Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι Εκκζςεισ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του Νθπιαγωγείου Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στις Εκθέσεις «Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του χολείου» που συνέταξαν σχολικές μονάδες της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι οποίες συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κ. Λάμνια, Κ. Δημόπουλο και Γ. Πασιά και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του την επιλογή και επεξεργασία των κειμένων συμμετείχε η εκπαιδευτικός οφού Ευστρατία, ΠΕ60. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1. 1 ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου : «Διαδικασίες αξιολόγησης» ο Νηπιαγωγείο Λάρισας : «Διαδικασίες αξιολόγησης» Ο Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης : «Ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών» Β. ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 4. Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Ν. Θεσσαλονίκης : «Φώροι του νηπιαγωγείου» ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «Εξοπλισμός & μέσα του νηπιαγωγείου» ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης : «Οικονομικοί πόροι του νηπιαγωγείου» ο Νηπιαγωγείο ερρών : «Διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου» ο Νηπιαγωγείο Φαλανδρίου : «Διαμόρφωση και εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος».., ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης : «υντονισμός χολικής ζωής»..., ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας: «Διαχείριση και αξιοποίηση των μέσων και των πόρων».., ο Νηπιαγωγείο Νάουσας : «χέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών»..., Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Θεσσαλονίκης: «χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των μαθητών»..., ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου : «χέσεις μεταξύ εκπαιδευτικώνμαθητών και μαθητών μεταξύ τους» Ο Νηπιαγωγείο Πατρών : «χέσεις μεταξύ σχολείου και γονέων»...., ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης Αττικής : «χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου-φορέων»..., ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Λέσβου : «Ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών»., Νηπιαγωγείο γουρού Ρόδου : «Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών»....,..44 3

4 18. 1 ο Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : «Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και αξιολόγηση μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου : «Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων» ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά Φίου : «Τποστήριξη της Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών» Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Θεσ/νίκης: «Παρακολούθηση της φοίτησης και της σχολικής διαρροής» ο Νηπιαγωγείο Καλλονής : «Εξέλιξη και πρόοδος των μαθητών» ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης : «Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις» Γ. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου : «Κύρια αποτελέσματα από τη γενική εκτίμηση της εικόνας του νηπιαγωγείου»

5 Εισαγωγή Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της διετίας σε νηπιαγωγεία της χώρας μας. Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο των διαδικασιών της Γενικής Εκτίμησης για την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας. Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας ιδεών σε σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής. Σο υλικό αναφέρεται στη διαδικασία της «Γενικής Εκτίμησης», κατά την οποία τα μέλη της σχολικής κοινότητας αποκτούν μια συνολική εικόνα της κατάστασης και της λειτουργίας του νηπιαγωγείου, εντοπίζουν τα σημεία υπεροχής του, διαπιστώνουν τις αδυναμίες του και καταγράφουν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης διερεύνησης. 5

6 Ο τόμος αποτελείται από τρία μέρη. Σο πρώτο μέρος περιλαμβάνει επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογών που περιγράφουν τις διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησαν οι σχολικές μονάδες για τη συνολική εκτίμηση της εικόνας του νηπιαγωγείου. Σο δεύτερο μέρος περιλαμβάνει παραδείγματα περιγραφικής και ποσοτικής αξιολόγησης των δεικτών ποιότητας. Σέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει παραδείγματα καταγραφής των σημαντικότερων αποτελεσμάτων της Γενικής Εκτίμησης (σημεία υπεροχής αδυναμίες - δείκτες που χρήζουν συστηματικής διερεύνησης). 6

7 Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 7

8 1. 1 ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου : «Διαδικασίες αξιολόγησης» Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ τθσ Γενικισ Εκτίμθςθσ, το οποίο περιγράφει τθ διαδικαςία που ακολοφκθςε το 1 ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ ςτθ Λζςβο. Ρεριγράφεται πϊσ ζγινε θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ, ο προγραμματιςμόσ και το χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν και θ μζκοδοσ εργαςίασ προκειμζνου θ ομάδα εργαςίασ να λάβει αποφάςεισ και να καταλιξει ςε ενιαία κζςθ για κάκε τομζα και δείκτθ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ φςταςθ ομάδασ εργαςίασ: Σε ςυνεδρίαςθ ζγινε θ ςφςταςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του νθπιαγωγείου που αποτελείται από τθν Ρροϊςταμζνθ και τουσ εκπαιδευτικοφσ του Νθπιαγωγείου (ςυνολικά 4 άτομα). Επιλζχτθκε ομόφωνα από τθν ομάδα θ Ρροϊςταμζνθ να αναλάβει τον ρόλο του ςυντονιςτι και μία εκπαιδευτικόσ ορίςτθκε πρακτικογράφοσ. Προγραμματιςμόσ-Χρονοδιάγραμμα εργαςιών: Απαραίτθτθ κρίκθκε θ τιρθςθ θμερολογίου, τόςο από τθν ομάδα εργαςίασ, όςο και από τθν Ρροϊςταμζνθ. Εκτιμικθκε ότι για τθν ζρευνα κάκε πεδίου απαραίτθτεσ είναι 2 ςυνεδριάςεισ : 1 για γνωριμία με το αντικείμενο και τθν μζκοδο που κα ακολουκθκεί και 1 για ςυηιτθςθ, κατάκεςθ αιτιολογθμζνων απόψεων των μελϊν και καταγραφι των αποτελεςμάτων. Ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ, οι ϊρεσ και το κζμα κάκε ςυνεδρίαςθσ τθσ ολομζλειασ. Μζκοδοσ εργαςίασ: Σε κάκε ςυνεδρίαςθ θ ςυντονίςτρια, μετά τθν αναφορά που ζκανε για το ςυγκεκριμζνο πεδίο που κα εξεταηόταν ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ, κατζκετε ςτθν ομάδα εργαςίασ τισ πθγζσ από τισ οποίεσ κα ςυνζλεγαν και κα επεξεργάηονταν ςτοιχεία που αφοροφςαν ςτα επιμζρουσ κριτιρια του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κάκε τομζα. Ππωσ: ζρευνα και ςυλλογι πλθροφοριϊν από το αρχείο του νθπιαγωγείου, το Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων, το Βιβλίο Ρράξεων του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, από καταχωριςεισ του νθπιαγωγείου ςε βάςεισ δεδομζνων, το Βιβλίο Ρράξεων τθσ Σχολικισ Επιτροπισ, το Θμερολόγιο Σχολικισ Ηωισ, το παρουςιολόγιο νθπίων, το Ρρωτόκολλο Αλλθλογραφίασ και τα αρχεία εκπαιδευτικϊν. Θ ομάδα διαμόρφωνε ςε μερικζσ περιπτϊςεισ εργαλεία διερεφνθςθσ (ερωτθματολόγια, ςυνεντεφξεισ) και ςε άλλεσ 8

9 ζκανε χριςθ των ενδεικτικϊν ερευνθτικϊν εργαλείων τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου. Στθ ςυνζχεια τα μζλθ τθσ ομάδασ κατζκεταν τισ απόψεισ τουσ για κάκε κριτιριο του ςυγκεκριμζνου δείκτθ κάκε τομζα του πεδίου που ερευνοφςαν. Μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, καταγράφονταν οι αιτιολογθμζνεσ απόψεισ των ςυμμετεχόντων. Στθ ςυνζχεια εξετάηονταν, αναλφονταν και ςυγκρίνονταν τα αποτελζςματα και τζλοσ θ διαδικαςία ολοκλθρωνόταν με τθν καταγραφι τθσ ομόφωνθσ κζςθσ τθσ ομάδασ. Τα αποτελζςματα κάκε πεδίου (μαηί με το ανάλογο υλικό) παραδιδόταν ςτθν Ρροϊςταμζνθ για να ςυμπλθρωκεί θ Ζκκεςθ Γενικισ Εκτίμθςθσ τθσ Εικόνασ του Νθπιαγωγείου. Χρόνοσ ζναρξθσ : Νοζμβριοσ 2010 Χρόνοσ λιξθσ : Φεβρουάριοσ 2011 Διάρκεια Αξιολόγθςθσ: 4 μινεσ Αρικμόσ ομάδων: 1 Άτομα : 4 Αρικμόσ ςυναντιςεων ομάδασ : 9 Αρικμόσ ςυναντιςεων με άλλουσ φορείσ: 3 Αρικμόσ ςυναντιςεων με ςχολικι ςφμβουλο: 4 Αρικμόσ ςυναντιςεων με Σφμβουλο Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ : 2 Αρικμόσ ςυναντιςεων με «κριτικό φίλο» : 1 9

10 2. 37 ο Νηπιαγωγείο Λάρισας : «Διαδικασίες αξιολόγησης» Στο κείμενο που ακολουκεί περιγράφονται οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που ακολοφκθςε το 37 ο Νθπιαγωγείο Λάριςασ προκειμζνου να αποτιμθκεί θ γενικι εικόνα του νθπιαγωγείου για κάκε τομζα, πεδίο και δείκτθ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που ακολουκιςαμε για να καταλιξουμε ςτθ γενικι εκτίμθςθ για τθν εικόνα που παρουςιάηει το ςχολείο μασ διιρκεςαν ζνα τρίμθνο. Ξεκίνθςαν τον Οκτϊβριο του 2010 και ολοκλθρϊκθκαν το Δεκζμβριο του Λόγω του μικροφ αρικμοφ των νθπιαγωγϊν που υπθρετοφν ςτο ςχολείο μασ (2) και του γεγονότοσ ότι ςυςτεγαηόμαςτε με το 28 ο νθπιαγωγείο Λάριςασ το οποίο επίςθσ εκδιλωςε ενδιαφζρον για τθν αξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κεωριςαμε πιο αποτελεςματικό και αποφαςίςαμε μετά από κοινι ςφςκεψθ τθ ςυνεργαςία και ανταλλαγι απόψεων και δεδομζνων κακόλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ αξιολόγθςθσ. Ζτςι αποφαςίςαμε θ κάκε νθπιαγωγόσ να ζχει τθν ευκαιρία να εμπλακεί ςτθ διερεφνθςθ όλων των τομζων και μοιραςτικαμε τουσ δείκτεσ που κα ερευνοφςε θ κάκε μία. Για παράδειγμα μία νθπιαγωγόσ από το ζνα ςχολείο και μια από το άλλο ορίςτθκαν να διερευνιςουν ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ. Δθμιουργικθκαν ζτςι δφο ομάδεσ που αποτελοφνταν από δφο μζλθ θ κάκε μία. Οι 4 νθπιαγωγοί των δφο ςχολείων ςυνεδρίαςαν επτά (7) φορζσ με διαφορετικι κεματολογία κάκε φορά κατά τισ οποίεσ κρατικθκαν και κοινά πρακτικά. Σε τρεισ (3) από αυτζσ τισ ςυνεδριάςεισ ςυμμετείχε και θ ςχολικι ςφμβουλοσ και ςε μια θ ςχολικι ςφμβουλοσ 10

11 άλλθσ περιφζρειασ ωσ επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ κριτικόσ φίλοσ. Κλικθκαν να ςυμμετζχουν γονείσ, αυτό όμωσ δεν κατζςτθ δυνατό διότι ο ςφλλογοσ γονζων ζκανε αρχαιρεςίεσ το τελευταίο δεκαιμερο του Δεκεμβρίου. Υπιρχαν όμωσ και πολλζσ άτυπεσ ςυναντιςεισ. Τουλάχιςτον μια φορά τθ βδομάδα οι νθπιαγωγοί κάκε ςχολείου ςυηθτοφςαν τα δεδομζνα που είχαν ςυλλεχκεί μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι, τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν και τουσ πικανοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ, Ραράλλθλα υπιρχαν κοινζσ ςυηθτιςεισ ανάμεςα ςτισ ςυναδζλφουσ που διερευνοφςαν τουσ ίδιουσ τομείσ κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονταν απόψεισ για τα δεδομζνα διάφορων δεικτϊν που είχαν προβλθματίςει τθ νθπιαγωγό που είχε αναλάβει τθ διερεφνθςι του. 11

12 3. 1 Ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης : «Ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών» Το θμερολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1 ο Νθπιαγωγείο του Αγίου Ακαναςίου και καταγράφει τισ ενζργειεσ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ γενικισ εκτίμθςθσ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου. Στο θμερολόγιο καταγράφεται θ θμερομθνία, το κζμα, οι ςυμμετζχοντεσ και το περιεχόμενο των ςυναντιςεων. Ημερομθνία Θζμα υμμετζχοντεσ Περιεχόμενο 26/5/2010 Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τθ Σφμβουλο 61 θσ Σχολικισ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ για το πρόγραμμα Αυτοαξιολόγθςθσ Σχολικισ Μονάδασ 31/5/2010 Αποςτολι πρακτικοφ του 1 ου Νθπιαγωγείου Αγίου Ακαναςίου για τθ ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα Αυτοαξιολόγθςθσ 9/11/2010 2θ Συνάντθςθ με τθ Σχολικι Σφμβουλο 61θσ Σχολικισ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ για το Ρρόγραμμα Ομάδα προϊςταμζνων Νθπιαγωγείων 61 θσ Ρεριφζρειασ. Σφλλογοσ Διδαςκόντων 1 ου Νθπιαγωγείου Αγίου Ακαναςίου για τθν ςυμμετοχι Ομάδα εκπαιδευτικϊν ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικι επιτροπι ζργου. Ενθμζρωςθ για το ςυγκεκριμζνο Ρρόγραμμα, διλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ Λεπτομερισ παρουςίαςθ των ςτόχων, των διαδικαςιϊν και των εργαλείων του Ρρογράμματοσ. Σε βάκοσ ςυηιτθςθ και 12

13 ανταλλαγι απόψεων, παραλαβι υλικοφ. 19/11/2010 3θ Συνάντθςθ με τθ Σχολικι Σφμβουλο 61θσ Σχολικισ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ για το Ρρόγραμμα Ομάδα ςυμμετεχόντων ςτθν αυτοαξιολόγθςθσ, Σφμβουλοσ 61θσ Ρεριφζρειασ Ρροςχολικισ Αγωγισ Ενθμζρωςθ για το βαςικό πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, κακοριςμόσ του χρονοδιαγράμμα τοσ εργαςιϊν, διευκρίνιςθ του τρόπου καταγραφισ τθσ γενικισ κατάςταςθσ του νθπιαγωγείου 22/11/10 1θ ολομζλεια Συλλόγου Διδαςκόντων 26/11/10 1θ ολομζλεια Συλλόγου Διδαςκόντων Σφλλογοσ Διδαςκόντων Σφλλογοσ Διδαςκόντων Λεπτομερισ ενθμζρωςθ για το βαςικό πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, κακοριςμόσ του χρονοδιαγράμμα τοσ εργαςιϊν, διευκρίνιςθ του τρόπου καταγραφισ τθσ γενικισ κατάςταςθσ του νθπιαγωγείου Λιψθ απόφαςθσ για τον τελικό αρικμό ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςτο πρόγραμμα 13

14 1/12/10 2θ ολομζλεια Συλλόγου Διδαςκόντων 3/12/10 3θ ολομζλεια Συλλόγου Διδαςκόντων Σφλλογοσ Διδαςκόντων Σφλλογοσ Διδαςκόντων Διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ανάλυςθ των πεδίων 1 και 2 Διεξοδικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν ανάλυςθ των πεδίων 3 και 4 14

15 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΕΙΚΣΩΝ 15

16 4. Νηπιαγωγείο Αγίας οφίας Ν. Θεσσαλονίκης : «Φώροι του νηπιαγωγείου Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που ςυνζταξε το Νθπιαγωγείο Αγίασ Σοφίασ του Ν. Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1 ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 1 ο Τομζα, που αφορά τθν Υλικοτεχνικι Υποδομι και ειδικότερα τον Δείκτθ 1.1 που αφορά τουσ Χϊρουσ του νθπιαγωγείου. Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ αξιολόγθςθσ 1.1: Χώροι του Νθπιαγωγείου Θζςθ Το ςχολείο βρίςκεται ςτθν είςοδο του οικιςμοφ, ςχετικά μακριά από τισ κατοικίεσ. Υπάρχει μεγάλοσ ανοιχτόσ χϊροσ μπροςτά από τθν περίφραξθ του, ο οποίοσ κυρίωσ χρθςιμοποιείται είτε για διάλυςθ βαρζων οχθμάτων, είτε για τθ διαμονι διερχόμενων ομά που δεν είναι κάτοικοι του οικιςμοφ, που ςε αυτό το πλαίςιο, ο χϊροσ χρθςιμοποιείται για τθν εναπόκεςθ απορριμμάτων και ωσ δθμόςια τουαλζτα, είτε για ανοιχτι καφςθ ςκουπιδιϊν. Μζςα ςτθν αυλι εξακολουκεί να υπάρχει το Προοριςμόσ, χριςθ, παλαιότθτα Οι αίκουςεσ ςτισ οποίεσ ςτεγάηεται το ςχολείο είναι καινοφργιεσ, τοποκετικθκαν και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για ςχολικι χριςθ. 16

17 Εςωτερικοί χώροι Το ςχολείο ζχει ζναν ενιαίο χϊρο ο οποίοσ προζκυψε από τθν ενοποίθςθ των δυο αικουςϊν με τθν απομάκρυνςθ των εςωτερικϊν panels. Επιπλζον υπάρχουν: 1 τουαλζτα ενθλίκων, 1 νιπτιρασ ενθλίκων και 1 παιδικι τουαλζτα, χωρίσ καμία πρόβλεψθ για τον αρικμό των παιδιϊν και τθν φπαρξθ δεφτερθσ τουαλζτασ για το διαχωριςμό αγοριϊν κοριτςιϊν, ενϊ δεν υπάρχει παιδικόσ νιπτιρασ, οφτε πάγκοσ για τθν τοποκζτθςθ αντικειμζνων που χρειάηονται πλφςιμο. Επιπλζον εξαιτίασ τθσ φτωχισ ποιότθτασ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και εργαςιϊν υπάρχουν μόνιμα προβλιματα μζςα ςτισ τουαλζτεσ με τθ διαφυγι νεροφ από τα καηανάκια. Δεν υπάρχει ξεχωριςτόσ χϊροσ γραφείου, οφτε αποκικθ, οφτε αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. Θ κζρμανςθ του χϊρου είναι επαρκισ, εφόςον υπάρχουν 4 air-conditions διπλισ ενζργειασ, ενϊ ο φυςικόσ φωτιςμόσ είναι πολφ καλόσ, ενϊ δεν υπάρχει υποδομι για άτομα που παρουςιάηουν κινθτικζσ δυςκολίεσ. Επιπλζον, δεν υπάρχει πόςιμο νερό, εφόςον θ υδροδότθςθ του νθπιαγωγείου γίνεται με μθχάνθμα άντλθςθσ μζςω δεξαμενισ νεροφ. Εξωτερικοί χώροι Ο αφλειοσ χϊροσ είναι μεγάλοσ ωςτόςο ςε άςχθμθ κατάςταςθ. Υπάρχει υποτυπϊδθσ περίφραξθ θ οποία ςε αρκετά ςθμεία είναι ςπαςμζνθ επιτρζποντασ τθν είςοδο ατόμων και ηϊων μζςα ςτθν αυλι. Θ μιςι αυλι είναι χωμάτινθ, ενϊ θ υπόλοιπθ μιςι είναι ςτρωμζνθ με χαλίκι τφπου 3 Α που είναι ςκλθρό και αιχμθρό προκαλϊντασ τραυματιςμοφσ ςτα παιδιά. Επιπλζον πολλζσ φορζσ ζχει παρατθρθκεί θ φπαρξθ επικίνδυνων απορριμμάτων μζςα ςτθν αυλι όπωσ ςπαςμζνα γυαλιά και μπουκάλια ακόμα και μαχαίρια. Δεν υπάρχει κάδοσ απορριμμάτων οφτε μζςα οφτε ζξω από τθν αυλι. Ο αφλειοσ χϊροσ δεν χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά από το ςχολείο εφόςον παραμζνει ο ζνασ από τουσ δυο λυόμενουσ οικίςκουσ που ςτεγαηόταν το Νθπιαγωγείο, ςτο οποίον διαμζνει μια οικογζνεια ομά (χωρίσ μικρά παιδιά) και κάνει χριςθ του χϊρου. Δεν υπάρχει χϊροσ πράςινου ςτο ςχολείο, όπωσ άλλωςτε και ςε ολόκλθρο τον οικιςμό. Εκτίμθςθ Οι υπάρχοντεσ χϊροι όχι μόνο δεν επαρκοφν για τθν εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ αλλά επιπλζον το επιβαρφνουν. Ωσ προσ τθν αςφάλεια κα πρζπει επιτζλουσ να υπάρξει ζνα ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ που να εξετάηει όλουσ εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που ςυνιςτοφν τθν αςφάλεια ενόσ ςχολικοφ κτιρίου και του περιβάλλοντα χϊρου. Ο ζλεγχοσ να είναι υποχρεωτικόσ για όλα τα ςχολικά κτίρια (και όχι μόνο για τα ιδιωτικά ςχολεία) να διενεργείται από εξειδικευμζνθ ομάδα ανκρϊπων και να χορθγοφνται πιςτοποιθτικά αςφάλειασ. Δθλϊνω αναρμόδια να κάνω οποιαδιποτε αξιολογικι κρίςθ για τθν αςφάλεια του κτιρίου, εφόςον δεν 17

18 ζχω οφτε τθ γνϊςθ, οφτε τθν εμπειρία αλλά οφτε και τθν πλθροφόρθςθ για τα υλικά καταςκευισ αυτοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, κεωρϊ ότι θ κζςθ του νθπιαγωγείου ςε μια περιοχι που χρθςιμοποιείται ςυχνά για τθ διάλυςθ βαρζων οχθμάτων, για τθ διαμονι διερχομζνων ατόμων και για τθν εναπόκεςθ και ανοιχτι καφςθ ςκουπιδιϊν, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ αςφαλισ, γεγονόσ που ιςχφει και για τθν αυλι του νθπιαγωγείου εφόςον παρουςιάηει τθν εικόνα που προαναφζρκθκε. Ωσ προσ τισ αίκουςεσ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων και τουσ χϊρουσ διοίκθςθσ του νθπιαγωγείου, δεν τίκεται κανζνα κζμα επάρκειασ, ανταπόκριςθσ ι κάλυψθσ των πάςθσ φφςεωσ αναγκϊν, εφόςον αυτζσ δεν υπάρχουν, με αποτζλεςμα όλεσ οι προαναφερόμενεσ ανάγκεσ να παραμζνουν πλιρωσ ακάλυπτεσ Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 1.1 Χ 18

19 5. 37 ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης : «Εξοπλισμός & μέσα του νηπιαγωγείου» Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που ςυνζταξε το 37 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1 ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 1o Tομζα, που αφορά τθν Υλικοτεχνικι Υποδομι και τον Δείκτθ 1.2 που αφορά τον εξοπλιςμό και τα διακζςιμα μζςα του νθπιαγωγείου. Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 1.2: Εξοπλιςμόσ Διακζςιμα μζςα του νθπιαγωγείου Εξοπλιςμόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ και ειδικϊν χϊρων o παιδαγωγικό υλικό: παρατθρείται περιοριςμζνοσ αρικμόσ παιδαγωγικοφ υλικοφ, εκ των οποίων πολλά είναι χαλαςμζνα, ενϊ απουςιάηει βαςικό υλικό του εξοπλιςμοφ του νθπιαγωγείου (χάντρεσ, αρικμθτιρι). Επιτραπζηια δεν υπάρχουν κακόλου. Διακζτει ποικιλία οργάνων γυμναςτικισ, όχι όμωσ ικανοποιθτικό αρικμό ςε ςχζςθ με τον αρικμό των νθπίων. Ραρατθροφνται ελλείψεισ ςε μουςικά όργανα, τα περιςςότερα εκ των οποίων είναι παλιά και φκαρμζνα. o εποπτικό υλικό: με εξαίρεςθ τον θλεκτρονικό υπολογιςτι, το εποπτικό υλικό επίςθσ είναι περιοριςμζνο, ενϊ πρόςφατα αγοράςτθκε ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι με τθ χρθματικι ςυμβολι των γονζων και ζνα πολυμθχάνθμα με χριματα τθσ ςχολικισ επιτροπισ. Επίςθσ, διακζτει τθλεόραςθ και βίντεο, δεν υπάρχει όμωσ το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Τα βιβλία είναι παλιά, τα περιςςότερα κατεςτραμμζνα και κοινά και για τα δυο ςχολεία. Επίπλωςη των αιθουςϊν διδαςκαλίασ: Τα ζπιπλα, πολλά εκ των οποίων είναι φκαρμζνα, δεν ευνοοφν ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, όπωσ θ ςυνεργατικι μζκοδοσ διδαςκαλίασ. Για παράδειγμα, τα τραπζηια είναι μεγάλα, με αποτζλεςμα να μθ μποροφν να μετακινθκοφν εφκολα. Ρίνακεσ αναφοράσ φκαρμζνοι με καρφιά που προεξζχουν. Απουςιάηουν 19

20 αποκθκευτικοί χϊροι (ντουλάπεσ, ςυρτάρια, ράφια), τόςο ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, όςο ςτο χϊρο χαλάρωςθσ. Επίπλωςη των γραφείων των εκπαιδευτικϊν: τα δυο γραφεία είναι παλιά και ςκουριαςμζνα, αλλά ζχει επάρκεια αποκθκευτικϊν χϊρων (ντουλάπεσ). Διατίκεται μόνο ζνασ θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με εκτυπωτι και ζνα Fax τθλζφωνο. Το φωτοτυπικό μθχάνθμα είναι παλιάσ τεχνολογίασ, αςπρόμαυρο, χωρίσ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον υπολογιςτι. Υπάρχουν επίςθσ καρζκλεσ που επαρκοφν για τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά είναι παλιζσ και χαλαςμζνεσ. Εκπαιδευτικό Υλικό και Εποπτικά μζςα Διδαςκαλίασ: πολφ περιοριςμζνο. Ζνα διαφανοςκόπειο που δε λειτουργεί και ζλλειψθ υλικοφ. Στόχοσ είναι θ αγορά ενόσ projector με δυνατότθτα ςφνδεςθσ με υπολογιςτι, ζτςι ϊςτε να αντικαταςτιςει όλα τα άλλα πεπαλαιωμζνα εποπτικά μζςα. o Φπαρξθ υπολογιςτϊν (αίκουςεσ διδαςκαλίασ και γραφείο) - Σφνδεςθ με το διαδίκτυο: τόςο ο κοινόσ με το άλλο ςχολείο, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ του γραφείου, όςο και ο υπολογιςτισ τθσ τάξθσ είναι ςχετικά καινοφριασ τεχνολογίασ. Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο ςτο γραφείο και πρόςφατα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Επίςθσ, πρόςφατα ζγινε θ αγορά ενόσ πολυμθχανιματοσ ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. o Ρρόςφατεσ προςκικεσ: Το κτίριο χρειάηεται ςυντιρθςθ (άβαφο, βρϊμικο, ςχιςμζνθ ταπετςαρία ςτθν αίκουςα χαλάρωςθσ, πρίηεσ που χρειάηονται επιδιόρκωςθ), Κουρτίνεσ Μουντζσ και φκαρμζνεσ, ςεντόνια φπνου παλιά και φκαρμζνα. Βιβλία και παιχνίδια φκαρμζνα και χαλαςμζνα. Αξίηει να αναφερκεί ότι ο υπάρχων εξοπλιςμόσ και τα μζςα αξιοποιοφνται κατά το καλφτερο δυνατό τρόπο. Ραρεμβάςεισ που πρόκειται να γίνουν: Συγκζντρωςθ χρθμάτων από τθ διοργάνωςθ Χριςτουγεννιάτικου παηαριοφ για αγορά παιδαγωγικοφ εξοπλιςμοφ, αυτι τθ χρονιά. Τθν επόμενθ χρονιά προτικζμεκα να γίνει αλλαγι κουρτινϊν και μοκετϊν, όπωσ επίςθσ με μια εκδιλωςθ ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ να ενιςχυκεί θ βιβλιοκικθ του νθπιαγωγείου. Επιπλζον, ζχει γίνει αίτθςθ ςτον ΟΣΚ για ενίςχυςθ και αντικατάςταςθ πολλϊν επίπλων και καινοφργιου παιδαγωγικοφ εξοπλιςμοφ, όμωσ δεν ζχει ανταποκρικεί. Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ το δείκτθ

21 6. 37 ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης : «Οικονομικοί πόροι του νηπιαγωγείου» Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που ςυνζταξε το 37 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1 ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 2ο Τομζα και τον Δείκτθ 1.3 που αφορά τουσ οικονομικοφσ πόρουσ του νθπιαγωγείου. Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 1.3: Οικονομικοί Πόροι του Νθπιαγωγείου Ανάγκεσ του νηπιαγωγείου (λειτουργικζσ και μη): το ςχολείο χρειάηεται ςυντιρθςθ τόςο κτιριακά (βάψιμο, αλλαγι πατϊματοσ, αλλαγι αποχετευτικοφ και υδραυλικοφ ςυςτιματοσ), όςο και ςτον εξοπλιςμό του (επίπλωςθ, κουρτίνεσ, μοκζτεσ, παιδαγωγικό υλικό, εποπτικά μζςα). Είναι επίςθσ αναγκαία θ οικονομικι ενίςχυςθ για τα βαςικά λειτουργικά ζξοδα του νθπιαγωγείου. Ο αφλειοσ χϊροσ παραμζνει αναξιοποίθτοσ (δενδροφφτευςθ, δθμιουργία διαφόρων ειδϊν κιπων) με αποτζλεςμα να μθ μπορεί να αποτελζςει πθγι παρατιρθςθσ, μελζτθσ και παιδαγωγικισ δράςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Θ παιδικι χαρά χριηει επίςθσ άμεςθσ αντικατάςταςθσ. Στα πλαίςια αυτϊν των αναγκϊν, μπορεί να δρομολογθκεί ζνα καινοτόμο πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με κζμα τθν «αυλι του νθπιαγωγείου μου» Διαθζςιμοι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των αναγκϊν του νηπιαγωγείου Κατανομι εςόδων ανά κατθγορία πθγών χρθματοδότθςθσ Υπόλοιπο προθγοφμενου ζτουσ ΟΣΚ : για αμοιβι κακαρίςτριασ Αϋ δόςθ ΟΣΚ : για αμοιβι κακαρίςτριασ Βϋ δόςθ Κρατικι επιχοριγθςθ Αϋ δόςθ Κρατικι επιχοριγθςθ Βϋ δόςθ Υπόλοιπο για αντιμετϊπιςθ Γρίπθσ φνολο Κατανομι πραγματοποιθκειςών δαπανών ανά κατθγορία δαπάνθσ Αμοιβι κακαρίςτριασ 21

22 Ειςφορζσ εργοδότθ και αςφαλιςμζνου (ΙΚΑ) ΟΤΕ Θζρμανςθ Υλικά κακαριότθτασ Γραφικι Φλθ Βιβλία - Ρεριοδικά Μικροεπιςκευζσ Εγκατάςταςθ και ζλεγχοσ δικτφου Θ/Υ Εξαρτιματα Θ/Υ Ρυροςβεςτιρεσ Εξοπλιςμόσ Νθπιαγωγείου Κακαριςμόσ Υπογείου και αφλειου χϊρου Φαρμακευτικό Υλικό φνολο Κριτιρια ποιότθτασ: Οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκοφν για τισ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου Παρατθριςεισ 1. Οικονομικι ςυμβολι των γονζων: παρά το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων, οι γονείσ άτυπα ςυμβάλλουν οικονομικά ςε λειτουργικά ζξοδα και άλλεσ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου 2. Θ ςχολικι επιτροπι είναι κοινι με το 41 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ, με το οποίο ςυςτεγάηεται. 22

23 7. 6 ο Νηπιαγωγείο ερρών : «Διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου» Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που ςυνζταξε το 6 ο Νθπιαγωγείο Σερρϊν και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 1 ο Ρεδίο, που αφορά τα Μζςα, τουσ Ρόρουσ και το Ανκρϊπινο Δυναμικό, τον 3ο Τομζα και τον Δείκτθ 1.4 που αφορά το διδακτικό προςωπικό του νθπιαγωγείου. Περιγραφικι Παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 1.4: Διδακτικό Προςωπικό του Νθπιαγωγείου Στο 6 ο Νθπιαγωγείο υπθρετοφν δφο νθπιαγωγοί. Θ πρϊτθ ζχει είκοςι επτά ζτθ (27) υπθρεςίασ, αποφοίτθςε από τθ Σχολι Νθπιαγωγϊν Θεςςαλονίκθσ, ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία εξομοίωςθσ πτυχίου, είναι πτυχιοφχοσ του Διδαςκαλείου Θεςςαλονίκθσ και υπθρετεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο τρία χρόνια. Θ δεφτερθ ζχει ζντεκα ζτθ υπθρεςίασ και αποφοίτθςε από το Ραιδαγωγικό τμιμα του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου. Και οι δφο εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ενεργά ςε καινοτόμεσ δράςεισ και προγράμματα. Επίςθσ διοργανϊνουν κατά τακτά χρονικά διαςτιματα, απογευματινζσ ςυγκεντρϊςεισ γονζων, με καλεςμζνουσ κάκε φορά εκπροςϊπουσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και κζματα που ενδιαφζρουν τουσ γονείσ. Θεωροφμε ότι το διδακτικό προςωπικό ανταποκρίνεται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ του νθπιαγωγείου και τισ απαιτιςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ το δείκτθ Χ 23

24 8. 2 ο Νηπιαγωγείο Φαλανδρίου : «Διαμόρφωση και εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος» Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που ςυνζταξε το 2 ο Νθπιαγωγείο Χαλανδρίου και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 2 ο Ρεδίο, που αφορά τθν Οργάνωςθ και τθ Διοίκθςθ του Νθπιαγωγείου, τον 1ο Τομζα, που αφορά τθν Οργάνωςθ του Νθπιαγωγείου και τον Δείκτθ 2.1 που αφορά τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ του νθπιαγωγείου. Πεπιγπαυική παποςσίαση τηρ εικόναρ τος νηπιαγωγείος ωρ ππορ τον Δείκτη Αξιολόγησηρ 2.1: Διαμόπυωση και Ευαπμογή Αναλςτικού Ππογπάμματορ Νηπιαγωγείος Θ διαμόρφωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ λαμβάνει υπόψθ τισ οδθγίεσ του Α.Ρ.Σ. και ΔΕΡΡΣ και ταυτόχρονα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, οι οποίεσ, ςτο κλαςςικό τμιμα επθρεάηονται από τθν ζνταξθ και ςτο ολοιμερο τμιμα από το διευρυμζνο ωράριο ( ) Θ ανάπτυξθ διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ αποτελοφν γενικζσ οδθγίεσ που προδιαγράφονται από τον Οδθγό τθσ Νθπιαγωγοφ. Ωςτόςο, θ επιλογι των κεωριϊν μάκθςθσ που κα εφαρμοςτοφν, οι κεματικζσ ενότθτεσ και τα ςχζδια εργαςίασ αποτελεί ηιτθμα που ςυηθτείται κατά κφριο λόγο με τισ εκπαιδευτικοφσ τθσ κάκε τάξθσ ξεχωριςτά ζτςι ϊςτε να είναι προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ παιδιϊν (ειδικζσ ικανότθτεσ, κζματα ςυμπεριφοράσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, προβλιματα προςαρμογισ ςτο ςχολικό περιβάλλον και το διευρυμζνο ωράριο). Επίςθσ, ςε προγραμματιςμζνεσ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ που πραγματοποιοφνται κάκε Τρίτθ με τθ ςχολικι ςφμβουλο και άλλουσ ςυναδζλφουσ ( ) ςτο χϊρο του νθπιαγωγείου μασ ςυηθτοφνται γενικά κζματα διαχείριςθσ, αλλά και ειδικότερα που αφοροφν μελζτθ περιπτϊςεων για τα οποία προτείνονται αποτελεςματικοί τρόποι και μζκοδοι διαχείριςθσ ηθτθμάτων που αφοροφν γονείσ, εκπαιδευτικοφσ και 24

25 γονείσ. Ο προγραμματιςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων γίνονται τόςο ςε μακροπρόκεςμθ όςο και βραχυπρόκεςμθ βάςθ, με εβδομαδιαία και θμεριςια προςαρμογι (οι τροποποιιςεισ γίνονται αν απουςιάηουν πολλά παιδιά ι αν παιδιά τθσ ζνταξθσ εκδθλϊςουν ζντονεσ κρίςεισ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ θμζρασ). Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ: Χ 25

26 9. 85 ο Νηπιαγωγείο Θεσ/νίκης : «υντονισμός χολικής ζωής» Το κείμενο που ακολουκεί είναι απόςπαςμα από τθν ζκκεςθ γενικισ εκτίμθςθσ που ςυνζταξε το 85 ο Νθπιαγωγείο Θεςςαλονίκθσ και καταγράφει τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με το 2 ο Ρεδίο, που αφορά τθν Οργάνωςθ και τθ Διοίκθςθ του Νθπιαγωγείου, τον 2ο Τομζα, που αφορά τθ Διοίκθςθ του Νθπιαγωγείου και τον Δείκτθ 2.2 που αφορά τον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ. Περιγραφικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του νθπιαγωγείου ωσ προσ τον δείκτθ 2.2 : υντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Οι τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων είναι τζςςερισ το χρόνο και οι ζκτακτεσ περίπου πζντε. Πμωσ επειδι υπάρχει πολφ καλό κλίμα ςυνεργαςίασ πολλζσ φορζσ οι εκπαιδευτικοί ανεπίςθμα βρίςκονται και εκτόσ του χϊρου του νθπιαγωγείου. Τα κζματα που τουσ απαςχολοφν κυρίωσ είναι οι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, θ προετοιμαςία των ςχολικϊν εορτϊν, ο εξοπλιςμόσ του νθπιαγωγείου και πιο ςπάνια προβλιματα ςυμπεριφοράσ παιδιϊν. Συνικωσ αυτζσ οι ςυνεδριάςεισ διαρκοφν περίπου μία ϊρα και γίνονται κάκε τρεισ εβδομάδεσ. Οι αποφάςεισ υλοποιοφνται ςε ποςοςτό 95%. Επειδι ςτο νθπιαγωγείο είναι μόνο δφο εκπαιδευτικοί, υπάρχει κατανομι κάποιων αρμοδιοτιτων: πρωτόκολλο, βιβλιοκικθ, πυραςφάλεια, καυςτιρασ, είναι οι αρμοδιότθτεσ τθσ κ.., αλλθλογραφία, εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, κακαριότθτα, αςφάλεια κτθρίου, ςυντιρθςθ κτθρίου τθσ κ... (Βιβλίο Ρράξεων Ρροϊςταμζνθσ). Επιπλζον ακριβϊσ επειδι το προςωπικό είναι λίγο είναι αυτόματεσ και οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επαναπροςδιοριςμοφ των δραςτθριοτιτων. 26

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγείο Παμφίλων

Νηπιαγωγείο Παμφίλων Νηπιαγωγείο Παμφίλων Εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν: Χριςτοδοφλου Χρυςοφλα Τςάτςου Αναςταςία Σεντελίδου Αλεξάνδρα Αρικμόσ μακθτϊν: 26 (προνιπια-νιπια) Διαςτάςεισ- όψεισ του θζματοσ που προςεγγίςαμε Διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα