ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25"

Transcript

1 ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 (Δλνπνηεκέλνη Καλνληζκνί) Σν ζπλεκκέλν θείκελν απνηειεί ελνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Νφκνπ ηεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζειίδεο Οη Καλνληζκνί απηνί είλαη: Κ.Γ.Π. 45/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 162/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 194/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 253/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 194/77 εκεξ Κ.Γ.Π. 284/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 20/83 εκεξ Κ.Γ.Π. 28/83 εκεξ Κ.Γ.Π. 104/83 εκεξ Κ.Γ.Π. 80/84 εκεξ Κ.Γ.Π. 105/84 εκεξ Κ.Γ.Π. 91/85 εκεξ Κ.Γ.Π. 124/85 εκεξ Κ.Γ.Π. 82/86 εκεξ Κ.Γ.Π. 95/86 εκεξ Κ.Γ.Π. 279/86 εκεξ Κ.Γ.Π. 198/87 εκεξ Κ.Γ.Π. 252/88 εκεξ Κ.Γ.Π. 224/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 225/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 339/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 165/92 εκεξ Κ.Γ.Π. 223/92 εκεξ Κ.Γ.Π. 318/93 εκεξ Κ.Γ.Π. 39/95 εκεξ Κ.Γ.Π. 107/95 εκεξ Κ.Γ.Π. 307/95 εκεξ Κ.Γ.Π. 330/96 εκεξ Κ.Γ.Π. 277/99 εκεξ εκεξ Κ.Γ.Π. 18/2002 εκεξ Κ.Γ.Π. 33/2003 εκεξ Κ.Γ.Π. 8/2004 εκεξ Κ.Γ.Π. 488/2004 εκεξ Κ.Γ.Π. 877/2004 εκεξ Κ.Γ.Π. 6/2005 εκεξ Κ.Γ.Π. 8/2006 εκεξ Κ.Γ.Π. 161/2006 εκεξ Κ.Γ.Π. 322/2006 εκεξ Κ.Γ.Π. 25/2007 εκεξ Κ.Γ.Π. 10/2008 εκεξ Κ.Γ.Π. Κ.Γ.Π. 03/2009 5/2010 εκεξ. εκεξ Κ.Γ.Π. 15/2011 εκεξ Κ.Γ.Π. 155/2011 εκεξ ειίδα 1 απφ 36

2 ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 (Δλνπνηεκέλνη Καλνληζκνί) Ζ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ ελαζθνχζα ηαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 ησλ πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1973 κέρξη 2011 ρνξεγνπκέλαο απηή εμνπζίαο εθδίδεη ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο αθνινχζνπο Καλνληζκνχο: 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (Καηαβιεηέα Γηθαηψκαηα) Καλνληζκνί ηνπ 1976 κέρξη (Αξ. 2) (1) Δλ ηνηο παξνχζη Καλνληζκνίο, εθηφο εάλ άιισο πξνθχπηε εθ ηνπ θεηκέλνπ «Αξρή» ζεκαίλεη ηελ θαζηδξπζείζαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ Αξρήλ Ληκέλσλ Κχπξνπ, πεξηιακβάλεη δε πάληα ππάιιεινλ θαη παλ πξφζσπνλ εμνπζηνδνηεζέληαο ππφ ηεο Αξρήο δηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δηά γλσζηνπνηήζεσο δεκνζηεπνκέλεο ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο.. «δέκα» ζεκαίλεη νηνλδήπνηε κέζνλ ζπζθεπαζίαο δηά ηελ κεηαθνξάλ αγαζψλ θαη πεξηιακβάλεη νηνλδήπνηε θηβψηηνλ, βάιαλ, βαιίηζαλ, ζήθελ, εκπνξεπκαηνθηβψηηνλ. 38 ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (1) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ 2011 Δξκελεία 59 ηνπ 1977 «εβδνκάο» ζεκαίλεη ρξνληθήλ πεξίνδνλ επηά ζπλερψλ εκεξψλ. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, «εκπνξεπκαηνθηβψηηνλ» ζεκαίλεη θηβψηηνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο πέξαλ ησλ ρηιίσλ ρηιηνγξάκκσλ εμ νηαζδήπνηε χιεο θαηεζθεπαζκέλνλ ρξεζηκνπνηνχκελνλ δηά ηελ κεηαθνξάλ αγαζψλ. «επηβαηηθφλ ζθάθνο» ζεκαίλεη ζθάθνο φπεξ κεηαθέξεη πιείνλαο ησλ δψδεθα επηβαηψλ. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, «εκέξα» ζεκαίλεη ηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ απφ ηεο ψξαο κέρξη ηεο ψξαο. «ηδησηηθφλ πισηφλ λαχδεηνλ» ζεκαίλεη πισηφλ λαχδεηνλ έηεξνλ ή πισηφλ λαχδεηνλ ηεο Αξρήο. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, ειίδα 2 απφ 36

3 «θαζαξά ρσξεηηθφηεο» (θ.ρ) ζεκαίλεη ηελ θαζαξάλ ρσξεηηθφηεηα ζθάθνπο ήηηο εκθαίλεηαη ελ ησ πηζηνπνηεηηθψ λενινγήζεσο ή ελ ησ πηζηνπνηεηηθψ θαηακεηξήζεσο απηνχ, εηο ελ δε πεξίπησζηλ εηο ηα ηνηαχηα πηζηνπνηεηηθά αλαγξάθνληαη δχν δεχγε ρσξεηηθνηήησλ, ηελ θαζαξάλ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δεχγνπο ηεο κείδνλνο ρσξεηηθφηεηνο. εηο ελ πεξίπησζηλ ην ζθάθνο δελ είλαη εθσδηαζκέλνλ δηά ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ε θαζαξά ρσξεηηθφηεο απηνχ ππνινγίδεηαη σο ήζειελ νξίζεη ε Αξρή. «ιέκβνο πξνζδέζεσο» ζεκαίλεη ιέκβνλ ή ιέκβνπο πξνζδέζεσο παξαρσξνπκέλαο θαηά ηνλ είζπινπλ ελ ιηκέλη ή ηνλ απφπινπλ εμ απηνχ ή θαηά ηελ κεηαθίλεζηλ ηνπ ζθάθνπο ελ ησ ιηκέλη εθ κηαο ζέζεσο πιεπξίζεσο εηο άιιελ. «λαπηηιηαθή γξακκή δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ» ζεκαίλεη λαπηηιηαθή γξακκή πνπ είηε απφ κφλε ηεο είηε σο θνηλνπξαμία έρεη ηελ Κχπξν σο θέληξν γηα ηηο δηακεηαθνκηζηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαθηλεί ζε έλα ρξφλν πέξαλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε δηακεηαθφκηζε κέζσ ηεο Κχπξνπ ηα νπνία απνηεινχλ πέξαλ ηνπ 75% ηεο θίλεζεο ηεο ελ ιφγσ γξακκήο. Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. III(I) Αξ. 2718, «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη 38 ηνπ 1973 νηνλδήπνηε λφκνλ ηξνπνπνηνχληα ή αληηθαζηζηψληα απηνχο. 59 ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (1) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ 2011 «πεξηνρή ιηκέλνο» ζεκαίλεη νηαλδήπνηε πεξηνρήλ ήηηο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ πεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ιηκέλνο, πξνιηκέλνο ή πεξηνρήο πινεγήζεσο. 134(1) ηνπ (Η) ηνπ 2006 «πινίαξρνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν, εθηφο απφ ηνλ πινεγφ, ην νπνίν θπβεξλά ή είλαη ππεχζπλν γηα ην ζθάθνο. «πινίν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ» ζεκαίλεη πινίν ην νπνίν κεηαθέξεη εκπνξεπκαηνθηβψηηα δηαζηάζεσλ 8 Υ8 Υ20, 8 Υ8 Υ30, 8 Υ8 Υ40 ή παξαπιήζησλ δηαζηάζεσλ θαη πνπ αλήθεη ή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ λαπηηιηαθή γξακκή δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. «πισηφλ λαχδεηνλ» ζεκαίλεη πισηφλ κέζνλ φπεξ δηαηίζεηαη δηα ηελ παξαβνιήλ ή πξπκλνδέηεζηλ ή πξφζδεζηλ ή ζηεξέσζηλ ζθάθνπο αιιά δελ πεξηιακβάλεη πισηφλ θξεπίδσκα. Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 2718, Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, «πισηφλ λαχδεηνλ ηεο Αξρήο» ζεκαίλεη πισηφλ λαχδεηνλ φπεξ δηαηίζεηαη θαη ηειεί ππφ ηελ δηαρείξηζηλ ηεο Αξρήο. ειίδα 3 απφ 36

4 «ζθάθνο» ή «πινίνλ» πεξηιακβάλεη παληφο είδνπο ζθάθνο ή ιέκβνλ ή θνξηεγίδα. «ζθάθνο παξάθηηαο θξνπαδηέξαο» ζεκαίλεη θάζε ζθάθνο πνπ πξαγκαηνπνηεί παξάθηηεο θξνπαδηέξεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ θαη ρξεζηκνπνηεί δηεπθνιχλζεηο ηεο Αξρήο κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή. «Σεισλεηαθφλ Γαζκνιφγηνλ» ζεκαίλεη ην ελ ησ πεξί Σεισλείσλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφκσ ηνπ 1975 ή ελ νησδήπνηε λφκσ ηξνπνπνηνχληη ή αληηθαζηζηψληη απηφλ πεξηερφκελνλ Σεισλεηαθφλ Γαζκνιφγηνλ. «Τδξνγνλάλζξαθεο» ζεκαίλεη θάζε είδνπο πεηξειαηνεηδή ζε ζηεξεά, πγξή ή αέξηα θαηάζηαζε, θαη πεξηιακβάλεη ην νξπθηφ αξγφ πεηξέιαην ή θπζηθή βελδίλε, θπζηθά πδξνγνλαλζξαθνχρα αέξηα, θαζψο θαη θάζε είδνπο ζπλαθή νξπθηά ή νπζίεο πνπ εμνξχζζνληαη καδί ηνπο. Κ.Γ.Π.155/2011 Δ.Δ.Παξ.ΗΗΗ(Η) Αξ.4491, (2) Οη ινηπνί φξνη, εθηφο εάλ άιισο πξνθχπηε εθ ηνπ θεηκέλνπ, θέθηεληαη ηελ απηήλ έλλνηα ελ απέδσθελ απηνίο ν Νφκνο. 3. Σα εθάζηνηε θαηαβιεηέα ηε Αξρή δηθαηψκαηα δηά ηελ ρξήζηλ ησλ ππφ ηελ δηθαηνδνζίαλ απηήο πεξηνρψλ ιηκέλσλ θαη ησλ ελ απηαίο εγθαηαζηάζεσλ θαη δη αγαζά, ππεξεζίαο ή δηεπθνιχλζεηο παξερνκέλαο ππφ ηεο Αξρήο ή πθ εηέξσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ ιηκέλσλ θαζνξίδνληαη ελ ησ Πίλαθη. 4.- (1) Ο Ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν ή θαη εληνιή ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή δηεπθφιπλζε ή άδεηα ή ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε ζθάθνο, φρεκα, δψν, αληηθείκελν ή ηδηνθηεζία ζε ζρέζε κε ηα νπνία είλαη πιεξσηέα νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα νθείιεη ρσξίο παξάιεηςε λα δεηήζεη απφ ηελ Αξρή ινγαξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ νθείινληαη. Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα. Πιεξσκή νθεηινκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ηφθσλ ηνχησλ. Κ.Γ.Π. 198/87 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 2237, (2) Σα εθάζηνηε νθεηιφκελα ζηελ Αξρή δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο είλαη πιεξσηέα πξνο ηελ Αξρή ακέζσο κφιηο εθδνζεί απφ ηελ Αξρή ν ινγαξηαζκφο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ θαη πξέπεη λα πιεξψλνληαη ακέζσο κφιηο απηά ήζειαλ απαηηεζεί απφ ηελ Αξρή. (3) Γηθαηψκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ δελ πιεξσζνχλ κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, θέξνπλ, απφ ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ, ηφθν ίζν πξνο ην αλψηαην επηηξεπφκελν απφ ην λφκν επηηφθην. 5.- (1) Ο ινγαξηαζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 4 απηψλ ησλ Καλνληζκψλ επηβαξχλεηαη κε πξφζζεην πνζνζηφ 50%, πνπ ππνινγίδεηαη πάλσ ζην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ δηθαησκάησλ, φηαλ παξέρνληαη ζηελ Αξρή αλαθξηβή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο κε βάζε νπνηαδήπνηε άιιε πξφλνηα. ειίδα 4 απφ 36

5 ΠΗΝΑΞ (Καλνληζκφο 3) ΜΔΡΟ Η - ΓΔΝΗΚΑ ΛΗΜΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 1.- (1) Γηα θάζε πινίν πνπ θηάλεη ζε πεξηνρή ιηκαληνχ απφ ιηκάλη ηεο αιινδαπήο θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ιηκεληθά δηθαηψκαηα: (α) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: (i) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 800 θφξνπο, 11,49 ζελη Άθημηο εηο πξψηελ πεξηνρήλ ιηκέλνο Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ (Η) Αξ. 2716, Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ (I) (ii) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 800 θφξσλ 5,70 ζελη (β) Λνηπά πινία: (i) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 800 θφξνπο, 13,78 ζελη (ii) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 800 θφξσλ, 6,90 ζελη Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηβαηηθψλ πινίσλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 258,37 (2) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3), γηα θάζε επηβαηηθφ πινίν πνπ θηάλεη ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο απφ ιηκάλη ηεο αιινδαπήο θαη πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζην κηα πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα γηα ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηαβάιινληαη γηα θάζε πξνζέγγηζε ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: Κ.Γ.Π. 307/95 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 3024, Δ.Δ. Παξ. III (I) (α) (β) Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ κέρξη ηνπο 800 θφξνπο, 6,90 ζελη Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ πέξαλ ησλ 800 θφξσλ, 3,42 ζελη Ννείηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα θάζε πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 129,23. Ννείηαη επίζεο φηη ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο δηθαησκάησλ κε βάζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν, ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν αθνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ πξνο ηελ Αξρή, εθφζνλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ειίδα 5 απφ 36

6 ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Με ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ε Αξρή ζα επηζηξέθεη ζηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε πνζά πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν. (3) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ή πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ (α) Έδσζε θνηλνπνίεζε ζηελ Αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηελέξγεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πινίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2). (β) παξέζρε ζηελ Αξρή ηηο ηπρφλ απαηηεζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δηελεξγεζέληα ή ζθνπνχκελα δξνκνιφγηα θαη ηηο ζπλαθείο δηεπζεηήζεηο. θαη (γ) ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεγγίζεηο ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν δφζεθε ε θνηλνπνίεζε. (4) ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ θηάλνπλ ζε πεξηνρή ιηκαληνχ απφ ιηκάλη ηνπ εμσηεξηθνχ, ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν θαη δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ Μέξνπο: Δ.Δ. Παξ. III (I) (α) Γηα πινία πνπ θηάλνπλ απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή γηα λα πάξνπλ ή λα αθήζνπλ κέινο ή κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή γηα λα εθνδηαζηνχλ κε θαχζηκα ή πξνκήζεηεο, πιεξψλνληαη δηθαηψκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 1 αιιά ην πνζφ απηψλ ησλ δηθαησκάησλ δελ ζα μεπεξλά ηα 143,55. (β) γηα πινία πνπ θηάλνπλ θαη παξακέλνπλ ζε πεξηνρή ιηκαληνχ κε ζθνπφ λα πάξνπλ νδεγίεο γηα ηα κειινληηθά ηνπο δξνκνιφγηα (on orders), πιεξψλνληαη δηθαηψκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 1 απμεκέλα θαηά πνζνζηφ 50%. 2.- Δάλ ζθάθνο ελ ζρέζεη πξνο ην νπνίνλ θαηεβιήζεζαλ δηθαηψκαηα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο πξνζεγγίζε θαηεπζείαλ εηο δεπηέξαλ ή ηξίηελ πεξηνρή ιηκέλνο άλεπ πξνζεγγίζεσο ελ ησ κεηαμχ εηο ιηκέλα ηεο αιινδαπήο, ηφηε ελ ζρέζεη πξνο ηελ δεπηέξαλ ή ηξίηελ πξνζέγγηζηλ ηνπ ζθάθνπο σο άλσ ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηεο παξαγξάθνπ 1 δηθαησκάησλ. 3.- Γη αγαζά εηζαγφκελα ή εμαγφκελα δηά ηηλνο πεξηνρήο ιηκέλνο θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ιηκεληθά δηθαηψκαηα: Άθημηο εηο δεπηέξαλ ή ηξίηελ πεξηνρήλ ιηκέλνο. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ.III (I) Αξ. 1730, Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δη αγαζά εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα δηά πεξηνρήο ιηκέλνο. Κ.Γ.Π.155/2011 Δ.Δ. Παξ.ΗΗΗ(Η) Αξ.4491, ειίδα 6 απφ 36

7 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ (i) Οπνηνδήπνηε θνξηίν εληφο δεκάησλ, φηαλ ην αθαζάξηζην βάξνο εθάζηνπ δέκαηνο ππεξβαίλεη ηα 1000, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ησλ θαηεγνξηψλ (iii)(β), (iii)(γ), (iv), (vii), (viii), (x)(β), (x)(γ), (x)(δ), (x)(ε), (x)(ζη), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv), (xxv), (xxvi) θαη (xxvii), φηαλ θάζε κνλάδα παξαδίδεηαη ζηνλ παξαιήπηε ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία εηζάγεηαη ή εμάγεηαη, αλεμάξηεηα αλ ην θνξηίν αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο. θελά εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Μνλάο Δπηβαξχλζεσο Αλά 1000 πληειεζηήο (ζελη) 589,88 (ii) Εσνηξνθαί δστθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο, δεκεηξηαθά θαη ινηπνί ζπφξνη: (α) ρχδελ ή εηο ζάθνπο (β) ινηπά δέκαηα ζπζθεπαζίαο Αλά 100 Σν απηφ 11,49 54,56 (iii) Μέηαιια: (α) ίδεξνο, ράιπβαο, ιεπθνζίδεξνο ραιθφο, νξείραιθνο ζε θχιια, ξάβδνπο, δνθνχο, ξνιά, ζσιήλεο, πιέγκαηα, αιχζνπο, ή άιιε θαηεξγαζκέλε ή αθαηέξγαζηε κνξθή, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ησλ θαηεγνξηψλ (iii)(γ) θαη (xxvii). (β) Αξγίιην (αινπκίλην), ξάβδνη, θνίια είδε θαη ζσιήλεο θάζε είδνπο απφ αξγίιην (αινπκίλην), εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ηεο θαηεγνξίαο (xxvii). (γ) Διαηήξηα, ειάζκαηα ειαηεξίσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα θαη θαιχκκαηα απνρεηεχζεσλ θαη ππνλφκσλ ρπηά απφ ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα. Αλά 100 Αλά 100 Αλά ,41 34,71 48,22 ειίδα 7 απφ 36

8 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο πληειεζηήο (ζελη) (iv) Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα: (α) κνηνζηθιέηεο Δθάζηε 2.000,94 (β) απηνθίλεηα Έθαζηνλ 7.000,00 (γ) απηνθίλεηα πεξηεγεηψλ Έθαζηνλ 2.200,60 (δ) γεσξγηθνί ειθπζηήξεο Έθαζηνο 1.000,00 (ε) κεραλήκαηα: (η) ρεηξνθίλεηα Έθαζηνλ 2.500,00 (ηη) άιια Έθαζηνλ 7.000,00 (v) Έιαηα ηνπ πεηξειαίνπ θαη έιαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη αθαηέξγαζηα ζπνξέιαηα πνπ θνξηψλνληαη ή εθθνξηψλνληαη ρχκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θνξηίσλ κέζσ αγσγνχ. Αλά 1000 ιίηξα 151,58 (vi) ξπδα θαη ζάθραξηο ρχδελ ή εηο ζάθθνπο. Αλά ,69 (vii) Άιεπξα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία. Αλά ,43 (viii) Ξπιεία ζε νπνηαδήπνηε θαηεξγαζκέλε ή αθαηέξγαζηε κνξθή. θηβψηηα κε ζπλεξκνινγεκέλα. Αλά θπβηθφλ κέηξνλ 385,70 (ix) (x) Ακκσλία, ζεητθφ νμχ θαη θάιιην (ζεητθφ ή ρισξηνχρν). Οξπθηά: Αλά 100 8,63 (α) Φσζθνξίηεο, θάξβνπλν, πεηξνθάξβνπλν. Αλά 100 8,63 (γ) Γχςνο, ζθχξα, άκκνο Αλά 100 1,73 ειίδα 8 απφ 36

9 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο (δ) Φαηφρσκα. Αλά 100 (ε) Πεληνλίηεο. Αλά 100 πληειεζηήο (ζελη) 4,25 7,72 (ζη) Σζηκεληνζνβάδεο, ζθφλεο ζπαηνπιαξίζκαηνο, θφιιεο πιαθηδίσλ. Αλά 100 9,66 (δ) Λνηπά. Αλά ,19 (xi) Ορήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο αγαζψλ, φηαλ εηζάγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηέηνησλ κεηαθνξψλ, άζρεηα αλ κεηαθέξνπλ αγαζά θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηθαησκάησλ γηα ηέηνηα αγαζά: (α) Αξζξσηά νρήκαηα, θνξηεγά απηνθηλνχκελα νρήκαηα θαη ξπκνπιθά απηνθηλνχκελα νρήκαηα Σν θαζέλα 2.416,38 (β) Ρπκνπιθνχκελα νρήκαηα: (i) Μήθνπο κέρξη 6,33 κέηξα Σν θαζέλα 574,20 (ii) Μήθνπο πάλσ απφ 6,33 κέηξα Σν θαζέλα 1.053,35 (xii) Φπγεία: (α) Βηνκεραληθνί ςχθηεο λεξνχ (industrial water coolers). Έθαζηνο 482,12 (β) Λνηπά Έθαζηνλ 737,33 (xiii) Πιπληήξηα Σν θαζέλα 737,33 (xiv) Βίληεν Σν θαζέλα 737,33 (xv) Σειενξάζεηο Ζ θαζεκηά 737,33 (xvi) πζθεπέο θιηκαηηζκνχ (air conditions) Ζ θαζεκηά 737,33 ειίδα 9 απφ 36

10 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο πληειεζηήο (ζελη) (xvii) (xviii) Εσληαλά δψα. (α) Παηάηεο, παηαηφζπνξνο, ραξνχπηα, ζηαθίδα. Έθαζηνλ 20,22 (i) ε εκπνξεπκαηνθηβψηηα Αλά 1000 (ii) Λνηπά δέκαηα ζπζθεπαζίαο. Αλά 1000 (β) Δζπεξηδνεηδή (i) ε εκπνξεπκαηνθηβψηηα Αλά 1000 (ii) Λνηπά δέκαηα ζπζθεπαζίαο Αλά ,28 17,19 37,28 2,90 (γ) ηαθχιηα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία Αλά ,28 (xix) Υαινχκηα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία. Αλά ,28 (xx) Οηλνπλεχκαηα, γιεχθνο ζηαθπιηψλ, δχζνο, μχδη, θξαζηά ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία εθηφο απφ εκθηαισκέλα ή εγθπηησκέλα. Αλά ,28 (xxi) Υπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ζπκππθλσκέλνη ή ζε ζθφλε, αλαςπθηηθά, θξνπηνπνηά θαη θξαζηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ηεο θαηεγνξίαο (xx). Αλά ,70 (xxii) Υεκηθά θαη θπζηθά ιηπάζκαηα, ζείνλ. Αλά ,07 (xxiii) Πιαζηηθέο ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (φπσο ζπλδέζεηο, γσλίεο, αξκνί), πιαζηηθά είδε ζπζθεπαζίαο (φπσο ζάθνη, ζαθνπιάθηα, θνπηηά, θηβψηηα). Αλά ,63 ειίδα 10 απφ 36

11 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο πληειεζηήο (ζελη) (xxiv) Κνπηηά, θηβψηηα θαη άιια είδε ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί ή ραξηφλη. Αλά ,12 (xxv) Κέιπθνο μεξψλ θαξπψλ ζε ζθφλε ή ζξαχζκαηα. Αλά ,42 (xxvi) Φήθηξεο, πηλέια, βχζκαηα θαη θχιηλδξνη γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα ή παξφκνηα. (xxvii) Απνξξίκκαηα, ζξαχζκαηα ή απνθφκκαηα κεηάιισλ, πιαζηηθψλ, ραξηηνχ, ραξηνληψλ, γπαιηνχ ή μχινπ. Αλά 1000 Αλά ,71 48,22 (xxviii) Λνηπά Αλά ,84 4. Γη αγαζά ελ δηακεηαθνκίζεη εηζαγφκελα θαη αθνινχζσο εμαγφκελα εηο ηελ αιινδαπήλ απ επζείαο εθ ηηλνο ηεισλεηαθήο απνζήθεο ή απνζήθεο απνηακηεχζεσο ή δεκνζίαο απνζήθεο απνηακηεχζεσο ή ρψξνπ ηηλφο εληφο ηνπ ιηκέλνο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Γη εκπνξεπκαηνθηβψηηα: 35,34 ζελη ( ) αλά Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δη αγαζά ελ δηακεηαθνκίζεη. Κ.Γ.Π. 162/76 Δ.Δ.Παξ. III (I) Αξ. 1288, (β) Λνηπά: 83,96 ζελη( ) αλά (1) Γη αγαζά κεηαθνξησλφκελα εληφο πεξηνρήο ιηκέλνο απφ ηηλνο πινίνπ εηο έηεξνλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηνο κέρξη 1000 ηφλλσλ D.W. θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Δάλ ε κεηαθφξησζηο ιακβάλε ρψξα εληφο ηεο πεξηνρήο ιηκέλνο Λεκεζνχ: Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δη αγαζά κεηαθνξησλφκελα απφ ηηλνο πινίνπ εηο έηεξνλ. Δ.Δ. Παξ. III (1) Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, (i) Δκπνξεπκαηνθηβψηηα: 215,33 ζελη( ) αλά 1000 ή κέξνο απηψλ. (ηη) Λνηπά: 539,78 ζελη( ) αλά ειίδα 11 απφ 36

12 (β) Δάλ ε κεηαθφξησζηο ιακβάλε ρψξαλ εληφο νηαζδήπνηε άιιεο εηέξαο πεξηνρήο ιηκέλνο: (i) Δκπνξεπκαηνθηβψηηα: 143,55 ζελ( ) αλά 1000 ή κέξνο απηψλ. (ii) Λνηπά: 358,89 ζελη( ) αλά (2) Γη αγαζά κεηαθνξησλφκελα εληφο πεξηνρήο ιηκέλνο απφ ηηλνο πινίνπ εηο έηεξνλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηνο κεγαιπηέξαο ησλ 1000 ηφλλσλ D.W. θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (i) Δκπνξεπκαηνθηβψηηα: 45,94 ζελη αλά 1000 ή κέξνο απηψλ (ii) Τδξνγνλάλζξαθεο: 10,00 ζελη αλά 1000 ή κέξνο απηψλ. (iii) Λνηπά: 109,09 ζελη( ) αλά (3) Γηα αγαζά πνπ κεηαθνξηψλνληαη κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ γηα πξψηε θνξά απφ έλα πινίν ζε άιιν πνπ βξίζθεηαη αγθπξνβνιεκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δεχηεξε θνξά απφ ην αγθπξνβνιεκέλν πινίν ζε άιιν πιεξψλνληαη δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθφξησζεο ησλ αγαζψλ γηα πξψηε θνξά. 6.-(1) Απφ επηβάηεο πνπ αλαρσξνχλ απφ πεξηνρή ιηκαληνχ γηα ην εμσηεξηθφ θαηαβάιινληαη γεληθά ιηκεληθά δηθαηψκαηα σο αθνινχζσο: (α) Απφ θάζε επηβάηε πνπ αλαρσξεί κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ άθημή ηνπ κε ην ίδην ζθάθνο κε ην νπνίν αθίρζεθε δηθαίσκα χςνπο 2,21 (β) Απφ θάζε άιιν επηβάηε δηθαίσκα χςνπο 15,46. (2)(α) Απφ θάζε επηβάηε πνπ επηβηβάδεηαη ζε ζθάθνο παξάθηηαο θξνπαδηέξαο, θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα χςνπο 96,42 ζελη( ) Κ.Γ.Π.105/84, Δ.Δ. Παξ. III(I) Αξ.1948, Κ.Γ.Π.155/2011 Δ.Δ.Παξ. ΗΗΗ(Η) Αξ.4491, Κ.Γ.Π. 20/83 Δ.Δ. Παξ. III(I Αξ.1834, Γηθαηψκαηα. Κ.Γ.Π. 318/93 Δ.Δ. Παξ.III(I) Αξ.2845, (ε ηζρχο απηήο ηεο παξα. άξρηζε , Κ.Γ.Π. 318/93) (β) Απφ θάζε επηβάηε πνπ επηβηβάδεηαη ζε ζθάθνο παξάθηηαο θξνπαδηέξαο κε γπάιηλν ππζκέλα (glass - bottom), θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα χςνπο 48,22 ζελη( ) (γ) Απφ θάζε επηβάηε πνπ επηβηβάδεηαη ζε ηνπξηζηηθφ ππνβξχρην ζθάθνο γηα ππνβξχρηα μελάγεζε, θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα χςνπο 96,42ζελη( ) 7.- Κάζε ιεσθνξείν πνπ εηζέξρεηαη ζην ιηκεληθφ ρψξν γηα λα παξαιάβεη επηβάηεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα μελάγεζε ζηελ ελδνρψξα, θαηαβάιιεη δηθαίσκα χςνπο 3,85. ειίδα 12 απφ 36

13 ΜΔΡΟ IΗ - ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΗΟΤ 1. θάθνο, ην νπνίν παξακέλεη ζην αγθπξνβφιην ησλ ιηκεληθψλ πεξηνρψλ Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο πέξαλ ησλ πέληε εκεξψλ, πιελ ηνπ ζθάθνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη γξαπηή άδεηα απφ ηελ Αξρή γηα λα πξνκεζεχεη κε θαχζηκα άιια ζθάθε, ή ζθάθνο, πνπ ην νιηθφ κήθνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, ην νπνίν είηε αζρνιείηαη κε παξάθηηεο θξνπαδηέξεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ είηε δελ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, θαηαβάιιεη, κεηά ηελ πέκπηε κέξα, ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) πινίν κε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα κέρξη 5000 θφξνπο: 25,30 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. (β) πινίν κε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα 5001 κέρξη θφξνπο: 37,94 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. (γ) πινίν κε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα θφξνπο θαη άλσ: 50,55 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. ΜΔΡΟ III ΠΛΟΖΓΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 1.-(1)Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ζθάθε γηα ηελ πινήγεζή ηνπο ζε ιηκάλη θαηά ηνλ είζπινπλ ή απφπινπλ είλαη ηα αθφινπζα: Γεληθά δηθαηψκαηα. (α) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: (η) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 8,63 ζελη( ). (ηη) Γηα θάζε ρψξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 2,90 ζελη( ) β) Λνηπά πινία: (η) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 10,30 ζελη( ) (ηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 6,90 ζελη( ) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 3,42 ζελη( ) (2) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3), γηα θάζε επηβαηηθφ πινίν πνπ θηάλεη ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο απφ ιηκάλη ηεο αιινδαπήο θαη πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζην κηα πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα γηα ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα γηα θάζε πινήγεζή ηνπ θαηά ηνλ είζπινπλ κέζα ζην ιηκάλη ή ηνλ απφπινπλ απφ απηφ: Κ.Γ.Π.307/95 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 3024, Δ.Δ. Παξ. III (I) ειίδα 13 απφ 36

14 (α) Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 6,90 ζελη( ) (β) Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ, 3,42 ζελη( ) Ννείηαη φηη ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο δηθαησκάησλ κε βάζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν, ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν αθνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ πξνο ηελ Αξρή, εθφζνλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Με ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ ε Αξρή ζα επηζηξέθεη ζηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε πνζά πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν. (3) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ή πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ (α) Έδσζε θνηλνπνίεζε ζηελ Αξρή πξηλ ηε έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηελέξγεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πινίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2). (β) παξέζρε ζηελ Αξρή ηηο ηπρφλ απαηηεζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δηελεξγεζέληα ή ζθνπνχκελα δξνκνιφγηα θαη ηηο ζπλαθείο δηεπζεηήζεηο. θαη (γ) ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεγγίζεηο ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν δφζεθε ε θνηλνπνίεζε. 2.- Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ζθάθνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη γξαπηή άδεηα απφ ηελ Αξρή γηα λα πξνκεζεχεη κε θαχζηκα άιια ζθάθε ή ζθάθνο πνπ ην νιηθφ κήθνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, ην νπνίν είηε αζρνιείηαη κε παξάθηηεο θξνπαδηέξεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ είηε δελ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ ή ζθάθνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη εηδηθή γξαπηή άδεηα ηεο Αξρήο λα ρξεζηκνπνηεί, σο βάζε ηνπ, πεξηνρή ιηκαληνχ γηα λα δηεμάγεη βνεζεηηθέο ιηκεληθέο εξγαζίεο, θαηαβάιιεη πινεγηθά δηθαηψκαηα, κφλν αλ θαηά ηνλ είζπινπ ή ηνλ απφπινπ ή ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζην/ απφ/ κέζα ζην ιηκάλη ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πινεγνχ. 3.- Αλεμαξηήησο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ηα θαηαβιεηέα δηθαηψκαηα δηά ηελ πινήγεζηλ θαηά ηνλ είζπινπλ εληφο ιηκέλνο ή ηνλ απφπινπλ εμ απηνχ ζθαθψλ πξνζεγγηδφλησλ εηο ηνλ ιηκέλα κφλν δη εμαγσγάο είλαη ηα αθφινπζα: (α) Γη έθαζηνλ θφξνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) Γηθαηψκαηα δηά ζθάθε πξννξηδφκελα δη εμαγσγάο. Δ.Δ. Παξ. III (I) (β) (γ) Γη έθαζηνλ θφξνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ θαη κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) Γη έθαζηνλ θφξνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 2,90 ζελη( ) 4.- Γηα ηε κεηαθίλεζε ζθάθνπο κέζα ζε ιηκάλη θαηαβάιινληαη Γηθαηψκαηα δηά ειίδα 14 απφ 36

15 (α) ηα αθφινπζα πινεγηθά δηθαηψκαηα: Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: κεηαθίλεζηλ ζθάθνπο. Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 2718, Δ.Δ. Παξ. III (I) (η) (ηη) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 2,90 ζελη( ) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 2,90 ζελη( ) (β) Λνηπά πινία: (η) (ηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 6,90 ζελη( ) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 3,42 ζελη( ) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 3,42 ζελη( ) 5.- Σα ελ ηαηο παξαγξάθνηο 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαζνξηδφκελα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπζη θαη ηαο ππεξεζίαο ξπκνπιθνχ, νπδέλ φκσο ζθάθνο απαιιάηηεηαη ηεο θαηαβνιήο ησλ ηνηνχησλ δηθαησκάησλ ή κέξνπο απηψλ σο εθ ηνπ φηη δελ εθξίζε ππφ ηεο Αξρήο αλαγθαία ε ρξήζηο ξπκνπιθνχ ή σο εθ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκνλ ηνηνχην. 6.- Σν θαηψηαην φξην ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε απηφ ην Μέξνο είλαη: (α) Γηα πινίν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: 35,89 Γηθαηψκαηα δη ππεξεζίαο ξπκνπιθνχ Καηψηαηνλ φξηνλ θαηαβιεηέσλ δηθαησκάησλ. (β) Γηα ηα ινηπά πινία: 43, Γηα ηελ πινήγεζε ζθάθνπο ζην ιηκάλη ηνπ Βαζηιηθνχ απφ πινεγφ ηεο Αξρήο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) 241,06 γηα θάζε πινήγεζε, λννπκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ηνπ πινεγνχ γηα θάζε πινήγεζε δελ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ κεηάβαζεο ηνπ πινεγνχ ζην ιηκάλη ηνπ Βαζηιηθνχ θαη επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ. (β) 48,22 γηα θάζε ψξα ή κέξνο απηήο, γηα απαζρφιεζε ηνπ πινεγνχ πνπ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο. ειίδα 15 απφ 36

16 ΜΔΡΟ ΗV.- ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΑΡΑΒΟΛΖ 1.-(1) Γηα θάζε πινίν πνπ παξαβάιιεηαη ή πξπκλνδεηείηαη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξνζδέλεηαη ή ζηεξεψλεηαη θαηά κήθνο ή ζε πξνθπκαία ή πξνβιήηα ή κφληκν ή πισηφ θξεπίδσκα κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: Γηα πινίν πνπ πξνζεγγίδεη ζε πεξηνρή ιηκαληνχ κφλν γηα εμαγσγέο: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 3,42 ζελη( ) Κ.Γ.Π. 307/95 Αξ.3024, (2) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3), γηα θάζε επηβαηεγφ πινίν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο θαη πξαγκαηνπνηεί ζην ελ ιφγσ ιηκάλη ηνπιάρηζην κηα πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα γηα ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 3,42 ζελη( ) Ννείηαη φηη ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο δηθαησκάησλ κε βάζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν, ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν αθνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ πξνο ηελ Αξρή, εθφζνλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (4) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Με ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ε Αξρή ζα επηζηξέθεη ζηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε πνζά πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνλννπκέλσλ ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν. (3) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ή πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ (α) Έδσζε θνηλνπνίεζε ζηελ Αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηελέξγεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πινίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2). (β) (γ) παξέζρε ζηελ Αξρή ηηο ηπρφλ απαηηεζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δηελεξγεζέληα ή ζθνπνχκελα δξνκνιφγηα θαη ηηο ζπλαθείο δηεπζεηήζεηο. Καη ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεγγίζεηο ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν δφζεθε ε θνηλνπνίεζε. (4) Γηα θάζε άιιν πινίν: (α) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 5,70 ζελη( ) (β) Λνηπά πινία: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 6,90 ζελη( ) ειίδα 16 απφ 36

17 2. Γη έθαζηνλ ζθάθνο παξαβαιιφκελνλ ή πξπκλνδεηνχκελνλ ή άιισο πσο πξνζδελφκελνλ ή ζηεξενχκελνλ εηο πισηφλ λαχδεηνλ εληφο ηεο πεξηνρήο ιηκέλνο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Γηά πισηά λαχδεηα ηεο Αξρήο: Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δηά ηελ παξαβνιήλ, πξπκλνδέηεζηλ θηι. ζθάθνπο εηο πισηά λαχδεηα. Αξ.3479, Γη έθαζηνλ θφξνλ ηεο θαζαξάο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζθάθνπο, θαζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο, 3,42 ζελη( ) (β) Γη ηδησηηθά πισηά λαχδεηα: Γη έθαζηνλ θφξνλ ηεο θαζαξάο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζθάθνπο, θαζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο, 3,42 ζελη( ) 3. Σν θαηψηαηνλ φξηνλ ησλ δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαηαβιεηέσλ δηθαησκάησλ είλαη: (α) Γηα ζθάθε πνπ παξακέλνπλ κέζα ζην ιηκάλη γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο 180 κέξεο Καηψηαηνλ φξηνλ θαηάβιεηέσλ δηθαησκάησλ. Κ.Γ.Π. 165/92 Αξ. 2718, (η) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, 35,89 γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο. (ηη) Λνηπά πινία, 43,09 γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο. (β) Γηά ζθάθε παξακέλνληα εληφο ηνπ ιηκέλνο δηά ρξνληθήλ πεξίνδνλ ππεξβαίλνπζαλ ηαο 180 εκέξαο: (η) Καζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο δηά ηαο πξψηαο 180 εκέξαο: 43,09 (ηη) Καζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ 180ήλ εκέξαλ: 86,13. (γ) Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν παξακνλήο ζην ιηκάλη, γηα ζθάθε πνπ εμαζθαιίδνπλ εηδηθή άδεηα ηεο Αξρήο πνπ πξπκλνδεηνχλ ζε ζέζε πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Αξρή κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ, πνπ πε-ξηθιείεηαη απφ ιηκελνβξαρίνλεο: 17,19 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. 4. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, γηα θάζε ζθάθνο ην νιηθφ κήθνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, ην νπνίν είηε αζρνιείηαη κε παξάθηηνπο πιφεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ είηε δελ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, θαη πνπ παξαβάιιεηαη ή πξπκλνδεηείηαη ή άιισο πσο πξνζδέλεηαη ή ζηεξενχηαη θαηά κήθνο ή ζε πξνθπκαία ή απνβάζξα ή πξνβιήηα ή κφληκν ή πισηφ θξεπίδσκα ή πισηφ λαχδεην κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ, ή αγθπξνβνιεί ή πξπκλνδεηείηαη ή Κ.Γ.Π. 82/86 Αξ. 2127, Γηθαηψκαηα πνπ πιεξψλνληαη γηα ηελ παξαβνιή, πξπκλνδέηεζε θηι. ζθάθνπο νιηθνχ κήθνπο πνπ δελ μεπεξλά ηα 45κ. Κ.Γ.Π. 279/86 ειίδα 17 απφ 36

18 πιαγηνδεηείηαη πάλσ ζε άιιν ζθάθνο κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ιηκελνβξαρίνλεο, θαηαβάιινληαη ηα πην θάησ δηθαηψκαηα: (α) Γηα ζθάθνο ην νιηθφ κήθνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 7,50 κέηξα: Γηα ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο παξακνλήο πάλσ ζε εηήζηα βάζε γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή ιηκαληνχ: 51,69 γηα θάζε κέηξν ηνπ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο ή κέξνο ηνπ. Αξ. 2193, (β) Γηα ζθάθνο ην νιηθφ κήθνο ηνπ νπνίνπ ππεξβαίλεη ηα 7,50 κέηξα αιιά φρη ηα 45 κέηξα: (η) 27,59 σεντ( ) γηα θάζε κέηξν ηνπ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο ή κέξνο ηνπ γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: Ννείηαη φηη ην πνζφ απηψλ ησλ δηθαησκάησλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαινγεί γηα παξακνλή 5 εκεξψλ. (ηη) Γηα ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο παξακνλήο πάλσ ζε εηήζηα βάζε γηα νπνηαδήπνηε πεξηνρή ιηκαληνχ: 75,44 γηα θάζε κέηξν ηνπ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο ή κέξνο ηνπ 5.-(1)Γηα θάζε ζθάθνο πνπ παξαβάιιεηαη ή πξπκλνδεηείηαη ή άιισο πσο πξνζδέλεηαη ή ζηεξεψλεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πξνβιήηα ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πάθνπ θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα θαη δελ ζα έρνπλ εθαξκνγή νη πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 απηνχ ηνπ Μέξνπο: (α) Καηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Μαΐνπ κέρξη θαη ηελ 31 ε Οθησβξίνπ θάζε ρξφλνπ: Κ.Γ.Π. 225/91 Αξ. 2619, Γηθαηψκαηα γηα ρξήζε ηεο λνηηνδπηηθήο πξνβιήηαο ηνπ ιηκαληνχ ηεο Πάθνπ Αξ.3479, (η) Γηα θάζε κέξα ή κέξνο ηεο, ηηο πξψηεο 6 κέξεο: (ηη) Γηα θάζε κέξα ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 6 ε κέξα κέρξη θαη ηε 13 ε κέξα: (ηηη) Γηα θάζε κέξα ή κέξνο ηεο κεηά ηε 13 ε κέξα: 86,13 ζελη( ) γηα θάζε κέηξν ηνπ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο ή κέξνο ηνπ. 143,55 ζελη( ) γηα θάζε κέηξν ηνπ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο ή κέξνο ηνπ. 574,20 ζελη( ) γηα θάζε κέηξν ηνπ κήθνπο ηνπ ζθάθνπο ή κέξνο ηνπ. (β) Καηά ηελ ππφινηπε πεξίνδν θάζε ρξφλνπ, κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ππνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδνληαη ζην (α) απηήο ηεο ππνπαξαγξάθνπ κεησκέλνπο θαηά 50%. (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ν ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ ρξήζεο γηα πεξίνδν ελφο κελφο απφ ηελ πξψηε κέξα ρξήζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηπρφλ δηαθνπή ηεο ρξήζεο θαη ηελ επαλέλαξμή ηεο κέζα ζηελ πεξίνδν ηνπ ελφο κελφο πνπ πξναλαθέξεηαη. ειίδα 18 απφ 36

19 6. Οπδέλ ησλ ελ ησ παξφληη Μέξεη δηαιακβαλνκέλσλ εθαξκφδεηαη εθ νηαζδήπνηε ιέκβνπ ή θνξηεγίδνο ήηηο ήζειε ρξεζηκνπνηεζεί δηά ηελ θφξησζηλ ή εθθφξησζηλ εηέξνπ ζθάθνπο ή ηελ κεηαθνξάλ επηβαηψλ πξνο επηβίβαζηλ εηο ή απνβίβαζηλ εμ νηνπδήπνηε εηέξνπ ζθάθνπο, ελ ηε πεξηνρή ιηκέλνο. ΜΔΡΟ V ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΡΤΜΟΤΛΚΟΤ 1.- θάθνο πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζεί απηνδχλακα θαη ρξεζηκνπνηεί ξπκνπιθφ γηα ηε ξπκνχιθεζή ηνπ ζε ιηκάλη, θαηαβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Γηα ρξήζε ελφο ξπκνπιθνχ, θαη αλάινγα κε ην ξπκνπιθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο Μέξνπο. (β) γηα ρξήζε δχν ξπκνπιθψλ, (η) γηα κελ ην πξψην ξπκνπιθφ, δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ παξφληνο Μέξνπο. (ηη) γηα δε ην δεχηεξν ξπκνπιθφ, δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο Μέξνπο. 2.-(1) θάθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί δεχηεξν ξπκνπιθφ γηα ηελ πινήγεζή ηνπ ζηηο ιηκεληθέο πεξηνρέο Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο, θαηαβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) 986,16 γηα θάζε θίλεζε ηνπ ξπκνπιθνχ γηα πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο δχν ψξεο. (β) 493,09 γηα θάζε κηζή ψξα ή κέξνο απηήο, γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ ξπκνπιθνχ πνπ μεπεξλά ηηο δχν ψξεο. (γ) 493,09 ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δήισζεο άθημεο ηνπ ζθάθνπο ή ηεο αίηεζεο γηα ρξήζε δεχηεξνπ ξπκνπιθνχ. 3.- Ζ ρξήζε δεχηεξνπ ξπκνπιθνχ γηα ηελ πινήγεζε ζθάθνπο γίλεηαη είηε φηαλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πινεγνχ ηεο Αξρήο, επηβάιιεηαη θάηη ηέηνην, είηε φηαλ ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ πινίαξρν ηνπ ζθάθνπο. 4.- θάθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ξπκνπιθφ γηα ηελ πινήγεζή ηνπ ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θνξηνεθθφξησζεο πεηξειαηνεηδψλ ζηηο ιηκεληθέο πεξηνρέο Μνλήο θαη Επγίνπ θαη ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο εθθφξησζεο πεηξειαηνεηδψλ Αθξσηεξίνπ θαη Γεθέιεηαο, θαηαβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) 1.840,87 γηα ρξήζε ηνπ ξπκνπιθνχ γηα πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο. (β) 460,24 γηα θάζε κηζή ψξα ή κέξνο ηεο, γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ ξπκνπιθνχ πνπ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο, ρσξίο ρξέσζε νπνηαζδήπνηε ππεξσξίαο. (γ) 920,41 ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δήισζεο άθημεο ηνπ ζθάθνπο ή ηεο αίηεζεο γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ. ειίδα 19 απφ 36

20 5.- θάθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ξπκνπιθφ γηα ηελ πινήγεζή ηνπ ζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θνξηνεθθφξησζεο πεηξειαηνεηδψλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή Λάξλαθαο, θαηαβάιιεη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) θάθνο κε κήθνο κέρξη 140 κέηξα: (η) 788,94 γηα ρξήζε ηνπ ξπκνπιθνχ γηα πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο. (ηη) 197,23 γηα θάζε κηζή ψξα ή κέξνο ηεο γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ ξπκνπιθνχ πνπ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο, ρσξίο νπνηεζδήπνηε ππεξσξίεο. (ηηη) 460,24 ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δήισζεο άθημεο ηνπ ζθάθνπο ή ηεο αίηεζεο γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ. (β) ζθάθνο κε κήθνο πάλσ απφ 140 κέηξα: (η) 1.840,87 γηα ρξήζε ηνπ ξπκνπιθνχ γηα πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο. (ηη) 460,24 γηα θάζε κηζή ψξα ή κέξνο ηεο, γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ ξπκνπιθνχ πνπ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο, ρσξίο νπνηεζδήπνηε ππεξσξίεο. (ηηη) 920,41 ζε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δήισζεο άθημεο ηνπ ζθάθνπο ή ηεο αίηεζεο γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ. 6.- Σα δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηε ρξήζε ξπκνπιθνχ φζν θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ην επαλδξψλεη, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηπξφζζε-ηε επηβάξπλζε, νπνηεδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί θαη/ ή απαζρνιεζεί. 7.- θάθνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ξπκνπιθφ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαηαβάιιεη, αλάινγα κε ηελ ηππνδχλακε ηνπ ξπκνπιθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ κε ηππνδχλακε κέρξη 200 άινγα: 91,02 γηα θάζε ψξα ή κέξνο ηεο. (β) (γ) (δ) γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ κε ηππνδχλακε απφ 201 άινγα κέρξη 1000 άινγα: 236,68 γηα θάζε ψξα ή κέξνο ηεο. γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ κε ηππνδχλακε απφ 1001 άινγα κέρξη 2000 άινγα: 447,08 γηα θάζε ψξα ή κέξνο ηεο. γηα ρξήζε ξπκνπιθνχ κε ηππνδχλακε απφ 2001 άινγα θαη άλσ: 920,43 γηα θάζε ψξα ή κέξνο ηεο. 8.- (1) ε πεξίπησζε αθχξσζεο ηεο δήισζεο άθημεο θαη/ ή αλαρψξεζεο ζθάθνπο ή/θαη ηεο αίηεζεο γηα ρξήζε δεχηεξνπ ξπκνπιθνχ, δελ θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα, λννπκέλνπ φηη - ειίδα 20 απφ 36

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2678 Κ.Δ.Π. 455/2015 Αρ. 4913, 18.12.2015 Αριθμός 455 ΟI ΠΔΡΗ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟI TOY 1973 ΔΧ 2015 Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π.

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ ζηε Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εώλε Ο.Λ.Π. (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόυαση ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ και τροποποιήθηκε με την 77/28-3-2011 Απουάσεις ΔΣ ΟΛΠ AE) ΠΔΗΡΑΗΑ 1/4/2011 ΟΡΗΜΟΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ N. 111(I)/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ Ι Αριθμός 4456 Παρασκεσή, 25 Ιοσλίοσ 2014 783 Ο πεπί ηηρ Ίδπςζηρ, ηυν Γπαζηηπιοηήηυν και ηηρ Δποπηείαρ ηυν Σαμείυν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ:

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ APIΘ. 786/ΦΕΚ Α 101/21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζεο πκθσλίαο, κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, «πεξί ηεο νξηνζεηήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα