«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών"

Transcript

1 «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

2 Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 2

3 Πολιτική Νομοθεσία που διέπει τη Γωθερμική Ενέργεια (Εθνική & Τοπική) Πρότυπα & Πιστοποιητικά Παράπλευρη νομοθεσία & Ρυθμιστικές κατευθυντήριες οδηγίες (Τοπική ή Εθνική) Ορισμοί ρυθμιστικού πλαισίου & Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αβαθή Γεωθερμία (Τοπικοί ή Εθνικοί) Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 3

4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Βάση για την κατανόηση των κυριότερων εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τη γεωθερμική ενέργεια και την αβαθή γεωθερμία είναι η νομοθεσία είτε αυτή αφορά σε εθνικό, περιφερειακό, δημοτικό ή τοπικό επίπεδο ανάλογα με την δικαιοδοσία όσον αφορά την υπό εξέταση επένδυση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Έννοιες (γεωθερμική ενέργεια, θερμότητα, γεωθερμικό νερό) με τρόπο σαφή που να μην επιτρέπουν παρερμηνεία. Τεχνικούς ορισμούς (τύπος συστήματος, ταξινόμηση με βάση το μέγεθος, τη θερμοκρασία, το βάθος της εγκατάστασης κλπ.) Κανονισμούς για το Περιβάλλον (χαρακτηριστικά και ευαισθησία γεωλογικών σχηματισμών και υπόγειου ή μη υδροφορέα, επιπτώσεις από την κατασκευή γεωτρήσεων, θερμική επίπτωση από την μακροχρόνια λειτουργία, υδρογεωλογικές επιδράσεις κλπ.) Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 4

5 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εξετάζει το μέγεθος συστήματος o Πρόβλεψη αλληλεπίδρασης με άλλα συστήματα o Πρόβλεψη για την άντληση των υπόγειων υδάτων (για μικρά συστήματα ανοικτού βρόχου) o Πρόβλεψη εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου, για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον (μεγάλα συστήματα ανοικτού βρόχου) o Λεπτομερή μοντελοποίηση του τρόπου θέρμανσης ή/και ψύξης για μεγάλα συστήματα ώστε να αναδειχθεί ενδεχόμενη επίδραση χημικών, θερμοκρασιακών και μικροβιολογικών μεταβολών στο υπόγειο περιβάλλον και πώς αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν και άλλες ομοειδείς εγκαταστάσεις. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 5

6 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υποδείξεις για το χωροταξικό σχέδιο σε αστικές περιοχές που να εξετάζει: o Τον καθορισμό ζωνών χρήσεων γης και υπόγειων υποδομών ώστε να δίνει σωστή καθοδήγηση για την βέλτιστη ανάπτυξη των ΓΑΘ (π.χ. υπόγεια δίκτυα υποδομών, περιοχές αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβαλλοντικοί περιορισμοί) o Τη σύνδεση των ΓΑΘ σε υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης ή άλλες κοινόχρηστες υποδομές για θέρμανση και ψύξη που μπορεί να υπάρχουν ή να είναι υπό σχεδιασμό (όπου αυτό ισχύει). Προβλέψεις για ενεργειακές καταγραφές o Διεξαγωγή υπολογισμών και μετρήσεων ενέργειας από συστήματα ΓΑΘ βάση των κατευθυντήριων ευρωπαϊκών οδηγιών (Απόφαση 2013/114/ΕΕ /άρθρο 5, οδηγία για τις ΑΠΕ και τις αντλίες θερμότητας από διαφορετικές τεχνολογίες αντλιών θερμότητας. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 6

7 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μεγάλα Ανοικτά Συστήματα) Εξετάζει τα χαρακτηριστικά του υδροφόρου ορίζοντα (γεωλογικές, υδρογεωλογικές, υδραυλικές /υδροθερμικές, χημικές & μικροβιολογικές συνθήκες) που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη λειτουργία των ανοιχτών συστημάτων. Να περιλαμβάνει ενδεικτικά (άλλα όχι περιοριστικά) οδηγίες για: Αποδεκτές αλλαγές των ανωτέρω δεικτών (θερμοκρασίας κλπ.) Μέγιστη αθροιστική άντληση ανά έτος (καθαρή άντληση) Το τεχνικό όριο ή/και τις απόλυτες τιμές για την ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία και τα όρια για θέρμανση/ψύξη. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να αντανακλούν τις ιδιότητες των υδροφορέωνυποδοχέων σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τον αριθμό των τελικών χρηστών και την χωροταξική κατανομή τους. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 7

8 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μεγάλα Ανοικτά Συστήματα) Υποστηρίζει χάρτες ευαισθησίας του υδροφόρου συστήματος (ή του αντίστοιχου υποδοχέα περιβάλλοντος) και των γειτονικών χρηστών Υποστηρίζει σχεδιαστικές απαιτήσεις για την εκτέλεση γεωτρήσεων βάση: o Προστασίας υπόγειων υδατικών συστημάτων o Πρόληψης διασταυρούμενης μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα o Προστασίας άντλησης υπόγειων υδάτων, εφόσον αυτές είναι για δημόσια ή ιδιωτική παροχή πόσιμου νερού Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 8

9 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Μεγάλα Κλειστά Συστήματα) Σχεδιαστικές υποδείξεις για την εγκατάσταση γεωθερμικών εναλλακτών (ΓΕΘ) (με την τοποθέτηση ενεάματος) βάση των κάτωθι παραμέτρων: o Τύπος ΓΕΘ (οριζόντιος κατακόρυφος, με κλίση) o Σύνθεση ρευστού μεταφοράς σε σχέση με επιπρόσθετες απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται σε ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές. o Φύση υπεδάφιου περιβάλλοντος (τύπος γεωλογικού σχηματισμού) o Χωροθέτηση και επαρκών αποστάσεις από άλλα υπόγεια δίκτυα ΥΚΩ και άλλες γεωτρήσεις (ΕΥΔΑΠ, αποχετευτικά δίκτυα, δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.) o Πίεσης λειτουργίας o Μέτρα πρόληψης έναντι διαρροών ρευστού μεταφοράς θερμότητας στο περιβάλλον (π.χ. περιοδικός έλεγχος συνέχειας συλλέκτη) o Μέτρα ανίχνευσης διαρροών για ΓΕΘ (π.χ. συναγερμοί πτώσης πίεσης, shut down μηχανισμοί) ιδιαίτερα σε οικολογικά ευαίσθητα περιβάλλοντα Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 9

10 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (Εθνική & Τοπική) Θα πρέπει να ενσωματώνει όλη την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία αλλά και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τις απαιτήσεις τους όπως: Νερά (Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 / ΕΚ) Οικοτόποι (Οδηγία 92/43 / ΕΟΚ) Υπόγεια ύδατα (Οδηγία 2006/118 / ΕΚ) ΑΠΕ (Οδηγία 2009/28 / ΕΚ) Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Οδηγία 2012/27 / ΕΕ) Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - αναδιατύπωση (Οδηγία 2010/31 / ΕΕ) Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) (Οδηγία 2014/52 / ΕΕ) Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 10

11 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ (Εθνική & Τοπική) Οι Κανονισμοί για την αβαθή γεωθερμική ενέργεια θα πρέπει να λάβουν υπόψη και άλλες τοπικές πολιτικές και κανονισμούς που αφορούν τα ακόλουθα θέματα: o Χωροταξικό Σχεδιασμό και Οικιστική Ανάπτυξη o Υπόγειο σχεδιασμό υποδομών o Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων συμπεριλαμβανομένων τυχόν πολιτικών που σχετίζονται με την εγκατάσταση εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης σε καινούρια και ανακαινισμένα κτίρια o Ιστορικά κτίρια και αρχαιότητες o Κανονισμούς θέρμανσης (αν υπάρχουν) Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 11

12 ΠΡΟΤΥΠΑ Το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να κάνει αναφορά στα σχετικά ευρωπαϊκά, διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα που αφορούν την εγκατάσταση συστημάτων αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας (ΓΑΘ) : Αντλίες Θερμότητας Σχεδιασμό Συστήματος Υλικά Γεωτρήσεις και εξοπλισμός γεωτρήσεων Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συντήρηση Ένας κατάλογος σχετικών προτύπων EN και ISO παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 12

13 Βραχεία περίοδος αδειοδότησης καθορισμός τοπικών συνθηκών Μακρύτερη περίοδος αδειοδότησης καθορισμός τοπικών συνθηκών Πολιτική Διαδικασία Αδειοδότησης Τοπική/Δημοτική/ Περιφερειακή Αρχή Αδειοδότηση Μικρής κλίμακας Οικιακά συστήματα Καταχώρηση/ Γνωστοποίηση Μεγάλης κλίμακας Εμπορικά συστήματα Εκτίμηση ρίσκου Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Συνεπειών-Δήλωση Χορήγηση Άδειας/Έγκρισης Ανασκόπηση Αδειών - Διαβούλευση Χορήγηση Άδειας / Έγκρισης (υπό όρους αν απαιτείται) Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 13

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Το πλαίσιο χορήγησης αδειών και των συναφών εγκρίσεων θα πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη ενός συστήματος απογραφής, η οποία θα καταγράφει τη θέση και τη απόδοση των συστημάτων. Αυτή θα πρέπει να καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε άλλου συστήματος απογραφής υπόγειων υποδομών σε τοπικό, περιφερειακό, δημοτικό ή εθνικό επίπεδο. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 14

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Βασικοί Στόχοι) Απλή, κατανοητή, να καλύπτει όλους τους τύπους και τις κατηγορίες συστημάτων. Υιοθετεί ένα σύγχρονο και απλοποιημένο σύστημα υποβολής αιτήσεων για όλα τα συστήματα Να διασφαλίζει την αδειοδότηση μέσα από μια και μόνο αίτηση Να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία Να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη με ολοκληρωμένη αναλυτική εφαρμογή που να περιγράφει με λεπτομέρεια (βάση νομοθεσίας και κανονισμών) o Τους υπόγειους συλλέκτες, o Τις επίγειες υποδομές, o Τις απαιτήσεις για ενδεχόμενη εκπόνηση ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Δήλωσης ή/και μελέτης αξιολόγηση κινδύνου, ανάλογα με το μέγεθος (μικρά ή μεγάλα) και τον τύπο (ανοιχτά ή κλειστά) συστήματα ΓΑΘ. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 15

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Διασφάλιση σύντομων χρόνων λήψης αδειών και εγκρίσεων. o Οικιακές εφαρμογές μικρής κλίμακας (έως 30 ημέρες). o Μεγαλύτερες εγκαταστάσεις (έως 60 ή 90 ημέρες), ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης ή το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση άλλων εγκρίσεων (π.χ. πολεοδομικών εγκρίσεων), που είναι απαραίτητες. o Η έκδοση των αδειών για τα ανοικτά συστήματα που κάνουν χρήση υδάτων (υπόγειων & μη) θα πρέπει να λάβουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες όσον αφορά την άντληση και την επανεισαγωγή των υδάτων στον ίδιο ή άλλον κατάλληλο αποδέκτη (ανεξαρτήτως αν αυτός είναι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ένας επιφανειακός αποδέκτης ή το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα), από την αρμόδια τοπική αρχή. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 16

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Μικρά Οικιακά Συστήματα) Οn-line ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων με απλή κοινοποίηση στις τοπικές/δημοτικές ή περιφερειακές αρχές. Μητρώο καταχώρησης αιτήσεων σε μια κοινή βάση δεδομένων με θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων καταχώρησης δεδομένων (π.χ. χωρικά δεδομένα συστήματος, κτίριο και ενεργειακές απαιτήσεις του, στοιχεία συλλέκτη & γεωτρήσεων, τεχνικά στοιχεία και απόδοση συστήματος, στοιχεία τύπου της αντλίας, κατάσταση αδειδότησης). o Το μητρώο θα πρέπει να διασφαλίζει τη συλλογή μιας ελάχιστης ποσότητας και ποιότητας χωρικών δεδομένων αλλά και μακροπρόθεσμων δεδομένων λειτουργίας & υπεδάφιων δεδομένων (όπου είναι εφικτό). o Η συλλογή χωρικών δεδομένων βοηθάει στη βελτίωση της διαχείρισης των πόρων και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 17

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συστήματα μεγαλύτερης κλίμακας) Περιλαμβάνει: o (1 ο Στάδιο) Προκαταρκτική υποβολή αιτήματος συνοδευομένο από προμελέτη σκοπιμότητας με τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος (προβλεπόμενη χρήση, φορτία συλλέκτη κατά τη διάρκεια λειτουργίας κλπ.) & διαβούλευση με την αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά του σε πρώιμο στάδιο o (2 ο Στάδιο) Υποβολή Αίτησης και ΕΠΣ-Δήλωση (όπου είναι απαραίτητο) για την έναρξη της διαδικασία αδειοδότησης. Η ΕΠΣ-Δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τα κατασκευαστικά σχέδια συλλέκτη και γεώτρησης, μέτρα για μετριασμό τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων (υδροφόρο ορίζοντα, καθιζήσεις, θερμοκρασιακές μεταβολές, αλληλεπιδράσεις με γειτονικές εγκαταστάσεις), πρόγραμμα παρακολούθησης & περιοδική υποβολή στοιχείων λειτουργίας του. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 18

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και η χορήγηση αδειών θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις κοινοποίησης και αδειοδότησης που αφορούν την ανόρυξη και την κατασκευή των γεωτρήσεων όπως προβλέπεται από το εν ισχύ εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που αυτό δεν ισχύει, θα πρέπει να καταγράφονται βασικές πληροφορίες σε σχέση με την ολοκλήρωση του συλλέκτη ως μέρος οποιαδήποτε διαδικασίας καταχώρισης ή κοινοποίησης. Η αδειοδότηση εγκαταστάσεων μεγαλύτερης κλίμακας (μέσω καθορισμού των κατώτατων ορίων στους κανονισμούς) θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προσεκτική αξιολόγηση των συνθηκών κάτω από την επιφάνεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων ως μέρος των αιτήσεων και όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, να περιλαμβάνει ΜΠΕ και λεπτομερή μελέτη εκτίμησης κινδύνου (π.χ. υγροβιότοπους). Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 19

20 Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Εκπαίδευση & Πιστοποίηση σε Εθνικό επίπεδο Εκπαίδευση & Πιστοποίηση μέσω Geotrainet Κατασκευή Συστήματος Πιστοποιημένοι και Καταρτισμένοι Επαγγελματίες Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 20

21 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κατάρτιση και Πιστοποίηση επαγγελματιών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να περιλαμβάνει: oεκπαιδευτικές στρατηγικές για μια ευρεία βάση επαγγελματιών που εμπλέκονται σε βασικές πτυχές εγκατάστασης ενός συστήματος (Σχεδιασμό, Κατασκευή γεώτρησης, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία, Συντήρηση και Σύστημα παρακολούθησης της απόδοσης) oπρωτοβουλίες κατάρτισης φορέων χάραξης πολιτικής & αστικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, διαχειριστών ενέργειας και ρυθμιστικών αρχών με σκοπό την εκπαίδευση τους στην τεχνολογία των ΓΑΘ, τη διαχείριση των πόρων και τη βιώσιμη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχεδιασμό και την ενεργειακή στρατηγική ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και την ενημέρωσή τους στις βέλτιστες πρακτικές εγκατάστασης. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 21

22 Πολιτική Αδειοδότηση Παρακολούθηση Λειτουργίας & Δεδομένα Απόδοσης Κατασκευή Παρακολού -θηση Συλλογή Δεδομένων & Επεξεργασία Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 22

23 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της απόδοσης ενός συστήματος θα πρέπει να βασίζεται σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης που λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του συστήματος και το περιβάλλοντος υποδοχής (υπεδάφος). o Μικρότερα συστήματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση. Η εφαρμογή ενός προγράμματος συντήρησης πρέπει να είναι υποχρεωτική o Μεγαλύτερα συστήματα απαιτούν κατάλληλη εφαρμογή με λεπτομερή καταγραφή λειτουργικών στοιχείων. o Οι προδιαγραφές του προγράμματος παρακολούθησης θα πρέπει να θεσπισθούν μέσω σαφών οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών από την αρχή αδειοδότησης/εγκρίσεων. o Το κόστος των μέτρων παρακολούθησης που απαιτείται, δεν θα πρέπει να επηρεάσει δυσμενώς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 23

24 Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης Αστικός Σχεδιασμός, Πολιτική ΑΠΕ ΣΔΒΕ (SEAP) Παρακολούθηση Πληροφορία Πληροφόρηση Κοινού & Διάχυση Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 24

25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ (σε τοπικό εθνικό επίπεδο) Ανάπτυξη Κεντρικής Πύλης Πληροφοριών (helpdesk ή άλλο) η οποία, ως απαίτηση των κανονισμών, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης θα παρέχει όλες τις διαθέσιμες ποιοτικές (γεωλογικές, υπεδάφους, υδροφόρου ορίζοντα, ιδιοκτησίας) & ενίοτε ποσοτικές πληροφορίες (εξοικονόμηση ενέργειας, αριθ. συστημάτων, τεχνικά στοιχεία) για τα εν λειτουργία συστήματα με σκοπό: oτην ενσωμάτωση του υφιστάμενου υπεδάφιου σχεδιασμού και τις νέες προτάσεις σε ένα ρεαλιστικό συνολικό master plan του Δήμου/Περιφέρειας. oτην υιοθέτηση ως δυναμικό εργαλείο λήψης απόφασης προς τους δυνητικούς τελικούς χρήστες ώστε να κατανοήσουν τη διαθέσιμη επιλογή των γεωθερμικών συστημάτων και τα πλεονεκτήματά της. oτη διάδοση της τεχνολογίας και την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη διαδικασία αδειοδότησης. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 25

26 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ συμβάλλει: Στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχετικά με την: Κατανόηση των ιδιοτήτων του εδάφους (γεωλογικών, υδρογεωλογικών και θερμικών χαρακτηριστικών) Ενσωμάτωση λειτουργικών δεδομένων νέων εγκαταστάσεων Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας σε διαφορετικούς τύπους εδαφών Παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας σε διαφορετικού τύπου τελικούς χρήστες, και κτίρια, Παροχή πληροφοριών σχετικά με το είδος των συστημάτων και την απόδοσή τους (κεντρικά συστήματα σε συγκροτήματα κτιρίων, συστήματα τηλεθέρμανσης οικοδομικών τετραγώνων). Στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων μέσω της βελτίωσης της κατανόησης των συστημάτων ΓΑΘ. Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 26

27 Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 27

28 Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 28

29 Πρότυπα Heat Pumps EN 378-1:2008+A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Basic requirements, definitions, classification and selection criteria BS EN 378-2:2008+A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Design, construction, testing, marking and documentation EN 378-3:2008+A1:2012 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Installation site and personal protection BS EN 378-4:2008+A1:2012 Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Operation, maintenance, repair and recovery EN :2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling. Terms, definitions and classification EN 14825:2013 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling. Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance EN 12171:2002 Heating systems in buildings. Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use. Heating systems not requiring a trained operator Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 29

30 Πρότυπα Materials EN :2011 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). General ISO :2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 1: General ISO :2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 2: Pipes ISO :2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 3: Fittings ISO :2007 Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply -- Part 5: Fitness for purpose of the system Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 30

31 Πρότυπα Design EN 12828:2012+A1:2014 Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems EN 12828:2003 Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems EN :2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. General EN :2007 Ηeating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Space heating emission systems EN :2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Space heating distribution systems EN :2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements) EN :2007 Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Domestic hot water systems, distribution Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 31

32 Πρότυπα Design (συνέχεια) EN :2007 BS EN :2007. Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Domestic hot water systems, generation EN :2008 BS EN :2008. Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies. Space heating generation systems, heat pump systems EN 15450:2007 BS EN 15450:2007. Heating systems in buildings. Design of heat pump heating systems ISO 7519:1991 Technical drawings -- Construction drawings -- General principles of presentation for general arrangement and assembly drawings Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 32

33 Πρότυπα Installation and Commissioning EN 14336:2004 BS EN 14336:2004. Heating systems in buildings. Installation and commissioning of water based heating systems ISO :2006 Geotechnical investigation and testing -- Sampling methods and groundwater measurements -- Part 1: Technical principles for execution ISO 21307:2011 Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) pipes and fittings used in the construction of gas and water distribution systems EN 805:2000 BS EN 805:2000. Water supply. Requirements for systems and components outside buildings Maintenance & Testing ISO 14686:2003 Hydrometric determinations -- Pumping tests for water wells -- Considerations and guidelines for design, performance and use ISO :1998 ISO :1998. Water-source heat pumps. Testing and rating for performance. Part 1: Water-to-air and brineto-air heat pumps ISO :1998 ISO :1998. Water-source heat pumps. Testing and rating for performance. Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps Ενότητα 3: Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών 33

34 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Γενικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κ.Δ.Π 111/2006 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα

Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Μέτρα στήριξης για τον τομέα Θέρμανσης & Ψύξης από ΑΠΕ στην Ελλάδα Παραδοτέο D15 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES-

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Κεφάλαιο 4 - Περιγραφή του Έργου Έργου : Σελίδα 2 από 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 6 4.1 Περίληψη του έργου του TAP 6 4.1.1 Σκοπός της Περιγραφής του Έργου 6 4.1.2 Έργο του TAP - Σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση

Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Διαδικασία εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα και την ενεργειακή του απόδοση Ομάδα σύνταξης Δρ. Έλενα Δασκαλάκη Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλαράς Πόπη Δρούτσα, MSc Σίμων Κοντογιαννίδης, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Μεταφορών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ: ΠΙΙΛΟΤΙΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗ... 3 ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ... 4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα