ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Γ. Τοψή Τηλ.: Φαξ: Kέρκυρα,12/2/2015 Αρ.Πρωτ. 449 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΤΟΥ IONIOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, μικτής συνολικής επιφάνειας ,68 τμ. περίπου, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Στοιχείων, συνολικού προϋπολογισμού και έως του ποσού των ( ) τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από έως Η δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0845, Τακτικού Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους Παραλαβή αντιγράφων της Διακήρυξης από: Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών): Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών Τηλ: FAX : /2/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες μέχρι μία (1) εργάσιμη μέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 19/2/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. Κατάθεση στο κεντρικό Πρωτόκολλο (Iωάννου Θεοτόκη72) Τηλ: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Iωάννου Θεοτόκη 72, ΚΕΡΚΥΡΑ.

2 Προϋπολογιζόμενη (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΑΡΘΡΟ 1 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : δαπάνη ( ) τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α Ευρώ ΚΑΕ Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19τ.Α ). 1.2 Του Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.). 1.3 Του Ν. 2083/ «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 1.4 Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 1.5 Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 1.6 Τις διατάξεις του ΠΔ 83/84 (ΦΕΚ 31/Α/84) «Ίδρυση Ιονίου Πανεπιστημίου». 1.7 Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το άρθρο 68 του Νόμου 3863/2010 ΦΕΚ 115/ Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις 1.9 Την υπ'αριθμ / εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις Συμβάσεις Δημοσίου με Eταιρείες Καθαρισμού, SECURITY κ.λ.π Του άρθρου 4 παραγρ. 6 του Ν.Δ.4578/66 περί «Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 234 Α) 1.11 Την αριθμ.30440/ εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας 1.12 Του Ν.3861/2010 ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 1.13 Του Ν. 4009/ περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 2.1 Την από 9/2/2015 Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη διενέργεια του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. 2.2 Tην από 5/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 3. Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα: 3.1 Ειδικότεροι όροι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» 3.2 Πίνακας με όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και με τις ώρες που θα γίνεται ο καθαρισμός των κτιρίων «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'» 3.3 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» 3.4 Σχέδιο Σύμβασης «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβου καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα, συνολικής επιφάνειας ,68 τμ. περίπου, όπως αναφέρονται στον πίνακα στοιχείων «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ'» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, συνολικού Προϋπολογισμού ( ) τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για χρονικό διάστημα από έως Η δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.0845, Τακτικού Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/2/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Iωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα. Tα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά, εργολάβοι καθαρισμού, οι Συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών και οι ενώσεις εργολάβων καθαρισμού. Αυτοί που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την έγγραφη σε δύο αντίγραφα οικονομική προσφορά τους και τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού : ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ α) Έλληνες Πολίτες (1) Εγγύηση συμμετοχής (Παράρτημα Γ ) στον διαγωνισμό (άρθρο 157 του N. 4281/14) για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και θα περιλαμβάνει: α)την ημερομηνία έκδοσης β)τον εκδότη γ)την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται που είναι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. δ) Τον αριθμό της εγγύησης. ε)το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 3

4 στ)την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του εργολάβου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ)τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης,την ημερομηνία του διαγωνισμού και τον τίτλο του έργου. η)την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς. θ) Τους όρους ότι: ι)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ιι) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί με μονομερή δήλωση της, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ιιι)σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ιv) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. ι) Η εγγύηση συμμετοχής αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και το Πιστωτικό Ίδρυμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μονομερή δήλωση εκείνου προς τον οποίον απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση. (2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - Φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - Διαχειριστές Ε.Π.Ε. - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποίαν και θα εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (5)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ (6) μήνες πριν από την διενέργεια του 4

5 διαγωνισμού, από το οποίο θα προκύπτει και ο χρόνος έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος και ο οποίος θα ληφθεί υπόψη και κατά την αξιολόγηση των προσφορών. (6) Πιστοποιητικό ΙSO 9001, ΙSO και ΕΛΟΤ β) Αλλοδαποί: (1)Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ως το εδαφ. (α) παραγρ. (1) 2)απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου, αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος και ο οποίος θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. (5) να καταθέσει ενδεικτικό κατάλογο πελατών σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για τα δύο (2) τουλάχιστον τελευταία χρόνια. (6) Πιστοποιητικό ΙSO 9001, ΙSO και ΕΛΟΤ (γ) Οι Συνεταιρισμοί: 1) Όλα τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (3), (4) και (6) του εδαφίου (α) του παρόντος άρθρου. 2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 3)Πιστοποιητικό ΙSO 9001, ΙSO και ΕΛΟΤ (δ) Οι Ενώσεις Εργολάβων καθαρισμού που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε εργολάβο που συμμετέχει στην Ένωση. Η Ένωση εργολάβων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους εργολάβους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το έργο που θα προσφέρει ο κάθε ένας εργολάβος της ένωσης και το ποσοστό του καθενός στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις το ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ' αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη, συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και 5

6 τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 2) Εφ' όσον οι εργολάβοι καθαρισμού συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. 3)Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 4) Πιστοποιητικό ΙSO 9001, ΙSO και ΕΛΟΤ (ε)κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δυο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των υπό σύσταση Κοινοπραξιών) δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδική νομική μορφή, ωστόσο σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε Ένωση ή Κοινοπραξία, η Ένωση ή Κοινοπραξία, πρίν την υπογραφή της σύμβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να προχωρήσει στην σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο νομικού προσώπου με τη μορφή κοινοπραξίας του άρθρου 2ΠΔ 186/1992,στο μέτρο που η υιοθέτηση της Νομικής αυτής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Όλα τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραμένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε μεταξύ τους συμφωνίες. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεση της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης -Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη ολόκληρης αυτής με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας και στις δυο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Τέλος σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, τα μέλη της Ένωσης Κοινοπραξίας θα έχουν δεσμεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην Ένωση Κοινοπραξία με τους ίδιους όρους. Πιστοποιητικό ΙSO 9001, ΙSO και ΕΛΟΤ

7 ΑΡΘΡΟ 4 Οι προσφέροντες, θα πρέπει, μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών, με ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε χωριστό φάκελο τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν.3863 /2010 α) το αριθμό των εργαζομένων β)τις ημέρες και τις ώρες εργασίας γ)τη συλλογική σύμβαση (κλαδική συλλογική ή ειδική επιχειρησιακή σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.3899/2010 ) στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι δ)το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού εργαζομένων αυτών που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των ε)το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάσει τα προϋπολογισθέντα ποσά στ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο ζ) ο συμμετέχων οφείλει να προσκομίσει στην προσφορά του αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Εκείνοι που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μαζί με όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 19/2/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Κέρκυρα- Iωάννου Θεοτόκη72. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν από την Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για (120) εκατόν είκοσι ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, ή η μη έγκαιρη και εμπρόθεσμη κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Η ισχύς των προσφορών, μπορεί να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ιονίου 7

8 Πανεπιστημίου, πριν την λήξη της, κατ' ανώτατο διάστημα ίσο με (120) εκατόν είκοσι ημέρες. Μετά την λήξη του παραπάνω χρόνου παράτασης της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 2) Οι εργολάβοι που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος των υπό καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως φαίνονται στον αναλυτικό πίνακα που επισυνάπτεται στην διακήρυξη αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3)Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1)Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται τα εξής: α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ) ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). β) Ο αριθμός της διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. γ) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, που είναι το Τμήμα Προμηθειών του Ιονίου Πανεπιστημίου-Κεντρική Διοίκηση- Iωάννου Θεοτόκη 72-Κέρκυρα. δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 2) Μέσα στον πιο πάνω αναφερόμενο φάκελο, τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό, μαζί με την εγγύηση συμμετοχής, καθώς και δύο επί πλέον σφραγισμένοι φάκελοι, οι οποίοι θα αναγράφουν, εκτός από τις παραπάνω ενδείξεις, ο μεν ένας την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός του οποίου τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, μόνο η οικονομική προσφορά του εργολάβου σε δύο αντίγραφα, ο δε άλλος την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίον τοποθετούνται σε δύο (2) αντίγραφα τα τεχνικά στοιχεία της εταιρείας καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς εκτός των προσφερομένων τιμών και των όρων πληρωμής. Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και λοιπών στοιχείων, όπως θα ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση 8

9 της διαδικασίας του διαγωνισμού. Tα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΕΣ Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ. Από την προσφορά θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, προ Φ.Π.Α., σε μηνιαία βάση καθώς και η συνολική αξία (ενός έτους). Επίσης στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ( παρακράτηση φόρου 8% του Ν. 2198/94) χωρίς ΦΠΑ, Kράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλ.π.). Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Για έκτατες υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί και η τιμή για ωριαία αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 9 ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2) Οι προσφορές σε ευρώ πρέπει να καθορίζουν: α)την προσφερόμενη τιμή (σε ευρώ) η οποία θα περιλαμβάνει την αξία της εργολαβίας καθαριότητας συνολικά, χωρίς τον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων -επιβαρύνσεων του εργολάβου (νόμιμες αποζημιώσεις σύμφωνα με τους κανόνες της εργατικής Νομοθεσίας - μισθοί, δώρα και επιδόματα του προσωπικού που θα απασχολεί, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου κλπ έξοδα), τα οποία (έξοδα-επιβαρύνσεις) δεν θα φαίνονται στην τιμή προσφοράς του εργολάβου, αλλά θα είναι υπολογισμένα μέσα σ' αυτήν. β) Τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά. 3) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα. 4) Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών. 5) Ο Προσφέρων, θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν δέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 6) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται από τους προσφέροντες, μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 9

10 είτε ενώπιον της,είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που εκτελεί την εργολαβία (Τμήμα Προμηθειών Ιονίου Πανεπιστημίου). Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ' όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 7)Προσφορά που παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης (Επιτροπή Διαγωνισμού) ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντίθετα, δεν απορρίπτεται προσφορά, όταν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ιονίου Πανεπιστημίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιγράφονται στο άρθρο 35 του Ν.3377/05 (ΦΕΚ 202/ ), με την προσθήκη νέας παραγράφου 6 στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/07 περί «Παραδεκτού άσκησης ένστασης». ΑΡΘΡΟ 11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού θα γίνει στον εργολάβο με τη χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών απαιτήσεων που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η Επιτροπή Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού) υποβάλλει στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου, ολόκληρο τον φάκελο του διαγωνισμού με την γνωμοδότηση της. 1) Στον εργολάβο που θα γίνει η κατακύρωση του εν λόγω έργου, θα σταλεί ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία : α) Το υπό εκτέλεση έργο β) την τιμή γ) τους χώρους στους οποίους θα εκτελείται το έργο δ) η συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών ε) 10

11 την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 2)Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα. 3) Ο εργολάβος στον οποίον κατακυρώθηκε το έργο του καθαρισμού, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου προς το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, χρονικής ισχύος μεγαλύτερης κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: α) Την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την υπηρεσία στην οποίαν απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του εργολάβου, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: 4) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. II) Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση. III) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. IV) O εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Παν/μίου, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. V) Toν αριθμό της σχετικής σύμβασης. 5) Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται σε εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση, στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Παράρτημα Γ ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την οριστικής εκτέλεση και παραλαβή του έργου και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και πληρωμή του δικαιούχου. Στις ανωτέρω εγγυητικές ή Γραμμάτια Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει να αναγράφονται όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/14. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με την Νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. Οι τίτλοι των εντόκων Γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου, γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/07 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο εκποίησης τους. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου, γίνεται με την παραλαβή τούτων από τον 11

12 δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, με την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 14 ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής τ ης έως Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο εργολάβος που δεν θα προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε με την ανακοίνωση κατακύρωσης, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του καθώς και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 1. Το προσωπικό του αναδόχου πρέπει να είναι αποδεκτό από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και να φέρει απλή ομοιόμορφη ενδυμασία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούμενου προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου. Η ακαταλληλότητα διαπιστώνεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τα οποία και εισηγούνται στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επειδή η ακαταλληλότητα δεν έχει σχέση μόνο με τις ικανότητες και τη δεξιοτεχνία του απασχολούμενου προσωπικού στα καθήκοντά του, αλλά και με την όλη στάση, συμπεριφορά, παρουσία, τιμιότητα, ευγένεια και άλλα παρόμοια δεδομένα, η διαπίστωσή της γίνεται κατ αποκλειστική κρίση του αρμόδιου οργάνου και έγκριση της Συγκλήτου και ο εργολάβος την αποδέχεται χωρίς καμία ένδικη ή άλλου είδους αντίρρηση. Οι ώρες καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου θα πρέπει απαραίτητα να είναι αυτές που αναγράφονται στον Πίνακα Στοιχείων (Παράρτημα Β ) που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επίσης θα μπορεί, οι ώρες καθαρισμού να γίνονται πρωί ή απόγευμα ανάλογα με τις ανάγκες του Ιονίου Πανεπιστημίου και πάντα οι ώρες καθαρισμού των αιθουσών διδασκαλίας θα γίνονται εκτός των ωρών μαθημάτων πρωί ή απόγευμα ή βράδυ. Το έργο του καθαρισμού θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και αν χρειαστεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, ορισμένα Σαββατοκύριακα και ορισμένες κατά Νόμο εξαιρέσιμες αργίες και επισήμων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου. Ο καθαρισμός θα γίνεται όπως αναφέρεται παραπάνω με εξαίρεση των ημερών των διακοπών του Πάσχα, κατά τις οποίες το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό. Το χρονικό διάστημα που το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό δεν θα καταβληθεί η αντίστοιχη αποζημίωση στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου. 2. Για τυχόν ατυχήματα των εργαζομένων, ευθύνεται πάντα ο ανάδοχος και όχι το Πανεπιστήμιο. προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο στο Παν/μιο, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο. 3. Ο καθαρισμός των κτιρίων και η καθαριότητα των αυλαίων χώρων, θα γίνεται με μέσα (σκούπες, κουβάδες, καρότσια, αραχνόσκουπες κλπ.), που διαθέτει ο εργολάβος καθαρισμού. Επίσης, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά και κάθε είδους αναλώσιμο) θα διατίθενται από τον εργολάβο αποκλειστικά. 4. Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης και η διαπίστωση της καλής εκτέλεσής της, θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. 5. Παρέχεται η δυνατότητα στο Παν/μιο να επιβάλλει πρόστιμο το οποίο θα παρακρατείται από το ποσό που έχει να λάβει ο εργολάβος, ή να καταγγείλει την σύμβαση, εφ' όσον αυτός δεν τηρεί τους όρους της, ύστερα από εισήγηση των επιβλεπόντων και απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ποσό του προστίμου που θα επιβάλλεται στον εργολάβο, θα ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου. 6. Ο εργολάβος, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, είναι 12

13 υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη υποδείξεις της Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου σχετικά με την χρησιμοποίηση του προσωπικού που απασχολεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας. 7. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα των χώρων που θα καθαρίζονται με άλλους αντίστοιχους χώρους του αυτού εμβαδού ή και κατηγορίας απαιτήσεων καθαρισμού, μετά από εντολή της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο. Σε περίπτωση αύξησης των χώρων καθαριότητας (μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Iονίου Πανεπιστημίου, το εργολαβικό τίμημα θα αναπροσαρμοσθεί αναλογικά με τιμή ανά m 2 που θα είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του εργολαβικού τιμήματος με το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση. 8. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα ελέγχει τους χώρους που καθαρίζονται. Η εποπτεία και ο έλεγχος της καθαριότητας καθώς και ο έλεγχος απασχόλησης του απαραίτητου προσωπικού θα γίνεται από επιτροπή ελέγχου την οποία καθορίζει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου. 9. Ο καθαρισμός των δωματίων της φοιτητικής εστίας που θα πραγματοποιείται 2 (δύο ) έως 3 (τρείς )φορές το χρόνο για όλα τα δωμάτια της φοιτητικής εστίας καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους. 10.Για έκτατες υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί και η τιμή για ωριαία αποζημίωση. 11.Tα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής θα καταβάλλονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΑΡΘΡΟ 16 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α. Το είδος και η συχνότητα καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των κτιρίων που περιγράφονται θα γίνεται όπως αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες. 1. Καθαρισμό, σκούπισμα και σφουγγάρισμα (γραφεία, αίθουσες, Αμφιθέατρα, διάδρομοι, τουαλέτες, εργαστήρια, κλιμακοστάσια, ασανσέρ, και λοιπά), σκούπισμα των μοκετών και χαλιών με ηλεκτρική μηχανή, καθημερινά και σε κάθε βάρδια. Επιπλέον, θα γίνεται καθαρισμός μοκετών και χαλιών μια φορά τα χρόνο. 2. Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και σταχτοδοχείων, περισυλλογή απορριμμάτων, ξεσκόνισμα και καθαρισμός επίπλων και εξοπλισμού γραφείων (τηλέφωνα, Η/Υ κλπ.), καθημερινά και σε κάθε βάρδια. 3. Καθαρισμός των τουαλετών και απολύμανση των ειδών υγιεινής, πλύσιμο και σφουγγάρισμα των πλακιδίων και των δαπέδων, καθαρισμός των καθρεφτών, καθημερινά και σε κάθε βάρδια. 4. Καθάρισμα των εδράνων και καθισμάτων, στις αίθουσες, τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες αναμονής, καθώς και των γραφείων των κτιρίων καθημερινά και σε κάθε βάρδια. 5. Καθάρισμα δοχείων απορριμμάτων, που βρίσκονται στους κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους και αποκομιδή των αχρήστων αντικειμένων που βρίσκονται σ αυτά καθημερινά και σε κάθε βάρδια. 6. Εβδομαδιαία, πλύσιμο και καθάρισμα τοίχων από αφίσες και χαρτιά, πλύσιμο εσωτερικών χωρισμάτων, οροφών, τζαμιών, θυρών και κουφωμάτων, καθρεφτών ανελκυστήρων. 7. Λεπτομερής καθαρισμός και λουστράρισμα των δαπέδων όλων των χώρων αιθουσών - αμφιθεάτρων και κλιμακοστασίων κατά τις διακοπές του Πάσχα. 8. Ξαράχνιασμα οροφών και καθαρισμός σωμάτων καλοριφέρ, κατά τις διακοπές του Πάσχα. 9. Λουστράρισμα όλων των χώρων που είναι στρωμένοι με μάρμαρο και μωσαϊκό, κατά τις διακοπές του Πάσχα, με χρήση καταλλήλων μηχανημάτων (μηχανήματα κρυσταλοποίησης). 10. Καθαρισμός τζαμιών δύο φορές τον μήνα από μέσα και μία φορά το 3μηνο από έξω. 13

14 Β. Στους χώρους της βιβλιοθήκης, επιπλέον τον καθαρισμό των βιβλιοθηκών και ραφιών καθώς και των βιβλίων που είναι τοποθετημένα μία φορά, σε περίοδο που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Γ.1. Ο καθαρισμός των υπαίθριων χώρων του Πανεπιστημίου θα περιλαμβάνει: τη συλλογή των απορριμμάτων τα οποία θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους του Δήμου 2. Καθαρισμός των υπαίθριων χώρων και ταρατσών μία φορά την εβδομάδα. Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Απαραίτητα σε όλα τα καλάθια αχρήστων όλων των χώρων θα τοποθετούνται σακούλες καθημερινά. 2. Τα απορρίμματα που θα περισυλλέγονται θα κλείνονται καλά σε σακούλες και θα μεταφέρονται στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων. 3. Κάθε πρωί θα ελέγχεται εάν υπάρχει χαρτί υγείας σε όλες τις τουαλέτες. Το χαρτί υγείας θα διατίθεται από το Πανεπιστήμιο. 4. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και με υλικά καθαρισμού, μηχανήματα και εργαλεία του Αναδόχου. 5. Ο Ανάδοχος φέρει ευθύνη αποκατάστασης ζημιών που τυχόν προκληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών σε κινητά ή/και μόνιμα αντικείμενα. Σε περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζημιών, το ύψος της δαπάνης θα προσδιορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου και θα παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιμο της εργασίας του Αναδόχου. 6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας τόσο για την ασφάλεια του προσωπικού του όσο και την ασφάλεια προς τρίτους. 7. Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνεται από τους υπευθύνους επίβλεψης παρουσίας του Αναδόχου ή εκπροσώπου αυτού. 1. Μηχανικός εξοπλισμός. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον Καθαρισμό των κτιρίων. 2. Απαιτούμενο προσωπικό 2.1 Καθημερινή καθαριότητα: Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων 7 άτομα συνολικά θα καλύπτουν με βάρδιες όπως ορίζεται ανωτέρω, την καθαριότητα των κτιρίων του Άρθρου 1 της παρούσης Διακήρυξης. 3. Υλικά καθαρισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την αποκομιδή βαρύνει τον ανάδοχο. 14

15 ΑΡΘΡΟ 17 ΠΛΗΡΩΜΗ 1. H πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται τμηματικά, κάθε μήνα, πάντα μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας, βεβαιούμενης από την αρμόδια επιτροπή ή από υπάλληλο που θα ορίσει το Παν/μιο, με έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων, θεωρούμενων από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Τον εργολάβο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ), παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών. Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ, βαρύνουν το Πανεπιστήμιο. 5. Kράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 6.Κάθε νόμιμη κράτηση. 7. Tα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. ΑΡΘΡΟ 18 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του δικαιούχου, είναι τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 19 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20/2/2015 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην Κέρκυρα, Iωάννου Θεοτόκη 72, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Iωάννου Θεοτόκη 72 Τηλ και ΦΑΞ 26610/87643). Για όλες τις διαφορές που ενδεχόμενα θα γεννηθούν από την διακήρυξη και την σύμβαση, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κέρκυρας. Με εντολή Πρύτανη Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος 15

16 Aνήκει στην αριθμ. 449/ διακήρυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώσει τη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους της Διακήρυξης καθώς επίσης να προσκομίσει ή να περιγράψει κατά περίπτωση τα παρακάτω στοιχεία: 1)α) Προηγούμενη συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. β) Προηγούμενη συνεργασία με άλλους φορείς (δημόσιους και μη), η οποία θα προκύπτει από προσκομισθείσες βεβαιώσεις των φορέων που συνεργάστηκαν με τον προσφέροντα. 2) Εξοπλισμός που προσφέρεται για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβει (επαγγελμ. μηχάνημα αναρρόφησης, γυαλίσματος, κ.λ.π.) 3) Κατάλογος του απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησης, ο οποίος θα προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα του ΙΚΑ. 4) Περιγραφή ποιότητος για την εξασφάλιση των προσφερομένων υπηρεσιών. 5) Χρονικό διάστημα σε μέρες ή ώρες που απαιτεί ο εργολάβος να ειδοποιηθεί ενωρίτερα από το Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να ανταποκριθεί στο έργο του καθαρισμού σε περίπτωση ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Παν/μίου (σε περιπτώσεις αγώνων και επισήμων εκδηλώσεων του Παν/μίου ή σε μέρες αργιών και κατά Νόμο εξαιρέσιμων ημερών). Με εντολή Πρύτανη Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος 16

17 Ανήκει στην αριθμ. 449/ διακήρυξη του Ιονίου Πανεπιστημίου B) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟΥ εντός του ιστορικού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 1 ΨΝΚ Αρεταίος 952 τ.μ 2 ΨΝΚ 3 ο Κτίριο 570 τ.μ. 3 ΨΝΚ Ασκληπιός 590 τ.μ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3 μέρες την εβδομάδα 4 ώρες ανά ημέρα 3 μέρες την εβδομάδα 4 ώρες ανά ημέρα 2 μέρες την εβδομάδα 3 ώρες ανά ημέρα 4 ΨΝΚ Ιπποκράτης 788 τ.μ. 3 μέρες την εβδομάδα 4 ώρες ανά ημέρα 5 ΨΝΚ Γαληνός 850 τ.μ. 3 μέρες την εβδομάδα, 2 ώρες ανά ημέρα 6 ΨΝΚ Τμήμα Οξέων 685 τ.μ 3 μέρες την εβδομάδα, 2 ώρες ανά ημέρα 7 ΨΝΚ Εξωτερικοί χώροι: 1. Προάυλιοι χώροι Αρεταίου & 3 Κτιρίου, 2. Αυλές Γαληνού & Ιπποκράτη, 3. Εξωτερικοί Διάδρομοι και τ.μ 3 μέρες την εβδομάδα 4 ώρες ανά ημέρα 17

18 4. Εξωτερικοί χώροι Φοιτητική Λέσχη 8 ΨΝΚ Ευπρεπισμός Πρασίνου : Αρεταίος, Ασκληπιός, Πάρκο, 3 ο Κτήριο, 1. Κόψιμο γκαζόν, 2. Κλάδεμα δένδρων, κόψιμο χόρτων 3. Πότισμα, (δεν περιλαμβάνεται η αποψίλωση των δένδρων του πάρκου) τ.μ 4 ώρες την εβδομάδα ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟΥ εκτός του ιστορικού Ψυχιατρικού Νοσοκομείου A) Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Τ.Μ. 1. Ιόνιος Καποδιστρίου και Ακαδημίας 2350τμ καθημερινά 4 ώρες (μετά Ακαδημία 2. Κεντρική Διοίκηση ισόγειο (ΤΙΣ- ΤΑΒ) 3. Νέο κτίριο ΤΙΣ, ΤΑΒ τις 14:30) Ι. Θεοτόκη 72: συνολικά τετραγωνικά 430 τμ 3 ημέρες (Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή) (2ώρες) Ι. Θεοτόκη 72: συνολικά τετραγωνικά 1 ος όροφος 2 ος όροφος Ισόγειο Κλιμακοστάσιο 1.570τμ 1.570τμ 1.300τμ 18 καθημερινά 6 ώρες (2 βάρδιες πρωινές 1 βάρδια απογευματινή) (18 ώρες) 4. ΤΞΓΜΔ Μέγαρο Καποδίστρια (Νέα Οικία) 1.593,85τμ καθημερινά 3 ώρες 5. ΤΞΓΜΔ Μέγαρο Καποδίστρια (Παλαιά Οικία) 412,83 6. Τμήμα Αγγλικό Αναρρωτήριο-Παλαιό Φρούριο 2724τμ καθημερινά 5 ώρες Μουσικών Σπουδών 7. ΤΑΒ Πλατεία Ελευθερίας-Παλαιά Ανάκτορα 550τμ 2 ημέρες ( Δευτέρα και

19 8. Κεντρική βιβλιοθήκη Πέμπτη 2 ώρες) Ι. Θεοτόκη 72: συνολικά τετραγωνικά 1340τμ καθημερινά 3 ώρες 9. Φοιτητική Εστία Ν. Λιμάνι Κέρκυρα 964 τμ. (Μόνο κοινόχρηστους χώρους) καθημερινά 3 ώρες ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Μηχανικός εξοπλισμός. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον Καθαρισμό των κτιρίων. 2. Απαιτούμενο προσωπικό 2.1 Καθημερινή καθαριότητα: Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων 7 άτομα συνολικά θα καλύπτουν με βάρδιες όπως ορίζεται ανωτέρω, την καθαριότητα των κτιρίων του Άρθρου 1 της παρούσης Διακήρυξης. 3. Υλικά καθαρισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί υλικά καθαρισμού μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η αξία των υλικών και διαφόρων απορρυπαντικών που απαιτούνται για τον καθαρισμό και την αποκομιδή βαρύνει τον ανάδοχο. 19

20 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ\νση.... για τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της.. για την προμήθεια....(αρ. Δ/ξης.) προς κάλυψη των αναγκών τ. -Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. -Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. -Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. -Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 20

21 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ. - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.. Δ\νση. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.. σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια... (αρ.δ/ξης /..) για κάλυψη αναγκών τ..... και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., αξίας εκ.ευρω αυτής. -Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. -Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. -Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. -Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- Σελίδα 21 από 31

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: /2015 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Κέρκυρα, σήμερα στις. /. / 2015, ημέρα.., οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός μεν η Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή- Παπασαλή, Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, που ενεργεί εν προκειμένω υπό την ιδιότητά του, ως νόμιμος εκπρόσωπος, του Ν.Π.Δ.Δ. με Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Α Κερκύρας, με την επωνυμία «ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ», που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «Εργοδότης» ή «Πανεπιστήμιο» και αφετέρου δε ο κ.. o οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «.» με Α.Φ.Μ.:., Δ.Ο.Υ.: και διεύθυνση:. και στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη: α) Την αριθ. Δ.Ο.4/5./φ: 2.9.α / Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσης σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) Την αριθμ. προσφορά της εταιρείας, γ) Τα αριθμ. Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, δ) Την από Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο κατακύρωσε τον ανωτέρω διαγωνισμό στον ανάδοχο, όσον αφορά τον καθαρισμό των χώρων του Πανεπιστημίου, ρητά και ανεπιφύλακτα συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής: Ανατίθεται στον Ανάδοχο ο καθαρισμός των χώρων όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσης σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, για το χρονικό διάστημα από 1/3/2015 έως 30/6/2015 ποσού, (μηνιαίως) για τον καθαρισμό όλων των κτιρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με την αριθμ... προσφορά του αναδόχου). Το Πανεπιστήμιο θα έχει δικαίωμα να αυξομειώσει τις εργασίες καθαρισμού, να αυξήσει μέχρι ποσοστού 30% τις ώρες ή να τις μειώσει μέχρι 50%. Κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα που το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό και δεν θα γίνονται εργασίες καθαρισμού, δεν θα καταβληθεί η αντίστοιχη αποζημίωση στον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου εγγράφως. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών για έκτακτες ανάγκες και πέρα των ωρών που έχουν συμφωνηθεί για την παροχή υπηρεσιών, η αμοιβή ανά εργατοώρα θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(σύμφωνα με την αριθμ.. προσφορά του αναδόχου). Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, Οικονομικού Έτους 2015, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0845β «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων». Σελίδα από 31 22

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Iωάννου Θεοτόκη 72, 491 00 Κέρκυρα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρμόδιος Υπάλληλος : Δ. Φελούκα Τηλ.: 2661 0 87659 Φαξ: 2661 0 87643 Kέρκυρα,28/2/2014 Αρ.Πρωτ. ΔO4/715 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πληρ. : Δ.Φελούκα. Fax. : :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πληρ. : Δ.Φελούκα. Fax. : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 21 / 12 /2012 Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Δ.Φελούκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Η δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 899β «Λοιπές Δαπάνες» Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2015.

Η δαπάνη του ανωτέρω διαγωνισμού βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 899β «Λοιπές Δαπάνες» Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα, 7/4/2016 Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/1241/Φ. 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10:30. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αρμόδιος: Π. Παπαμιχαήλ Tηλ.:2610 996601, Fax: 2610996686

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ο Δήμαρχος Σπάρτης EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Σπάρτη 04/02/2015 Αρ. πρωτ.: 3158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ο Δήμαρχος Σπάρτης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών. H χαμηλότερη τιμή. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 10:30. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 11:00*

Πανεπιστήμιο Πατρών. H χαμηλότερη τιμή. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 10:30. Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 & ώρα 11:00* Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΞΣΠ469Β7Θ-ΞΚΝ ΑΔΑΜ: 16PROC004403630 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr http:/www.katsigrasmuseum.gr

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr http:/www.katsigrasmuseum.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα