~ m. ω Θ Θ. Solutions, αναφερθήκαμε στις γενικές αρχές που διέπουν τις ενοποιημένες επικοινωνίες και τα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "~ m. ω Θ Θ. Solutions, αναφερθήκαμε στις γενικές αρχές που διέπουν τις ενοποιημένες επικοινωνίες και τα"

Transcript

1 Άρθρο τωv Διαμαντή Ε. Παπόζογλου e-maii/lyπc Οπ!ίπe: biz και Παναγιώτη Κ. Κοσμά ΜΕΡΟΣΒ. όρος Unified Communications (UC) αναφέρεται στην ενοποίηση σε μια κοινή πλατφόρμα, όλων των μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας που ρησιμοποιούνται από ο έναν ρήστη για επαγγελματικούς ή προσωποκοινωνικούς λόγους. Στο 1 ο άρθρο της σειράς που δημοσιεύθηκε στο τεύος 85 του περιοδικού Communication Solutions, αναφερθήκαμε στις γενικές αρές που διέπουν τις ενοποιημένες επικοινωνίες και τα εργαλεία online collaboration που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιειρήσεις. Εξετάσαμε ως παράδειγμα εφαρμογής το Lync Online της Microsoft και τις λειτουργίες presence και instant messaging που διαθέτει. Τον παρόν 2ο μέρος πραγματεύεται δύο πολύ ρήσιμες λειτουργίες του Lync Online για την καθημερινή μας εργασία: τα Lync νoice/νideo calls και τα Lync meetings Lync Online: Voice/Video Calls Με τον ίδιο τρόπο που εκκινούμε και τα λοιπά με άλλες λειτουργίες UC ανάλογα με τις ανά γκες μας: εργαλεία UC, αν επιλέξουμε το σύμβολο του ακουστικού Ι νideo κάμερας στο Lync Quick Bar είτε στις επαφές μας στο Lync, είτε οπουδήποτε μας εμφανίζεται μια επαφή, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια φωνητική συνδιάλεξη ή τηλεδιάσκεψη (click-to-call) και να την εμπλουτίσουμε What'shιιppeningtoday?.. Av~ilable "" ~ m Διαμαντι1c Παπάζ οyλο υ SetYourlocσtion "" fincl$om eor1e ~ GROUPS sτatus RELA11 HIPS NEW ~ Faνoriles ω <> Ρ ~ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -?>ΕΚΕΜΒΡ Ι ΟΣ 2013 COMMUNICATI ON SOLUTIONS 35

2 t.... ~lgno ~ Χ ~ rι-e. ι ~ ~. ~~~7 ~:~n~~: ~ ~!>.. Φ ~:~~:::.. 1 ~:,~ :~:~.:~k~~~~:όό :~ ιunl Deltt~ F:tply Rι:~lly f of"on3 d~ Dτ~ mfmιιl Ν(κ~(!ω~=η( τες επιλογές την αντίστοιη διεργασία: R"μond Quιd< St~ρ1 E tlιt>ng Layer Οn 2013 Conferenα:. <niok(qjoteγ\e'. L ayeτ Οι 1 c confercn<e :15 ιayet onct νls ιtl ayero n e. g r 3rd Data Center lnfrastructures Networkιng & Servιces Conference Με τη ν επ ιλογή της λειτουργίας φωνητικής κλή _ StartR.~cording.M<ι n<j g e Rttordιng~ lm Iext Oiφlay Size ~ f) Lync!::!elp σης, στον συνομιλητή μα ς θα εμφαν ι στεί ένα παράθυρο pop-u p απ ' όπου μπορεί είτε να αποδεθεί την πρόσκληση, να την απορρίψει, να επιλέξει να απαντήσει με lm ή να θέσει την κατά σταση διαθεσιμότητάς του σε «μην ενολείτε, (DnD): Επιπλέον λειτουργίες για βιντεοκλήσεις Επιπρόσθετα της φωνητικής επικοινωνίας, οι συνεδρίες Lync Online επιτρέπουν την ρήση high-definition νideo ανάλυσης μέρι 1 080p με δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ποιότητας επικοινωνίας στο διαθέσιμο εύρος ζώνης. Η λειτουργία βίντεο υποστηρίζεται τόσο σε διμερείς όσο και σε πολυμερείς συνδιασκέψεις. Η μετάβαση από απλή φωνητική σε επικοινωνία με βίντεο (και το αντίστροφο) είναι εφικτή κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης. Η εμπειρία ρήσης μιας βιντεοκλήσης ενισύεται από το γεγονός ότι το Lync ακολουθεί για Κατά την διάρκεια μιας συνδιάλεξης μπορούμε την κωδικοποίηση του Video το πρότυπο Η.264, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία αναλύσεων και να επιλέξουμε σίγαση για το μικρόφωνό μας κάνοντας κλικ στο σύμβολο του μικροφώνου: καρέ/δευτερόλεmο με μικρότερες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης από πρωθύστερες τενολογίες.. ιιl 0:2 4 Οι αντίστοιες λειτουργίες για βιντεοκλήσεις διατίθενται από εικονίδιο της κάμερας στο Lync QuickBar:!Ή... Μπορούμε να προσθέσουμε νideo σε μια συν- ' διάλεξη που είναι σε εξέλιξη ή να ξεκινήσουμε εκ νέου μια βιντεοκλήση. Οι λειτουργίες της βιντεοκλήσης είναι ίδιες με αυτές μιας φωνη Επιπλέον, μπορούμε να εγγράψουμε σε αρείο τικής κλήσης (προσθήκη, αφαίρεση συμμετετην συνομιλία μας επιλέγοντας από τις πρόσθε- όντων, mute, recording κλπ.). 36 COMMUNICAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

3 Επιλογή Προβολής Κατά την διάρκεια μιας βιντεοκλήσης μπορούμε να επιλέξουμε την προβολή του βίντεο σε ξεωριστό παράθυρο (με την δυνατότητα gallery νiew αν έουμε παραπάνω από έναν συνομιλητές): ι,.φ Κατ φ (ν α Κ9::ανιά :ο: - r1 '''' 4:14 6 απαιτείται η ρήση ενός συνδυασμού μικροφώνου Ι ηείων στον υπολογιστή ή στη συσκευή ειρός μας. Για να ρυθμίσουμε Ι ελέγξουμε τις ρυθμίσεις των συσκευών ήου επιλέγουμε τις ρυθμίσεις στο κεντρικό παράθυρο του Lync.. ~ Client: [ Fit1d soroeone m ) {) τ Ρ] Ρο ρ out the νideo ga llery I Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε Full Screen View για μεγαλύτερη εικόνα: Στην επιλογή Audio Deνice ορίζουμε τις συσκευές αναπαραγωγής κι εγγραφής ήου και το επίπεδο της έντασης των σημάτων μας: lync Oρtions r,..lfι'. Κατερίνα Κεαγιά -!:].ιιl r,..lfι'. -,.., I FLJII S σeen View GenerN Pe r ~c:ιι"l<11 ConlδCI S Stδtu ' ΜyΡιcαι e '"'"'"' Alooi Lίsl Anι;ιιone t &ld sαn:ι, f-ffljι!.ι.; Vd!ou~a Ae5"νίlg Recoι!Wιg LyrcM~ Audodeνice Select t~ dew:e yoo ww teι U$6 fer &Jdlό (~: ~ Q ~~::~~~ ~ $ewρ Custorrizeyoιrdevice c({ji """"'!""""''(R... okh~t>def.-.-1 ) ο ~ rf!... Micro:ιι::ιhone I M'crΦ"ιone (CISco V T Cδn'lefa 3) -3 ο -==:J ~ RinQef' Sρeδk.ers{Re.!ιt:ek H QhDιef'inbcrι Audio ) ο ~ Se.tonaδtΎ~ αλλά και να aπενεργοποιήσουμε τη ζωντανή εικόνα, επιλέγοντας από παράθυρο της βιντεοκλήσης το εικονίδιο της κάμερας και στη συνέεια αν θα σταματήσουμε το δικό μας νideo (αλλά θα συνείσουμε να βλέπουμε των άλλων) ή αν θα τερματίσουμε το βίντεο γενικά (αλλά θα συνείσουμε να έουμε φωνή): ΑΙ:ιο ι ιrιο:,ι U"'rtU:el'lhffimyphonerirψ Steοιιυd ιο plδyb(x:k f,t Ab.o~eιeoaudo~ ck. l'kenaνalable ~~~ ι1 Για γρήγορες επιλογές και ρυθμίσεις μπορούμε να ρησιμοποιήσουμε και το σετικό εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία του Lync Client: ι,.rιι Κση:p (να Κ ιαγt.ό :d; - Ll. ιt 0: ,,J Diamantis Papazoglou - Available- S kγpe Panagiotis Kosmas. Pre set1ce ut1l:t1owt1 r; PC Mic and Speakers Yo ur computer 's default setup,f!,udio Devi ce Settir1g s I t! '/ "Β Ρύθμιση της πηγής νideo Ρύθμιση των συσκευών ήου Για την διεξαγωγή. φωνητικών συνδιαλέξεων Για τον διαμοιρασμό του δικού μας ζωντανού βίντεο σε μια διάσκεψη, απαιτείται η ρήση μιας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- Δ Ε ΚΕΜΒΡΙΟΣ COMMUNICATION SOLUτιONS 37

4 κάμερας στον υπολογιστή ή στη συσκευή ει - Ρυθμίσεις Καταγραφής ρός μας. Για να ρυθμίσουμε I ελέγξουμε τις ρυθ- Για να ρυθμίσουμε την ποιότητα με την οποία θα μίσεις της κάμεράς μας επιλέγουμε τις ρυθμί- καταγράφεται μια βιντεοκλήση και την τοποσεις στο κεντρικό παράθυρο του Lync Client: u I Find sorrιeone... _ ) (} τ Αν η προεπισκόπηση εικόνας εμφανιστεί σωστά, η συσκευή μας είναι έτοιμη, αλλιώς ελέγουμε την σύνδεση και τις λειτουργίες της. Αν θ έλου με να βελτιώσουμε κάποιες παραμέτρου ς στη ν ε ικόνα, επιλέγουμε το μπουτόν "Camera Settings" και προβαίνουμε στις ό ποιες αλλαγές που έουν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα που βλέπουμε : θεσία που θα αποτίθεται, επιλέγουμε τις ρυθμί- σεις στο κεντρικό παράθυρο του Lync Client: ιι I Fιnd 50meone Επιλέγουμε Recording και ορίζουμε τα επιθυμητά : lync - Oρbon $ Gener~ ρ~ """" Conlec:ts Lι11 SιδW ~ MyPιclιx e """"' Lynι.:recordngs ~to : C:\User s\diaιαιlnl:is\v.deos\lync Reα:ιtdngs fhethlιjler ιtιe r es"cιlutiα'ι, the l δi'qer the flle sι zιι. --..ι)~ Q τ flrowse.. lync Options AuόoDovice VrdeoD eνιce fje5ι~... Ίg - S ι et us "'"'" G e neιal Pe ι oonal MyPicture.. Aingtooesδnd S~ Aι.ιdioD eνιc e Fie S.wing Aecαdinςι ; lync M eetinςp Videodeνic:e SelecttheCM'Iel"δyouw<Y\ttouseforνideoaι!ls: rc;;ντc-<113 Videosettt.Qs J Croρ δnd cen:er my νideo in roeetf'ιgs Αν δεν είμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας, μπορούμε να αφήσουμε τις προρυθμισμένες τιμές ή να επιλέξουμε τις αυτόματες ρυθμίσεις: Properties Video Proc Amp I Camera Conlrol j Brightness Contrast Saturation Sharpness White Balance Bac i<jight Comp Gain Auto fϊ28 Γ ~ Γ r-- Γ ιzs-- Γ r--- ~ Γ r-- Γ J f'9'920 Ρ" J ~Γ ,J ~ Γ Γ Powerline Freqυenc y J60 Hz :ΞJ (Anti Flicker) Default ο κ Cancel "'ply Συνδιασκέψεις Lync Audio και Video με πολλούς συμμετέοντες Το Lync Online παρέει την δυνατότητα για διεξαγωγή μιας συνδιάλεξης/συνδιάσκεψης με πολλαπλούς συνομιλητές. Οι συμμετέοντες διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία για την διαείρισης της ποιότητας και του οmικού ελέγου, αλλά κι ευελιξία στην προσθαφαίρεση συμμετεόντων (π.. προσθέτω έναν συμμετέοντα με απλό drag-n-drop του ονόματός του στην διάσκεψη). Για να προσκαλέσουμε επιπλέον συνομιλητές σε μια συνδιάλεξη, επιλέγουμε από το Lync Quick Bar που εμφανίζεται κάτω από το την εικόνα του συνομιλητή μας την σετική λειτουρ- 38 COMMUNICATION SOLUTIONS Ν Ο Ε ΜΒΡ Ι ΟΣ- ΔΕΚ Ε ΜΒΡ Ι ΟΣ 2013

5 γία και από την λίστα των επαφών μας διαλέ Lync Online: Meetings γουμε τον/τους πρόσθετους συνομιλητές: Ένα από τα πλέον ρηστικά εργαλεία του Lync Online είναι η δυνατότητα να συνεργαζόμαστε ucc ~ Κατερ ίνα Κεαyιά :σ: - L] Χ ~~! 0:16 PARΠCIPANTS εξ' αποστάσεως και σε πραγματικό ρόνο με συναδέλφους και συνεργάτες μας. 8 Διαμαvτήc:: Πσπάζοyλου 8 Κατ~!ρivα Κ~αyιά ln~te More People lnνite by Name or Phone Number Choose a coot;:ιct or type a name or phone ι1umber. " ~ ~ 1!!1 " ~ ο 1!!1 Έναρξη μιας σύσκεψης Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σύσκεψη άμεσα (ad-hoc) επιλέγοντας Meet Now: δ> it!"' lync Eile: Meet Now Iools: l:felp What's happening today? u Διαμαντιjc; Παπάζοyλου "' ''~'"'"'""''"'"' "'" Q.Δ.vailable,. Set Your Location......:;~ m [ f ind someon e LoGksltke you'retheonly oneonthe call. Paι1agιotis Kosmas Offlιne ΊΙ1ο u ιs Sγste ms architect 8... ια Κατερίνα Κεαγιά.!n 'call Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε εξ ' αρής μια συνδιάλεξη με πολλούς συνομιλητές (conference call), επιλέγουμε από τον κατάλογο επαφών μας τους ενδιαφερόμενους κρατώντας το πλήκτρο control πατημένο, οι επαφές αλλάζουν ρώμα. και στη συνέεια να προσκαλέσουμε τους συνομιλητές μας: r,.φ :i:iι ic:;~.. ι o:2s PARHCIPANTS ~ ACΠONS Στην συνέεια με δεξί κλικ πάνω σε όποια από τις επιλεγμένες επαφές ξεκινούμε την συνδιάλεξη: Looks like you're the one on the call. Presenters (1) 8 Δ ι α μ αντή <; Παπάζογλου \. ~ ~ φ lyn< fi!e.meetnow Iooi! ]::ielp 'Nhat's h~ppenιng OOday? Διαμαντής Παπάζογλοu Aν a i l abje τ - 1:1 )/ In~te More People Offκe "' ~..; II21 fl/}d ;omeon~ (> Ρ Φ 1'8... GROUf'S sτaτus. RfLAΠONSHIP S NEW "*Faνorites: il. Panagiotis Kosn1as - Offlιne 7 houιj IA Κατερ!να Κεαγιά Aν ~ι13ble Ν!κοc; Ιωαvvίδης Prt~tnct unl. no'iiio'n Dιamar1trs Papazoglou - A~ιlιblt- ~w~.ι OtherContcιcts(2/4) Dιamantιs Papazogl ou tι.νι l~blt <;ιoy'f't k.l'_ Panagi o t.ιs Kosmas Prtstnce_un~nσwm ~.:.. $to\d3njm \. ~art;,conferenc e.c.~i I 6 Sl:~rtaVidecιC~II ~ σ Send an.tm~ il M ess~ge ~ ~ ί.\ Sched ιι[ e ~ M eeti n g ι,.~ Co ρ :i Find Pt~ ~.;QUj Corw e rsδbon5 (ρ_py C o nω ct TG Bem~ fro m Conta<b li~t!ag for Status Change Akrt:s Ch~!!g t Privacy _Rel atιonshφ Η άλλη εκδοή είναι να οργανώσουμε εκ των προτέρων μια σύσκεψη. Για τον προγραμμ ατι σμό συσκέψεων που θα λάβουν ώρα σε μεταγενέστερο ρόνο υπάρουν δύο δυνατότητες : Α. Με δεξί κλικ πάνω στην επαφή που μας ενδιαφέρει, επιλέγουμε τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης (Schedule a Meeting): ΝΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ Δ Ε ΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUN I CAτi ON SOLUTIONS 39

6 lync ί:] Η ίδια διαδικασία. μπορεί να διεξαθεί και απ ' file.meet Now Iools J:ie!p \ιi/f1at's happening today? Δι αμαν τή ζ Παπάζοyλου ευθείας από το ημερολόγιο του Outlook μέσω του outlook plugin: μέσω της επιλογής New u find someone Ava ιlab!e "" Set Your Loc;:ιtioι "" GROUPS STl\TUS REL.llηONSHIPS I<JEW ~ Faνor i tes φι Ser1d an!μ lιlι (..(;all Panaqiotis Kosmas- Offlιne 9 hour> Start a \!ideo Call nce unknown Lync Meeting μπορεί να γίνει ο προγραμματι σμός της σύσκεψης και η πρόσκληση συμμετεόντων (λειτουργεί με το τοπικά εγκατεστημένο outlook, όι με Outlook Web Αρρ): $ ~ i3 '.i;..,.ι ορι, z C l<ndoι ιlόιm ""ιli'popo:ι>glou.. Ι-ΙC ΜΕ SHJOΙReaM ~:ER VIEW AOO!NS. b... Qu~Qσι r r; ~.; ~ r.ι r.:1 [3 Α Ρ m.; ~ ο α ΙΒ ::1 ' :.~ N...,.l}""'\< Todoy Ntxt 1 Ο "Υ W<><l Wt< ~ M<><>th 5c ~ d...ι. Opon ColonOιr ε-mo.l Sh PubiΙ<h Cιl ndor App~rnlι"ιnι Mtot.ng Itom ι M"ting Ooy> Voιr:w C>i n dιr Gιο"ρ' Cι l < n d., Co l ιndιr Dfi lo n Ptιmi!Mn1 < Μο.ί~Ψι>ι<>\Ζ8 1 ) > U το lf Γ!fΠΑ Ι:Α 1('1' 4 2 ~ 8 Δε κε μ βρίου 2013 Tod"J C)Tom6trOW ~ Fι48 - ω r ι <f'j " f.ιιιhρ<ορ; ]Addr<,llόόlr,.. 1i:i Send αrι f.maillv1es5age Ci :fe11ng INSER~ FO=~ REWW " ι,..φ Fιnd Previou1 Conversations CQpy Contact Τ ο f'- Eemove from Favorites Bemove frοιη Contacts List Iag for Status Change Alerts Chanψ:: Privacy Relationship._ ~ee Contact Card 5ence unknown ira [3Appooolm<m φ ο e ~ ~. ci1sc.h~dιri Ι nga>ιι~tδnt Joιnlyn< M~ttιng Onlιn~ Mtttlng Meebng Opbonι M~~ting Note> I λct.ions Lync M~tting T~ιmVι~r Meeting Noffs λt:tende~ι ι 0 You h~n't,~ntthi ι m~~ting inνitιtιonyh. Fram dι6r~aι)tj;;j)papιzooιoιr.biι I Subjtct Ly n c M ~ f ti ng ΠφΗ/ 1 2!2013 [3 1 1.;00 ΙΙμ Πιμ 1 2/ 1 2/201J (3 11 :30 ΙΙΙλ [Q~ ~~~~~n L;. ο Optιol'll ι T~gs Room Finder ~ Δυ>tι.ιβριος2Q13 Μ fρ f( Πι Πα Lά tαι ιj1] Η 14 l S β ~ 2J Hir 8Poor Choost 31'1 ινιll!bl~ room Μας ανοίγει ένα παράθυρο από το ημερολόγιο του outlook, όπου μπορούμε να καθορίσουμε τις λοιπές παραμέτρους της σύσκεψης και μας ~ Join Lync Meeting ΝοΓ!e )<tq.cδl e ndar Del~te QForwJtd. δίνεται και μια εικόνα για τις διαθέσιμες ώρες διεξαγωγής της (οι προτεινόμενες ώρες διεξαγωγής ενημερώνονται αυτόματα από τους λοιπούς προγραμματισμούς του μας): JNSERT FORMATTOO REVIEW Aρp o ιntme nt $chedulιrrg lync AHistιnt Ο You h1~n't s~nt thi1 m~etιrιg ιnνιubon yet. Meetιng ημερολογίου Reνιew UC for SMB technologιes - Meetιng 1!1 - ι::ι Lyr~cMe.. ΜtetιΠΙΙ-~.o.tterιdttl :Z 8 θusy l Sminutes Options 0Recurrenn ~ T i m~zontj ~;, Roomfιnder ι.., Q. Catt~orιze ~ Ζοοω fιg1 Room Finder ι 11:811nμ - ΙΙ :30nμ Noconfll ctί ΙΙ :38 nμ - 12:00μμ Νο ~onfιiι:t: 12:00μμ :30μμ Noconflicti Αφού ολοκληρώσουμε την συμπλήρωση των πεδίων και επιλέξουμε αποστολή, ενημερώνονται οι συμμετέοντες μέσω και δεσμεύεται η αντίστοιη ρονοθυρίδα στο ημερολόγιό μας. (ι! '11 SιrbJ~ct '~ -birj Revιew UC tor SMB tethno l ogιes Lyrιc M e~tlng f ιr4/ 1 2!2013 CiJ 6 :0 0 πμ ~ Δο:ψβριος2Ο l3 &. rρ τι nι na J:ά tαι 2 3(ilS 6 7 ' ι 9 2σ Αντίστοια, γίνεται ενημέρωση του ημερολογίου των συσκέψεων του Lync Client: rιτ~12/20η BJ 8:)0ΙΙ J..L Fιιr 8Poor lync ί:] Agenda ι Current tech status 2. Market trends 3. Solutions.. Our offering - SWOT 5 Co n c lu sio~.i i (hoose ιn ΙΙΙΙιiΙ~ble room [ None Suggesttdtlmts: Wl1at's happening today? u Κατερίνα Κε αy ι ά Available...,. Set Vour loι::ation...,. Β : JΟ ιιμ -!:ΙΙΙ ιι μ ''I TODAY ιm D~niiS Pilp.ιlOQIOu IS now COnnHt~CI t O fo!ii βuιkj~y 11:00 lvlgmt lvleeting - Open Issues πμ Ends 11:30 πμ (lync Online) 40 COMMUNICATION SOLUTIONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

7 Η εκκίνηση της σύσκεψης μπορεί να γίνει είτε ρόνου από αυτό : μέσω του link που εμφανίζεται στο σετικό calendar appointment: Lync Web Scheduler t.κψαντηc:rιιmiι<ονι.οο ~ I 'Ηοδα; Start tirne I Π ψ 12/12/2013 L- -~c~~ ~~j End time Γnεμ 12/12/2013 Γεvικ6 ~,~:,~::;-~~""'1'"'"'"". -7 Join Lync Meeting Ώρα ουοκεψηc; ~ ΨX \lli:m~6'"~' Πp()σβαση και nαρο υ οιαστ[ (, ~η«> ::11 = ίξj ~ ;j 3 ή με την επιλογή του σετικού Lync Client Meeting appointment και σύνδεση στην συνδιάσκεψη με δεξί κλικ (Join): Πr~ιr.:""'~""''*"""""" ''\k~i'<>~~''"'"'., [Ξj!: υμμαεονη:: c. καt ηοc ""~""' ~"'-""~""~ 'f'"αfo.>w>' ~'i.) u τοd.δ.υ..;;j m 11:00 rv1 grηt rv1 eeti ng - Open Issues πμ Ends 11:30 πμ (Lyηc Online) -!:) -.. Αφού ολοκληρώσουμε την συμπλήρωση των πεδίων και επιλέξουμε αποθήκευση, μας κοινοποιείται ο σύνδεσμος της σύσκεψης για να τον αποστείλουμε π.. με lm Ι στους ενδιαφερόμενους (δεν γίνεται άμεση αποστολή απότονweb Scheduler) : Ξεκινά το εργαλείο συσκέψεων του Lync και αναμένουμε την σύνδεση των υπόλοιπων συμμετεόντων: t,.flii(mv>r<>t i M(lP tthoιp>~\) :ι:.~ - σ ιj1l MgmtM«t>ng-Opon],:.ι.,(1P tt cιp nl' ) ρ; - ~ Λεπτομέρειεc: σuσκεψηc: Η vέα σύσκεψη δι]μιουργ ήθ ηκε. Αντιγράψτε τις λεπτομέρειες της σύσκεψης στην πρόσκληση που στέλνετε στους συμμετέοντες. i Συμμετοή σε σύσκεψη Lync httι;>s:/lmeet.lyπc.con1/dρaι;>azoglou - 12aρazoglou/diamaπtis/AORM9LKL ΟQώτπ σύσκεψn Lyπc Φ 'e Φ '8... Β. Αν ο ρήστης δεν διαθέτει Οutlοοk,μπορεί να ρησιμοποιηθεί το online εργαλείο Lync Web Scheduler (https://sched.lync.com/) που βοηθάει στον προγραμματισμό και την πρόσκληση των συμμετεόντων. Ο Web Scheduler λειτουργεί ανεξάρτητα από τους όποιους προγραμματισμούς έουμε κάνει στο ημερολόγιο του Outlook και δεν αντλεί πληροφορία διαθεσιμότητας Τόσ ο ο ι σ υσκέψεις που έουμε προγραμματ ίσ ει από το ημερολόγιο τ ου Outlook όσο και αυτέ ς που έουμε προγραμματίσει από τον Web Scheduler εμφανίζονται στην επιλογή 'ΌΙ ΣΥΣΚΕ ΨΕΙΣ ΜΟΥ" του Lync Web Scheduler (αλλά όι το αντίστροφο - οι συσκέψεις του Web Scheduler δεν εμφανίζονται στο ημερολόγιο του outlook) : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUNICATION SOLUτiONS 41

8 Lync Web Scheduler ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΙ ΜΟΥ Collaboratιon Solutιon Pn~sentatιon lψifbili!i I Lync Quick Bar στο κάτω μέρος του παραθύρου της διάσκεψης και από την επιλογή presentation monitor (το εικονίδιο της οθόνης): ιs!j Mgmt Meeting - Open Is PRESENT ΟΝΕΝΟΤΕ I AΠACHMENTS f 1ληρr..>ΟρlΕC, )l'j_ιlll f1uι """' ~'~.,...,.!>.:...,, ~...!. ιιl 5: IJ lfj Q t::ιι Moniton P_ι: imory ~econdaty Prog_rarη Monitor Monitor α~ C4 D i P.ower Point ~hitebo21rd Ρο [Ι Q&6 OρCl Π\ 1ΚFψης Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη του Lync μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να περιέουν κάποια επιπλέον στοιεία όπως το λογότυπό μας, μια συγκεκριμένη δημόσια διεύθυνση URL, κάποιο ενημερωτικό κείμενο ή κάποια σύνδεση σε άλλο ιστότοπο με ενημερωτικό κείμενο. Η παραμετροποίηση γίνεται από το κέντρο διαείρισης Lync της online υπηρεσίας που διαθέτουμε. (] Office365 OuΙiook Ημερολογιο Χρήστες Τροφοδοσια ειδfισεων Sky[)ιινe Τοποβεσ!ις Διαι/ριση '"' Διαμαvιηc Πcmά(oyλou "" Κέvτρο διαείρισης Lync Μπορι:ilt\101'\ρΟΟα:ρμόοτΙl>ι;ΠpοσοWjσ>ιςσι:~ψητοulynr.wοπναο:<W:ιτπουunι;~ςmuορνΟ\I<(η.ιΟiι Χpησης σας, ΜΙΙορι:iτf -..;ι προσθtσιπ tοδ!κο οαι;:λοy(mιιιο- Μ\1ορ;ιiτι 'Jα avιικαrαστηοεπ TIJ'I nροαι<λιr,.ο::νη διι:uθwοη URL για την t.mοο"!ήρlξη σvσ~tψιwv τ ι;m lyroι: ι,οε τη διciθιr;αη URt της wnct!ιcσ ιw; web vτιοστηp.~ς τοο ορyανοσμο(> Εταιρε!α σαι;,. εάνέ;t,ιπ. Μποpεiτt Ηιiσικ να πpοσθtσπι vομιι<ι.ς αιωποιήοι:ιςιυθομ..ννπαp{ονταςτη Μπορούμε να μοιραστούμε με τους συνομιλητές μας όλες τις οθόνες του υπολογιστή μας ή επιλεκτικά την κύρια ή την δευτερεύουσα οθόνη, μια εφαρμογή που τρέει, μια παρουσίαση PowerPoint, έναν ασπροπίνακα, να διεξάγουμε ένα poll, να εκκινήσουμε μια διαδικασία ερωταπαντήσεων Q&A, να μοιραστούμε αρεία και σημειώσεις OneNote. Ας δούμε μερικές από τις πλέον αρακτηριστικές λειτουργίες: Διάσκι:ψη με κλήση σύνδεσης Πρόσκληση σε σύσκεψη τοιtοθtσ\α 'ffl'b που tι:ι ιnιης ω;; ftλιιpοφορίtς ι\ σuμπφιλσ μ βάvοvτω.: τ ο ιu:ίμ ινο tmto.>θ!ictt. 0'1"'1>' τφόσ,.ληση σε σ\ισι<ιψr}. Μάθηt πφισοόηρα &ηιθuνοηurιλογόrunοu Ασπροπίνακας: Εμφανίζεται ένας λευκός ώρος σε όλους τους συμμετέοντες, όπου μπορούν να σεδιάσουν ελεύθερα, να γράψουν κείμενο και να κάνουν copy-paste εικόνες: Εργαλεία Παρουσίασης & Collaboration ιr.-... m 6ιιι-'*"ι"'.w.t<>fλ... ι 8 ~οτι~ι<οr r>"<'\" ό' \. <> ιι Πέρα από την ρήση Audio Ι Video Ι lm, κατά την διάρκεια μιας σύσκεψης έουμε την δυνατότητα να διεξάγουμε εργασίες διαμοιρασμού εγγράφων Ι εφαρμογών Ι του υπολογιστή μας και εργασίες collaboration. Αυτές οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες από το Ο 'Β COMMUN I CAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

9 .φ ucc PowerPoint Presentation: σίασης, είτε να την ξεφυλλίζουν με δικό τους Μας παρέει την δυνατότητα μιας κανονικής ρυθμό και να ξαναγυρίζουν στην ζωντανή ροή παρουσίασης PowerPoint: όταν το επιθυμούν:. 34,06 τ.r.. av.,.,p,.,.,\ttr JI 33SO PrMtι=!yv.o wo ngcomρanypt o ι e nmio!'ipptx Ρ ι What we do liί Ερωτηματολόγια (Polls): Παρέουν την δυνατότητα στον παρουσιαστή να διεξάγει ένα σύντομο multiple-choice γκάλοπ μεταξύ των συμμετεόντων και να εμφανίσει τα ~ SUDf 1 Of 14 ~ <>τo THUM!!NAllS i=. NCTES Φ Ο 1'8... Για την αλλαγή των slides είτε κάνουμε κλικ πάνω στην τρέουσα προβολή, είτε ρησιμοποιούμε τα βελάκια κάτω από την παρουσίαση, είτε ενεργοποιούμε την προβολή μικρογραφιών (thumbnails) κι επιλέγουμε το slide της αρεσκείας μας. Παρέεται η δυνατότητα πρόσβασης στις σημειώσεις των slides (notes) καθώς και σε εργαλεία για σημειώσεις, υπογραμμίσεις, laser pointer κλπ. (Annotations): ~l 2 I ~.. f I' I. ',..;. ::::: i r.;j "... I ~ αποτελέσματα ζωντανά στην οθόνη. Είναι ένα ρήσιμο εργαλείο για να διατηρεί το ενδιαφέρον των συμμετεόντων εστιασμένο σε κάποια καίρια σημεία και να αντλεί άμεσα πληροφόρηση για την αντίληψη που έουν οι συνομιλητές μας για το συγκεκριμένο θέμα: Η έναρξη του poll γίνεται από το Lync Quick Bar στο κάτω μέρος του παραθύρου της διάσκεψης, και από την επιλογή presentation monitor: PRESENT! ΟΝΕΙ\ΙΟτΕ AΠACHMENTS ι,.φ Mgmt Meeting - Open :ο: -!:] Νο one i~ pre~enting... ιιl 5:09 01 [1,1 lfj c:;j ~11 Monitor~ Prim<~ιy ~econd::ιrι Program Mon;t, rnj. α~j ι:::4 ο ~ fowerpoint ~hiteboard Ρο!Ι Q & Δ 1' Συμπληρώνουμε την ερώτηση που θα θέσουμε Οι συμμετέοντες έουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την κανονική ροή της παρου- καθώς και τις πιθανές απαντήσεις, ο ρωματικός κώδικας μας βοηθάει στην καλύτερη αναπαράσταση των αποτελεσμάτων: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUNICAτiON SOLUτiONS 43

10 Edit Poll Que5tίon: Πω ς σας φαίνετα ι η λύ σ η μ ας UC for SM B5? Σημειώσεις (Notes): Κατά την διάρκεια της σύσκεψης μπορούμε να διατηρήσουμε ένα σημειωματάριο OneNote για κοινόρηστες σημειώσεις κι ένα για προσωπικές μας σημειώσεις : ΠΑΡΟΝΠΣ (2) Ο ΝΕΝΟΠ (1) ΣΥΝ Η ΜΜΕΝΑ ~================== ~================== ~===================. L Κοινόpηστ1ς σημειώ σεις Qι σ η με ι ώσπς μου ΟΚ ] Ι Ca ncel Ση μη ώσης 1Φ. Διαμαντής Παπάζογλου Meeting Notes- 3/ 1... Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εμφανίζονται άμεσα σε όλες τις οθόνες των συ μμετεόντων: Πωc οαc: φαίvηαι η λύση μαc UC for SMBs" Διαείpιση σ η μειώσεj,ιv Για το κοινόρηστο σημειωματάριο επιλέγουμε ποια σελίδα σημειώσεων θα μοιραστούμε ή δημιουργούμε εκ νέου μια σελίδα σημειώσεων: ' Choose Notes to Share with Meeting ~ J ' Φ Ο 8... Συνημμένα (Attachments): Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, μπορούμε να μοιραστούμε με τους συμμετέοντες αρεία που τα προσθέτουμε ως Attachments μέσω της εργαλειοθήκης παρουσίασης (presentation monitor): P ~H( Nr (S} I ~~ ι t ι - ~-~~ ΟΦ Ο t Eick a page fo r notes, or pick a section and a new pag e will be cre ated: f J ι Recent picks ΑΙΙ IΞJ Quick Notes Sl1ared Notebooks - ΕΙ : Diamantis's Notebook (Diamantis' s Notebook) Quick Notes D OneNote: one place for all ofyour note s D OneNote Β asic s D Meeting Notes - 3/12!2013 Only people who h ψe access to the noteb ook will be able t o use the notes. Checf: whq h>:s <ιccess tq the selecteo note book I New Notebook... j I ο κ I I (ancel I \ 44 COMM UNICAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

11 Αυτή που επιλέξαμε εμφανίζεται στους συμμετέοντες. Στις σημειώσεις περιέονται και τα αρεία που μοιραστήκαμε με τους συμμετέοντες, καθώς και μια αναφορά για τις παρουσιάσεις PowerPoint που έλαβαν ώρα, ώστε οι συμμετέοντες να έουν πλήρη καταγραφή του γίγνεσθαι: ι:tj., o~, ι~gtt : ~n ι" «fm IΙ ofy<>ur """'. ""' "'"'' ~τι,.;nιrn<>;ny.ι ~o ~JJ Diamantί s' s Notebook... QιιΙ<;kΝ<>"" Μόλις. ακολουθ~σου.ν το σύνδεσμο, να εισαγουντο ονομα τους: () ζ' liii " -~..- Μ ~ i+ ft>'«!o< "'""!'l:ti!ioii i:! ucc καλούνταl I J-_. l:/" Q ~ - ρ* s.tt!'f J """ if ~ LyncWebApp " OneNote: one place for all of your notes OJw<NoJ '"'"'' ~!~ ><~ /0<.. υl f O Μ<.."'9 fhω JJU/;ί6B Συμμετοή στη σύσκεψη Εισέλθε τ ε εόν είστε ρήοίης του Office 365 Notes ') ~ ~ r::j ο :..:. C! ι:, ~,...ι:ι,,,η, ;,,~ Share wi'th anyone Κατά την πρώτη ρήση, θα πρέπει να εγκαταστήσουν ένα Actiνe-Χ plug-in για την επικοινωνία και τα ειριστήρια του client: Άλλες λειτουργίες του Lync Online Υποστήριξη εξωτερικών ρηστών (μέσω Lync WebApp) Εφόσον επιθυμούμε να προσκαλέσουμε σε μια σύσκεψη συνεργάτες που δεν διαθέτουν λογαριασμό Lync Online ή είναι εξωτερικοί και δεν υφίσταται διασύνδεση με το δικό μας Lync domain, η συμμετοή τους είναι εφικτή μέσω του Lync Web App. Οι ρήστες αυτοί μπορούν να συμμετέουν αφού πρώτα εισαθούν σε μια εικονική αίθουσα αναμονής απ' όπου ο παρουσιαστής αποφασίζει αν θα τους επιτρέψει την πρόσβαση στη σύσκεψη. Η διαδικασία σύνδεσής τους έει ως εξής: LyncWebApp ΓrκισαςΜarι tι;, η~ ~{, """"""' ί(ι!(~»' H#MM*CfN' 4 tffi!!! 1 '*F:t Q.. ~.,.,ι... ~. ι,..:.αιο ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι r,.ιιιo.,.o:~tl'lιo!oi't7<o<{j5'~~ι:t tιa.doodto T~<ΙΙVI'oldo!ι τ,.,...,...,#,~~ ",$11<>;>ι>oι>d\ r a..oflot<wi<>;lt...,_.,.,.~.z.tr:ι~ j _:: j ι:::εj Στη συνέεια θα έουν πρόσβαση στο meeting desktop και στα εργαλεία της σύσκεψης όπως: lm: '. IM 1Mft ~ 0 ~.!Φ' ~ t r><!ι''"*' Ιyι>:.<om/~~"''"''"cι"''i<hm Ι:ι>Γ"-'Mi ~<>'~ ':Ξ[ _~. ~,. '!ίi '""',,..,J", )ιii f!vι:oil:ι!s (tj Moι;rM<if t Lyn::WebAρp 1:'1): {;].::;-~. ι>ιιge 5ιιο'~ Τ«Μ il 1)1!.Jgrolti.Ιeel'n~-Openιsso.ιes(3σvι;μtlέxMτψ Har.osPap~icH I Ο ;ι.? 'ΕξοδοcσπότηΟΟο~ιψη Με την αποστολή της πρόσκλησης σύσκεψης σε εξωτερικούς συνεργάτες, αυτοί λαμβάνουν ένα με ενσωματωμένο το σύνδεσμο για το Lync meeting: Ποpοuσ τ σι:rrίι;(:2) ΔΙ σ uιιvτήςπι.mάζ ογλοv φι (. W..: ΚttΙψiνο.Κι:ο;αγ< ά φι <.,... f!!l Ιυμμt1 ίο.ίιι;(1) /.1 <toospe paι oqlou tmα~bπr,{ ιιι (. Qι f!!1 ~ ' :ι ιa:a Απιiντηση!ν Διιqιραφη ~ ΑνεmWμητηολληλο.,pαφΙ«I"' f~ν Α,~ήnι\111 μ11'.'\!uα:ορ Φάκελοι [ισιρ;ι;ό μενα 8:> Meet Νο\ν: Διαμαντής Παπάζο yλ ου Π Δwμ. o:ντήςπwιάζoyλolι(diaηo<ιnt ί l ou.b i :) Πt-""~'-11="'"""~'' Μ Πρo,,dpψ.,cglco.;:oh~i.ψ I"' _.ι, uπ&\ίμητηιι;;,ι iα 2 Προεφσ Απευη:ιλμi:ν\1 Διαyρ<ψμέ\'«ΡΟΡ 1903 Join Lync Meeting ~ ο ω ο!! Α Στάδιο τιψιεοιιtνοu Ερwηισrτς & aπσνι~σιjζ lr"8 :a: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUNICATI ON SOLUTIONS 45

12 Συνημμένα: (5 Mιcrosoft Lync Web App- Wιndows Jnternet Explorer ~ j(tι ht tps f/meet. lync.comjdp3ρazog!ou-paρa~ou/00mantis/wmf'fnzt>n.,ι Faνorites ~ M i crosoftl y nc Web App [J:ι Μςιn1t r.ιee\lng- Open Ιssues {3 συμμετέοvίες) ΣΥΜΜΠΕΧΟΝτΕ.Σ ΕΝΕΡΓΕΙΕΙ Χ Παροuσιαcπές (2) Διαμονtής Πσπόζογι\.ου Κστιρίνο Κεαγιά Σv μ μa txovrtς (1) Mar\OsPaρaz,.,--~-~ , Π.Α.ΡΟΥΣΙΑΣΗ Ot-IENOTE (1\ ΣYfJHMMENA 11 1 Χ Πρόσφστα σu νημμίνο ΜΗΝΎΜΑΤΑ. I Start Recording Mar1age F~eωrdings!Μ Iext Displayo Size ~ tv1eeting Entry!r1fo!Μ BNAJI..S Ξ= Νσ iync Meetirιg Options Εn_ι;! r-..1eeting f) Lyηc ]:ielp ~ ~! Recordin g rι as started. Δ«Ιιiρισl)σuνημ μ tνων ~ "'' ο ω οφ Με την ολοκλήρωση της καταγραφής, μας δημιουργείται ένα αρείο ΜΡ4 στον φάκελο που έουμε ορίσει στις επιλογές του Lync Client μας, το οποίο περιέει όλο το οmικό και ακουστικό περιεόμενο της σύσκεψης: Lyn,Rtcordιngs Ασπροπίνακα κλπ. : )fφtw th ~ Βιιrn New/l)ldι< ~ Mgmt Mool!ng Optn IHυr - Πiμπ τ 'Ι. U Δικιμβρtοu μμmρι UιUιlOH 1Μ9 μ.,!. ι _' ~ Υ "- " Sof...,. Τοι:ιll tj,..fi Lync Meeting Views: Από το εικονίδιο των Views κάτω δεξιά στο παράθυρο της παρουσίασης, μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μας εμφανίζεται το meeting desktop. Διατίθενται οι εξής τέσσερις επιλογές: r &ι..a l lerγ Vie\lν Β ~ρea~:eι Vie\lν ~ (Qrιteι ι tvie Ι.ιV Καταγραφή Σύσκεψης: Μια σύσκεψη μπορεί να καταγραφεί για σκο πούς αρειοθέτησης ή μεταγενέστερης αναπαραγωγής. Στο δεξί κάτω μέρος του παραθύρου παρουσίασης, επιλέγουμε την βοηθητική εργαλειοθήκη κι εκκινούμε την διαδικασία καταγραφής. Εν όσο είναι σε εξέλιξη, στην αριστερή κάτω γωνία δίπλα στο Lync Quick Bar έουμε ένδειξη ότι γίνεται καταγραφή και εμφανίζονται τα ειριστήρια ελέγου της: ι+-: ς_onψact VieΙ. V ~ ι Gallery View. Είναι ρήσιμο στην περίmωση που έουμε προσθέσει και νideo στην σύσκεψή μας. Σε συσκέψεις με πάνω από δ'ύο συμμετέοντες, οι ρήστες βλέπουν το ζωντανό βίντεο μέρι πέντε συνομιλητών τους. Αν παίρνουν μέρος περισσότεροι, στο πάνω μέρος της οθόνης τηλεδιάσκεψης εμφανίζεται το νideo 46 COMMUN I CAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡ Ι ΟΣ 20 13

13 των πλέον ενεργών συνομιλητών και οι υπόλοιποι εμφανίζονται με στατική εικόνα: ι,.φ Mgmt Meeting - Open Iss ues (3 Patticipants) - Ll. ιιl 16:56 Γ Χ s;;;pre s en tiίij 'ΙΙΙ.r Μ.ι-~- - 1 ""'/'1 ~ - *"f..,,.,,.}..! c. - ~... Διαείριση Σύσκεψης ι; Από το εικονίδιο των συμμετεόντων κάτω αριστερά στο Lync Quick Bar και από την επιλογή ΑCτιΟΝS μπορούμε να διαειριστούμε την σύ ιέ σκεψή μας, όπως π.. να κάνουμε Mute τον ήο Speaker View. Εμφανίζει την εικόνα του πα- ρουσιαστή ή το ζωντανό του βίντεο δεξί μέρος του παραθύρου: # L'""'' ι.., "'J ~1 0.. ~> ~ (f r. - ~ι ' στο κάτω,.,,."..,., I c. - ~- - " των συμμετεόντων ή να σταματήσουμε το νίdeοτους, νααποκρύψουμεταονόματακλπ. PAR11CIP/ΙN T S I ACΠONS ιt' I ιfj Mute Audience Νο Meeting!M.. Ν ο,ttendee Video... ~t ~ Hide bjames fveryone an Inνite ]Jy .Δ.ttendee ;;] ΓΞJt ~~ Ο 'Β " Content View: εμφανίζεται μόνο το περιεόμενο της σύσκεψης (παρουσίαση, ασπροπίνακας, poll κλπ.) ωρίς εικόνα/βίντεο των συμμετεόντων:.. -~ ~~}- "" ~ C., - " /. Στο επόμενο τεύος Στο επόμενο άρθρο θα καλύψουμε τις πιο σύνθετες λειτουργίες που αφορούν το Lync Online όπως: Ασφάλεια Κλήσεων Ι Μηνυμάτων Σύνδεση με άλλους ρήστες Lync Online εκτός εταιρικού domain (Federation) Σύνδεση Lync-to-Skype Lync Online για κινητές συσκευές Lync Online και MS Office Lync Online PowerShell Lync and the rest ofthe world Ενεργοποίηση-παραμετροποίηση και εγκατάστασητου LyncOn\ine. Compact View: εμφανίζονται μόνο οι 'Β μικρογραφίες των φωτογραφιών των συμμετεόντων σε ένα συμπαγές παράθυρο : Εάν επιθυμείτε το COMMUNICAτιON SOLUτιONS να δημοσιεύσει περισσότερα άρθρα για UC & C κυκλώστε το Νο 47 στην κάρτα αναγνωστών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- Δ Ε ΚΕΜΒΡ Ι ΟΣ 2013 C OMMUNICAτJON SOLUτJONS 47

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1 : Προετοιμασία για την διάσκεψη σας..σελ. Ενότητα 2 : Είσοδος στον λογαριασμό και logging in..σελ. Ενότητα 3 : Οθόνη Επιλογών για τον Guest.σελ. Ενότητα 4: Παράθυρα βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Outlook 2003...7

Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Outlook 2003...7 Περιεχόμενα Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Office Outlook 2003...7 Διορθώσεις, σχόλια, και βοήθεια...9 Λήψη βοήθειας για το βιβλίο και το CD του...9 Λήψη βοήθειας για το Microsoft Office Outlook 2003...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περίληψη... 5

Περιεχόμενα. Περίληψη... 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ U1/Σ.,,, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΗ.Υ.Σ Τίτλος Εργασίας: Υπηρεσίες cloud computing με Office 365: Μια μελέτη περίπτωσης στο ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ Microsoft _ ο φ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία

Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς. 1 Έννοιες Συνεργασίας. Προετοιμασία για Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Οδηγός Γρήγορης Αναφοράς ECDL Online Collaboration, Διαδικτυακή Παραγωγή και Συνεργασία Ο οδηγός αναφέρεται στην εγκατάσταση και χρήση των εργαλείων Διαδικτυακής Παραγωγής και Συνεργασίας. ECDL Online

Διαβάστε περισσότερα

3 Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 141

3 Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 141 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στο Outlook 2007... 13 Τι νέο υπάρχει στο Outlook 2007...14 Ας ξεκινήσουμε!...16 Πληροφορίες για αναγνώστες που χρησιμοποιούν Windows ΧΡ... 17 Διαχείριση των αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

POCKET PC. Οδηγίες Χρήσεως

POCKET PC. Οδηγίες Χρήσεως POCKET PC Οδηγίες Χρήσεως 1 Καλωσορίσατε Συγχαρητήρια για την αγορά του Pocket PC. Χάρη στο μέγεθος και τις δυνατότητες αυτού του Pocket PC μπορείτε να έχετε τις πιο σημαντικές επαγγελματικές και προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Vodafone Smart Chat

Οδηγός Χρήσης Vodafone Smart Chat Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες από το κατάστημα. Το Facebook είναι σήμα κατατεθέν της Facebook, Inc. Οι ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων e:presence

Εγχειρίδιο Χρήστη Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων e:presence Εγχειρίδιο Χρήστη Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων e:presence Έκδοση 1.2 Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με χρήση προσωπικού υπολογιστή 3 Πρόσκληση στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Tablet. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο

ASUS Tablet. Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ASUS Tablet Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο GK10044 Ιανουάριος 2015 Πρώτη Έκδοση Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

3G MOBILE INTERNET DEVICE WITH CALLING FUNCTION 3G ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ. User Operating Manual Οδηγίες Χρήσης

3G MOBILE INTERNET DEVICE WITH CALLING FUNCTION 3G ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ. User Operating Manual Οδηγίες Χρήσης 3G MOBILE INTERNET DEVICE WITH CALLING FUNCTION 3G ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ User Operating Manual Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση: Εμπορικά Σήματα Αποποίηση ευθύνης

Αναθεώρηση: Εμπορικά Σήματα Αποποίηση ευθύνης Εγχειρίδιο Χρήστη Αναθεώρηση: R01 Εμπορικά Σήματα Τα σήματα Microsoft, Windows, το λογότυπο Windows, Windows Media, Outlook και ActiveSync είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων. Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0. Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων. Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0. Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Τρικάλων Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0 Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης Μάρτιος 2012 2 / 17 Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Εργαλεία Web 2.0 Συνοπτικός Οδηγός Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων e:presence

Εγχειρίδιο Χρήστη Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων e:presence Εγχειρίδιο Χρήστη Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων e:presence Έκδοση 0.8 Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με χρήση προσωπικού υπολογιστή 3 Πρόσκληση στην υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Q10 Smartphone. Έκδοση: 10.1. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Q10 Smartphone. Έκδοση: 10.1. Οδηγός χρήστη BlackBerry Q10 Smartphone Έκδοση: 10.1 Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2013-05-10 SWD-20130510082922261 Περιεχόμενα Καλωσορίσατε... 8 BlackBerry 10: νέες εφαρμογές και δυνατότητες... 9 Πρώτα βήματα... 13 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

BREEZE II. Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE

BREEZE II. Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE BREEZE II Εγχειρίδιο Χρήσης GREECE 1/ Εμφάνιση 1 2/ Για να ξεκινήσετε τη χρήση 3 2.1 Φόρτιση της μπαταρίας 3 2.2 Χρήση κάρτας μνήμης 3 2.3 Απότομη αφαίρεση κάρτας μνήμης 5 2.4 Χωρητικότητα μνήμης 5 2.5

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη User s Manual Εγχειρίδιο Χρήστη Αναθεώρηση: R00 (Ιανουάριος 2006) Εμπορικά Σήματα Όλες οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 3.00 του Ekiga i. Εγχειρίδιο 3.00 του Ekiga

Εγχειρίδιο 3.00 του Ekiga i. Εγχειρίδιο 3.00 του Ekiga i Εγχειρίδιο 3.00 του Ekiga ii Copyright 2003-2008 Damien Sandras Copyright 2003-2004 Matthias Redlich Copyright 2003-2004 Christopher Warner iii COLLABORATORS TITLE : Εγχειρίδιο 3.00 του Ekiga ACTION

Διαβάστε περισσότερα

AVerTV 6. Εγχειρίδιο Χρήστη. Ελληνική. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝr

AVerTV 6. Εγχειρίδιο Χρήστη. Ελληνική. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝr Εγχειρίδιο Χρήστη Ελληνική ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝr Όλες οι απεικονίσεις οθόνης σε αυτό το εγχειρίδιο είναι απλώς εικόνες που χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

GPS POCKET PC. Οδηγίες Χρήσεως

GPS POCKET PC. Οδηγίες Χρήσεως GPS POCKET PC Οδηγίες Χρήσεως 1 Υποδείξεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω υποδείξεις. Αυτό το προϊόν δεν είναι φορτισμένο κατά την παράδοση. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart

Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Οδηγός χρήσης Vodafone 858 Smart Περιεχόμενα 1 Προφυλάξεις ασφαλείας...1 1.1 Νομική σημείωση... 2 2 Μάθετε το Τηλέφωνό σας...5 2.1 Όψη του Τηλεφώνου... 5 2.2 Εγκατάσταση του Κινητού Τηλεφώνου σας... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

AVerTV 6. Εγχειρίδιο Χρήστη. Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

AVerTV 6. Εγχειρίδιο Χρήστη. Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Χρήστη Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν και την έκδοση λογισμικού. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

(Για Windows & Mac OS)

(Για Windows & Mac OS) Οδηγίες Χρήσης (Για Windows & Mac OS) Ασύρματη HD IP Κάμερα Εσωτερικού Χώρου Turbo-X IPC-20HD Χρώμα: Μαύρο Έκδοση1.6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1 Επισκόπηση... 1 1.1 Κύρια Χαρακτηριστικά... 1 1.2 Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

we see things your way

we see things your way 72All All in - one we see things your way βλέπουμε τα πράγματα όπως εσείς by All rights reserved 2012 16/July/2012 econnect2all +plus Page 1 econnect2all +plus Page 2 English Version econnect2all +plus

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό Τηλέφωνο G1. Προειδοποιήσεις Ασφάλειας

Κινητό Τηλέφωνο G1. Προειδοποιήσεις Ασφάλειας Κινητό Τηλέφωνο G1 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα