~ m. ω Θ Θ. Solutions, αναφερθήκαμε στις γενικές αρχές που διέπουν τις ενοποιημένες επικοινωνίες και τα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "~ m. ω Θ Θ. Solutions, αναφερθήκαμε στις γενικές αρχές που διέπουν τις ενοποιημένες επικοινωνίες και τα"

Transcript

1 Άρθρο τωv Διαμαντή Ε. Παπόζογλου e-maii/lyπc Οπ!ίπe: biz και Παναγιώτη Κ. Κοσμά ΜΕΡΟΣΒ. όρος Unified Communications (UC) αναφέρεται στην ενοποίηση σε μια κοινή πλατφόρμα, όλων των μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας που ρησιμοποιούνται από ο έναν ρήστη για επαγγελματικούς ή προσωποκοινωνικούς λόγους. Στο 1 ο άρθρο της σειράς που δημοσιεύθηκε στο τεύος 85 του περιοδικού Communication Solutions, αναφερθήκαμε στις γενικές αρές που διέπουν τις ενοποιημένες επικοινωνίες και τα εργαλεία online collaboration που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιειρήσεις. Εξετάσαμε ως παράδειγμα εφαρμογής το Lync Online της Microsoft και τις λειτουργίες presence και instant messaging που διαθέτει. Τον παρόν 2ο μέρος πραγματεύεται δύο πολύ ρήσιμες λειτουργίες του Lync Online για την καθημερινή μας εργασία: τα Lync νoice/νideo calls και τα Lync meetings Lync Online: Voice/Video Calls Με τον ίδιο τρόπο που εκκινούμε και τα λοιπά με άλλες λειτουργίες UC ανάλογα με τις ανά γκες μας: εργαλεία UC, αν επιλέξουμε το σύμβολο του ακουστικού Ι νideo κάμερας στο Lync Quick Bar είτε στις επαφές μας στο Lync, είτε οπουδήποτε μας εμφανίζεται μια επαφή, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια φωνητική συνδιάλεξη ή τηλεδιάσκεψη (click-to-call) και να την εμπλουτίσουμε What'shιιppeningtoday?.. Av~ilable "" ~ m Διαμαντι1c Παπάζ οyλο υ SetYourlocσtion "" fincl$om eor1e ~ GROUPS sτatus RELA11 HIPS NEW ~ Faνoriles ω <> Ρ ~ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -?>ΕΚΕΜΒΡ Ι ΟΣ 2013 COMMUNICATI ON SOLUTIONS 35

2 t.... ~lgno ~ Χ ~ rι-e. ι ~ ~. ~~~7 ~:~n~~: ~ ~!>.. Φ ~:~~:::.. 1 ~:,~ :~:~.:~k~~~~:όό :~ ιunl Deltt~ F:tply Rι:~lly f of"on3 d~ Dτ~ mfmιιl Ν(κ~(!ω~=η( τες επιλογές την αντίστοιη διεργασία: R"μond Quιd< St~ρ1 E tlιt>ng Layer Οn 2013 Conferenα:. <niok(qjoteγ\e'. L ayeτ Οι 1 c confercn<e :15 ιayet onct νls ιtl ayero n e. g r 3rd Data Center lnfrastructures Networkιng & Servιces Conference Με τη ν επ ιλογή της λειτουργίας φωνητικής κλή _ StartR.~cording.M<ι n<j g e Rttordιng~ lm Iext Oiφlay Size ~ f) Lync!::!elp σης, στον συνομιλητή μα ς θα εμφαν ι στεί ένα παράθυρο pop-u p απ ' όπου μπορεί είτε να αποδεθεί την πρόσκληση, να την απορρίψει, να επιλέξει να απαντήσει με lm ή να θέσει την κατά σταση διαθεσιμότητάς του σε «μην ενολείτε, (DnD): Επιπλέον λειτουργίες για βιντεοκλήσεις Επιπρόσθετα της φωνητικής επικοινωνίας, οι συνεδρίες Lync Online επιτρέπουν την ρήση high-definition νideo ανάλυσης μέρι 1 080p με δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ποιότητας επικοινωνίας στο διαθέσιμο εύρος ζώνης. Η λειτουργία βίντεο υποστηρίζεται τόσο σε διμερείς όσο και σε πολυμερείς συνδιασκέψεις. Η μετάβαση από απλή φωνητική σε επικοινωνία με βίντεο (και το αντίστροφο) είναι εφικτή κατά την διάρκεια της συνδιάσκεψης. Η εμπειρία ρήσης μιας βιντεοκλήσης ενισύεται από το γεγονός ότι το Lync ακολουθεί για Κατά την διάρκεια μιας συνδιάλεξης μπορούμε την κωδικοποίηση του Video το πρότυπο Η.264, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία αναλύσεων και να επιλέξουμε σίγαση για το μικρόφωνό μας κάνοντας κλικ στο σύμβολο του μικροφώνου: καρέ/δευτερόλεmο με μικρότερες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης από πρωθύστερες τενολογίες.. ιιl 0:2 4 Οι αντίστοιες λειτουργίες για βιντεοκλήσεις διατίθενται από εικονίδιο της κάμερας στο Lync QuickBar:!Ή... Μπορούμε να προσθέσουμε νideo σε μια συν- ' διάλεξη που είναι σε εξέλιξη ή να ξεκινήσουμε εκ νέου μια βιντεοκλήση. Οι λειτουργίες της βιντεοκλήσης είναι ίδιες με αυτές μιας φωνη Επιπλέον, μπορούμε να εγγράψουμε σε αρείο τικής κλήσης (προσθήκη, αφαίρεση συμμετετην συνομιλία μας επιλέγοντας από τις πρόσθε- όντων, mute, recording κλπ.). 36 COMMUNICAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

3 Επιλογή Προβολής Κατά την διάρκεια μιας βιντεοκλήσης μπορούμε να επιλέξουμε την προβολή του βίντεο σε ξεωριστό παράθυρο (με την δυνατότητα gallery νiew αν έουμε παραπάνω από έναν συνομιλητές): ι,.φ Κατ φ (ν α Κ9::ανιά :ο: - r1 '''' 4:14 6 απαιτείται η ρήση ενός συνδυασμού μικροφώνου Ι ηείων στον υπολογιστή ή στη συσκευή ειρός μας. Για να ρυθμίσουμε Ι ελέγξουμε τις ρυθμίσεις των συσκευών ήου επιλέγουμε τις ρυθμίσεις στο κεντρικό παράθυρο του Lync.. ~ Client: [ Fit1d soroeone m ) {) τ Ρ] Ρο ρ out the νideo ga llery I Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε Full Screen View για μεγαλύτερη εικόνα: Στην επιλογή Audio Deνice ορίζουμε τις συσκευές αναπαραγωγής κι εγγραφής ήου και το επίπεδο της έντασης των σημάτων μας: lync Oρtions r,..lfι'. Κατερίνα Κεαγιά -!:].ιιl r,..lfι'. -,.., I FLJII S σeen View GenerN Pe r ~c:ιι"l<11 ConlδCI S Stδtu ' ΜyΡιcαι e '"'"'"' Alooi Lίsl Anι;ιιone t &ld sαn:ι, f-ffljι!.ι.; Vd!ou~a Ae5"νίlg Recoι!Wιg LyrcM~ Audodeνice Select t~ dew:e yoo ww teι U$6 fer &Jdlό (~: ~ Q ~~::~~~ ~ $ewρ Custorrizeyoιrdevice c({ji """"'!""""''(R... okh~t>def.-.-1 ) ο ~ rf!... Micro:ιι::ιhone I M'crΦ"ιone (CISco V T Cδn'lefa 3) -3 ο -==:J ~ RinQef' Sρeδk.ers{Re.!ιt:ek H QhDιef'inbcrι Audio ) ο ~ Se.tonaδtΎ~ αλλά και να aπενεργοποιήσουμε τη ζωντανή εικόνα, επιλέγοντας από παράθυρο της βιντεοκλήσης το εικονίδιο της κάμερας και στη συνέεια αν θα σταματήσουμε το δικό μας νideo (αλλά θα συνείσουμε να βλέπουμε των άλλων) ή αν θα τερματίσουμε το βίντεο γενικά (αλλά θα συνείσουμε να έουμε φωνή): ΑΙ:ιο ι ιrιο:,ι U"'rtU:el'lhffimyphonerirψ Steοιιυd ιο plδyb(x:k f,t Ab.o~eιeoaudo~ ck. l'kenaνalable ~~~ ι1 Για γρήγορες επιλογές και ρυθμίσεις μπορούμε να ρησιμοποιήσουμε και το σετικό εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία του Lync Client: ι,.rιι Κση:p (να Κ ιαγt.ό :d; - Ll. ιt 0: ,,J Diamantis Papazoglou - Available- S kγpe Panagiotis Kosmas. Pre set1ce ut1l:t1owt1 r; PC Mic and Speakers Yo ur computer 's default setup,f!,udio Devi ce Settir1g s I t! '/ "Β Ρύθμιση της πηγής νideo Ρύθμιση των συσκευών ήου Για την διεξαγωγή. φωνητικών συνδιαλέξεων Για τον διαμοιρασμό του δικού μας ζωντανού βίντεο σε μια διάσκεψη, απαιτείται η ρήση μιας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- Δ Ε ΚΕΜΒΡΙΟΣ COMMUNICATION SOLUτιONS 37

4 κάμερας στον υπολογιστή ή στη συσκευή ει - Ρυθμίσεις Καταγραφής ρός μας. Για να ρυθμίσουμε I ελέγξουμε τις ρυθ- Για να ρυθμίσουμε την ποιότητα με την οποία θα μίσεις της κάμεράς μας επιλέγουμε τις ρυθμί- καταγράφεται μια βιντεοκλήση και την τοποσεις στο κεντρικό παράθυρο του Lync Client: u I Find sorrιeone... _ ) (} τ Αν η προεπισκόπηση εικόνας εμφανιστεί σωστά, η συσκευή μας είναι έτοιμη, αλλιώς ελέγουμε την σύνδεση και τις λειτουργίες της. Αν θ έλου με να βελτιώσουμε κάποιες παραμέτρου ς στη ν ε ικόνα, επιλέγουμε το μπουτόν "Camera Settings" και προβαίνουμε στις ό ποιες αλλαγές που έουν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα που βλέπουμε : θεσία που θα αποτίθεται, επιλέγουμε τις ρυθμί- σεις στο κεντρικό παράθυρο του Lync Client: ιι I Fιnd 50meone Επιλέγουμε Recording και ορίζουμε τα επιθυμητά : lync - Oρbon $ Gener~ ρ~ """" Conlec:ts Lι11 SιδW ~ MyPιclιx e """"' Lynι.:recordngs ~to : C:\User s\diaιαιlnl:is\v.deos\lync Reα:ιtdngs fhethlιjler ιtιe r es"cιlutiα'ι, the l δi'qer the flle sι zιι. --..ι)~ Q τ flrowse.. lync Options AuόoDovice VrdeoD eνιce fje5ι~... Ίg - S ι et us "'"'" G e neιal Pe ι oonal MyPicture.. Aingtooesδnd S~ Aι.ιdioD eνιc e Fie S.wing Aecαdinςι ; lync M eetinςp Videodeνic:e SelecttheCM'Iel"δyouw<Y\ttouseforνideoaι!ls: rc;;ντc-<113 Videosettt.Qs J Croρ δnd cen:er my νideo in roeetf'ιgs Αν δεν είμαστε σίγουροι για τις επιλογές μας, μπορούμε να αφήσουμε τις προρυθμισμένες τιμές ή να επιλέξουμε τις αυτόματες ρυθμίσεις: Properties Video Proc Amp I Camera Conlrol j Brightness Contrast Saturation Sharpness White Balance Bac i<jight Comp Gain Auto fϊ28 Γ ~ Γ r-- Γ ιzs-- Γ r--- ~ Γ r-- Γ J f'9'920 Ρ" J ~Γ ,J ~ Γ Γ Powerline Freqυenc y J60 Hz :ΞJ (Anti Flicker) Default ο κ Cancel "'ply Συνδιασκέψεις Lync Audio και Video με πολλούς συμμετέοντες Το Lync Online παρέει την δυνατότητα για διεξαγωγή μιας συνδιάλεξης/συνδιάσκεψης με πολλαπλούς συνομιλητές. Οι συμμετέοντες διαθέτουν αποτελεσματικά εργαλεία για την διαείρισης της ποιότητας και του οmικού ελέγου, αλλά κι ευελιξία στην προσθαφαίρεση συμμετεόντων (π.. προσθέτω έναν συμμετέοντα με απλό drag-n-drop του ονόματός του στην διάσκεψη). Για να προσκαλέσουμε επιπλέον συνομιλητές σε μια συνδιάλεξη, επιλέγουμε από το Lync Quick Bar που εμφανίζεται κάτω από το την εικόνα του συνομιλητή μας την σετική λειτουρ- 38 COMMUNICATION SOLUTIONS Ν Ο Ε ΜΒΡ Ι ΟΣ- ΔΕΚ Ε ΜΒΡ Ι ΟΣ 2013

5 γία και από την λίστα των επαφών μας διαλέ Lync Online: Meetings γουμε τον/τους πρόσθετους συνομιλητές: Ένα από τα πλέον ρηστικά εργαλεία του Lync Online είναι η δυνατότητα να συνεργαζόμαστε ucc ~ Κατερ ίνα Κεαyιά :σ: - L] Χ ~~! 0:16 PARΠCIPANTS εξ' αποστάσεως και σε πραγματικό ρόνο με συναδέλφους και συνεργάτες μας. 8 Διαμαvτήc:: Πσπάζοyλου 8 Κατ~!ρivα Κ~αyιά ln~te More People lnνite by Name or Phone Number Choose a coot;:ιct or type a name or phone ι1umber. " ~ ~ 1!!1 " ~ ο 1!!1 Έναρξη μιας σύσκεψης Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια σύσκεψη άμεσα (ad-hoc) επιλέγοντας Meet Now: δ> it!"' lync Eile: Meet Now Iools: l:felp What's happening today? u Διαμαντιjc; Παπάζοyλου "' ''~'"'"'""''"'"' "'" Q.Δ.vailable,. Set Your Location......:;~ m [ f ind someon e LoGksltke you'retheonly oneonthe call. Paι1agιotis Kosmas Offlιne ΊΙ1ο u ιs Sγste ms architect 8... ια Κατερίνα Κεαγιά.!n 'call Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε εξ ' αρής μια συνδιάλεξη με πολλούς συνομιλητές (conference call), επιλέγουμε από τον κατάλογο επαφών μας τους ενδιαφερόμενους κρατώντας το πλήκτρο control πατημένο, οι επαφές αλλάζουν ρώμα. και στη συνέεια να προσκαλέσουμε τους συνομιλητές μας: r,.φ :i:iι ic:;~.. ι o:2s PARHCIPANTS ~ ACΠONS Στην συνέεια με δεξί κλικ πάνω σε όποια από τις επιλεγμένες επαφές ξεκινούμε την συνδιάλεξη: Looks like you're the one on the call. Presenters (1) 8 Δ ι α μ αντή <; Παπάζογλου \. ~ ~ φ lyn< fi!e.meetnow Iooi! ]::ielp 'Nhat's h~ppenιng OOday? Διαμαντής Παπάζογλοu Aν a i l abje τ - 1:1 )/ In~te More People Offκe "' ~..; II21 fl/}d ;omeon~ (> Ρ Φ 1'8... GROUf'S sτaτus. RfLAΠONSHIP S NEW "*Faνorites: il. Panagiotis Kosn1as - Offlιne 7 houιj IA Κατερ!να Κεαγιά Aν ~ι13ble Ν!κοc; Ιωαvvίδης Prt~tnct unl. no'iiio'n Dιamar1trs Papazoglou - A~ιlιblt- ~w~.ι OtherContcιcts(2/4) Dιamantιs Papazogl ou tι.νι l~blt <;ιoy'f't k.l'_ Panagi o t.ιs Kosmas Prtstnce_un~nσwm ~.:.. $to\d3njm \. ~art;,conferenc e.c.~i I 6 Sl:~rtaVidecιC~II ~ σ Send an.tm~ il M ess~ge ~ ~ ί.\ Sched ιι[ e ~ M eeti n g ι,.~ Co ρ :i Find Pt~ ~.;QUj Corw e rsδbon5 (ρ_py C o nω ct TG Bem~ fro m Conta<b li~t!ag for Status Change Akrt:s Ch~!!g t Privacy _Rel atιonshφ Η άλλη εκδοή είναι να οργανώσουμε εκ των προτέρων μια σύσκεψη. Για τον προγραμμ ατι σμό συσκέψεων που θα λάβουν ώρα σε μεταγενέστερο ρόνο υπάρουν δύο δυνατότητες : Α. Με δεξί κλικ πάνω στην επαφή που μας ενδιαφέρει, επιλέγουμε τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης (Schedule a Meeting): ΝΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ Δ Ε ΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUN I CAτi ON SOLUTIONS 39

6 lync ί:] Η ίδια διαδικασία. μπορεί να διεξαθεί και απ ' file.meet Now Iools J:ie!p \ιi/f1at's happening today? Δι αμαν τή ζ Παπάζοyλου ευθείας από το ημερολόγιο του Outlook μέσω του outlook plugin: μέσω της επιλογής New u find someone Ava ιlab!e "" Set Your Loc;:ιtioι "" GROUPS STl\TUS REL.llηONSHIPS I<JEW ~ Faνor i tes φι Ser1d an!μ lιlι (..(;all Panaqiotis Kosmas- Offlιne 9 hour> Start a \!ideo Call nce unknown Lync Meeting μπορεί να γίνει ο προγραμματι σμός της σύσκεψης και η πρόσκληση συμμετεόντων (λειτουργεί με το τοπικά εγκατεστημένο outlook, όι με Outlook Web Αρρ): $ ~ i3 '.i;..,.ι ορι, z C l<ndoι ιlόιm ""ιli'popo:ι>glou.. Ι-ΙC ΜΕ SHJOΙReaM ~:ER VIEW AOO!NS. b... Qu~Qσι r r; ~.; ~ r.ι r.:1 [3 Α Ρ m.; ~ ο α ΙΒ ::1 ' :.~ N...,.l}""'\< Todoy Ntxt 1 Ο "Υ W<><l Wt< ~ M<><>th 5c ~ d...ι. Opon ColonOιr ε-mo.l Sh PubiΙ<h Cιl ndor App~rnlι"ιnι Mtot.ng Itom ι M"ting Ooy> Voιr:w C>i n dιr Gιο"ρ' Cι l < n d., Co l ιndιr Dfi lo n Ptιmi!Mn1 < Μο.ί~Ψι>ι<>\Ζ8 1 ) > U το lf Γ!fΠΑ Ι:Α 1('1' 4 2 ~ 8 Δε κε μ βρίου 2013 Tod"J C)Tom6trOW ~ Fι48 - ω r ι <f'j " f.ιιιhρ<ορ; ]Addr<,llόόlr,.. 1i:i Send αrι f.maillv1es5age Ci :fe11ng INSER~ FO=~ REWW " ι,..φ Fιnd Previou1 Conversations CQpy Contact Τ ο f'- Eemove from Favorites Bemove frοιη Contacts List Iag for Status Change Alerts Chanψ:: Privacy Relationship._ ~ee Contact Card 5ence unknown ira [3Appooolm<m φ ο e ~ ~. ci1sc.h~dιri Ι nga>ιι~tδnt Joιnlyn< M~ttιng Onlιn~ Mtttlng Meebng Opbonι M~~ting Note> I λct.ions Lync M~tting T~ιmVι~r Meeting Noffs λt:tende~ι ι 0 You h~n't,~ntthi ι m~~ting inνitιtιonyh. Fram dι6r~aι)tj;;j)papιzooιoιr.biι I Subjtct Ly n c M ~ f ti ng ΠφΗ/ 1 2!2013 [3 1 1.;00 ΙΙμ Πιμ 1 2/ 1 2/201J (3 11 :30 ΙΙΙλ [Q~ ~~~~~n L;. ο Optιol'll ι T~gs Room Finder ~ Δυ>tι.ιβριος2Q13 Μ fρ f( Πι Πα Lά tαι ιj1] Η 14 l S β ~ 2J Hir 8Poor Choost 31'1 ινιll!bl~ room Μας ανοίγει ένα παράθυρο από το ημερολόγιο του outlook, όπου μπορούμε να καθορίσουμε τις λοιπές παραμέτρους της σύσκεψης και μας ~ Join Lync Meeting ΝοΓ!e )<tq.cδl e ndar Del~te QForwJtd. δίνεται και μια εικόνα για τις διαθέσιμες ώρες διεξαγωγής της (οι προτεινόμενες ώρες διεξαγωγής ενημερώνονται αυτόματα από τους λοιπούς προγραμματισμούς του μας): JNSERT FORMATTOO REVIEW Aρp o ιntme nt $chedulιrrg lync AHistιnt Ο You h1~n't s~nt thi1 m~etιrιg ιnνιubon yet. Meetιng ημερολογίου Reνιew UC for SMB technologιes - Meetιng 1!1 - ι::ι Lyr~cMe.. ΜtetιΠΙΙ-~.o.tterιdttl :Z 8 θusy l Sminutes Options 0Recurrenn ~ T i m~zontj ~;, Roomfιnder ι.., Q. Catt~orιze ~ Ζοοω fιg1 Room Finder ι 11:811nμ - ΙΙ :30nμ Noconfll ctί ΙΙ :38 nμ - 12:00μμ Νο ~onfιiι:t: 12:00μμ :30μμ Noconflicti Αφού ολοκληρώσουμε την συμπλήρωση των πεδίων και επιλέξουμε αποστολή, ενημερώνονται οι συμμετέοντες μέσω και δεσμεύεται η αντίστοιη ρονοθυρίδα στο ημερολόγιό μας. (ι! '11 SιrbJ~ct '~ -birj Revιew UC tor SMB tethno l ogιes Lyrιc M e~tlng f ιr4/ 1 2!2013 CiJ 6 :0 0 πμ ~ Δο:ψβριος2Ο l3 &. rρ τι nι na J:ά tαι 2 3(ilS 6 7 ' ι 9 2σ Αντίστοια, γίνεται ενημέρωση του ημερολογίου των συσκέψεων του Lync Client: rιτ~12/20η BJ 8:)0ΙΙ J..L Fιιr 8Poor lync ί:] Agenda ι Current tech status 2. Market trends 3. Solutions.. Our offering - SWOT 5 Co n c lu sio~.i i (hoose ιn ΙΙΙΙιiΙ~ble room [ None Suggesttdtlmts: Wl1at's happening today? u Κατερίνα Κε αy ι ά Available...,. Set Vour loι::ation...,. Β : JΟ ιιμ -!:ΙΙΙ ιι μ ''I TODAY ιm D~niiS Pilp.ιlOQIOu IS now COnnHt~CI t O fo!ii βuιkj~y 11:00 lvlgmt lvleeting - Open Issues πμ Ends 11:30 πμ (lync Online) 40 COMMUNICATION SOLUTIONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

7 Η εκκίνηση της σύσκεψης μπορεί να γίνει είτε ρόνου από αυτό : μέσω του link που εμφανίζεται στο σετικό calendar appointment: Lync Web Scheduler t.κψαντηc:rιιmiι<ονι.οο ~ I 'Ηοδα; Start tirne I Π ψ 12/12/2013 L- -~c~~ ~~j End time Γnεμ 12/12/2013 Γεvικ6 ~,~:,~::;-~~""'1'"'"'"". -7 Join Lync Meeting Ώρα ουοκεψηc; ~ ΨX \lli:m~6'"~' Πp()σβαση και nαρο υ οιαστ[ (, ~η«> ::11 = ίξj ~ ;j 3 ή με την επιλογή του σετικού Lync Client Meeting appointment και σύνδεση στην συνδιάσκεψη με δεξί κλικ (Join): Πr~ιr.:""'~""''*"""""" ''\k~i'<>~~''"'"'., [Ξj!: υμμαεονη:: c. καt ηοc ""~""' ~"'-""~""~ 'f'"αfo.>w>' ~'i.) u τοd.δ.υ..;;j m 11:00 rv1 grηt rv1 eeti ng - Open Issues πμ Ends 11:30 πμ (Lyηc Online) -!:) -.. Αφού ολοκληρώσουμε την συμπλήρωση των πεδίων και επιλέξουμε αποθήκευση, μας κοινοποιείται ο σύνδεσμος της σύσκεψης για να τον αποστείλουμε π.. με lm Ι στους ενδιαφερόμενους (δεν γίνεται άμεση αποστολή απότονweb Scheduler) : Ξεκινά το εργαλείο συσκέψεων του Lync και αναμένουμε την σύνδεση των υπόλοιπων συμμετεόντων: t,.flii(mv>r<>t i M(lP tthoιp>~\) :ι:.~ - σ ιj1l MgmtM«t>ng-Opon],:.ι.,(1P tt cιp nl' ) ρ; - ~ Λεπτομέρειεc: σuσκεψηc: Η vέα σύσκεψη δι]μιουργ ήθ ηκε. Αντιγράψτε τις λεπτομέρειες της σύσκεψης στην πρόσκληση που στέλνετε στους συμμετέοντες. i Συμμετοή σε σύσκεψη Lync httι;>s:/lmeet.lyπc.con1/dρaι;>azoglou - 12aρazoglou/diamaπtis/AORM9LKL ΟQώτπ σύσκεψn Lyπc Φ 'e Φ '8... Β. Αν ο ρήστης δεν διαθέτει Οutlοοk,μπορεί να ρησιμοποιηθεί το online εργαλείο Lync Web Scheduler (https://sched.lync.com/) που βοηθάει στον προγραμματισμό και την πρόσκληση των συμμετεόντων. Ο Web Scheduler λειτουργεί ανεξάρτητα από τους όποιους προγραμματισμούς έουμε κάνει στο ημερολόγιο του Outlook και δεν αντλεί πληροφορία διαθεσιμότητας Τόσ ο ο ι σ υσκέψεις που έουμε προγραμματ ίσ ει από το ημερολόγιο τ ου Outlook όσο και αυτέ ς που έουμε προγραμματίσει από τον Web Scheduler εμφανίζονται στην επιλογή 'ΌΙ ΣΥΣΚΕ ΨΕΙΣ ΜΟΥ" του Lync Web Scheduler (αλλά όι το αντίστροφο - οι συσκέψεις του Web Scheduler δεν εμφανίζονται στο ημερολόγιο του outlook) : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUNICATION SOLUτiONS 41

8 Lync Web Scheduler ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΙ ΜΟΥ Collaboratιon Solutιon Pn~sentatιon lψifbili!i I Lync Quick Bar στο κάτω μέρος του παραθύρου της διάσκεψης και από την επιλογή presentation monitor (το εικονίδιο της οθόνης): ιs!j Mgmt Meeting - Open Is PRESENT ΟΝΕΝΟΤΕ I AΠACHMENTS f 1ληρr..>ΟρlΕC, )l'j_ιlll f1uι """' ~'~.,...,.!>.:...,, ~...!. ιιl 5: IJ lfj Q t::ιι Moniton P_ι: imory ~econdaty Prog_rarη Monitor Monitor α~ C4 D i P.ower Point ~hitebo21rd Ρο [Ι Q&6 OρCl Π\ 1ΚFψης Οι προσκλήσεις σε σύσκεψη του Lync μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε να περιέουν κάποια επιπλέον στοιεία όπως το λογότυπό μας, μια συγκεκριμένη δημόσια διεύθυνση URL, κάποιο ενημερωτικό κείμενο ή κάποια σύνδεση σε άλλο ιστότοπο με ενημερωτικό κείμενο. Η παραμετροποίηση γίνεται από το κέντρο διαείρισης Lync της online υπηρεσίας που διαθέτουμε. (] Office365 OuΙiook Ημερολογιο Χρήστες Τροφοδοσια ειδfισεων Sky[)ιινe Τοποβεσ!ις Διαι/ριση '"' Διαμαvιηc Πcmά(oyλou "" Κέvτρο διαείρισης Lync Μπορι:ilt\101'\ρΟΟα:ρμόοτΙl>ι;ΠpοσοWjσ>ιςσι:~ψητοulynr.wοπναο:<W:ιτπουunι;~ςmuορνΟ\I<(η.ιΟiι Χpησης σας, ΜΙΙορι:iτf -..;ι προσθtσιπ tοδ!κο οαι;:λοy(mιιιο- Μ\1ορ;ιiτι 'Jα avιικαrαστηοεπ TIJ'I nροαι<λιr,.ο::νη διι:uθwοη URL για την t.mοο"!ήρlξη σvσ~tψιwv τ ι;m lyroι: ι,οε τη διciθιr;αη URt της wnct!ιcσ ιw; web vτιοστηp.~ς τοο ορyανοσμο(> Εταιρε!α σαι;,. εάνέ;t,ιπ. Μποpεiτt Ηιiσικ να πpοσθtσπι vομιι<ι.ς αιωποιήοι:ιςιυθομ..ννπαp{ονταςτη Μπορούμε να μοιραστούμε με τους συνομιλητές μας όλες τις οθόνες του υπολογιστή μας ή επιλεκτικά την κύρια ή την δευτερεύουσα οθόνη, μια εφαρμογή που τρέει, μια παρουσίαση PowerPoint, έναν ασπροπίνακα, να διεξάγουμε ένα poll, να εκκινήσουμε μια διαδικασία ερωταπαντήσεων Q&A, να μοιραστούμε αρεία και σημειώσεις OneNote. Ας δούμε μερικές από τις πλέον αρακτηριστικές λειτουργίες: Διάσκι:ψη με κλήση σύνδεσης Πρόσκληση σε σύσκεψη τοιtοθtσ\α 'ffl'b που tι:ι ιnιης ω;; ftλιιpοφορίtς ι\ σuμπφιλσ μ βάvοvτω.: τ ο ιu:ίμ ινο tmto.>θ!ictt. 0'1"'1>' τφόσ,.ληση σε σ\ισι<ιψr}. Μάθηt πφισοόηρα &ηιθuνοηurιλογόrunοu Ασπροπίνακας: Εμφανίζεται ένας λευκός ώρος σε όλους τους συμμετέοντες, όπου μπορούν να σεδιάσουν ελεύθερα, να γράψουν κείμενο και να κάνουν copy-paste εικόνες: Εργαλεία Παρουσίασης & Collaboration ιr.-... m 6ιιι-'*"ι"'.w.t<>fλ... ι 8 ~οτι~ι<οr r>"<'\" ό' \. <> ιι Πέρα από την ρήση Audio Ι Video Ι lm, κατά την διάρκεια μιας σύσκεψης έουμε την δυνατότητα να διεξάγουμε εργασίες διαμοιρασμού εγγράφων Ι εφαρμογών Ι του υπολογιστή μας και εργασίες collaboration. Αυτές οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες από το Ο 'Β COMMUN I CAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

9 .φ ucc PowerPoint Presentation: σίασης, είτε να την ξεφυλλίζουν με δικό τους Μας παρέει την δυνατότητα μιας κανονικής ρυθμό και να ξαναγυρίζουν στην ζωντανή ροή παρουσίασης PowerPoint: όταν το επιθυμούν:. 34,06 τ.r.. av.,.,p,.,.,\ttr JI 33SO PrMtι=!yv.o wo ngcomρanypt o ι e nmio!'ipptx Ρ ι What we do liί Ερωτηματολόγια (Polls): Παρέουν την δυνατότητα στον παρουσιαστή να διεξάγει ένα σύντομο multiple-choice γκάλοπ μεταξύ των συμμετεόντων και να εμφανίσει τα ~ SUDf 1 Of 14 ~ <>τo THUM!!NAllS i=. NCTES Φ Ο 1'8... Για την αλλαγή των slides είτε κάνουμε κλικ πάνω στην τρέουσα προβολή, είτε ρησιμοποιούμε τα βελάκια κάτω από την παρουσίαση, είτε ενεργοποιούμε την προβολή μικρογραφιών (thumbnails) κι επιλέγουμε το slide της αρεσκείας μας. Παρέεται η δυνατότητα πρόσβασης στις σημειώσεις των slides (notes) καθώς και σε εργαλεία για σημειώσεις, υπογραμμίσεις, laser pointer κλπ. (Annotations): ~l 2 I ~.. f I' I. ',..;. ::::: i r.;j "... I ~ αποτελέσματα ζωντανά στην οθόνη. Είναι ένα ρήσιμο εργαλείο για να διατηρεί το ενδιαφέρον των συμμετεόντων εστιασμένο σε κάποια καίρια σημεία και να αντλεί άμεσα πληροφόρηση για την αντίληψη που έουν οι συνομιλητές μας για το συγκεκριμένο θέμα: Η έναρξη του poll γίνεται από το Lync Quick Bar στο κάτω μέρος του παραθύρου της διάσκεψης, και από την επιλογή presentation monitor: PRESENT! ΟΝΕΙ\ΙΟτΕ AΠACHMENTS ι,.φ Mgmt Meeting - Open :ο: -!:] Νο one i~ pre~enting... ιιl 5:09 01 [1,1 lfj c:;j ~11 Monitor~ Prim<~ιy ~econd::ιrι Program Mon;t, rnj. α~j ι:::4 ο ~ fowerpoint ~hiteboard Ρο!Ι Q & Δ 1' Συμπληρώνουμε την ερώτηση που θα θέσουμε Οι συμμετέοντες έουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την κανονική ροή της παρου- καθώς και τις πιθανές απαντήσεις, ο ρωματικός κώδικας μας βοηθάει στην καλύτερη αναπαράσταση των αποτελεσμάτων: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUNICAτiON SOLUτiONS 43

10 Edit Poll Que5tίon: Πω ς σας φαίνετα ι η λύ σ η μ ας UC for SM B5? Σημειώσεις (Notes): Κατά την διάρκεια της σύσκεψης μπορούμε να διατηρήσουμε ένα σημειωματάριο OneNote για κοινόρηστες σημειώσεις κι ένα για προσωπικές μας σημειώσεις : ΠΑΡΟΝΠΣ (2) Ο ΝΕΝΟΠ (1) ΣΥΝ Η ΜΜΕΝΑ ~================== ~================== ~===================. L Κοινόpηστ1ς σημειώ σεις Qι σ η με ι ώσπς μου ΟΚ ] Ι Ca ncel Ση μη ώσης 1Φ. Διαμαντής Παπάζογλου Meeting Notes- 3/ 1... Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εμφανίζονται άμεσα σε όλες τις οθόνες των συ μμετεόντων: Πωc οαc: φαίvηαι η λύση μαc UC for SMBs" Διαείpιση σ η μειώσεj,ιv Για το κοινόρηστο σημειωματάριο επιλέγουμε ποια σελίδα σημειώσεων θα μοιραστούμε ή δημιουργούμε εκ νέου μια σελίδα σημειώσεων: ' Choose Notes to Share with Meeting ~ J ' Φ Ο 8... Συνημμένα (Attachments): Κατά την διάρκεια της σύσκεψης, μπορούμε να μοιραστούμε με τους συμμετέοντες αρεία που τα προσθέτουμε ως Attachments μέσω της εργαλειοθήκης παρουσίασης (presentation monitor): P ~H( Nr (S} I ~~ ι t ι - ~-~~ ΟΦ Ο t Eick a page fo r notes, or pick a section and a new pag e will be cre ated: f J ι Recent picks ΑΙΙ IΞJ Quick Notes Sl1ared Notebooks - ΕΙ : Diamantis's Notebook (Diamantis' s Notebook) Quick Notes D OneNote: one place for all ofyour note s D OneNote Β asic s D Meeting Notes - 3/12!2013 Only people who h ψe access to the noteb ook will be able t o use the notes. Checf: whq h>:s <ιccess tq the selecteo note book I New Notebook... j I ο κ I I (ancel I \ 44 COMM UNICAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

11 Αυτή που επιλέξαμε εμφανίζεται στους συμμετέοντες. Στις σημειώσεις περιέονται και τα αρεία που μοιραστήκαμε με τους συμμετέοντες, καθώς και μια αναφορά για τις παρουσιάσεις PowerPoint που έλαβαν ώρα, ώστε οι συμμετέοντες να έουν πλήρη καταγραφή του γίγνεσθαι: ι:tj., o~, ι~gtt : ~n ι" «fm IΙ ofy<>ur """'. ""' "'"'' ~τι,.;nιrn<>;ny.ι ~o ~JJ Diamantί s' s Notebook... QιιΙ<;kΝ<>"" Μόλις. ακολουθ~σου.ν το σύνδεσμο, να εισαγουντο ονομα τους: () ζ' liii " -~..- Μ ~ i+ ft>'«!o< "'""!'l:ti!ioii i:! ucc καλούνταl I J-_. l:/" Q ~ - ρ* s.tt!'f J """ if ~ LyncWebApp " OneNote: one place for all of your notes OJw<NoJ '"'"'' ~!~ ><~ /0<.. υl f O Μ<.."'9 fhω JJU/;ί6B Συμμετοή στη σύσκεψη Εισέλθε τ ε εόν είστε ρήοίης του Office 365 Notes ') ~ ~ r::j ο :..:. C! ι:, ~,...ι:ι,,,η, ;,,~ Share wi'th anyone Κατά την πρώτη ρήση, θα πρέπει να εγκαταστήσουν ένα Actiνe-Χ plug-in για την επικοινωνία και τα ειριστήρια του client: Άλλες λειτουργίες του Lync Online Υποστήριξη εξωτερικών ρηστών (μέσω Lync WebApp) Εφόσον επιθυμούμε να προσκαλέσουμε σε μια σύσκεψη συνεργάτες που δεν διαθέτουν λογαριασμό Lync Online ή είναι εξωτερικοί και δεν υφίσταται διασύνδεση με το δικό μας Lync domain, η συμμετοή τους είναι εφικτή μέσω του Lync Web App. Οι ρήστες αυτοί μπορούν να συμμετέουν αφού πρώτα εισαθούν σε μια εικονική αίθουσα αναμονής απ' όπου ο παρουσιαστής αποφασίζει αν θα τους επιτρέψει την πρόσβαση στη σύσκεψη. Η διαδικασία σύνδεσής τους έει ως εξής: LyncWebApp ΓrκισαςΜarι tι;, η~ ~{, """"""' ί(ι!(~»' H#MM*CfN' 4 tffi!!! 1 '*F:t Q.. ~.,.,ι... ~. ι,..:.αιο ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι r,.ιιιo.,.o:~tl'lιo!oi't7<o<{j5'~~ι:t tιa.doodto T~<ΙΙVI'oldo!ι τ,.,...,...,#,~~ ",$11<>;>ι>oι>d\ r a..oflot<wi<>;lt...,_.,.,.~.z.tr:ι~ j _:: j ι:::εj Στη συνέεια θα έουν πρόσβαση στο meeting desktop και στα εργαλεία της σύσκεψης όπως: lm: '. IM 1Mft ~ 0 ~.!Φ' ~ t r><!ι''"*' Ιyι>:.<om/~~"''"''"cι"''i<hm Ι:ι>Γ"-'Mi ~<>'~ ':Ξ[ _~. ~,. '!ίi '""',,..,J", )ιii f!vι:oil:ι!s (tj Moι;rM<if t Lyn::WebAρp 1:'1): {;].::;-~. ι>ιιge 5ιιο'~ Τ«Μ il 1)1!.Jgrolti.Ιeel'n~-Openιsso.ιes(3σvι;μtlέxMτψ Har.osPap~icH I Ο ;ι.? 'ΕξοδοcσπότηΟΟο~ιψη Με την αποστολή της πρόσκλησης σύσκεψης σε εξωτερικούς συνεργάτες, αυτοί λαμβάνουν ένα με ενσωματωμένο το σύνδεσμο για το Lync meeting: Ποpοuσ τ σι:rrίι;(:2) ΔΙ σ uιιvτήςπι.mάζ ογλοv φι (. W..: ΚttΙψiνο.Κι:ο;αγ< ά φι <.,... f!!l Ιυμμt1 ίο.ίιι;(1) /.1 <toospe paι oqlou tmα~bπr,{ ιιι (. Qι f!!1 ~ ' :ι ιa:a Απιiντηση!ν Διιqιραφη ~ ΑνεmWμητηολληλο.,pαφΙ«I"' f~ν Α,~ήnι\111 μ11'.'\!uα:ορ Φάκελοι [ισιρ;ι;ό μενα 8:> Meet Νο\ν: Διαμαντής Παπάζο yλ ου Π Δwμ. o:ντήςπwιάζoyλolι(diaηo<ιnt ί l ou.b i :) Πt-""~'-11="'"""~'' Μ Πρo,,dpψ.,cglco.;:oh~i.ψ I"' _.ι, uπ&\ίμητηιι;;,ι iα 2 Προεφσ Απευη:ιλμi:ν\1 Διαyρ<ψμέ\'«ΡΟΡ 1903 Join Lync Meeting ~ ο ω ο!! Α Στάδιο τιψιεοιιtνοu Ερwηισrτς & aπσνι~σιjζ lr"8 :a: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 COMMUNICATI ON SOLUTIONS 45

12 Συνημμένα: (5 Mιcrosoft Lync Web App- Wιndows Jnternet Explorer ~ j(tι ht tps f/meet. lync.comjdp3ρazog!ou-paρa~ou/00mantis/wmf'fnzt>n.,ι Faνorites ~ M i crosoftl y nc Web App [J:ι Μςιn1t r.ιee\lng- Open Ιssues {3 συμμετέοvίες) ΣΥΜΜΠΕΧΟΝτΕ.Σ ΕΝΕΡΓΕΙΕΙ Χ Παροuσιαcπές (2) Διαμονtής Πσπόζογι\.ου Κστιρίνο Κεαγιά Σv μ μa txovrtς (1) Mar\OsPaρaz,.,--~-~ , Π.Α.ΡΟΥΣΙΑΣΗ Ot-IENOTE (1\ ΣYfJHMMENA 11 1 Χ Πρόσφστα σu νημμίνο ΜΗΝΎΜΑΤΑ. I Start Recording Mar1age F~eωrdings!Μ Iext Displayo Size ~ tv1eeting Entry!r1fo!Μ BNAJI..S Ξ= Νσ iync Meetirιg Options Εn_ι;! r-..1eeting f) Lyηc ]:ielp ~ ~! Recordin g rι as started. Δ«Ιιiρισl)σuνημ μ tνων ~ "'' ο ω οφ Με την ολοκλήρωση της καταγραφής, μας δημιουργείται ένα αρείο ΜΡ4 στον φάκελο που έουμε ορίσει στις επιλογές του Lync Client μας, το οποίο περιέει όλο το οmικό και ακουστικό περιεόμενο της σύσκεψης: Lyn,Rtcordιngs Ασπροπίνακα κλπ. : )fφtw th ~ Βιιrn New/l)ldι< ~ Mgmt Mool!ng Optn IHυr - Πiμπ τ 'Ι. U Δικιμβρtοu μμmρι UιUιlOH 1Μ9 μ.,!. ι _' ~ Υ "- " Sof...,. Τοι:ιll tj,..fi Lync Meeting Views: Από το εικονίδιο των Views κάτω δεξιά στο παράθυρο της παρουσίασης, μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μας εμφανίζεται το meeting desktop. Διατίθενται οι εξής τέσσερις επιλογές: r &ι..a l lerγ Vie\lν Β ~ρea~:eι Vie\lν ~ (Qrιteι ι tvie Ι.ιV Καταγραφή Σύσκεψης: Μια σύσκεψη μπορεί να καταγραφεί για σκο πούς αρειοθέτησης ή μεταγενέστερης αναπαραγωγής. Στο δεξί κάτω μέρος του παραθύρου παρουσίασης, επιλέγουμε την βοηθητική εργαλειοθήκη κι εκκινούμε την διαδικασία καταγραφής. Εν όσο είναι σε εξέλιξη, στην αριστερή κάτω γωνία δίπλα στο Lync Quick Bar έουμε ένδειξη ότι γίνεται καταγραφή και εμφανίζονται τα ειριστήρια ελέγου της: ι+-: ς_onψact VieΙ. V ~ ι Gallery View. Είναι ρήσιμο στην περίmωση που έουμε προσθέσει και νideo στην σύσκεψή μας. Σε συσκέψεις με πάνω από δ'ύο συμμετέοντες, οι ρήστες βλέπουν το ζωντανό βίντεο μέρι πέντε συνομιλητών τους. Αν παίρνουν μέρος περισσότεροι, στο πάνω μέρος της οθόνης τηλεδιάσκεψης εμφανίζεται το νideo 46 COMMUN I CAτiON SOLUτiONS ΝΟΕΜΒΡ Ι ΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡ Ι ΟΣ 20 13

13 των πλέον ενεργών συνομιλητών και οι υπόλοιποι εμφανίζονται με στατική εικόνα: ι,.φ Mgmt Meeting - Open Iss ues (3 Patticipants) - Ll. ιιl 16:56 Γ Χ s;;;pre s en tiίij 'ΙΙΙ.r Μ.ι-~- - 1 ""'/'1 ~ - *"f..,,.,,.}..! c. - ~... Διαείριση Σύσκεψης ι; Από το εικονίδιο των συμμετεόντων κάτω αριστερά στο Lync Quick Bar και από την επιλογή ΑCτιΟΝS μπορούμε να διαειριστούμε την σύ ιέ σκεψή μας, όπως π.. να κάνουμε Mute τον ήο Speaker View. Εμφανίζει την εικόνα του πα- ρουσιαστή ή το ζωντανό του βίντεο δεξί μέρος του παραθύρου: # L'""'' ι.., "'J ~1 0.. ~> ~ (f r. - ~ι ' στο κάτω,.,,."..,., I c. - ~- - " των συμμετεόντων ή να σταματήσουμε το νίdeοτους, νααποκρύψουμεταονόματακλπ. PAR11CIP/ΙN T S I ACΠONS ιt' I ιfj Mute Audience Νο Meeting!M.. Ν ο,ttendee Video... ~t ~ Hide bjames fveryone an Inνite ]Jy .Δ.ttendee ;;] ΓΞJt ~~ Ο 'Β " Content View: εμφανίζεται μόνο το περιεόμενο της σύσκεψης (παρουσίαση, ασπροπίνακας, poll κλπ.) ωρίς εικόνα/βίντεο των συμμετεόντων:.. -~ ~~}- "" ~ C., - " /. Στο επόμενο τεύος Στο επόμενο άρθρο θα καλύψουμε τις πιο σύνθετες λειτουργίες που αφορούν το Lync Online όπως: Ασφάλεια Κλήσεων Ι Μηνυμάτων Σύνδεση με άλλους ρήστες Lync Online εκτός εταιρικού domain (Federation) Σύνδεση Lync-to-Skype Lync Online για κινητές συσκευές Lync Online και MS Office Lync Online PowerShell Lync and the rest ofthe world Ενεργοποίηση-παραμετροποίηση και εγκατάστασητου LyncOn\ine. Compact View: εμφανίζονται μόνο οι 'Β μικρογραφίες των φωτογραφιών των συμμετεόντων σε ένα συμπαγές παράθυρο : Εάν επιθυμείτε το COMMUNICAτιON SOLUτιONS να δημοσιεύσει περισσότερα άρθρα για UC & C κυκλώστε το Νο 47 στην κάρτα αναγνωστών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- Δ Ε ΚΕΜΒΡ Ι ΟΣ 2013 C OMMUNICAτJON SOLUτJONS 47

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0

Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 Οδηγίες Χρήσης του Jitsi 2.0 (Για όλα τα Λειτουργικά Συστήματα) Το Jitsi (πρώην SIP Communicator) είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με ήχο/εικόνα και chat που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας SIP, XMPP/Jabber,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone

Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Οδηγός εγκατάστασης και προγραμματισμού Grandstream IP Video Phone Ο προγραμματισμός του Grandstream IP Video Phone γίνεται είτε με τη χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Η πλατφόρμα Unified Communications (UC), βασισμένη σε τεχνολογίες της Microsoft, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr

Το νέο Twinspace. Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης etwinning. Ιστότοπος: http://etwinning.sch.gr email: etwinning@sch.gr Το νέο Twinspace Η συνεργατική πλατφόρμα του etwinning, εργαλείο για την κοινωνική δικτύωση, την επικοινωνία των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση ενός έργου etwinning Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου

Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου Οδηγός Χρήσης Microsoft Office365 & OneDrive for Business Πανεπιστημίου Κύπρου Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Τομέας Συστημάτων ΥΠΣ-ΕΔ93 22-10-2015 Περιεχόμενα 1. Office 365... 3 2. Τι περιλαμβάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile

Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile Samsung Xchange Dial, Presence,Integrator,Server Operator Mobile Version 2.3 Οκτ 2012 1 Γενική περιγραφή Εφαρμογή CTI (Computer Telephony Integration) Σχεδιασμένο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Λειτουργιών BBB

Διαχείριση Λειτουργιών BBB Διαχείριση Λειτουργιών BBB Στη συνέχεια θα βρείτε μια χαρτογράφηση και ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού τηλεκπαίδευσης, χρήσιμες για την διεξαγωγή του μαθήματος και τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους.

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ BLACKBOARD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΟ Συμβουλές για ομαλότερη διεξαγωγή του μαθήματος 1. Για την σωστή παρακολούθηση των συμμετεχόντων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν ακουστικά κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BBB ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οι συμμετέχοντες συνίσταται να έχουν καλή γνώση και κατανόηση του σύντομου οδηγού. Eπιπλέον υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ ΕΔ/77

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ ΕΔ/77 Εγχειρίδιο εργαλείου webmail νέας Υπηρεσίας Συνεργασίας & Επικοινωνίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ ΕΔ/77 08/05/2014 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Είσοδος... 3 3. Κύρια οθόνη... 4 4. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προϋποθέσεις

Τεχνικές προϋποθέσεις Τεχνικές προϋποθέσεις Υποστήριξη Windows Επεξεργαστής Intel Core Duo CPU.XX GHz ή AMD. ( GB of RAM προτεινόμενο) Ενεργά JavaScript και Cookies Active X, ενεργό για τον Microsoft Internet Explorer (προτεινόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade One version 1.1

ZTrade One version 1.1 ZTrade One version 1.1 Περιεχόμενα 1. Πλοήγηση 2. Κατάσταση Εφαρμογής 3. Λίστα Μετοχών 4. Χαρτοφυλάκια 5. Ξένοι Δείκτες 6. Τεχνική Ανάλυση 7. Ειδοποιήσεις 8. Ρυθμίσεις 1. Πλοήγηση Η εφαρμογή οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Έκδοση 8.5 Συχνές ερωτήσεις 2 Βασικά 2 Ρύθμιση 3 Διαθεσιμότητα 6 Επαφές 9 Συνομιλία 12 Κλήσεις 21 Κλήσεις συνδιάσκεψης 29 Φωνητικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP Το Microsoft PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή διαφανειών (slides). Πώς ξεκιινάς το πρόγραμμα κουμπί Start. 2. Βάλε το δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων

Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Συνοπτικός οδηγός αξιοποίησης βασικών δυνατοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars;

Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; PNA s Webinars 1 2 Τι είναι η υπηρεσία PNA s Webinars; Τα PNA s Webinars, είναι υπηρεσία που προσφέρει η PNA στις εταιρίες που επιθυμούν να διοργανώσουν ηλεκτρονικά σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Start me quick! Ελληνικά

Start me quick! Ελληνικά Start me quick! Ελληνικά Περιγραφή:συσκευής Περιεχόμενο συσκευασίας: Για την εγκατάσταση κάμερας, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: Αισθητήρας φωτός Δείκτης φωτός Φακός κάμερας Λαμπτήρες υπερύθρου φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)

Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Vodafone Business E-mail Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Οδηγός χρήσης Καλώς ορίσατε Μέσω των υπηρεσιών εταιρικού e-mail της Vodafone μπορείτε να διαμορφώσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Κατάλογος Περιεχομένων 1 ΑΣΎΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΊΑ ΚΑΙ PGP...- 3-1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ...- 3-1.2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ PGP;...- 4-1.3 ΤΟ PGP ΒΉΜΑ ΒΉΜΑ......-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου 1. Δημιουργία Λογαριασμού Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο σύστημα. Συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://83.212.96.198:9000/wifi Θα εμφανιστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Using the QGIS Browser

Using the QGIS Browser Using the QGIS Browser QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This work

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης

MOVIE MAKER. Οδηγός Χρήσης MOVIE MAKER Οδηγός Χρήσης ΜΜ XP ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4) Το Windows Movie Maker (MM2) μας βοηθά να δημιουργήσουμε, να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει. 2 ΜΜ XP Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα