Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4 ιασύνδεση τοπικών δικτύων Εισαγωγή Με την επέκταση των τοπικών δικτύων εντός των οργανισµών ετέθη επιτακτικά το θέµα της διασύνδεσης αυτών για αύξηση της χρησιµότητάς τους. Παρότι, όπως έχει εξηγηθεί στο 3 ο κεφάλαιο, η αρχή λειτουργίας των τοπικών δικτύων δεν είναι κατάλληλη για µεγάλες αποστάσεις, υπάρχουν τρόποι να αυξηθεί σηµαντικά η εµβέλειά τους χωρίς φυσικά και πάλι να ξεφεύγουν από τον τοπικό χαρακτήρα. Σε αργά δίκτυα τύπου Ethernet το πρωτόκολλο MAC µπορεί να λειτουργήσει µέχρι 2.5km αλλά το φυσικό στρώµα δεν µπορεί να οδηγήσει το σήµα για περισσότερο από 500 µέτρα. Μία απλή λύση γι αυτό το πρόβληµα είναι οι επαναλήπτες (Repeaters) οι οποίοι ενισχύουν το σήµα ενός κλάδου αυξάνοντας την εµβέλεια του δικτύου. Ο επαναλήπτης είναι συσκευή που λειτουργεί στο πρώτο στρώµα επιτρέποντας να συνδεθούν και κάποια τερµατικά που βρίσκονται σε ένα πιο µακρινό παράρτηµα πέρα από το κυρίως κτίριο. Μια µορφή επαναλήπτη είναι και η πλήµνη (hub) µόνο που έχει πολλές εισόδους και εξόδους και ευρύτερη λειτουργικότητα. ηλαδή εκτός από την ενίσχυση του σήµατος το διαδίδει σε όλες τις εξόδους εκτός αυτής από την οποία αφίχθη επιτρέποντας την λειτουργία του Ethernet σε τοπολογία αστέρα µε στριµµένα ζεύγη (ιδέ σχήµα 4-1). Η πλήµνη πέραν της αύξησης της εµβέλειας άλλαξε και την όλη τοπολογική διάταξη του Ethernet. Συνήθως εγκαθίσταται µία πλήµνη σε κάθε αίθουσα ή οµάδα αιθουσών και οι υπολογιστές συνδέονται προς αυτή, αντί για ένα οµοαξονικό καλώδιο να πηγαίνει από το ένα στον άλλο. hub Σχήµα 4-1 Πλήµνη τοπικού δικτύου Ωστόσο τρία σηµαντικά µειονεκτήµατα περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα των επαναληπτών: εν µπορούµε να διασυνδέσουµε µε επαναλήπτες τοπικά δίκτυα διαφορετικής τεχνικής (π.χ. 10ASET, 100ASET, 10ASE5, δακτυλίου σκυτάλης κτλ) Σε ήδη µεγάλα δίκτυα τα οποία βρίσκονται στα όρια επιτρεπόµενων αποστάσεων ή συνολικού φόρτου δεν είναι δυνατή (περαιτέρω) διασύνδεση µε επαναλήπτες. 71

2 Το σπουδαιότερο ίσως µειονέκτηµα είναι ωστόσο ότι στην κοινή περίπτωση δικτύων Ethernet ή CSMA/CD, το δηµιουργούµενο ενωµένο τοπικό δίκτυο αποτελεί µία ενιαία επικράτεια συγκρούσεων (collision domain). Τα δύο πρώτα είναι προφανή. εν είναι δυνατόν ένας σταθµός που εκτελεί ένα πρωτόκολλα να χειριστεί εκποµπές ενός άλλου που εκτελεί άλλο πρωτόκολλο. Εξ άλλου όπως γνωρίζουµε από τη µελέτη των πρωτοκόλλων MAC, η αύξηση των αποστάσεων και του πλήθους των διασυνδεδεµένων υπολογιστών, περιορίζει την συνολική παροχέτευση πέραν από τον µειωµένο µέσο όρο διαθέσιµου ρυθµού για κάθε υπολογιστή. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ethernet ή CSMA/CD, εκτός του ότι περισσότεροι υπολογιστές καλούνται να διαµοιρασθούν το ίδιο κανάλι, οι αυξηµένες πιθανότητες συγκρούσεων περιορίζουν περαιτέρω, και µάλιστα κατά µη γραµµικό τρόπο, την πραγµατική διαπερατότητα που απολαµβάνει κάθε σταθµός, οδηγώντας σε ραγδαία πτώση την απόδοση πέραν κάποιου ορίου. Αξίζει να σταθούµε στο τρίτο µειονέκτηµα. Όταν ξεκίνησε το Ethernet κάθε τοπικό δίκτυο αυτού του τύπου αποτελούσε µια επικράτεια συγκρούσεων, δηλαδή προσέφερε ένα κοινόχρηστο αιθέρα τον οποίο όλοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν µόνο εφόσον δεν τυχαίνει να θέλει ταυτόχρονα να τον χρησιµοποιήσει και κάποιος άλλος σταθµός. Στην αντίθετη περίπτωση θα προκύψει σύγκρουση λόγω του µη προελεγχόµενου τρόπου πρόσβασης. Οι συγκρούσεις είναι παράγων πολύ περιοριστικός για την αποδοτικότητα του δικτύου αλλά αναπόφευκτες αν θέλουµε να κρατήσουµε τον έλεγχο της πρόσβασης κατανεµηµένο και απλό. Όταν πρωτο-εισήχθη το δίκτυο αυτού του τύπου δεν χρησιµοποιείτο συχνά ο όρος επικράτεια συκρούσεων, επειδή ήταν αυτονόητο, δηλαδή η επικράτεια συγκρούσεων ήταν ταυτόσηµη µε αυτή του υποδικτύου Ethernet (ή CSMA/CD) και άρα περιττή. Όµως η επέκταση των διασυνδέσεων τοπικών δικτύων δια µέσου µεταγωγέων έφερε στο προσκήνιο και τον διαχωρισµό µεταξύ των οµάδων υπολογιστών των συνδεδεµένων σε διαφορετικές πόρτες ενός µεταγωγέα (ή µιας γέφυρας). Λόγω του τρόπου λειτουργίας του µεταγωγέα, οι εκποµπές αυτών των υπολογιστών δεν µπορούν να συγκρουστούν µεταξύ τους παρότι οι ίδιοι ανήκουν στο ίδιο τοπικό δίκτυο, άρα ανήκουν σε διαφορετικές επικράτειες συγκρούσεων που είναι ένα νέο σηµαντικό πλεονέκτηµα. Το όφελος φαίνεται εύκολα αν σκεφθούµε ότι σε µία διασύνδεση µέσω επαναληπτών ή πληµνών, ενώ πριν την διασύνδεση τα δύο δίκτυα είχαν 2*10=20 Mbps (ονοµαστική χωρητικότητα δικτύου) διαθέσιµα, τώρα έχουν µόνο 10 Mbps συνολικά. Το καθαρό µετά τις συγκρούσεις µπορεί να έπεσε από 2x4=8Mbps στα 3Mbps κατά µέσο όρο τις ώρες αιχµής. Βέβαια, σε δίκτυα µικρής κίνησης (πολύ συνηθισµένο) η δυνατότητα προσπέλασης δικαιολογεί την διασύνδεση αλλά όσο µεγαλώνει το δίκτυο γρήγορα φθάνει σε κορεσµό. Στη συνέχεια θα δούµε πως λειτουργούν και οι µεταγωγείς που επιτρέπει να γίνει η διασύνδεση διατηρώντας χωριστές τις επικράτειες συγκρούσεων. 72

3 Γέφυρες (bridges) και Μεταγωγείς (routers) τοπικών δικτύων Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, οι συσκευές που απλώς επαναλαµβάνουν τα bits δεν µπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα την αποτελεσµατική διασύνδεση των τοπικών δικτύων. Χρειάζεται κάποια επεξεργασία των δεδοµένων για αύξηση της αποδοτικότητας. Το επόµενο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι γέφυρες οι οποίες δεν λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο των bits, αλλά λαµβάνουν το κάθε πλήρες πλαίσιο, ελέγχουν την ορθότητα του και το αποθηκεύουν προσωρινά. Ακολούθως αφού εξετάσουν την διεύθυνση προορισµού MAC που φέρει το πλαίσιο, το προωθούν µόνο στις πόρτες που οδηγούν στον συγκεκριµένο προορισµό. Η πόρτα µετά το προωθεί στο άλλο δίκτυο όταν τις το επιτρέψει το πρωτόκολλο πρόσβασης στο άλλο µέσο δηλ. το MAC που µπορεί να είναι το ίδιο µε αυτό του δικτύου προέλευσης ή διαφορετικό. Οι γέφυρες λειτουργούν λοιπόν στο δεύτερο επίπεδο και εκτελούν το πρωτόκολλο MAC θεωρώντας την κάθε πόρτα τους σταθµό του αντίστοιχου τοπικού δικτύου προς το οποίο είναι συνδεδεµένη. ηλαδή στην περίπτωση π.χ. του CSMA/CD, η πόρτα παρακολουθεί το µέσο και τις επισυµβαίνουσες συγκρούσεις όπως κάθε σταθµός του δικτύου τηρώντας τον αλγόριθµο επίλυσης συγκρούσεων και όλα τα άλλα επιτάγµατα του πρωτοκόλλου MAC κάθε τµήµατος. Έτσι µπορεί να διασυνδέει και διαφορετικά είδη τοπικών δικτύων µε µια πόρτα σε δακτύλιο σκυτάλης και την άλλη σε CSMA/CD. Η γέφυρα µπορεί να ξεπερνά τους περιορισµούς απόστασης επιτρέποντας σε διαδοχικούς κλάδους να συνδέονται µε τη µία γέφυρα µετά την άλλη, όπως π.χ. φαίνεται στο σχήµα Subnet A Subnet Subnet C Subnet D Σχήµα 4-2 ιασύνδεση «κλασσικού» Τ µέσω γεφυρών Στην πράξη αυτή δεν είναι καλή στρατηγική διότι δεν αφήνει εφεδρικές διαδροµές και δεν αντιµετωπίζει ικανοποιητικά τις βλάβες κλάδων. Γι αυτό η συνήθης πρακτική είναι να γίνονται περισσότερες από τις απολύτως απαραίτητες διασυνδέσεις δηµιουργώντας και πλεονασµατικές διαδροµές, π.χ. τοποθετώντας άλλη µια γέφυρα µεταξύ πρώτου και τελευταίου υποδικτύου όπως φαίνεται µε διακεκοµµένες γραµµές στο σχήµα

4 Σε αυτή τη διάταξη καµία διακοπή κλάδου κορµού δεν θα διακόψει την επικοινωνία, οι δε βλάβες γεφυρών δεν µπορούν να επηρεάσουν άλλους πλην των σταθµών που υποστηρίζονται από την χαλασµένη γέφυρα, διότι οι βλάβες ανιχνεύονται και παρακάµπτονται µε το µηχανισµό του ελαχίστου επικαλύπτοντος δένδρου (minimum spanning tree) που εξετάζεται στη συνέχεια. Εφεδρικοί δρόµοι και τα τοπολογικά προβλήµατα τους Είναι συνήθης πρακτική όταν διασυνδέονται δίκτυα να µην δηµιουργείται µια µοναδική διαδροµή εξυπηρέτησης της κίνησης διότι σε περίπτωση βλάβης της συσκευής διασύνδεσης (γέφυρας ή µεταγωγέα) ή διακοπής του καλωδίου θα αποκόπτονται µεγάλες οµάδες υπολογιστών. ηµιουργούνται λοιπόν δύο ή περισσότερες εναλλακτικές διαδροµές όπως π.χ. έγινε στο σχήµα 4-2. Είναι όµως προφανές ότι αυτό δηµιουργεί ένα νέο πρόβληµα µε τους µεταγωγείς και τις γέφυρες που µπορεί να αρχίζουν να δροµολογούν κυκλικά πλαίσια αενάως στους κλειστούς βρόχους που δηµιουργούνται από τις εναλλακτικές πλεονασµατικές διαδροµές. Επί παραδείγµατι στο σχήµα 4-2 έχουµε δύο εναλλακτικούς δρόµους από το υποδίκτυο Α στο C για ασφάλεια. Όταν οι πίνακες είναι κενοί και φθάσει ένα πλαίσιο στη γέφυρα τότε αυτή θα το µεταδώσει και στις δύο πόρτες οπότε θα φθάσει στις άλλες γέφυρες οι οποίες θα το µεταδώσουν πίσω και έτσι θα ξαναέλθει στην πρώτη ο οποία ξανά θα κάνει το ίδιο µε αποτέλεσµα συνεχή κυκλοφορία του πλαισίου επ αόριστον. Λόγω της εκθετικής αύξησης των πλαισίων έχουµε κατάρρευση του δικτύου. S S S S S S Σχήµα 4-3 Επικαλύπτον δένδρο Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τον εντοπισµό και χρήση ενός νοητού επικαλύπτοντος δένδρου (spanning tree). To επικαλύπτον δένδρο ενός δικτύου κόµβων και ζεύξεων που τους συνδέουν είναι ένα υποσύνολο που περιέχει όλους τους κόµβους αλλά µόνο όσες ζεύξεις απαιτούνται για να διασυνδέσουν όλους τους κόµβους µε ένα µοναδικό δρόµο (δηλ. χωρίς κανένα κλειστό βρόχο). Λέγεται έτσι γιατί η τοπολογία επικαλύπτεται πλήρως (δηλ. όλοι οι κόµβοι καλύπτονται) χωρίς κλειστούς βρόχους και κατά συνέπεια η τοπολογία έχει περιορισθεί σε δενδροειδή. Προκειµένου λοιπόν να αποφύγουν τις κλειστές διαδροµές, οι γέφυρες/µεταγωγείς επικοινωνούν µεταξύ τους και εκτελούν ένα αλγόριθµο που τους επιτρέπει να προσδιορίσουν ένα τέτοιο επικαλύπτον δένδρο. Ακολούθως απενεργοποιούν όλες εκείνες τις πόρτες που δεν περιλαµβάνονται στο δένδρο αποκόπτοντας τους κλειστούς βρόχους. Οι υπόλοιπες πόρτες θα ξανα-ενεργοποιηθούν µόνο εφόσον ανιχνευθεί βλάβη πόρτας ή διακοπή ζεύξης οπότε ξανατρέχουν τον αλγόριθµο και προσδιορίζουν ένα νέο δένδρο. 74

5 Ένα παράδειγµα διασυνδεδεµένων µε πολλαπλές διαδροµές υπο-δικτύων φαίνεται στο σχήµα 4-3Α ενώ ένα από τα δυνατά επικαλύπτοντα δένδρα δίδεται στο επόµενο σχήµα 4-3Β. Παρατηρούµε ότι τώρα έχει µείνει µόνο µια δυνατή διαδροµή ενεργή για προσπέλαση οποιουδήποτε υποδικτύου. Το µειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι ότι δεν αξιοποιούνται οι εναλλακτικές διαδροµές όσο δεν υπάρχουν βλάβες και παραµένουν σε εφεδρεία ενώ θα µπορούσαν να ελαττώσουν τις καθυστερήσεις παρέχοντας επί πλέον ρυθµοδότηση, (πράγµα που επιτυγχάνεται µε τη χρήση δροµολογητών για τις εφεδρικές διαδροµές, που όµως κοστίζουν περισσότερο). Με την εισαγωγή των πληµνών η δηµιουργία κυκλικού δικτύου κορµού διασύνδεσης των υποδικτύων υποκαταστάθηκε από ένα ιεραρχηµένο σύστηµα πληµνών όπου η ανώτερη έπαιζε το ρόλο του κορµού διασυνδέοντας τις πλήµνες των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων όπως φαίνεται στο σχήµα 4-4 (συγκρίνατε µε το σχ. 4-2). Head hub or ackbone hub hub hub hub Σχήµα 4-4 Ιεραρχία πληµνών Συνήθως µπορούµε να συνεχίσουµε έτσι µέχρι 4, 5 ιεραρχικά επίπεδα αν και συνήθως µετά τα τρία αρχίζει να έχουµε πολλούς υπολογιστές στην επικράτεια συγκρούσεων και δηµιουργείται µεγάλη συγκέντρωση κίνησης που αποτρέπει την συνέχιση σε περισσότερα επίπεδα. Σε µικρά συστήµατα αυτή η αρχιτεκτονική επαρκεί, σε µεγαλύτερα οι επικεφαλής πλήµνες διασυνδέονται µέσω µεταγωγέων. Αυτή η αρχιτεκτονική λύση έγινε ασυναγώνιστη µετά την εισαγωγή των δικτύων Ethernet υψηλής ταχύτητας αλλά κυρίως µετά την υποκατάσταση των πληµνών µε µεταγωγείς, και είναι η επικρατούσα σήµερα. Προτού όµως φθάσουµε στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης τοπικών δικτύων ας δούµε πώς ήταν µια ολοκληρωµένη λύση όταν τα διαθέσιµα στοιχεία διασύνδεσης ήταν µόνο επαναλήπτες και γέφυρες. Στο σχήµα 4-5 βλέπουµε διαγραµµατικά µια τυπική εγκατάσταση που καλύπτει πολλά κτίρια ενός οργανισµού (π.χ. ένα διυλιστήριο, ή ένα Πανεπιστήµιο). Ένα Token ring που πιθανώς βρίσκεται στο τµήµα παραγωγής, ένα Token bus στο λογιστήριο και Ethernet στα γραφεία, διασυνδέονται µέσω γεφυρών. Οι γέφυρες, ο δροµολογητής που διασυνδέει την εταιρεία µε τα εξωτερικά δίκτυα ευρείας περιοχής και ίσως µερικοί ισχυροί υπολογιστές που τρέχουν κρίσιµες 75

6 εφαρµογές διασυνδέονται µέσω ενός δικτύου κορµού (π.χ. FDDI). Κάτω δεξιά βλέπουµε ένα αποµακρυσµένο τµήµα (π.χ. το ζυγιστήριο των βυτιοφόρων στο φυλάκιο εισόδου) να είναι προσκολληµένο µέσω επαναλήπτη σε ένα άλλο υποδίκτυο. Αυτή η διάταξη ήταν τυπική στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πριν να αλλάξουν κάπως τα πράγµατα µε την εξάπλωση των πληµνών και των µεταγωγέων ζήτηµα που θα εξετάζουµε στη συνέχεια. Token bus To Internet ridge Router ridge ackbone ring e.g.fddi ridge ridge Ethernet Token ring Ethernet Repeater Ethernet Ο µεταγωγέας (LAN switch) Σχήµα 4-5 Σύστηµα διασυνδεδεµένων Τ Την ριζική επικράτηση του Ethernet µε την Αρχιτεκτονική µορφή του αστέρα (λογικού και φυσικού) έφερε ο µεταγωγέας Ethernet (Ethernet switch). Ο µεταγωγέας τοπικού δικτύου είναι µια συσκευή συγγενής προς τη γέφυρα που εκµεταλλευόµενος την εξέλιξη της ηλεκτρονικής προς φθηνά πολύπλοκα ψηφιακά κυκλώµατα γνώρισε από τα µέσα της δεκαετίας του 90 µεγάλη διάδοση. Ο µεταγωγέας µπορεί να θεωρηθεί σαν γέφυρα µε µεγάλο αριθµό θυρών (π.χ. 8, 12, ή 24). Μέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα είχαµε µια µικρή επανάσταση στα τοπικά δίκτυα αφ ενός µε την διάδοση της αστεροειδούς τοπολογίας του 10ASEΤ µε χρήση καλωδίων UTP και πληµνών και αφ ετέρου των µεταγωγέων για διασύνδεση των πληµνών. H εξέλιξη προς τη µείωση των συγκρούσεων που προκάλεσε ο µεταγωγέας, διευκόλυνε και την µετάβαση στις υψηλότερες ταχύτητες του 100ASEΤ και αργότερα του Gigabit-Ethernet. Αυτή η αρχιτεκτονική λύση έχει πλέον κυριαρχήσει εκτοπίζοντας σε παλιές και ειδικές εγκαταστάσεις τις άλλες τεχνολογίες (δακτυλίου σκυτάλης, αρτηρίας σκυτάλης, roadband Ethernet, αλλά και του 10ASE5 µε τα οµοαξονικά του καλώδια). Λόγω της σπουδαιότητας αυτής της τεχνολογίας ας εξετάσουµε λίγο περισσότερο τις αρχιτεκτονικές δυνατότητες και τις ιδιοµορφίες της αρχίζοντας από την παρουσίαση του µεταγωγέα που είναι το στοιχείο που δίνει την µεγάλη ευελιξία. Ο µεταγωγέας παρότι διαδόθηκε µόλις πρόσφατα κατά τα τελευταία 5 χρόνια του αιώνα δεν βασίζεται σε καµιά νέα επαναστατική ιδέα αφού δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αποθηκεύει και προωθεί (store-and-forward) πλαίσια στις κατάλληλες πόρτες βάσει των διευθύνσεων 2ου επιπέδου (διευθύνσεις MAC) όπως και µια γέφυρα. Ενώ όµως η γέφυρα είχε αρχικά µόνο δύο πόρτες (δηλ. ήταν ένας πιο έξυπνος επαναλήπτης), ο µεταγωγέας έχει πολλές διεπαφές και οι 76

7 αλγόριθµοι ταυτόχρονης µεταγωγής από τις εισόδους στις εξόδους είναι πολύ απαιτητικοί δηµιουργώντας ένα ιδιαίτερα υψηλής επίδοσης σύστηµα. Πριν τις τελευταίες ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στα VLSI δεν θα µπορούσε κανείς να συναντήσει συσκευές τέτοιων επιδόσεων παρά µόνο στους µεταγωγείς των δηµοσίων δικτύων που βεβαίως κόστιζαν πολλά εκατοµµύρια για να χρησιµοποιηθούν σε τοπικά δίκτυα. Βασικό χαρακτηριστικό των γεφυρών και µεταγωγέων είναι ότι δεν απαιτούν κανένα προγραµµατισµό από µέρους του διαχειριστή δικτύου, είναι δηλαδή συσκευές plug-and-play (έτοιµες µόλις πάρουν ρεύµα). Έχουν δηλαδή την ικανότητα να δηµιουργούν µόνες τους, τους πίνακες δροµολόγησης στους οποίους βασίζεται η λειτουργία τους. Οι πίνακες αντιστοιχίζουν διευθύνσεις MAC σε διεπαφές (δηλ. τις αντίστοιχες πόρτες) και περιλαµβάνουν τον χρόνο της τελευταίας εµφάνισης πλαισίου φέροντος την εν λόγω διεύθυνση. Το τελευταίο στοιχείο χρησιµοποιείται για την απαλοιφή της εγγραφής του πίνακα µόλις εκπνεύσει ο χρόνος ζωής της (που είναι λεπτά). ιεύθυνση MAC Πόρτα Χρόνος 55-Α2-44-3Β :22 7F-6A : Β : Β :25 Μόλις ληφθεί ένα πλαίσιο η γέφυρα (ή ο µεταγωγέας) αναζητεί στον πίνακα την διεύθυνση προορισµού και εάν την βρει διαβάζει την αντιστοιχούσα πόρτα στην οποία και το προωθεί. Για να µπορούν να λειτουργούν αµέσως µόλις τροφοδοτηθούν η γέφυρα ή ο µεταγωγέας (και χωρίς να χρειάζεται να προγραµµατισθούν από τον διαχειριστή) έχουν την ικανότητα της αυτοµάθησης για την δηµιουργία του πίνακα. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι τα πλαίσια φέρουν και την διεύθυνση πηγής εκτός του προορισµού. Έτσι µόλις λάβει ένα πλαίσιο ο µεταγωγέας σηµειώνει την πόρτα από την οποία ήλθε δίπλα σε νέα εγγραφή µε την διεύθυνση πηγής. Έτσι σιγά-σιγά δηµιουργεί ένα µεγάλο πίνακα µε τις πιο πολλές διευθύνσεις των υπολογιστών που διαθέτει το υπο-δίκτυο που υποστηρίζεται από την κάθε πόρτα. Η σειρά ενεργειών µε την λήψη ενός εισερχόµενου πλαισίου είναι η εξής. Η συσκευή διαβάζει τις διευθύνσεις MAC προορισµού και προέλευσης και αναζητά τυχόν εγγραφές στον πίνακα δροµολόγησης µε αυτή της τιµή. Ακολούθως: Εάν οι διευθύνσεις MAC προέλευσης και προορισµού βρεθούν στον πίνακα και αντιστοιχούν στην ίδια διεπαφή τότε διαγράφει το πλαίσιο και ενηµερώνει (ανανεώνει) τον χρόνο στην εγγραφή που αντιστοιχεί στην διεύθυνση προέλευσης εφόσον αυτός ο σταθµός εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από την συγκεκριµένη διεπαφή. Εάν είναι διαφορετικές τότε προωθεί το πλαίσιο στην διεπαφή (πόρτα) που αντιστοιχεί στην διεπαφή προορισµού και επίσης ενηµερώνει τον χρόνο στην εγγραφή που αντιστοιχεί στην διεύθυνση προέλευσης. Εάν η διεύθυνση προορισµού δεν βρεθεί στον πίνακα χρησιµοποιεί πληµµυρίδα (ιδέ κατωτέρω) για την δροµολόγηση. Εάν ούτε η διεύθυνση προέλευσης δεν βρίσκεται στον 77

8 πίνακα τότε δηµιουργεί µια νέα εγγραφή για την διεύθυνση προέλευσης αντιστοιχίζοντας την διεπαφή απ όπου εµφανίστηκε (για να είναι δυνατή η δροµολόγηση τυχόν απάντησης πίσω προς αυτό τον σταθµό χωρίς εκ νέου χρήση πληµµυρίδας). Εάν ωστόσο η διεύθυνση προέλευσης βρεθεί, τότε απλά ενηµερώνει τον χρόνο στην εγγραφή που της αντιστοιχεί. Αξίζει να προσθέσουµε µία παρατήρηση για την πρώτη ανωτέρω περίπτωση. Εφόσον η γέφυρα διαπιστώνει ότι αµφότερες οι εγγραφές των σταθµών προέλευσης και προορισµού βρίσκονται πίσω από την ίδια πόρτα πρόκειται για τερµατικούς σταθµούς που ανήκουν στην ίδια επικράτεια συγκρούσεων και η γέφυρα/µεταγωγέας δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα περαιτέρω ή ότι το πλαίσιο έχει ήδη προωθηθεί στο υποδίκτυο προορισµού από άλλη γέφυρα/µεταγωγέα π.χ. στο σχήµα 4-2 θα δει η αριστερή γέφυρα Β1 ίδιες διευθύνσεις για ένα πλαίσιο που προωθήθηκε από το από το υποδίκτυο C στο υποδίκτυο µέσω της γέφυρας Β2. Όσον λοιπόν αφορά την γέφυρα Β1 και οι δύο σταθµοί βρίσκονται πίσω από την ίδια πόρτα χωρίς να µπορεί να ξεχωρίσει ότι βρίσκονται σε διαφορετικά υποδίκτυα, (ωστόσο αυτό το γνωρίζει η γέφυρα Β2 διότι στις εγγραφές της οι δύο σταθµοί εµφανίζονται πίσω από διαφορετικές διεπαφές). Παραµένει όµως το πρόβληµα πώς να χειριστούν οι συσκευές διασύνδεσης ένα πλαίσιο που φθάνει µόλις ξεκινήσει η λειτουργία όταν ο πίνακας είναι άδειος (διότι ναι µεν θα ενηµερώσει το πίνακα µε την διεύθυνση πηγής και την πόρτα άφιξης για µελλοντική δροµολόγηση προς αυτό τον προορισµό αλλά για το τρέχοντα προορισµό του πρώτου αφιχθέντος πλαισίου δεν υπάρχει τίποτα στον πίνακα. (το ίδιο συµβαίνει συχνά και µετά από ώρες λειτουργίας του µεταγωγέα (ή της γέφυρας) διότι κάποιος υπολογιστής µπορεί να άλλαξε θέση ή να προστέθηκε κάποιος νέος ή να έχει περάσει περισσότερη ώρα αδράνειας κάποιου σταθµού από τον χρόνο ζωής της εγγραφής στον πίνακα οπότε αυτή διαγράφεται. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν βρεθεί εγγραφή µε την διεύθυνση προορισµού οι µεταγωγείς/γεφυρες χρησιµοποιούν την τεχνική της πληµµυρίδας (flooding), δηλαδή προωθoύν το πλαίσιο σε όλες τις πόρτες. Αυτό είναι µια σίγουρη µέθοδος για να φθάσει το πλαίσιο στον προορισµό, αλλά σπάταλη σε δικτυακούς πόρους αφού σε όλα εκτός από ένα από τα υποδίκτυα που θα το δεχθούν θα δηµιουργήσει κίνηση χωρίς ωφέλιµο αποτέλεσµα. Ευτυχώς αυτό χρειάζεται να γίνεται σε ασήµαντα µικρό ποσοστό των πλαισίων. Το όφελος από την άλλη είναι η ευκολία της εγκατάστασης τύπου plug-and-play. Οµοίως για την ευελιξία στην αναδιοργάνωση που είναι συνήθης στους οργανισµούς που χρησιµοποιούν τα δίκτυα έχει προβλεφθεί και η µη απεριόριστη διάρκεια ζωής των εγγραφών των πινάκων. Έτσι επιτυγχάνεται η αναδιάταξη των υπολογιστών χωρίς κανένα αναπρογραµµατισµό των συσκευών διασύνδεσης αφού θα εκπνεύσουν οι παλιές συσχετίσεις και θα δηµιουργηθούν νέες. Πολλοί µεταγωγείς διαθέτουν διεπαφές πλήρως αµφίδροµης λειτουργίας ενώ άλλοι έχουν χωριστά θύρες εισόδου και θύρες εξόδου. 78

9 To Internet Router hub Σχήµα 4-6 Σύνδεση απ ευθείας ή µέσω πλήµνης Στο σχήµα 4-6 βλέπουµε ότι µπορούµε να συνδέσουµε υπολογιστές και κατευθείαν σε πόρτες (διεπαφές) του µεταγωγές και όχι µόνο µέσω πλήµνης. Μια τέτοια λύση επιτρέπει στον σταθµό να έχει αφοσιωµένη σε αυτόν όλη την διεπαφή και το διαθέσιµο εύρος ζώνης (π.χ. 10 Mbps) αντί να το µοιράζεται µε όλους τους άλλους που είναι συνδεδεµένοι σε µια πλήµνη που οδηγείται στην ίδια διεπαφή. Ωστόσο αν γενικεύσουµε αυτή τη στρατηγική θα δούµε ότι το κόστος δικτύωσης ανά υπολογιστή θα είναι αρκετά ψηλότερο γι αυτό κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται µέσω πλήµνης. 79

10 ροµολογητές σε τοπικά δίκτυα Ο δροµολογητής (router) είναι επίσης µια συσκευή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διασυνδέσει κλάδους τοπικών δικτύων. Βεβαίως ο δροµολογητής δεν περιορίζεται στα τοπικά δίκτυα όπως οι γέφυρες αλλά η αρχική του χρήση έγινε στα δίκτυα πακέτων ευρείας ζώνης σε αυτό που εξελίχθηκε στο γνωστό και πανταχού παρόν ιαδίκτυο. Είναι µια συσκευή που λειτουργεί στο 3 ο στρώµα σε αντίθεση µε τους επαναλήπτες που λειτουργούν στο 1 ο και τις γέφυρες και τους µεταγωγείς που λειτουργούν στο 2 ο στρώµα. Χρησιµοποιεί για την δροµολόγηση την διεύθυνση IP και συνεπώς είναι πολύ διαφορετικός από τις άλλες συσκευές διασύνδεσης τοπικών δικτύων. Ωστόσο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνδέσει δύο υποδίκτυα Ethernet αντί για µια γέφυρα µε τον ίδιο τρόπο που οι δροµολογητές διασυνδέουν τα δίκτυα δύο διαφορετικών εταιρειών. Η σύνδεση µέσω δροµολογητή θα επιτρέψει στα δύο αυτά τµήµατα του Τ εταιρείας να επικοινωνούν και φυσικά θα κρατήσει χωριστά τις δύο επικράτειες συγκρούσεων µε τα ανάλογα πλεονεκτήµατα στην επίδοση. Από την άλλη µεριά είναι ακριβότερη λύση και συνολικά σαν λύση διασύνδεσης τοπικών δικτύων παρουσιάζουν κάποια µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα έναντι των γεφυρών και µεταγωγέων. Ο τρόπος που δηµιουργούν πίνακες δροµολόγησης είναι πολύ διαφορετικός και χειρίζονται καλύτερα τα προβλήµατα πλεονασµατικών διαδροµών. εν είναι συσκευές που χρειάζονται απλά και µόνο τροφοδοσία για να λειτουργήσουν (plug-and-play) αλλά χρειάζονται κάποια πιο πολύπλοκη διαχείριση. Επίσης έχουν µεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας διότι πρέπει να επεξεργαστούν τρία στρώµατα και το κόστος ανά παροχετευόµενη πληροφορία είναι µεγαλύτερο από τον µεταγωγέα Ethernet. συνήθως είναι ακριβότεροι για την ίδια επίδοση ταχύτητας. Παρότι υπάρχουν σήµερα πολύ ισχυροί δροµολογητές µε επεξεργασία βασισµένη σε ειδικά κυκλώµατα υψηλής ολοκλήρωσης (VLSI) και πολλές πόρτες (αλλά κατάλληλοι µόνο για µεγάλους παροχείς υπηρεσιών ιαδικτύου λόγω κόστους), αυτοί που χρησιµοποιούνται στα τοπικά δίκτυα είναι βασισµένοι σε υπολογιστές εµπλουτισµένους µε λίγες πόρτες Ε/Ε και η επεξεργασία γίνεται από λογισµικό. Απέναντι στα ανωτέρω µειονεκτήµατα πρέπει να παρατεθούν και σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Λόγω της ιεραρχικής φύσης των διευθύνσεων IP, τα πακέτα δεν κάνουν κύκλους ακόµα και όταν υπάρχουν πλεονασµατικές ζεύξεις που δηµιουργούν κλειστούς βρόχους. Εξάλλου οι δροµολογητές δεν χρησιµοποιούν πληµµυρίδα όταν έχουν άδειους πίνακες αλλά αναζητούν πληροφορίες δροµολόγησης από γειτονικούς δροµολογητές χρησιµοποιώντας ειδικά πρωτόκολλα για να ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ τους. Ακόµη και αν κάποιο πακέτο αρχίσει να κάνει κύκλους λόγω κάποιου σφάλµατος στον πίνακα δροµολόγησης, υπάρχει ειδικό πεδίο στο πακέτο IP (time to live) που προκαλεί την απόρριψη ενός τέτοιου πακέτου µετά µερικούς κύκλους προτού προκαλέσει προβλήµατα στο δίκτυο. Απηλλαγµένοι απ αυτό το πρόβληµα οι δροµολογητές δεν περιορίζονται στη χρήση µόνο κάποιου υποσυνόλου διαδροµών όπως του επικαλύπτοντος δένδρου αλλά µπορούν να µοιράζουν την κίνηση ανάµεσα στις εναλλακτικές διαδροµές επιταχύνοντας την διαβίβαση της κίνησης χρησιµοποιώντας ειδικούς αλγορίθµους επιλογής της καταλληλότερης ανάλογα µε τις υπάρχουσες συνθήκες συµφόρησης. Μόνο όταν συµβεί βλάβη ή αποκοπή κλάδου περιορίζουν την δροµολόγηση στις υγιείς διαδροµές και διεπαφές. Σε αυτή την ιδιότητα οφείλεται η πλούσια τοπολογία του ιαδικτύου (Internet) µε τις πολλαπλές ενεργές ζεύξεις ανάµεσα στα δίκτυα κορµού που το υποστηρίζουν όπως. Επί παραδείγµατι µεταξύ Ευρώπης και Αµερικής δεν έχουµε 80

11 µία σύνδεση αλλά πολλές που είναι όλες ενεργές (δηλαδή φέρουν κίνηση ανα πάσα στιγµή και δεν είναι απλά εφεδρικές). Φυσικά όταν µιλάµε για τοπικά δίκτυα και οι ζεύξεις και οι συσκευές δικαιολογούν πολύ µικρότερο κόστος αλλά οι µικροί δροµολογητές δεν παύουν να αποτελούν την καταλληλότερη λύση για την πολλαπλή εναλλακτική διασύνδεση δύο µεγάλων υποδικτύων. Ένα άλλο τους πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα δηµιουργίας πυρίµαχων τοίχων (firewalls) για βελτιωµένη προστασία ασφαλείας. Οι πύρινοι τοίχοι είναι λογισµικό που προβαίνει σε διάφορους ελέγχους στην διερχόµενη κίνηση αποτρέποντας πολλαπλασιασµό µηνυµάτων κοινοποίησης (broadcast storms) αλλά και µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πόρους του δικτύου ή κακοπροαίρετες επιθέσεις στο δίκτυο και τα περιεχόµενα των βάσεων δεδοµένων. Ενα πολύ µεγάλο Τ αρχίζει να έχει πρόβλήµατα µε την γεωµετρικά αυξανόµενο πλήθος µηνυµάτων κοινοποίησης (π.χ. αρχική πληµµυρίδα των µεταγωγέων, µηνύµατα ARP address resolution Protocol, κτλ). Με τον διαχωρισµό του σε υποδίκτυα µέσω δροµολογητών ελαττώνονται τα µηνύµατα multicast/broadcast και ανακουφίζεται το δίκτυο από την έξτρα κλινηση που δηµιουργούν αυτά. (Βέβαια το ίδιο µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση εικονικών δικτύων τα ιοποία εξετάζονται σε χωριστό τµήµα). Εν κατακλείδι, η χρήση δροµολογητών σε ένα Τ έχει νόηµα µόνο σε πολύ µεγάλα δίκτυα και κυρίως για χωρισµό σε υποδίκτυα και διαχείριση εφεδρικών (πλεονασµατικών) διαδροµών. Αρχιτεκτονικές λύσεις για συµπλέγµατα τοπικών δικτύων. Εξετάσαµε τα διάφορα δοµικά στοιχεία των τοπικών δικτύων, ας δούµε τώρα πώς συνδυάζονται για να δηµιουργήσουν ορθολογισµένες αρχιτεκτονικές λύσεις. Είδαµε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τα διάφορα προβλήµατα π.χ. να χρησιµοποιήσουµε πλήµνες ή µεταγωγείς για την σύνδεση των σταθµών (υπολογιστών) µας; για την διασύνδεση να προτιµήσουµε πολλές γέφυρες ή µερικούς µεταγωγείς ή δροµολογητές; να δηµιουργήσουµε δίκτυο κορµού που να σαρώνει όλα τα τοπικά δίκτυα ενός οργανισµού (εταιρείας, Πανεπιστηµίου, τράπεζας κτλ.) ή να επιλέξουµε ad hoc διασυνδέσεις µε γέφυρες, µεταγωγείς και δροµολογητές; Υπάρχουν µερικοί κανόνες που οδηγούν σε σωστές και αποτελεσµατικές αρχιτεκτονικές. Κατ αρχάς υιοθετείται µια ιεράρχηση στο δίκτυο που βοηθά στη λήψη µέτρων αποτροπής τηλεπικοινωνιακής συσκότισης (black out). Πρέπει να προστατευθούν έστω και µε µεγαλύτερο κόστος οι πιο κρίσιµες διασυνδέσεις. Προφανώς δεν είναι τόσο κρίσιµο αν αποκοπεί µία αίθουσα όσο ένα ολόκληρο κτίριο. Αρχίζοντας από τα χαµηλά επίπεδα, οµάδες υπολογιστών ανά αίθουσα οδηγούνται σε µία πλήµνη ενώ οι έξοδοι από αυτές τις πλήµνες που ανήκουν σε µια πτέρυγα ενός κτιρίου ή έχουν µία διοικητική εξάρτηση π.χ. όσοι είναι σε ένα εργαστήριο ή ένα τµήµα προµηθειών, λογιστήριο κτλ. οδηγούνται στις πόρτες 10Mbps ενός µεταγωγέα ή µιας πλήµνης 2ου επιπέδου. Ειδικοί σταθµοί που τρέχουν κρίσιµες εφαρµογές µπορεί να έχουν δική τους αφοσιωµένη σύνδεση σε πόρτα 2ου ιεραρχικού επιπέδου ή σε αποκλειστική πόρτα του µεταγωγέα για να µην εµποδίζονται από την ανταγωνιστική κίνηση (π.χ. ένας σταθµός στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων). Η κίνηση που κατ αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνεται από πολλά τέτοια συγκροτήµατα (τυπικώς ανά κτίριο) διασυνδέεται προς ένα δίκτυο κορµού υψηλή ταχύτητος που σαρώνει τα κτίρια. Το ρόλο του κορµού διασύνδεσης µπορεί να παίζει ένας δακτύλιος FDDI ή (πιο σύνηθες στις αρχές του 21 ου αιώνα) ένας µεταγωγέας Gigabit Ethernet σε µεγάλα δίκτυα ή απλά ένας µεταγωγέας µε πόρτες των 100Mbps σε µικρότερα υποδίκτυα. Στον 81

12 κορµό επισυνάπτεται και ο δροµολογητής που αποτελεί την πύλη διόδευσης (gateway) του οργανισµού προς των έξω κόσµο και την διασύνδεση προς το ιαδίκτυο. Εάν υπάρχουν µικρά παραρτήµατα π.χ. ένας µετεωρολογικός σταθµός ή ένα αστεροσκοπείο µία αποθήκη κτλ σε µεγάλη απόσταση, αυτός θα συνδεθεί µέσω µόντεµ ή ISDN (εάν η αναµενόµενη κίνηση είναι µικρή) ή µέσω µισθωµένης γραµµής της απαιτούµενης χωρητικότητος (64kbps, 2Mbps, 34Mbps κτλ φυσικά και το µίσθωµα που θα καταβάλλεται στο ΟΤΕ εξαρτάται από την ταχύτητα). To Internet WE Router Central sw Mail Hub/SW head hub/sw FTP Hub/SW Hub/SW Σχήµα 4-8 Σύγχρονη αρχιτεκτονική µικρού συγκροτήµατος Τ Σε µικρά δίκτυα όπως αυτό του σχήµατος. 4-8 σε µια πόρτα του κεντρικού µεταγωγέα κορµού (κατά προτίµηση υψηλότερης ταχύτητας) κρεµιέται ο εξυπηρετητής αρχείων όπου τηρούνται οι βάσεις δεδοµένων (π.χ. οι εφαρµογές αποθήκης ενός σουπερµάρκετ, ή το πελατολόγιο ενός µαγαζιού χονδρεµπορίου) καθώς και τυχόν web servers που µπορεί να έχει η εταιρεία ή ο οργανισµός. Για δηµιουργία ενός δικτύου ανθεκτικού σε βλάβες πρέπει να δηµιουργηθούν εναλλακτικές διαδροµές που να διασυνδέουν υποδίκτυα. Αυτό γίνεται κατά προτίµηση µε χρήση δροµολογητών λόγω των πλεονεκτηµάτων που περιγράφηκαν πιο πάνω οι οποίοι δηµιουργούν εναλλακτικές διασυνδέσεις µε στοιχεία του δικτύου που βρίσκονται υψηλά στην ιεραρχία. Βλάβες στα στοιχεία που βρίσκονται χαµηλά δεν δηµιουργούν τόσα προβλήµατα στην λειτουργία του οργανισµού που να δικαιολογεί το επί πλέον κόστος της πλεονασµατικότητας. (Π.χ. η βλάβη µιας πόρτας µιας πλήµνης ή όλης της πλήµνης θα έχει επίπτωση µόνο σε ένα ή λίγους σταθµούς και αντιµετωπίζεται εύκολα εάν µετακινηθούν οι χρήστες σε ένα διπλανό σταθµό ή ακόµα και δωµάτιο. Εάν τυχόν σε κάποιο σταθµό γίνεται µια κρίσιµη για τη επιχείρηση λειτουργία δεν αποκλείεται φυσικά να επιλεγεί κάποια εφεδρική υποστήριξη αλλά κατά κανόνα αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ο δακτύλιος σαν αρχιτεκτονική κορµού επιλέγεται διότι προσφέρει ακριβώς την στιβαρότητα που απαιτείται χωρίς διπλασιασµό των επενδύσεων. Όποιος κλάδος και να κοπεί όλα συνεχίζουν να λειτουργούν ενώ εάν χαλάσει ένας κόµβος του δακτυλίου θα χάσουµε µόνο τους σταθµούς που υποστηρίζει ο κόµβος ενώ όλο το υπόλοιπο δίκτυο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. 82

13 Αλλά ούτε η υποστήριξη των υπολογιστών που προσκολλώνται στο χαλασµένο κόµβο θα διακοπεί εάν έχουµε φροντίσει να χρησιµοποιήσουµε εναλλακτικές διασυνδέσεις µέσω δροµολογητών όπως φαίνεται στο σχήµα 4-9. Το µόνο που θα αντιληφθούν οι χρήστες είναι µια ελάττωση της απόκρισης του δικτύου λόγω συµφόρησης και αυτό µόνο εάν στην διαστασιολόγηση του δικτύου οι δροµολογητές έπαιρναν και πριν την βλάβη σηµαντικό φόρτο και δεν υποχρησιµοποιούντο (οπότε ήσαν ουσιαστικά σε εφεδρεία εν λειτουργία) To Internet Web server R N N N R mail R FTP mail N R WE FTP Σχήµα 4-9 Σύγχρονη αρχιτεκτονική µεγάλου συγκροτήµατος Τ Αξίζει να προσεχθεί η διαφορά αρχιτεκτονικής ανάµεσα στο σχήµα 4-5 που δείχνει µια τυπικά λύση της εποχής του 1990 µε αυτή των σχηµάτων 4-8 και 4-9 που δείχνουν την σηµερινή αρχιτεκτονική Προτού κλείσουµε το ζήτηµα της διασύνδεσης των δικτύων πρέπει να αναφέρουµε ότι για την διασύνδεση προς τα δηµόσια δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN=(Wide Area Networks) µε τα οποία γίνεται η επικοινωνία µε τον έξω κόσµο, δηλαδή το IP ο δροµολογητής είναι η µόνη επιλογή, διότι η διασύνδεση δεν µπορεί να λάβει χώρα πιο κάτω από το στο τρίτο επίπεδο. Στο πρώτο επίπεδο µπορούµε να διασυνδέσουµε µόνο δίκτυα της ιδίας απολύτως τεχνολογίας (π.χ. 10baseΤ) ώστε ο τελικός δέκτης να βρει ακριβώς το ίδιο σήµα σαν να µην είχε παρεµβληθεί ο επαναλήπτης, αλλά επί πλέον το στρώµα MAC στο οποίο θα παραδοθεί το πλαίσιο να καταλαβαίνει και να εκτελεί το ίδιο πρωτόκολλο. Για να διασυνδέσουµε δίκτυα διαφορετικού φυσικού στρώµατος (π.χ 10baseT µε 10base5) ή διαφορετικού στρώµατος MAC (π.χ. CSMA/CD µε Token ring) πρέπει η σύνδεση να γίνει στο 83

14 2ο στρώµα ή πιο πάνω (δηλ. µε γέφυρα, µεταγωγέα ή δροµολογητή). Η µια πόρτα θα πρέπει να διαθέτει κάρτα µε διεπαφή για τον ένα τύπο δικτύου και η άλλη για τον άλλο τύπο ώστε κάθε πλευρά να µπορεί να εκτελέσει το σωστό πρωτόκολλο πρόσβασης στο µέσο (MAC). Όταν συνδέεται το τοπικό δίκτυο προς ένα δίκτυο µε διαφορετικό 2ο στρώµα τότε πρέπει να φθάσουµε στο τρίτο στρώµα για την διασύνδεση. Εννοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις στα τερµατικά πρέπει να είναι κοινά και όλα τα ανώτερα πρωτόκολλα. Έτσι στην πολύ κοινή περίπτωση της διασύνδεσης στο Internet οι τερµατικοί υπολογιστές διαθέτουν TCP και IP ή IPX και βεβαίως κοινή εφαρµογή (rowser, FTP, Telnet κτλ.) αλλιώς δεν θα ήταν αποτελεσµατική η χρήση του δροµολογητή. Προτού κλείσουµε είναι ευκαιρία να παρουσιάσουµε και την σηµαντική δικτυακή έννοια της συγκέντρωσης κίνησης την οποία επιτελούν συσκευές όπως η πλήµνη, ο µεταγωγέας αλλά και ολόκληρο το Τ σε σχέση µε τον έξω κόσµο. ηλαδή ενώ ως προς την εσωτερική κίνηση έχουµε ένα δίκτυο που δροµολογεί την κίνηση από οποιοδήποτε τερµατικό σε οποιοδήποτε άλλο, για την κίνηση προς τον έξω κόσµο το Τ πολυπλέκει όλα τα πακέτα και τα εξάγει από µια (και ίσως άλλη µια εφερδική για λόγους ασφαλείας) πόρτα όπου έχει «συγκεντρωθεί» όλη η τηλεπικοινωνιακή κίνηση του οργανισµού. Παρατηρούµε ότι κάθε µεταγωγέας στην τυπική αρχιτεκτονική του Τ έχει µια πόρτα (uplink) που έχει διαφορετικό ρόλο από τις άλλες, η οποία µπορεί επίσης να είναι υψηλότερης ταχύτητας από τις άλλες και η οποία συγκεντρώνει την κίνηση και την προωθεί προς την επόµενη ανώτερη ιεραρχικά συσκευή. Αυτό συµβαίνει στην περιφέρεια των δικτύων µε στόχο να απαιτούνται όλο και λιγότερες πόρτες µε όλο και µεγαλύτερη ταχύτητα για λόγους οικονοµίας. Αυτή η συγκέντρωση κίνησης συνεχίζεται και εκτός των Τ στα δίκτυα των παρόχων όι οποίοι επίσης προσπαθούν να συγκεντρώσουν την κίνηση σε λίγες ζεύξεις/πόρτες υψηλής ταχύτητας πρός τα δικά τους δίκτυα κορµού και από εκεί στους παρόχους άλλων χωρών ή και ηπείρων. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αντίστροφη πορεία (αποκέντρωση) προς αναζήτηση του τελικού τερµατικού-στόχου ενός πακέτου στο Τ προορισµού του. Παρόµοια πορεία ακολουθεί και ένα αυτοκίνητο που ξεκινά από π.χ. τα στενά της Αθήνας για να βρεί την εθνική οδό υψηλής ταχύτητας (όπου συγκεντρώνονται και πολλά άλλα αυτοκίνητα µε τα οποία θα µοιραστεί µόνο το κοινό µέρος της διαδροµής) και µετά να ξαναµπεί στα στενά π.χ. της Θεσσαλονίκης προς αναζήτηση της οικίας προορισµού. 84

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer

Packet Tracer. ηµιουργία τοπολογίας Βήµα 1: Εκτελούµε το Packet Tracer Packet Tracer Το Packet Tracer είναι ένα πρόγραµµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία ενός δικτύου και των πρωτοκόλλων µε τα οποία λειτουργεί. Αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την οµάδα του στη Cisco

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιοργάνωση: : Σύµβουλος Πληροφορικής & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ε Α Αθήνας ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μέρος 3 ο : Θέµατα ικτύωσης Εισηγητές: Ζάχος Κωνσταντίνος, Λιάσκας Ταξιάρχης, Παπαϊωάννου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τοπικά δίκτυα. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τοπικά δίκτυα. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τοπικά δίκτυα Πρόσβαση στο διαδίκτυο Τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks LANs) είναι ο συνήθης τρόπος πρόσβασης υπολογιστών στο διαδίκτυο Η ζεύξη μεταξύ υπολογιστών (hosts) και δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Δικτύωση με τα Windows XP

Δικτύωση με τα Windows XP Δικτύωση με τα Windows XP Εισαγωγή Η δημιουργία τοπικού δικτύου σε περιβάλλον Windows XP αποτελεί πλέον απλή υπόθεση, αφού, εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό, δεν απαιτείται κάτι περισσότερο από το να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 4: Δικτύωση και Διαδίκτυο I Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Παρ 7.1-7.5.2 (σελ. 9 έως 32) i. 2,3,10,16,19,21,22,23, 25, 26,27,39,40,44,47,48,50,51,52,53 - (19/56) ii. 6,13,14,17-18,29,36,37,38,46,49,52,56 - (14/56) iii. 1,4,5,7,8,9,11,12,15,20,24,28,30,31,32,33,34,35,41,42,43,45,54

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis

ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο. Fontas Fafoutis <fontas@csd.uoc.gr> ΗΥ335: 7ο Φροντηστήριο Fontas Fafoutis Έλεγχος Λαθών Υποθέστε ότι το περιεχόμενο πληροφοριών ενός πακέτου είναι η ομάδα bit 1000101011100011 και ότι χρησιμοποιείται ένα σχήμα άρτιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις του Ethernet

Εξελίξεις του Ethernet Κεφάλαιο 5 Εισαγωγή. Εξελίξεις του Ethernet Παρακολουθήσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια τον αρχικό τρόπο λειτουργίας των Τ τύπου CSMA/CD (και την πιο κοινή του ενσάρκωση το Ethernet) αλλά και την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HUB Όταν θέλουµε να συνδέσουµε µεταξύ τους δύο υπολογιστές, δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε Hub. Τα υλικά που χρειαζόµαστε είναι απλά ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS)

7.8 Σύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8 ύστηµα ονοµάτων περιοχών (Domain Name System, DNS) Ερωτήσεις 1. Γιατί χρησιµοποιούµε συµβολικά ονόµατα αντί για τις διευθύνσεις; 2. ε τι αναφέρονται το όνοµα και η διεύθυνση ενός υπολογιστή; Πώς και

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr

Slide 1. οµηµένη Καλωδίωση. ρ Παναγιώτης Φουληράς. Μηχανικός ικτύων Η/Υ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. e-mail: pfoul@uom.gr Slide 1 οµηµένη Καλωδίωση ρ Παναγιώτης Φουληράς Μηχανικός ικτύων Η/Υ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας e-mail: pfoul@uom.gr Slide 2 Περιεχόµενα Σεµιναρίου 1. Εισαγωγή 2. ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Α 3. ΕΙΑ/ΤΙΑ-569 4. UTP έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

CamiBOX. ασύρματη εικόνα. καλώς όρισες... CamiBOX - ασύρματη εικόνα

CamiBOX. ασύρματη εικόνα. καλώς όρισες... CamiBOX - ασύρματη εικόνα CamiBOX ασύρματη εικόνα καλώς όρισες... Συνοπτικά σκοπός της CamiBOX πλεονεκτήματα κατασκευαστική λύση παραδείγματα χρήσης εγκατάσταση και ενεργοποίηση εύκολες λύσεις βλαβών πρακτικό παράδειγμα Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα