Αξραία Οιπκπία Σάββαην, 23 Μαΐνπ Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο, Νεζησηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξραία Οιπκπία Σάββαην, 23 Μαΐνπ 2015. Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο, Νεζησηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο"

Transcript

1 Αξραία Οιπκπία Σάββαην, 23 Μαΐνπ 2015 Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο ηεο Κξνπαδηέξαο ζηνπο Παξάθηηνπο, Νεζησηηθνύο θαη Παξαπνηάκηνπο Πξννξηζκνύο Έλα Φόξνπκ πνπ δηνξγαλώλεη ην Δπηκειεηήξην Ζιείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γίθηπν Νεζησηηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο (INSULEUR) Υπό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκώλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνύ κε ηελ εηδηθή ζπλεξγαζία ηεο -Έλσζεο Μεζνγεηαθώλ Δπηκειεηεξίσλ (ASCAME) ΚΑΗ ηελ ππνζηήξημε ησλ: -Φόξνπκ Δπηκειεηεξίσλ Ηνλίνπ - Αδξηαηηθήο (AIC Forum) -Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Danube (DCCA) -Δξεπλεηηθό Δξγαζηήξην Ναπηηιίαο θαη Ληκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (RE.SHI.P) -Δπηκειεηεξηαθό Όκηιν Αλάπηπμεο Διιεληθώλ Νεζηώλ (EOAEN) - Δπξσπατθό Όκηιν Μηθξώλ Νεζηώλ (ESIF) - Γεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν Πύξγνπ -Ληκεληθό Τακείν Κπιιήλεο ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΙΩΝ Ε.Ο.Α.Ε.Ν. CHAMBERS GROUP FOR THE DEVELOPMENT OF GREEK ISLES - Ε.Ο.Α.Ε.Ν.

2 Σε ζπλέρεηα ηεο Γεκφζηαο Αθξφαζεο πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Γίθηπν Νεζησηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ Δ.Δ. (INSULEUR) ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΔΟΚΔ) ζηηο Βξπμέιιεο, ηνλ Μάην ηνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο «Μηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ζαιάζζην θαη παξάθηην ηνπξηζκφ», ην INSULEUR δηνξγαλψλεη έλα Φφξνπκ γηα ηηο «Οηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θξνπαδηέξαο ζηνπο παξάθηηνπο, λεζησηηθνχο θαη παξαπνηάκηνπο πξννξηζκνχο». Τν Φφξνπκ ζα θηινμελεζεί απφ ην Δπηκειεηήξην ηεο Ηιείαο ζηελ Αξραία Οιπκπία, ζηηο 23 Μαΐνπ 2015 ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Υπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Τνπξηζκνχ, κε ηελ εηδηθή ζπλεξγαζία ηεο ASCAME θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Οκίινπ Αλάπηπμεο Διιεληθψλ Νεζηψλ (ΔΟΑΔΝ), ηνπ AIC Forum ( Φφξνπκ Δπηκειεηεξίσλ Ινλίνπ - Αδξηαηηθήο ), ηεο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Danube, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Έλσζεο Δπξσπατθψλ Μηθξψλ Νεζηψλ (ESIF). To Φφξνπκ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο παξάιιειε εθδήισζε ηεο Δπξσπατθήο Ηκέξαο Θάιαζζαο Δηδηθνί απφ δηάθνξεο λεζησηηθέο ή παξάθηηεο πεξηνρέο (Δπηκειεηήξηα, δηνηθεηηθνί νξγαληζκνί πξννξηζκψλ, ηνπηθέο αξρέο, παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα, θηι.) ζα πξνζθιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ. Τν Φφξνπκ ζα εξεπλήζεη πηζαλφηεηεο θαη ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε παξάθηηνπο, λεζησηηθνχο θαη παξαπνηάκηνπο πξννξηζκνχο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζα εμεηάζεη ηηο κεζφδνπο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ λεζησηηθψλ θαη παξάθηησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνψζεζε απηήο ηεο ζεκαηηθήο βηνκεραλίαο ηνπξηζκνχ πξνζθέξνληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Θα εμεηάζεη επίζεο ηηο δηεζλείο θαιέο πξαθηηθέο, θαηάιιεια εξγαιεία, εθπαίδεπζε, θηι. Τα απνηειέζκαηα ζα βνεζήζνπλ ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηνπο ππφινηπνπο ηνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαπηζηψζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο θαη λα επσθειεζνχλ απφ απηέο. Η θξνπαδηέξα αθνξά δηάθνξεο εηαηξείεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, φπσο κεηαθνξέο (ηαμί, ιεσθνξεία, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ), ηαμηδησηηθά γξαθεία, μελνδνρεία, κνπζεία, αμηνζέαηα, ηέρλεο, εθδειψζεηο, θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα, ζπλεηαηξηζκνχο πνπ παξάγνπλ μερσξηζηά ηνπηθά πξντφληα θηι. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη πεγή εζφδσλ γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. Σηελ πξφζθαηε αλαθνίλσζε γηα ηνλ παξάθηην θαη ζαιάζζην ηνπξηζκφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έθαλε ξεηή αλαθνξά ζηα λεζηά θαη ζηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, θαη αλαγλψξηζε ηηο επθαηξίεο παξφια ηα εγγελή γεσγξαθηθά ηνπο κεηνλεθηήκαηα. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαγλψξηζε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πςεινχ θφζηνπο κεηαθνξψλ, ηελ επνρηθφηεηα, θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ επεηξσηηθή Δπξψπε πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Η Δπηηξνπή έθξηλε φηη απηέο νη πεξηνρέο πξέπεη λ αλαπηπρζνχλ εθφζνλ πξνζθέξνπλ

3 επθαηξίεο εξγαζίαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη αλεπαξθείο. Η θξνπαδηέξα έρεη απμεζεί παγθνζκίσο θαηά 10% ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. Η δξαζηεξηφηεηα εληνπίδεηαη θπξίσο ζε κέξε φπσο ε Καξατβηθή, ε Μεζφγεηνο, ε Βφξεηα Δπξψπε, ην Μεμηθφ, ν Παλακάο θαη ε Αιάζθα. Δθηφο απφ ηελ Καξατβηθή ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο ν ηνπξηζκφο θξνπαδηέξαο είλαη επνρηθφο. Η θξνπαδηέξα κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηηο νηθνλνκίεο ησλ λεζηψλ θαη ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, δεδνκέλνπ φηη νη λέεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε εθδξνκψλ. Τν ζπλέδξην ζηνρεχεη λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ δηάινγν κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απηνχ ηνπ ηνκέα. Θα πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζεη δπλαηφηεηεο θαη νθέιε πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ παξάθηησλ θαη λεζησηηθψλ πξννξηζκψλ θξνπαδηέξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε δήηεζε, θαη ζα εμεηάζεη κεζφδνπο, ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ λεζησηηθψλ θαη παξάθηησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ ζεκαηηθνχ ηνκέα ηνπξηζκνχ. Δπίζεο ζα δηεξεπλήζεη δπλαηφηεηεο παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ θαη δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ απφ ηηο λεζησηηθέο θαη παξάθηηεο επηρεηξήζεηο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα νηθνλνκηθά νθέιε απηνχ ηνπ ηνκέα. Οη θαιέο πξαθηηθέο ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα θαηάιιεια εξγαιεία, ε εθπαίδεπζε θηι., ζα εμεηαζηνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηνπο άιινπο ηνπηθνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο βηνκεραλίαο. Η πξφθιεζε είλαη λα επηηεπρζεί κηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ηελ θξνπαδηέξα ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Κάπνηνη άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε κνξθή ηνπξηζκνχ έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο ηνπξηζκνχ, ζην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ζηελ πγηή θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ πνιχ κηθξψλ θαη κεζαίσλ λεζηψλ. Θα παξνπζηαζηεί κηα έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ γηα ην ζέκα απηφ. Τν INSULEUR είλαη ζε άκεζε επαθή θαη δηάινγν κε ηνπο εξεπλεηέο. Ο ηνκέαο ηεο θξνπαδηέξαο είλαη έλαο ελδερφκελνο δεκηνπξγφο πινχηνπ γηα ην ιηκάλη πξννξηζκνχ. Παξφια απηά ε ππνδνρή κεγάισλ θξνπαδηεξφπινησλ ζηα ιηκάληα απαηηεί πνιχ πςειέο επελδχζεηο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο. Απηφ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ιακβάλεηαη ππφςε, ηδίσο γηα ηα λεζηά, ην πξφβιεκα ησλ δαπαλψλ ηνπ ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ, ηξνθίκσλ θαη λα εμεηαζηνχλ νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ ηνπξηζηψλ θξνπαδηέξαο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαηά ηηο ίδηεο ψξεο ηελ εκέξα (εηδηθά αξγά ην πξσί κέρξη αξγά ην απφγεπκα). Οη πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο, ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζηα λεζηά

4 . Τέινο, ην ζπλέδξην ζα κειεηήζεη αλ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία Οξγαληζκψλ Γηαρείξηζεο Τνπξηζηηθψλ Πξννξηζκψλ ζηα λεζηά ή ζε παξάθηηεο πεξηνρέο. Οη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο εηαηξείεο θξνπαδηέξαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Οη πην ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηνκέα θαη ηεο επηινγήο πξννξηζκψλ είλαη: - Η ηθαλφηεηα θηινμελίαο θξνπαδηεξφπινησλ κε αζθάιεηα, - Η ειθπζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ, - Η ππνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, - Η παξνρή πξφζβαζεο θαη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο επηβάηεο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηα ηνπηθά αμηνζέαηα. Πξνζσξηλό Πξόγξακκα Παξαζθεπή, 22 Μαΐνπ 2015 Άθημε Σπκκεηερφλησλ 8.30 κ.κ. Κνθηέηι ππνδνρήο, δεμίσζε κε γεχκα ζην Καηάθνιν. Σάββαην 23 Μαΐνπ Δγγξαθή ζπκκεηερόλησλ Δλαξθηήξηα ζπλεδξίαζε - θ. Κσλζηαληίλνο Νηθνινύηζνο, Πξφεδξνο, Δπηκειεηεξίνπ Ηιείαο - θ. Γηώξγνο Μπελέηνο, Πξφεδξνο ηνπ INSULEUR θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηψο - θ. Seraffetin Asut, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξψλ ηεο ASCAME -θ. Rodolfo Giampieri, Πξφεδξνο, Forum AIC (πξνο επηβεβαίσζε) - θ. Ervin Kiss, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Γνχλαβε - θ. Θξαζύβνπινο Καινγξίδεο, Πξφεδξνο, Δπηκειεηεξηαθνχ Οκίινπ Αλάπηπμεο Διιεληθψλ Νεζηψλ (ΔΟΑΔΝ) - θα Έιελα Κνπληνπξά, Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο Τνπξηζκνύ ηεο Διιάδαο Τν Δπξσπατθό Πιαίζην: Ζ Κξνπαδηέξα θαη ε Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηνλ Παξάθηην θαη Θαιάζζην Τνπξηζκό. Σπληνληζηήο: πξνο επηβεβαίσζε - θ. Κσλζηαληίλνο Μνπζνπξνχιεο, DG REGIO, Δπξσπατθή Δπηηξνπή - θ. Franz Lamplmair (DG MARE) Δπξσπατθή Δπηηξνπή - Δθπξφζσπνο Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ (πξνο επηβεβαίσζε) - Δθξφζσπνο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (Anna-Maria

5 Darmanin πξνο επηβεβαίσζε) Γηάιεηκκα γηα θαθέ Τη αλακέλεη ε θξνπαδηέξα από ηηο ηνπηθέο ΜΜΔ Σπληνληζηήο: θ. Seraffetin Asut, Πξφεδξνο, ηεο Δπηηξνπήο Μεηαθνξψλ ηεο ASCAME - θ. Marco Digioia, Δθπξφζσπνο CLIA Europe - θ. Σηαύξνο Φαηδάθνο, MED CRUISE - θ. Λεσλίδαο Βαξνπμήο, Πξφεδξνο, Ληκεληθήο Αξρήο Καηάθνινπ -θ. Νακπίι Ησζήθ Μνξάλη, Πξφεδξνο Ληκεληθνχ Τακείνπ Κπιιήλεο, Γήκαξρνο Αλδξαβίδαο - Κπιιήλεο - Δθπξόζσπνο HATTA ή ΣΔΤΔ (ε άπνςε ησλ Τνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ) Σπδήηεζε Γεύκα, light lunch ζην ρώξν ηνπ Σπλεδξίνπ Τη πξνζδνθνύλ νη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο από ηελ θξνπαδηέξα Σπληνληζηήο: (πξνο επηβεβαίσζε) - θ. Gerónimo Perez Casero, Πξφεδξνο, Τνπξηζηηθήο Δπηηξνπήο ASCAME - θα Ágnes Dobrotka, Σπληνληζηήο έξγνπ ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Danube - θ. Michele De Vita, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Ancona, Πξφεδξνο, ηεο Οκάδαο εξγαζίαο Τνπξηζκνχ ηνπ Forum AIC - θ. Νηθνο Εαξόθσζηαο, Πξφεδξνο, Δκπνξηθνχ Σπιιφγνπ Αξραίαο Οιπκπίαο - θα Έπε Σηεθαληδάθε, Δξεπλήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - θ. Διεπζέξηνο Κεραγηόγινπ, Πξφεδξνο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Μηθξψλ Νεζηψλ, θαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Μηθξψλ Νεζηψλ - Σπδήηεζε Σπκπεξάζκαηα: Κσλζηαληίλνο Νηθνινύηζνο, Πξόεδξνο Δπηκειεηεξίνπ Ζιείαο Δπίζεκν Γείπλν ζηελ Αξραία Οιπκπία Κπξηαθή, 24 Μαΐνπ, 11:00 π.κ.: Δπίζθεςε ζηνλ παξαζαιάζζην καγεπηηθό ρώξν ηνπ Κηήκαηνο Μεξθνύξε, ειαθξύ γεύκα θαη γεπζηγλσζία ηνπηθώλ θξαζηώλ.

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα 17.10.2013 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ Ο ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΥΑΛΟ Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Α.Σ.E.I. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΘΑΛΑΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Σεο πνπδϊζηξηαο ΚΟΝΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ Α.Μ. 3253 Δπόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ

ΔΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ MAΡINA «Αληαπνθξηλφκελνη ζηηο γισζζηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ παξάθηην ηνπξηζκφ» ΔΝΑ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ This project, contract number 2009-1-NO1-LEO05-01015,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ

ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δπηβιέπσλ: Γεκ. Μπισλφπνπινο. πνπδάζηξηα: Γησηακίλα Αιεμάλδξνπ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η Σνπξηζηηθή Κηβσηόο ζε θίλδπλν Η αλαγθαηόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ζηελ Σνπξηζηηθή Ναπηηιία-ε ππόζεζε ηνπ Sea Diamond

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο Γαζηξνλνκηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ελόο πξννξηζκνύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ.

ΔΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ B (ύκβαζε ηοσ Έργοσ (01-2012/ΔΤΔΓ Δκπ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΔΤΔΓ Δκπ.) ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΝΗΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα