VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007,"

Transcript

1 Strana 3752 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa 62 písm. t) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje: 1 Predmet úpravy Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti, o jej úlohách a požiadavky na monitorovanie radiačnej situácie v životnom prostredí 1 )na účely hodnotenia a usmerňovania ožiarenia obyvateľstva. 2 Vymedzenie pojmov Na účely tejto vyhlášky sa rozumie a) monitorovaním radiačnej situácie meranie veličín a hodnotenie výsledkov merania na účely hodnotenia rádioaktivity zložiek životného prostredia, hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a zavádzanie ochranných opatrení, b) radiačným ohrozením situácia, ktorá vyžaduje vykonanie zásahu s cieľom ochrániť pracovníkov, jednotlivcov z obyvateľstva alebo obyvateľstvo ako celok, c) normálnou radiačnou situáciou radiačná situácia okrem radiačného ohrozenia, d) ústredím siete pracovná skupina, ktorá koordinuje a usmerňuje činnosť radiačnej monitorovacej siete (ďalej len sieť ). 3 Radiačná monitorovacia sieť a jej organizácia (1) Sieť pozostáva z ústredia siete, zo stálych zložiek a z pohotovostných zložiek; stále zložky a pohotovostné zložky vykonávajú monitorovanie radiačnej situácie a poskytujú namerané údaje dohodnutým spôsobom a v určenej forme ústrediu siete 2 ) bezodkladne alebo v určených lehotách. (2) Stálymi zložkami sú určené stabilné monitorovacie systémy nepretržitého merania, laboratórne skupiny a mobilné skupiny, ktoré sú vytvorené na tento účel a) na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad ), Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, b) v organizáciách určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa odseku 4, ktoré sa podieľajú na monitorovaní za normálnej radiačnej situácie. (3) Pohotovostnými zložkami sú mobilné skupiny a laboratórne skupiny, ktoré sú na tento účel a) vytvorené v jadrových zariadeniach v Slovenskej republike v súlade s ich havarijnými plánmi, b) vytvorené na úrade, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, c) vytvorené v organizáciách určených ústrednými orgánmi štátnej správy podľa odseku 4, d) zriadené podľa osobitných predpisov. 3 ) (4) Za normálnej radiačnej situácie vykonávajú monitorovanie stále zložky. Pri radiačnom ohrození vykonávajú monitorovanie stále zložky a pohotovostné zložky. Pohotovostné zložky sa aktivizujú podľa havarijných plánov 4 ) a plánov ochrany obyvateľstva 5 ) alebo na základe pokynu ústredia. (5) Pri radiačnom ohrození činnosť siete koordinuje a odborne usmerňuje ústredie siete, pričom sa monitorovanie vykonáva podľa a) vnútorných havarijných plánov, 6 ) 1 ) 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 2 ) 5 ods. 6 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 3 ) 14 ods. 1 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany. 4 ) 28 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5 ) 8 písm. a) a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok. 6 ) 4 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie. IURA EDITION, spol. s r. o.

2 Čiastka 221 Zbierka zákonov č. 524/2007 Strana 3753 b) plánov ochrany obyvateľstva, 7 ) c) požiadaviek orgánov štátnej správy alebo obcí, ktoré riadia záchranné práce podľa osobitného predpisu, 8 ) d) požiadaviek a usmernení ústredia siete. 4 Ústredie siete (1) Úrad v spolupráci so stálymi zložkami a pohotovostnými zložkami siete vypracúva návrhy na inováciu prístrojového vybavenia siete a na implementáciu nových postupov a metód merania rádioaktivity v zložkách životného prostredia a hodnotenia ožiarenia. (2) Ústredie siete pri normálnej radiačnej situácii a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť siete, b) v spolupráci so stálymi zložkami siete vypracúva metodické pokyny a návody na monitorovanie a zabezpečuje pravidelné porovnávacie merania, c) organizačne pripravuje a riadi výcvik stálych zložiek siete, vypracúva plán havarijných cvičení, najmenej dvakrát ročne organizuje havarijné cvičenia a vyhodnocuje ich, d) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané sieťou, e) eviduje výsledky monitorovania získané sieťou a vypracúva výročné správy o ožiarení obyvateľstva, f) hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a príspevok činností vedúcich k ožiareniu obyvateľstva, g) v prípade potreby na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady pre návrhy na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva. (3) Ústredie siete pri radiačnom ohrození a) spolupracuje s centrom havarijnej odozvy pri Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spracúvaní podkladov na rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a ochranných opatrení, b) zbiera a spracúva výsledky monitorovania, vyhodnocuje radiačnú situáciu a vypracúva jej prognózy, c) vypracúva správy a informácie o ožiarení obyvateľstva v dôsledku radiačnej havárie, d) koordinuje a odborne usmerňuje postupný prechod z monitorovacieho režimu pri radiačnom ohrození do režimu monitorovania za normálnej radiačnej situácie. 5 Požiadavky na monitorovanie pri normálnej radiačnej situácii (1) Základné požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, spôsoby merania, na najmenší počet miest meraní, na frekvenciu a citlivosť meraní pri normálnej radiačnej situácii na vypracovanie monitorovacieho plánu sú uvedené v prílohe č. 1. Podrobnosti o monitorovaných položkách, sledovaných veličinách, miestach merania a frekvencii merania zabezpečovaných jednotlivými stálymi zložkami sa uvádzajú v monitorovacom pláne siete. (2) Rozsah monitorovania pri normálnej radiačnej situácii sa stanovuje tak, aby bolo možno a) zistiť údaje o radiačnej situácii v rozsahu a kvalite, ktorú žiadajú príslušné orgány a inštitúcie Európskej únie, b) získať podklady na systematické hodnotenie a usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva a vplyvu zdrojov ožiarenia, c) získať podklady na hodnotenie vplyvu vykonávania činností vedúcich k ožiareniu na rádioaktivitu v životnom prostredí, d) zistiť dlhodobé trendy a odchýlky od normálnych hodnôt, e) zabezpečiť udržiavanie a zlepšovanie organizačnej, technickej a personálnej spôsobilosti siete a jej pripravenosť na havarijné situácie. 6 Požiadavky na monitorovanie pri radiačnom ohrození (1) Požiadavky na monitorované položky, merané veličiny, spôsob merania, frekvenciu a počet meraní a na citlivosť merania pri radiačnom ohrození sú uvedené v prílohe č. 2. (2) Monitorovanie v skorej fáze sa vykonáva jednoduchými a rýchlymi metódami, a to: a) stabilnými monitorovacími systémami, b) mobilnými skupinami, c) leteckým monitorovaním. (3) Monitorovanie v prechodnej fáze, v neskorej fáze a pri sledovaní dlhodobej rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia po radiačnej havárii sa vykonáva citlivými meraniami a podrobnými analýzami, ato: a) stabilnými monitorovacími systémami, b) mobilnými a laboratórnymi skupinami. (4) Priority monitorovania, monitorované položky, merané veličiny a rozsah monitorovania sa prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiačného ohrozenia, úrovni a druhu rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru a rozmerom zasiahnutého územia, dostupným prostriedkom a časovému obmedzeniu alebo iným okolnostiam. (5) Prevádzkovatelia jadrových zariadení pri radiačnom ohrození, ktoré vzniklo na jadrovom zariadení, ktoré prevádzkujú, zabezpečia prenos dát o rádioaktivite výpustí, havarijnom monitorovaní a monitorovaní teledozimetrickým systémom do ústredia siete. (6) Rozsah monitorovania pri radiačnom ohrození sa stanovuje tak, aby bolo možné a) overiť, či došlo k radiačnej havárii, b) určiť prognózy ďalšieho vývoja rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia, c) zistiť charakter rádioaktívnej kontaminácie, úroveň 7 ) 13 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. 8 písm. a) a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. 8 ) 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. IURA EDITION, spol. s r. o.

3 Strana 3754 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221 a priestorovú distribúciu rádioaktívnej kontaminácie, d) vykonať odhad ožiarenia obyvateľstva, e) hodnotiť účinnosť vykonaných opatrení alebo zásahov, f) zhodnotiť záťaž obyvateľstva po skončení havárie. 7 Poskytovanie informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky Úrad predkladá spracované údaje o radiačnej situácii orgánom štátnej správy a na informovanie verejnosti vo forme informácií a správ. 9 ) 8 Požiadavky na doplňujúce údaje potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva (1) Údaje o uvoľnenej alebo uniknutej rádioaktivite z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, poskytuje úradu prevádzkovateľ pracoviska, na ktorom došlo k vypusteniu alebo úniku rádioaktívnych látok. (2) Ak sú na vyhodnotenie radiačnej situácie potrebné údaje o uniknutej alebo uvoľnenej rádioaktivite z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v zahraničí alebo o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia v zahraničí, úrad tieto údaje získava priamo od príslušných inštitúcií v zahraničí alebo prostredníctvom ich kontaktných inštitúcií v Slovenskej republike. (3) Úrad použije na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva aj overené výsledky monitorovania radiačnej situácie získané pri výkone štátneho zdravotného dozoru, výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, a výsledky monitorovania, ktoré zabezpečujú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby na základe povolenia úradu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany. (4) Ďalšie údaje, ak sú potrebné na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva, si úrad vyžiada v rámci spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy. 9 Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra vz.daniel Klačko v. r. 9 ) 5 ods. 5 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. IURA EDITION, spol. s r. o.

4 Monitorovaná položka Externé ožiarenie Externé ožiarenie Externé ožiarenie Aerosóly v ovzduší Aerosóly v ovzduší Atmosférický spad Pôda, tráva a iné porasty Pôda Povrchová voda Meraná veličina Príkon priestorového dávkového ekvivalentu Príkon priestorového dávkového ekvivalentu Priestorový dávkový ekvivalent Plošná aktivita Plošná aktivita Plošná aktivita Požiadavky na monitorovanie pri normálnej radiačnej situácii Spôsob merania, sledovaný rádionuklid Kontinuálne meranie a hodnotenie Vyhľadávacie (skríningové) monitorovanie Kontinuálne meranie, periodické vyhodnocovanie, TLD Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické meranie, 40 K Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické merania (vrátane 7 Be a 137 Cs), analýza Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometria meranie meranie in situ prípadne celková betaaktivita, 40 K, 3 H Minimálny počet miest Minimálny počet meraní za rok 20 Kontinuálne, hodinové a desaťminútové priemery Meranie na trase minimálne 50 km 50 4, štvrťročné vyhodnocovanie , týždenné až dvojtýždenné vyhodnocovanie 1 až 2 52, týždenné vyhodnocovanie prírodných a 137 Cs, štvrťročné vyhodnocovanie 3 12, mesačné vyhodnocovanie Príloha č. 1 k vyhláške č. 524/2007 Z. z. Rozsah merania od 50 nsv/h 4 Rozsahmeraniaod50nSv/h Priestorový dávkový ekvivalent od 100 ěsv MDA < 1x10-4 Bq/m 3 pre 137 Cs MDA < 1x10-4 Bq/m 3 pre prírodné rádionuklidy MDA < 1x10-5 Bq/m 3 pre 137 Cs, MDA < 5x10-7 Bq/m 3 pre MDA < 1 Bq/m 2 pre 137 Cs 5 1 MDA < 10 Bq/m 2 pre 137 Cs 5 1 MDA < 1000 Bq/m 2 pre 137 Cs 5 1 4, štvrťročné až ročné odbery MDA < 10 Bq/dm 3 pre 3 H, MDA < 1 Bq/dm 3 pre 137 Cs, MDA < 0,1 Bq/dm 3 pre Čiastka 221 Zbierka zákonov č. 524/2007 Strana 3755

5 Monitorovaná položka Povrchová voda Pitná voda Pitná voda Vodárenský kal Riečne sedimenty Mlieko Mlieko Mäso bravčové Mäso hovädzie Mäso baranie Mäso hydinové Divina Meraná veličina Spôsob merania, sledovaný rádionuklid 3 H Prírodné rádionuklidy, 3 H,, 137 Cs Prírodné rádionuklidy, 3 H,, 137 Cs meranie meranie, 40 K Minimálny počet miest Minimálny počet meraní za rok 2 12, mesačné odbery 3 12, mesačné odbery 10 4, štvťročne MDA < 10 Bq/dm 3 pre 3 H, MDA < 0,1 Bq/dm 3 pre 137 Cs, MDA < 0,05 Bq/dm 3 pre MDA < 10 Bq/dm 3 pre 3 H, MDA pre celkovú alfaaktivitu 0,04 Bq/m 3, MDA pre prírodné rádionuklidy na úrovni desatiny najvyššej prípustnej hodnoty MDA < 0,05 Bq/dm 3 pre 137 Cs, MDA < 0,01 Bq/dm 3 pre MDA < 10 Bq/dm 3 pre 3 H, MDA pre prírodné rádionuklidy na úrovni desatiny odvodenej zásahovej úrovne MDA < 0,1 Bq/dm 3 pre 137 Cs, MDA < 0,05 Bq/dm 3 pre 1 1 MDA < 1 Bq/kg pre 137 Cs 2 1 MDA < 1 Bq/kg pre 137 Cs 5 4 MDA < 0,5 Bq/dm 3 pre 137 Cs, MDA < 0,2 Bq/dm 3 pre 1 12 MDA < 0,1 Bq/dm 3 pre 137 Cs, MDA < 0,05 Bq/dm 3 pre Strana 3756 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221

6 Monitorovaná položka Ryby Vajcia Pšenica Jačmeň Ovos Kukurica Zemiaky Listová zelenina Koreňová zelenina Plodová zelenina Ovocie Lesné plody Huby Čajoviny a liečivé rastliny Meraná veličina Spôsob merania, sledovaný rádionuklid Minimálny počet miest Minimálny počet meraní za rok 2 1 MDA < 0,5 Bq/kg pre 137 Cs, 2 1 MDA < 0,5 Bq/kg pre 137 Cs, Čiastka 221 Zbierka zákonov č. 524/2007 Strana 3757

7 Monitorovaná položka Múka Ryža Rastlinné oleje a tuky Mixovaná denná strava Importované potraviny Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi Meraná veličina Aktivita v tele Aktivita v dennom moči Spôsob merania, sledovaný rádionuklid meranie ( 137 Cs) meranie ( 137 Cs) meranie ( 137 Cs) Minimálny počet miest Minimálny počet meraní za rok 2 2 MDA < 0,5 Bq/kg pre 137 Cs, 2 2 MDA < 0,5 Bq/kg pre 137 Cs, 2 2 MDA < 0,5 Bq/kg pre 137 Cs, 2 2 MDA < 0,1 Bq/kg pre 137 Cs, MDA < 0,05 Bq/kg pre Podľa potreby MDA < 100 Bq/kg pre 137 Cs 5 1 MDA < 200 Bq pre 137 Cs 5 1 MDA < 0,05 Bq pre 137 Cs Strana 3758 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221

8 Čiastka 221 Zbierka zákonov č. 524/2007 Strana 3759 Vysvetlivka Ak sa v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 na meranie aktivity v monitorovanej položke používa ako kritérium požadovanej citlivosti merania minimálna detegovateľná aktivita (MDA), stanovuje sa pre hladinu spoľahlivosti 95 % podľa vzťahu a) pre nespektrometrické merania ts 271, + 329, nb ts + 1 tb MDA =, η R V t S 1 2 kde MDA n B t B t S η R V je minimálna detegovateľná aktivita [Bq, Bq/kg], je početnosť impulzov pozadia, je doba merania pozadia, je doba merania vzorky, je detekčná účinnosť, je chemická výťažnosť, je množstvo vzorky (objem, hmotnosť,...), b) pre spektrometrické merania m m p p t S 271, 329, 1 Bi + B j m m + P + sp 2 2 i = 1 j= 1 MDA = tb tb, η γ t V 1 2 kde MDA p P B i, B j 2 s p t B t S je minimálna detekovateľná aktivita [Bq, Bq/kg,...], je počet kanálov v oblasti, z ktorej bola stanovená plocha píku, je plocha interferujúceho píku, t. j. plocha píku na energii E stanovená pri meraní pozadia bez prítomnosti vzorky, je počet impulzov v i-tom kanáli na ľavej strane píku a j-tom kanáli na pravej strane píku v oblasti, z ktorej sa odhaduje pozadie pod píkom, je variancia charakterizujúca chybu odhadu plochy P interferujúceho píku, je doba merania pozadia, je doba merania vzorky, η je detekčná účinnosť fotónov s energiou E, γ je zastúpenie fotónov s energiou E v rozpadovej schéme daného rádionuklidu, m je počet kanálov na každej strane píku slúžiacich na určenie pozadia, V je množstvo vzorky (objem, hmotnosť,...). IURA EDITION, spol. s r. o.

9 Požiadavky na monitorovanie pri radiačnom ohrození Monitorovaná položka Meraná veličina Spôsob merania Frekvencia meraní, počet meraní Externé žiarenie Aerosóly v ovzduší Atmosférický prašný spad azrážky Príkon priestorového dávkového ekvivalentu Príkon priestorového dávkového ekvivalentu Príkon priestorového dávkového ekvivalentu akontamináciapovrchov Kontinuálne meranie a hodnotenie Monitorovanie po trase v teréne Hodinové a desaťminútové priemery, okamžité hodnoty Okamžité hodnoty, krátkodobé priemery Príloha č. 2 k vyhláške č. 524/2007 Z. z. Rozsah merania 50 nsv/h do 1Sv/h Rozsah merania 50 nsv/h do 1Sv/h Letecké monitorovanie po trase Okamžité hodnoty Rozsah merania 50 nsv/h do 1Sv/h Priestorový dávkový ekvivalent Kontinuálne meranie, TLD Vyhodnocovanie denné až mesačné, podľa Plošná a objemová aktivita Kontinuálny odber na stabilných miestach alebo krátkodobé odbery, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby Kontinuálny odber, periodické vyhodnocovanie, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby Jód v plynnej forme 131 I Kontinuálny alebo periodický odber, gamaspektrometrické meranie Povrchová rádioaktívna kontaminácia pôdy, povrchov aporastov Povrchová rádioaktívna kontaminácia pôdy a povrchov Povrchová voda Plošná alebo hmotnostná aktivita Plošná alebo hmotnostná aktivita Lokálne odbery, gamaspektrometrické meranie, ďalšie analýzy podľa potreby meranie in situ Jednorazové alebo opakované odbery, gamaspektrometrické 3 H, prípadne ďalšie analýzy podľa Vyhodnocovanie: neodkladne, periodické denné alebo častejšie, podľa Denné až týždenné vyhodnocovanie Vyhodnocovanie podľa, niekoľkokrát za deň až denné Podľa rozsahu havárie apotreby Podľa rozsahu havárie apotreby Denne až týždenne, podľa rozsahu Fotónový dávkový ekvivalent od 100 ěsv MDA (Bq/m 3 ) pre jednotlivé rádionuklidy musí umožniť zistenie úväzku efektívnej dávky z inhalácie (od všetkých zistených ) na úrovni 10 ěsv za mesiac Typická MDA < 10 Bq/m 2 v závislosti od rádionuklidu MDA < 0,1 Bq/m 3 V závislosti od radiačnej situácie V závislosti od radiačnej situácie rádioaktívnej kontaminácie pre tekutú potravu * Strana 3760 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221

10 Monitorovaná položka Meraná veličina Spôsob merania Frekvencia meraní, počet meraní Pitná voda Mlieko Mäso bravčové, hovädzie, baranie, hydinové Divina Ryby Vajcia Pšenica Jačmeň Ovos Kukurica Objemová alebo hmotnostná aktivita Jednorazové alebo opakované odbery, gamaspektrometrické 3 H, prípadne ďalšie analýzy podľa meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, Denne až týždenne, podľa rozsahu Denne až týždenne, podľa rozsahu Týždenne, podľa rozsahu Týždenne, podľa rozsahu Týždenne, podľa rozsahu Týždenne, podľa rozsahu kontaminácie * Čiastka 221 Zbierka zákonov č. 524/2007 Strana 3761

11 Monitorovaná položka Meraná veličina Spôsob merania Frekvencia meraní, počet meraní Zemiaky Listová zelenina Koreňová zelenina Plodová zelenina Ovocie Lesné plody Huby Čajoviny a liečivé rastliny Krmoviny Importované potraviny meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, meranie, Podľa potreby Strana 3762 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221

12 Monitorovaná položka Meraná veličina Spôsob merania Frekvencia meraní, počet meraní Mixovaná denná strava Vnútorná kontaminácia osôb rádionuklidmi Aktivita v tele meranie, meranie, Podľa potreby Aktivita 131 I v štítnej žľaze meranie MDA < 500 Bq pre 137 Cs MDA < 500 Bq pre 131 I Čiastka 221 Zbierka zákonov č. 524/2007 Strana 3763

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany. Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie

Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany. Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie Legislatíva SR v oblasti radiačnej ochrany Vybrané časti pre FO a PO vykonávajúce nedeštruktívne testovanie Významné radiačné nehody (havárie) v rokoch 1944-1999 Počet Počet Významné Úmrtia havárií osôb

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ZÁKON z 25. júna 2014,

ZÁKON z 25. júna 2014, Strana 1542 Zbierka zákonov č. 204/2014 Čiastka 69 204 ZÁKON z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. z 19. októbra 2009 č. 1482/ ,

VESTNÍK V Ý N O S. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky. z 19. októbra 2009 č. 1482/ , VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ročník XLI 26. október 2009 Čiastka 22 O b s a h: 60. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 č. 1482/2009-100,

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE. Fakulta špeciálneho inžinierstva. Ing. Ľubica Šovčíková. a kolektív. Závažné priemyselné havárie. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Ing. Ľubica Šovčíková a kolektív Závažné priemyselné havárie a ich následky Žilina 2005 Skriptá obsahujú základné informácie o vzniku a následkoch

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/5 Príloha k rozhodnutiu č. 544/2011/039/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. K-052 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/5 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: CHIRANALAB, s.r.o., Kalibračné laboratórium Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá IČO: 36 331864 Kalibračné laboratórium s fixným rozsahom

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ročník XLII 8. október 2010 Čiastka 20 V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ročník XLII 8. október 2010 Čiastka 20 V Ý N O S VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ročník XLII 8. október 10 Čiastka O b s a h: 52. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Jeséniova 17D, BRATISLAVA VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI V ROKU 2015 Apríl 2016 OBSAH I. Identifikácia organizácie 3 Hlavné činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Mgr. Kunhart Zdeněk - Diagnostika - Meranie hluku Expertízna činnosť v oblasti merania a hodnotenia hluku v životnom a pracovnom prostredí

Mgr. Kunhart Zdeněk - Diagnostika - Meranie hluku Expertízna činnosť v oblasti merania a hodnotenia hluku v životnom a pracovnom prostredí Mgr. Kunhart Zdeněk - Diagnostika - Meranie hluku Expertízna činnosť v oblasti merania a hodnotenia hluku v životnom a pracovnom prostredí Tel.: +421 902 355 596 e-mail: kunhart@centrum.sk web: http://www.diagnostika-hluk.sk/

Διαβάστε περισσότερα

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Prešove Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Hollého 5, 080 0 Prešov MEDZILABORATÓRNE

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením. Priezvisko a meno študenta: 216_Antropometria.xlsx/Pracovný postup Študijná skupina: Ročník štúdia: Antropometria Cieľ: Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým

Διαβάστε περισσότερα

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl

Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Nové prístupy riešenia ochrany osôb a majetku Zavádzanie nových slovenských technických noriem a technických predpisov do vyučovacieho procesu elektrotechnických škôl Ing. Rudolf Huna, Ing. Jana Staroňová,

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 18.11.2006 SK Úradný vestník Európskej únie L 320/13 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 6. 9. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 8. 9.2016 do: 31.12.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 248 VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 315 / 2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s

Vyhláška č. 315 / 2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s Vyhláška č. 315 / 2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom (v znení č. 51/2011 Z. z.) Zo dňa: 22. 6. 2010 Platný od:

Διαβάστε περισσότερα

1.1. MIESTO A ÚLOHY DOZIMETRIE

1.1. MIESTO A ÚLOHY DOZIMETRIE ZÁKLADY DOZIMETRIE ŽIARENIA Dozimetria ionizujúceho ţiarenia je samostatná časť aplikovanej jadrovej fyziky, v ktorej sa skúmajú vlastnosti ionizujúceho ţiarenia, fyzikálne veličiny, charakterizujúce zdroje

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka Dňa 30. decembra 2011 Ročník 59 OBSAH:

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka Dňa 30. decembra 2011 Ročník 59 OBSAH: VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 49-60 Dňa 30. decembra 2011 Ročník 59 Normatívna časť: OBSAH: 37. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. decembra č.

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských

Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských Zákon č. 578 / 2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 720/2004

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2013

ZMLUVA č PO2013 ZMLUVA č. 30-000063076PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda ) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES)

NARIADENIE KOMISIE (ES) 27.5.2009 Úradný vestník Európskej únie L 128/15 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register,

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Správa o bezpečnosti 3. a 4. blok Atómových elektrární Mochovce. Zhrnutie

Správa o bezpečnosti 3. a 4. blok Atómových elektrární Mochovce. Zhrnutie Správa o bezpečnosti 3. a 4. blok Atómových elektrární Mochovce Zhrnutie 1. Úvod Povolenia na začatie umiestnenia a výstavby AE Mochovce vydal Úrad životného prostredia v Leviciach v čase od marca 1983

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA

III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA III. časť PRÍKLADY ÚČTOVANIA 1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ( 152 Zák. práce) Obsah účtovného prípadu Suma MD Účt. predpis D A. Poskytovanie stravovania vo vlastnom

Διαβάστε περισσότερα

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA 1.9.2009 Úradný vestník Európskej únie L 229/1 I (Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009 z

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8

Makroekonomické agregáty. Prednáška 8 Makroekonomické agregáty Prednáška 8 Hrubý domáci produkt (HDP) trhová hodnota všetkých finálnych statkov, ktoré boli vyprodukované v ekonomike za určité časové obdobie. Finálny statok predstavuje produkt,

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI

SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 14/2013 TECHNICKÉ PODMIENKY SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI účinnosť od: 15.12.2013 August 2013

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997, NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/ z 30. júla 19, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 903/90, (EHS) č. 2699/93, (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1559/94,(ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96,

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi

Žiadosť. Časť A Údaje o Žiadateľovi Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti 1) Dôvod Žiadosti Pripojenie nového paralelného zdroja 1) Pripojenie nového náhradného zdroja 2) Zmena typu alebo

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

g) Dojednávanie RK 1. RK na napäťovej úrovni VVN, VN sa dojednáva nasledovne:

g) Dojednávanie RK 1. RK na napäťovej úrovni VVN, VN sa dojednáva nasledovne: podľa časti A článku II. písm. b) tohto rozhodnutia. Za nadštandardnú distribúciu sa nepovažuje pripojenie užívateľa sústavy k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy zaslučkovaním. c)

Διαβάστε περισσότερα

P.1 - NÁVRH záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3.

P.1 - NÁVRH záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3. P.1 - NÁVRH záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ATÓMOVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE VVER 4 X 440 MW - 3. STAVBA Návrh - Záverečné stanovisko vydané Ministerstvom životného

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2006/25/ES Umelé optické žiarenie

Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2006/25/ES Umelé optické žiarenie Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2006/25/ES Umelé optické žiarenie Táto publikácia je podporovaná v rámci Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS

Διαβάστε περισσότερα

(Ú. v. EÚ L 161, , s. 1)

(Ú. v. EÚ L 161, , s. 1) 2006R0842 SK 11.12.2008 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 842/2006 zo

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Διαβάστε περισσότερα

Veličiny a jednotky v záverečnej práci

Veličiny a jednotky v záverečnej práci doc. Ing. Martin Halaj, PhD. Marec 2007 Obsah 1 Písanie značiek veličín a jednotiek... 2 2 Používanie jednotiek SI... 3 1 Písanie značiek veličín a jednotiek Typ písma, akým sa značka napíše, definuje

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS)

TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) TECHNICKÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY LETISKO M.R ŠTEFÁNIKA AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 1 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY 2. TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU A PRIPOJENIA

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK

1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK 1 MERANIE VLASTNOSTÍ PARTIKULÁRNYCH LÁTOK CIEĽ LABORATÓRNEHO CVIČENIA Cieľom laboratórneho cvičenia je namerať hustotu, objemovú hmotnosť, pórovitosť a vlhkosť partikulárnej látky. ÚLOHY LABORATÓRNEHO

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti

Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti 5-15 Alternatívne metódy merania kapacity a indukčnosti Václav Bednář Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 81 19 Bratislava, Slovenská republika vaso@email.cz

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH 1. Identifikácia organizácie 2 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 4 3. Kontrakt ŠGÚDŠ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny

Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny (január 2015) Zhrnutie Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o

Διαβάστε περισσότερα

Ochrana zdravia pred neionizujúcim žiarením

Ochrana zdravia pred neionizujúcim žiarením Základy projektovania a OPaOS elektrických zariadení Ochrana zdravia pred neionizujúcim žiarením Mikuláš Šostronek, Zdeněk Kůs Katedra elektroniky, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť:

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. Vzdelávacia oblasť: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Osobitné vydanie Dňa 24. novembra 2005 Ročník 53 O B S A H:

Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Osobitné vydanie Dňa 24. novembra 2005 Ročník 53 O B S A H: Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Osobitné vydanie Dňa 24. novembra 2005 Ročník 53 O B S A H: Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre vykonávanie preventívnych

Διαβάστε περισσότερα

Meranie a posudzovanie prijímačov DVB-T za účelom stanovenia ich vhodnosti pre slovenský trh

Meranie a posudzovanie prijímačov DVB-T za účelom stanovenia ich vhodnosti pre slovenský trh Meranie a posudzovanie prijímačov DVB-T za účelom stanovenia ich vhodnosti pre slovenský trh Ing. Juraj Oravec Výskumný ústav spojov, n.o. B. Bystrica joravec@vus.sk Stretnutie Towercom, Senec, 10.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch

Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch Informácia o kvalite ovzdušia, podiele stacionárnych zdrojov na jeho znečisťovaní, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Žilinskom kraji za rok 2014 A. Informácie o kvalite ovzdušia

Διαβάστε περισσότερα

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ I. ZOZNAM ČINNOSTÍ Požiadavky tejto časti platia pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, v ktorých sa vykonávajú činnosti

Διαβάστε περισσότερα