ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ."

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ. ("NUMERICAL STUDY OF THERMAL COMFORT INDICES ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΙ PIRAEUS CAMPUS") ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤ ΗΣ ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙ ΟΘΗΚΗ ΤΕ Ι ΠΕΙΡΑ Ι Α 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη σελ.3 Κεφάλαιο 1. ε ισαγωγή σελ.4 Κεφάλαιο2.παράμετροι θερμικής άνεση ς, θερμική άνεση και ισορροπία, υπολογισμός θερμικής άνεσης,ρμv-ρρd σελ.6 Κεφ άλαιο3.παράγοντες θερμικής άνεσης... σελ.12 Κεφ άλαιο4.εφαρμογή-μ ελέτη δεικτών θερμικής άνεσης... σελ. 32 ΚεφάλαιοS.συμπεράσματα παρατηρήσεις... σελ.48 Βιβλιογραφία... σελ

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχε ι ως στόχο, αρχικά, την ανάλυση κα ι επεξήγηση των παρ α μ έτρων αι των δ. ικ ών π υ πηρ εάζουν τη ν Θ ε p μι~aί άνεση σε έν α χώ ρ. ν συν ι>χε ίσ., nαρ ουσ ιάζ ντα ι ο ι α ριθμη τι κέ ς μ εταβολ ές σ ε ρισμ ένου ς δ ε ίκτες, μ έσω τη ς <i pι0 μ 'fi 'Hlςl~ <; 'lt Ο ti/a! ff1'1 τω '\) Q η n '\J "7"11/) gιι '!ill 0 ' pμι ι«j Q η. ΛΕΞΕ ΙΣ ΚΛΕ Ι Δ ΙΑ - ρ μικti ά ν ση, 8 ίκ τ ς, Υπολο γ ιστ ική Ρυ οτο υ να μι κή, lu nt, _ mbit SUMMARY The present study aims, firstly, to analyse and explain the parameters and indicators that affect thermal comfort to a space. Ι t then presents the numerical changes in some indicators through numerical simulation of conditions that affect thermal comfort. These changes have resulted from proposed construction operations in the surroundings of TEIPiraeus. ',.. KEY-WORDS Therma/ comfort, indices, Computational Fluid Dynamics, Fluent, Gambit

4 , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 [1.1] Εισαγωγή Η θερμική άνεση αποτελεί αντικείμενο μελέτης της βιομετεωρολογίας, του κλάδου δηλαδή εκείνου της μετεωρολογίας που ασχολείται με τις επιδράσειςτου καιρού και του κλίματος στα έμβια όντα. Η θερμική άνεση ορίζεται σύμφωνα με το Βρετανικό Κριτήριο BS ΕΝ ως ε κι: ίν η η κατάσταση του μυαλού που αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση του ατόμου ως προς το θερμικό περιβάλλον του. Με άλλα λόγια, ο όρος "θερμική άνεση" χρησιμοποιείται για την περιγραφή της ψυχοσωματικής κατάστασης ενός ατόμου, ενώ συνηθέστερα εκλαμβάνεται ως το αίσθημα του πόσο ζέστη ή κρύο αισθάνεται το άτομο. Η σημασία της θερμικής άνεσης για τον άνθρωπο γίνεται άμεσα αντιληπτή εάν σκεφτούμε τις δραματικές συνέπειες του εξαιρετικά ισχυρού κύματος καύσωνα που έπληξε την Κεντρική Ευρώπη το έτος Αρκεί να αναφέρουμε πως κατά τη διάρκεια του κύματος αυτού και μέσα σε μόλις 15 ημέρες, έχασαν την ζωή τους δεκάδες χ ιλιάδες άνθρωποι μόνο στην Γαλλία. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός κτιρίου θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντολογικών παραμέτρων στο εσωτερικό του. Οι παράμετροι που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την εισήγηση οριοθετούν τη θερμική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Επιστημονική Εταιρία Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού (ASHRAE, American Societγ of Heating, Refrigerating and Air Conditioning), ως θερμική άνεση ορίζεται η κατάσταση του μυαλού κατά την οποία ένα άτομο δεν επιθυμεί καμία θερμική αλλαγή του εσωτερικού περιβάλλοντος και εκφράζει ικανοποίηση με τις επικρατούσες θερμικές συνθήκες. Όπως είναι προφανές η κατάσταση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται θερμικά άνετα έχει υποκειμενικό χαρακτήρα. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι δυνατόν κάποιο άτομο να εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θερμικές συνθήκες, ενώ κάποιο

5 ά ο ατομο τ η δ υ σα ρ ε σκ ε ια το υ. 1-1 ε η &v ση ~ μrι ~ pι ~ χ ~ ι εv μ ~γ δ dfjl - μ παραγ όν 'ων π u - ην ρ ( ζ υ ν ι ά e φ για κ& Θ ά - 1-(Q, ll ρ α QH - τe υ παράγοντες που συνδ έ ονται με την κοινωνική και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου, προκε ιμ έ νου να αξιολογηθεί ε πιστημονικά η θ ε ρμική άν ε ση και ε πομένω ς να αποκτήσει και αντικειμενικό χαρακτήρα, ορίστηκαν οι φυσικές παράμ ετροι οι οποί ε ς κα ι τη ν ε π ηρ εάζο υ ν. [1.2] Διάρθρωση εργασίας.' 1; άλ α ιο l : Εισαγωγή - Διάρθωση εργασία ς /' - Φ ά λ αιο 2:Θε ρμική άνεσ η κα ι ισο ρ ρο πία- υ πολ ο γισμ ός θερμ ι κ ή ς ά vεσ η ς- ΡΜV, ΡΡD Κεφά λ α ιο 3: Π αρά γ ο ντες θερμ ικής ά νεσ η ς ( Θερμοκρασία, Υγρασία, Μ έσ η θερμοκρασ ία ακτινοβολίας, Ταχύτητα α έρα) Κε φάλαιο 4: Ε ισαγωγή στο F/υent,ε φαρμογή Κε φάλαιο 5: Σ υμπ ε ρ ά σματα -παρατηρήσ ε ις

6 c. ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 ΘΕΡ ΜΙΚΉ ΑΝΕΣ Η Α ν α φ ο pι ι<ά μ η παρ αμ tφ - u ι: πο ι.ι π η ι;ι _ ζg uν τη ν Θ ρ μι ις ή ά σ η ΙJΠ ρ g y ν τις κατηγοριοποιήσουμε σ ε τρ ε ίς κατηγορί ε ς. Αυτέ ς είναι : ΦΥΣ Ι ΚΕΣ Π Α ΡΑ Μ ΕΤΡΟΙ Θ ε ρμ οκ ρ ασ ία α έ ρα [ C] Μ σ 11 Θ ρμοκρασίq α κτιν β λ Lαc; ω ν σωτ p ι κώ ν πιφ α ν ιών [ 0 ] Η υ γρασία κ α ι η σχ ε τικ ή υγρ α σία του αέ ρ α [ Ρa ] Η ταχύτητα του ε σωτερικού αέραfm/s ] Χωροταξι κ ή κατανομή των παραπάνω μ ε γεθών. Β Ι ΟΛΟΓΙΚ Ε Σ ΠΑΡΑΜ ΕΤΡΟΙ Το φύ λλο των χρη στώ ν του χώ ρ ο υ Η ηλικία των χρηστών του χώρου Ο ι συνήθειες των χρηστών του χώρου ΕΞΩΤ Ε ΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Το ε ίδος των δραστ ηρ ιοτή τω ν τω ν χρ η στώ ν το υ χώρο υ [met] (lmet=58,15w/m 2 ) Ο τύπος του ρουχισμού των χρηστών του χώρου [clo] (lclo = 0,155m 2 C/W) Όλ ε ς οι παραπάνω παράμετροι, και κυρίως οι φυσικές, επηρεάζουν τη ροή ε ν έ ρ γ ε ιας υ πό τ η μορφή θ ε ρμό τη τας από τον άν θρωπο προς το π ε ρ ι βάλλο ν. Ο άνθρωπος διαθέτει μηχανισμούς οι οποίοι ως στόχο έχουν να διατ ηρούν τη θ ε ρμι κ ή κατάσταση του σώματος σταθερή και να την προσαρμόζουν στις συνθήκες του πε ριβάλλοντος. Ε ξ ισορροπώντα ς τα θερμι κ ά κέρδη και τις απώλ ε ιες θερμότητας ( α υ ξομείωση των καύσεων, ε φίδρωση), το σώμα μας καθορίζει την αναφερθ ε ίσα ροή θ ε ρμ ότ η τας.

7 7 [2.2] Θερμική άνεση και ισορροπία Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει ένα αποτελεσματικό σύστημα ρύθμισης της θ ε ρμοκρασίας, η οποία διατηρ ε ίται περίπου στους 37 c. Όταν η θερμοκρασία του σώματος αρχίσει να αυξάνεται, ε ίτε λόγω κλιματολογικών συνθηκών είτε λόγω έντονης δραστηριότητας, δύο μηχανισμοί ενεργοποιούνται για την ελάπωσή της. Πρώτον, τα αιμοφόρα αγγεία διαστ έλλονται, αυξάνοντας τη ροή του αίματος στο δέρμα, ώστε να αυξηθούν οι απώλειες μ έ σω αγωγής και ακτινοβολίας και δευτερευόντως αρχίζει η λειτουργία της εφίδρωσης. Η εφίδρωση και το αποτέλεσμά της, η ψύξη μέσω εξάτμισης, είναι ο βασικός μηχανισμός ψύξης του δ έ ρματος. Αύξηση ενός βαθμού στη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος, ;rι,~ψί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της εφίδρωσης που τετραπλασιάζει τη μετάδοση θ ε ρ μότητας από το ανθρώπινο σώμα προς το περιβάλλον. Όταν η θ ε ρμοκρασία του ανθρωπίνου σώματος αρχίσει να μειώνεται, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, μειώνοντας τη ροή του αίματος στο δέρμα, ώστε να μειωθεί η απώλεια θερμότητας μέσω αγωγής και ακτινοβολίας. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος αυξάνεται με την αύξηση των εσωτερικών καύσεων, την ενεργοποίηση των μυών και την εμφάνιση ρίγους. Η κίνηση αυτή των μυών αυξάνει τις καύσεις, άρα και την παραγόμενη από το σώμα θερμότητα. Το σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος λαμβάνει υπόψη εκτός από τα αισθητήρια όργανα του δέρματος και τα αισθητήρια όρ.γανα του υποθαλάμου. Τα αισθητήρια όργανα του υποθαλάμου είναι υπ εύθυνα για την ενεργοποίηση των μηχανισμών ψύξης του σώματος, όταν η θερμοκρασία του ξεπεράσει τους 37 c. Τα αισθητήρια όργανα του δέρματος ενεργοποιούν τους αμυντικούς μηχανισμούς του σώματος, όταν η θερμοκρασία του μειωθεί κάτω από τους 3 4 C. Τα αποτελέσματα λοιπόν της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων γίνονται αισθητά από τις μεταβολές της θερμοκρασίας του δέρματος και το είδος των σημάτων που λαμβάνει ο εγκέφαλος από τα αισθητήρια όργανα του δέρματος. Ο άνθρωπος θεωρεί το περιβάλλον του ως θερμικά άνετο όταν δεν υπάρχει κάποιο σήμα από τα αισθητήρια όργανα για πτώση ή άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος. Αυτή η κατάσταση μπορεί να περιγραφεί ως θερμική ισορροπία (Σχήμα [2.2.1]). Έτσι, σε μια τέτοια κατάσταση ένα άτομο δ ε ν αισθάνεται ούτε κρύο ούτε ζέστη.

8 -~- _ ( ο ΚΡΥ τ ι ι Θ Ε ΡΜ Ι ΚΗ Α Ν ΕΣ Η Σχήμα 2.1: Απ ικόνι ση τη θέση ς ο υ έχ υν η θερμ ική άν ση κα ι ισορροπ lα σ (fχέση μ ε ην αίσθη ση κρ ύ ου κ αι ζέστη ς. ιύ μ φωνα μ ε τη φυσιολ ο γία, η θ ε ρμοκρασία του δ έ ρματο ς ε ίναι ο κατ άλληλο ς δ ίκτ η ς γ ια τ η θε ρ μι κ ή αίσθ η σ η το υ π ε ριβάλλο ν τος. Η θ ε ρ μι κή ά νεσ η ό μ ω ς ε ί ν α ι μια ολοκληρωτική μονάδα και απ ε ικονίζει τη συνολική θ ε ρμική κατάστασ η του σώματος. Συμπληρωματικά, έχ ε ι προταθεί η εισαγωγή και άλλων φυσικών παρα μ έτρ ων για τ ην α ξ ιο λό γη σ η τ η ς θ ε ρμική ς ά ν ε σ η ς όπω ς : Μέση θερμοκρασία σώματος Ρυθμός ε φίδρωση ς Ξ ηρότητα του δ έ ρματος [2.3] Υπολογισμός θερμικής άνεσης Η θερμική ισορροπία του σώματος είναι μια δυναμική κατάσταση μεταξύ της παραγόμενης θερμότητας (ως αποτέλεσμα του ανθρώπινου μεταβολισμού) και της θερμότητας που μεταδίδεται με μεταφορά, αγω γ ή, ακτινοβολία και εξάτμιση από ή π ρο ς το π ε ριβάλλον. Το θ ε ρμικό ισοζύγιο ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το πε ριβ άλλον ρυθμίζ ε τ αι από τη Σχέ ση [2.1]. M-W=H+Ec +Cτes +Eτ e s (2.1) Όπου : Μ : ρυθμός μ ε τατροπής της χημικής ε νέ ργειας σε θερμότητα και μηχανικό έργο, μ έ σω α ε ρόβιων και ανα ε ρόβιων διεργασιών μ έ σα στο σώμα (W/m 2 ]

9 , \ W: το ωφ έ λιμο μηχανι κ ό έ ργο [W/m 2 ] Η : οι απώλ ε ιες ε ν έ ργ ε ιας υπό τ ην μορφή θ ε ρμότητας από την ε πιφάν ε ια του σώματος μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας [W/m 2 ] EC: το ποσό της θερμότητας που απάγεται λόγω εξάτμισης σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας [W/m 2 ] Cres: το πόσο της θερμότητας που απάγεται με αγωγή κατά την αναπνοή [Wm 2 ] Eres: το ποσό της θερμότητας που απάγ εται λόγω εξάτμισης κατά την αναπνοή [W /m 2 ] :. i. χc.σι 2.1] είναι ένα εργαλείο υπολογισμού της θερμικής άνεσης που μπορεί να t.ι ιιτευχθε ί σε ένα χώρο, μετρώντας ή γνωρίζοντας τις φυσικές παραμέτρους που αναφέρθηκαν. Ο υπολογισμός της θ ε ρμικής άν ε σης μ ε βάση αυτή την ε ξίσωση ανήκει στον Ρ. Ο. Fanger (1970) και θεωρείται ο πρόδρομος και άλλων εξισώσεων ή μοντέλων υπολογισμού της θερμικής άνεσης. [2.4) PMV-PPD ','' Η ικανοποίηση της εξίσωσης θερμικής άνεσης είναι μία συνθήκη για την επίτευξη θερμικής ευεξίας. Ωστόσο, η εξίσωση παρέχει μόνο πληροφορίες για το πως οι παράμετροι πρέπει να συνδυαστούν ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες θερμικής ευε ξ ία ς στο εσωκλίμα. Ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλη άμεσα για την ε ξακρίβωση της αίσθησης ε νός τυχαίου θ ε ρμικού π ε ριβάλλοντος από τους χρήστες των κτιρίων όπου οι παράμετροι δεν ικανοποιούν την εξίσωση θερμικής άνεσης. Για τον παραπάνω λόγο, ο Ρ. Ο. Fanger ακολούθησε μια πειραματική διαδικασία με στόχο τη δημιουργία ενός απλού δείκτη για τον χαρακτηρισμό των θερμικών συνθηκών ενός χώρου. Συγκεκριμένα, ανέπτυξε το δείκτη της μέσης προβλεπόμενης τιμής ψηφοφορίας PMV (Predicted Mean Vote), και το δείκτη δυσαρέσκ ε ιας των ανθρώπων ή αλλιώς δείκτη PPD (Predicted Percent of Dissatisfied people). Οι δύο αυτοί δείκτες, ως συνέχεια της θεωρίας του Ρ.Ο. Fanger, κάνουν εύκολη την εξα γωγή συμπερασμάτων για την αίσθηση του θερμικού περιβάλλοντος που

10 επικρατεί σε έναν χώρο. Οι δύο αυτοί δείκτες είναι σύνθετες μαθηματικές σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη ένα πλήθος παραμέτρων. Ο δείκτης PMV είναι μια κλίμακα 7 σημείων και αποτελεί τη μέση τιμή εκτίμησης της θερμικής άνεσης από τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο με δεδομένες συνθήκες. Η μηδενική τιμή είναι η τιμή στην οποία το άτομο αισθάνεται άνετα μ ε τις θερμικές συνθήκες. Η Σχέση [2.2] δίνει τον υπολογισμό του δείκτη PMV σύμφωνα με τα μεγέθη που εισήχθησαν στην εξίσωση θερμικής άνεσης. PMV=(0,303*e M +0,028)*[(M-W)-H-Ec -CRES-ERES] (2.2) Ο δείκτης PMV χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το δείκτη PPD (%), δηλαδή του ποσοστού των ατόμων που βρίσκονται σε ένα χώρο και δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται θερμικά άνετα, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στον χώρο αυτό. Υπολογίζοντας το δείκτη PMV σύμφωνα με τη Σχέση [2.2] μπορούμε μέσω του διαγράμματος PPD και με βάση τον τρόπο υπολογισμού που φαίνεται στο Σχήμα [2.2] να βρούμε το ποσοστό των δυσαρεστημένων, με τις θερμικές συνθήκες, ατόμων σε έναν χώρο. Σύμφωνα με το διάγραμμα PPD φαίνεται ότι ακόμη και αν ο δείκτης PMV =Ο και άρα βρισκόμαστε σε κατάσταση θερμικής άνεσης, θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό PPD = 5% των ατόμων του εξεταζόμενου χώρου που θα είναι δυσαρεστημένοι με τις θερμικές συνθήκες. Επίσης, στις ακραίες τιμές, που είναι PMV = +3 ή -3, ο δείκτης PPD = 99,12%, που σημαίνει ότι ακόμη και σε συνθήκες πολύ ζέστης ή κρύου θα υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ατόμων, περίπου 1%, που θα είναι ικανοποιημένοι με τις θερμικές συνθήκες. Σε πολλές χώρες όπου έχει γίνει αποδεκτή η θεωρία του Fanger, θεωρείται ότι η κατάσταση που θα επικρατεί σε έναν χώρο θα είναι ικανοποιητική, όταν το ποσοστό των δυσαρεστημένων (PPD) δεν θα ξεπερνά το 10%. Η μαθηματική σχέση που συνδέει τους δύο δείκτες είναι: PPM=l 00 _ 9 S*e- co,03353 PMV 4 +0,2179 PMV 2 ) (2.3)

11 11 Η θεωρία του Fanger και εξισώσεις των PMV και PPD έχουν περιληφθεί σε πολλά πρότυπα που προσδιορίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη θερμική άν ε ση. Έτσι, παρουσιάζεται στα παρακάτω πρότυπα: Αμερικανική Επιστημονι κ ή Εταιρία Θέρμανσης Ψύξης και Κλιματισμού, ASHRAE, American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning. Γαλλικό Πρότυπο AFNOR. Ελβετικό Πρότυπο SIA 180 Δι ε θν έ ς Πρότυπο < ;;; if Ι.00 ~PMV Σχήμα {2.3]: Ολοκληρωμένο σχήμα υπολογισμού του ποσοστού των δυσαρεστημένων PPD. Η θεωρία του Fanger για τον υπολογισμό ή καλύτερα τη μοντελοποίηση της θερμικής αίσθησης των ατόμων, δεν είναι η μόνη. Οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει και άλλα μοντέλα υπολογισμού της θερμικής άνεσης ως συνέπεια της κριτικής που έχει δεχθεί η θεωρία του Fanger.

12 12 Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ 3.1 Θερμοκρασία Η θ ε ρμοκρασία του αέρα είναι αναμφισβήτητα καθοριστική παράμετρος όταν αναφ ε ρόμαστ ε στο ε σωτερικό π ε ριβάλλον του κτιρίου. Επηρ εά ζει την άνεση μ ε πολλούς τρόπους και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες αποτελεί το κλειδί για το ενεργειακό ισοζύγιό μας, την αίσθηση του θερμικού περιβάλλοντος, την άνεση, τη δυσφορία και την αίσθηση της ποιότητας εσωτερικού αέρα. Οι παράμετροι που "ΠΊpε ά ζο υν τη θ ε ρμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων μπορούν να ενταχθούν σε ρ r ιr κ ατηγορί ες: το εξ ωτ ε ρικό περιβάλλον, το σχεδιασμό του κτιρίου και το σύστ ημα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού Παράμετροι που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό ενός κτιρίου Το εξωτερικό περιβάλλον Ο προσανατολισμός του κτιρίου Τα υλικά κατασκευής και τα υλικά θερμομόνωσης του κτιρίου Ο τρόπος αερισμού του κτιρίου (μηχανικός ή φυσικός) Ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης ενός μηχανικά αεριζόμενου κτιρίου Ο τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος ψύξης του κτιρίου Ο τύπος και ο αριθμός των ηλεκτρικών συσκευών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού γραφείων που υπάρχουν στο κτίριο και παράγουν θερμότητα (π. χ. οθόνες Η/Υ) Ο τρόπος λειτουργίας του κτιρίου και των συστημάτων αερισμού, θέρμανσης και ψύξης από τους χρήστες του κτιρίου Το πρόβλημα που εντοπίζετα ι στη μελ έ τη της θερμοκρασίας ως παραμέτρου της θ ε ρμικής άνεσης έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μια τιμή της θερμοκρασίας

13 Π ν α απ - η β ληο r η λv η, σ λλ ά vι:ι it Ί '(ψ ι.\.ιν --: η _ ω σ ν ρ η - η κ α ι άλλων πα ρ αγ ό ντων. Το σώμα μα ς α ντ ιλ α μβ άνε τα ι τ η θε ρμο κ ρ ασία το υ α έ ρα ( κα ι τω ν άλλων π α ρ α μ έτρων το υ θ ε ρ μ ικ ο ύ πε ριβάλλο ντος ) από α αισθη τ ή ρ ια όργανα του δέ ρματο ς κ α ι του υ ποθ αλ ά μου ρ υ θμί ζοντας τ η θ ε ρμοκρασία του. Πιο αναλυ τι κ ά, η θ ε ρμοκρασία ε π ηρ εά ζ ε ι το ανθρώπινο σώμα και τις λ ε ιτουργί ε ς ανταλλ αγ ής ε ν έ ργ ε ι ας υ πό τη μο ρφ ή θ ε ρμ ότ η τας μ ε το π ε ρ ιβ άλλον. Η αύξ η σ η τ η ς θ ε ρ μ ο κρ ασίας το υ αέ ρα τε ίν ε ι ν α μ ιώσ ε ι τ ι ~ απώλ ε ι ε ς θ ε ρμ ότη τας μ ε α γω γ ή κ α ι α κ τινοβολί α, ε νώ αυ ξάνοντα ι οι απώλ ε ιες θε ρμότη τα ς λόγω ε φίδρωσης. Η Οερ μ ο κ ρ α σία του α έ ρ α επ ηρε ά ζ ε ι κα ι τη μ έ ση θ ε ρμοκρασία του δ έ ρματος. Το φυ σ ικό αυτό μέγεθος έχει ε ισαχθ ε ί για την πληρέστερη αξιολόγηση της θερμικής άνε σ ης. Έρευνες του Ρ. Hoppe που rφαγματοποιήθηκαν με τη βοήθ ε ια του μαθ ημ ατικού μ ο ντέλου Μ. Ε. Μ. 1., κατέ λ η ξ αν στ η συσχ έ τισ η τη ς θ ε ρμοκρασίας το υ α έ ρα και της μ έ σης θ ε ρμοκρασίας του δ έ ρματος. Όπως παρατηρούμε από το σχήμα (3. 1], η αύξηση τ ης θ ε ρμοκρασίας του αέρα τα οδηγεί σ ε συν εχόμενη α ύ ξ ηση τ η ς μ έσ η ς θ ε ρμο κ ρ α σίας το υ δέ ρμ ατος έ ως και τους 21 c. Η πε ραιτέ ρω αύξηση της tα ενεργοποιεί το μηχανισμό της εφίδρωσης με άμεση συν έ πεια την ψύξη του δέ ρματος και γι ' αυτό το λόγο η κλίση της ε υθ ε ία ς του σχήμα τος "[3.1] μ ε ιώ ν εται σημαντικά μ ε τά τους 21 C. Η μ έ ση θ ε ρμοκρασία δ έ ρματος π ου θ ε ωρ ε ίται ως φυσιολογική, σ ε αντιστοιχία μ ε τη θ ε ρμοκρασία ισορροπίας του σώματός μας στους 37,6 C, είναι κοντά στους 33,5 C, όπως φα ίνεται και από την οριζόντια γ ρα μμή του σχήμ ατος [3. 1]. Για τη διατήρηση αυτής της μέ σης θερμοκρασίας δέρματος η θερμοκρασία του α έ ρα θα πρ έ πει να είναι κοντά στους 20 C.

14 r \ Σuνθ ήη ς μ εφή cπων : άνδρας 35 εrών, )] / JI.. ~.. / τύπο ς ρο υχισμού = 1 cjo, καθ ιστική εργ α σία, μεrαβολ ι κός ρυθμός = 60\V, μi.ση θ ερμοφασ ί α αηη'οβολί α ς Ιφ = 20 c, σχιmκή ιιγρασ ία RH = 5001ι>, αipα v = 0,05 m/s. Πη γή : ταχύ τητα Pcter Hoppc, 1988, Comfort Requiremcnιs in lndoor Clim:ιtc. ] Ι 1 Γ Γ - 1- ι- Γ -.,--,-, ~ ~ ~ n u ~ Τ0 '" c χήμ α [3.1): ΜεταΒολή τη ς θερμοκρασίας του αέρα, t 0, και τη ς μ έσης θερμοκρασίας του δέρμ ατος, tsk Δύο μεγ έ θη που επηρεάζουν επίσης ισχυρά τη θερμοκρασία άνεσης είναι ο τύπος του ρουχισμού και η μ ε ταβολική δραστηριότητα. Στον πίνακα [3.1] φαίν εται η μ ε ταβολή της θερμοκρασία άνε σης καθώς μ εταβάλλονται τα παρ απάνω μ ε γ έ θη. Το μοντ έλο που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς είναι το ΜΕΜΙ. Πίνακας {3.1]: Θερμοκρασία άνεσης αέρα σε σχέση με τη μεταβολι κή δραστηριότητα και το ν τύπο το υ ρουχι σμού!ξργασ ία Μ ετα βο λική δρ αστηριόηιτα Θερμοκρασί α Συνθήκες μετρήσεων : Ρουχισμός ά νεση ς θφμοιφ α σία αέρα = [clo] T.( co ιnf) μέ ση θερμ ο κρα σία [W] [oc) ακπνοβολiας, πίrmι ατμών = 1 θ hpa, 1/ ρψία ο 0,5 31 ταχίιτη τα αί pα = 0.1 rrjs. ο 1,0 29 Π ηγή : Peler H όppe, lvo Καθ 1 στ ι κr1 εργασία 43 0,5 27 Martinac, J 998, Biome t corυ logy, Indoor 43 1,0 23 Climale and Air Quality.!Ξλαφρ ι ά εργασί α ΙΟΟ 0, ,0 16 Έντ ον η ψyασία 20 0,5 12

15 Η προδιαγραφή της θερμοκρασίας άν ε σης γ ε νικότερα είναι δύσκολη εξαιτίας κυρίως του μεγάλου αριθμού παραγόντων που επηρ ε άζουν τη διατήρηση μιας θερμοκρασίας σ' ένα χώρο και των παραγόντων που επηρεάζουν την ' καταγραφή ' αυτής της θερμοκρασίας ως άνετης ή όχι από το σώμα μας. 3.2 Υγρασία Η υγρασία, μαζί με τη μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας, αποτελούν τα δυσκολότερα μ ιψ 'θ η κcπά η ν ξ ιο λό γη σ η τ v ω κλ lμ ατ ς κ α ι κ Φ pά ζ τ ι ι,ι χ τικ ύ ς κ ι ό p e u 1 'Q ~ p ισ μό n uyp ασ lα ίvαι το :Οσό τ ων υ δ p α1 μών πο υ υnάp~ \ tι '< ι Ι - ι τ ι fj υ γ α, rι; g y fj ιjd π ο ι_ tτ ι συ g α m-11 αε ι γ11 σ 11 τ 'i' θ ερμικής άνεσης, εκφράζ ε ται ως ποσοστό του κορεσμένου α έ ρα σε υδρατμούς. Η σχ ε τική υγρασία επεν ε ργ ε ί στην ε ξάτμιση του ν ε ρού από την ε πιδ ε ρμίδα μ εταβάλλοντας τη θ ε ρμοκρασία του δ έ ρματος και ε πηρ ε άζοντας το θ ε ρμικό ισοζύγιο του σώματος. Συνοπτικά, η υγρασία του αέρα επηρεάζει τους εξής τρεις μηχανισμούς του σώματός μας : το μηχανισ μ ό δ ιάχυ σ η ς των υγ ρών υ πό τ η μορφιi α ε ρ ίω ν του σώμ ατό ς μα ς μέσω του δέρματος, το μηχανισμό εξάτμισης του ιδρώτα από την επιφάνεια του δέρματος και το μηχανισμό ύγρανσης του εισπνεόμενου αέρα. Οι μηχανισμοί της διάχυσης και της ε ξάτμισης ε ξαρτώνται άμ ε σα από τη σχ ε τι κ ή υγρασία του α έ ρα. Αν το π ε ρι ε χόμ ε νο του α έ ρα ε ίναι υψηλό σ ε υδρατμούς (σχ ε τική υγρασία > 60-70%) και η θ ε ρμοκρασία του α έ ρα υψηλή, το σώμα μας ε ν ε ργοποιε ί το μηχανισμό της εφίδρωσης. Ωστόσο, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι αδύνατη σε αέρα με υψηλό περιεχόμενο υδρατμών, και έ τσι ο ιδρώτας παραμέν ε ι στο δ έ ρμα διαβρέχοντάς το. Η κατάσταση αυτή οδηγεί το σώμα μας να αισθάνεται τον αέρα πιο ζ ε στό απ ' όσο πραγματικά ε ίναι και η ατμόσφαιρα μοιάζ ε ι να ε ίναι κολλώδης. Αντίθετα, το μικρό περιεχόμενο υδρατμών του αέρα (σχετική υγρασία < 30%) καθιστά εφικτή την εξάτμιση μεγάλων ποσοτήτων υγρών, άρα και του ιδρώτα του δέ ρ ματος. Β Ι ΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 _ ΤΕΙ Π ΕΙ ΡΑΙΑ 1 s ι --~===-~---' 1

16 Π έ ρα από τι ς π α ρ απάνω ε πιδράσ ε ις τη ς υγρ ασίας, π ε ραιτ έ ρω έ ρ ε υν ες έ χουν γίν ε ι για τη σχέ ση των τιμών τη ς σχετι κ ής υγρασίας μ ε το δ έ ρμα και την αναπν ε υστική οδ.. Το σχήμ α (.2] nαpουσ ιάζ ι τ η μ ' σ η θ ε ρμ ο κρ ασ ία του δέρ μ ατος σε σχ ' σ η μ ε Πί ρ σ 11 '1'11 γ pι:ισια σ η μ έ η θ p μο Ρ σια τ~ Υ gμα ο ( Q% μετα β ολ ή σχ ε ι κ ή υγρ ασίας, ε π ιφ έ ρ ε ι μ ταβολ ιi Q τ η ς μ έ σ η ς θ ε ρμοκρασίας δέρματο ς ). Σc γ ν ικ έ ς γραμ μ έ ς, η α ν οσοπο ιη τικ ή ικανότ η τα του δ έ ρματος μ ε ιών ετα ι ότα ν το δέ ρ μα δ ε ν υγραίνεται επαρκώς. Απ ' την άλλη μεριά το α ίσθημα τη ς δ υ σ αρέσκειας ε μ φ ανίζ εται όταν το δ έ ρμα είναι έντονα βρ ε γμένο, υπό την παρουσία υψηλών θ ε ρμοκρασ ιών, υψ η λή ς σχ ετικής υ γ ρασίας κα ι δραστηριό τ η τα ς ε ντονότ ε ρ η ς της καθιστική ς. \J ι j )1 Ιδ \ι.t ι IO'C. ιιο~ Σ υν θή.,τ. ς με τpή ιrι; ων: άνδρας 35 r.τών, τύπα; ρουχισμού=\ clo, καθ ισn ιcή ε ργασία, " μ ετα βολικός ρυθμ ός=6 0\V, μέση θερ μοφασία αηη οβολίας 1,p=20 c= θερμο κρασία αέρα ί,., ταχύτη τα αέρα v=0,05m/s. Πηγή : Perer H δppc, 1988, Comfort Rf.quiremcnts ίη lndoor Climate )1 - )\ -r- { --"'> )) ιο Σχήμα {3.2}: Μεταβολή της σχετικ ή ς υγρασίας του αέρα και τη ς μ έση ς θερμ οκρ ασ ίας του δέρμ ατος tsk. Η έννοια της διαβροχής του δέρματος μελετάται από το 1937, χρόνια όπου ο Gagge έδ ωσ ε το παρακάτω ορισμό : 'η διαβροχή του δ έ ρματος ε ίναι η διαφορά μεταξύ της

17 πραγματικής απώλειας θερμότητας λόγω εξάτμισης του ιδρώτα, προς τη μέγιστη που μπορ εί να επιτε υχθ ε ί υπό τις ίδιες π ε ριβαλλοντικ ές συνθήκ ε ς. Εναλλακτικά, η διαβροχή του δέρματος μπορεί να οριστεί λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια του σώματος που είναι καλυμμένο με ιδρώτα λόγω εφίδρωσης. Η διαβροχή του δέρματος δηλώνει την ένταση που επιβάλλεται στο θερμορυθμιστικό σύστημα του σώματος και αποτελεί πολύ καλό δείκτη δυσαρέσκειας. Οι παραπάνω μηχανισμοί και μεγέθη μελετήθηκαν από τους John Toftum et al. Για με στόχο τον προσδιορισμό του ορίου διαβροχής του δέρματος και των άνω ορίων σ χετι κ ής υγρασίας, ώστε να αποφευχθεί το αίσθημα της δυσαρέσκειας. α αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης απέδειξαν ότι η κατάσταση του δέρματος είναι λιγότερη αποδεκτή καθώς αυξάνεται η σχετική υγρασία του δέρματος. Το σχήμα (3.3] αναπαριστά ακριβώς αυτό το συμπέρασμα. '!ι 100 l,, Ι~ Ό f ω l 20 α ό, ' O.i δj Μ - _...~ / / J / Μ OJ ο.ι Αιιιtινt ιtln huιιidlty Μ Πηγή: Jom Toftum, Anetle S. Jorgenscn, Ρ.Ο. Fanger, 1997, Upper liήiiιs for indoor air humidi~ to aνoid uncon1f ortab!y humid skin Σχήμα{3.3]: Ποσοστό δυσαρεστημένων χρηστών, σε σχέση με τη σχετική υγρασία του δέρματος

18 18 Η επίδραση της υγρασίας του αέρα στην αναπνευστική οδό λαμβάνει χώρα για δύο λόγους. Πρώτον, οι βλεννώδεις μεμβράνες της αναπνευστικής οδού ψύχονται κατά την ε ισπνοή του αέρα. Η ψύξη αυτή παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αντίληψη του θερμικού περιβάλλοντος. Δεύτερον, η αναπνευστική οδός δρα ως ένα σύστημα κλιματισμού που ρυθμίζει την υγρασία και τη θερμοκρασία του εισπνεόμενου αέρα, πριν αυτός φτάσει στους πνεύμονες. Το σημείο της αναπνευστικής οδού στο οποίο γίνεται ο κλιματισμός του αέρα, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και το περιεχόμενο σε υδρατμούς του εισπνεόμενου αέρα. Σ ε χαμ ηλούς ρυθμούς αναπνοής και τυπικές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, ο ιω ι τισ μός του αέρα γίνεται στο άνω μέρος τηςαναπνευστική οδού. Να σημειωθεί ότι ο μ ηχανισμός της ψύξης μέσω του εισπνεόμενου αέρα είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός, όπου έχουμε ανταλλαγή ενέργειας υπό τη μορφή θερμότητας μέσω εξάτμισης και μεταφοράς. Πηγή : Jom Toftum, Anetle S. Jorgensen, Ρ. Ο. Fanger, 1997, Upper Limits for indoor air humidity to a\'oid \\'arm respiratoιy ': +-! ,,.;,,,,-+ι--~'""'"~ -<lf ~ 1t 2Θ ' Ai~t(CΙ 26 v Σχήμα {3.4}: Σχέση που συνδέει τη θερμοκρασία του αέρα, τη σχετική του υγρασία και το ποσοστό των δυσαρεστημένων χρηστών που συνδέεται με την αίσθηση του αέρα στην αναπνευστική οδό

19 Ι ' Σ ε υψηλή θερμοκρασία και υγρασία η ικανότητα της αναπνευστική οδού για ψύξη το υ ε ισπν ε όμ ε νου α έ ρα μ ε ιώ ν ετα ι κα ι ο α έ ρας μ ο ιάζ ε ι να ε ίναι αποπ νι κτικός κα ι θ ε ρμότ ε ρος απ ' όσο πραγματικά ε ίναι. Στην περίπτωση όπου η υγρασία του α έ ρα ε ίν α ι πολύ χαμηλή, ο κίν δ υν ος να ξ ηρ αθ ούν οι βλ ε νν ώδε ι ς μ ε μβρ άν ες ε ίν α ι μ ε γ άλος. Η ξ ηρ ότ η τα τω ν μ ε μβρ α νών μ ε ιώ ν ε ι την πρ οστατε υ τι κή το υ ς ισχ ύ κ α ι ο κ αθαρισμός του α έ ρα, μα ζ ί μ ε τον κλιματισμό του π ριν αυ τός φτάσ ε ι στου ς πνεύμονες, που γίνεται στην αναπνευστική οδό δεν είναι δυνατός. Στο σχήμα (3.4] παρουσιά ζετ αι η σχέ ση μετα ξ ύ υγρασίας και θ ε ρμο κ ρασίας α έ ρ α σ ε σχέση με το 10, 20, 30% των δυσαρ ε στημένων χρηστών. Η δυσαρ έ σκ ε ια αφορά σ ' ". 11 ι π ε ρίπτωση μόνο την αίσθηση που προκαλεί ο αέρας στην αναπν ε υστική.._,, "ιι σχ ή μ α (3.4) ε πιβ ε β α ιών ε ι πλήρω ς τη σχέσ η μ εταξ ύ υγρ ασίας, θερ μ οκρασ ίας και της θερμικής αίσθησης του αέρα κατά την αναπνοή.... -? 100 (_Χ) ;:...._. 80 ~ 70 σ 'g 60 ο. 50 ~ ι;;:-!.! ~ ;:..< ι.-~ ιο ο f Θερμοκρασία α r.ρα χώpου ΘL (oc) Σχήμα {3.5]: Διάγραμμα θερμικής άνεσης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Τα αποδε κτά όρια σχετικής υγρασίας του αέρα είναι λιγότερο σαφή από αυτά της θ ε ρ μο κρασ ία ς και το ανώτε ρο ε πιτρ επτό ε πίπ ε δό της ε ξακολουθ ε ί ακόμη να

20 20 βρίσκεται υπό μελέτη. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της θερμοκρασίας του αέρα, τα αποδεκτά όρια της σχ ετικής υγρασίας για την επίτευξη θερμικής άνεσης εξαρτώνται από συνδυασμό παραμέτρων. Το ζήτημα της θερμικής άνεσης είναι λοιπόν πολυπαραγοντικό με τη θερμοκρασία του αέρα, ιδιαίτερα, να παίζει κρίσιμο ρόλο στον προσδιορισμό της αποδ ε κτής σχετικής υγρασίας. Πίνακας {3.2}: Συνιστώμενες συνθήκες σχεδιασμού για κλιματιζόμενους χώρους σύμφωνα με την οδηγία 2425/86 του ΤΕΕ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛJΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΤΟΤΕΕ 2425/86) ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡ ΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ Κατοικίες Κτίρια γραφείων /3ιβλιο0riκες - Μουσεία Νοσοκομεία Εστιατόρια και Κέντρα διασκέδασης ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑ ΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΤΟΤΕΕ 2425/86) ΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ Κατοικίες Κτίρια γραφείων ΒιβλιοΟήκες. Μουσεία Εστιατόρια και Κέντρα διασκέδασης Εκπαιδευτικά κτίρια ΑίΟουσες Νοσοκομεία Χειρουργεία Αναρρωτήρια

21 Ως αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος τα διαγράμματα θερμικής άν ε σης όπως αυτά της σχετικής υγρασίας σε συνάρτηση της θερμοκρασίας σχήμα [3.5] οριοθετούν το πεδίο θερμικής ευεξίας και προσδιορίζουν το κατάλληλο ζεύγος τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Με βάση τη θεωρία της θερμικής άνεσης πολλοί οργανισμοί έχουν ε κδώσ ε ι οδηγίες και κανονισμούς για τα επιτρεπτά επίπεδα των τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Στη χώρα μας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) με την τεχνική οδηγία 2425/86 προτείνει ως συνιστώμενες συνθήκες σχεδιασμού για κλ ιματιζόμενους χώρους, τις τιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα [3.2]. 3.3 Μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας Η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας ενός χώρου ορίζεται ως εκείνη η θερμοκρασία μιας συμπαγούς μαύρης επιφάνειας για την οποία παρατηρείται η ίδια απώλεια θερμότητας μ έ σω ακτινοβολίας, σε σχέση με την εξεταζόμενη επιφάνεια. Η εξίσωση υπολογισμού της μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας είναι: όπο υ Fp-i: ο συντελεστής γωνίας μεταξύ του ατόμου και της επιφάνειας i. Σημειώνουμε ότι : Σ Fp - ί= 1 ό πο υ ti: Η θερμοκρασία επιφανείας της επιφάνειας i [ C]. Ο υπολογισμός της μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα επίπονος (απαιτείται ο πλήρης υπολογισμός του συντελεστή γωνίας μεταξύ του ατόμου και της εξεταζόμενης επιφάνειας) και απαιτείται προσφυγή στην χρήση Η/Υ και πινάκων των προτύπων ASHRAE και για τους συντελεστές γωνίας. Η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας παίζει κυρίαρχο ρόλο στην ανταλλαγή θερμότητας λόγω ακτινοβολίας μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος. Η θερμική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα του μεγέθους t,μ είναι παρόμοια με αυτή της θερμοκρασίας του αέρα. Σε χαμηλές ταχύτητες αέρα κοντά στα 0,1 m/s, η αύξηση της θερμοκρασία του αέρα κατά 1 c προκαλεί το ίδιο θερμικό αποτέλεσμα μ ε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας κατά 1 C. 21

22 Η μέ ση θε ρ μοκρασία ακτινοβολί ας δια φοροποιε ίτα ι από τη θ ε ρμ ο κρ α σία του αέ ρα, γιατί ε ίναι πρωτίστως υπ ε ύθυνη για τις χωροταξικ έ ς διαφορ έ ς της θ ε ρμοκρασία ς σε έ να χώρο και τη δημιουργία τοπικής δυσφορίας. Στο σχήμα [3.6] φαίνεται καθαρά ότι η μεγαλύτερη ροή θερμότητας από το σώμα σ ε τυπικ έ ς κλιματικ έ ς συνθήκ ε ς (χωρίς κλιματισμό του αέρα) οφ ε ίλ ε ται στην ακτινοβολία. Heat Balance Modθlling (Μ ΕΜ Ι): Ιndoo r ι\ctiv l ty : slttιng, Ι ighl wαιk (θ Ο W) Τι=Τ"'~=21 ' C, ΑΗ=00%, v= 0.05mJs Ιnιcιrιaι heai: ι $6 \V CΙ011M11g ιempenιlu fό: ~.!l 'C Re-:spι r!llσιy ηyrτlι;iφ~ajlo n 11 W Rt$pir111ory hllallng. 2 W Wil.lιr v~ y r ΦN ~ il(wi -2 W Sνι&ΙΙ'Ι ιwapoιιlim : 12 W Cnιivtιe t lo n : -46 W θο<ιγ ρaroιrιelerι 1.80 m, 75.kg, 35 γ eaιs, ιιι clo Σχήμα {3.6): Ροές θερμότητας από το ανθρώπινο σώμα προς το περιβάλλον. 3.4 Ταχύτητα αέρα Η κίνηση του αέρα συνδέεται με δύο παραμέτρους: 1. Την ταχύτητα του αέρα. 2. Τη μορφή της ροής του αέρα, αν είναι στρωτή ή τυρβώδης. Το ανθρώπινο σώμα δε διαθέτει ειδικά αισθητήρια για την ταχύτητα του αέρα. Αυ τ ή προσδιορίζεται έ μμ ε σα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, από τις μεταβολές τις 22

23 23 θερμοκρασίες στο δέρμα.. Είναι προφανές ότι η ταχύτητα του αέρα μεταβάλλει τις απώλειες θερμότητας του σώματος. Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και υψηλής σχετικής υγρασίας, η αύξηση της ταχύτητας του αέρα προσφέρει αυξημένες απώλειες θερμότητας με αποτέλεσμα ισορροπημένο θερμικό ισοζύγιο. Σε αντίθετη περίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας, η αυξημένη ταχύτητα αέρα επιταχύνει τις απώλειες θερμότητας από το σώμα, σε σημείο που να προκαλεί την δυσφορία. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία του σώματος από την ταχύτητα του α έ ρα είναι ιι.ά.λο ν απότομες, καθώς ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας δεν είναι γρ α μμ ικός. Στο σχήμα [3.7] φαίνεται η σχέση που συνδέει την ταχύτητα του αέρα και τη μέση θερμοκρασία δέρματος. Στις μικρές ταχύτητες, μικρές μεταβολές της ταχύτητας προκαλούν μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας σε σχέση με τις ίδιες μικρές μεταβολές ταχύτητας σε υψηλότερες ταχύτητες αέρα. Συνθήκες pεrρήσι:ων: άνδρας 35 εrών, τύπ~ ρουχισμού= 1 clo, καθιστική εργασία, μεταβολικό; ρυθμό;= 60\V, μέση θφμοκρασία ακτινο(jολίας Ιφ=2 0 C = θερμοκρασία αψα tα, σχεπκή υyρασία RH=50% Πηyή: Peler Hδppe, /\'Ο Martίnac, 1997, Biomefcoro!ogy, lndoor clίmale and air quali~ 31 m rϊϊm r οοο αο1 οα ομ oce ο~ ο' ο 020 ν ί1 11/Ι Σχήμα{3.7]: Σχέση μεταξύ της ταχύτητας του αέρα, ν, και της μέσης θερμοκρασίας του δέρματος, tsk.

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Η Οδηγία 2002/91/ΕC για την Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συμβουλές από τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Γf Σ. Τ.ΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ Μι+l ΑΝ ο/\ Ο ΓιΑ-~ :fδc.c ~χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑ ΤΩΜΑΤΩΝ ΞΥ ΛΟΥ (WOOD PELLET) ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υ γραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής : Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας

Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενη οικοδομή για εξοικονόμηση ενέργειας Σπουδαστής: Καντζέλης Σωτήρι (ΑΜ 5521)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ~qι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ~ ι, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Τ. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήι-IΧ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ήι-IΧ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ fpahhateia Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.ΕΦ Ήι-IΧ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑ ΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Μελέτη και έρευνα του βαθμού ρύπaνσης του υδάτινου περιβάλλοντος της Σαντορίνης καθώς και τρόποι αποκqτάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ,, n ιr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑ ΨΥΧΗΣ «ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

.. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

.. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Γ.. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ π, λ' J/l.,,, αραuετρικη με εmεκασμου vευτωvικου ρευστου Parametric Study O/Newtonian Fluid Spray Συναχειρίδης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και μελέτη της μηχανής

Περιγραφή και μελέτη της μηχανής Περιγραφή και μελέτη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας του, αιματος Υπεύθυνοι σπου δ αστές ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Στέλλα - Α.Μ. 36434 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ Ελένη - Α.Μ. 37763 Υπεύθυνος καθητητής ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η υπερθέρμανση του πλανήτη μας, απαιτεί τη λήψη δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων

Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Πρόγραμμα Βιοκλιματικών Αναβαθμίσεων Δημόσιων Ανοικτών Χώρων ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΩΝ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια Μελέτη περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα