Οκηιεηήο. Έλεγσορ ζηη Γιοίκηζη ηυν Ππογπαμμάηυν/Έπγυν Πληποθοπιακών ςζηημάηυν σπηζιμοποιώνηαρ ηο COBIT με ηην ςποζηήπιξη ηος PMBOK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οκηιεηήο. Έλεγσορ ζηη Γιοίκηζη ηυν Ππογπαμμάηυν/Έπγυν Πληποθοπιακών ςζηημάηυν σπηζιμοποιώνηαρ ηο COBIT με ηην ςποζηήπιξη ηος PMBOK"

Transcript

1 Οκηιεηήο Γεψξγηνο Παπνχιηαο, CGEIT, CISA Αλαπ. Μέινο Γ.. Διιεληθφ Ιλζηηηνχην Γηνίθεζεο Έξγσλ (PMI Athens Greece Chapter) 1

2 I suspect that in the end we shall develop a formal business audit practice, analogous perhaps to the financial audit practice of independent professional accounting firms Ιt needs to be based upon predetermined standards and go through systematic evaluation. Peter Drucker, Managing for the Future,

3 Η ΔΠΟΥΗ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ PROJECT DRIVEN ERA Γηαλχνπκε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα ΔΡΓΑ Η επηηπρία ελφο Οξγαληζκνχ ζπρλά εμαξηάηαη απφ πξσηνβνπιίεο φπσο: ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Απηά είλαη φια Έξγα πξνο πινπνίεζε Η Αλψηεξε Γηνίθεζε αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη φηη ε Γηνίθεζε Έξγσλ είλαη έλα βαζηθφ ζηξαηεγηθφ εξγαιείν πνπ νδεγεί ηηο εμειίμεηο. Οη Γηνηθήζεηο ησλ Οξγαληζκψλ αλαγλσξίδνπλ πιένλ φηη πξέπεη λα ειέγρνπλ ηα ζεκαληηθά Πξνγξάκκαηα/Έξγα πνπ νη ίδηνη έρνπλ εγθξίλεη. Η αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηέηνησλ Πξνγξακκάησλ/Έξγσλ απμάλεη ηε ηθαλφηεηα ηεο Γηνίθεζεο λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. 3

4 Ο ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΑ ΟΦΔΛΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ θνπφο Δλεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ πνξεία, ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ηνπ θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ην Έξγν. Γηαζθάιηζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ θαηάιιεισλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηηθψλ Μεραληζκψλ (Internal Controls) ζην ππφ πινπνίεζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ. Οθέιε Παξνρή αληηθεηκεληθψλ ζπκβνπιψλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ελφο Έξγνπ. πκβνιή ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ Έξγνπ Αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Έξγνπ Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα έγθαηξε αληίδξαζε ζε απηά Δλεκέξσζε ηεο Αλψηεξε Γηνίθεζεο θαη ηελ Δπηηξνπήο Διέγρνπ γηα δηαθαηλφκελνπο θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα Βνεζά ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ 4

5 ΟΙ ΚΙΝΓΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΥΙΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ Αδπλακία εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Απψιεηα αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πξφζηηκα απφ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Απψιεηα εηζνδήκαηνο. Αξλεηηθφο αληίθηππνο ζηε θήκε ηνπ Οξγαληζκνχ. Καζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε θξίζηκσλ ζηξαηεγηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ. Απψιεηα ηνπ αλακελφκελνπ νθέινπο απφ ηελ επέλδπζε. Απψιεηα ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη πξνζσπηθνχ Πιεξνθνξηθήο. Απψιεηα κεηφρσλ/επελδπηψλ. 5

6 Ο ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΚΣΗ Χ ΔΠΙΚΔΦΑΛΗ ΔΡΓΟΤ Κάζε έιεγρνο απνηειεί έλα Έξγν Η εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ Γηνίθεζεο Έξγσλ απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Διεγθηή βνεζά ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ. Η γλψζε ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ δηνίθεζεο έξγσλ βνεζνχλ ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή λα εθηειέζεη ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Αληηιακβάλεηαη πιήξσο θαη θαηαλνεί θαιχηεξα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν Γηνίθεζεο Έξγσλ πλεξγάδεηαη θαιχηεξα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Έξγνπ πνπ ειέγρεη δηφηη «κηιά ηελ ίδηα γιψζζα». 6

7 ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΤΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΥΔΓΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΛΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ COBIT 4.1 (Control Objectives for information and related Technology) Απνηειεί ην πιαίζην πνπ απαηηείηαη γηα πςεινχ επηπέδνπ δηαρείξηζε θαη επνπηεία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε δηαθπβέξλεζε, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηεο Μνλάδαο Πιεξνθνξηθήο ζηνλ Οξγαληζκφ. Πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηελ επζπγξάκκηζε θαη ππνζηήξημε ηεο Πιεξνθνξηθήο κε ην «Δπηρεηξείλ». Πξνζδηνξίδεη ην ειεγθηηθφ αληηθείκελν, ηηο ηερληθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπλήζσο απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο. 7

8 ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΧΝ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ COBIT 4.1 PLAN AND ORGANISE (PO) Domain Απηή ε πεξηνρή θαιχπηεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο ηαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ε Πιεξνθνξηθή κπνξεί θαιχηεξα λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. IT Process (PO10) Manage Projects Μέζα ζε αςηή ηην πεπιοσή, ηο COBIT έσει πποζδιοπίζει ζςγκεκπιμένερ διαδικαζίερ Πληποθοπικήρ μία εκ ηυν οποίυν αναθέπεηαι ζηη Γιοίκηζη Έπγυν IT Control Objectives of the IT process (PO10) Οι ελεγκηικοί μησανιζμοί (control objectives) παπέσοςν ένα πλήπερ ζύνολο απαιηήζευν ςτηλού επιπέδος πος ππέπει να εξεηάζονηαι από ηη Γιοίκηζη για ηον αποηελεζμαηικό έλεγσο ηυν διαδικαζιών ηηρ Πληποθοπικήρ και ειδικόηεπα ηηρ Γιοίκηζηρ Έπγυν. PO10.1 Programme Management Framework PO10.2 Project Management Framework PO10.3 Project Management Approach PO10.4 Stakeholder Commitment PO10.5 Project Scope Statement PO10.6 Project Phase Initiation PO10.7 Integrated Project Plan PO10.8 Project Resources PO10.9 Project Risk Management PO10.10 Project Quality Plan PO10.11 Project Change Control PO10.12 Project Planning of Assurance Methods PO10.13 Project Performance Measurement, Reporting and Monitoring PO10.14 Project Closure 8

9 ΣΟ IT ASSURANCE GUIDE Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IT Assurance Guide Ο ζθνπφο ηνπ IT Assurance Guide είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε ρξήζε ηνπ COBIT, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ην ειεγθηηθφ ηνπο Έξγν ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο. Οη νδεγίεο θαη ηα ειεγθηηθά βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφλ έρνπλ σο ζηφρν λα: Γνθηκαζζεί ε επάξθεηα ζρεδίαζεο (design effectiveness) ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ (controls) ψζηε λα απνηξαπνχλ ή λα απνθαιπθζνχλ εγθαίξσο ζεκαληηθά ιάζε. Γνθηκαζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο (operational effectiveness) ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ (controls) ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε απνηειεζκαηηθά, φπσο έρνπλ ζρεδηαζζεί. Καηαγξαθνχλ νη αδπλακίεο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη νη επηπηψζεηο ηνπο. Ο ειεγθηήο εθηειεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, γηα λα δνθηκάζεη ην απνηέιεζκα ην ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ (Control Objectives), ρξεζηκνπνηεί ηνλ «νδεγφ», φπσο θαίλεηαη ζηελ δηαθάλεηα πνπ αθνινπζεί 9

10 Παπάδειγμα σπήζηρ ηος IT Assurance Guide για ηην πεπιοσή (Domain) - Plan and Organise PO και ηο Ανηικείμενο Δλέγσος (Control Objective) - Program Management Framework - PO10.1 Process # Category PO10.1 Control Objective PO10.1 Value Drivers PO10.1 Risk Drivers Description Programme Management Framework - Maintain the programme of projects, related to the portfolio of IT-enabled investment programmes, by identifying, defining, evaluating, prioritising, selecting, initiating, managing and controlling projects. Ensure that the projects support the programme s objectives. Co-ordinate the activities and interdependencies of multiple projects, manage the contribution of all the projects w ithin the programme to expected outcomes, and resolve resource requirements and conflicts. An optimised approach for programme management A standardised, reliable and efficient approach for programme management across the organisation Enhanced ability to focus on key projects within the programme Inappropriate project prioritisation Disorganised and ineffective approach to project programmes Misalignment of project and programme objectives PO10.1 Test the Control Design Review the programme management framework to verify: That the framework is adequately designed to assess the aggregated portfolio of IT projects against programme objectives That the programme specifies required resources, including funding, project managers, project teams, IT resources and busines s resources, where applicable, and that the programme management team assigns accountability for each project, including achieving the benefits, controlling the costs, managing the risks, and co-ordinating the project activities clearly and unambiguously. Where accountability is assigned, that such accountability was accepted; there is a clear mandate and scope; and the person a ccountable has sufficient authority and latitude to act, requisite competence, commensurate resources, clear lines of accountability, an und erstanding of rights and obligations, and relevant performance measures. Review plans, policies and procedures to verify that the programme management team: Determines the interdependencies of multiple projects in the programme Develops a schedule for completion that will enable the overall programme schedule to be met Identifies programme stakeholders inside and outside the enterprise Establishes appropriate levels of co-ordination, communication and liaison with programme stakeholders Maintains communication for the duration of the programme with programme stakeholders Verify that, on a regular basis, the programme management team: Verifies with business management that the current programme as designed will meet business requirements, and makes adjustments as necessary Reviews progress of individual projects and adjusts the availability of resources, as necessary, to meet schedule milestones Evaluates changes in technology and IT markets to determine if adjustments to the programme should be made to avoid newly occ urring risks, takes advantage of newer and more effective technological solutions, or takes advantage of changes in the market that can lower cos ts 10

11 ΒΔΛΣΙΣΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο Γηνίθεζεο έξγσλ Πιεξνθνξηθήο παξέρνπλ κηα ηδαληθή αθεηεξία γηα ηνπο ειεγθηέο, ψζηε λα νξγαλψζνπλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ. Οη πξαθηηθέο απηέο πξνέξρνληαη απφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα Γηνίθεζεο Έξγσλ. (A Guide to Project Management Body of Knowledge) Σν πξνζδηνξίδεη ηελ βέιηηζηε πξαθηηθή γηα ηελ Γηνίθεζε Έξγσλ, καδί κε ηε γλψζε θαη ηηο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη δηαδηθαζίεο απηέο. Σν κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νπνηαδήπνηε βηνκεραλία, φπσο θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή. PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment 2) PRojects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2) είλαη κηα κέζνδνο Γηνίθεζεο Έξγσλ. Καιχπηεη ηε δηνίθεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξγάλσζε ελφο Έξγνπ. Σν «PRINCE2» αλαθέξεηαη ζηε δεχηεξε ζεκαληηθή έθδνζε απηήο ηεο κεζφδνπ θαη είλαη αλαγλσξηζκέλν εκπνξηθφ ζήκα ηνπ Office of Government Commerce (OGC), έλα αλεμάξηεην γξαθείν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ πξέπεη λα αλακέλνπλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ λα εθαξκφζεη πιήξσο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο φπσο PMBOK θαη PRINCE2, αιιά πξέπεη κάιινλ λα πεξηκέλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ελζσκάησζε ηνπο ζηε κεζνδνινγία Γηνίθεζεο Έξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 11

12 Mapping of with COBIT 4.0 Figure 1. Overlap of COBIT and PMBOK. COBIT Mapping: Mapping of PMBOK With COBIT 4.0, used with permission of the IT Governance Institute (ITGI) 2006 ITGI. All rights reserved. Ο θχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο αληηζηνίρεζεο είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ ππεχζπλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο (IT process owners), ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ COBIT γηα ηηο νπνίεο ην PMBOK παξέρεη πην ιεπηνκεξείο νδεγίεο αιιά θαη γηα λα δνζεί έκθαζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ PMBOK πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα θάζε δηαδηθαζία ΙΣ. Δπνκέλσο, ε αληηζηνίρεζε δίλεη έκθαζε ζην πψο νη δηαδηθαζίεο ηνπ PMBOK κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ην COBIT. Έλαο δεχηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο αληηζηνίρεζεο είλαη ε θαζνδήγεζε εθείλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην PMBOK σο βάζε γηα ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο έξγσλ γηα ηηο πεξηνρέο ην COBIT πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο ζε έξγα Πιεξνθνξηθήο. Πξνζδηνξίδεη επίζεο ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζχκθσλα κε ην COBIT πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ PMBOK. 12

13 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ ΒΗΜΑΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΚΣΈΛΔΗ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Πξηλ μεθηλήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ, ν επηθεθαιήο εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαη ε νκάδα ηνπ, πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζεη: Σε κεζνδνινγία Γηνίθεζεο Έξγσλ - επίζεο γλσζηήο σο θχθινο δσήο ελφο Έξγνπ (project lifecycle) Σηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (controls), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηνίθεζε Έξγσλ θαη κε ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Η απνηπρία απηήο ηεο θαηαλφεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αδπλακία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή λα ζπκπεξηιάβεη ζην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ 13

14 Figure 2. Project Management Methodology. Adapted and revised from IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley, Second Edition, used with permission of the IT Governance Institute (ITGI) 2006 ITGI. All rights reserved. 14

15 Λέμεηο πνπ έξρνληαη ζην κπαιφ φηη αθνχκε ηελ ιέμε <<Έλεγσορ>> Μαξηχξην ηνπ Σαληάινπ Αλαθξηηηθνί Μέζνδνη Μπνξεί λα δηεξσηάζηε <<Γιαηί εγώ;>> ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Η θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ, γηα ηνπο νπνίνπο δηελεξγείηαη ν έιεγρνο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ηνλ δηέπεη κπνξεί λα θαηεπλάζεη ηνπ θφβνπο απηνχο Η ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 1. Δηδνπνίεζε γηα ηνλ επηθείκελν έιεγρν θαη ζπιινγή ησλ πξψησλ πιεξνθνξηψλ 2. ρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ 3. πλάληεζε έλαξμεο ηνπ ειέγρνπ 4. Δξγαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ (Fieldwork) 5. Δλεκέξσζε ησλ ειεγρφκελσλ γηα ηα επξήκαηα 6. Πξψην ρέδην ηνπ Πνξίζκαηνο 7. Απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ειεγρφκελεο Μνλάδαο επί ησλ επξεκάησλ 8. πλάληεζε ιήμεο ηνπ ειέγρνπ 9. Απνζηνιή ηνπ Σειηθνχ Πνξίζκαηνο ζηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) 10. Δπηέιεγρνο (Follow-up) 15

16 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ Έγγξαθα ηα νπνία δεηά ν Διεγθηήο απφ ηνλ Δπηθεθαιήο Έξγνπ είλαη: Project Organisation Chart Comprehensive Project Plan Approved Project Charter Approved Business Case Communications Plan Responsibility Accountability Matrix Steering Committee Meeting Minutes Project Status Reports Project Status Meeting Minutes/Action Plans Comprehensive Test Plan Training Plan Risk Management Plan Quality Assurance Plan Project Quality Reports Issues Logs Risk Registers and Action Plans Project Phase Approval Post-implementation Audit Plan 16

17 ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ (ςνέσεια) Σα έγγξαθα κπνξνχλ πνπ επίζεο κπνξεί λα δεηεζνχλ είλαη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο: Project Management Framework Project Management Methodology Policies and Procedures Relating to Quality Assurance System Development Life Cycle (IT projects) 17

18 ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟΤ πλάληεζε έλαξμεο ηνπ Διέγρνπ Η ζπλάληεζε έρεη σο ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ειεγρφκελσλ γηα ηνπο ζηφρνπο, ηε δηαδηθαζία θαη ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ Γίλεη επίζεο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Έξγνπ λα ππνβάιεη ηηο εξσηήζεηο θαη επηηξέπεη ζε φινπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ έιεγρν λα ζπλαληεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν. Δξγαζία ζην Πεδίν Διέγρνπ Η επηηφπηα έξεπλα πνπ εθηειείηαη απφ ηελ νκάδα ησλ ειεγθηψλ δηελεξγείηαη ζπλήζσο κε ηελ ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο, κε παξαηεξήζεηο, κε εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηεθκεξίσζεο, θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηεθκεξίσζεο ζε θχιια εξγαζίαο. Σα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ κε ζηνηρεία πνπ είλαη ζαθή, πεηζηηθά, πιήξε, αθξηβή, αληηθεηκεληθά θαη ζπγθεθξηκέλα. Σν Πφξηζκα Διέγρνπ Σα επξήκαηα, καδί κε ηηο πξνηάζεηο, είλαη ν ππξήλαο ελφο ειεγθηηθνχ πνξίζκαηνο. Έλα εχξεκα είλαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ ειεγθηή, πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα, ε νπνία έρεη αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα θαη πξνβαίλεη ζηηο πξνηάζεηο γηα δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε κειινληηθή επαλάιεςή ηνπ. Σα επξήκαηα ηαμηλνκνχληαη ζπλήζσο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ πεξηέρνπλ: πςειφο, κέζνο, ή ρακειφο Σν πφξηζκα ηνχ ειέγρνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη: Μία ζχλνςε, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε, ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηνπ ειέγρνπ θαη ε ηεθκεξησκέλε άπνςε ηνπ ειεγθηή. Όια ηα επξήκαηα κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο 18

19 ΚΤΡΙΟΣΔΡΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΧΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΔΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αλαθνινπζία ζηελ εθηέιεζε ηνπ πιάλνπ ηνπ Έξγνπ ε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζεί ν Οξγαληζκφο Αδπλακία ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Αλεπαξθήο δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ Πξνζσπηθφ πνπ δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ην Έξγν Πεξηνξηζκνί ζηελ έγθαηξε απνδνρή θαη θαζνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ, Αλεπαξθήο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ θαη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ θαζνξηζκφ ξφισλ θαη επζπλψλ Πεξηνξηζκνί ζηε ζέζπηζε πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ Οξγαληζκνχ Καζπζηέξεζε ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ επηθνηλσλία ελφο ελαιιαθηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαηά ηελ κεηάπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ παξαγσγή Αλεπαξθήο δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ ησλ έξγσλ ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Αλεπαξθείο κεζνδνινγίεο/ηα πξφηππα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο/έξγσλ Αλεπαξθέο ζρέδην πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο δηνηθεηηθήο δηαθπβέξλεζεο αζθαιείαο πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιηπέο ή αλεπαξθέο επίζεκν πιαίζην Service Level Management (SLM) ησλ Service Level Agreements (SLA) ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Διιηπέο ή αλεπαξθέο ζρέδην θαη δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Διιηπέο ή αλεπαξθέο ζρέδην θαη δηαδηθαζία δηαρείξηζεο Δπηθνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 19

20 σέζη Δλεγκηή και Δπικεθαλήρ Έπγος Η ζρέζε πξέπεη λα δηέπεηαη απφ: Ακνηβαίν ζεβαζκφ Αληηθεηκεληθφηεηα Δηιηθξίλεηα Δκπηζηεπηηθφηεηα Αιιεινθαηαλφεζε Δκπηζηνζχλε Γηαθάλεηα Καιή ζπλεξγαζία Έηζη επηηπγράλεηαη: Γξήγνξε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ Πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θξίζηκσλ θαη ζεκαληηθψλ ζεκάησλ Έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ Πιήξεο θαη αθξηβήο ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο 20

21 ΤΝΟΦΗ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο επηθεθαιήο Έξγνπ θαη ν ειεγθηήο έρνπλ σο θνηλφ ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο Αλψηεξεο Γηνίθεζεο, γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Καη νη δχν ξφινη έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο/έξγνπ, εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο, εληφο πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πνηφηεηα πνπ έρεη δεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί, αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο επηθεθαιήο Έξγνπ επνπηεχνληαο θαη εθηειψληαο κε ηελ νκάδα Έξγνπ ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη Ο ειεγθηήο ππνζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ, ππνδεηθλχνληαο ηελ ειιείςεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη πξνηείλνληαο ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ απηψλ. Η θαιή κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ Οξγαληζκφ Η αξκνληθή ηνπο ζρέζε, φηαλ απνηειεί κέξνο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ηνπ Οξγαληζκνχ αλεβάδεη ην επίπεδν σξηκφηεηαο ηνπ, βνεζά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. 21

22 Στοιχεία Επικοινωνίας Business Phone: Mobile Phone: Business Ερωτήσεις? 22

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ

Μοντέλο Ωρίμανσης Δσνατοτήτων Λογισμικού Capability Maturity Model (CMM) Προσέγγιση Ελληνικών Επιτειρήσεων. Κέξζηηλ Β. ηάθα θαη Φίιηππνο Υ#Αλαζηαζίνπ Siakas Kerstin, Xatzianatasiou Philip (1997). Μνληέιν Χξίκαλζεο Γπλαηνηήησλ Λνγηζκηθνχ - Πξνζέγγηζε Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Capability Maturity Model (CMM) used in three Greek Software Developing Companies),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο

LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010 Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο

Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο Παξνρή Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην θξάηνο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (G2B): Δπηδξάζεηο ζην Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο 1 Πεξίιεςε ηελ παξνχζα εξγαζία ην αληηθείκελν κειέηεο είλαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ : H ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΑΛΔΟΥΞΑΦΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖΠ» ηεο ΔΗΟΖΛΖΠ ΚΑΛΓΟΑΒΔΙΖ ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ K ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΓΕΙΑ Επιβλϋπων: Καπόπουλοσ Δημότριοσ Σπουδαςτόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΫκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΑ ΔπηβιΫπνπζα: ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ:

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, κέζσ κηαο θξηηηθά αλαζηνραζηηθήο επηζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ζην πιαίζην ησλ

Διαβάστε περισσότερα