ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ , Κέρκυρα Τηλ: , 27823, 25657, Fax: , info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ Είναι πολύ σηµαντικό να διαµορφωθεί το διετές πρόγραµµα δράσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων σύµφωνα : µε τις αρµοδιότητες της όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, µε τις γενικότερες συνθήκες όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα στη χώρα µας και ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε τις κατευθύνσεις και τους στόχους που καθορίζονται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα µας. Οι σκοποί της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων καθορίζονται από το Π.Δ.75/ για τη σύσταση των Π.Ε.Δ. και µεταξύ άλλων είναι : Η έρευνα και µελέτη ζητηµάτων σχετικά µε τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών και ο συντονισµός δράσεων για την υποστήριξη της Α θµιας Αυτοδιοίκησης. Η ενηµέρωση και επιµόρφωση. Η συνεργασία µε την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας για την προώθηση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που έχουν δραστηριότητες σε θέµατα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης. Η συνεργασία µε όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συµµετοχή σε φορείς και όργανα µε εκπροσώπους της. Η ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών που ενδυναµώνουν την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία. Η ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Διαδικασίες προσαρµογής Μετά την έκδοση του Π.Δ.75/ και τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων ήταν απαραίτητο να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της. Η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων υπεισήλθε αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ΤΕΔΚ της Περιφέρειας µας. Οι ενέργειες που ακολούθησαν ήσαν, ο συντονισµός λειτουργίας των αποκεντρωµένων γραφείων,η απογραφή περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισµού και λειτουργικών συστηµάτων των ΤΕΔΚ, η διακοπή λειτουργίας των ΤΕΔΚ, η σύνταξη Παράρτηµα Ζακύνθου Μουσουργού Καψάσκη 13, Ζάκυνθος, zakynthos (at) ped-in.gr Τηλ: , Fax: Παράρτηµα Κεφαλονιάς Ιθάκης Λιθόστρωτο 27, Αργοστόλι kefalonia (at) ped-in.gr Τηλ: , Fax: Παράρτηµα Λευκάδας Φιλαρµονικής 23, Λευκάδα lefkada (at) ped-in.gr Τηλ: , Fax: R E G I O N A L U N I O N O F M U N I C I P A L I T I E S O F I O N I A N I S L A N D S 154 N. Theotoki St., GR49100, Corfu, Greece, Tel: , 27823, 25657, Fax: , info (at) ped-in.gr

2 προϋπολογισµού και η έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα µε όλες τις τυπικές πράξεις που ήταν απαραίτητες. Ακολούθησε η επεξεργασία από τα υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων των κανονισµών λειτουργίας του φορέα µας. Τελικά µε εισήγηση του Προέδρου και απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν : Oργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας Κανονισµός Προσωπικού Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης Κανονισµός Λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου Κανονισµός Εκτελεστικής Επιτροπής Κανονισµός Εποπτικού Συµβουλίου Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, που εγκρίθηκε µε την υπ.αριθ. 1-6/ απόφαση του Δ.Σ., η οργανωτική διάρθρωση της ΠΕΔ-ΙΝ είναι : -Νοµική Υπηρεσία -Γραφείο Ειδικού Συνεργάτη -Διεύθυνση Η Διεύθυνση των υπηρεσιών της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων συγκροτείται από τα εξής τµήµατα και γραφεία : Τµήµα Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Γραφείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Γραφείο Επικοινωνίας, Επιµόρφωσης και Διεθνών Σχέσεων Με εισήγηση του Προέδρου, σε πνεύµα συνεργασίας και συνεννόησης µε τα υπηρεσιακά στελέχη, και την υπ.αριθ.2-5/ απόφαση του Δ.Σ. έγινε η κατάταξη και κατανοµή του προσωπικού σε θέσεις λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕΔ-ΙΝ. Με την ίδια λογική και µε την ίδια απόφαση έγινε και ο ορισµός των Προϊσταµένων διοικητικών ενοτήτων που προβλέπει το άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ. Κατευθύνσεις λειτουργίας της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων Με την υπ.αριθ.2-7/ απόφαση του Δ.Σ. δόθηκαν µε εισήγηση του Προέδρου οι κατευθύνσεις λειτουργίας της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και συγκεκριµένα : Κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης Καταγραφή αναπτυξιακών µελετών και φορέων Διασύνδεση µε παραγωγικούς και τοπικούς φορείς Διασύνδεση µε ακαδηµαϊκούς και επιστηµονικούς φορείς Διάχυση πληροφοριών µέσω του δικτυακού τόπου της ΠΕΔ-ΙΝ Οικονοµικά Η λειτουργία του φορέα µας επηρεάζεται από τις συνθήκες που επικρατούν σήµερα στη χώρα µας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 2

3 Οι οικονοµικές µας δυνατότητες είναι πλέον περιορισµένες και είναι ενδιαφέρον να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα σήµερα σχετικά µε τους οικονοµικούς πόρους της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων. Οι πόροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων και της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας είναι οι εισφορές των µελών τους που καθορίζονται σε ποσοστό επί του ποσού των αντίστοιχων ΚΑΠ (άρθρο 13 παρ.7 Ν.2503/97), παρακρατούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποδίδονται στη συνέχεια στους δικαιούχους. Το έτος 2010 στις ΤΕΔΚ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έγινε κατανοµή ποσού Ευρώ. Το έτος 2011 στην ΠΕΔ Ιονίων Νήσων έγινε κατανοµή ποσού Ευρώ, πλέον Ευρώ που έλαβαν οι ΤΕΔΚ της Περιφέρειας µας, δηλαδή συνολικά Ευρώ. Το ποσό της κατανοµής του 2011 ήταν µειωµένο σε σχέση µε το 2010 κατά 51,48%. Για το έτος 2012 έχουν κατανεµηθεί µέχρι σήµερα στην ΠΕΔ-ΙΝ ,42 Ευρώ. Οι µειωµένοι οικονοµικοί πόροι της ΠΕΔ-ΙΝ δηµιουργούν προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της, στην κάλυψη των υποχρεώσεων της και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Παρουσιάστηκε µάλιστα και σοβαρό πρόβληµα καθυστέρησης αρκετών µηνών για την καταβολή της µισθοδοσίας του προσωπικού της. Επισηµαίνουµε για το προσωπικό της ΠΕΔ-ΙΝ ότι τρία (3) στελέχη του παραρτήµατος Ζακύνθου έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία της µετάταξης τους στο Δήµο Ζακύνθου. Ανάλογες σκέψεις υπάρχουν και σε άλλα υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ-ΙΝ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Για τη διαµόρφωση του διετούς προγράµµατος δράσης της ΠΕΔ-ΙΝ απαιτείται µια πρώτη αρχική συζήτηση στο Δ.Σ. και ο καθορισµός κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων. Στη συνέχεια µετά την κατάθεση προτάσεων και παρατηρήσεων η οριστικοποίηση του µετά από τελική συζήτηση και απόφαση στο Δ.Σ. Η αρχική συζήτηση για τη διαµόρφωση του προγράµµατος δράσης µπορεί να περιλαµβάνει τους ακόλουθους άξονες. 1. Καταγραφή και προώθηση επίλυσης προβληµάτων της Α θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συντονισµένη προώθηση των διεκδικήσεων, των αιτηµάτων και των επιδιώξεων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεχής καταγραφή των θεµάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και των προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Διαµόρφωση προτάσεων µετά από συζήτηση στα πολιτικά όργανα της ΠΕΔ-ΙΝ ( Διοικητικό Συµβούλιο-Γενική Συνέλευση ), προώθηση τους στους αρµόδιους κεντρικούς φορείς και στα Υπουργεία για επίλυση και παρακολούθηση της πορείας αντιµετώπισης τους. Ανάδειξη και προώθηση θεµάτων µέσω της συµµετοχής µας στις διαδικασίες της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας. Συγκέντρωση και προώθηση προτάσεων για τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου που ρυθµίζει τις λειτουργίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3

4 Αξιοποίηση της σύστασης και λειτουργίας του θεσµού των Επιτροπών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.6β του Π.Δ. για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήµων. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό το Δ.Σ. της ΠΕΔ συστήνει επιτροπές από µέλη και µη µέλη του για την καλύτερη µελέτη και επεξεργασία των θεµάτων των ΟΤΑ και την οργάνωση των φορέων αυτών. 2. Λειτουργία του Δ.Σ. - Συµµετοχή σε φορείς, εταιρείες και επιτροπές Υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού συµβουλίου. Με αποφάσεις του Δ.Σ. ορίζονται εκπρόσωποι της ΠΕΔ-ΙΝ σε φορείς και εταιρείες που συµµετέχει καθώς και σε επιτροπές. Υποστήριξη επιστηµονική και οργανωτική των εκπροσώπων της ΠΕΔ-ΙΝ για τη συµµετοχή τους στα ανωτέρω όργανα. Συνεργασία µε τις Αναπτυξιακές Εταιρείες στις οποίες η ΠΕΔ-ΙΝ είναι µέτοχος. Σχεδιασµός δράσεων και προώθηση πρωτοβουλιών σε συνεργασία µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδας. Συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και την ΠΕΤΑ Α.Ε. Συνεργασία µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για συντονισµό δράσεων και υιοθέτηση κοινών αναπτυξιακών επιλογών (συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, Δίκτυα, Ενώσεις κ.λ.π.). Σύσταση κοινής επιτροπής ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, µε στόχο τον συντονισµό των δράσεων τους, την εξέταση και επίλυση θεµάτων και προβληµάτων και την προώθηση των θέσεων της Α θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3. Ιδιαίτερα θέµατα Νησιωτικότητας. Ιδιαίτερη έµφαση στην ανάδειξη θεµάτων και στην αντιµετώπιση προβληµάτων που έχουν σχέση µε τη Νησιωτικότητα, όπως : 3.1. Kαταγραφή υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα των µεταφορών συγκοινωνιών. 3.2 Ανάδειξη της έννοιας του ισοδύναµου µεταφορικού κόστους ανθρώπων και εµπορευµάτων. 3.3 Τεκµηριωµένη πρόταση διασύνδεσης των Νησιών µεταξύ τους σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 3.4 Ανάδειξη των ανταποδοτικών κινήτρων για την ανάπτυξη των Νησιών, όπως οι µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ, η καθιέρωσης ειδικών ζωνών φορολογικής ενίσχυσης και η δέσµευση για τη διατήρηση τους. 4. Πολιτισµός Πρωτοβουλίες και δράσεις για την ανάδειξη και προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς των Ιόνιων Νησιών. Ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, για τις οποίες ήδη µε πρωτοβουλία του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ έχου ξεκινήσει διάλογος µεταξύ των φορέων. 4

5 Οι κατευθύνσεις του διαλόγου είναι : Συνεργασία µε τους πολιτιστικούς φορείς καθώς επίσης και µε το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Συνεργασία και υποστήριξη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισµού. Σχεδιασµός ενός Φόρουµ Πολιτισµού µε κάθετες δράσεις που θα ενισχύει και θα προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων. Διοργάνωση Εβδοµάδας Επτανησιακού Πολιτισµού. 5. Τουρισµός Ο τουρισµός αποτελεί την κύρια οικονοµική δραστηριότητα σε καθένα από τα νησιά µας και είναι δυνατόν να υλοποιηθούν κοινές δράσεις προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Αυτές οι δράσεις µπορούν να εφαρµοστούν µε αποτελεσµατικότητα σε συνεργασία µε τους Δήµους, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους επαγγελµατικούς φορείς. Ένας συλλογικός φορέας µε περιφερειακή διάσταση είναι η ΕΤΙΝ Α.Ε. που µπορεί να υποστηρίξει τις δραστηριότητες ενίσχυσης του τουρισµού στα Ιόνια Νησιά. Όπως είναι γνωστό οι φορείς της Α θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΙΝ Α.Ε. µε συνολικό ποσοστό 41,29% και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνολικά µε ποσοστό 22,97%. Η κοινή δράση µπορεί να περιλαµβάνει : Ανάπτυξη τουριστικού πακέτου Ιόνια Νησιά Διαφήµιση και προβολή Έκδοση φυλλαδίων και εντύπων Ανάπτυξη δικτυακού τόπου Συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού Συνέδρια, ηµερίδες και κοινές εκδηλώσεις 6. Θεµατικές εκδηλώσεις Σχεδιασµός και υλοποίηση ανοικτών διαδικασιών και εκδηλώσεων (συνέδρια, ηµερίδες, εργαστήρια) σε συνεργασία µε άλλους φορείς για την προσέγγιση θεµάτων που ενδιαφέρουν άµεσα την Α θµια Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως : Ευρωπαϊκά προγράµµατα Τουρισµός Πολιτισµός Ανάδειξη τοπικών προβληµάτων (νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές, παράκτια ζώνη, περιβάλλον κ.λπ.) Χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός Η νέα αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ενωση Ο ρόλος των ΟΤΑ Απασχόληση (σχέδια δράσης, δοµές δήµων κ.λ.π.) Έργα υποδοµών στρατηγικού ενδιαφέροντος Κοινωνικές πολιτικές σε περίοδο κρίσης 7. Περιβάλλον-Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων 5

6 Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4071/2012 και την υπ.αριθ.62759/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2211/ τεύχος Β συστάθηκε το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα αποτελείται από έντεκα (11) µέλη τα οποία ορίζονται µεταξύ των Δηµάρχων και των Δηµοτικών Συµβούλων της Περιφέρειας µας από την ΠΕΔ-ΙΝ. Εποµένως απαιτείται στη συνέχεια η ενεργοποίηση του φορέα και η άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Μεταξύ των άλλων είναι και η εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου δράσεως για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού Διαχείρισης Αποβλήτων. Η ΠΕΔ-ΙΝ πρέπει µε τον υπηρεσιακό µηχανισµό της να υποστηρίξει τη σύσταση και στη συνέχεια τη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων. Η ΠΕΔ-ΙΝ µπορεί να εφαρµόσει επίσης και άλλες πρωτοβουλίες στον τοµέα του περιβάλλοντος όπως : Προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος στα Ιόνια Νησιά Εφαρµογή προγραµµάτων διάχυσης εµπειρίας και καλών πρακτικών σε θέµατα όπως η διαχείριση απορριµµάτων και η ανακύκλωση µε στόχο τη σύγκλιση των µελών της ΠΕΔ-ΙΝ σε υποδοµές και δράσεις. Δράσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Διεκδίκηση πόρων για την Α θµια Αυτοδιοίκηση από τα κοιτάσµατα που θα αντληθούν στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων Εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων για την αντιµετώπιση φυσικών φαινοµένων (σεισµοί κ.λ.π.) 8. Προγράµµατα-πρωτοβουλίες διασυνοριακή συνεργασία Συνέχιση και ολοκλήρωση των προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει η ΠΕΔ-Ιονίων Νήσων (πρόγραµµα OTRION κ.λ.π.). Συµµετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στην παρακολούθηση και υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Συµµετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο σχεδιασµό του νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την προγραµµατική περίοδο Εφαρµογή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ιδιαίτερα διασυνοριακής συνεργασίας σε συνεργασία µε άλλους φορείς. Διερεύνηση της δυνατότητας, ενδεχόµενα σε συνεργασία µε άλλους φορείς, για διαµόρφωση διαύλου επικοινωνίας, ενηµέρωσης και συνεργασίας µε υπηρεσίες και θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες. Παρακολούθηση της δραστηριότητας και των πρωτοβουλιών διακρατικών φορέων όπως η Επιτροπή Παράκτιων Περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Νησιών και η Διαµεσογειακή Επιτροπή. Επισηµαίνουµε ότι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση προγραµµάτων µπορεί να δώσει τη δυνατότητα εκτός των άλλων και για κάλυψη µεγάλου µέρους των λειτουργικών δαπανών της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων. 6

7 9. Συνεργασίες Ανάπτυξη συνεργασιών σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µε άλλους φορείς όπως Πανεπιστήµιο Ιονίου, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, επαγγελµατικά και επιστηµονικά επιµελητήρια κ.λ.π. Διασύνδεση µε τοπικούς, παραγωγικούς και επιστηµονικούς φορείς. 10. Διαχειριστική επάρκεια ΠΕΔ-ΙΝ Διερεύνηση της δυνατότητας για την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από την ΠΕΔ- ΙΝ και στη συνέχεια την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων. 11. Ενέργειες για τη δηµιουργία Κέντρου Τεκµηρίωσης Δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε καταγραφή στοιχείων και δεικτών που αφορούν τα νησιά µας και τους Δήµους-µέλη της ΠΕΔ-ΙΝ. Καταγραφή και αξιοποίηση αναπτυξιακών µελετών. Καταγραφή εκδόσεων της Αυτοδιοίκησης. Καταγραφή δεδοµένων και δεικτών οικονοµικής πορείας των νησιών στους βασικούς οικονοµικούς τοµείς. Καταγραφή στοιχείων όπως π.χ. για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση όπως και για άλλες δραστηριότητες των ΟΤΑ. Τα στοιχεία αυτά µπορούν χρησιµοποιηθούν για την χάραξη πολιτικών και την ανάδειξη προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα η Α θµια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η διαρκής ενηµέρωση της βάσης και η διάχυση των πληροφοριών µπορεί να συµβάλλει στην αρτιότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των οργάνων της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων Ιονίων Νήσων. 12. Δράσεις Έρευνας,Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Η λειτουργία του αυτόνοµου Γραφείου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης αποτελεί έµπρακτη απόδειξη της σηµασίας και βαρύτητας που αποδίδει η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων στην αξιοποίηση της επιστήµης, της έρευνας και της τεχνολογίας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που άπτονται της ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η ενσωµάτωση δοµών Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης στο εσωτερικό οργανόγραµµα της ΠΕΔ-ΙΝ και η πρόβλεψη αντίστοιχων δράσεων αποτελεί µοναδικό και πρωτοποριακό παράδειγµα στο σύνολο των ΠΕΔ της χώρας. Έτσι, πέραν των σηµαντικών δυνατοτήτων που παρέχονται για τον σχεδιασµό και την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής, η τεχνογνωσία που διαθέτει πλέον η ΠΕΔ-IN επιτρέπει την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία µε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και µε επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Δικτυακός Τόπος Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Ε.Τ.&Α. έχει αναπτύξει τον δικτυακό τόπο της ΠΕΔ-ΙΝ () και έχει αναπτύξει σύστηµα ενδο-συνεργασίας και διαχείρισης εργασιών µε την χρήση ελεύθερου λογισµικού λογισµικού ανοικτού κώδικα. 7

8 Ο δικτυακός τόπος της ΠΕΔ-ΙΝ µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί ως κόµβος διάχυσης πληροφοριών για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας µας καθώς και για τον συντονισµό και την οργάνωση παράλληλων δράσεων όπως π.χ. δικτύωσης και προβολής των πολιτιστικών και τουριστικών φορέων κ.λ.π. Παράλληλα µε τις ανωτέρω δυνατότητες µπορεί να αξιοποιηθεί η υφιστάµενη υλικοτεχνική υποδοµή της ΠΕΔ-IN προκειµένου να αξιοποιηθούν υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για την αντιµετώπιση των διοικητικών και επιχειρησιακών αναγκών της. Οι παραπάνω άξονες δράσης είναι απόλυτα συµβατοί µε τους καταστατικούς στόχους της Περιφερειακής µας Ένωσης και αποτελούν υλοποιήσιµους στόχους για τους εξής λόγους: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προσαρµογής για την οργανωτική συγκρότηση της ΠΕΔ-ΙΝ, την υπηρεσιακή της διάρθρωση και τη λειτουργία της.με την αντίστοιχη λειτουργία φορέων όπως η ΕΤΙΝ Α.Ε. και ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων µπορούν να στηρίξουν αυτές τις δράσεις. Έχει εκφραστεί η πολιτική βούληση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την υλοποίηση πρωτοβουλιών και την επίτευξη στόχων. Υπάρχουν εξειδικευµένα επιστηµονικά στελέχη για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων Σήµερα πλέον µετά την εφαρµογή του προγράµµατος Καλλικράτης ο νέος φορέας για τη συλλογική δράση της Α θµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας µας είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήµων Ιονίων Νήσων. Δεν µπορεί να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς τη συµµετοχή και τη συλλογική δράση µιας ισχυρής Αυτοδιοίκησης και η Αυτοδιοίκηση γίνεται ισχυρή όσο πιο σύγχρονοι και ικανοί είναι ο φορείς που την υποστηρίζουν και την υπηρετούν. Βασική επιδίωξη µας πρέπει να είναι η συνεχής αναβάθµιση του ρόλου και των δράσεων µας και η ενεργή συµβολή µας στη συνεργασία, στον αναπτυξιακό σχεδιασµό και στη λύση των προβληµάτων του τόπου µας. Με τη δυναµική συµµετοχή µας, η Περιφέρεια µας αποκτά τη δική της σύγχρονη ταυτότητα. Οι τρέχουσες συγκυρίες απαιτούν νέα δυναµική για δράση όλων των φορέων για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η κοινωνία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για την ανάσχεση των αποτελεσµάτων της πρωτοφανούς κρίσης που µαστίζει τη χώρα µας. Εισηγητής : Ανδρέας Ζαπάντης, Προϊστάµενος Τµήµατος Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων 8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Κωδικός : ΕΚΥ Έκδοση : 5 Ημερομηνία : 14/05/2009 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα