Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας"

Transcript

1 Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

2 2

3 ! Τι μπορούν να κάνουν οι Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες για την Κυβερνητική Πληροφορία;! Ποιος ο ρόλος των Κυβερνητικών Βιβλιοθηκών στη διαχείριση της Κυβερντικής Πληροφορίας; 3

4 4

5 Κυβερνητικά αρχεία - Public Records! Παράγονται από τη Δημόσια Διοίκηση! Πιστοποιούν την εκπλήρωση των στόχων και εργασιών της! Αποδεικνύουν τις αποφάσεις και συναλλαγές της! Σημαντική πηγή πληροφόρησης επαναχρησιμοποίησης για! δημόσιους λειτουργούς, πολίτες, επιχειρηματίες,! λήψη αποφάσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων! προσθέτουν αξία στις υπηρεσίες, συμβάλλουν στη διαφάνεια, κοινωνική συμμετοχή! συμβάλλουν στην ιστορική έρευνα 5

6 Βασική αρχή διαχείρισης! Εχουν μοναδικά χαρακτηριστικά! Απαιτούν διαφορετική λογική στην τεκμηρίωσή τους και συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης! Στόχος:! Aπαιτείται η συνεχής ακεραιότητα (integrity) της πληροφορίας που φέρουν, λόγω της σημασίας της για τη Δημόσια Διοίκηση και την Κοινωνία 6

7 ! Ορισμός: Συλλογή (capturing), καταγραφή (registering), ταξινόμηση (classifying), αποθήκευση (storing) αρχείων εγγράφων τους! Απαιτούνται πρότυπα για:! Τεκμηρίωση, ανάγκη για πολλαπλά σημεία πρόσβασης στην πληροφορία (ευρετήρια)! Θεματική επεξεργασία και καθιέρωση διοικητικής ορολογίας (π.χ. λειτουργίες της διοίκησης)! Οργάνωση και διάθεση της πληροφορίας! Διαλειτουργικότητα επικοινωνία μεταξύ συστημάτων! ISO 15489:! Πλαίσιο διαχείρισης ενεργών αρχείων: βασικές απαιτήσεις με τη μορφή κεφαλαίων για το την ανάπτυξη πολιτικών και σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης ενεργών αρχείων! Οδηγίες για τις διεργασίες διαχείρισης ενεργών αρχείων:! Aνάπτυξη θησαυρών - Πρόσβαση! Ασφάλεια - Εκκαθάριση! Μηχανισμοί ελέγχου! Eκπαίδευση 7

8 ! Παραγωγή μεταδεδομένων ενεργών αρχείων στο πλαίσιο του ISO 15489! Μεταδεδομένα σε επίπεδο τεκμηρίου (record)! Μεταδεδομένα σε επίπεδο επιχειρησιακής δραστηριότητας! Μεταδεδομένα σε επίπεδο διαχείρισης αρχείου! Μεταδεδομένα σε επίπεδο νομοθετικής ή ιδρυματικής απόφασης/εντολής/πράξης/ρύθμισης! Δημιουργία XML σχημάτων για την παραγωγή μεταδεδομένων 8

9 ISO data model 9

10 Ηλεκτρονικά αρχεία - erecords! Αρχεία σε ηλεκτρονικό υπόστρωμα! Τεκμηριώνουν αποδεικνύουν τη διενέργεια συγκεκριμένων ενεργειών από συγκεκριμένους ανθρώπους/φορείς σε συγκεκριμένη στιγμή! Το όχημα για την ανάπτυξη επίτευξη της ηελκτρονικής διακυβέρνησης 10

11 Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων! Δημιουργία και συλλογή! Ελεγχος! καταγραφή, ταξινόμηση, ευρετηρίαση! Αποθήκευση! Διάθεση Πρόσβαση - Χρήση! Εκκαθάριση! Απαιτούνται πρότυπα όπως και στη διαχείριση ενεργών αρχείων! Απαιτείται νομοθετικό/ρυθμιστικό πλαίσιο 11

12 Το ηλεκτρονικό υπόστρωμα! Web archiving, e- mails, ολοκλήρωση (integra on)! Οργάνωση και πρόσβαση στην πληροφορία! Σχήματα μεταδεδομένων! Ορολογία: EUROVOC, GLIN! Συγκομιδή (harves ng) Ελληνική προσπάθεια: Ε. Μπάνος, Υπερ- διαύγεια (hšp://yperdiavgeia.gr/)! Συνάθροιση (aggrega on)! Preserva on, cura on! Interoperability: e- GIF (βάση ελληνικού πλαισίου) 12

13 Σχήματα μεταδεδομένων! Για την κωδικοποίηση της κυβερνητικής πληροφορίας υπάρχουν διάφορα πρότυπα µεταδεδοµένων τα οποία βασίζονται τόσο στο DC όσο και σε άλλες λογικές (π.χ. MARC)! Moreq (Ευρωπαϊκό πρότυπο)! AGLS (Βασισμένο στο DC)! NZGLS(Βασισμένο στο DC)! e- GMS(Βασισμένο στο DC) Βάση του Ελληνικού μοντέλου! GILS(Βασισμένο στο MARC)! GovML (XML υπογλώσσα) 13

14 Συμπεράσματα από τη μελέτη των σχημάτων! Υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές μεταξύ των προτύπων! XML Υπόβαθρο! Κάποια προέρχονται από το DC και το συμπληρώνουν, ενώ άλλα ακολουθούν εντελώς διαφορετικές λογικές! Κάποια απ αυτά είναι περισσότερο «υπηρεσιο- κεντρικά», ενώ άλλα είναι περισσότερο «πολιτο- κεντρικά»! Τα πρότυπα αλληλοσυμπληρώνονται! Θέματα σηµασιολογίας της πληροφορίας προς διερεύνηση:! οι διαδικασίες και τα στάδια τα οποία απαιτούνται για την έκδοση ή τη διάχυση ενός δηµοσίου εγγράφου,! η διοικητική δοµή και ιεραρχία η οποία παράγει διαχειρίζεται τη δηµόσια πληροφορία κ.ά. 14

15 Διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων: Ανάπτυξη applicaaon profile! Η σύνθεση των προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε ένα σημασιολογικά πλουσιότερο μοντέλο διαλειτουργικότητας! Σύγκριση του κάθε προτύπου με το DC (πρότυπο αναφοράς)! Δημιουργία επιμέρους υπερσυνόλων που προκύπτουν με την πρόσθεση των επιπλέον στοιχείων των διαφορετικών προτύπων στο DC! Σύνθεση των επιμέρους υπερσυνόλων! Δημιουργία τελικού υπερσυνόλου! Επεξεργασία του τελικού υπερσυνόλου και δημιουργία του τελικού μοντέλου 15

16 Ο ρόλος των αρχειακών σχημάτων μεταδεδομένων! ISAD EAD: παρέχει δυνατότητα αναπαράστασης της ιεραρχίας αρχειακών δομών! ISAAR EAC: παρέχει στοιχεία για το πλαίσιο παραγωγής ενός αρχείου (καθιερωμένες εγγραφές archival authori es)! ISDF (interna onal standard for describing func ons): παρέχει στοιχεία για την περιγραφή των λειτουργιών ενός παραγωγού αρχείου 16

17 Κωδικοποίηση της δομής της δημόσιας διοίκησης Η διερεύνηση και η πειραµατική κωδικοποίηση της κυβερνητικής πληροφορίας µε τη χρήση άλλων προτύπων µεταδεδοµένων προερχόμενων από τον χώρο των αρχείων όπως το EAD και το EAC 17

18 Συμβολή Ιονίου Πανεπιστημίου! Βασίλης Σουλικιάς, Συγκριτική εξέταση προτύπων μεταδεδομένων για τη διαχείριση κυβερνητικής πληροφορίας ( )! Ματθαίος Στρατής, Δημιουργία Μοντέλου Διαχείρισης Κυβερνητικής Πληροφορίας και Υλοποίηση σε RDF ( )! Μαρία Καρδάμη, Διαχείριση Καθιερωμενων Ορων σε Αρχειακά Βοηθήματα Ερευνας: Πρότυπα και Μελέτη Περίπτωσης ( ) 18

19 Νέα Ζητήματα Διαλειτουργικότητας! Πώς η κυβερνητική πληροφορία θα «συναντήσει» την κοινότητα του Παγκόσμιου Ιστού?! Open Data, Geodata (hšp://geodata.gov.gr/geodata/)! Linked Data - Seman c web! Εννοιολογικά μοντέλα για την κυβερνητική πληροφορία που θα αναπαριστούν τις βασικές έννοιες, τις δομές τις λειτουργίες και τις μεταξύ τους σχέσεις! Οντολογία για τη Δημόσια Διοίκηση! "Ταξονομία της Αναμόρφωσης του Κράτους, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση», Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ομάδα έργου: ITMC Α.Ε. Και ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ - Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης! hšp://gov- ontology.blogspot.gr/2011/09/blog- post_7007.html 19

20 20

21 21

22 Συμβολή Ιονίου Πανεπιστημίου! L. Bountouri, C. Papatheodorou, V. Soulikias, M. Stra s, "Metadata Interoperability in Public Sector Informa on", Journal of Informa on Science, Vol. 35(2), , 2009! L. Bountouri, C. Papatheodorou, M. Gergatsoulis, "Modelling the Public Sector Informa on through CIDOC Conceptual Reference Model", 6th Interna onal Workshop on Ontology Content, OnToContent 2010, Crete, Greece, October 2010, in "On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2010 Workshops", Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 6428: Springer- Verlag, ,

23 Δεδομένα - απαιτήσεις! Πολυδιάστατος χαρακτήρας! καλύπτει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής! υβριδικό υπόστρωμα (συμβατικά ηλεκτρονικά αρχεία)! Μεγάλος όγκος (αποθήκευση ανάκτηση)! Μεταβλητότητα (διατήρηση, επιμέλεια)! Διαλειτουργικότητα βασισμένη σε πρότυπα και τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού! Παρ ότι έχουν γίνει βήματα στην Ελλάδα, ΔΕΝ υπάρχουν κατάλληλα επανδρωμένες αρχειακές υπηρεσίες! Δεν υπάρχουν πολιτικές/αποτελέσματα ανάληψης πρωτοβουλιών από τα Αρχεία 23

24 Θέση Ο ρόλος των αρχειακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και των κυβερνητικών βιβλιοθηκών είναι η συμβολή στη διαχείριση της κυβερνητικής πληροφορίας 24

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Ο Οδηγός για τα ανήκει στη σειρά των εκδόσεων του ΕΚΤ για καλές πρακτικές πάνω σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας και διαχείρισης ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 25 (ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014) Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. των άρθρων 14 παρ. 4 και 15 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014

Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014 Ημερίδα «Κυβερνητική Πληροφορία και Βιβλιοθήκες: παραγωγή - διαχείριση - πρόσβαση», 13 Ιουνίου 2014 Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) μέσω της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Αναλύσεων &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 Βελτίωση Δημοσίων υπηρεσιών... 4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization

Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Εννοιολογική Οµοιογένεια : Αξιοποίηση Ταξινοµικών Συστηµάτων Semantic Homogeneity : Exploitation of the Classification Systems Conceptualization Γεωργία Προκοπιάδου, ιονύσης Μοσχόπουλος, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο

ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" Δράση 1 Ε1.2 Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.4 Προδιαγραφές ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πρακτικά 2 3 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχέδιο. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: i. του άρθρου 9 του Π.Δ. 162/1979 "Περί Εκκαθαρίσεως των

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης

«ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ» ιδάσκων Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον

Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Σεμινάριο: Δεδομένα Βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Μανόλης Πεπονάκης (peponakis@ionio.gr) Μιχάλης Σφακάκης (sfakakis@ionio.gr) 1 Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μοντέλα και πρότυπα Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα