ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινό μησης των επιβατικών αυτοκινήτων που επανα φέρονται από το εξωτερικό με σκοπό την επα ναταξινόμησή τους στην ημεδαπή... 1 Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού από την Δ/νση Τοπογραφικής για την «Καταγραφή και ψηφιοποίηση στοιχείων εδάφους για τον σεβα σμό και τήρηση των Ορθών Γεωργικών και Πε ριβαλλοντικών Συνθηκών (Good Agricultural and Environmental Conditions GAEC)»... 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3609/Π09/4/6/ Ε/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγωγής της εταιρείας Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Κατανομή δέκα πέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περιφέρειας Κεντρι κής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθω σης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως Κατανομή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρ κειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί ας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λή γουν κατά το χρονικό διάστημα από έως Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ιη τών... 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/ απόφασης... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.1244/695 (1) Διαδικασία για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμη σης των επιβατικών αυτοκινήτων που επαναφέρο νται από το εξωτερικό με σκοπό την επαναταξινό μησή τους στην ημεδαπή. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 37 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142Α ) «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες τα ταξινομημένα στη χώρα μας επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου jeep, τα οποία αφού μεταφερθούν ή αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξα χθούν σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ ετών από τη διαγραφή τους στα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να τεθούν εκ νέου σε κυ κλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο γι αυτά, τέλος ταξινόμησης. 2. Τις παραπάνω διατάξεις με βάση τις οποίες εξου σιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφασή τους να καθορίσουν τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρ μογή των διατάξεων αυτών. 3. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ (Φ.Ε.Κ. 1432/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού

2 26492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονο μικών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ (Φ.Ε.Κ. 204/Β / ) όμοια απόφαση. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των επιβατι κών αυτοκινήτων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 37 του άρθρου 1 του ν. 3583/2007 και ισχύ ει, θα παρέχεται με την τήρηση της παρακάτω διαδικα σίας, όπως αυτή ορίζεται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 1 Απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα Κατά τον τελωνισμό των παραπάνω αυτοκινήτων τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα: 1. Την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος στη ξένη χώρα, ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει η άδεια αυτή, επίση μο αντίγραφο θεωρημένο από την αρχή που την έχει εκδώσει, 2. Βεβαίωση η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπη ρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία να προκύπτει: α) η ημερομηνία ταξινόμησης και κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στη χώρα μας, καθώς και ο αριθμός κυ κλοφορίας του και η ημερομηνία διαγραφής αυτού στα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, β) το εργοστάσιο και ο τύπος του οχήματος, γ) ο τύπος του κινητήρα, το είδος του καυσίμου, ο αριθμός πλαισίου και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του οχήματος και δ) τα στοιχεία κατόχου του οχήματος. 3. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήμα τος στη χώρα μας ή του πιστοποιητικού ταξινόμησης αυτού. 4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερο μένου με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και τον αριθμό κυκλοφορίας του στη χώρα μας και στο εξωτερικό και ότι το παραλαμβανό μενο με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, όχημα, είναι το ίδιο αυτοκίνητο με εκείνο που είχε προηγούμενα ταξινομη θεί και κυκλοφορήσει στην ημεδαπή. 5. Αντίγραφο της διασάφησης εξαγωγής για τα οχή ματα που επανεισάγονται από τρίτη χώρα στην οποία και είχαν ταξινομηθεί. Άρθρο 2 Τελωνειακές διατυπώσεις κατά την επιστροφή ή επανεισαγωγή των οχημάτων στην ημεδαπή 1. Κατάθεση Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για τα κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. 2. Κατάθεση της προβλεπόμενης από το άρθρο 130 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, Ειδικής Δήλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) για τα οχήματα που προέρχονται από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή διασάφησης (Ε.Δ.Ε.) για τα οχήματα τρίτων χωρών, μετά των επισυναπτομένων σ αυτή αναφερο μένων στο παραπάνω άρθρο, δικαιολογητικών εγγράφων. 3. Επαλήθευση κατά τον τελωνισμό με σχετική πράξη επί του τελωνειακού παραστατικού (Δ.Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.) ότι πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που είχε ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα μας. Άρθρο 3 Πιστοποιητικό ταξινόμησης Στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος θα αναγράφεται η παρακάτω πράξη: «το συγκεκριμέ νο επιβατικό αυτοκίνητο είχε ταξινομηθεί στη χώρα μας με αριθμό κυκλοφορίας... και μετά την αποστολή/εξαγωγή στη... όπου και ταξι νομήθηκε, επαναφέρεται στην ημεδαπή και παραλαμ βάνεται με απαλλαγή από το προβλεπόμενο γι αυτό τέλος ταξινόμησης για επαναταξινόμηση με νέο αριθμό κυκλοφορίας». Άρθρο 4 Επαναταξινόμηση οχήματος στη χώρα μας όταν αυτό επανεισάγεται Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο επιβατικό αυ τοκίνητο επανεισάγεται από τρίτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρα και δεν πληροί την τελευταία ισχύουσα οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, θα ταξινομεί ται από τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, χωρίς τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ αριθμ. οικ /2725/ κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ αριθμ /2146/ , όμοια και ισχύει σήμερα. Άρθρο 5 Έναρξη διατάξεων Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ Αριθμ (2) Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού από την Δ/νση Τοπογραφικής για την «Καταγραφή και ψηφιοποίηση στοιχείων εδάφους για τον σεβασμό και τήρηση των Ορθών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών (Good Agricultural and Environmental Conditions GAEC)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις: Α. Του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ γανα».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργί ας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Την υπ αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Δοιηκητικού Το μέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363/2001 τ.β ), όπως συμπλη ρώθηκε με τις υπ αριθμ / (ΦΕΚ 233/02 τ.β ) και / (ΦΕΚ 592/2003 τ.β ) όμοιες. 3. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης Γεωργίας, με την οποία η Δ/νση Τοπογραφικής εντάσσεται στον Διοικητικό Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογής του Γ ΚΠΣ. 4. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 100Γ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διο ρίζεται ο Δημήτριος Παπαγιαννίδης του Οδυσσέα στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2 της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των Υπη ρεσιών του Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 12/06 τ.β ) από φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές και Τμηματάρχες της εξουσίας vα υπογράφουν με εντολή Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 6. Την υπ αριθμ. 2004/18/ΕΚ, Οδηγία όπως ισχύει σή μερα. 7. Το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο θεσίας στις διατάξεις της υπ αριθμ. 2004/18/ΕΚ Οδηγίας «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2005/51/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής και την υπ αριθμ. 2005/75/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ». 8. Το ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δη μοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών». 9. Την ΣΑΕ 082/3 έργο 2003ΣΕ στην οποία έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. 10. Την υπ αριθμ /ΚτΠ4320 Β2/ απόφα ση του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πλη ροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έχει ενταχθεί το έργο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρη σιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 11. Την υπ αριθμ /ΚτΠ4615 Β/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφο ρίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τροποποιείται η απόφαση της προηγουμένης παραγράφου. 12. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικής προς το TEE για ορισμό εκπροσώπου του στην Επιτροπή Διαγωνισμού (μετά του αναπλη ρωτή του). 13. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστη μα των δέκα πέντε (15) ημερών, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 και συνεπώς η Δ/νση Τοπογραφικής, ως αναθέτουσα αρχή, δύναται να ορίσει εκπρόσωπο μέλος του TEE, απο φασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την διενέργεια από την Δ/νση Τοπο γραφικής δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Καταγραφή και ψηφιοποίηση στοι χείων εδάφους για τον σεβασμό και τήρηση των Ορ θών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών (Good Agricultural and Environmental Conditions GAEC)» προ ϋπολογισθείσας δαπάνης με τον Φ.Π.Α. Το έργο αυτό αποτελεί το υπ αριθμ. 8 υποέργο του έρ γου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙ ΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» και έχει ενταχθεί, σύμφωνα με την υπ αριθμ /ΚτΠ 4615 Β/ απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών, στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ». 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του ν. 3316/2005, όπως εξειδικεύονται στα τεύχη της Προκήρυξης. 3. Η συνολική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προ γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 082/3. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%. 4. Συγκροτούμε Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3316/2005, αποτελούμενη από τους: Τακτικά Μέλη: Α. Ιωάννης Λιώσης Α.Τ.Μ. της Δ/νσης Τοπογραφικής, ως Πρόεδρο. Β. Αδαμαντία Πέππα Α.Τ.Μ. της Δ/νσης Τοπογραφικής, ως εκπρόσωπο του TEE. Γ. Μαίρη Κούρτογλου Τεχνολόγο Μηχανικό της Δ/ νσης Τοπογραφικής Αναπληρωματικά Μέλη: Α. Βασιλική Μαυροειδή Α.Τ.Μ. της Δ/νσης Τοπογρα φικής Β. Μαρία Μπάδρα Α.Τ.Μ. της Δ/νσης Τοπογραφικής, ως εκπρόσωπος του TEE Γ. Ειρήνη Κουτσουπίδου Α.Τ.Μ. της Δ/νσης Τοπογρα φικής Αθήνα, 1 Αυγούστου 2007 Με εντολή Υπουργού Ο Ειδικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

4 26494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3609/Π09/4/6/ Ε/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Δυτικής Ελλάδος, περί υπαγωγής της εταιρείας Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΛΙΘΟΓΡΑ ΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4072/Π09/4/6/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι κής Ελλάδας, τροποποιείται η υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3609/ Π09/4/6/Ε/ απόφαση όμοια, με την οποία εγκρί θηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της εταιρείας «Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ», για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας εκτυπώσεων, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του Νομού Αχαΐας. Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίστηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους του ενισχυόμενου επενδυτικού σχε δίου, ύψους ,00 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο δοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 36ης Συνε δρίασης). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αριθμ (4) Κατανομή δέκα πέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προ καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, δ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/2002) που αφορούν τη σύσταση και λειτουρ γία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/ 2004 (ΦΕΚ 151/Α/ ) όπου ορίζεται ότι: «για τις ανά γκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαι τούνται οι προϋποθέσεις της υπ αριθμ. Π.Υ.Σ. 55/1998». 3. Η υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μί σθωσης έργου στα ΚΕΠ. 4. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/277/21576/ έγγρα φο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας των ΚΕΠ των κα τωτέρω Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι το υπηρετούν προσωπικό των Δήμων είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και λόγω του φόρτου που υπάρχει κατά την λειτουργία του ΚΕΠ αλλά και της άμεσης ανάγκης για παροχή πληροφόρη σης και εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε: Κατανέμουμε τα δέκα πέντε (15) άτομα που θα απα σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περι φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής: Νομός ΚΕΠ Συμβασιούχοι Διάρκεια έργου κατανομής Θεσσαλονίκης Ν.Α. Θεσσαλονίκης 3 6 μήνες Θεσσαλονίκης Ν.Α. Θεσσαλονίκης 1 6 μήνες (παράρτημα) Ημαθίας Δήμου Ανθεμίων 2 6 μήνες Κιλκίς Δήμου Δοϊράνης 2 6 μήνες Πέλλας Δήμου Έδεσσας 4 6 μήνες Πιερίας Ν.Α. Πιερίας 1 6 μήνες Χαλκιδικής Δήμου Τορώνης 2 6 μήνες ΣΥΝΟΛΟ δέκα πέντε 15 6 μήνες Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου τυπικού προσόντος. Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντί στοιχου Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί ας του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ, ενώ μετά τους 24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε ευρώ. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος Δή μος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο ή από τον Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα. Μετά την στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των υπαλλήλων των ΚΕΠ, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠΕΣΔΔΑ θα επιστρέψει τις συνα φθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδο τήσει και θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα δεν υλοποιήθηκαν από τους αρχικούς συμβασιούχους. Οι συμβάσεις αυτές των απασχολουμένων στα ΚΕΠ των Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Πε ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λήγουν αυτοδικαίως με τον διορισμό μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, ανεξαρ τήτως της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε ων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκείνου της σύμβασης όπου μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης Αθ. Νάκου. Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ (5) Κατανομή μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρο νικό διάστημα από έως Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι ατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) και γ) τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) αναφορικά με τον έλεγχο των δαπανών που προ καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, δ) τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ102/Α/2002) που αφορούν τη σύσταση και λειτουρ γία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/ 2004 (ΦΕΚ 151/Α/ ) όπου ορίζεται ότι: «για τις ανά γκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαι τούνται οι προϋποθέσεις της υπ αριθμ. Π.Υ.Σ. 55/1998». 3. Η υπ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/ εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΔΑ που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μί σθωσης έργου στα ΚΕΠ. 4. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/265/20566/ έγγρα φο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 5. Το υπ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/291/21109/ έγγρα φο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6. Την υπ αριθμ / απόφασή μας, που αφορά κατανομή ενενήντα πέντε (95) συμβάσεων μίσθω σης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας των Κ.Ε.Π. των κατωτέρω Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί ας, η οποία είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, δεδομένου ότι το υπηρετούν προσωπικό των Δήμων είναι αδύνα το να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας και λόγω του φόρτου που υπάρχει κατά την λειτουργία του ΚΕΠ αλλά και της άμεσης ανάγκης για παροχή πληροφό ρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε: Σε συνέχεια της υπ αριθμ / απόφασής μας, που αφορούσε κατανομή ενενήντα πέντε (95) συμ βάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΚΕΠ των ΟΤΑ Α και Β βαθμού της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, στα οποία οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα από έως , κατανέμουμε μία επιπλέον (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής: Νομός ΚΕΠ Συμβασιούχοι Διάρκεια έργου κατανομής Πιερίας Δήμου Αιγινίου 1 6 μήνες ΣΥΝΟΛΟ ένα 1 6 μήνες Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου τυπικού προσόντος. Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντί στοιχου Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί ας του ΚΕΠ. Δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους

6 26496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ ενώ μετά τους 24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε ευρώ. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος Δήμος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο ή από το Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα. Μετά την στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκωμοσία των υπαλλήλων των ΚΕΠ, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το ΥΠΕΣΔΔΑ θα επιστρέψει τις συνα φθείσες συμβάσεις στους OTA, δεν θα τις χρηματοδο τήσει και θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα δεν υλοποιήθηκαν από τους αρχικούς συμβασιούχους. Οι συμβάσεις αυτές των απασχολούμενων στα ΚΕΠ των Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Πε ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λήγουν αυτοδικαίως με τον διορισμό μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, ανεξαρ τήτως της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής και της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε ων δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκείνου της σύμβασης όπου μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης Αθ. Νάκου. Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2007 O Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ Αριθμ (6) Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ιητών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω ση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/ ). 3. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο μας γνωρίζει την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/222/9285/9286/10560/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. ΠΥΣ 33/ και την υπ αριθμ / απόφα ση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ιητών Ν. Κυκλάδων και συγκεκριμένα με: Δύο (2) Ναυγοσώστες Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο κλήρωση των προαναφερομένων έργων είναι ένα (1) έτος. Τα προς ανάθεση έργα δεν πρέπει να ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου Ιητών και ούτε μπορούν να εκτελεστούν απ αυτούς, λόγω της εξειδίκευσης του αντικειμένου. Η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων αυτών απαγορεύεται. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες σας έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρό σληψη μόνιμου παρακαλούμε άμεσα να ενημερώσετε απευθείας το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και την Υπηρεσία μας εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφα σης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αμοιβή των ανω τέρω θα βαρύνει τον ΚΑ του προϋπολογι σμού του Δήμου Ιητών οικονομικού έτους 2007 και έχει εξασφαλιστεί πίστωση Eρμούπολη, 3 Ιουλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Αριθμ (7) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/ απόφασης. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 248/ /θέμα 2ο) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 32 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) την υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/ απόφαση και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν την αναγγελία ακάλυπτων επιταγών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυ μάτων στην εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφο ριών Τειρεσίας Α.Ε.» και τη στέρηση του βιβλιαρίου επιταγών (παρ. 1 και 2 του Κεφ. Γ), γ) τα από έγγραφα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της εταιρείας «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε.», με τα οποία τίθεται το θέμα της επί εξάμηνο αναστολής του μέτρου της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών στην περίπτωση έκδοσης ακάλυπτων επιταγών στις πυρόπληκτες περιοχές, δ) τη σκοπιμότητα αναστολής κυρωτικών μέτρων που αφορούν τους εκδότες ακάλυπτων επιταγών στο πλαίσιο της εφαρμογής των γενικότερων ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ των κατοίκων πυρόπληκτων περιοχών,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη στα πιστωτικά ιδρύματα πληροφόρηση πρέπει να χαρα κτηρίζεται από υψηλό βαθμό ακρίβειας και πληρότητας, αποφάσισε: Να τροποποιήσει την υπ αριθμ. ΕΤΠΘ 234/23/ απόφαση και να καθορίσει τα εξής: Στις περιπτώσεις έκδοσης ακάλυπτων επιταγών επί καταθετικών λογαριασμών που τηρούνται στα τραπε ζικά καταστήματα των Νομών που έχουν κηρυχθεί από την Πολιτεία ως πυρόπληκτοι: α) τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στην προβλε πόμενη από την παρ. 1 του Κεφ. Γ της ως άνω απόφα σης αναγγελία στην εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Τειρεσίας Α.Ε.», η οποία καταχωρεί στο αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρεί τη σχετική πληροφορία με την προσθήκη της ένδειξης «πυρόπληκτος» και β) αναστέλλεται για έξι (6) μήνες και μέχρι την , το αργότερο, η υποχρέωση εφαρμογής της παρ. 2 του Κεφ. Γ της ως άνω απόφασης. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία κοι νοποίησής της. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο, Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

8 26498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). * * Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1511 31 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη λων για άσκηση των γιατρών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2117 30 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων διατά ξεων του Κανονισμού του Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 53 31 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3840 Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε σματικότητας των διαδικασιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 23 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου... 1 Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 28 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα.... 1 Επιχρίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1533 27 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «GREEN ESCAPE HOTEL A.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 25 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από 14.10.2005 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα