Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)"

Transcript

1 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΠΡΟ: Απνδέθηεο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο & ΘΔΜΑΣΧΝ ΔOK(δ) Πιεξνθνξίεο : θ. Αιεμάθε Α. Σαρ. Γ/λζε : Υαξ. Σξηθνύπε 182 Σαρ. Κώδ. : Αζήλα Αλαθνίλσζε: Σειέθσλν : Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ ΤΜΔΓΗ TELEFAX : Γξαθ. θ. Τθππνπξγνύ ΤΜΔΓΗ 3.Γξαθ. θ. Γελ Γξακκαηέα Γ.Δ. 4. Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γ/λησλ ΘΔΜΑ: Καλνληζκόο (ΔΚ) 842/2011 πεξί θαηαξηίζεσο ηππνπνηεκέλσλ εληύπσλ πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ θαη γλσζηνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη πεξί θαηάξγεζεο ηνπ Καλνληζκνύ 1564/ Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ «Πξνθήξπμε γηα ηελ εθνύζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα». αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (L 222/ ) ηνλ λέν Καλνληζκό 842/2011 γηα ηα ηππνπνηεκέλα έληππα, κε ηνλ νπνίν θαηαξγείηαη ν Καλνληζκόο 1564/2005. Ο αλσηέξσ Καλνληζκόο εθδίδεηαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηώλ: α) 2004/18/EΚ «πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ» (ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην κε ην Π.Γ. 60/ 2007) θαη 2004/17/EΚ «πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ» (ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην κε ην Π.Γ. 59/2007). β) 89/665/ΔΟΚ «γηα ην ζπληνληζκό ησλ λνκνζεηηθώλ, θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθώλ πξνκεζεηώλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ» θαη 92/13/ΔΟΚ «γηα ην ζπληνληζκό ησλ λνκνζεηηθώλ, θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ

2 θνηλνηηθώλ θαλόλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ θνξέσλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ ζηνπο ηνκείο ηνπ ύδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ», όπσο θαη νη δπν ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ «γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην κε ην Ν. 3886/2010). ην λέν απηό Καλνληζκό (βι. ζπλ.), θάπνηα από ηα ηππνπνηεκέλα έληππα ηξνπνπνηνύληαη σο πξνο ηνλ ηίηιν ή ζε θάπνηα ζεκεία σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη απμάλεηαη ν αξηζκόο ηνπο από 15 ζε 19 κε ηελ πξνζζήθε 4 λέσλ εληύπσλ πνπ αθνξνύλ ζπκβάζεηο ζηνπο ηνκείο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο, βάζεη ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ (ελζσκάησζε ζην εζληθό δίθαην κε ην Ν. 3978/2011). Όζνλ αθνξά ζηελ «Πξνθήξπμε γηα ηελ εθνύζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα» παξάξηεκα ΥΗV, ην ελ ιόγσ έληππν ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα Αλαζέηνπζα Αξρή πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη δεκόζηα ζύκβαζε, ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο (όπσο βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 60/2007). Δπηζεκαίλεηαη όηη όηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή: α) γλσζηνπνηήζεη ηελ πξόζεζή ηεο γηα ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο δεκνζηεύνληαο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ «Πξνθήξπμε γηα ηελ εθνύζηα εθ ησλ πξνηέξσλ δηαθάλεηα», (ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο ρσξίο δεκνζίεπζε) θαη β) δελ ζπλάςεη ηε ζύκβαζε πξηλ ηε ιήμε δεθαήκεξεο ηνπιάρηζηνλ πξνζεζκίαο από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο (άξζξν 8, παξ 7, Ν. 3886/2010), ηόηε δελ είλαη δπλαηό λα δεηεζεί ε αθύξσζε ηεο ζύκβαζεο ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3886/2010, όπσο πξνθύπηεη από ηελ παξ. 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, δνζέληνο όηη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ γεγνλόηνο, ην νπνίν έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζβάινπλ εληόο δέθα (10) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο. Όιεο νη πξνθεξύμεηο, βξίζθνληαη σο «ηππνπνηεκέλα έληππα γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο» ζην δηθηπαθό ηόπν απ όπνπ είλαη δπλαηό λα ζπκπιεξσζνύλ θαη λα ππνβιεζνύλ απεπζείαο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο από ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο. Σα Τπνπξγεία θαη ινηπνί θνξείο πνπ είλαη νη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο Δγθπθιίνπ παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπο θαη ηα Ννκηθά

3 Πξόζσπα θαη Οξγαληζκνύο πνπ επνπηεύνπλ. ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ Ζ Δγθύθιηνο απηή λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΜΔΓΗ. πλεκκέλα: Φση/θν θεηκέλνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 842/2011 (ζει. 3) Αλαθνίλσζε: Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 1. Γξαθείν θ.τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ.τθππνπξγνύ 3. Γξαθείν θ.γελ.γξακκαηέα Γ.Δ. 4. Γξαθείν θ.γελ.γξακκαηέα.γ.δ. 5. Γξαθείν θ.θ.γελ.γ/ληώλ Η. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ Κνηλνπνίεζε: ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 1. ΤΠΤΜΔΓΗ/ΓΓΓΔ Ο ΣΜΖΜΑΣΑΡΥΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Γ17 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 2. Γ/λζε Σνκέσλ Παξαγσγήο Π. ΓΗΠΛΑΡΟ Σκήκα δ FAX: Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Γ/λζε πνιηηηθήο πξνκεζεηώλ Σκήκα α FAX: Δζσηεξηθή Γηαλνκή 1. Γ11 Υ.Α. 2. Γ11δ Φ. 4135, 4140, Η/9, Γ11δ Φ. ΓΔΝΗΚΑ 4. Σκ/ξρεο Γ11δ 5. Α. Α.

4 Αλήθεη ζηελ Δγθύθιην 25 Αξ.Πξση:Γ11δ/ν/3/72 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ηαδίνπ 27 & Γξαγαηζαλίνπ 2, Αζήλα Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 2. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Βαζ.νθίαο 15, Αζήλα Δζληθό Σππνγξαθείν, Καπνδηζηξίνπ 34, Αζήλα 3. Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο Μεζνγείσλ 227, Υνιαξγόο α) Τπεξεζία Έξγσλ Π.Α. [ ΤΠΔΠΑ] Υνιαξγόο β) Τπεξεζία Έξγσλ ηξαηνύ-γ/λζε Τπνδνκήο ΣΓ γ) Τπεξεζία Έξγσλ Αεξνπνξίαο/Γ5 δ) Τπεξεζία Έξγσλ Ναπηηθνύ Γ/λζε Έξγσλ /Γ4 ε ) Τπεξεζία Έξγσλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ Διέγρνπ Ναπηηθνύ (ΟΔΠΝ/ΓΔΓ) ζη) ΓΔΝ/ΓΔΠΝ/ΣΔ3 Λ.Μεζνγείσλ Υνιαξγόο δ) Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ (ΤΔΘΑ)-Παπαξξεγνπνύινπ 2 Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 4. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο α) Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνύ Δθαξκνγήο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ Νίθεο 5 7 ΑΘΖΝΑ β) Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, Λπθνύξγνπ 14-16, Αζήλα 5. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ Νίθεο 5-7, Αζήλα α) Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο - 20ε Γ/λζε ΤΔΔ Σκ. Β., Παλεπηζηεκίνπ 37, Αζήλα -26 ε Γ/λζε πληνληζκνύ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνινγηζηηθώλ Γηαηάμεσλ β) Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 51 ε Πξνγξακκαηηζκνύ &Διέγρσλ Σκήκα α Παλεπηζηεκίνπ 57 ΣΚ ΑΘΖΝΑ γ) Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Σζόρα 16, Αζήλα δ) Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηέγαζεο Πεηξαηώο θαη Κνισλνύ ΑΘΖΝΑ ε) 56 ε Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Διέγρνπ Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ 6. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Αξηζηνηέινπο 17, ΑΘΖΝΑ α) Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Αραξλώλ Αζήλα β Αξεηαίεην Ννζνθνκείν, Βαζ.νθίαο 76, Αζήλα γ) Αηγελίηεην Ννζνθνκείν, Βαζ.νθίαο 72, Αζήλα 7. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο,Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Λεσθ. Μεζνγείσλ 96, ΑΘΖΝΑ 8. Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη. α) Γελ.Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκόξθσζεο, Αραξλώλ 417, Αζήλα β) Γελ. Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, Αραξλώλ 417, Αζήλα

5 9. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Σνπξηζκνύ Μπνπκπνπιίλαο 20 22, Αζήλα α) Γ/λζε Αλαζηειώζεσλ Βπδ. & Μεηαβπδαληηλώλ κλεκείσλ/ Σκήκα Έξγσλ β) Γ/λζε Δθηειέζεσο Έξγσλ Μνπζείσλ Πιαηεία Καξύηζε 12, γ) Γ.Π.Κ.Α.Ν.Μ. Δξκνύ 17, Αζήλα δ) Γελ. Γξακ. Αζιεηηζκνύ Κεθηζίαο 7, ΑΘΖΝΑ (2) ε) Γελ. Γ/λζε Δπνπηείαο Καηαζθεπήο θαη πληήξεζεο Αζιεηηθώλ Έξγσλ Κεθηζίαο 7, ΑΘΖΝΑ ζη) Γ/λζε Αλαζηειώζεσλ ησλ Νεσηέξσλ θαη ύγρξνλσλ Μλεκείσλ Δξκνύ ΑΘΖΝΑ 10. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Π. Καλειινπνύινπ 4, ΑΘΖΝΑ 11. Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Αραξλώλ 2, ΑΘΖΝΑ α) ΤΔΒ- εξάθε 60 θαη Ληνζίσλ 2 Σ.Κ β) Γελ. Γξακκαηεία Γαζώλ/ Γ/λζε Αλαδαζώζεσο Ηππνθξάηνπο 3-5 Σ.Κ γ) Γ/λζε Σνπνγξαθηθήο Ληνζίσλ ΑΘΖΝΑ 12. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Ακαιηάδνο θαη Πνπιίνπ, ΑΘΖΝΑ α) Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ. β) Γ/λζε Καηαζθεπήο Έξγσλ, γ) Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π.Δ.Ρ δ) Γ/λζε Υσξνηαμίαο ε) Γ/λζε Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ 13. Τπνπξγείν Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ / Γ.Γ.Γ.Δ Υαξ.Σξηθνύπε ΑΘΖΝΑ α) Όιεο ηηο Κεληξηθέο Γ/λζεηο θαη αλεμάξηεηα Σκήκαηα ηεο Γελ.Γξακκαηείαο Γεκ.Έξγσλ β) Όιεο ηηο Κεληξηθέο Γ/λζεηο θαη αλεμάξηεηα Σκήκαηα ηεο Γελ.Γξακκαηείαο πγρξ. Γεκ. Έξγσλ γ) ΔΤΓΔ ηεο ΓΓΓΔ θαη ΓΓΓΔ θαη Γξαθείσλ απηώλ δ ) ώκα Δπηζεσξεηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βαξβάθε 12, Αζήλα 14. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο α) Γελ. Γξακκαηεία Έξεπλαο & Σερλνινγίαο / Σερληθή Τπεξεζία Μεζνγείσλ Αζήλα β) Γελ.Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Μηραιαθνπνύινπ 80, Αζήλα γ) Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Αληαγσληζηηθόηεηα Δηδηθή Τπεξεζία Δ.Π.Αληαγσληζηηθόηεηα Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ 15. Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, α) Γελ.Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηαδίνπ 29, Αζήλα β) Λ.Π.Φ.Λ/ Τπνπξγείν Δξγαζίαο Αζήλα 16. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ & Σνπξηζκνύ, Γ/λζε Δ.Ο.Σ Σζόρα 7 ΣΚ ΑΘΖΝΑ

6 17. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ- Αθαδεκίαο Αζήλα α) Γελ.Γξακκαηεία Απόδεκνπ Διιεληζκνύ, Εαινθώζηα 10, Αζήλα β) Σερληθή Τπεξεζία, Αθαδεκίαο 3, , Αζήλα 18. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο Φξαγθνύδε Αζήλα 19. Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Μπηηιήλε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Σερληθή Τπεξεζία 20. Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΤΓΔ) θαη Πάξεδξν Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 21. Διεγθηηθό πλέδξην [15 αληίηππα] Σζόρα & Βνπξλάδνπ 4 -ΣΚ Αζήλα 22. Διεγθηηθό πλέδξην Σκήκα IV [5 αληίηππα] 23. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 24. Πεξηθέξεηεο α) Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε β) Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 25. Γήκνο Αζελαίσλ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ Ληνζίσλ 22 - Σ.Κ Αζήλα 26. Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ- Γ/λζε Σ/4 Π.Καλλεινπνύινπ Αζήλα 27. Οξγαληζκό Ληκέλνο Πεηξαηώο (ΟΛΠ) Α.Δ Αθηή Μηανύιε Πεηξαηά 28. Οξγαληζκό Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (2) Σ.Θ Θεζ/λίθε 29. Δηαηξεία Τδξεύζεσο & Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (4) (Δ.Τ.Γ.Α.Π.) Α.Δ. Χξσπνύ 156, Γαιάηζη 30. Δηαηξεία Τδξεύζεσο & Απνρεηεύζεσο Θεζ/λίθεο (ΔΤΑΘ) Θεζ/λίθε 31. Αλώλπκε Δηαηξεία Δθκεηάιιεπζεο & Γηαρείξηζεο Διιεληθώλ Απηνθηλεηνδξόκσλ (ΣΔΟ Α.Δ.) Βπηίλεο Ν. Φηιαδέιθεηα 32. Ο.Α..Π.(Oξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ & Πξνζηαζίαο) Ξάλζνπ 32, Ν. Φπρηθό

7 33. Ηλζηηηνύην Σερληθήο εηζκνινγίαο & Αληηζεηζκηθώλ Καηαζθεπώλ (ΗΣΑΚ) Aγίνπ Γεσξγίνπ 5, Παηξηαξρηθά Ππιαίαο -Σ.Θ Θεζ/λίθε 34. Ηλζηηηνύην Οηθνλνκίαο Καηαζθεπώλ(ΗΟΚ) - Λεσθ.Αιεμάλδξαο 91, Αζήλα 35. «ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ.» 6 ν ρικ. Οδνύ Θεζ/λίθεο Θέξκεο Σ.Θ Θεζ/λίθε 36. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. Λ.Μεζνγείσλ , Αζήλα 37. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΜΔΣΡΟ Α.Δ.- 26 εο Οθησβξίνπ 40, Θεζ/λίθε. «Γηεζλήο Αεξνιηκήλ Αζελώλ Διεπζέξηνο Βεληδέινο Α..Δ.» 5 Ο ρικ Λεσθ. πάησλ- Λνύηζαο, Σ.Κ πάηα 38. Σερληθό Δπηκ. Διιάδαο (ΣΔΔ) - Καξ. εξβίαο 4, Αζήλα 39. ΓΔΠΑΝΟΜ Σζόρα 5, Αζήλα 40. Οξγαληζκόο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνύ (ΟΓΓΤ), ηαδίνπ 60, Αζήλα 41. Οξγαληζκόο Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ, Παηεζίσλ 30 θαη Καπνδηζηξίνπ, Αζήλα 42. Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Πεηξαηώο θαη Θξάθεο 2, Σαύξνο 43. Παλει. Έλσζε Γηπι. Μερ. Δξγνι.ΓΔ (ΠΔΓΜΔΓΔ) Αζθιεπηνύ 23, Αζήλα 44. Παλει.Έλσζε πλδέζκνπ Δξγνι. ΓΔ (ΠΔΔΓΔ) Θεκηζηνθιένπο Αζήλα 45. ύλδεζκν Αλση.Σερλ. Δηαηξ. (ΑΣΔ) Φεηδίνπ 14, Αζήλα 46. Παλει.Έλσζε Γηπι. Μεραλνι. Ζιεθηξνι.Δξγνι. ΓΔ (ΠΔΓΜΖΔΓΔ) Αραξλώλ 35, ΑΘΖΝΑ 47. Έλσζε Διιήλσλ Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ (Δ.Δ.ΣΔ.Μ.) - Βεξαλδέξνπ 15, Αζήλα 48. Παλει. ύλδεζκν Δξγνι.Δπηρεηξήζεσλ Δγγεγξακκέλσλ ζε Ννκαξρηαθά Μεηξώα Θεκηζηνθιένπο 4, Αζήλα 49. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Γξαθείσλ Μειεηώλ (ΔΓΜ- HELLASCO), Μαθεδόλσλ 2, Αζήλα 50. Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) Ηππνθξάηνπο 19, Αζήλα α) Σερλ.Τπεξ. β) Πεξ/θν Τπνθ/κα Θεο/λίθεο Τπνδ/ζε Σερληθή Αξηζηνηέινπο 15, Θεζ/λίθε 51. Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηεξίσλ (ΟΚ), Φαβηέξνπ 30, Αζήλα 52. ΟΑΔΓ/ΓΣΤ Γσδεθαλήζνπ 6 - Άλσ Καιακάθη Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθή Τπεξεζία, Λεσθ. Αιεμάλδξαο 158Α, & Κόληαξε Αζήλα

8 54. Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (ΟΔΚ) (2) Παηεζίσλ 37, Αζήλα 55. Οξγαληζκό Δξγαηηθήο Δζηίαο, Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα 56. Οξγαληζκό ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο (ΟΔ) Καξόινπ 1, Αζήλα α) Γελ. Γ/λζε Τπνδνκήο, Καξόινπ 1-3, Αζήλα 57. Έξγα Οξγαληζκνύ ηδεξνδξόκσλ Διιάδνο Α.Δ. ( ΔΡΓΟΔ Α.Δ.), Καξόινπ 27, Αζήλα ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ 58. Οξγαληζκό Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδαο (ΟΣΔ) (2) ηαδίνπ 15, Αζήλα 59. ΔΟΜΜΔΥ Έβξνπ θαη Ξελίαο 16, Αζήλα 60. Οιπκπηαθή Αεξνπνξία Δηαηξ. Μνλάδα Δγθαηαζηάζεσλ, Λ. πγγξνύ Αζήλα 61. ΔΛΣΑ Σερληθή Τπεξεζία Απειινύ 1, Αζήλα 62. ΖΑΠ Α.Δ. Αζελάο 67, Αζήλα 63. ΖΛΠΑΠ Κίξθεο θαη Αραταο Αζήλα 64. Δ.Ο.Σ. ΣΟΥΑ ΑκπειόθεπνηΗ Αζήλα (2) 65. HELEXPO, ΓΔΘ Α.Δ. α) Σερληθή Γ/λζε Δγλαηίαο Θεζζαινλίθε 66. ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ, Μεζνγείσλ 96, - Αζήλα 67. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) α) Γ/λζε Γ7 Σ.Θ.70360, ΓΛΤΦΑΓΑ β) Γ/λζε Γ8 Σ.Θ.70360, ΓΛΤΦΑΓΑ γ) Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) - Κξαηηθόο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ - Γ/λζε Σερληθήο πληήξεζεο Σ.Θ.70360, ΓΛΤΦΑΓΑ 68. Δξγαηηθή Δζηία Αγεζηιάνπ 10, Αζήλα 69. Σερληθή Τπεξεζία Παλεπηζηεκίσλ : 70. ΑΘΖΝΧΝ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλα 71. ΘΔ/ΝΗΚΖ Θεζ/λίθε 72. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ Δγλαηία 156- Σ.Θ. 1591, Θεζ/λίθε 73. ΠΑΣΡΧΝ Πάηξα 74. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα

9 75. ΑΗΓΑΗΟΤ Κεληξηθή Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Λόθνο Παλεπηζηεκίνπ-Κηίξην Γηνίθεζεο ΜΤΣΗΛΖΝΖ 76. ΘΔΑΛΗΑ Σάθε Οηθνλνκάθε 47, Βόινο 77. ΘΡΑΚΖ Κνκνηελή 78. ΗΟΝΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ Γειεγηώξγε 55-59, Αζήλα 79. ΚΡΖΣΖ Ζξάθιεην 80. ΠΑΝΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ, Λεσθ.πγγξνύ 136, Αζήλα 81. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΑ Παηεζίσλ 76, ΑΘΖΝΑ 82. ΓΔΧΠΟΝΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΑ, Ηεξά Οδόο 75, Αζήλα 83. ΔΘΝΗΚΟΤ ΜΔΣΟΒΔΗΟΤ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ (ΔΜΠ), 28 Ζ Οθησβξίνπ Αζήλα 84. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ Υαληά 85. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ Καξανιή Γεκεηξίνπ 80, Πεηξαηάο 86. ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ Σερληθή Τπεξεζία, Αγ. ππξίδσλνο, Αηγάιεσ 87. ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ, Πέηξνπ Ράιιε θαη Θεβώλ 250, Αζήλα 88. ΗΒΗΣΑΝΗΓΔΗΟ ΥΟΛΖ, έλαληη ΔΖ Καιιηζέαο 89. ΔΚΔΦΔ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» Σερλ. Τπεξ., Αγ. Παξαζθεπή 90. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Αγ. Παξαζθεπή 91. ΔΡΣ- Γ/λζε Σερλ. Τπεξ. Μεζνγείσλ 402, Αγ. Παξαζθεπή 92. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο- Σερλ. Τπεξ. Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 21, Αζήλα 93. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Δκ.Μπελάθε Αζήλα 94. Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Αζελάο 14, Αζήλα 95. Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο ειιάδνο- Σκ. Κηεξίσλ ΑΣΔ πγγξνύ 173, Αζήλα 96. Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ Γ/λζε Σερλ. Τπεξ., Αθαδεκίαο 40, Αζήλα 97. Δ.Σ.Β.Α. Β.ΠΔ Α.Δ. αιακίλνο Σ.Κ ΑΘΖΝΑ

10 98. Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ & Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) - Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Αιηείαο Γνκνθνύ ΑΘΖΝΑ 99. Δ.Β.Δ.Α. Αθαδεκίαο 7, Αζήλα 100. Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Αθαδεκίαο 18, Αζήλα 101. Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ Υ.Σξηθνύπε θαη Δι. Βεληδέινπ 44, Αζήλα 102. ΓΔΧΣ. Δ.Δ. Γηδόηνπ 26, Αζήλα 103. ύλδεζκν Διιήλσλ Βηνκεράλσλ Ξελνθώληνο 5, Αζήλα 104. ΗΓΜΔ Γ Δίζνδνο Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ Αραξλαί Σ.Κ., Ο.ΑΝ.Α.Κ. Μάρεο Κξήηεο 3, Ζξάθιεην 106. Διιεληθό Ηλζηηηνύην Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο Δ.Π.Δ., Ζπείξνπ Αζήλα 107. Σακείν Αξρ/θώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ Γ/λζε Απνηππώζεσλ θαη πλη. Κηεξίσλ, Δι. Βεληδέινπ 57, Αζήλα 108. ΒΗΠ & ΣΒΑ αιακίλαο 72-74, Καιιηζέα 109. Σακείν πληάμεσλ Μεραληθώλ & Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΜΔΓΔ), Κνινθνηξώλε Αζήλα 110 Αξρηηεθηνληθή αληίιεςε, Εατκε 2, Αζήλα ΓΔΝΗΚΖ Γεκνπξαζηώλ, σληέξνπ 20 Κ. Παιαηνιόγνπ, Αζήλα 112. ΓΟΜΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ- Γειεγηάλλε 24 & Μπνπκπνπιίλαο Αζήλα 113. Γηαξθήο Δξκελεπηηθόο Κώδημ Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο Κάληγγνο 8 4νο Όξνθνο Αζήλα 114. Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρ/ζεο Δ.Π. Θεζζαιίαο , Μνλάδα Γ ππόςε θνπ Υαζηώηε, σθξάηνπο 111, Λάξηζα ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΓΔ/ΑΟΔΔ Θεκηζηνθιένπο 7 & Γακβέηα, Αζήλα 116. Πεξηθέξεηα Γπη.Διιάδνο/ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Γπη.Διιάδνο, Ν.Δ.Ο. Παηξώλ - Αζελώλ 28, ΣΘ Πεξηθέξεηα Ν.Αηγαίνπ, Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Π.Δ.Π. Ν.Αηγαίνπ , Αθηή Παπάγνπ Δξκνύπνιε, ύξνο 118. Πεξηθέξεηα Αλ.Μαθεδνλίαο-Θξάθεο,Τπεξ. Γηαρ. Δ.Π. Αλαη.Μαθεδ.& Θξάθεο, Λνρ. Οξθαλνπδάθε & Ζιέθηξαο, ΚΟΜΟΣΖΝΖ

11 119. ΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ίλδνο Θεζζαινλίθε 120. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ -Γ/λζε Μειεηώλ Μνπζείσλ Πι.Καξύηζε ΑΘΖΝΑ 121. ΣΡΑΜ Α.Δ. Σέξκα Αεξνπνξίαο, Ακαμνζηάζην, Γπη. Αεξνιηκέλαο Διιεληθνύ 122. ΔΘΗΑΓΔ Γξαθείν Μειεηώλ & Καηαζθεπώλ Αηγηαιείαο 19 & Υαιεπά Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 123. Δ.Τ.Α.Θ. ΠΑΓΗΧΝ Ν.Π.Γ.Γ. Κσλ. Καξακαλιή ΘΔ/ΝΗΚΖ 124..Σ.Δ.Α.Σ Πηλδάξνπ ΑΘΖΝΑ 125. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σέξκα Δξπζξνύ ηαπξνύ -Σξίπνιε Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο Σερληθή Τπεξεζία Παλεπηζηεκίνπ ΑΘΖΝΑ 127. Πεξηθέξεηα Κξήηεο Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΔΠ Κξήηεο Μπνθώξ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 128..ΜΔ.Γ.Δ.ΚΔ.Μ Εεύμηδνο ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 129. Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΠΟΛΗΣΗΜΟ» Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 130..Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Σκήκα Δγθαηαζηάζεσλ θαη Δθηέιεζεο Δξγσλ αρηνύξε 11 θαη Αγίνπ Αλδξένπ ΠΑΣΡΑ 131. ΗΔΚΔΜ = ΣΔΔ Κνισλνύ ΑΘΖΝΑ 132. Δηαηξεία Παγίσλ Δ.Τ.Γ.Α.Π. Μεζνγείσλ ΑΘΖΝΑ 133. ΗΟΝΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

12 Ρηδνζπαζηώλ Βνπιεπηώλ ΚΔΡΚΤΡΑ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ 134..ύιινγνο Μειεηεηώλ Διιάδνο- «ΜΔ» Ξελνθξάηνπο ΑΘΖΝΑ 135..Κέληξν Γηεζλνύο θαη Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ (ΚΓΔΟΓ) Μνλάδα Παξαθνινύζεζεο Γηαγσληζκώλ θαη πκβάζεσλ (ΜΟΠΑΓΗ) Σ.Θ Καιακαξηά ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 136. Σερληθή Τπεξεζία Αλώηαηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Ηνπιηαλνύ 39 θαη Γ επηεκβξίνπ Σ.Κ ζ ΑΘΖΝΑ 137. Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Κξήηεο παλάθε 2 θαη Ηθάξνπ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 138..Πνιηηηζηηθό Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηώο Γέξνληα 6 ΑΘΖΝΑ 139. Αξρηηεθηνληθή Αληίιεςε -WAVE MEDIA -(πεξηνδηθό ) Βαζηιίζζεο νθίαο ΑΘΖΝΑ 140. ΗΔΡΑ ΤΝΟΓΟ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Δ.Κ.Τ.Ο. (Δθθιεζηαζηηθή Κεληξηθή Τπεξεζία Οηθνλνκηθώλ) Οηθνλνκηθέο θαη Σερληθέο Τπεξεζίεο Ηαζίνπ ΑΘΖΝΑ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ.

Σαρ. Κώδηθαο: 101 83 Πιεξνθνξίεο: Δ. Κνπηνύθε Σειέθσλν: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αξηζ. Διιεληθή ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 3 επηεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ Αξηζ. Πξση.: 50070 & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟ: Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα