Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («.Π.Χ.Π.») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Της χρήσης που έληξε

2 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας 1 Ισολογισµός 9 Κατάσταση αποτελεσµάτων 10 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 11 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (συνέχεια) 12 Κατάσταση ταµειακών ροών 13 Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 14 1 Γενικές πληροφορίες 14 2 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 14 3 Λογιστικές πολιτικές 15 4 Λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ιοίκησης 30 5 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 31 6 Πληροφόρηση κατά τοµέα 37 7 Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός 40 8 Στοιχεία µη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Πώληση 42 9 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων Αναβαλλόµενη φορολογία Αποθέµατα Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις Παράγωγα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 53

3 20 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά ανεισµός Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Προβλέψεις Έξοδα ανά κατηγορία Παροχές σε εργαζοµένους Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Φόρος εισοδήµατος Άλλα Έσοδα / (Έξοδα) Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ανειληµµένες υποχρεώσεις Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υφιστάµενα Εµπράγµατα Βάρη Συνδεδεµένα Μέρη Κέρδη ανά Μετοχή Μερίσµατα ανά µετοχή Αριθµός Προσωπικού Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού Ανακατατάξεις κονδυλίων 72 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή -

4 Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ BIOMHXANIA ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Επί των Ενοποιηµένων και Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 13ης Ιουνίου 2008 Αθήνα 28 Μαρτίου 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις µαζί µε την παρούσα έκθεση για τη διαχειριστική χρήση από 1ης Ιανουαρίου µέχρι 31ης εκεµβρίου Γενικές παρατηρήσεις - ενοποίηση Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις προέκυψαν από την ολική ενοποίηση των αντίστοιχων οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως της µητρικής εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.» και των θυγατρικών της: ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ, ΕΛΒΑΛ ΑΕ, ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ, ΝΟΒΑΛ ΑΕ, ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ, ΣΑΝΙΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΕ, TEKA SYSTEMS AE, ALCOMET AE, ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ, ΙΑΤΟΥΡ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, ANTIMET AE, ΙΑΠΕΜ ΑΕ, ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΞΙΟΥ ΑΕ µε έδρα την Αθήνα, TEPROMETAL AG µε έδρα το Ντίσελντορφ Γερµανίας και TEPROMETAL S.A. µε έδρα το Πέρνικ Βουλγαρίας. Την χρήση 2007 συνεχίστηκε περαιτέρω η προσπάθεια ανάπτυξης µε την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων σε συνδυασµό και µε την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνοποίησης του οµίλου στον παραγωγικό και εµπορικό τοµέα, από τις εταιρίες του Οµίλου. Επίσης µερικά από τα αστικά εκτός παραγωγής ακίνητα θυγατρικών εταιριών, αξιοποιούνται εκµισθούµενα προς τρίτους µέσω µακροχρονίων µισθώσεων. 1 από 73

5 Παρατηρήσεις επί Ισολογισµού - Αποτελεσµάτων Όµιλος, Η συνολική Καθαρή Θέση του Οµίλου αυξηµένη κατά 11,2%, ανέρχεται σε χιλ. έναντι χιλ. της προηγουµένης χρήσης, ενώ τα δικαιώµατα τρίτων στα ίδια κεφάλαια και κέρδη ανέρχονται σε χιλ. έναντι χιλ και εµφανίζονται στο Παθητικό του Ισολογισµού. Ο συνολικός καθαρός δανεισµός την 31/12/2007 ανήλθε στα χιλ. σηµειώνοντας αύξηση κατά χιλ. που αφορά την κάλυψη αναγκών των επενδύσεων και του κεφαλαίου κίνησης. Εταιρία Το πάγιο ενεργητικό στο 2007 ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. στο 2006 µειωµένο κατά 2,5% λόγω της πώλησης % θυγατρικής και συνεπώς το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 80,7% στα χιλ. έναντι χιλ. την προηγούµενη χρήση. Κύκλος εργασιών O κύκλος εργασιών τού Οµίλου αυξήθηκε κατά 12,5% στη χρήση 2007 και ανήλθε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. στη χρήση 2006 και αναλύεται ως κατωτέρω: Οικονοµικά Αποτελέσµατα Ενοποιηµένος κύκλος Εργασιών Επωνυµία Κύκλος Εργασιών (χιλιάδες Ευρώ) ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E TEPRO MΕTAL A.G ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε TEPRO METAL S.A ΝΟΒΑΛ Α.Ε IATOYΡ A.E. 0 ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ 407 ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε ΣΑΝΙΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε. 0 ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΞΙΟΥ AE ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ΙΑΠΕΜ Α.Ε. 0 ΕΛΚΕΜΕ Α.Ε ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 28 Σύνολο προ απαλοιφών Μείον: Απαλοιφές Σύνολο ενοποιηµένων πωλήσεων (κατόπιν απαλοιφών) από 73

6 Όµιλος: Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων τρίτων του Οµίλου στη χρήση 2007 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. τού 2006 µειωµένα κατά 7,5%, και µετά από τον φόρο εισοδήµατος χιλ., και τον αναβαλλόµενο φόρο-έξοδο 8.060χιλ., τα συνολικά καθαρά κέρδη διαµορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. µειωµένα κατά 17,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν στα χιλ. έναντι χιλ. µειωµένα κατά 2,7%. Τέλος τα καθαρά ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στα χιλ. έναντι χιλ. το ανήλθαν σε 0,423 έναντι 0,570 το Τα κέρδη ανά µετοχή Σηµειώνεται ότι στα έσοδα των συµµετοχών δεν περιλαµβάνονται τα εισπραχθέντα µερίσµατα εκ των κερδών της προηγούµενης χρήσης των θυγατρικών, λόγω ολικής ενοποίησής τους. Το µικτό κέρδος στην κλειόµενη χρήση ανήλθε στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της προηγουµένης χρήσης, και αντιστοιχεί στο 13,6% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών έναντι 15,3% την προηγούµενη χρήση. Εταιρία: Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας στη χρήση 2007 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. το 2006 παρουσιάζοντας αύξηση 87,3% έναντι της προηγουµένης χρήσεως, κυρίως λόγω των αυξηµένων εσόδων από µερίσµατα των θυγατρικών που ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ., κέρδους από πώληση % συµµετοχής σε θυγατρική χιλ. και εσόδων πιστωτικών τόκων χιλ. Οικονοµική θέση Η οικονοµική θέση τού Οµίλου και της Εταιρίας απεικονίζεται από τους κατωτέρω αριθµοδείκτες για την χρήση 2007 και 2006 αντίστοιχα: Αριθµοδείκτες Οµίλου : Ρευστότητας : Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις = 2,25 2,23 ανειακής Επιβάρυνσης : Ίδια Κεφάλαια ανειακά κεφάλαια = 1,41 1,38 Απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων : Κέρδη προ φόρων Ίδια Κεφάλαια = 0,11 0,13 Καλύψεως Παγίων : Ίδια Κεφάλαια Πάγια = 1,06 1,00 3 από 73

7 Αριθµοδείκτες Εταιρίας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ρευστότητας : = 35,44 12,15 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Κέρδη προ φόρων Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων : = 0,08 0,04 Ίδια Κεφάλαια Ίδια Κεφάλαια Καλύψεως Παγίων : = 7,84 8,25 Πάγια Το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού κατά την στον Όµιλο ήταν άτοµα έναντι ατόµων την Η πορεία των αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 του Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ έχει επηρεασθεί από τις συνθήκες στη διεθνή οικονοµία η οποία αναπτύσσεται µε χαµηλότερους ρυθµούς. Παρά ταύτα σταθερή επιδίωξη του Οµίλου είναι, µέσω των επενδύσεων, η βελτίωση της παραγωγικότητας, η µείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων, µε δεδοµένο ότι η αναπτυξιακή στρατηγική του Οµίλου υπαγορεύει την επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές και νέα προϊόντα, παράλληλα µε την εφαρµογή µεθόδων περιβαλλοντικής προστασίας. Η προσήλωση του Οµίλου µας βάσει των πλαισίων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι στην περιβαλλοντικά βιώσιµη ανάπτυξη και στην ασφάλεια στην εργασία. Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου κατά το 2007 σε ενσώµατα, άϋλα και ακίνητα πάγια ανήλθαν σε χιλ.. Το προτεινόµενο µέρισµα προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων ανέρχεται σε 0,125 ανά µετοχή, αυξηµένο έναντι του 2006 κατά 56%. Τέλος εφιστούµε την προσοχή σας στις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τής παρούσας έκθεσης. Επεξηγηµατική Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε την παρ. 7 και 8 άρθρ. 4 Ν. 3556/2007) α) ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ ,30 διαιρούµενο σε κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε µία. Όλες οι µετοχές διαπραγµατεύονται στην αγορά αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες ανώνυµες µε δικαίωµα ψήφου. 4 από 73

8 Με βάση το καταστατικό της Εταιρίας τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων είναι τα εξής : ικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρίας. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στον κάτοχό της κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/20. Τα µερίσµατα, όσα δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται. ικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και ανάληψης νέων µετοχών. ικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της, που είναι σύµφωνες µε αυτό και το νόµο. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι αδιαίρετες και η Εταιρία δεν αναγνωρίζει παρά µόνο ένα κύριο κάθε µετοχής. Εφ όσον δεν καθορίζεται το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί µία µετοχή, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτήν. Οι µέτοχοι δεν ενέχονται πέραν της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής. β) Περιορισµοί στην µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος, και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους. γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3556/2007 Οι σηµαντικές (άνω του 5%) συµµετοχές που είναι γνωστές στην Εταιρία διαµορφώνονται την 31/12/2007 ως εξής: κ. Νικόλαος Στασινόπουλος : ποσοστό 7,17 % του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος : ποσοστό 34,90 % του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου (1) DEL MAR INVESTMENT LTD: ποσοστό 17,31 % του µετοχικού κεφαλαίου ARGYLL LTD : ποσοστό 8,73 % του µετοχικού κεφαλαίου (1) Στο ποσοστό αυτό συµποσούνται τα ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις συµµετοχές των µετόχων ARGYLL LTD και DEL MAR INVESTMENT LTD 5 από 73

9 COFIDIN S.A.:ποσοστό 7,90 % του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου COFIDILUX S.A : ποσοστό 5,17 % του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου εν υφίστανται µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. Οι κανόνες του καταστατικού της Εταιρίας που ρυθµίζουν τα ζητήµατα ασκήσεως του δικαιώµατος ψήφου περιλαµβάνονται στα άρθρα 30 και 31 του καταστατικού της: Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι µέτοχοι για να αποκτήσουν δικαίωµα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασής της να προσκοµίσουν στα γραφεία της Εταιρίας βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών για τον αριθµό των µετοχών που είναι καταχωρηµένες στο όνοµά τους και τη δέσµευση των µετοχών αυτών µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να προσκοµίζονται στα γραφεία της Εταιρίας και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. στ) Συµφωνίες µεταξύ των Μετόχων της Εταιρίας εν έχει καταστεί γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ιοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης καταστατικού. Εν σχέσει µε τις προβλέψεις του Κ.Ν. 2190/20 το καταστατικό διαφοροποιείται στα εξής σηµεία: Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, για τις οποίες σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 αρκεί απαρτία 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουµένων ψήφων, το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει αυξηµένα ποσοστά απαρτίας 57% του καταβεβληµένου κεφαλαίου και πλειοψηφίας 65% των εκπροσωπουµένων ψήφων (άρθρο 33 παρ. 1 και άρθρο 34 παρ.1). 6 από 73

10 Επιπλέον των θεµάτων για τα οποία σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/20 προβλέπεται αυξηµένη απαρτία των 2/3 του καταβεβληµένου κεφαλαίου και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουµένων ψήφων απαιτείται απαρτία των 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία ποσοστού 75% των εκπροσωπουµένων ψήφων και για αποφάσεις που αφορούν στην εκλογή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, στη µετατροπή του είδους των µετοχών και στην τροποποίηση του άρθρου περί απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις (άρθρο 33 παρ. 3 και 34 παρ. 2). Στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση για µεν τα θέµατα για τα οποία απαιτείται η συνήθης απαρτία, αρκεί η εκπροσώπηση οποιουδήποτε ποσοστού του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 33 παρ.2) και πλειοψηφία 65% (άρθρο 34 παρ.1), ενώ για τα θέµατα για τα οποία απαιτείται αυξηµένη απαρτία απαιτείται ποσοστό 60% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 33 παρ.4), το οποίο µειώνεται σε 58% στη δεύτερη επαναληπτική συνέλευση (άρθρο 33 παρ.5), και πάντως πλειοψηφία 75% των εκπροσωπουµένων ψήφων (άρθρο 34 παρ.2). Σε περίπτωση κένωσης θέσης συµβούλου για οιοδήποτε λόγο, η εκλογή προσωρινού συµβούλου για το χρονικό διάστηµα µέχρι την πρώτη εποµένη Γενική Συνέλευση διενεργείται µε οµόφωνη απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Εάν δεν επιτευχθεί οµοφωνία συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει τον αντικαταστάτη (άρθρο 24 παρ. 1 και 2). η) Αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου για την έκδοση νέων µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών υνάµει του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, το άρθρο 6 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας ορίζει ότι εντός της πρώτης πενταετίας από την σύστασή της, ή εντός πενταετίας από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εκχωρεί αυτό το δικαίωµα, το ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) του συνόλου των µελών, µπορεί να αυξάνει εν όλω ή εν µέρει το µετοχικό κεφάλαιο, µε έκδοση νέων µετοχών µέχρι του ποσού των ,5. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να ανανεώνει την εξουσία αυτή του ιοικητικού Συµβουλίου για χρονικό διάστηµα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Το ιοικητικό Συµβούλιο εκδίδει µετοχές αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρίας αντιστοίχως κατ εφαρµογήν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που θεσπίζει πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρίας µε την µορφή παροχής δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών (Stock Option Plan) (άρθρο 13 παρ. 13 του ΚΝ 2190/1920). Η Εταιρία δεν έχει κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει στην αγορά ιδίων µετοχών µόνο κατ εφαρµογήν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που έχει ληφθεί δυνάµει του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20. 7 από 73

11 θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου εν υφίστανται σηµαντικές συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας. ι) Συµφωνίες µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους. - Η παρούσα έκθεση καθώς επίσης και οι Οικονοµικές Καταστάσεις δηµοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας : Κύριοι Μέτοχοι, Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούµε, όπως εγκρίνετε τις Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ιοικητικού Συµβουλίου Ο Πρόεδρος του.σ. Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος 8 από 73

12 Ισολογισµός ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµείωση 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Γήπεδα, κτίρια και εξοπλισµός Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Παράγωγα Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Παράγωγα Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις άνεια Υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις Παράγωγα Προβλέψεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 9 από 73

13 Κατάσταση αποτελεσµάτων ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σηµ. 12µήνες έως 31/12/ µήνες έως 12µήνες έως 12µήνες έως 31/12/ /12/ /12/2006 Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μεικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) / έσοδα -καθαρά Έσοδα από µερίσµατα Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη χρήσης Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής Εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας για την περίοδο (εκφρασµένα σε Ευρώ ανά µετοχή) Βασικά και αποµειωµένα 38 0,423 0,570 0,358 0,188 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 10 από 73

14 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ενοποιηµένα στοιχεία Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης Επίπτωση αλλαγής ποσοστού συµµετοχών Αγορά ιδίων µετοχών Μεταφορά αποθεµατικών Μέρισµα Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Εταιρείας Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Συναλλαγµατικές διαφορές Κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης Επίπτωση αλλαγής ποσοστού συµµετοχών Αγορά ιδίων µετοχών Μεταφορά αποθεµατικών Μέρισµα Υπόλοιπο στις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 11 από 73

15 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων (συνέχεια) Εταιρικά στοιχεία Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου Μεταφορά αποθεµατικών Μέρισµα Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια Καθαρό κέρδος χρήσης Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου Μεταφορά αποθεµατικών Μέρισµα Υπόλοιπο στις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 12 από 73

16 Κατάσταση ταµειακών ροών Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1/1 εως 31/12/2007 1/1 εως 31/12/2006 1/1 εως 31/12/2007 1/1 εως 31/12/2006 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι Καταβληθής φόρος εισοδήµατος Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Προσθήκες ενσώµατων, επενδύσεις σε ακίνητα και άυλων παγίων στοιχείων 7,9, Πωλήσεις ενσώµατων, επενδύσεις σε ακίνητα και άυλων παγίων στοιχείων 7,9, Μερίσµατα εισπραχθέντα Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Εισπράξεις επιχορηγήσεων Μεταβολή συµµετοχής σε επιχειρήσεις Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής άνεια αναληφθέντα Μεταβολές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων Μερίσµατα πληρωθέντα σε δικαιώµατα µειοψηφίας Καθαρές τάµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης Αθήνα 28 Μαρτίου 2008 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ /ΝΤΗΣ Νικόλαος Μ. Στασινόπουλος Ευάγγελος. Μουστάκας Παντελής Σ. Μαυράκης Α..Τ Α Α..Τ ΑΒ Α..Τ. Κ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 13 από 73

17 Σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 1 Γενικές πληροφορίες Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί ο «Όµιλος»). Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 28 Μαρτίου 2008 και υπόκεινται σε έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Eταιρείας η οποία θα συνεδριάσει την 13 Ιουνίου Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. «Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συγγενείς της (µαζί ο «Όµιλος») δραστηριοποιούνται κυρίως µε τη βιοµηχανική επεξεργασία/ παραγωγή και εµπορία προϊόντων σιδήρου, χάλυβα, αλουµινίου, χαλκού και ψευδαργύρου. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Γερµανία, Αγγλία και Βουλγαρία καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και οι µετοχές του διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, Μεσογείων 2-4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι στην οποία έχουν αναρτηθεί οι Οικονοµικές Καταστάσεις. 2 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 2.1 Σηµείωση συµµόρφωσης Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη ιοίκηση µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2.2 Βάση επιµέτρησης Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 2.3 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 14 από 73

18 2.4 Εφαρµογή εκτιµήσεων και κρίσεων Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Oι περιοχές που εµπεριέχουν σηµαντικό βαθµό κρίσης ή πολυπλοκότητας ή όπου υποθέσεις και εκτιµήσεις επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σηµείωση Συγκριτικά στοιχεία και Στρογγυλοποιήσεις Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε Ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού, διαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. 3 Λογιστικές πολιτικές Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει ο Όµιλος κατά τη σύνταξη αυτών των ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 3.1 Νέα πρότυπα και ερµηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί Υπάρχουν νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά µετά την χρήση που έληξε και δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία δεν τα έχει εφαρµόσει σε αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων Προτύπων και ιερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 15 από 73

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 2007 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Ο Γενικός Ο Οικονομικός του Δ.Σ. Διευθυντής Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 39204/01ΑΤ/Β/97/298 Ε ΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31 ης Δεκεμβρίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006. (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) (µε βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Απρίλιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλλιθέα Μάρτιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩ Η ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της εξάμηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 1 Μήνυμα της Διοίκησης Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011) Αρ.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 25 (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως υπ αριθ. 7/372/15.2.26 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 26 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 Γενικές Πληροφορίες... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 εκεµβρίου 2011 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόµενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 ENVITEC A.E. ΤΕΧΝΙΙΚΑ ΚΑΙΙ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΑ ΕΡΓΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα