ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 2011 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 2011 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 25"

Transcript

1 ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 2011 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 25 (Ενοποιημένοι Κανονισμοί) Το συνημμένο κείμενο αποτελεί ενοποίηση των Κανονισμών που εκδόθηκαν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου με βάση το άρθρο 25 του Νόμου της και περιλαμβάνει τις σελίδες Οι Κανονισμοί αυτοί είναι: Κ.Δ.Π. 45/76 ημερ Κ.Δ.Π. 162/76 ημερ Κ.Δ.Π. 194/76 ημερ Κ.Δ.Π. 253/76 ημερ Κ.Δ.Π. 194/77 ημερ Κ.Δ.Π. 284/81 ημερ Κ.Δ.Π. 20/83 ημερ Κ.Δ.Π. 28/83 ημερ Κ.Δ.Π. 104/83 ημερ Κ.Δ.Π. 80/84 ημερ Κ.Δ.Π. 105/84 ημερ Κ.Δ.Π. 91/85 ημερ Κ.Δ.Π. 124/85 ημερ Κ.Δ.Π. 82/86 ημερ Κ.Δ.Π. 95/86 ημερ Κ.Δ.Π. 279/86 ημερ Κ.Δ.Π. 198/87 ημερ Κ.Δ.Π. 252/88 ημερ Κ.Δ.Π. 224/91 ημερ Κ.Δ.Π. 225/91 ημερ Κ.Δ.Π. 339/91 ημερ Κ.Δ.Π. 165/92 ημερ Κ.Δ.Π. 223/92 ημερ Κ.Δ.Π. 318/93 ημερ Κ.Δ.Π. 39/95 ημερ Κ.Δ.Π. 107/95 ημερ Κ.Δ.Π. 307/95 ημερ Κ.Δ.Π. 330/96 ημερ Κ.Δ.Π. 277/99 ημερ ημερ Κ.Δ.Π. 18/2002 ημερ Κ.Δ.Π. 33/2003 ημερ Κ.Δ.Π. 8/2004 ημερ Κ.Δ.Π. 488/2004 ημερ Κ.Δ.Π. 877/2004 ημερ Κ.Δ.Π. 6/2005 ημερ Κ.Δ.Π. 8/2006 ημερ Κ.Δ.Π. 161/2006 ημερ Κ.Δ.Π. 322/2006 ημερ Κ.Δ.Π. 25/2007 ημερ Κ.Δ.Π. 10/2008 ημερ Κ.Δ.Π. Κ.Δ.Π. 03/2009 5/2010 ημερ. ημερ Κ.Δ.Π. 15/2011 ημερ Κ.Δ.Π. 155/2011 ημερ Κ.Δ.Π. 6/2012 ημερ

2 ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 2011 Κανονισμοί με βάση το άρθρο 25 (Ενοποιημένοι Κανονισμοί) Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενασκούσα τας δυνάμει του άρθρου 25 των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι 2011 χορηγουμένας αυτή εξουσίας εκδίδει τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακολούθους Κανονισμούς: 38 του του του του του του του του (I) του (Ι) του (Ι) του (1) του (I) του Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1976 μέχρι (1) Εν τοις παρούσι Κανονισμοίς, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου «Αρχή» σημαίνει την καθιδρυθείσαν δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου Αρχήν Λιμένων Κύπρου, περιλαμβάνει δε πάντα υπάλληλον και παν πρόσωπον εξουσιοδοτηθέντας υπό της Αρχής δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.. «δέμα» σημαίνει οιονδήποτε μέσον συσκευασίας διά την μεταφοράν αγαθών και περιλαμβάνει οιονδήποτε κιβώτιον, βάλαν, βαλίτσαν, θήκην, εμπορευματοκιβώτιον. Ερμηνεία 59 του 1977 «εβδομάς» σημαίνει χρονικήν περίοδον επτά συνεχών ημερών. Κ.Δ.Π. 284/81 Αρ. 1730, «εμπορευματοκιβώτιον» σημαίνει κιβώτιον καθαράς χωρητικότητος πέραν των χιλίων χιλιογράμμων εξ οιασδήποτε ύλης κατεσκευασμένον χρησιμοποιούμενον διά την μεταφοράν αγαθών. «επιβατικόν σκάφος» σημαίνει σκάφος όπερ μεταφέρει πλείονας Κ.Δ.Π. 284/81 των δώδεκα επιβατών. Αρ. 1730, «ημέρα» σημαίνει την χρονικήν περίοδον από της ώρας μέχρι της ώρας. «ιδιωτικόν πλωτόν ναύδετον» σημαίνει πλωτόν ναύδετον έτερον ή πλωτόν ναύδετον της Αρχής. Κ.Δ.Π. 284/81 Αρ. 1730,

3 «καθαρά χωρητικότης» (κ.χ) σημαίνει την καθαράν χωρητικότητα σκάφους ήτις εμφαίνεται εν τω πιστοποιητικώ νηολογήσεως ή εν τω πιστοποιητικώ καταμετρήσεως αυτού, εις ην δε περίπτωσιν εις τα τοιαύτα πιστοποιητικά αναγράφονται δύο ζεύγη χωρητικοτήτων, την καθαράν χωρητικότητα του ζεύγους της μείζονος χωρητικότητος. εις ην περίπτωσιν το σκάφος δεν είναι εφωδιασμένον διά των ως άνω πιστοποιητικών, η καθαρά χωρητικότης αυτού υπολογίζεται ως ήθελεν ορίσει η Αρχή. «λέμβος προσδέσεως» σημαίνει λέμβον ή λέμβους προσδέσεως παραχωρουμένας κατά τον είσπλουν εν λιμένι ή τον απόπλουν εξ αυτού ή κατά την μετακίνησιν του σκάφους εν τω λιμένι εκ μιας θέσεως πλευρίσεως εις άλλην. «ναυτιλιακή γραμμή διαμετακομιστικού εμπορίου» σημαίνει ναυτιλιακή γραμμή που είτε από μόνη της είτε ως κοινοπραξία έχει την Κύπρο ως κέντρο για τις διαμετακομιστικές της δραστηριότητες και διακινεί σε ένα χρόνο πέραν των εμπορευματοκιβωτίων σε διαμετακόμιση μέσω της Κύπρου τα οποία αποτελούν πέραν του 75% της κίνησης της εν λόγω γραμμής. Κ.Δ.Π. 165/92 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 2718, «Νόμος» σημαίνει τους περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους και 38 του 1973 οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα αυτούς. 59 του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 1997 «περιοχή λιμένος» σημαίνει οιανδήποτε περιοχήν ήτις δυνάμει των διατάξεων του Νόμου περιλαμβάνεται εντός των ορίων λιμένος, προλιμένος ή περιοχής πλοηγήσεως. 134(1) του (Ι) του 2006 «πλοίαρχος» σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον πλοηγό, το οποίο κυβερνά ή είναι υπεύθυνο για το σκάφος. «πλοίο εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου» σημαίνει πλοίο το οποίο μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια διαστάσεων 8 Χ8 Χ20, 8 Χ8 Χ30, 8 Χ8 Χ40 ή παραπλήσιων διαστάσεων και που ανήκει ή χρησιμοποιείται κατά αποκλειστικότητα από ναυτιλιακή γραμμή διαμετακομιστικού εμπορίου. «πλωτόν ναύδετον» σημαίνει πλωτόν μέσον όπερ διατίθεται δια την παραβολήν ή πρυμνοδέτησιν ή πρόσδεσιν ή στερέωσιν σκάφους αλλά δεν περιλαμβάνει πλωτόν κρηπίδωμα. Κ.Δ.Π. 165/92 Αρ. 2718, Κ.Δ.Π. 284/81 Αρ. 1730, «πλωτόν ναύδετον της Αρχής» σημαίνει πλωτόν ναύδετον όπερ διατίθεται και τελεί υπό την διαχείρισιν της Αρχής. «σκάφος» ή «πλοίον» περιλαμβάνει παντός είδους σκάφος ή λέμβον ή φορτηγίδα. 3

4 «σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας» σημαίνει κάθε σκάφος που πραγματοποιεί παράκτιες κρουαζιέρες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και χρησιμοποιεί διευκολύνσεις της Αρχής μέσα σε λιμενική περιοχή. «Τελωνειακόν Δασμολόγιον» σημαίνει το εν τω περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμω του 1975 ή εν οιωδήποτε νόμω τροποποιούντι ή αντικαθιστώντι αυτόν περιεχόμενον Τελωνειακόν Δασμολόγιον. «Υδρογονάνθρακες» σημαίνει κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια κατάσταση, και περιλαμβάνει το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, φυσικά υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους συναφή ορυκτά ή ουσίες που εξορύσσονται μαζί τους. Κ.Δ.Π.155/2011 Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4491, (2) Οι λοιποί όροι, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, κέκτηνται την αυτήν έννοια ην απέδωκεν αυτοίς ο Νόμος. 3. Τα εκάστοτε καταβλητέα τη Αρχή δικαιώματα διά την χρήσιν των υπό την δικαιοδοσίαν αυτής περιοχών λιμένων και των εν αυταίς εγκαταστάσεων και δι αγαθά, υπηρεσίας ή διευκολύνσεις παρεχομένας υπό της Αρχής ή υφ ετέρων εντός των περιοχών λιμένων καθορίζονται εν τω Πίνακι. 4.- (1) Ο Ιδιοκτήτης ή ο πράκτορας ή το πρόσωπο προς το οποίο ή κατ εντολή του οποίου παρέχεται οποιαδήποτε υπηρεσία ή διευκόλυνση ή άδεια ή υπό την ευθύνη του οποίου τελεί οποιοδήποτε σκάφος, όχημα, ζώο, αντικείμενο ή ιδιοκτησία σε σχέση με τα οποία είναι πληρωτέα οποιαδήποτε δικαιώματα που καθορίζονται στον Πίνακα οφείλει χωρίς παράλειψη να ζητήσει από την Αρχή λογαριασμό των δικαιωμάτων που οφείλονται. Καταβλητέα δικαιώματα. Πληρωμή οφειλομένων δικαιωμάτων και τόκων τούτων. Κ.Δ.Π. 198/87 Αρ. 2237, (2) Τα εκάστοτε οφειλόμενα στην Αρχή δικαιώματα σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς είναι πληρωτέα προς την Αρχή αμέσως μόλις εκδοθεί από την Αρχή ο λογαριασμός που προβλέπεται στην παράγραφο (1) αυτού του Κανονισμού και πρέπει να πληρώνονται αμέσως μόλις αυτά ήθελαν απαιτηθεί από την Αρχή. (3) Δικαιώματα που είναι πληρωτέα με βάση την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον δεν πληρωθούν μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού λογαριασμού, φέρουν, από της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω λογαριασμού, τόκο ίσο προς το ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο επιτόκιο. 5.- (1) Ο λογαριασμός των δικαιωμάτων που προβλέπεται στον Κανονισμό 4 αυτών των Κανονισμών επιβαρύνεται με πρόσθετο ποσοστό 50%, που υπολογίζεται πάνω στο ποσό των πληρωτέων δικαιωμάτων, όταν παρέχονται στην Αρχή ανακριβή στοιχεία που αφορούν τον υπολογισμό των εν λόγω δικαιωμάτων, ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή αστικής ευθύνης με βάση οποιαδήποτε άλλη πρόνοια. 4

5 ΠΙΝΑΞ (Κανονισμός 3) ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.- (1) Για κάθε πλοίο που φτάνει σε περιοχή λιμανιού από λιμάνι της αλλοδαπής καταβάλλονται τα ακόλουθα λιμενικά δικαιώματα: Άφιξις εις πρώτην περιοχήν λιμένος Κ.Δ.Π. 165/92 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 2716, (α) Πλοία εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου: Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (I) (i) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας μέχρι τους 800 κόρους, 11,87 σεντ (ii) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 800 κόρων 5,89 σεντ (β) Λοιπά πλοία: (i) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας μέχρι τους 800 κόρους, 14,23 σεντ (ii) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 800 κόρων, 7,13 σεντ Νοείται ότι στην περίπτωση των επιβατικών πλοίων το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με αυτή την υποπαράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 266,90 (2) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (3), για κάθε επιβατικό πλοίο που φτάνει στο λιμάνι της Λάρνακας από λιμάνι της αλλοδαπής και πραγματοποιεί τουλάχιστο μια προσέγγιση την εβδομάδα για συνολική χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, καταβάλλονται για κάθε προσέγγιση τα ακόλουθα δικαιώματα: Κ.Δ.Π. 307/95 Αρ. 3024, (α) (β) Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου μέχρι τους 800 κόρους, 7,13 σεντ Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου πέραν των 800 κόρων, 3,53 σεντ Νοείται ότι το συνολικό ποσό των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για κάθε προσέγγιση σύμφωνα με αυτή την υποπαράγραφο δεν θα υπερβαίνει τα 133,49. Νοείται επίσης ότι ο διακανονισμός της πληρωμής δικαιωμάτων με βάση αυτή την υποπαράγραφο, θα γίνεται από την Αρχή μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του πράκτορα του πλοίου προς την Αρχή, εφόσον ικανοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις. Μέχρι τη διενέργεια ενός τέτοιου διακανονισμού, καταβάλλονται δικαιώματα 5

6 σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου. Με τη διενέργεια του διακανονισμού, η Αρχή θα επιστρέφει στον αιτητή οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν πέραν των προβλεπομένων σ αυτή την υποπαράγραφο. (3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) δεν εφαρμόζονται εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή πράκτορας του πλοίου (α) Έδωσε κοινοποίηση στην Αρχή πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους αναφορικά με την πρόθεσή του για διενέργεια των προσεγγίσεων του πλοίου, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2). (β) παρέσχε στην Αρχή τις τυχόν απαιτηθείσες από την Αρχή πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με τα διενεργηθέντα ή σκοπούμενα δρομολόγια και τις συναφείς διευθετήσεις. και (γ) το πλοίο πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες ελάχιστες προσεγγίσεις στο λιμάνι της Λάρνακας μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο δόθηκε η κοινοποίηση. (4) Στις πιο κάτω περιπτώσεις πλοίων που φτάνουν σε περιοχή λιμανιού από λιμάνι του εξωτερικού, ισχύουν τα δικαιώματα που προβλέπονται σ αυτή την υποπαράγραφο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του Μέρους: (α) Για πλοία που φτάνουν αποκλειστικά για λόγους ανώτερης βίας ή για να πάρουν ή να αφήσουν μέλος ή μέλη του πληρώματος ή για να εφοδιαστούν με καύσιμα ή προμήθειες, πληρώνονται δικαιώματα που υπολογίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 1 αλλά το ποσό αυτών των δικαιωμάτων δεν θα ξεπερνά τα 148,29. (β) για πλοία που φτάνουν και παραμένουν σε περιοχή λιμανιού με σκοπό να πάρουν οδηγίες για τα μελλοντικά τους δρομολόγια (on orders), πληρώνονται δικαιώματα που υπολογίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 1 αυξημένα κατά ποσοστό 50%. 2.- Εάν σκάφος εν σχέσει προς το οποίον κατεβλήθησαν δικαιώματα δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους προσεγγίση κατευθείαν εις δευτέραν ή τρίτην περιοχή λιμένος άνευ προσεγγίσεως εν τω μεταξύ εις λιμένα της αλλοδαπής, τότε εν σχέσει προς την δευτέραν ή τρίτην προσέγγισιν του σκάφους ως άνω θα καταβάλληται το ήμισυ των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 δικαιωμάτων. Άφιξις εις δευτέραν ή τρίτην περιοχήν λιμένος. Κ.Δ.Π. 284/81 Ε.Ε. Παρ.III (I) Αρ. 1730,

7 3.- Δι αγαθά εισαγόμενα ή εξαγόμενα διά τινος περιοχής λιμένος καταβάλλονται τα ακόλουθα λιμενικά δικαιώματα: Καταβλητέα δικαιώματα δι αγαθά εισαγόμενα και εξαγόμενα διά περιοχής λιμένος. Κ.Δ.Π.155/2011 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4491, Κατηγορία Περιγραφή αγαθών (i) Οποιοδήποτε φορτίο εντός δεμάτων, όταν το ακαθάριστο βάρος εκάστου δέματος υπερβαίνει τα 1000, εξαιρουμένων των φορτίων των κατηγοριών (iii)(β), (iii)(γ), (iv), (vii), (viii), (x)(β), (x)(γ), (x)(δ), (x)(ε), (x)(στ), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv), (xxv), (xxvi) και (xxvii), όταν κάθε μονάδα παραδίδεται στον παραλήπτη στην κατάσταση στην οποία εισάγεται ή εξάγεται, ανεξάρτητα αν το φορτίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω κατηγορίες. κενά εμπορευματοκιβώτια. Μονάς Επιβαρύνσεως Ανά 1000 Συντελεστής (σεντ) 609,35 (ii) Ζωοτροφαί ζωϊκής ή φυτικής προελεύσεως, δημητριακά και λοιποί σπόροι: (α) χύδην ή εις σάκους (β) λοιπά δέματα συσκευασίας Ανά 100 Το αυτό 11,87 56,36 (iii) Μέταλλα: (α) Σίδηρος, χάλυβας, λευκοσίδηρος χαλκός, ορείχαλκος σε φύλλα, ράβδους, δοκούς, ρολά, σωλήνες, πλέγματα, αλύσους, ή άλλη κατεργασμέ-νη ή ακατέργαστη μορφή, εξαιρουμένων των φορτίων των κατηγοριών (iii)(γ) και (xxvii). (β) Αργίλιο (αλουμίνιο), ράβδοι, κοίλα είδη και σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο (αλουμίνιο), εξαιρουμένων των φορτίων της κατηγορίας (xxvii). Ανά 100 Ανά ,30 35,86 7

8 Κατηγορία Περιγραφή αγαθών Μονάς Επιβαρύνσεως Συντελεστής (σεντ) (γ) Ελατήρια, ελάσματα ελατηρίων από σίδηρο ή χάλυβα και καλύμματα αποχετεύσεων και υπονόμων χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Ανά ,81 (iv) Μηχανοκίνητα οχήματα, μηχανήματα: (α) μοτοσικλέτεs Εκάστη 2.066,97 (β) αυτοκίνητα Έκαστον 7.231,00 (γ) αυτοκίνητα περιηγητών Έκαστον 2.273,22 (δ) γεωργικοί ελκυστήρες Έκαστος 1.033,00 (ε) μηχανήματα: (ι) χειροκίνητα Έκαστον 2.582,50 (ιι) άλλα Έκαστον 7.231,00 (v) Έλαια του πετρελαίου και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά, αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες και ακατέργαστα σπορέλαια που φορτώνονται ή εκφορτώνονται χύμα, περιλαμβανομένων και φορτίων μέσω αγωγού. Ανά 1000 λίτρα 156,58 (vi) Όρυζα και σάκχαρις χύδην ή εις σάκκους. Ανά ,64 (vii) Άλευρα σε οποιαδήποτε συσκευασία. Ανά ,94 (viii) Ξυλεία σε οποιαδήποτε κατεργασμένη ή ακατέργαστη μορφή. κιβώτια μη συνηρμολογημένα. Ανά κυβικόν μέτρον 398,43 (ix) (x) Αμμωνία, θειϊκό οξύ και κάλλιο (θειϊκό ή χλωριούχο). Ορυκτά: (α) Φωσφορίτης, κάρβουνο, πετροκάρβουνο. Ανά 100 Ανά 100 8,91 8,91 (β) Τσιμέντο, κλίνκερ. Ανά 100 7,97 8

9 Περιγραφή αγαθών Μονάς Επιβαρύνσεως Συντελεστής (σεντ) (γ) Γύψος, σκύρα, άμμος Ανά 100 (δ) Φαιόχωμα. Ανά 100 (ε) Πεντονίτης. Ανά 100 1,79 4,39 7,97 (στ) Τσιμεντοσοβάδες, σκόνες σπατουλαρίσματος, κόλλες πλακιδίων. Ανά 100 9,98 (ζ) Λοιπά. Ανά ,76 (xi) Οχήματα που είναι γραμμένα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και χρησιμοποιούνται στις διεθνείς μεταφορές αγαθών, όταν εισάγονται για τους σκοπούς τέτοιων μεταφορών, άσχετα αν μεταφέρουν αγαθά και χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων για τέτοια αγαθά: (α) Αρθρωτά οχήματα, φορτηγά αυτοκινούμενα οχήματα και ρυμουλκά αυτοκινούμενα οχήματα Το καθένα 2.496,12 (β) Ρυμουλκούμενα οχήματα: (i) Μήκους μέχρι 6,33 μέτρα Το καθένα 593,15 (ii) Μήκους πάνω από 6,33 μέτρα Το καθένα 1.088,11 (xii) Ψυγεία: (α) Βιομηχανικοί ψύκτες νερού (industrial water coolers). Έκαστος 498,03 (β) Λοιπά Έκαστον 761,66 (xiii) Πλυντήρια Το καθένα 761,66 (xiv) Βίντεο Το καθένα 761,66 (xv) Τηλεοράσεις Η καθεμιά 761,66 (xvi) Συσκευές κλιματισμού (air conditions) Η καθεμιά 761,66 9

10 Κατηγορία Περιγραφή αγαθών Μονάς Επιβαρύνσεως Συντελεστής (σεντ) (xvii) (xviii) Ζωντανά ζώα. (α) Πατάτες, πατατόσπορος, χαρούπια, σταφίδα. Έκαστον 20,89 (i) Σε εμπορευματοκιβώτια Ανά 1000 (ii) Λοιπά δέματα συσκευασίας. Ανά 1000 (β) Εσπεριδοειδή (i) Σε εμπορευματοκιβώτια Ανά 1000 (ii) Λοιπά δέματα συσκευασίας Ανά ,51 17,76 38,51 3,00 (γ) Σταφύλια σε οποιαδήποτε συσκευασία Ανά ,51 (xix) Χαλούμια σε οποιαδήποτε συσκευασία. Ανά ,51 (xx) Οινοπνεύματα, γλεύκος σταφυλιών, ζύθος, ξύδι, κρασιά σε οποιαδήποτε συσκευασία εκτός από εμφιαλωμένα ή εγκυτιωμένα. Ανά ,51 (xxi) Χυμοί φρούτων και λαχανικών, συμπυκνωμένοι ή σε σκόνη, αναψυκτικά, φρουτοποτά και κρασιά, εξαιρουμένων των φορτίων της κατηγορίας (xx). Ανά ,97 (xxii) Χημικά και φυσικά λιπάσματα, θείον. Ανά ,03 (xxiii) Πλαστικές σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (όπως συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), πλαστικά είδη συσκευασίας (όπως σάκοι, σακουλάκια, κουτιά, κιβώτια). Ανά ,31 10

11 Κατηγορία Περιγραφή αγαθών Μονάς Επιβαρύνσεως Συντελεστής (σεντ) (xxiv) Κουτιά, κιβώτια και άλλα είδη συσκευασίας από χαρτί ή χαρτόνι. Ανά ,03 (xxv) Κέλυφος ξηρών καρπών σε σκόνη ή θραύσματα. Ανά ,60 (xxvi) Ψήκτρες, πινέλα, βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια. (xxvii) Απορρίμματα, θραύσματα ή αποκόμματα μετάλλων, πλαστικών, χαρτιού, χαρτονιών, γυαλιού ή ξύλου. Ανά 1000 Ανά ,53 49,81 (xxviii) Λοιπά Ανά ,63 4. Δι αγαθά εν διαμετακομίσει εισαγόμενα και ακολούθως εξαγόμενα εις την αλλοδαπήν απ ευθείας εκ τινος τελωνειακής αποθήκης ή αποθήκης αποταμιεύσεως ή δημοσίας αποθήκης αποταμιεύσεως ή χώρου τινός εντός του λιμένος, καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Δι εμπορευματοκιβώτια: 36,51 σεντ ( ) ανά Καταβλητέα δικαιώματα δι αγαθά εν διαμετακομίσει. Κ.Δ.Π. 162/76 Ε.Ε.Παρ. III (I) Αρ. 1288, (β) Λοιπά: 86,73 σεντ( ) ανά (1) Δι αγαθά μεταφορτωνόμενα εντός περιοχής λιμένος από τινος πλοίου εις έτερον μεταφορικής ικανότητος μέχρι 1000 τόννων D.W. καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Εάν η μεταφόρτωσις λαμβάνη χώρα εντός της περιοχής λιμένος Λεμεσού: Καταβλητέα δικαιώματα δι αγαθά μεταφορτωνόμενα από τινος πλοίου εις έτερον. Ε.Ε. Παρ. III (1) Κ.Δ.Π. 284/81 Αρ. 1730, (i) Εμπορευματοκιβώτια: 222,44 σεντ( ) ανά 1000 ή μέρος αυτών. (ιι) Λοιπά: 557,59 σεντ( ) ανά

12 (β) Εάν η μεταφόρτωσις λαμβάνη χώραν εντός οιασδήποτε άλλης ετέρας περιοχής λιμένος: (i) Εμπορευματοκιβώτια: 148,29 σεν( ) ανά 1000 ή μέρος αυτών. (ii) Λοιπά: 370,73 σεντ( ) ανά (2) Δι αγαθά μεταφορτωνόμενα εντός περιοχής λιμένος από τινος πλοίου εις έτερον μεταφορικής ικανότητος μεγαλυτέρας των 1000 τόννων D.W. καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα: (i) Εμπορευματοκιβώτια: 47,46 σεντ ανά 1000 ή μέρος αυτών (ii) Υδρογονάνθρακες: 10,33 σεντ ανά 1000 ή μέρος αυτών. (iii) Λοιπά: 112,69 σεντ( ) ανά (3) Για αγαθά που μεταφορτώνονται μέσα σε περιοχή λιμανιού για πρώτη φορά από ένα πλοίο σε άλλο που βρίσκεται αγκυροβολημένο και στη συνέχεια για δεύτερη φορά από το αγκυροβολημένο πλοίο σε άλλο πληρώνονται δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου μόνο στην περίπτωση της μεταφόρτωσης των αγαθών για πρώτη φορά. 6.-(1) Από επιβάτες που αναχωρούν από περιοχή λιμανιού για το εξωτερικό καταβάλλονται γενικά λιμενικά δικαιώματα ως ακολούθως: (α) Από κάθε επιβάτη που αναχωρεί μέσα σε 48 ώρες από την άφιξή του με το ίδιο σκάφος με το οποίο αφίχθηκε δικαίωμα ύψους 2,28 (β) Από κάθε άλλο επιβάτη δικαίωμα ύψους 15,97. (2)(α) Από κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας, καταβάλλεται δικαίωμα ύψους 99,60εντ( ) Κ.Δ.Π.105/84 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ.1948, Κ.Δ.Π.155/2011 Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ.4491, Κ.Δ.Π. 20/83 Ε.Ε. Παρ. III(I Αρ.1834, Δικαιώματα. Κ.Δ.Π. 318/93 Ε.Ε. Παρ.III(I) Αρ.2845, (Σημ. Σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 318/93 η ισχύς αυτής της παραγράφου άρχισε την ) (β) Από κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας με γυάλινο πυθμένα (glass - bottom), καταβάλλεται δικαίωμα ύψους 49,81 σεντ( ) (γ) Από κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε τουριστικό υποβρύχιο σκάφος για υποβρύχια ξενάγηση, καταβάλλεται δικαίωμα ύψους 99,60σεντ( ) 7.- Κάθε λεωφορείο που εισέρχεται στο λιμενικό χώρο για να παραλάβει επιβάτες, που προορίζονται για ξενάγηση στην ενδοχώρα, καταβάλλει δικαίωμα ύψους 3,98. 12

13 ΜΕΡΟΣ IΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ 1. Σκάφος, το οποίο παραμένει στο αγκυροβόλιο των λιμενικών περιοχών Λεμεσού και Λάρνακας πέραν των πέντε ημερών, πλην του σκάφους που έχει εξασφαλίσει γραπτή άδεια από την Αρχή για να προμηθεύει με καύσιμα άλλα σκάφη, ή σκάφος, που το ολικό μήκος του δεν υπερβαίνει τα 45 μέτρα, το οποίο είτε ασχολείται με παράκτιες κρουαζιέρες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου είτε δεν ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, καταβάλλει, μετά την πέμπτη μέρα, τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) πλοίο με καθαρή χωρητικότητα μέχρι 5000 κόρους: 26,13 για κάθε μέρα ή μέρος αυτής. (β) πλοίο με καθαρή χωρητικότητα 5001 μέχρι κόρους: 39,19 για κάθε μέρα ή μέρος αυτής. (γ) πλοίο με καθαρή χωρητικότητα κόρους και άνω: 52,22 για κάθε μέρα ή μέρος αυτής. ΜΕΡΟΣ III ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.-(1)Με την επιφύλαξη των υποπαραγράφων (2) και (3) τα δικαιώματα που καταβάλλονται από σκάφη για την πλοήγησή τους σε λιμάνι κατά τον είσπλουν ή απόπλουν είναι τα ακόλουθα: Γενικά δικαιώματα. (α) Πλοία εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου: (ι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας μέχρι τους 2000 κόρους, 8,91 σεντ( ). (ιι) Για κάθε χώρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 2000 κόρων μέχρι τους 4000 κόρους, 5,89 σεντ( ) (ιιι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 4000 κόρων, 3,00 σεντ( ) β) Λοιπά πλοία: (ι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας μέχρι τους 2000 κόρους, 10,64 σεντ( ) (ιι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 2000 κόρων μέχρι τους 4000 κόρους, 7,13 σεντ( ) (ιιι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 4000 κόρων, 3,53 σεντ( ) (2) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (3), για κάθε επιβατικό πλοίο που φτάνει στο λιμάνι της Λάρνακας από λιμάνι της αλλοδαπής και πραγματοποιεί τουλάχιστο μια προσέγγιση την εβδομάδα για συνολική χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα για κάθε πλοήγησή του κατά τον είσπλουν μέσα στο λιμάνι ή τον απόπλουν από αυτό: Κ.Δ.Π.307/95 Αρ. 3024,

14 (α) Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου μέχρι τους 2000 κόρους, 7,13 σεντ( ) (β) Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου πέραν των 2000 κόρων, 3,53 σεντ( ) Νοείται ότι ο διακανονισμός της πληρωμής δικαιωμάτων με βάση αυτή την υποπαράγραφο, θα γίνεται από την Αρχή μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του πράκτορα του πλοίου προς την Αρχή, εφόσον ικανοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις. Μέχρι τη διενέργεια ενός τέτοιου διακανονισμού, καταβάλλονται δικαιώματα σύμφωνα με την υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου. Με τη διενέργεια του διακανονισμού η Αρχή θα επιστρέφει στον αιτητή οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν πέραν των προβλεπομένων σ αυτή την υποπαράγραφο. (3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) δεν εφαρμόζονται εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή πράκτορας του πλοίου (α) Εδωσε κοινοποίηση στην Αρχή πριν τη έναρξη του ημερολογιακού έτους αναφορικά με την πρόθεσή του για διενέργεια των προσεγγίσεων του πλοίου, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2). (β) παρέσχε στην Αρχή τις τυχόν απαιτηθείσες από την Αρχή πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με τα διενεργηθέντα ή σκοπούμενα δρομολόγια και τις συναφείς διευθετήσεις. και (γ) το πλοίο πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες ελάχιστες προσεγγίσεις στο λιμάνι της Λάρνακας μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο δόθηκε η κοινοποίηση. 2.- Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 1, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος Μέρους, σκάφος που έχει εξασφαλίσει γραπτή άδεια από την Αρχή για να προμηθεύει με καύσιμα άλλα σκάφη ή σκάφος που το ολικό μήκος του δεν υπερβαίνει τα 45 μέτρα, το οποίο είτε ασχολείται με παράκτιες κρουαζιέρες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου είτε δεν ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή σκάφος που έχει εξασφαλίσει ειδική γραπτή άδεια της Αρχής να χρησιμοποιεί, ως βάση του, περιοχή λιμανιού για να διεξάγει βοηθητικές λιμενικές εργασίες, καταβάλλει πλοηγικά δικαιώματα, μόνο αν κατά τον είσπλου ή τον απόπλου ή τη μετακίνηση του στο/ από/ μέσα στο λιμάνι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πλοηγού. 3.- Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους, τα καταβλητέα δικαιώματα διά την πλοήγησιν κατά τον είσπλουν εντός λιμένος ή τον απόπλουν εξ αυτού σκαφών προσεγγιζόντων εις τον λιμένα μόνο δι εξαγωγάς είναι τα ακόλουθα: Δικαιώματα διά σκάφη προοριζόμενα δι εξαγωγάς. (α) (β) (γ) Δι έκαστον κόρον καθαράς χωρητικότητος μέχρι τους 2000 κόρους, 5,89 σεντ( ) Δι έκαστον κόρον καθαράς χωρητικότητος πέραν των 2000 κόρων και μέχρι τους 4000 κόρους, 5,89 σεντ( ) Δι έκαστον κόρον καθαράς χωρητικότητος πέραν των 4000 κόρων, 3,00 σεντ( ) 14

15 4.- Για τη μετακίνηση σκάφους μέσα σε λιμάνι καταβάλλονται τα ακόλουθα πλοηγικά δικαιώματα: (α) Πλοία εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου: Δικαιώματα διά μετακίνησιν σκάφους. Κ.Δ.Π. 165/92 Αρ. 2718, (ι) (ιι) (ιιι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας μέχρι τους 2000 κόρους, 5,89 σεντ( ) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 2000 κόρων μέχρι τους 4000 κόρους, 3,00 σεντ( ) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 4000 κόρων, 3,00 σεντ( ) (β) Λοιπά πλοία: (ι) (ιι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας μέχρι τους 2000 κόρους, 7,13 σεντ( ) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 2000 κόρων μέχρι τους 4000 κόρους, 3,53 σεντ( ) (ιιι) Για κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας πέραν των 4000 κόρων, 3,53 σεντ( ) 5.- Τα εν ταις παραγράφοις 1, 2 και 3 του παρόντος Μέρους καθοριζόμενα δικαιώματα περιλαμβάνουσι και τας υπηρεσίας ρυμουλκού, ουδέν όμως σκάφος απαλλάττεται της καταβολής των τοιούτων δικαιωμάτων ή μέρους αυτών ως εκ του ότι δεν εκρίθη υπό της Αρχής αναγκαία η χρήσις ρυμουλκού ή ως εκ του ότι δεν υπάρχει διαθέσιμον τοιούτο. 6.- Το κατώτατο όριο των δικαιωμάτων που καταβάλλονται σύμφωνα με αυτό το Μέρος είναι: (α) Για πλοίο εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου: 37,07 Δικαιώματα δι υπηρεσίας ρυμουλκού Κατώτατον όριον καταβλητέων δικαιωμάτων. (β) Για τα λοιπά πλοία: 44, Για την πλοήγηση σκάφους στο λιμάνι του Βασιλικού από πλοηγό της Αρχής, καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) 249,01 για κάθε πλοήγηση, νοουμένου ότι ο συνολικός χρόνος εργασίας του πλοηγού για κάθε πλοήγηση δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, περιλαμβανομένου του χρόνου μετάβασης του πλοηγού στο λιμάνι του Βασιλικού και επιστροφής στην έδρα του. (β) 49,81 για κάθε ώρα ή μέρος αυτής, για απασχόληση του πλοηγού που ξεπερνά τις τέσσερις ώρες. 15

16 ΜΕΡΟΣ ΙV.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 1.-(1) Για κάθε πλοίο που παραβάλλεται ή πρυμνοδετείται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσδένεται ή στερεώνεται κατά μήκος ή σε προκυμαία ή προβλήτα ή μόνιμο ή πλωτό κρηπίδωμα μέσα σε περιοχή λιμανιού, καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα: Για πλοίο που προσεγγίζει σε περιοχή λιμανιού μόνο για εξαγωγές: Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου, για κάθε ημέρα ή μέρος της: 3,53 σεντ( ) Κ.Δ.Π. 307/95 Αρ.3024, (2) Τηρουμένης της υποπαραγράφου (3), για κάθε επιβατηγό πλοίο που χρησιμοποιεί το λιμάνι της Λάρνακας και πραγματοποιεί στο εν λόγω λιμάνι τουλάχιστο μια προσέγγιση την εβδομάδα για συνολική χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος: Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου, για κάθε ημέρα ή μέρος της: 3,53 σεντ( ) Νοείται ότι ο διακανονισμός της πληρωμής δικαιωμάτων με βάση αυτή την υποπαράγραφο, θα γίνεται από την Αρχή μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορούν, ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του πράκτορα του πλοίου προς την Αρχή, εφόσον ικανοποιηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις. Μέχρι τη διενέργεια ενός τέτοιου διακανονισμού καταβάλλονται δικαιώματα σύμφωνα με την υποπαράγραφο (4) αυτής της παραγράφου. Με τη διενέργεια του διακανονισμού, η Αρχή θα επιστρέφει στον αιτητή οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν πέραν των προνοουμένων σ αυτή την υποπαράγραφο. (3) Οι διατάξεις της υποπαραγράφου (2) δεν εφαρμόζονται εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή πράκτορας του πλοίου (α) (β) (γ) Έδωσε κοινοποίηση στην Αρχή πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους αναφορικά με την πρόθεσή του για διενέργεια των προσεγγίσεων του πλοίου, όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (2). παρέσχε στην Αρχή τις τυχόν απαιτηθείσες από την Αρχή πληροφορίες και στοιχεία σε σχέση με τα διενεργηθέντα ή σκοπούμενα δρομολόγια και τις συναφείς διευθετήσεις. Και το πλοίο πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες ελάχιστες προσεγγίσεις στο λιμάνι της Λάρνακας μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο δόθηκε η κοινοποίηση. (4) Για κάθε άλλο πλοίο: (α) Πλοία εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου: Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου για κάθε ημέρα ή μέρος της: 5,89 σεντ( ) (β) Λοιπά πλοία: Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου για κάθε ημέρα ή μέρος της: 7,13 σεντ( ) 16

17 2. Δι έκαστον σκάφος παραβαλλόμενον ή πρυμνοδετούμενον ή άλλως πως προσδενόμενον ή στερεούμενον εις πλωτόν ναύδετον εντός της περιοχής λιμένος, καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Διά πλωτά ναύδετα της Αρχής: Καταβλητέα δικαιώματα διά την παραβολήν, πρυμνοδέτησιν κτλ. σκάφους εις πλωτά ναύδετα. Αρ.3479, Δι έκαστον κόρον της καθαράς χωρητικότητας του σκάφους, καθ εκάστην ημέραν ή μέρος αυτής, 3,53 σεντ( ) (β) Δι ιδιωτικά πλωτά ναύδετα: Δι έκαστον κόρον της καθαράς χωρητικότητας του σκάφους, καθ εκάστην ημέραν ή μέρος αυτής, 3,53 σεντ( ) 3. Το κατώτατον όριον των δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Μέρους καταβλητέων δικαιωμάτων είναι: (α) Για σκάφη που παραμένουν μέσα στο λιμάνι για χρονική περίοδο που δεν ξεπερνά τις 180 μέρες Κατώτατον όριον κατάβλητέων δικαιωμάτων. Κ.Δ.Π. 165/92 Αρ. 2718, (ι) Πλοία εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου, 37,07 για κάθε ημέρα ή μέρος της. (ιι) Λοιπά πλοία, 44,51 για κάθε ημέρα ή μέρος της. (β) Διά σκάφη παραμένοντα εντός του λιμένος διά χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν τας 180 ημέρας: (ι) Καθ εκάστην ημέραν ή μέρος αυτής διά τας πρώτας 180 ημέρας: 44,51 (ιι) Καθ εκάστην ημέραν ή μέρος αυτής μετά την 180ήν ημέραν: 88,97. (γ) Ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο παραμονής στο λιμάνι, για σκάφη που εξασφαλίζουν ειδική άδεια της Αρχής που πρυμνοδετούν σε θέση που έχει καθορίσει η Αρχή μέσα σε περιοχή λιμανιού, που πε-ρικλείεται από λιμενοβραχίονες: 17,76 για κάθε μέρα ή μέρος αυτής. Κ.Δ.Π. 82/86 Αρ. 2127, Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Μέρους, για κάθε σκάφος το ολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 45 μέτρα, το οποίο είτε ασχολείται με παράκτιους πλόες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου είτε δεν ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, και που παραβάλλεται ή πρυμνοδετείται ή άλλως πως προσδένεται ή στερεούται κατά μήκος ή σε προκυμαία ή αποβάθρα ή προβλήτα ή μόνιμο ή πλωτό κρηπίδωμα ή πλωτό ναύδετο μέσα σε περιοχή λιμανιού, ή αγκυροβολεί ή πρυμνοδετείται ή πλαγιοδετείται πάνω σε άλλο σκάφος μέσα σε περιοχή Δικαιώματα που πληρώνονται για την παραβολή, πρυμνοδέτηση κτλ. σκάφους ολικού μήκους που δεν ξεπερνά τα 45μ. Κ.Δ.Π. 279/86 Αρ. 2193,

18 λιμανιού που περικλείεται από λιμενοβραχίονες, καταβάλλονται τα πιο κάτω δικαιώματα: (α) Για σκάφος το ολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα: Για την εξασφάλιση άδειας παραμονής πάνω σε ετήσια βάση για οποιαδήποτε περιοχή λιμανιού: 53,40 για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του. (β) Για σκάφος το ολικό μήκος του οποίου υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα αλλά όχι τα 45 μέτρα: (ι) 28,50 σεντ( ) για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του για κάθε ημέρα ή μέρος της: Νοείται ότι το ποσό αυτών των δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των δικαιωμάτων που αναλογεί για παραμονή 5 ημερών. (ιι) Για την εξασφάλιση άδειας παραμονής πάνω σε ετήσια βάση για οποιαδήποτε περιοχή λιμανιού: 77,93 για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του 5.-(1)Για κάθε σκάφος που παραβάλλεται ή πρυμνοδετείται ή άλλως πως προσδένεται ή στερεώνεται στη νοτιοδυτική προβλήτα του λιμανιού της Πάφου καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα και δεν θα έχουν εφαρμογή οι πρόνοιες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του Μέρους: (α) Κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31 η Οκτωβρίου κάθε χρόνου: Κ.Δ.Π. 225/91 Αρ. 2619, Δικαιώματα για χρήση της νοτιοδυτικής προβλήτας του λιμανιού της Πάφου Αρ.3479, (ι) Για κάθε μέρα ή μέρος της, τις πρώτες 6 μέρες: (ιι) Για κάθε μέρα ή μέρος της μετά την 6 η μέρα μέχρι και τη 13 η μέρα: (ιιι) Για κάθε μέρα ή μέρος της μετά τη 13 η μέρα: 88,97 σεντ( ) για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του. 148,29 σεντ( ) για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του. 593,15 σεντ( ) για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του. (β) Κατά την υπόλοιπη περίοδο κάθε χρόνου, με βάση τους συντελεστές υπολογισμού που καθορίζονται στο (α) αυτής της υποπαραγράφου μειωμένους κατά 50%. (2) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (1) ο υπολογισμός των ημερών χρήσης για περίοδο ενός μηνός από την πρώτη μέρα χρήσης δεν επηρεάζεται από την τυχόν διακοπή της χρήσης και την επανέναρξή της μέσα στην περίοδο του ενός μηνός που προαναφέρεται. 6. Ουδέν των εν τω παρόντι Μέρει διαλαμβανομένων εφαρμόζεται εφ οιασδήποτε λέμβου ή φορτηγίδος ήτις ήθελε χρησιμοποιηθεί διά την φόρτωσιν ή εκφόρτωσιν ετέρου σκάφους ή την μεταφοράν επιβατών προς επιβίβασιν εις ή αποβίβασιν εξ οιουδήποτε ετέρου σκάφους, εν τη περιοχή λιμένος. 18

19 ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ 1.- Σκάφος που δεν έχει τη δυνατότητα να κινηθεί αυτοδύναμα και χρησιμοποιεί ρυμουλκό για τη ρυμούλκησή του σε λιμάνι, καταβάλλει τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) Για χρήση ενός ρυμουλκού, και ανάλογα με το ρυμουλκό που θα χρησιμοποιήσει, δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος Μέρους. (β) για χρήση δύο ρυμουλκών, (ι) για μεν το πρώτο ρυμουλκό, δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος Μέρους. (ιι) για δε το δεύτερο ρυμουλκό, δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Μέρους. 2.-(1) Σκάφος που χρησιμοποιεί δεύτερο ρυμουλκό για την πλοήγησή του στις λιμενικές περιοχές Λεμεσού και Λάρνακας, καταβάλλει τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) 1018,70 για κάθε κίνηση του ρυμουλκού για περίοδο που δεν ξεπερνά τις δύο ώρες. (β) 509,36 για κάθε μισή ώρα ή μέρος αυτής, για την περίοδο χρήσης του ρυμουλκού που ξεπερνά τις δύο ώρες. (γ) 509,36 σε περίπτωση ακύρωσης της δήλωσης άφιξης του σκάφους ή της αίτησης για χρήση δεύτερου ρυμουλκού. 3.- Η χρήση δεύτερου ρυμουλκού για την πλοήγηση σκάφους γίνεται είτε όταν, κατά την κρίση του πλοηγού της Αρχής, επιβάλλεται κάτι τέτοιο, είτε όταν τούτο ζητηθεί από τον πλοίαρχο του σκάφους. 4.- Σκάφος που χρησιμοποιεί ρυμουλκό για την πλοήγησή του στους τερματικούς σταθμούς φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στις λιμενικές περιοχές Μονής και Ζυγίου και στους τερματικούς σταθμούς εκφόρτωσης πετρελαιοειδών Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, καταβάλλει τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) 1.901,62 για χρήση του ρυμουλκού για περίοδο που δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες. (β) 475,43 για κάθε μισή ώρα ή μέρος της, για την περίοδο χρήσης του ρυμουλκού που ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, χωρίς χρέωση οποιασδήποτε υπερωρίας. (γ) 950,78 σε περίπτωση ακύρωσης της δήλωσης άφιξης του σκάφους ή της αίτησης για χρήση ρυμουλκού. 5.- Σκάφος που χρησιμοποιεί ρυμουλκό για την πλοήγησή του στους τερματικούς σταθμούς φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών στη λιμενική περιοχή Λάρνακας, καταβάλλει τα ακόλουθα δικαιώματα: 19

20 (α) Σκάφος με μήκος μέχρι 140 μέτρα: (ι) 814,98 για χρήση του ρυμουλκού για περίοδο που δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες. (ιι) 203,74 για κάθε μισή ώρα ή μέρος της για την περίοδο χρήσης του ρυμουλκού που ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, χωρίς οποιεσδήποτε υπερωρίες. (ιιι) 475,43 σε περίπτωση ακύρωσης της δήλωσης άφιξης του σκάφους ή της αίτησης για χρήση ρυμουλκού. (β) σκάφος με μήκος πάνω από 140 μέτρα: (ι) 1.901,62 για χρήση του ρυμουλκού για περίοδο που δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες. (ιι) 475,43 για κάθε μισή ώρα ή μέρος της, για την περίοδο χρήσης του ρυμουλκού που ξεπερνά τις τέσσερις ώρες, χωρίς οποιεσδήποτε υπερωρίες. (ιιι) 950,78 σε περίπτωση ακύρωσης της δήλωσης άφιξης του σκάφους ή της αίτησης για χρήση ρυμουλκού. 6.- Τα δικαιώματα που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος Μέρους, περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση ρυμουλκού όσο και το προσωπικό που το επανδρώνει, χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση, οποτεδήποτε χρησιμοποιηθεί και/ ή απασχοληθεί. 7.- Σκάφος που χρησιμοποιεί ρυμουλκό σε περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος Μέρους, καταβάλλει, ανάλογα με την ιπποδύναμη του ρυμουλκού που χρησιμοποιείται, τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) για χρήση ρυμουλκού με ιπποδύναμη μέχρι 200 άλογα: 94,02 για κάθε ώρα ή μέρος της. (β) (γ) (δ) για χρήση ρυμουλκού με ιπποδύναμη από 201 άλογα μέχρι 1000 άλογα: 244,49 για κάθε ώρα ή μέρος της. για χρήση ρυμουλκού με ιπποδύναμη από 1001 άλογα μέχρι 2000 άλογα: 461,83 για κάθε ώρα ή μέρος της. για χρήση ρυμουλκού με ιπποδύναμη από 2001 άλογα και άνω: 950,80 για κάθε ώρα ή μέρος της. 8.- (1) Σε περίπτωση ακύρωσης της δήλωσης άφιξης και/ ή αναχώρησης σκάφους ή/και της αίτησης για χρήση δεύτερου ρυμουλκού, δεν καταβάλλονται δικαιώματα, νοουμένου ότι - (α) ενημερώνεται σχετικά ο πλοηγός, που είναι υπεύθυνος για την καθημερινή συνεδρία προγραμματισμού (port meeting), το αργότερο μέχρι τις 13:00 της ημέρας προγραμματισμού, όταν πρόκειται για εργάσιμη μέρα ή, το αργότερο μέχρι τις 12:00 όταν πρόκειται για Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, ή (β) ο προγραμματισμός αφορά άφιξη και/ ή αναχώρηση σκάφους στη διάρκεια των επισήμων ωρών εργασίας. 20

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 1 ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 9-1-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Φορτοεκφορτωτικές εργασίες επί γενικών εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Τιμολόγιο δικαιωμάτων για διέλευση εμπορευμάτων μέσα στους λιμενικούς χώρους αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α ΑΕ, χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. ( για πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες ) Οδηγός Διαδικασιών υποχρεώσεων περισυλλογής καταλοίπων 2013 Σελίδα 1 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011)

Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 4 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/B /2010), 235/28-11- 2011 (ΦΕΚ 3050/B /2011) 9-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ / ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΛΟΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Τα πλοία γενικού φορτίου (general cargo) μεταφέρουν ποικιλία φορτίων, όπως ξηρά / υγρά φορτία σε σάκους και δοχεία, μηχανήματα, οικοδομικά υλικά. ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 11/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2681 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.)

ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΘΕΜΑ 07 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 51ης / 28-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ( Ε.Σ.Α.Λ.) ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου 1. Σχετική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΟΛΠ Α.Ε. 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 2 -. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011)

ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (για το έτος 2011) Σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία οι διάφορες κατηγορίες πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" EIΔIKOI ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Θαλάσσια μεταφορά υλικών και μηχανημάτων με F/B ανοικτού τύπου, σε ένα ναυτικό ταξίδι από το λιμάνι Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ στη Λιμενική Ζώνη Ο.Λ.Π. Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β /14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011), 77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7

Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Λ.Β. Α.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Υ Π ' Α Ρ. 2 833 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν ο 284 / 26-11- 201 4 Αριθμός Μελών 7 Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος: Πρίγκος Ιωάννης Μέλη: Αναγνώστου Σωκράτης Αντιπρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Έχοντας υπ όψη : α)τις διατάξεις του Β. /τος 14/19-1-39 «Περί Λιµένων και Υπηρεσιών τούτων.»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89)

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3221.2/2/1989 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. (ΦΕΚ 435/Β/5-06-89) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟ/ΠΡΟΙΟΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΡΩΠΗ 2010 2009 2010-2009 Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ Ευρώπη 5.975.360.854 5.681.122.065 5,18% 05 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 614.655.866 525.271.909 17,02% Ευρωπαϊκή Ένωση 502.092.556 434.280.798 15,61% Ν.Α. Ευρώπη 55.940.419 45.956.249 21,73% Κ.Α.Κ. 50.364.903

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μορφολογία Εδάφους/ Πυθµένα Στάθµη Επιφάνειας της Θάλασσας Περιβαλλοντικές Συνθήκες Άνεµος Κύµατα Ρεύµατα Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Σεισµολογικά χαρακτηριστικά Χρήση του έργου Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

KK.CARGO CARE CYPRUS LTD

KK.CARGO CARE CYPRUS LTD Οκτώβριος 2012, ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΤΩΝ Αγαπητοί κύριοι εκθέτες, Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταφορών για αρκετές δεκαετίες, και ειδικά στην μεταφορά εμπορευμάτων από και προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΒ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α Ν Ω ΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΙ Α ( Ο.Λ.Β. Α.Ε.) Α ρ. Μ. Α.Ε.:49873/ 32/Β/01/ 030 ΕΔΡΑ Β ΟΛΟΣ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Προβλήτα Ταχ. Κώδικας : 382 21 ΒΟΛΟΣ E - mail : admin@port-volos.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ α) Λεωφορείο. Είναι κάθε όχημα με κινητήρα, που διαθέτει δέκα (10) και άνω θέσεις καθημένων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3937, 23/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1982 84 του 1984 224 του 1989 134 του 1991 148 του 1991 62(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με υποβολή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1

Δ. Μυλωνόπουλος / Ειδικά Θέματα Δικαίου 2014 1 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΆ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ 7. Εφαρμογές Δικαίου στη Ναυτιλία Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Καθηγητής πολιτισμική διάσταση παγκοσμιοποιη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα