ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25"

Transcript

1 ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 (Δλνπνηεκέλνη Καλνληζκνί) Σν ζπλεκκέλν θείκελν απνηειεί ελνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Νφκνπ ηεο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζειίδεο Οη Καλνληζκνί απηνί είλαη: Κ.Γ.Π. 45/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 162/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 194/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 253/76 εκεξ Κ.Γ.Π. 194/77 εκεξ Κ.Γ.Π. 284/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 20/83 εκεξ Κ.Γ.Π. 28/83 εκεξ Κ.Γ.Π. 104/83 εκεξ Κ.Γ.Π. 80/84 εκεξ Κ.Γ.Π. 105/84 εκεξ Κ.Γ.Π. 91/85 εκεξ Κ.Γ.Π. 124/85 εκεξ Κ.Γ.Π. 82/86 εκεξ Κ.Γ.Π. 95/86 εκεξ Κ.Γ.Π. 279/86 εκεξ Κ.Γ.Π. 198/87 εκεξ Κ.Γ.Π. 252/88 εκεξ Κ.Γ.Π. 224/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 225/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 339/91 εκεξ Κ.Γ.Π. 165/92 εκεξ Κ.Γ.Π. 223/92 εκεξ Κ.Γ.Π. 318/93 εκεξ Κ.Γ.Π. 39/95 εκεξ Κ.Γ.Π. 107/95 εκεξ Κ.Γ.Π. 307/95 εκεξ Κ.Γ.Π. 330/96 εκεξ Κ.Γ.Π. 277/99 εκεξ εκεξ Κ.Γ.Π. 18/2002 εκεξ Κ.Γ.Π. 33/2003 εκεξ Κ.Γ.Π. 8/2004 εκεξ Κ.Γ.Π. 488/2004 εκεξ Κ.Γ.Π. 877/2004 εκεξ Κ.Γ.Π. 6/2005 εκεξ Κ.Γ.Π. 8/2006 εκεξ Κ.Γ.Π. 161/2006 εκεξ Κ.Γ.Π. 322/2006 εκεξ Κ.Γ.Π. 25/2007 εκεξ Κ.Γ.Π. 10/2008 εκεξ Κ.Γ.Π. Κ.Γ.Π. 03/2009 5/2010 εκεξ. εκεξ Κ.Γ.Π. 15/2011 εκεξ Κ.Γ.Π. 155/2011 εκεξ ειίδα 1 απφ 36

2 ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 (Δλνπνηεκέλνη Καλνληζκνί) Ζ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ ελαζθνχζα ηαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 ησλ πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1973 κέρξη 2011 ρνξεγνπκέλαο απηή εμνπζίαο εθδίδεη ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο αθνινχζνπο Καλνληζκνχο: 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (Καηαβιεηέα Γηθαηψκαηα) Καλνληζκνί ηνπ 1976 κέρξη (Αξ. 2) (1) Δλ ηνηο παξνχζη Καλνληζκνίο, εθηφο εάλ άιισο πξνθχπηε εθ ηνπ θεηκέλνπ «Αξρή» ζεκαίλεη ηελ θαζηδξπζείζαλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ Αξρήλ Ληκέλσλ Κχπξνπ, πεξηιακβάλεη δε πάληα ππάιιεινλ θαη παλ πξφζσπνλ εμνπζηνδνηεζέληαο ππφ ηεο Αξρήο δηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δηά γλσζηνπνηήζεσο δεκνζηεπνκέλεο ελ ηε επηζήκσ εθεκεξίδη ηεο Γεκνθξαηίαο.. «δέκα» ζεκαίλεη νηνλδήπνηε κέζνλ ζπζθεπαζίαο δηά ηελ κεηαθνξάλ αγαζψλ θαη πεξηιακβάλεη νηνλδήπνηε θηβψηηνλ, βάιαλ, βαιίηζαλ, ζήθελ, εκπνξεπκαηνθηβψηηνλ. 38 ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (1) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ 2011 Δξκελεία 59 ηνπ 1977 «εβδνκάο» ζεκαίλεη ρξνληθήλ πεξίνδνλ επηά ζπλερψλ εκεξψλ. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, «εκπνξεπκαηνθηβψηηνλ» ζεκαίλεη θηβψηηνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο πέξαλ ησλ ρηιίσλ ρηιηνγξάκκσλ εμ νηαζδήπνηε χιεο θαηεζθεπαζκέλνλ ρξεζηκνπνηνχκελνλ δηά ηελ κεηαθνξάλ αγαζψλ. «επηβαηηθφλ ζθάθνο» ζεκαίλεη ζθάθνο φπεξ κεηαθέξεη πιείνλαο ησλ δψδεθα επηβαηψλ. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, «εκέξα» ζεκαίλεη ηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ απφ ηεο ψξαο κέρξη ηεο ψξαο. «ηδησηηθφλ πισηφλ λαχδεηνλ» ζεκαίλεη πισηφλ λαχδεηνλ έηεξνλ ή πισηφλ λαχδεηνλ ηεο Αξρήο. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, ειίδα 2 απφ 36

3 «θαζαξά ρσξεηηθφηεο» (θ.ρ) ζεκαίλεη ηελ θαζαξάλ ρσξεηηθφηεηα ζθάθνπο ήηηο εκθαίλεηαη ελ ησ πηζηνπνηεηηθψ λενινγήζεσο ή ελ ησ πηζηνπνηεηηθψ θαηακεηξήζεσο απηνχ, εηο ελ δε πεξίπησζηλ εηο ηα ηνηαχηα πηζηνπνηεηηθά αλαγξάθνληαη δχν δεχγε ρσξεηηθνηήησλ, ηελ θαζαξάλ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δεχγνπο ηεο κείδνλνο ρσξεηηθφηεηνο. εηο ελ πεξίπησζηλ ην ζθάθνο δελ είλαη εθσδηαζκέλνλ δηά ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ε θαζαξά ρσξεηηθφηεο απηνχ ππνινγίδεηαη σο ήζειελ νξίζεη ε Αξρή. «ιέκβνο πξνζδέζεσο» ζεκαίλεη ιέκβνλ ή ιέκβνπο πξνζδέζεσο παξαρσξνπκέλαο θαηά ηνλ είζπινπλ ελ ιηκέλη ή ηνλ απφπινπλ εμ απηνχ ή θαηά ηελ κεηαθίλεζηλ ηνπ ζθάθνπο ελ ησ ιηκέλη εθ κηαο ζέζεσο πιεπξίζεσο εηο άιιελ. «λαπηηιηαθή γξακκή δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ» ζεκαίλεη λαπηηιηαθή γξακκή πνπ είηε απφ κφλε ηεο είηε σο θνηλνπξαμία έρεη ηελ Κχπξν σο θέληξν γηα ηηο δηακεηαθνκηζηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαθηλεί ζε έλα ρξφλν πέξαλ ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε δηακεηαθφκηζε κέζσ ηεο Κχπξνπ ηα νπνία απνηεινχλ πέξαλ ηνπ 75% ηεο θίλεζεο ηεο ελ ιφγσ γξακκήο. Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. III(I) Αξ. 2718, «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη 38 ηνπ 1973 νηνλδήπνηε λφκνλ ηξνπνπνηνχληα ή αληηθαζηζηψληα απηνχο. 59 ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ ηνπ (I) ηνπ (Η) ηνπ (Η) ηνπ (1) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ (I) ηνπ 2011 «πεξηνρή ιηκέλνο» ζεκαίλεη νηαλδήπνηε πεξηνρήλ ήηηο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ πεξηιακβάλεηαη εληφο ησλ νξίσλ ιηκέλνο, πξνιηκέλνο ή πεξηνρήο πινεγήζεσο. 134(1) ηνπ (Η) ηνπ 2006 «πινίαξρνο» ζεκαίλεη θάζε πξφζσπν, εθηφο απφ ηνλ πινεγφ, ην νπνίν θπβεξλά ή είλαη ππεχζπλν γηα ην ζθάθνο. «πινίν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ» ζεκαίλεη πινίν ην νπνίν κεηαθέξεη εκπνξεπκαηνθηβψηηα δηαζηάζεσλ 8 Υ8 Υ20, 8 Υ8 Υ30, 8 Υ8 Υ40 ή παξαπιήζησλ δηαζηάζεσλ θαη πνπ αλήθεη ή ρξεζηκνπνηείηαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα απφ λαπηηιηαθή γξακκή δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. «πισηφλ λαχδεηνλ» ζεκαίλεη πισηφλ κέζνλ φπεξ δηαηίζεηαη δηα ηελ παξαβνιήλ ή πξπκλνδέηεζηλ ή πξφζδεζηλ ή ζηεξέσζηλ ζθάθνπο αιιά δελ πεξηιακβάλεη πισηφλ θξεπίδσκα. Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 2718, Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, «πισηφλ λαχδεηνλ ηεο Αξρήο» ζεκαίλεη πισηφλ λαχδεηνλ φπεξ δηαηίζεηαη θαη ηειεί ππφ ηελ δηαρείξηζηλ ηεο Αξρήο. ειίδα 3 απφ 36

4 «ζθάθνο» ή «πινίνλ» πεξηιακβάλεη παληφο είδνπο ζθάθνο ή ιέκβνλ ή θνξηεγίδα. «ζθάθνο παξάθηηαο θξνπαδηέξαο» ζεκαίλεη θάζε ζθάθνο πνπ πξαγκαηνπνηεί παξάθηηεο θξνπαδηέξεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ θαη ρξεζηκνπνηεί δηεπθνιχλζεηο ηεο Αξρήο κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή. «Σεισλεηαθφλ Γαζκνιφγηνλ» ζεκαίλεη ην ελ ησ πεξί Σεισλείσλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφκσ ηνπ 1975 ή ελ νησδήπνηε λφκσ ηξνπνπνηνχληη ή αληηθαζηζηψληη απηφλ πεξηερφκελνλ Σεισλεηαθφλ Γαζκνιφγηνλ. «Τδξνγνλάλζξαθεο» ζεκαίλεη θάζε είδνπο πεηξειαηνεηδή ζε ζηεξεά, πγξή ή αέξηα θαηάζηαζε, θαη πεξηιακβάλεη ην νξπθηφ αξγφ πεηξέιαην ή θπζηθή βελδίλε, θπζηθά πδξνγνλαλζξαθνχρα αέξηα, θαζψο θαη θάζε είδνπο ζπλαθή νξπθηά ή νπζίεο πνπ εμνξχζζνληαη καδί ηνπο. Κ.Γ.Π.155/2011 Δ.Δ.Παξ.ΗΗΗ(Η) Αξ.4491, (2) Οη ινηπνί φξνη, εθηφο εάλ άιισο πξνθχπηε εθ ηνπ θεηκέλνπ, θέθηεληαη ηελ απηήλ έλλνηα ελ απέδσθελ απηνίο ν Νφκνο. 3. Σα εθάζηνηε θαηαβιεηέα ηε Αξρή δηθαηψκαηα δηά ηελ ρξήζηλ ησλ ππφ ηελ δηθαηνδνζίαλ απηήο πεξηνρψλ ιηκέλσλ θαη ησλ ελ απηαίο εγθαηαζηάζεσλ θαη δη αγαζά, ππεξεζίαο ή δηεπθνιχλζεηο παξερνκέλαο ππφ ηεο Αξρήο ή πθ εηέξσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ ιηκέλσλ θαζνξίδνληαη ελ ησ Πίλαθη. 4.- (1) Ο Ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν πξνο ην νπνίν ή θαη εληνιή ηνπ νπνίνπ παξέρεηαη νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή δηεπθφιπλζε ή άδεηα ή ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε ζθάθνο, φρεκα, δψν, αληηθείκελν ή ηδηνθηεζία ζε ζρέζε κε ηα νπνία είλαη πιεξσηέα νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα νθείιεη ρσξίο παξάιεηςε λα δεηήζεη απφ ηελ Αξρή ινγαξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ νθείινληαη. Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα. Πιεξσκή νθεηινκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ηφθσλ ηνχησλ. Κ.Γ.Π. 198/87 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 2237, (2) Σα εθάζηνηε νθεηιφκελα ζηελ Αξρή δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο είλαη πιεξσηέα πξνο ηελ Αξρή ακέζσο κφιηο εθδνζεί απφ ηελ Αξρή ν ινγαξηαζκφο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1) απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ θαη πξέπεη λα πιεξψλνληαη ακέζσο κφιηο απηά ήζειαλ απαηηεζεί απφ ηελ Αξρή. (3) Γηθαηψκαηα πνπ είλαη πιεξσηέα κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ δελ πιεξσζνχλ κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, θέξνπλ, απφ ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ, ηφθν ίζν πξνο ην αλψηαην επηηξεπφκελν απφ ην λφκν επηηφθην. 5.- (1) Ο ινγαξηαζκφο ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 4 απηψλ ησλ Καλνληζκψλ επηβαξχλεηαη κε πξφζζεην πνζνζηφ 50%, πνπ ππνινγίδεηαη πάλσ ζην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ δηθαησκάησλ, φηαλ παξέρνληαη ζηελ Αξρή αλαθξηβή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε πνηληθήο ή αζηηθήο επζχλεο κε βάζε νπνηαδήπνηε άιιε πξφλνηα. ειίδα 4 απφ 36

5 ΠΗΝΑΞ (Καλνληζκφο 3) ΜΔΡΟ Η - ΓΔΝΗΚΑ ΛΗΜΔΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 1.- (1) Γηα θάζε πινίν πνπ θηάλεη ζε πεξηνρή ιηκαληνχ απφ ιηκάλη ηεο αιινδαπήο θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ιηκεληθά δηθαηψκαηα: (α) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: (i) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 800 θφξνπο, 11,49 ζελη Άθημηο εηο πξψηελ πεξηνρήλ ιηκέλνο Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ (Η) Αξ. 2716, Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ (I) (ii) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 800 θφξσλ 5,70 ζελη (β) Λνηπά πινία: (i) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 800 θφξνπο, 13,78 ζελη (ii) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 800 θφξσλ, 6,90 ζελη Ννείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ επηβαηηθψλ πινίσλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 258,37 (2) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3), γηα θάζε επηβαηηθφ πινίν πνπ θηάλεη ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο απφ ιηκάλη ηεο αιινδαπήο θαη πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζην κηα πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα γηα ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηαβάιινληαη γηα θάζε πξνζέγγηζε ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: Κ.Γ.Π. 307/95 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 3024, Δ.Δ. Παξ. III (I) (α) (β) Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ κέρξη ηνπο 800 θφξνπο, 6,90 ζελη Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ πέξαλ ησλ 800 θφξσλ, 3,42 ζελη Ννείηαη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα θάζε πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 129,23. Ννείηαη επίζεο φηη ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο δηθαησκάησλ κε βάζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν, ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν αθνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ πξνο ηελ Αξρή, εθφζνλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ειίδα 5 απφ 36

6 ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Με ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ε Αξρή ζα επηζηξέθεη ζηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε πνζά πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν. (3) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ή πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ (α) Έδσζε θνηλνπνίεζε ζηελ Αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηελέξγεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πινίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2). (β) παξέζρε ζηελ Αξρή ηηο ηπρφλ απαηηεζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δηελεξγεζέληα ή ζθνπνχκελα δξνκνιφγηα θαη ηηο ζπλαθείο δηεπζεηήζεηο. θαη (γ) ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεγγίζεηο ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν δφζεθε ε θνηλνπνίεζε. (4) ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ θηάλνπλ ζε πεξηνρή ιηκαληνχ απφ ιηκάλη ηνπ εμσηεξηθνχ, ηζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν θαη δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ηνπ Μέξνπο: Δ.Δ. Παξ. III (I) (α) Γηα πινία πνπ θηάλνπλ απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή γηα λα πάξνπλ ή λα αθήζνπλ κέινο ή κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ή γηα λα εθνδηαζηνχλ κε θαχζηκα ή πξνκήζεηεο, πιεξψλνληαη δηθαηψκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 1 αιιά ην πνζφ απηψλ ησλ δηθαησκάησλ δελ ζα μεπεξλά ηα 143,55. (β) γηα πινία πνπ θηάλνπλ θαη παξακέλνπλ ζε πεξηνρή ιηκαληνχ κε ζθνπφ λα πάξνπλ νδεγίεο γηα ηα κειινληηθά ηνπο δξνκνιφγηα (on orders), πιεξψλνληαη δηθαηψκαηα πνπ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξαγξάθνπ 1 απμεκέλα θαηά πνζνζηφ 50%. 2.- Δάλ ζθάθνο ελ ζρέζεη πξνο ην νπνίνλ θαηεβιήζεζαλ δηθαηψκαηα δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο πξνζεγγίζε θαηεπζείαλ εηο δεπηέξαλ ή ηξίηελ πεξηνρή ιηκέλνο άλεπ πξνζεγγίζεσο ελ ησ κεηαμχ εηο ιηκέλα ηεο αιινδαπήο, ηφηε ελ ζρέζεη πξνο ηελ δεπηέξαλ ή ηξίηελ πξνζέγγηζηλ ηνπ ζθάθνπο σο άλσ ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηεο παξαγξάθνπ 1 δηθαησκάησλ. 3.- Γη αγαζά εηζαγφκελα ή εμαγφκελα δηά ηηλνο πεξηνρήο ιηκέλνο θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα ιηκεληθά δηθαηψκαηα: Άθημηο εηο δεπηέξαλ ή ηξίηελ πεξηνρήλ ιηκέλνο. Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ.III (I) Αξ. 1730, Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δη αγαζά εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα δηά πεξηνρήο ιηκέλνο. Κ.Γ.Π.155/2011 Δ.Δ. Παξ.ΗΗΗ(Η) Αξ.4491, ειίδα 6 απφ 36

7 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ (i) Οπνηνδήπνηε θνξηίν εληφο δεκάησλ, φηαλ ην αθαζάξηζην βάξνο εθάζηνπ δέκαηνο ππεξβαίλεη ηα 1000, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ησλ θαηεγνξηψλ (iii)(β), (iii)(γ), (iv), (vii), (viii), (x)(β), (x)(γ), (x)(δ), (x)(ε), (x)(ζη), (xii), (xiii), (xiv), (xv), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxiv), (xxv), (xxvi) θαη (xxvii), φηαλ θάζε κνλάδα παξαδίδεηαη ζηνλ παξαιήπηε ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία εηζάγεηαη ή εμάγεηαη, αλεμάξηεηα αλ ην θνξηίν αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο. θελά εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Μνλάο Δπηβαξχλζεσο Αλά 1000 πληειεζηήο (ζελη) 589,88 (ii) Εσνηξνθαί δστθήο ή θπηηθήο πξνειεχζεσο, δεκεηξηαθά θαη ινηπνί ζπφξνη: (α) ρχδελ ή εηο ζάθνπο (β) ινηπά δέκαηα ζπζθεπαζίαο Αλά 100 Σν απηφ 11,49 54,56 (iii) Μέηαιια: (α) ίδεξνο, ράιπβαο, ιεπθνζίδεξνο ραιθφο, νξείραιθνο ζε θχιια, ξάβδνπο, δνθνχο, ξνιά, ζσιήλεο, πιέγκαηα, αιχζνπο, ή άιιε θαηεξγαζκέλε ή αθαηέξγαζηε κνξθή, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ησλ θαηεγνξηψλ (iii)(γ) θαη (xxvii). (β) Αξγίιην (αινπκίλην), ξάβδνη, θνίια είδε θαη ζσιήλεο θάζε είδνπο απφ αξγίιην (αινπκίλην), εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ηεο θαηεγνξίαο (xxvii). (γ) Διαηήξηα, ειάζκαηα ειαηεξίσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα θαη θαιχκκαηα απνρεηεχζεσλ θαη ππνλφκσλ ρπηά απφ ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα. Αλά 100 Αλά 100 Αλά ,41 34,71 48,22 ειίδα 7 απφ 36

8 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο πληειεζηήο (ζελη) (iv) Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, κεραλήκαηα: (α) κνηνζηθιέηεο Δθάζηε 2.000,94 (β) απηνθίλεηα Έθαζηνλ 7.000,00 (γ) απηνθίλεηα πεξηεγεηψλ Έθαζηνλ 2.200,60 (δ) γεσξγηθνί ειθπζηήξεο Έθαζηνο 1.000,00 (ε) κεραλήκαηα: (η) ρεηξνθίλεηα Έθαζηνλ 2.500,00 (ηη) άιια Έθαζηνλ 7.000,00 (v) Έιαηα ηνπ πεηξειαίνπ θαη έιαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ αζθαιηνχρα νξπθηά, αέξηα πεηξειαίνπ θαη άιινη αέξηνη πδξνγνλάλζξαθεο θαη αθαηέξγαζηα ζπνξέιαηα πνπ θνξηψλνληαη ή εθθνξηψλνληαη ρχκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θνξηίσλ κέζσ αγσγνχ. Αλά 1000 ιίηξα 151,58 (vi) ξπδα θαη ζάθραξηο ρχδελ ή εηο ζάθθνπο. Αλά ,69 (vii) Άιεπξα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία. Αλά ,43 (viii) Ξπιεία ζε νπνηαδήπνηε θαηεξγαζκέλε ή αθαηέξγαζηε κνξθή. θηβψηηα κε ζπλεξκνινγεκέλα. Αλά θπβηθφλ κέηξνλ 385,70 (ix) (x) Ακκσλία, ζεητθφ νμχ θαη θάιιην (ζεητθφ ή ρισξηνχρν). Οξπθηά: Αλά 100 8,63 (α) Φσζθνξίηεο, θάξβνπλν, πεηξνθάξβνπλν. Αλά 100 8,63 (γ) Γχςνο, ζθχξα, άκκνο Αλά 100 1,73 ειίδα 8 απφ 36

9 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο (δ) Φαηφρσκα. Αλά 100 (ε) Πεληνλίηεο. Αλά 100 πληειεζηήο (ζελη) 4,25 7,72 (ζη) Σζηκεληνζνβάδεο, ζθφλεο ζπαηνπιαξίζκαηνο, θφιιεο πιαθηδίσλ. Αλά 100 9,66 (δ) Λνηπά. Αλά ,19 (xi) Ορήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ Κχπξν ή ζην εμσηεξηθφ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο αγαζψλ, φηαλ εηζάγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηέηνησλ κεηαθνξψλ, άζρεηα αλ κεηαθέξνπλ αγαζά θαη ρσξίο επεξεαζκφ ησλ δηθαησκάησλ γηα ηέηνηα αγαζά: (α) Αξζξσηά νρήκαηα, θνξηεγά απηνθηλνχκελα νρήκαηα θαη ξπκνπιθά απηνθηλνχκελα νρήκαηα Σν θαζέλα 2.416,38 (β) Ρπκνπιθνχκελα νρήκαηα: (i) Μήθνπο κέρξη 6,33 κέηξα Σν θαζέλα 574,20 (ii) Μήθνπο πάλσ απφ 6,33 κέηξα Σν θαζέλα 1.053,35 (xii) Φπγεία: (α) Βηνκεραληθνί ςχθηεο λεξνχ (industrial water coolers). Έθαζηνο 482,12 (β) Λνηπά Έθαζηνλ 737,33 (xiii) Πιπληήξηα Σν θαζέλα 737,33 (xiv) Βίληεν Σν θαζέλα 737,33 (xv) Σειενξάζεηο Ζ θαζεκηά 737,33 (xvi) πζθεπέο θιηκαηηζκνχ (air conditions) Ζ θαζεκηά 737,33 ειίδα 9 απφ 36

10 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο πληειεζηήο (ζελη) (xvii) (xviii) Εσληαλά δψα. (α) Παηάηεο, παηαηφζπνξνο, ραξνχπηα, ζηαθίδα. Έθαζηνλ 20,22 (i) ε εκπνξεπκαηνθηβψηηα Αλά 1000 (ii) Λνηπά δέκαηα ζπζθεπαζίαο. Αλά 1000 (β) Δζπεξηδνεηδή (i) ε εκπνξεπκαηνθηβψηηα Αλά 1000 (ii) Λνηπά δέκαηα ζπζθεπαζίαο Αλά ,28 17,19 37,28 2,90 (γ) ηαθχιηα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία Αλά ,28 (xix) Υαινχκηα ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία. Αλά ,28 (xx) Οηλνπλεχκαηα, γιεχθνο ζηαθπιηψλ, δχζνο, μχδη, θξαζηά ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπαζία εθηφο απφ εκθηαισκέλα ή εγθπηησκέλα. Αλά ,28 (xxi) Υπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ζπκππθλσκέλνη ή ζε ζθφλε, αλαςπθηηθά, θξνπηνπνηά θαη θξαζηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηίσλ ηεο θαηεγνξίαο (xx). Αλά ,70 (xxii) Υεκηθά θαη θπζηθά ιηπάζκαηα, ζείνλ. Αλά ,07 (xxiii) Πιαζηηθέο ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (φπσο ζπλδέζεηο, γσλίεο, αξκνί), πιαζηηθά είδε ζπζθεπαζίαο (φπσο ζάθνη, ζαθνπιάθηα, θνπηηά, θηβψηηα). Αλά ,63 ειίδα 10 απφ 36

11 Καηεγνξία Πεξηγξαθή αγαζψλ Μνλάο Δπηβαξχλζεσο πληειεζηήο (ζελη) (xxiv) Κνπηηά, θηβψηηα θαη άιια είδε ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί ή ραξηφλη. Αλά ,12 (xxv) Κέιπθνο μεξψλ θαξπψλ ζε ζθφλε ή ζξαχζκαηα. Αλά ,42 (xxvi) Φήθηξεο, πηλέια, βχζκαηα θαη θχιηλδξνη γηα ρξσκάηηζκα, βεξλίθσκα ή παξφκνηα. (xxvii) Απνξξίκκαηα, ζξαχζκαηα ή απνθφκκαηα κεηάιισλ, πιαζηηθψλ, ραξηηνχ, ραξηνληψλ, γπαιηνχ ή μχινπ. Αλά 1000 Αλά ,71 48,22 (xxviii) Λνηπά Αλά ,84 4. Γη αγαζά ελ δηακεηαθνκίζεη εηζαγφκελα θαη αθνινχζσο εμαγφκελα εηο ηελ αιινδαπήλ απ επζείαο εθ ηηλνο ηεισλεηαθήο απνζήθεο ή απνζήθεο απνηακηεχζεσο ή δεκνζίαο απνζήθεο απνηακηεχζεσο ή ρψξνπ ηηλφο εληφο ηνπ ιηκέλνο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Γη εκπνξεπκαηνθηβψηηα: 35,34 ζελη ( ) αλά Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δη αγαζά ελ δηακεηαθνκίζεη. Κ.Γ.Π. 162/76 Δ.Δ.Παξ. III (I) Αξ. 1288, (β) Λνηπά: 83,96 ζελη( ) αλά (1) Γη αγαζά κεηαθνξησλφκελα εληφο πεξηνρήο ιηκέλνο απφ ηηλνο πινίνπ εηο έηεξνλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηνο κέρξη 1000 ηφλλσλ D.W. θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Δάλ ε κεηαθφξησζηο ιακβάλε ρψξα εληφο ηεο πεξηνρήο ιηκέλνο Λεκεζνχ: Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δη αγαζά κεηαθνξησλφκελα απφ ηηλνο πινίνπ εηο έηεξνλ. Δ.Δ. Παξ. III (1) Κ.Γ.Π. 284/81 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 1730, (i) Δκπνξεπκαηνθηβψηηα: 215,33 ζελη( ) αλά 1000 ή κέξνο απηψλ. (ηη) Λνηπά: 539,78 ζελη( ) αλά ειίδα 11 απφ 36

12 (β) Δάλ ε κεηαθφξησζηο ιακβάλε ρψξαλ εληφο νηαζδήπνηε άιιεο εηέξαο πεξηνρήο ιηκέλνο: (i) Δκπνξεπκαηνθηβψηηα: 143,55 ζελ( ) αλά 1000 ή κέξνο απηψλ. (ii) Λνηπά: 358,89 ζελη( ) αλά (2) Γη αγαζά κεηαθνξησλφκελα εληφο πεξηνρήο ιηκέλνο απφ ηηλνο πινίνπ εηο έηεξνλ κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηνο κεγαιπηέξαο ησλ 1000 ηφλλσλ D.W. θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (i) Δκπνξεπκαηνθηβψηηα: 45,94 ζελη αλά 1000 ή κέξνο απηψλ (ii) Τδξνγνλάλζξαθεο: 10,00 ζελη αλά 1000 ή κέξνο απηψλ. (iii) Λνηπά: 109,09 ζελη( ) αλά (3) Γηα αγαζά πνπ κεηαθνξηψλνληαη κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ γηα πξψηε θνξά απφ έλα πινίν ζε άιιν πνπ βξίζθεηαη αγθπξνβνιεκέλν θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δεχηεξε θνξά απφ ην αγθπξνβνιεκέλν πινίν ζε άιιν πιεξψλνληαη δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαθφξησζεο ησλ αγαζψλ γηα πξψηε θνξά. 6.-(1) Απφ επηβάηεο πνπ αλαρσξνχλ απφ πεξηνρή ιηκαληνχ γηα ην εμσηεξηθφ θαηαβάιινληαη γεληθά ιηκεληθά δηθαηψκαηα σο αθνινχζσο: (α) Απφ θάζε επηβάηε πνπ αλαρσξεί κέζα ζε 48 ψξεο απφ ηελ άθημή ηνπ κε ην ίδην ζθάθνο κε ην νπνίν αθίρζεθε δηθαίσκα χςνπο 2,21 (β) Απφ θάζε άιιν επηβάηε δηθαίσκα χςνπο 15,46. (2)(α) Απφ θάζε επηβάηε πνπ επηβηβάδεηαη ζε ζθάθνο παξάθηηαο θξνπαδηέξαο, θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα χςνπο 96,42 ζελη( ) Κ.Γ.Π.105/84, Δ.Δ. Παξ. III(I) Αξ.1948, Κ.Γ.Π.155/2011 Δ.Δ.Παξ. ΗΗΗ(Η) Αξ.4491, Κ.Γ.Π. 20/83 Δ.Δ. Παξ. III(I Αξ.1834, Γηθαηψκαηα. Κ.Γ.Π. 318/93 Δ.Δ. Παξ.III(I) Αξ.2845, (ε ηζρχο απηήο ηεο παξα. άξρηζε , Κ.Γ.Π. 318/93) (β) Απφ θάζε επηβάηε πνπ επηβηβάδεηαη ζε ζθάθνο παξάθηηαο θξνπαδηέξαο κε γπάιηλν ππζκέλα (glass - bottom), θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα χςνπο 48,22 ζελη( ) (γ) Απφ θάζε επηβάηε πνπ επηβηβάδεηαη ζε ηνπξηζηηθφ ππνβξχρην ζθάθνο γηα ππνβξχρηα μελάγεζε, θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα χςνπο 96,42ζελη( ) 7.- Κάζε ιεσθνξείν πνπ εηζέξρεηαη ζην ιηκεληθφ ρψξν γηα λα παξαιάβεη επηβάηεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα μελάγεζε ζηελ ελδνρψξα, θαηαβάιιεη δηθαίσκα χςνπο 3,85. ειίδα 12 απφ 36

13 ΜΔΡΟ IΗ - ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΗΟΤ 1. θάθνο, ην νπνίν παξακέλεη ζην αγθπξνβφιην ησλ ιηκεληθψλ πεξηνρψλ Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο πέξαλ ησλ πέληε εκεξψλ, πιελ ηνπ ζθάθνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη γξαπηή άδεηα απφ ηελ Αξρή γηα λα πξνκεζεχεη κε θαχζηκα άιια ζθάθε, ή ζθάθνο, πνπ ην νιηθφ κήθνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, ην νπνίν είηε αζρνιείηαη κε παξάθηηεο θξνπαδηέξεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ είηε δελ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, θαηαβάιιεη, κεηά ηελ πέκπηε κέξα, ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) πινίν κε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα κέρξη 5000 θφξνπο: 25,30 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. (β) πινίν κε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα 5001 κέρξη θφξνπο: 37,94 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. (γ) πινίν κε θαζαξή ρσξεηηθφηεηα θφξνπο θαη άλσ: 50,55 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. ΜΔΡΟ III ΠΛΟΖΓΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 1.-(1)Με ηελ επηθχιαμε ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ζθάθε γηα ηελ πινήγεζή ηνπο ζε ιηκάλη θαηά ηνλ είζπινπλ ή απφπινπλ είλαη ηα αθφινπζα: Γεληθά δηθαηψκαηα. (α) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: (η) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 8,63 ζελη( ). (ηη) Γηα θάζε ρψξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 2,90 ζελη( ) β) Λνηπά πινία: (η) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 10,30 ζελη( ) (ηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 6,90 ζελη( ) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 3,42 ζελη( ) (2) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3), γηα θάζε επηβαηηθφ πινίν πνπ θηάλεη ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο απφ ιηκάλη ηεο αιινδαπήο θαη πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζην κηα πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα γηα ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα γηα θάζε πινήγεζή ηνπ θαηά ηνλ είζπινπλ κέζα ζην ιηκάλη ή ηνλ απφπινπλ απφ απηφ: Κ.Γ.Π.307/95 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 3024, Δ.Δ. Παξ. III (I) ειίδα 13 απφ 36

14 (α) Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 6,90 ζελη( ) (β) Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ, 3,42 ζελη( ) Ννείηαη φηη ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο δηθαησκάησλ κε βάζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν, ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν αθνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ πξνο ηελ Αξρή, εθφζνλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ, θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Με ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ ε Αξρή ζα επηζηξέθεη ζηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε πνζά πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν. (3) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ή πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ (α) Έδσζε θνηλνπνίεζε ζηελ Αξρή πξηλ ηε έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηελέξγεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πινίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2). (β) παξέζρε ζηελ Αξρή ηηο ηπρφλ απαηηεζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δηελεξγεζέληα ή ζθνπνχκελα δξνκνιφγηα θαη ηηο ζπλαθείο δηεπζεηήζεηο. θαη (γ) ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεγγίζεηο ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν δφζεθε ε θνηλνπνίεζε. 2.- Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ζθάθνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη γξαπηή άδεηα απφ ηελ Αξρή γηα λα πξνκεζεχεη κε θαχζηκα άιια ζθάθε ή ζθάθνο πνπ ην νιηθφ κήθνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, ην νπνίν είηε αζρνιείηαη κε παξάθηηεο θξνπαδηέξεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ είηε δελ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ ή ζθάθνο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη εηδηθή γξαπηή άδεηα ηεο Αξρήο λα ρξεζηκνπνηεί, σο βάζε ηνπ, πεξηνρή ιηκαληνχ γηα λα δηεμάγεη βνεζεηηθέο ιηκεληθέο εξγαζίεο, θαηαβάιιεη πινεγηθά δηθαηψκαηα, κφλν αλ θαηά ηνλ είζπινπ ή ηνλ απφπινπ ή ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζην/ απφ/ κέζα ζην ιηκάλη ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο πινεγνχ. 3.- Αλεμαξηήησο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, ηα θαηαβιεηέα δηθαηψκαηα δηά ηελ πινήγεζηλ θαηά ηνλ είζπινπλ εληφο ιηκέλνο ή ηνλ απφπινπλ εμ απηνχ ζθαθψλ πξνζεγγηδφλησλ εηο ηνλ ιηκέλα κφλν δη εμαγσγάο είλαη ηα αθφινπζα: (α) Γη έθαζηνλ θφξνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) Γηθαηψκαηα δηά ζθάθε πξννξηδφκελα δη εμαγσγάο. Δ.Δ. Παξ. III (I) (β) (γ) Γη έθαζηνλ θφξνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ θαη κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) Γη έθαζηνλ θφξνλ θαζαξάο ρσξεηηθφηεηνο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 2,90 ζελη( ) 4.- Γηα ηε κεηαθίλεζε ζθάθνπο κέζα ζε ιηκάλη θαηαβάιινληαη Γηθαηψκαηα δηά ειίδα 14 απφ 36

15 (α) ηα αθφινπζα πινεγηθά δηθαηψκαηα: Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: κεηαθίλεζηλ ζθάθνπο. Κ.Γ.Π. 165/92 Δ.Δ. Παξ. III (I) Αξ. 2718, Δ.Δ. Παξ. III (I) (η) (ηη) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 5,70 ζελη( ) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 2,90 ζελη( ) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 2,90 ζελη( ) (β) Λνηπά πινία: (η) (ηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη ηνπο 2000 θφξνπο, 6,90 ζελη( ) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 2000 θφξσλ κέρξη ηνπο 4000 θφξνπο, 3,42 ζελη( ) (ηηη) Γηα θάζε θφξν θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο πέξαλ ησλ 4000 θφξσλ, 3,42 ζελη( ) 5.- Σα ελ ηαηο παξαγξάθνηο 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαζνξηδφκελα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπζη θαη ηαο ππεξεζίαο ξπκνπιθνχ, νπδέλ φκσο ζθάθνο απαιιάηηεηαη ηεο θαηαβνιήο ησλ ηνηνχησλ δηθαησκάησλ ή κέξνπο απηψλ σο εθ ηνπ φηη δελ εθξίζε ππφ ηεο Αξρήο αλαγθαία ε ρξήζηο ξπκνπιθνχ ή σο εθ ηνπ φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκνλ ηνηνχην. 6.- Σν θαηψηαην φξην ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε απηφ ην Μέξνο είλαη: (α) Γηα πινίν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: 35,89 Γηθαηψκαηα δη ππεξεζίαο ξπκνπιθνχ Καηψηαηνλ φξηνλ θαηαβιεηέσλ δηθαησκάησλ. (β) Γηα ηα ινηπά πινία: 43, Γηα ηελ πινήγεζε ζθάθνπο ζην ιηκάλη ηνπ Βαζηιηθνχ απφ πινεγφ ηεο Αξρήο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) 241,06 γηα θάζε πινήγεζε, λννπκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο εξγαζίαο ηνπ πινεγνχ γηα θάζε πινήγεζε δελ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ κεηάβαζεο ηνπ πινεγνχ ζην ιηκάλη ηνπ Βαζηιηθνχ θαη επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ. (β) 48,22 γηα θάζε ψξα ή κέξνο απηήο, γηα απαζρφιεζε ηνπ πινεγνχ πνπ μεπεξλά ηηο ηέζζεξηο ψξεο. ειίδα 15 απφ 36

16 ΜΔΡΟ ΗV.- ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΑΡΑΒΟΛΖ 1.-(1) Γηα θάζε πινίν πνπ παξαβάιιεηαη ή πξπκλνδεηείηαη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξνζδέλεηαη ή ζηεξεψλεηαη θαηά κήθνο ή ζε πξνθπκαία ή πξνβιήηα ή κφληκν ή πισηφ θξεπίδσκα κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: Γηα πινίν πνπ πξνζεγγίδεη ζε πεξηνρή ιηκαληνχ κφλν γηα εμαγσγέο: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 3,42 ζελη( ) Κ.Γ.Π. 307/95 Αξ.3024, (2) Σεξνπκέλεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3), γηα θάζε επηβαηεγφ πινίν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο θαη πξαγκαηνπνηεί ζην ελ ιφγσ ιηκάλη ηνπιάρηζην κηα πξνζέγγηζε ηελ εβδνκάδα γηα ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ, γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 3,42 ζελη( ) Ννείηαη φηη ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο δηθαησκάησλ κε βάζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν, ζα γίλεηαη απφ ηελ Αξρή κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην νπνίν αθνξνχλ, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ πξνο ηελ Αξρή, εθφζνλ ηθαλνπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Μέρξη ηε δηελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβάιινληαη δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (4) απηήο ηεο παξαγξάθνπ. Με ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ, ε Αξρή ζα επηζηξέθεη ζηνλ αηηεηή νπνηαδήπνηε πνζά πνπ πιεξψζεθαλ πέξαλ ησλ πξνλννπκέλσλ ζ απηή ηελ ππνπαξάγξαθν. (3) Οη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ ν ηδηνθηήηεο ή πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ (α) Έδσζε θνηλνπνίεζε ζηελ Αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ γηα δηελέξγεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ πινίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (2). (β) (γ) παξέζρε ζηελ Αξρή ηηο ηπρφλ απαηηεζείζεο απφ ηελ Αξρή πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα δηελεξγεζέληα ή ζθνπνχκελα δξνκνιφγηα θαη ηηο ζπλαθείο δηεπζεηήζεηο. Καη ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ηηο πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεγγίζεηο ζην ιηκάλη ηεο Λάξλαθαο κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν δφζεθε ε θνηλνπνίεζε. (4) Γηα θάζε άιιν πινίν: (α) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 5,70 ζελη( ) (β) Λνηπά πινία: Γηα θάζε θφξν ηεο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο: 6,90 ζελη( ) ειίδα 16 απφ 36

17 2. Γη έθαζηνλ ζθάθνο παξαβαιιφκελνλ ή πξπκλνδεηνχκελνλ ή άιισο πσο πξνζδελφκελνλ ή ζηεξενχκελνλ εηο πισηφλ λαχδεηνλ εληφο ηεο πεξηνρήο ιηκέλνο, θαηαβάιινληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα: (α) Γηά πισηά λαχδεηα ηεο Αξρήο: Καηαβιεηέα δηθαηψκαηα δηά ηελ παξαβνιήλ, πξπκλνδέηεζηλ θηι. ζθάθνπο εηο πισηά λαχδεηα. Αξ.3479, Γη έθαζηνλ θφξνλ ηεο θαζαξάο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζθάθνπο, θαζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο, 3,42 ζελη( ) (β) Γη ηδησηηθά πισηά λαχδεηα: Γη έθαζηνλ θφξνλ ηεο θαζαξάο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζθάθνπο, θαζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο, 3,42 ζελη( ) 3. Σν θαηψηαηνλ φξηνλ ησλ δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο Μέξνπο θαηαβιεηέσλ δηθαησκάησλ είλαη: (α) Γηα ζθάθε πνπ παξακέλνπλ κέζα ζην ιηκάλη γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηηο 180 κέξεο Καηψηαηνλ φξηνλ θαηάβιεηέσλ δηθαησκάησλ. Κ.Γ.Π. 165/92 Αξ. 2718, (η) Πινία εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, 35,89 γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο. (ηη) Λνηπά πινία, 43,09 γηα θάζε εκέξα ή κέξνο ηεο. (β) Γηά ζθάθε παξακέλνληα εληφο ηνπ ιηκέλνο δηά ρξνληθήλ πεξίνδνλ ππεξβαίλνπζαλ ηαο 180 εκέξαο: (η) Καζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο δηά ηαο πξψηαο 180 εκέξαο: 43,09 (ηη) Καζ εθάζηελ εκέξαλ ή κέξνο απηήο κεηά ηελ 180ήλ εκέξαλ: 86,13. (γ) Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν παξακνλήο ζην ιηκάλη, γηα ζθάθε πνπ εμαζθαιίδνπλ εηδηθή άδεηα ηεο Αξρήο πνπ πξπκλνδεηνχλ ζε ζέζε πνπ έρεη θαζνξίζεη ε Αξρή κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ, πνπ πε-ξηθιείεηαη απφ ιηκελνβξαρίνλεο: 17,19 γηα θάζε κέξα ή κέξνο απηήο. 4. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, γηα θάζε ζθάθνο ην νιηθφ κήθνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, ην νπνίν είηε αζρνιείηαη κε παξάθηηνπο πιφεο κέζα ζηα ρσξηθά χδαηα ηεο Κχπξνπ είηε δελ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά επηβαηψλ ή εκπνξεπκάησλ, θαη πνπ παξαβάιιεηαη ή πξπκλνδεηείηαη ή άιισο πσο πξνζδέλεηαη ή ζηεξενχηαη θαηά κήθνο ή ζε πξνθπκαία ή απνβάζξα ή πξνβιήηα ή κφληκν ή πισηφ θξεπίδσκα ή πισηφ λαχδεην κέζα ζε πεξηνρή ιηκαληνχ, ή αγθπξνβνιεί ή πξπκλνδεηείηαη ή Κ.Γ.Π. 82/86 Αξ. 2127, Γηθαηψκαηα πνπ πιεξψλνληαη γηα ηελ παξαβνιή, πξπκλνδέηεζε θηι. ζθάθνπο νιηθνχ κήθνπο πνπ δελ μεπεξλά ηα 45κ. Κ.Γ.Π. 279/86 ειίδα 17 απφ 36

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ

Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο. Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη κεηαθνξάο γηα επηβάηεο θαη απνζθεπέο Όξνη πκκεηνρήο ζην πξόγξακκα Miles & More ΔΠΗΒΡΑΒΔΤΖ ΠΣΖΔΩΝ Όξνη Μεηαθνξάο (Δπηβάηεο θαη Απνζθεπέο) Φξαλθθνχξηε, Μάξηηνο 2008 Δθδφηεο: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (ΔΠΗΒΑΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΤΔ) ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ Σηνπο παξφληεο Όξνπο Μεηαθνξάο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ή πξνβιέπεηαη ξεηψο θάηη άιιν, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΠΗΒΑΣΗΚΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Σν παξόλ πεξηέρεη ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο όξνπο όισλ ησλ θαιύςεσλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα παξαζρεζνύλ από ηελ Δηαηξεία ERB EUROLIFE Α.Δ.Γ.Α. Από ηηο θαιύςεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: LOGISTICS (ΕΥΟΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ) ΘΕΜΑ ABC ΑΝΑΛΤΗ ΣΙ ΔΙΕΘΝΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.

Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. Επιτροπή Διαχείριςησ Ειδικοφ Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. ΥΔΓΗΟ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΓΗΑ ΔΝΘΑΡΡΤΝΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΠΟ ΜΔΓΑΛΑ ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΑΗΟΛΗΚΑ, ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΒΗΟΜΑΕΑ (2012 NO.3)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) 1. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 1.1 Καιχπηεηαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ Αζθαιηδφκελνπ απηνθηλεηηζηή, γηα δεκηέο ή απψιεηεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζε εκπνξεχκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα