηηθή απνρέηεπζε είλαη θάηη πνιύ ζύγρξνλν πνπ θαζηεξώζεθε θάπνπ ζηα κέζα ηνπ ηειεπηαίνπ [19νπ] αηώλα. Ίζωο απηέο νη ηδέεο πξνζπαζνύλ λα ελδπλακώζνπλ κηα θάπωο θιπδωληζκέλε ππεξεθάλεηα ζην ζύγρξνλν πνιηηηζκό [... ], αιιά όηαλ εμεηάδνληαη ππό ην θωο ηεο ηζηνξίαο πξνθύπηεη όηη είλαη θάζε άιιν παξά λέεο ή πξόζθαηεο. Πξάγκαηη, ππό ην θωο ηεο

11 11 ηζηνξίαο, πξνθαιεί θαηάπιεμε, αλ όρη πηθξία, ην γεγνλόο όηη ν άλζξωπνο έρεη πξνρωξήζεη ηόζν ειάρηζηα, ίζωο θαη θαζόινπ, ζε πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξόληα [...]. Οη αξραηνιόγνη εξεπλεηέο απηνύ ηνπ [Μηλωηθνύ] ρώξνπ καο δίλνπλ ηελ εηθόλα όηη νη άλζξωπνη είραλ πξνρωξήζεη πνιύ πξνο ηελ άλεηε θαη πγηεηλή δηαβίωζε, κε έλαλ ηδηαίηεξν βαζκό νκνξθηάο θαη πνιπηέιεηαο [ ]. Καη απηό επηηεύρζεθε πεξίπνπ ηέζζεξηο ρηιηάδεο ρξόληα πξηλ.» Βιβλιογπαθία 1. Aιεμίνπ,., Μηλστθόο Πνιηηηζκόο. Τηνί π. Αιεμίνπ, Ζξάθιεην. 2. Angelakis A.N. and Spyridakis, S. V., Wastewater management in Minoan times. In: Proc. of the Meeting on Protection and Restoration of Environment, August 28-30, Chania, Greece, p Angelakis, A.N., Koutsoyiannis, D., and Tchobanoglous, G., Wastewater management technologies in the Ancient Greece. Wat. Res. 39 (1): Angelakis, A. N., Savvakis, Y. M., and Charalampakis, G., Aqueducts During the Minoan Era. Water Sci. and Techn., Water Supply, 7(1): Castleden, R., Minoans: Life in Bronze Age Crete. Routledge, 11 New Fetter Lane, London, UK. 6. Crouch, D.C., Avoiding water shortages: Some Ancient Greek solutions. In: Diachronic Climatic Impacts on Water Resources with Emphasis on Mediterranean Region (A.N. Angelakis and A.S. Issar, Eds.), Ch. 7: , Springer-Verlag, Heidelberg, Germany. 7. Evans, S.A., The Palace of Minos at Knossos: A Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries. Vols. I-IV, Macmillan and Co., London (reprinted by Biblo and Tannen, New York, 1964). 8. Defner, Μ., «Γηπιηζηήξην Τζηεξνκηλσηθήο Δπνρήο» Αξραηνινγηθή Δθεκεξίδα, 78, Ζξάθιεην, Διιάδα.. 9. Graham, J.W., The Palaces of Crete. Revised Ed. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA. 10. Gray, H. F., Sewerage in Ancient and Medieval Times, Sewage Works Journal, 12 (5), Huxley, G., Crete and the Luwians. Oxford, UK. 12. Koutsoyiannis, D., Zarkadoulas, N., Angelakis, A. N., and Tchobanoglous, G., Urban Water management in Ancient Greece: Legacies and Lessons. ASCE, Journal of Water Resources Planning & Manag., 134 (1): Lyrintzis, A. and Angelakis, A. N., Is the Labyrinth a Water Catchment Technology? A Preliminary Approach. In: IWA Specialty Conference: 1st International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations (A. N. Angelakis and D. Koutsoyannis Eds.), Iraklio, Greece, p

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα