ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ"

Transcript

1 ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal: Πεξίιεψε θνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα πξνζεγγηζηεί ζε ζεσξεηηθό επίπεδν ε ζρεδίαζε ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ από ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο απνηειεί βαζηθό ζηόρν αλαπηπμηαθώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ηνπηθώλ απηνδηνηθήζεσλ. ην πιαίζην απηό πξαγκαηνπνηνύληαη πξνζπάζεηεο απνηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ζην εζσηεξηθό ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ έρεη σο ζηόρν ηνλ εληνπηζκό ησλ πξνβιεκάησλ θαη θαη επέθηαζε ηελ επίιπζή ηνπο. Η πνηόηεηα δσήο θαζνξίδεηαη από έλα ζύλνιν παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό, ην αζηηθό, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο ρξεζηκνπνηνύληαη ηόζν πνζνηηθέο όζν θαη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ. Δπηπξόζζεηα, ιακβάλεηαη ππ όςε ε ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. πγθεθξηκέλα, ε ππνθεηκεληθόηεηα ηεο πνηόηεηαο δσήο αθνξά ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο ησλ θαηνίθσλ ελόο δήκνπ ή θνηλόηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηεο πνηόηεηαο δσήο. Σν ζύλνιν ησλ κεηαβιεηώλ πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο πξέπεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελώ παξάιιεια πξέπεη λα είλαη έγθπξνη θαη αθξηβείο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. DESIGN OF QUALITY OF LIFE COMPOSITE INDEX FOR LOCAL GOVERNMENT - A THEORETICAL APPROACH Faka Antgon PhD Student, Harokopeo Unversty of Athens, Department of Geography, 70 El. Venzelou str., Kallthea 17671, Greece, e-mal: Abstract The purpose of ths work s to desgn a composte ndex of qualty of lfe for local government. In recent years there has been an ncreasng nterest from muncpal authortes for the qualty of lfe of resdents. Consequently, qualty of lfe s a key objectve of development and operatonal plans of local governments. In ths context, efforts are beng made for assessng qualty of lfe wthn the muncpaltes, so as to dentfy problems and solve them. Qualty of lfe s determned by a set of parameters whch are connected wth the natural, urban, soco-economc and cultural envronment. Both quanttatve and qualtatve varables of the above parameters are been used n order to desgn the qualty of lfe composte ndex. Moreover, the subjectve dmenson of qualty of lfe s taken nto account. Ths concerns the degree of satsfacton or dssatsfacton of resdents of a muncpalty nto dfferent aspects of qualty of lfe. All the varables selected for the desgn of qualty of lfe ndex should cover all dmensons and they should also be vald so as to ensure the relablty of the results. Λέμεηο θιεηδηά: Πνηόηεηα δσήο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε Key Words: Qualty of lfe, local government 441

2 1. Δηζαγωγή Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηα ηειεπηαία έηε είλαη ε πνηόηεηα δσήο. Η αύμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε αλάκεημή ηνπο ζηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ. Η βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο απνηειεί πιένλ θεληξηθή επηδίσμε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο απνηειεί βαζηθό άμνλα ησλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο ησλ κνλάδσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκώλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο (ΦΔΚ 114, 2006). Σα πςειά επίπεδα πνηόηεηαο δσήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαζώο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επεκεξία. ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο ηεο πνηόηεηαο δσήο πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί έλαο ζύλζεηνο δείθηεο απνηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ησλ ΟΣΑ. Η πνηόηεηα δσήο εκπιέθεη ηόζν ηελ πνηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο όζν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ελόο ηόπνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ κνξθνπνίεζε θαη ην πνιηηηζκηθό ηνπ πεξηβάιινλ (European Foundaton for the Improvement of Lvng and Workng Condtons, 2009). Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ησλ κεηαβιεηώλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ην θαηλόκελν ηεο πνηόηεηαο δσήο. Η επηινγή απηή βαζίδεηαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο δσήο νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ ηα ηέζζεξα ζύλζεηα θξηηήξηα (πνηόηεηα θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, πνηόηεηα αζηηθνύ ρώξνπ, θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι, πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ) πνπ ζπλζέηνπλ ην δείθηε απνηίκεζεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο. Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ δείθηε αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο (Saaty, 1980). Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη βξίζθεη εθαξκνγή ζε πξνβιήκαηα κε πνιπθξηηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο εκθαλίδεη θαη ε πνηόηεηα δσήο. ηόρνο είλαη λα απνδνζνύλ δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ζηνπο δείθηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ πξνθύπηνπλ θαη παξάιιεια δηαηππώλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο. 2. Γηακόξθωζε ζύλζεηωλ θξηηεξίωλ θαη επηινγή κεηαβιεηώλ Γηα ηελ ππνζηήξημε πξνβιεκάησλ ρσξηθήο θύζεο αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη θαζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαγλσξίδνληαη νη παξάκεηξνη νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ απνηίκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Παπαδόπνπινο, 2008). Σν ζηάδην απηό αληηζηνηρεί ζηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. ηελ παξνύζα εξγαζία ηα θξηηήξηα απηά είλαη ζύλζεηα θαη απνηεινύληαη από επηκέξνπο κεηαβιεηέο. Οη επηινγή ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ κεηαβιεηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηελ δηελέξγεηα αλαιπηηθήο κειέηεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο πνηόηεηαο δσήο (Malkna-Pykh and Pykh, 2007). Σα ηέζζεξα ζύλζεηα θξηηήξηα βαζίδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηνλ αζηηθό ρώξν, ην θνηλσληθννηθνλνκηθό θαη ην πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ (Rapley, 2003). Οη δείθηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην θάζε θξηηήξην δελ εμαληινύλ ην εύξνο ησλ κεηαβιεηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο αιιά ζπγθεληξώλνπλ ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ απνηίκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζζεί ν ζύλζεηνο δείθηεο ηεο πνηόηεηαο δσήο. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο επηινγήο ησλ κεηαβιεηώλ απνηειεί ε ύπαξμε δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ζηελ ρσξηθή κνλάδα αλαθνξάο πνπ επηιέρζεθε θαη αθνξά ην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα (Γ.Γ.). Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθήο κνλάδαο αλαθνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 442

3 Πίλαθας 1. Σύλζεηα θρηηήρηα θαη κεηαβιεηές. Πνηόηεηα Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Πνζνζηό ξύπσλ (CO, NOX, NO, NO2, O3, SO2) Ηρεηηθή ξύπαλζε (κέηξεζε ζε decbel) Πνηόηεηα πδάησλ - πόζηκνπ λεξνύ Γείθηεο Γπζθνξίαο Πνζνζηό θπηνθάιπςεο Πνζνζηό ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζην ζύλνιν ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο) Πνηόηεηα Αζηηθνύ Υώξνπ Μέζνο ρξόλνο πξόζβαζεο ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία θαη ππεξεζίεο πγείαο Μέζνο ρξόλνο πξόζβαζεο ζε εκπνξηθά θέληξα θαη πάξθα ιηαληθνύ εκπνξίνπ Πνζνζηό δνκεκέλσλ εθηάζεσλ θαη βηνκεραληθώλ ρξήζεσλ γεο Ππθλόηεηα νδηθνύ δηθηύνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο (κήθνο/η.ρικ) Πνζνζηό ζπλδέζεσλ λνηθνθπξηώλ ζην επξπδσληθό δίθηπν Κάιπςε θπζηθνύ αεξίνπ Κνηλωληθννηθνλνκηθό Πξνθίι Γείθηεο εμάξηεζεο Πνζνζηό απνθνίησλ αλώηαηεο εθπαίδεπζεο Πνζνζηό αλεξγίαο θ.θ. εηζόδεκα + κέζν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα Πνζνζηό ηδηόθηεησλ θαηνηθηώλ Μέζνο αξηζκόο αηόκσλ αλά δσκάηην Πνζνζηό θινπώλ ζε θαηνηθίεο θαη θινπώλ απηνθηλήησλ Πνιηηηζκηθό Πεξηβάιινλ Μέζνο ρξόλνο πξόζβαζεο ζε πνιηηηζκηθέο ππνδνκέο (αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, κνπζεία, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο) Μέζνο ρξόλνο πξόζβαζεο ζε αζιεηηθά θέληξα θαη άιινπο ρώξνπο άζιεζεο Παξνπζία παξαδνζηαθώλ δνκώλ (παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, γεθύξηα, κύινη θ.ά.) 2.1 Ποιότητα υσσικού περιβάλλοντος Η πνηόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνηόηεηα δσήο. Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ βησζηκόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο ε επέθηαζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ νδεγεί ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα θπζηθά ρεξζαία θαη ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. Σν θξηηήξην ηεο πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε. Η αηκνζθαηξηθή θαη ερεηηθή ξύπαλζε θαζώο θαη ε κόιπλζε ησλ πδάησλ απνηεινύλ ηηο ηξεηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο ξύπαλζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Σα πνζνζηά ζπγθέληξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα ππνβαζκίδνπλ ηελ ζύζηαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα. Αληίζηνηρα ε ερεηηθή ξύπαλζε επηδξά ζηα επίπεδα εξεκίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο ησλ αλζξώπσλ (Wllams, 2003), ελώ ε πνηόηεηα ησλ πδάησλ θαη θπξίσο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ, όπσο πξνθύπηεη κέζα από δεηγκαηνιεπηηθέο κεηξήζεηο, επεξεάδεη θάζε είδνπο δσληαλό νξγαληζκό θαζώο απνηειεί ην βαζηθό ζηνηρείν επηβίσζεο. Έλαο άιινο δείθηεο ν νπνίνο ζπλζέηεη ην θξηηήξην ηεο πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη ν δείθηεο δπζθνξίαο. Ο δείθηεο δπζθνξίαο δείρλεη ην πόζν δέζηε αηζζαλόκαζηε πξαγκαηηθά κε ην ζπλδπαζκό ηεο ηξέρνπζαο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Thom, 443

4 444 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ 1959). Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο εθθξάδεη ην βαζκό δπζθνξίαο ηνπ αλζξώπνπ ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ ησλ ζεξκνϋγξνκεηξηθώλ ζπλζεθώλ. Μηα άιιε κεηαβιεηή πνπ εληάζζεηαη ζην θξηηήξην ηε πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη ην πνζνζηό θπηνθάιπςεο. Σν ζύλνιν ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιύπηεηαη από πξάζηλν δελ απνηεινύλ κόλν βαζηθό παξνρέα νμπγόλνπ αιιά ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ζνξύβνπ, ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο αθηηλνβνιίαο θαη ζηελ απνξξόθεζε ησλ ξύπσλ. Σέινο, νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο όπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή θαη ε πδξαπιηθή, πξνέξρνληαη από θπζηθέο δηαδηθαζίεο, είλαη "θηιηθέο" πξνο ην πεξηβάιινλ θαη δελ απνδεζκεύνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απόβιεηα όπσο νη ππόινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη, νη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ελώ παξάιιεια ζπγθεληξώλνπλ όια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ώζηε λα απνηεινύλ ηε βάζε ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο (Belmonte et al., 2009). 2.2 Ποιότητα αστικού τώροσ Σν αζηηθό πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. Σν θξηηήξην ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ αθνξά ηε δηάζεζε ηερληθώλ ππνδνκώλ θαη θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο ελόο δήκνπ. Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο πγείαο, ηα εκπνξηθά θέληξα θαη ηα θέληξα άιισλ θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα εμππεξεηνύλ ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ελόο δήκνπ. Η "θησρή" πξόζβαζε ζε απηά κπνξεί λα έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ, ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο επεκεξία, ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δηαζπλδέζεηο, ηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη ζηε γεληθή επεκεξία ηεο θνηλόηεηαο (Apparco et al., 2008). Η ππθλόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ απνηειεί κηα βαζηθή παξάκεηξν ηεο έλλνηαο ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο. Σν νδηθό δίθηπν ζρεηίδεηαη ηόζν κε ηελ επξύηεξε πξνζπειαζηκόηεηα ελόο δήκνπ όζν θαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαθνξώλ, ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη ησλ θνηλσληθώλ δηαζπλδέζεσλ (van der Maesen, 2005). Έηζη, ε ππθλόηεηα ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ απνηειεί κηα από ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Δπηπιένλ, ζην θξηηήξην ησλ ηερληθώλ ππνδνκώλ εληάζζεηαη ε θάιπςε ηνπ δηθηύνπ ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηνπ επξπδσληθνύ δηθηύνπ πςειώλ ηαρπηήησλ. Η ρξήζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ αθνξά κηα ζεκαληηθή ελαιιαθηηθή πξόηαζε ζηηο ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Σν θπζηθό αέξην κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηόζν ηηο νηθηαθέο όζν θαη ηηο βηνκεραληθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο αιιά κε κηθξόηεξε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Από ηελ άιιε κεξηά, ε ζύλδεζε ζην επξπδσληθό δίθηπν εγγπάηαη ηελ πξόζβαζε όισλ ησλ πνιηηώλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ επξπδσληθνύ δηθηύνπ επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ όπσο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα, ηελ πιεξνθόξεζε, ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (Cragla, 2004). Σειεπηαία κεηαβιεηή ζην θξηηήξην ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ απνηειεί ην πνζνζηό ησλ εθηάζεσλ ησλ δνκεκέλσλ πεξηνρώλ θαη θπξίσο ησλ βηνκεραληθώλ ρξήζεσλ γεο (L, 2007). Όπσο αλαθέξζεθε ζην θξηηήξην ηεο πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε επέθηαζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ θαη ησλ βηνκεραληθώλ ρξήζεσλ ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ βησζηκόηεηα ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη θαη' επέθηαζε ζηελ πνηόηεηα δσήο. 2.3 Κοινωνικοοικονομικό προυίλ Οη θνηλσληθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα παξέρνπλ κία πιήξε εηθόλα ηεο ζύλζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ κηαο πεξηνρήο. Σν θνηλσληθννηθνλνκηθό πξνθίι ησλ θαηνίθσλ ελόο δήκνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαζώο βνεζάεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο θύζεο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο δείθηεο εμάξηεζεο απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θνηλσληθνύο δείθηεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη άιιεο αλαιύζεηο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δείρλεη ηελ επηβάξπλζε ησλ παξαγσγηθώλ ειηθηώλ από ηνλ γεξαζκέλν θαη ηνλ λεαληθό πιεζπζκό. Μηα άιιε πηπρή ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ πξνθίι ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο ζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα ηόζν κε ην νηθνλνκηθό επίπεδν όζν θαη κε ην θνηλσληθό. Σν πςειό κνξθσηηθό επίπεδν απνηππώλεη ηελ ηάζε πξνο απμεκέλα εηζνδήκαηα θαη απμεκέλνπο δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο (Martnez, 2009). Όζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθό επίπεδν, είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ αηνκηθή θαη νηθνγελεηαθή επεκεξία. Η ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο αθνξά έλα πνιύπινθν ζπλδπαζκό παξαγόλησλ όπσο ην

5 445 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ εηζόδεκα, ην θόζηνο δηαβίσζεο, ην κέγεζνο θαη ε ζύλζεζε ησλ λνηθνθπξηώλ. Όια απηά ζρεηίδνληαη κε ην νηθνλνκηθό βηνηηθό επίπεδν (European Foundaton for the Improvement of Lvng and Workng Condtons, 2009). Οη δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (π.ρ. ΑΔΠ) παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην εάλ ππάξρεη ή όρη αύμεζε ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ. Η αύμεζε απηή νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ κέζνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο θαη θαη' επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ. Αληίζεηα, ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο ζπκβάιινπλ αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη νδεγνύλ ζε γεληθόηεξε ύθεζε ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ην πνπ θαηνηθνύλ νη άλζξσπνη θαη πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκκεηνρή. Υσξίο θαηάιιειε ζηέγαζε, νη άλζξσπνη δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ επαξθώο ζηελ θνηλσλία (L, 2007). Η θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ επεξεάδεη ηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ θαηνίθσλ. Γείθηεο όπσο ην πνζνζηό ηδηνθαηνίθεζεο θαη ν κέζνο αξηζκόο αηόκσλ αλά δσκάηην επηρεηξνύλ λα εμεγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο. Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο. Σν αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζην ζπίηη, ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο είλαη βαζηθό αλζξώπηλν δηθαίσκα. Σν λα αηζζάλεηαη θαη λα είλαη θάπνηνο αζθαιήο είλαη πγεία ζηελ θνηλσλία. Σν πνζνζηό θινπώλ ζε θαηνηθίεο θαη θινπώλ απηνθηλήησλ κπνξεί λα απνδώζεη κηα γεληθόηεξε εηθόλα γηα ηα επίπεδα εγθιεκαηηθόηεηαο ζε κηα πεξηνρή (ESRI, 2008). 2.4 Πολιτισμικό περιβάλλον Η πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο πνηόηεηαο δσήο έρεη πξνζαξηεζεί ζε απηή ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ απνηειεί ην ηέηαξην θξηηήξην πνπ ζπκβάιεη ζηελ δηακόξθσζε ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο. Βαζηθή ζπληζηώζα ηεο πνηόηεηαο δσήο απνηειεί ε δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ ζε πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαη πνιηηηζκηθά δξώκελα. Η δπλαηόηεηα απηώλ ησλ επηινγώλ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεύκαηνο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ςπραγσγίαο. Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη, ηα κνπζεία, ηα ζέαηξα θαη νη θηλεκαηνγξάθνη απνηεινύλ ρώξνπο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Η πξνζβαζηκόηεηα ζε απηνύο απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο απμάλεη ηελ επηινγή ησλ πνιηηώλ ζε όηη αθνξά ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ παξαθνινύζεζε εηδηθώλ πνιηηηζκηθώλ εθδειώζεσλ (Apparco et al., 2008). Η αλάδεημε κλεκείσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζπληεινύλ ζηελ πξνώζεζε κηαο ειθπζηηθήο "εηθόλαο" ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη θαη' επέθηαζε ζηελ αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο, όπσο νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθέο κνξθέο αξρηηεθηνληθήο ζπλππνινγίδνληαη ζηελ απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Σέινο, ν αζιεηηζκόο σο βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ πνιηηηζκνύ, πεξηιακβάλεηαη ζην θξηηήξην ηνπ πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ππνινγίδνληαο ηε κέζε ρξνλναπόζηαζε από αζιεηηθά θέληξα θαη άιινπο ρώξνπο άζιεζεο. 3. ύλζεζε δείθηε πνηόηεηαο δωήο Γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο αμηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο (analytcal herarchy process) (Saaty, 1980). Η δηαδηθαζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα γηα ηελ επίιπζε ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη από πνιπθξηηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη ε θαηαλνκή βαξώλ ζηηο κεηαβιεηέο / θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ην πξόβιεκα, ζύκθσλα κε ην βαζκό ζεκαληηθόηεηάο ηνπο. Η κέζνδνο ηεο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο ρξεζηκνπνηεί ηε δηεμαγσγή ζπγθξίζεσλ ησλ θξηηεξίσλ αλά δεύγε θαη αλαπηύζζεη κηα θιίκαθα πξνηίκεζεο κεηαμύ ηνπο κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο εηδηθώλ. Απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο πίλαθα ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο γηα θάζε θξηηήξην. ην πξώην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ηαμηλόκεζε ησλ ηηκώλ ησλ κεηαβιεηώλ ζε θιάζεηο. Γηα ηελ ηαμηλόκεζε ρξεζηκνπνηείηαη εληαία θιίκαθα κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ (γηα παξάδεηγκα κηα ηαθηηθή θιίκαθα κε ηηκέο 1-5), νη ηηκέο ηεο νπνίαο εθθξάδνπλ ηα επίπεδα ηεο πνηόηεηαο δσήο. Έηζη, ε ρακειόηεξε ηηκή αληηζηνηρεί ζε ρακειά επίπεδα πνηόηεηαο δσήο θαη ε πςειόηεξε ηηκή ζε πςειά επίπεδα. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε ζρεηηθή ζεκαληηθόηεηα θάζε κεηαβιεηήο. ηε θάζε απηή νη κεηαβιεηέο ηαμηλνκνύληαη ηεξαξρηθά κε βάζε πνηά κεηαβιεηή ζπκβάιιεη πεξηζζόηεξν ζηελ

6 απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Η ηεξάξρεζε ησλ κεηαβιεηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηεμαγσγή δπαδηθώλ ζπγθξίζεσλ κεηαμύ ηνπο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπγθξίζεσλ ρξεηάδεηαη κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα ε νπνία λα εθθξάδεη πόζν πην ζεκαληηθό είλαη έλα θξηηήξην ζε ζρέζε κε έλα άιιν. ηνλ Πίλαθα 2 πεξηγξάθεηαη ε αξηζκεηηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηε ζύγθξηζε αλά δεύγε. Πίλαθας 2. Κιίκαθα δσαδηθώλ ζσγθρίζεωλ. Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο Οξηζκόο Πεγή: Saaty, Ίζε ζεκαληηθόηεηα 2 Διθξώο ζεκαληηθόηεξν 3 Μέηξηα ζεκαληηθόηεξν 4 Μέηξηα - ηζρπξά ζεκαληηθόηεξν 5 Ιζρπξά ζεκαληηθόηεξν 6 Ιζρπξά - πνιύ ηζρπξά ζεκαληηθόηεξν 7 Πνιύ ηζρπξά ζεκαληηθόηεξν 8 Πνιύ ηζρπξά - εμαηξεηηθά ζεκαληηθόηεξν 9 Δμαηξεηηθά ζεκαληηθόηεξν Με βάζε ηελ παξαπάλσ θιίκαθα, πξαγκαηνπνηνύληαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ππνινγίδνληαο ηνλ ζρεηηθό βαζκό ζεκαληηθόηεηαο. Όπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 3, ε κεηαβιεηή Μ1 ζεσξείηαη ηζρπξά - πνιύ ηζρπξά ζεκαληηθόηεξε ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή Μ2 θη έηζη ιακβάλεη ηελ ηηκή 6 ελώ αληίζηνηρα ε Μ2 ζε ζρέζε κε ηελ Μ1 ζα πάξεη ηελ ηηκή 1/6. Με ηνλ ίδην ηξόπν ζπκπιεξώλνληαη όιεο νη ηηκέο ηνπ πίλαθα θαηά ηε ζύγθξηζε ησλ κεηαβιεηώλ. Πίλαθας 3. Παράδεηγκα δσαδηθώλ ζσγθρίζεωλ κεηαβιεηώλ. Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ Μ2 1/6 1 1/3 3 Μ3 1/ Μ4 1/8 1/3 1/5 1 Με απηή ηε δηαδηθαζία ππνινγίδνληαη νη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο γηα θάζε κεηαβιεηή ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ηζνύηαη κε ηελ ηηκή 1. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ πξνηείλεηαη από ηνλ Saaty (1980) ν ππνινγηζκόο ηνπ ιόγνπ ζπλέπεηαο CR (consstency rato) πνπ είλαη ν ιόγνο ηνπ δείθηε ζπλέπεηαο CI (consstency ndex) πξνο έλαλ ηπραίν δείθηε RI (random ndex) ν νπνίνο παίξλεη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο αλάινγα ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα ησλ ζπγθξίζηκσλ κεηαβιεηώλ. Όηαλ ν ιόγνο ζπλέπεηαο είλαη κηθξόηεξνο από ηελ ηηκή 0,1 ηόηε ν πίλαθαο ζπγθξίζεσλ ζεσξείηαη ζπλεπήο θαη εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Όηαλ CR>0,1 ηόηε ζεσξείηαη όηη δελ ππάξρεη ζπλέπεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη πξνηείλεηαη ε επαλαμηνιόγεζε ησλ βαζκώλ ζεκαληηθόηεηαο κεηαμύ ησλ ζπγθξίζηκσλ κεηαβιεηώλ. Δθόζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα ησλ ζπληειεζηώλ βαξύηεηαο γηα ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο, πξνζδηνξίδνληαη νη ηηκέο ησλ ζύλζεησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη κε ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ ζπληειεζηή βαξύηεηαο κε ηελ ηηκή ηεο θάζε κεηαβιεηήο: n C w R 1 (1) 446

7 C ζύλζεην θξηηήξην n πιήζνο κεηαβιεηώλ w ζπληειεζηήο βαξύηεηαο κεηαβιεηήο R κεηαβιεηή Οη ηηκέο ησλ ζύλζεησλ θξηηεξίσλ ηαμηλνκνύληαη επίζεο ζε κηα εληαία θιίκαθα θαη επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ηεξάξρεζεο κε ζύγθξηζε αλά δεύγε ώζηε λα απνδνζνύλ ζπληειεζηέο βαξύηεηαο θαη ζηα ζύλζεηα θξηηήξηα. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ζύλζεζε ησλ αμηνινγεκέλσλ θξηηεξίσλ κε ζθνπό ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνύ ζύλζεηνπ δείθηε απνηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο: QI n w C 1 (2) QI δείθηεο πνηόηεηαο δσήο n πιήζνο ζύλζεησλ θξηηεξίσλ w ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζύλζεηνπ θξηηεξίνπ C ζύλζεην θξηηήξην Ο δείθηεο πνηόηεηαο δσήο ζα παίξλεη ηηκέο πνπ ζα θπκαίλνληαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο εληαίαο θιίκαθαο πνπ νξίζηεθε γηα ηα ζύλζεηα θξηηήξηα. Έηζη, νη ρσξηθέο κνλάδεο πνπ ζα εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο δείθηε πνηόηεηαο δσήο ζα αληηζηνηρνύλ ζε ρακειά επίπεδα πνηόηεηαο δσήο ελώ νη ρσξηθέο κνλάδεο κε πςειέο ηηκέο ζηνλ δείθηε ζα αληηζηνηρνύλ ζε πςειά επίπεδα πνηόηεηαο δσήο. 4. πδήηεζε - πκπεξάζκαηα ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία γηα ηελ ζρεδίαζε ζύλζεηνπ δείθηε απνηίκεζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηηο κνλάδεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Η ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ δηακόξθσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. ηόρνο ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ζύλζεηνπ απηνύ δείθηε είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ Γ.Γ. βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνηόηεηαο δσήο πνπ εκθαλίδνπλ. Η ηαμηλόκεζε απηή νδεγεί ζηνλ εληνπηζκό πξνβιεκάησλ θαη κεηνλεθηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζπγθεληξώλνπλ απηέο νη ρσξηθέο κνλάδεο κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα πνηόηεηαο δσήο. Η πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ ηνπηθώλ κνλάδσλ απηνδηνίθεζεο λα εμεηάζνπλ πεξαηηέξσ ην πξόβιεκα, λα εληνπίζνπλ ηηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ πνηόηεηα δσήο, λα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαη' επέθηαζε λα επηηύρνπλ ηελ αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. Η δηαδηθαζία ηεο αλαιπηηθήο ηεξάξρεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία επηηπγράλεη ηελ ζπλδπαζηηθή αμηνπνίεζε πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ελώ παξάιιεια επηηξέπεη ην ζπλδπαζκό δεδνκέλσλ κε κηθξή νκνηνγέλεηα ρξεζηκνπνηώληαο κηα εληαία θιίκαθα. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεηαη απνηειεί ην γεγνλόο όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζηηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ), ε νπνία παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθό πεξηβάιινλ ιεηηνπξγηώλ ρσξηθήο αλάιπζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ησλ ΓΠ απνδίδεη ηε ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη δεκηνπξγεί κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ επηπέδσλ πνηόηεηαο δσήο πνπ εκθαλίδνπλ νη ρσξηθέο κνλάδεο αλαθνξάο. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΓΠ επηηξέπεη ηελ δπλακηθή απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο κε ηελ αλάιπζε δηαρξνληθώλ δεδνκέλσλ. Η δπλακηθή απηή απνηίκεζε επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκό ησλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο πνηόηεηαο δσήο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έηζη, ζθνπό κειινληηθώλ εξγαζηώλ απνηειεί ε έληαμε ηεο ρξήζεο ΓΠ θαη ε εθηέιεζε επεμεξγαζηώλ ζε πξσηνγελή δεδνκέλα. Δπηπξόζζεηα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηνπ κνληέινπ κε πξνζζήθεο λέσλ παξακέηξσλ θαζώο επίζεο λα γίλεη εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθά 447

8 δεδνκέλα πνπ ζα επηηξέςεη ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο δσήο. Σέινο, παξόηη ζηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθαλ νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο έλλνηαο ηεο πνηόηεηαο δσήο, ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ δείθηε δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαζώο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ θαη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. Η ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο πνηόηεηαο δσήο αθνξά ηνλ ηξόπν πνπ αληηιακβάλνληαη νη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηελ δηακόξθσζε ησλ επηπέδσλ ηεο πνηόηεηαο δσήο (Andrews, 1974). Γηα παξάδεηγκα, πνιινί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ππνθεηκεληθνί, αθνξνύλ θπξίσο ηελ αληίιεςε ησλ θαηνίθσλ ζε ζέκαηα όπσο ε εκθάληζε θαη ε αηζζεηηθή ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηα δεκόζηα κεηαθνξηθά κέζα, ην αλ αηζζάλνληαη αζθαιείο ζην πεξηβάιινλ πνπ δνπλ ή εξγάδνληαη θ.ά. (Das, 2008). Παξ' όια απηά, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ε "ππνθεηκεληθόηεηα" ηεο πνηόηεηαο δσήο θεξδίδεη όιν θαη πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηώλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ ππ' όςε πεξηζζόηεξνπο ππνθεηκεληθνύο δείθηεο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. Βηβιηνγξαθία Παπαδόπνπινο Α., Υ. Υαιθηάο θαη Α. Φάθα, 2008: Η επαλεμέηαζε ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ κέζα από δπλακηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ. Επηζεώρεζε Κοηλωληθώλ Ερεσλώλ, 125, ΦΔΚ 114, 2006: Κύρωζε ηοσ Κώδηθα Δήκωλ θαη Κοηλοηήηωλ. Δζληθό Σππνγξαθείν, Αζήλα. Andrews F.M., 1974: Socal ndcators of perceved lfe qualty. Socal Indcators Research, 1, Apparco P., A. Ségun and D. Naud, 2008: The Qualty of the Urban Envronment Around Publc Housng Buldngs n Montréal: An Objectve Approach Based on GIS and Multvarate Statstcal Analyss. Socal Indcators Research, 86, Belmonte S., V. Núñez, J.G. Vramonte and J. Franco, 2009: Potental renewable energy resources of the Lerma Valley, Salta, Argentna for ts strategc terrtoral plannng. Renewable and Sustanable Energy Revews, 13, Cragla M., L. Leontdou, G. Nuvolat, J. Schwekart, 2004: Towards the development of qualty of lfe ndcators n the 'dgtal' cty. Envronment and Plannng B: Plannng and Desgn, 31, Das D., 2008: Urban Qualty of Lfe: A Case Study of Guwahat. Socal Indcators Research, 88, ESRI, 2008: Crme Analyss - GIS Solutons for Intellgence-Led Polcng. Redlands, ESRI Press. European Foundaton for the Improvement of Lvng and Workng Condtons, 2009: Second European Qualty of Lfe Survey. Offce for Offcal Publcatons of the European Communtes, Luxembourg. L G. and Q. Weng, 2007: Measurng the qualty of lfe n cty of Indanapols by ntegraton of remote sensng and census data. Internatonal Journal of Remote Sensng, 28, Malkna-Pykh I.G. and Y.A. Pykh, 2007: Qualty-of-lfe ndcators at dfferent scales: Theoretcal Background. Ecologcal Indcators, 8, Martnez J., 2009: The use of GIS and ndcators to montor ntra-urban nequaltes. A case study n Rosaro, Argentna. Habtat Internatonal, 33, Rapley M., 2003: Qualty of Lfe Research - a crtcal ndroducton. Sage, London. Saaty T.L., 1980: The Analytcal Herarchy Process. McGraw-Hll, New York. Thom E., 1959: The dscomfort ndex. Weatherwse, 12, van der Maesen L.J.G., Walker A. C., 2005: Indcators of Socal Qualty: Outcomes of the European Scentfc Network. European Journal of Socal Qualty, 5, Wllams I.D., Brd A., 2003: Publc perceptons of ar qualty and qualty of lfe n urban and suburban areas of London. Journal of Envronmental Montorng, 5,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα