Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google των Παναγιϊτου Παναγιϊτθ Παπαδόπουλοσ Νίκο Επιβλζπων κακθγθτισ: Ακανάςιοσ Κακαροφντασ ΛΕΤΚΑΔΑ, 2011

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εμειηρηεί πάξα πνιχ, δηεηζδχνληαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο φιν θαη πην πνιχ. Υξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερλνινγία άιινηε ζε κηθξφ, θαη άιινηε ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ αγάπε καο γηα ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ καο «έζπξσμε» λα ζέινπκε λα ζπνπδάζνπκε ζε έλα ηκήκα πιεξνθνξηθήο λα γλσξίζνπκε θαη λα κάζνπκε πσο λα δεκηνπξγήζνπκε κέζα απφ απηή ηελ επηζηήκε. Ζ ζηήξημε ησλ δηθψλ καο αλζξψπσλ αιιά θαη ησλ ζπκθνηηεηψλ καο, πνπ κε ηελ ηξηβή ηνπ ρξφλνπ έγηλαλ θαη εθείλνη δηθνί καο άλζξσπνη, καο ελδπλάκσζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. Ζ πξφθιεζε λα δεκηνπξγήζνπκε κία εθαξκνγή βαζηζκέλε πάλσ ζηε πιαηθφξκα ηεο Google θαη πην ζπλεξρφκελα ζην Google maps, είλαη απηή πνπ καο ελέηεηλε ην ελδηαθέξνλ θαη καο νδήγεζε ζε πνιχσξε θαη επίπνλε ελαζρφιεζε κε ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Σν απνηέιεζκα βέβαηα ζα ην θξίλεηε εζείο. Κιείλνληαο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θχξην Καθαξνχληα Αζαλάζην, πνπ καο εκπηζηεχηεθε απηή ηελ εξγαζία θαη καο άληεμε φιεο ηηο γξίληεο θαη ηηο απνξίεο καο, αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο καο ηνπ Σ.Δ.Η Ηνλίσλ Νήζσλ ηνπ ηκήκαηνο ΔΠΓΟ πνπ καο βνήζεζαλ λα απνθνκίζνπκε ηελ απαξαίηεηε γλψζε. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηα παηδία απφ ηελ εηαηξία interface-team πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο φζν θαη κεηά απφ απηή, ήηαλ θνληά καο γηα φηη απνξία είρακε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο. Απηή ε εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο γνλείο καο, Υξπζηάιια, Νηίλν θαη Διέλε, Γηάλλε. Δπρφκαζηε θαιή αλάγλσζε ζε φινπο, Παλαγηψηνπ Παλαγηψηεο, Παπαδφπνπινο Νίθνο.

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξαγκαηεπηνχκε ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο θηηξίσλ κέζσ ελφο ππνινγηζηή, βαζηζκέλν ζηελ ππεξεζία Goggle Maps θαη ζηελ ηερλνινγία GIS. Ζ εξγαζία είλαη ρσξηζκέλε ζε 2 θχξηα κέξε, ην 1ν είλαη ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη θαη ην 2ν ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ηερλνινγία GIS είλαη κηα θαηλνχξγηα ηερλνινγία θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε ζα αλαθέξνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγηάο ηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη πνηεο αλάγθεο εμππεξεηεί. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ππεξεζία ηεο Google, ηo Google Maps, ην API Google Maps, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπηπρηεί κηα εθαξκνγή GIS. Καη ηέινο ζα θάλνπκε κία κειέηε αγνξάο γηα ηελ εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηχμνπκε. ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα εθαξκνγή πνπ κε ηε βνήζεηα ησλ πην πάλσ ηερλνινγηψλ, λα παξέρεη έιεγρν θαη αζθάιεηα ζε θηίξηα απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο. Ζ εθαξκνγή ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέζν αηζζεηήξσλ λα θαηαγξάθεη ηη γίλεηαη ζην θηίξην, λα ζηέιλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ (θαη εθεί λα ειέγρνληαη ηα δεδνκέλα) θαη αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη θίλδπλνο, λα ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα ψζηε λα απνθχγνπκε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο(θσηηά, δηαξξνή θπζηθνχ αεξίνπ θ.α). Γεπηεξεχνληα ζηφρν απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο κέζα απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνπλ ηα εξγαιεία ηεο Google. Ζ παξνχζα κειέηε απεπζχλεηαη ζε προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, αιιά θαη ζε επηζηήκνλεο θαη ηερλνιφγνπο ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ πνπ ελδηαθέξνληαη λα αληιήζνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, γηα δεηήκαηα ηεο γλσζηηθήο απηήο πεξηνρήο, αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε εθαξκνγήο κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο GIS, έρνληαο σο ζηφρν κηα ξεαιηζηηθή εθαξκνγή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαία ε παξάζεζε νξηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ, απηή γίλεηαη έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κελ απνζαξξπλζεί αιιά λα ζπλερίζεη ηελ αλάγλσζε ηεο δηαηξηβήο ρσξίο δπζθνιία. Απαηηνχληαη αζθαιψο, θάπνηεο βαζηθέο γλψζεηο απφ ηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ. Λέμεηο θιεηδηά: GIS, Google maps, Google api, ASDDH, modus

5 ABSTRACT In this present work we will analyze the development of an implementation of a control system and buildings security with a software based on Goggle Maps service and GIS technology. This work is divided into two main parts, the first part is the theoretical part and the second part is the implementation of the application. During the implementation of this project, the GIS technology is a new technology and constantly evolving, we will mention how it works, where it can be used and which needs it serves. Then we will refer to the services of Google, Google Maps, API Google Maps, where we can use them to develop a GIS application. And finally we will make a market study for the application that we will develop. The aim of this present work is to create an application using the above technologies that will provide control and security to buildings against potential risks The application will have the ability to record with sensor means what happens in the building, to send information to the database (and there to control data) and see if there is danger, to inform the system in order to avoid unpleasant situations (fire, leak of gas, etc.). Secondary aim is to develop an application through the possibilities that give us the tools of Google. This study is aimed at undergraduate and postgraduate students, and scientists and technologists in the cognitive area of Software Engineering seeking to gain information on knowledge issues of this area, and specialized knowledge and skills in design and application development using technology, aiming for a realistic application. Where it is necessary to quote definitions and results, have been made with a way that the reader is not discouraged but to continue reading of this work without difficulty. Of course it requires, some basic knowledge of computer software technology. Keywords: GIS, Google maps, Google api, ASDDH, modus

6 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν (ΓΠ - GIS) Google maps Google Maps-Api Μεκοδολογία ολοκλιρωςθσ τθσ εφαρμογισ Κφκλοσ ηωισ- Προδιαγραφζσ ςυςτιματοσ χεδίαςθ Εφαρμογισ Αξιολόγθςθ υμπεράςματα Γεωγραφικα υςτιματα Πλθροφοριϊν (GIS) Ιςτορία Οριςμόσ κοπόσ των G.I.S Σεχνολογίεσ Κατθγορίεσ G.I.S Σα G.I.S ςτο Διαδίκτυο Google Maps Application Programming Interface (API) Google Maps API Μεκοδολογία ολοκλιρωςθσ τθσ εφαρμογισ Ειςαγωγι Μελζτθ αγοράσ Ζρευνα με τθ μζκοδο του ερωτθματολογίου - υμπεράςματα Μεκοδολογία υλοποίθςθσ Κφκλοσ Ανάπτυξθσ λογιςμικοφ... 36

7 4.1 Ειςαγωγι Ζννοιεσ για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ Επιλογι μοντζλου κφκλου ηωισ Προδιαγραφζσ υςτιματοσ Ειςαγωγι Προδιαγραφζσ Ανάπτυξθσ χεδιαγράματα Λεξικό δεδομζνων χεδίαςθ Εφαρμογισ Ειςαγωγι Κατανόθςθ των απαιτιςεων χεδίαςθ interface Μετατροπι του Template ςε κϊδικα Αξιολόγθςθ Εφαρμογισ Ειςαγωγι Εκπλιρωςθ απαιτιςεων Λειτουργικότθτα τθσ εφαρμογισ Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα υμπζραςμα υμπεράςματα Πθγζσ Παξάξηεκα A Παξάξηεκα Β

8

9 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Κεθάιαην 1 1. Ειςαγωγή ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο κπήθε γηα ηα θαιά ην δηαδίθηπν (internet) ζηε δσή καο. Έηζη ζηγά ζηγά αλαπηχρζεθαλ εθαξκνγέο γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ καο πξνζθέξεη. Έηζη ε Google κία απφ ηηο πνιιέο ππεξεζίεο πνπ αλάπηπμε είλαη θαη ηελ ππεξεζία Google Maps. Υαξηνγξάθεζε ςεθηαθά ζρεδφλ φιν ηνλ πιαλήηε θαη ζπλάκα έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ απιφ ρξήζηε ζηελ πεξηπιάλεζε ηνπ φπνπ απηφο ζέιεη αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS). Παξάιιεια έδσζε λέα δηάζηαζε ζηελ εθαξκνγή GPS. Με ηελ επθαηξία πνπ καο δίλεηε κέζν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαπηχμνπκε κηα εθαξκνγή φπνπ ζα εθκεηαιιεπηνχκε ηεο δπλαηφηεηεο πνπ καο πξνζθέξνπλ ηα GIS θαη ην Google Maps. Θα αλαπηχμνπκε κία εθαξκνγή επίβιεςεο θαη αλίρλεπζεο δεκηψλ ζε κηα νηθία. Πέξαλ απν ηεο ππεξεζίεο πνπ πξναλαθέξακε ζα θαηαπηαζηνχκε θαη κε ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο αηζζεηήξσλ, γηα ζσζηή επίβιεςε θαη αλίρλεπζε αηηηψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκίεο ζε έλα ζπίηη ή αθφκε θαη λα θέξνπλ ζε θίλδπλν αλζξψπηλεο δσέο. 1.1 Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ - GIS) Όπσο πξναλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ αλαπηχρζεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ δπλακηθή εκθάληζε ηνπ internet. Σα GIS ππήξραλ πφιε πην πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ internet θαη ηνπ ππνινγηζηή, ήηαλ έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ απφ ραξηνγξαθνχκελεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα ε πξψηε θνξά πνπ αλαθέξζεθε ν φξνο απηφο ήηαλ ηε δεθαεηία ηνπ '60 απφ ηνλ Roger Tomlinson γηα λα πεξηγξάςεη έλα χζηεκα Αλάιπζεο Υαξηνγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηελ θαλαδηθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη απφ ηνλ Duane Marble γηα λα πεξηγξάςεη έλα χζηεκα Μειέηεο Αζηηθψλ Κπθινθνξηαθψλ Πξνβιεκάησλ. Πξαθηηθά έλα GIS ζχζηεκα, είλαη έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ (software), πιηθνχ(hardware),δεδνκέλσλ(data), θαη πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζην ρεηξηζκφ, ζηελ αλάιπζε θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS) κπνξεί γεληθά λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, ζηε δηαρείξηζε πφξσλ θαη ζηε ζρεδίαζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Με απιά ιφγηα, έλα ζχζηεκα GIS ζπλδπάδεη «ζηξψζεηο» πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα πεξηνρή γηα ηελ θαιχηεξεθαηαλφεζε απηήο ηεο πεξηνρήο. Σν ηη είδνπο «ζηξψζεηο» πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχκε έρεη λα θάλεη κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχζηεκα

10 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ 1.2 Google maps ρήκα 1.1. Σα ΓΠ ζπλδπάδεη ζηξψζεηο πιεξνθνξηψλ Ζ Google φπσο πξναλαθέξακε εμειίρζεηε παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη αλάπηπμε δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δσξεάλ, κηα απφ ηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη θαη ην Google maps. Ζ ππεξεζία απηή ηα ηειεπηαία 5 ρξνληά (ην 2005 πξσηνεκθαλίζηεθε) καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπκε ράξηεο ζε ςεθηαθή κνξθή ζην δηαδίθηπν. Έηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα φπνηνο ρξήζηεο ζέιεη λα δεη ράξηεο απφ φιν ην θφζκν. 1.3 Google Maps-Api Σν Google Maps Api είλαη κηα δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ(application Programming Interface API) ηεο Google ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ελφο δπλακηθνχ ράξηε Google ζε ηζηνζειίδεο (web ζειίδεο) κε ηε ρξήζε ηεο javascript. Σν API παξέρεη έλαλ αξηζκφ εξγαιείσλ ην ρεηξηζκφ ραξηψλ θαη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζε απηνχο κέζσ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Google Maps (http://maps.google.com), επηηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία εχξσζησλ εθαξκνγψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. 1.4 Μεθοδολογία ολοκλήρωςησ τησ εφαρμογήσ ηε κεζνδνινγία νινθιήξσζεο θάλνπκε κία κειέηε αγνξάο θαη παξαζέηνπκε κεξηθά ζηνηρεηά πνπ δείρλνπλ ηε ρξήζε ησλ GIS ζηελ αγνξά. ε πνηνχο ηνκήο ππαξρή κεγάιε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έξεπλα πνπ θάλακε κε ηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα δνχκε ηε δηάζεζε ηεο αγνξάο πξνο ηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα GIS θαη ην Google. Να δνχκε ηη άπνςε επηθξαηή γηα ηελ εθαξκνγή πνπ εκείο έρνπκε ζθνπφ λα αλάπηπμε θαη ζε πην βαζκφ είλαη δηεπζεηεκέλν ην αγνξαζηηθφ θνηλφ λα ηελ απνδερηεί θαη κε πνην θφζηνο ζα ήηαλ πξφζπκν λα ηελ ρξεζηκνπνίεζε. 1.5 Κύκλοσ ζωήσ- Προδιαγραφέσ ςυςτήματοσ ην θχθιν δσήο θαζνξίδεη ην πψο ζα θηλεζνχκε γηα λα πινπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή. Γειαδή ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαη κε πνία ζεηξά ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ γξήγνξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. ηε ζπλέρεηα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο απαίηεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπίζεο ζα δήμνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηηο κε ζρεδηαγξάκκαηα γηα λα έρνπκε κηα πιήξε θαη ιεπηνκεξή εηθφλα γηα ην ηε έρνπκε ζθνπφ λα θάλνπκε. 1.6 Σχεδίαςη Εφαρμογήσ Θα αλαθέξνπκε πσο ζρεδηάζηεθε ε εθαξκνγή θαη κε πηα ινγηθή αθνινπζήζεθε ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα ηεο κε παξαδείγκαηα. 1.6 Αξιολόγηςη Θα αμηνινγήζνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ θηηάμακε γηα λα δνχκε αλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε απφδνζε ηηο, αλ πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέζακε, θαη πνία είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο (αλ ππάξρνπλ). 1.7 Συμπεράςματα ηα ζπκπεξάζκαηα ζα αλαθεξζνχκε γεληθά ζηελ εθαξκνγή θαη αλ ζεσξνχκε πσο ζα αληαπνθξηζεί ζηελ αγνξά

11 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Κεθάιαην 2 2. Γεωγραφικα Συςτήματα Πληροφοριών (GIS) 2.1. Ιςτορία Ο φξνο Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ '60 απφ ηνλ Roger Tomlinson γηα λα πεξηγξάςεη έλα χζηεκα Αλάιπζεο Υαξηνγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ, πνπ είρε αλαπηπρζεί γηα ηελ θαλαδηθή θπβέξλεζε, θαζψο θαη απφ ηνλ Duane Marble γηα λα πεξηγξάςεη έλα χζηεκα Μειέηεο Αζηηθψλ Κπθινθνξηαθψλ Πξνβιεκάησλ. Αιιά ζηελ νπζία ηνπο, ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ αλαπηχρζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ αηψλσλ, βαζηθά κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ραξηψλ, θαζψο θαη ηεο ζπιινγήο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο απνζήθεπζήο ηνπο ζε πιηθά κέζα ηεο εθάζηνηε επνρήο. Σελ ηειεπηέα δεθαεηία ηα GIS αλαπηχρζεθαλ θαη εδξενζεθαλ αηζζεηα ζην ρφξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Σα 2 πην ηξαλά παξαδήγκαηα απηήο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο είλαη ηα GPS πνπ εβαιαλ ζηελ θαζεκεξηλνηεηα καο ηνπ ράξηεο θαη ην πην γλσζην ηνπο δηαδηθηηαθνπο ρξήζηεο Google Maps Οριςμόσ Σν Γεσγξαθηθψλ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), γλσζηφ επξέσο θαη σο G.I.S. Geographic Information Systems, είλαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ (spatial data) θαη ζπζρεηηζκέλσλ ηδηνηήησλ. ηελ πην απζηεξή κνξθή ηνπ είλαη έλα ςεθηαθφ ζχζηεκα, ηθαλφ λα ελζσκαηψζεη, απνζεθεχζεη, πξνζαξκφζεη, αλαιχζεη θαη παξνπζηάζεη γεσγξαθηθά ζπζρεηηζκέλεο(geographically-referenced) πιεξνθνξίεο. ε πην γεληθή κνξθή, έλα ΓΠ είλαη έλα εξγαιείν "έμππλνπ ράξηε", ην νπνίν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνηππψζνπλ κηα πεξίιεςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθά εξσηήζεηο ρσξηθνχ ή πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα (αλαδεηήζεηο δεκηνπξγνχκελεο απφ ηνλ ρξήζηε), λα αλαιχζνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα (spatial data), λα ηα πξνζαξκφζνπλ θαη λα ηα απνδψζνπλ ζε αλαινγηθά κέζα (εθηππψζεηο ραξηψλ θαη δηαγξακκάησλ) ή ζε ςεθηαθά κέζα (αξρεία ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, δηαδξαζηηθνί ράξηεο ζην Γηαδίθηπν). Σα ζπζηήκαηα GIS, φπσο θαη ηα ζπζηήκαηα CAD, απνηππψλνπλ ρσξηθά δεδνκέλα ζε γεσγξαθηθφ ή ραξηνγξαθηθφ ή θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΓΠ είλαη φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα ζπλδένληαη θαη κε πεξηγξαθηθά δεδνκέλα, π.ρ. κηα νκάδα ζεκείσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο πφιεσλ ζπλδέεηαη κε έλα πίλαθα φπνπ θάζε εγγξαθή εθηφο απφ ηε ζέζε πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο νλνκαζία, πιεζπζκφο θιπ. n):γεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ε ζεκαζία (αμία) θαη ε ρξήζε ηνπο

12 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ ρήκα 2.1. Παξάδεηγκα :Υάξηεο Οηθηζηηθήο Ππθλφηεηαο Καηάιιεινο γηα ιήςε απνθάζεσλ, π.ρ.αλάπηπμε ππνδνκψλ ΟΣΑ ρήκα 2.2. Παξάδεηγκα : Google Maps (ζεκεία ελδηαθέξνληνο) Σα ζεκεία φπνπ έδξαζε ν "Σδαθ ν Αληεξνβγάιηεο" (Λνλδίλν, 1888) Σα πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Information Systems) πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο, δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη νπηηθνπνίεζεο, ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν. Σα δεδνκέλα απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεσγξαθηθά ή ραξηνγξαθηθά ή ρσξηθά (spatial) θαη κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά απφ πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηα νπνία θαη ηα ραξαθηεξίδνπλ κνλαδηθά. χκθσλα κε ηνλ γεληθφ νξηζκφ ηνπ G.I.S ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαη ην απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάδνπκε θαη ζηε πηπρηαθή εξγαζία είλαη έλα Γεσγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θάλνληαο ρξήζε ησλ Google Maps θαη Google Earth. 2.3 Σκοπόσ των G.I.S Σα ΓΠ ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη ζπλεξγάδνληαη κ έλα κεγάιν αξηζκφ άιισλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ, φπσο: ηε Γεσγξαθία ηε Υαξηνγξαθία ηε Σειεπηζθφπεζε Σελ Πιεξνθνξηθή Σελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Σελ Σερλεηή Ννεκνζχλε θ.η.ι. Οη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε γηα λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ ηελ χπαξμε θαη ηε ζέζε ελφο πξνβιήκαηνο, είηε γηα λα αληρλεχζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή θαη γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε κηαο απφθαζεο

13 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Έηζη ζθνπφο ησλ ΓΠ είλαη λα εθνδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ε απηή ηελ εμέιημε είλαη αλαπφθεπθην λα αθνινπζήζνπλ ηξία βαζηθά ζηάδηα έσο ηελ πιήξε απνδνρή ηνπο: 1. Άξλεζε ρξήζεο θαη απνδνρήο 2. Πξνζεθηηθή απνδνρή θαη ρξήζε 3. Πιήξεο απνδνρή θαη εθαξκνγή ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνπλ Εφαρμογζσ των G.I.S Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε πνιιέο δηνηθεηηθέο θαη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο Κνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο (π.ρ. πνιενδνκηθφο θαη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο, θηεκαηνιφγην, αξραηνινγία, θπζηθνί πφξνη, αλάιπζε αγνξάο θ.ιπ.) Πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο (π.ρ. δαζνινγία, έιεγρνο ππξθαγηψλ, έιεγρνο επηδεκηψλ θ.ιπ.) Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο (π.ρ. νξγάλσζε δηθηχσλ χδξεπζεο, δηαρείξηζε νδηθνχ δηθηχνπ, νξγάλσζε επηθνηλσληψλ θαη ελέξγεηαο, πινήγεζε πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ θ.ιπ.) Ο ξφινο ησλ GIS ζηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο είλαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο θαη ππεχζπλνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ επίιπζε ησλ ζχλζεησλ θαη φρη πάληα πιήξσο δνκεκέλσλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα απηά νθείινπλ λα έρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή απφδνζε (π.ρ. ηαρεία απφθξηζε), ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ζε έλα πεξηβάιινλ παξαγσγήο. Ζ ηερλνινγία ησλ Γ..Π. πξνζθέξεη κηα ζεηξά σθειεηψλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα νηθνλνκηθή ή δηνηθεηηθή. Παξαθάησ δίλεηαη ην πιαίζην εηδηθφηεξσλ εθαξκνγψλ πνπ δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ. Πεξηθεξεηαθφο Πξνγ/ζκφο - ρεδηαζκφο Αζηηθφο Πξνγξακκαηηζκφο - ρεδηαζκφο πγθνηλσλίεο - Μεηαθνξέο Σερληθή ππνδνκή Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο Φνξνινγία Σειεπηθνηλσλίεο Δθπαίδεπζε θαη Τγεία Κνηλσληθή Πξφλνηα Ππξνζβεζηηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, Αζηπλνκία Σνπξηζκφο Αλαςπρή - 5 -

14 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Αλάιπζε Αγνξάο Αγνξά Δξγαζίαο Γίθηπα δηαλνκψλ, πσιήζεσλ θαη ρσξνζεηήζεηο θαηαλνκψλ ηνλ αζηηθφ ρψξν ηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζπζηήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ είλαη αξθεηά θαη έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο.οη πηζαλέο εθαξκνγέο αθνξνχλ ηνλ δεκφζην αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη πιένλ ζπλεζηζκέλεο είλαη: Πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο Κπθινθνξηαθέο κειέηεο Γξνκνιφγεζε πεξηπνιηθψλ θαη άιισλ νρεκάησλ άκεζεο βνήζεηαο Υάξαμε δξνκνινγίσλ γηα θνξηεγά κε επηθίλδπλεο νπζίεο Μειέηε επηπηψζεσλ ζην νδηθφ δίθηπν απφ ην «θιείζηκν» ελφο δξφκνπ Υσξνζέηεζε ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο (ζρνιεία, λνζνθνκεία άιιεο ππεξεζίεο) ρεδηαζκφο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ Υσξνζέηεζε θαηαζηεκάησλ, ππεξεζηψλ ηδησηηθνχ ηνκέα Οξηνζέηεζε πεξηνρψλ επζχλεο (territories assignment) ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ 34 Γξνκνιφγεζε ζηφινπ θνξηεγψλ γηα δηαλνκέο Πξνζδηνξηζκφο πεξηνρψλ πσιήζεσο 2.4 Τεχνολογίεσ Αρχιτεκτονικζσ G.I.S Ζ ραξαθηεξηζηηθή δπλαηφηεηα πνπ παξέρνπλ ηα GIS είλαη απηή ηεο ζχλδεζεο ηεο ρσξηθήο κε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία (ε νπνία δελ έρεη απφ κφλε ηεο ρσξηθή ππφζηαζε). Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία απηή βαζίδεηαη: Δίηε ζην ζρεζηαθφ (relational) κνληέιν δεδνκέλσλ, φπνπ ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα πηλαθνπνηνχληαη ρσξηζηά θαη αξγφηεξα ζπζρεηίδνληαη κε ηα ρσξηθά δεδνκέλα κέζσ θάπνησλ κνλαδηθψλ ηηκψλ πνπ είλαη θνηλέο θαη ζηα δχν είδε δεδνκέλσλ. Δίηε ζην αληηθεηκελνζηξαθέο (object-oriented) κνληέιν δεδνκέλσλ, φπνπ ηφζν ηα ρσξηθά φζν θαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ζπγρσλεχνληαη ζε αληηθείκελα, ηα νπνία κπνξεί λα κνληεινπνηνχλ θάπνηα αληηθείκελα κε θπζηθή ππφζηαζε (π.ρ. θαηεγνξία = "δξφκνο", φλνκα = "Παλεπηζηεκίνπ", γεσκεηξία = "[Υ1,Τ1],[Υ2,Τ2]...", πιάηνο = "20κέηξα")

15 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Σν αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε εθαξκνγέο GIS εμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη γηα ηελ εχθνιε θαη απινπνηεκέλε ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ 27 κνληεινπνίεζε ζχλζεησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη αληηθεηκέλσλ κε ρσξηθή δηάζηαζε. Πνιιέο θνξέο ε νινθιεξσκέλε έλλνηα ησλ GIS (integrated GIS concept) επεθηείλεηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηφζν ηα δεδνκέλα (πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηνλ ππξήλα ηνπο), ην ινγηζκηθφ θαη ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ, φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ, ν νπνίνο έρεη ζαλ πξσηαξρηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ηελ δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο κε ηελ βνήζεηα GIS Πωσ λειτουργεί ζνα G.I.S: πζρεηηζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο. Έλα απ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ GIS είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπο λα «δηαζηαπξψλνπλ» ηηο πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Αλ γηα παξάδεηγκα κπνξνχζακε λα ζπλδέζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο βξνρνπηψζεσλ ηεο ρψξαο καο κε αεξνθσηνγξαθίεο ηεο, ίζσο λα κπνξνχζακε λα πξνζδηνξίζνπκε πνίνη πδξνβηφηνπνη ηεο ρψξαο καο ζηεξεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο κε ζε έλα ρξφλν. Βάζε απηήο ηεο ινγηθήο ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ζπζηήκαηα GIS, κφλν πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη ζε δηάθνξεο κνξθέο πεγέο, βνεζψληαο καο ζηελ αλάιπζε ηνπο. Γε κπνξνχλ φκσο φιεο αλεμαξηήησο νη πεγέο πιεξνθνξηψλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα ζπζηήκαηα GIS. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη, ηα δεδνκέλα ησλ πεγψλ λα θαζνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ πεξηγξάθνπλ. Ζ ζέζε απηή κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο γεσγξαθηθνχ κήθνπο, πιάηνπο θαη πςφκεηξνπ ή ζπζηεκάησλ φπσο Σαρπδξνκηθψλ Κσδηθψλ ή ρηιηνκεηξήζεσλ εζληθψλ νδψλ. Κάζε ινηπφλ κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί γεσγξαθηθά απνηειεί απνδεθηή-ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ηα GIS κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο δηαθφξσλ κνξθψλ, αθνχ ηηο κεηαηξέςνπλ ζε επεμεξγάζηκε πιεξνθνξία γηα ηα ίδηα. Έηζη δηαθνξεηηθνχ είδνπο δεδνκέλα ζε κνξθή ράξηε κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα. ρήκα 2.3. Πεγή Πιεξνθνξηψλ Υάξηεο ρήκα 2.4. Δπεμεξγάζηκε κνξθή κεηά ηελ αλάιπζε απ ην GIS (layer Οδηθνχ δηθηχνπ) Έλα ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί αθφκε λα κεηαηξέςεη ςεθηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη αθφκα ζε κνξθή ράξηε, ζε κνξθέο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Όπσο γηα παξάδεηγκα ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο απφ δνξπθφξνπο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα παξάγνπλ έλα ράξηε-ζηξψκα (layer) ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηνπ πξάζηλνπ ζηελ πεξηνρή

16 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ ρήκα 2.5. Φεθηαθή Φσηνγξαθία απφ δνξπθφξν ρήκα 2.6. Αλάιπζε απφ GIS πνπ πεξηγξάθεη ηελ θάιπςε ηεο ρισξίδαο ζηελ πεξηνρή(raw DATA) Οκνίσο κηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε κνξθή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ε απνγξαθή ή νη πδξνινγηθέο κεηξήζεηο ελφο πδξνβηφηνπνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε νπηηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ακεζφηεξε θαηαλφεζε ηνπο. πιινγή Γεδνκέλσλ Όπσο πξναλαθέξακε ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα δερζνχλ πιεξνθνξίεο απφ δηαθφξσλ κνξθψλ πεγέο. Όηαλ απηή ε πιεξνθνξία είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ζην ζχζηεκα είλαη ζρεηηθά απιή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε νη ράξηεο πξέπεη λα ςεθηνπνηεζνχλ γηα λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα ηνπο αλαγλσξίζεη. Απηή ε εξγαζία γίλεηαη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ελφο Υάξηε γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα εηδηθά ηξνπνπνηεκέλν πνληίθη, πνπ εηζάγεη ηηο ζπληαγκέλεο ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πφιεηο, νδνχο, ιίκλεο, θ.α.) ηνπ, ζην ζχζηεκα. πζθεπέο ζάξσζεο (scanner) κπνξνχλ επίζεο λα ςεθηνπνηήζνπλ νξηζκέλσλ ηχπσλ ράξηεο. Έλα ζχζηεκα GIS κπνξεί λα δψζεη έκθαζε ζηε ρσξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ραξηνγξαθνχληαη. Δλψ δειαδή έλα απιφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ραξηνγξάθεζεο, ζα παξνπζηάζεη ην δξφκν σο κία απιή γξακκή, ην GIS κπνξεί πηζαλφλ λα αλαγλσξίζεη ηνλ δξφκν θαη σο ζχλνξν κεηαμχ πγξνηφπνπ θαη θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ή σο ηνλ ζχλδεζκν ηνπ δξφκνπ απηνχ κε έλα ζνθάθη. ρήκα 2.7. Δηζαγσγή πληεηαγκέλσλ κε ηε βνήζεηα ρεηξνθίλεηνπ πνληηθηνχ ρήκα 2.8. Οη ζαξσηέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο φκσο 100% επηηπρία πάληα - 8 -

17 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ ε εηζαγσγή δειαδή ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ζχζηεκα είλαη ην πην ρξνλνβφξν ζπζηαηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ GIS. Καη απηφ γηαηί ζην ζηάδην απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηαπηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ράξηε θαζψο θαη νη ρσξηθέο ηνπο ζρέζεηο. Καη ε επεμεξγαζία φκσο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζάγνληαη απηφκαηα κπνξεί ηειηθά λα απνδεηρζεί νκνίσο ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, θαζπζηεξψληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Έλα ζθνππηδάθη γηα παξάδεηγκα ζηνλ ζαξσηή (scanner) ζα ζαξσζεί κε ηελ ίδηα ιεπηνκέξεηα πνπ ζα ζαξσζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ράξηε. Έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ απηή ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία λα ζπλδέζεη γηα παξάδεηγκα δπν δξφκνπο πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δε ζπλαληψληαη πνπζελά. Δλνπνίεζε Γεδνκέλσλ Σν κεγαιχηεξν ίζσο πιενλέθηεκα ησλ GIS είλαη νη δπλαηφηεηα ηνπο λα ζπλδέζνπλ θαη λα ελνπνηήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα δεδνκέλα απ ηηο δηάθνξεο πεγέο (αθνχ έρνπλ πξψηα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα ζε θαηαλνεηή κνξθή) ρήκα 2.9 Δλνπνίεζε Γεδνκέλσλ(Data Integration) είλαη ε ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ πιεξνθνξίαο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο GIS ε ηέηνην βαζκφ κάιηζηα, πνπ ελψ αξρηθά ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ δε θαίλεηαη λα νδεγεί ζε θάπνην αζθαιέο ζπκπέξαζκα, ηειηθά, κεηά ηελ αλάιπζε ηνπο απ ην ζχζηεκα λα πξνθχςνπλ λέεο κεηαβιεηέο πνπ δελ ήηαλ εκθαλείο εμαξρήο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ηηο πιεξνθνξίεο κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο κηαο εηαηξείαο χδξεπζεο ζε κηα πεξηνρή, κπνξνχκε λα εμνκνηψζνπκε ηελ ζεπηηθή απφζεζε ζε έλα γεηηνληθφ πδξφηνπν. Οη ινγαξηαζκνί ηεο εηαηξίαο χδξεπζεο παξνπζηάδνπλ ην πνζφ λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεη θάζε δηεχζπλζε. Σν πνζφ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε πειάηεο ζα πξνζδηνξίζεη πξνζεγγηζηηθά ηελ πνζφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα απνηεζνχλ ηειηθά ζην ζεπηηθφ ζχζηεκα (πδξφηνπνο). Έηζη ην ζχζηεκα GIS ζα κπνξέζεη λα εληνπίζεη ηηο πεξηνρέο βαξηάο ζεπηηθήο απφζεζεο. Πξνβνιή θαη Καηαγξαθή Ζ θιίκαθα ελφο ράξηε ηδηνθηεζίαο, κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή ελφο εδαθνινγηθφ ράξηε, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ελφο GIS. Απφ απηφ θαη κφλν, αιιά θαη γηα αξθεηνχο αθφκε ιφγνπο, ηα δεδνκέλα ησλ ραξηψλ πνπ εηζάγνληαη, πξέπεη πξψηα λα - 9 -

18 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ δερζνχλ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ψζηε γηα ηηο ίδηεο πεξηνρέο, δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ λα δίλνπλ ηη ίδηεο πιεξνθνξίεο πξηλ θαηαρσξεζνχλ ζην ζχζηεκα. ρήκα 2.10 Έλαο ράξηεο ηδηνθηεζίαο(πξάζηλνο) πάλσ απφ έλαλ εδαθνινγηθφ(θφθθηλνο). Οη δχν ράξηεο έρνπλ δηαθνξεηηθή θιίκαθα θαη πξνβνιή Μηα ζεκειηψδεο κέζνδνο δεκηνπξγίαο ραξηψλ (mapmaking) είλαη ε πξνβνιή (projection). Ζ πξνβνιή κε ηε καζεκαηηθή ηεο έλλνηα, ζθνπφ έρεη λα κεηαθέξεη ηηο ηξηζδηάζηαηεο πιεξνθνξίεο ηεο θπξηήο γεο, ζε δηζδηάζηαην κέζν φπσο ην ραξηί ή ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνβνιήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε ράξηε, γηαηί θάζε πξνβνιή είλαη θαηάιιειε γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα πξνβνιή πνπ αληηπξνζσπεχεη αθξηβψο ηηο κνξθέο ησλ επείξσλ ζα δηαζηξεβιψζεη ηα ζρεηηθά κεγέζε ηνπο.μηαο ινηπφλ πνπ ηα GIS ρξεζηκνπνηνχλ, είδε θαηαζθεπαζκέλνπο ράξηεο σο πεγέο πιεξνθνξηψλ, κε δηαθνξεηηθέο πξνβνιέο, είλαη αλαγθαίν λα κεηαηξαπνχλ φινη ζε κηα θνηλνχ ηχπνπ πξνβνιή πξηλ είλαη δηαζέζηκα γηα επεμεξγαζία θαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηε θπξίσο απ ηνλ Ζ/Τ κε ειαθξά αλάκεημε ηνπ αλζξψπνπ. Γνκέο Γεδνκέλσλ Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πήγεο, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα απνζεθεπζνχλ ηειηθά ζην ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξάιιειε επεμεξγαζία ηνπο. Γηα λα θαιχςεη ινηπφλ ηηο αλάγθεο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, ην GIS ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηεο κεηαηξνπήο απφ κία δνκή ζε άιιε. Σα δεδνκέλα απφ ηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο ησλ δνξπθφξσλ πνπ έρνπλ εξκελεπηεί (interpreted) απ ην ζχζηεκα ζε έλα ράξηε ρξήζεο ηνπ εδάθνπο, βξίζθεηαη ζην GIS ζε κνξθή raster. Σα δεδνκέλα raster απνηεινχληαη απφ πίλαθεο θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε ηαμηλφκεζε θάιπςεο εδάθνπο. Μνληεινπνίεζε Γεδνκέλσλ Δίλαη δχζθνιν λα ζπζρεηίζεηο ράξηεο πγξνηφπσλ κε ηηο πνζφηεηεο βξνρνπηψζεσλ πνπ

19 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google θαηαγξάθνληαη, ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία, φπσο αεξνδξφκηα, ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ θαη ζρνιεία. Έλα GIS, σζηφζν κπνξεί λα απεηθνλίζεη δηζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γήηλεο επηθάλεηαο, ηνπ ππεδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα GIS κπνξεί γξήγνξα λα παξαγάγεη έλαλ ράξηε κε ηηο γξακκέο πνπ δείρλνπλ ηα πνζά βξνρνπηψζεσλ ρήκα 2.11 εκεία κε γλσζηέο πνζφηεηεο βξνρνπηψζεσλ θιηκαθσηά απφ πςειφ(θίηξηλν) ζε ρακειφηεξν(καχξν) επίπεδν. Έλαο ηέηνηνο ράξηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ράξηεο πεξηγξάκκαηνο βξνρνπηψζεσλ. Πνιιέο πεξίπινθεο κέζνδνη κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ πξνζεγγηζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηθαλεηψλ απφ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζεκαδεκέλσλ κεηξήζεσλ. Έλαο δηζδηάζηαηνο ράξηεο πεξηγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ ζεκείσλ βξνρνπηψζεσλ, κπνξεί λα επηθαιπθζεί θαη λα αλαιπζεί κε νπνηνδήπνηε άιιν ράξηε ζε έλα G.I.S. πνπ θαιχπηεη ηελ ίδηα πεξηνρή. Σερλνινγία -Hardware: Σα G.I.S γηα λα θαηαθέξνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηεο απαίηεζεο πνπ έρνπκε θαη λα ζπιιέμνπκε ηεο πιεξνθνξίεο πνπ καο ρξεηάδνληαη θαη λα ηεο αλαιχζνπκε πξέπεη λα δηαζέηνπλ: Τπνινγηζηέο: Πξέπεη λα έρνπκε ππνινγηζηέο αμηφπηζηνπο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα λα κελ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα κε ηελ εθαξκνγή θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγηάο ηεο. Αζύξκαηα δίθηπα: Γηα λα έρνπκε γξήγνξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε πξέπεη ην δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε λα είλαη αμηφπηζην θαη ηαρχηεηαο ηνπιάρηζηνλ 512 kbps. Μεηξεηέο: Απηφ ην πιηθφ θνκκάηη ρξεηάδεηαη κφλν αλ ε εθαξκνγή καο πξνβιέπεη ηε κέηξεζε ή ηνλ έιεγρν ελφο γεσγξαθηθνχ ζεκείνπ.οη κεηξεηέο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλνη έηζη ψζηε λα ζπλδένληαη ςεθηαθά κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ζα κεηαθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο αιιά λα είλαη αθξηβείαο θα αμηφπηζηνη έηζη ψζηε λα κελ καο δίλνπλ ιάζνο πιεξνθνξίεο. Δμνπιηζκόο Κεληξηθή κνλάδα Μνλάδεο απνζήθεπζεο Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο εηζφδνπ π.ρ. ςεθηνπνηεηήο ζαξσηήο Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο εμφδνπ π.ρ. Οζφλε, plotter

20 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ 2.5 Κατηγορίεσ G.I.S. Όζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπο, ηα GIS δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηα VECTOR GIS θαη ζηα.raster GIS. Παξαδείγκαηα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη κεηαμχ άιισλ ε απεηθφληζε γξακκηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. δξφκσλ), πνιπγψλσλ (π.ρ. ηδηνθηεζίεο), ζεκείσλ (π.ρ. ζέζεηο γεσηξήζεσλ). Παξαδείγκαηα ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη ε απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο ππφ κνξθή θειηψλ (cells) (π.ρ. πςφκεηξν, απφζηαζε, αξηζκφ). Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ ησλ GIS απνηειεί έλα ηζρπξφηαην εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ ιήςεο απφθαζεο. ρήκα 2.12 VectorGIS ρήκα 2.13 Raster GIS Vector G.I.S. Ζ εθαξκνγή ησλ Vector-GIS ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απεηθφληζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο ππφ κνξθή γξακκηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ζεκείσλ - γξακκψλ - πνιπγψλσλ. Οη εθαξκνγέο ησλ Vector-GIS είλαη πνιιαπιέο, φπσο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζηελ Αλάπηπμε, ζηνλ χγρξνλν ρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ, ζηνλ Σνπξηζκφ, ζηηο πγθνηλσλίεο, ζηα Γίθηπα Κνηλήο Χθέιεηαο, ζηελ Δθπαίδεπζε, ζηε Γεκφζηα Πιεξνθφξεζε, ζην Κηεκαηνιφγην, ηνλ Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ, κεηαμχ άιισλ. Μεξηθέο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ Vector-GIS είλαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: Υαξηνγξαθία. Καηαγξαθή θαη απεηθφληζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ πφιεσλ Καηαγξαθή θαη απεηθφληζε αζηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. Γηαρείξηζε νδηθνχ θαη κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ Γηαρείξηζε δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, φπσο δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, θιπ Δχξεζε ζπληνκφηεξεο δηαδξνκήο κεηαμχ δχν ζεκείσλ (π.ρ. εχξεζε θνληηλφηεξεο ππεξεζίαο)

21 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ (απεηθφληζε ρξήζεσλ γεο θαη θπηνθάιπςεο, κνληεινπνίεζε πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, δηαρείξηζε επηθαλεηαθήο πδξνινγίαο ιεθαλψλ). ρήκα Raster G.I.S. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζήκεξα ε αλάπηπμε κνληέισλ ζε RASTER-GIS θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνπλ ηα RASTER-GIS ζπλδπαδφκελα κε δεδνκέλα πεδίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ, ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, γεσηερληθψλ, γεσινγηθψλ θαη πεξηβαιινληνινγηθψλ κνληέισλ κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ επηπηψζεσλ (impact analysis) θαζψο θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαηλνκέλσλ, ηα νπνία κεηαβάιινληαη ρσξηθά θαη ρξνληθά (monitoring). Σα RASTER-GIS ζηεξίδνληαη ζηελ αλάπηπμε πνιπθξηηηξηαθψλ κνληέισλ, φπνπ ηα επηκέξνπο θξηηήξηα δηαβαζκίδνληαη αξρηθά κε έλαλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ επάιιειε ηνπνζέηεζή ηνπο θαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ κεζνδνινγηψλ αζαθνχο ινγηθήο (fuzzy analysis) πξνθχπηεη ην ηειηθφ κνληέιν. ρήκα 2.15 ρήκα 2.16 πγθεθξηκέλα, ν ζπλδπαζκφο ησλ Vector-GIS θαη Raster-GIS θαζψο θαη ησλ Γνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 1. Υσξνζεηήζεηο έξγσλ, όπσο: Υ.Τ.Σ.Α

22 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Φξάγκαηα. Κνηκεηήξηα. 2. Αλάπηπμε κειεηώλ θαη κνληέισλ θπζηθνύ θηλδύλνπ, όπσο: Μνληέια κνξθνινγίαο αλαγιχθνπ. Μνληέια Γηάβξσζεο θαη παξαγσγήο θεξηψλ πιηθψλ. Μνληέια Πιεκκπξηθνχ Κηλδχλνπ. Μνληέια Καηνιηζζήζεσλ, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε γεσινγηθά θαη γεσηερληθά θξηηήξηα. Μνληέια εηζκηθήο Δπηθηλδπλφηεηαο, φπνπ ππνινγίδεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ηεο αλακελφκελεο εδαθηθήο επηηάρπλζεο, κεηάζεζεο, ηαρχηεηαο, ζεηζκηθήο έληαζεο, Μνληέια Σξσηφηεηαο ππφγεησλ πδξνθφξσλ απφ επηθαλεηαθέο εζηίεο κφιπλζεο 3. Αλάπηπμε κνληέισλ πδαηηθνύ ηζνδπγίνπ, όπνπ ζπλδπάδνληαη κνληέια επηθαλεηαθήο θαη ππόγεηαο πδξνινγίαο 4. Υάξαμε νδηθνύ δηθηύνπ πεξηβαιινληηθόο απνδεθηνύ 2.6 Τα G.I.S ςτο Διαδίκτυο Σν δηαδίθηπν έρεη επεξεάζεη φιεο ηηο επηζηήκεο θαη θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη δελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα κελ εηζρσξήζεη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Πιένλ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ GIS γηα δηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη φρη απνθιεηζηηθά γηα stand-alone εθαξκνγέο. Μπνξνχκε λα δειαδή λα θάλνπκε απνκαθξπζκέλα ρξήζε ππάξρνπζαο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θαη λα κελ είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ζπιιέγνπκε θάζε θνξά εθ ησλ πξνηέξσλ φηη γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ρξεηαδφκαζηε θαη λα επηβαξπλφκαζηε ην επηπιένλ νηθνλνκηθφ αιιά θαη ρξνληθφ θφζηνο Ζ δηάζεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα εθαξκνγέο κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλεπάγεηαη ζηελ ηαρχηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε πινπνίεζε, αιιά παξάιιεια έρνπκε θαη πεξηζζφηεξε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηηο εθαξκνγέο καο. Δθφζνλ ηα δεδνκέλα καο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζεκείν, κπνξνχλ εχθνια θαη άκεζα λα ελεκεξψλνληαη, θαη αληίζηνηρα νη εθαξκνγέο καο λα είλαη πην επέιηθηεο φζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζή ηνπο. Παξάιιεια κε ηε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη θνξεηψλ ζπζθεπψλ, γίλεηαη εθηθηή ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζε ζπζθεπέο κε κηθξή ππνινγηζηηθή δχλακε θαη δελ πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ηνπο ζε νγθψδεηο ππέξ-ππνινγηζηέο. Πιένλ κπνξεί ν θαζέλαο κε ρακειφ θφζηνο, αιιά θπξίσο άκεζα θαη εχθνια ελ θηλήζεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ G.I.S, φπσο λα ιάβεη νδεγίεο πινήγεζεο (navigation), ελεκέξσζε γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη, παξαθνινχζεζε κεηαθηλνχκελσλ νρεκάησλ(ηειεκαηηθή) θιπ

23 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google 2.7 Google Maps Σν Google Maps είλαη κηα ειεχζεξε ππεξεζία δηαδηθηπαθήο ραξηνγξάθεζεο (webmapping) πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Google θαη ηξνθνδνηεί κε ράξηεο πςειήο αλάιπζεο πνιιέο ηζηνζειίδεο ηξίησλ κέζσ ηνπ Google Maps API. Πξνζθέξεη νδηθφ δίθηπν, δνξπθνξηθέο θσηνγξαθίεο, ιεηηνπξγία γηα ζρεδηαζκφ δηαδξνκψλ, αιιά θαη ιεηηνπξγία γηα ηνλ εληνπηζκφ επηρεηξήζεσλ ζε πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Με ηνπο ράξηεο Google είλαη δπλαηή ε πινήγεζε ηνπ ρξήζηε ζην ράξηε κε ην ζχξζηκν ηνπ πνληηθηνχ, αιιά θαη ε αλαδήηεζε θάπνηαο γεσγξαθηθήο ζέζεο βάζεη θάπνηαο δηεχζπλζεο, ελφο ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα ή θάπνηαο ιεθηηθά νξηζκέλεο πεξηνρήο. Αθφκε, παξέρνπλ νδεγίεο πινήγεζεο, παξαζέηνληαο ζην ρξήζηε κηα ιίζηα κε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο γηα ην πψο λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ, καδί κε κηα εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα απηή ηελ απφζηαζε. Σν Google Maps δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπ Geoblog ηνπνζεηψληαο ζεκεία ζην ράξηε κε θείκελν θαη ζρεδηάδνληαο κε γξακκέο ν ρξήζηεο ηελ δηαδξνκή ηνπ. Παξάδεηγκα κηα δηαδξνκήο θαηαρσξεκέλεο ζην Google Map GeoBlog αθνινπζεί ζηελ εηθφλα. ρήκα 2.17 Με απηφ ην ηξφπν κπνξνχκε εχθνια κέζν ηεο Google λα δνχκε ράξηεο απφ φιν ην θφζκν θαη λα ηνπο αμηνπνηήζνπκε νπφο εκείο ζέινπκε. Με ην Google maps έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζηα GIS κέζν ηεο εθαξκνγήο API πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα

24 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ 2.8 Application Programming Interface (API) Σι είναι το API; Σν API αιιηψο θαη δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (γηα ζπληνκία: Γηεπαθή ή ΑΠΗ απφ ην αγγιηθφ API, Application Programming Interface) ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ (interface) πνπ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, βηβιηνζήθε (library: κηα ζπιινγή απφ έηνηκα ππνπξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ) ή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή/ππεξεζία (web application) παξέρεη, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη λα γίλνπλ πξνο απηφ αηηήζεηο απφ άιια πξνγξάκκαηα θαη/ή αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν απφ ξνπηίλεο (routines), δνκέο δεδνκέλσλ (dada structures), θιάζζεηο αληηθεηκέλσλ (object classes) θαη/ή πξσηφθνιια (protocols) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ βαζηζκέλσλ ζε κηα πξσηνγελή (ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, βηβιηνζήθε, εθαξκνγή). Γηα λα κηιήζνπκε κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, είλαη έλα θαλάιη επηθνηλσληίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ελφο ζπζηήκαηνο (πρ κηαο web ππεξεζίαο φπσο ε εθαξκνγή on-line θαηνρχξσζεο domain names ηεο dnhost) κε κηα εμσηεξηθή πεγή (πρ ε ηζηνζειίδα ή ε web εθαξκνγή ηνπ Μεηαπσιεηή ηεο dnhost), κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ εληνιψλ (πνπ νξίδνληαη απφ έλαλ νδεγφ εληνιψλ θαη ρξήζεο ηνπ API) Πωσ λειτουργεί ζνα API; Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο κηαο δηεπαθήο API, είλαη λα δηαηππψζεη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ-ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα παξέρεη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία θιπ ζε άιια πξνγξάκκαηα ρσξίο λα γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζηνλ θψδηθα πνπ πινπνηεί απηέο ηηο ππεξεζίεο. Σν API απιά νξίδεη κε πνηέο εμσηεξηθέο εληνιέο ζα παξέρεη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηελ ππεξεζία πνπ ζέιεη λα ζπλδεζεί πξνο απηφ ρσξίο λα απνθαιχπηεη ηνλ πεγαίν θψδηθά ηνπ. Απηέο νη εληνιέο πνπ θαινχλ ην API, κπνξεί λα είλαη γξακκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλε πξνγξακκαηηζηηθή γιψζζα (Language-dependent API) ή ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα (Language-independent), αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ API. Π.ρ. ην ηαρπδξνκείν παξέρεη θαη ηελ ππεξεζία ηεο απνζηνιήο γξακκάησλ. νπ ιέεη ηνπο θαλφλεο πνπ ζα αθνινπζήζεηο γηα λα θάλεηο ην αίηεκά ζνπ (θφξκα δηεχζπλζεο παξαιαβήο, γξακκαηφζεκν, θ.ιπ.) αιιά ην πψο ζα πινπνηεζεί απηφ ζνπ ην αίηεκα είλαη δνπιεηά ελφο νιφθιεξνπ κεραληζκνχ αλζξψπσλ πιηθνχ ελ πνιινίο αζέαηα ζηνλ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο. Γειαδή ζην παξάδεηγκα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ε δηεπαθή είλαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο θαη νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο ζπλήζσο ζε έλα θπιιάδην. Σν θπιιάδην απηφ είλαη ε δηεπαθή ηνπ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο πειάηεο

25 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google ρήκα Google Maps API Σν Google Maps API είλαη κηα δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (Application Programming Interface API) ηεο Google ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ελφο δπλακηθνχ ράξηε Google ζε ηζηνζειίδεο (web ζειίδεο) κε ηε ρξήζε ηεο javascript. Σν API παξέρεη έλαλ αξηζκφ εξγαιείσλ γηα ην ρεηξηζκφ ραξηψλ θαη ηελ πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ ζε απηνχο κέζσ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Google Maps(http://maps.google.com), επηηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία εχξσζησλ εθαξκνγψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Σν Google Maps API είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία, δηαζέζηκε γηα νπνηνδήπνηε ηζηφηνπν (web site) πνπ είλαη ειεχζεξνο γηα ην θνηλφ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα θιεηδί API (API key) πνπ κπνξεί λα δεηεζεί εθφζνλ ππάξρεη ινγαξηαζκφο ζηε Google θαη απηνκάησο ζπλδέεηαη κε ην ινγαξηαζκφ. Κάζε θιεηδί είλαη έγθπξν κφλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν φλνκα ηνκέα. Βαζηθφ ζηνηρείν νπνηαζδήπνηε Google Maps API εθαξκνγήο είλαη ν ίδηνο ν ράξηεο, ν νπνίνο θνξηψλεηαη, αξρηθνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο (χςνο θαη πιάηνο), θέληξν(γεσγξαθηθφ πιάηνο, γεσγξαθηθφ κήθνο), επίπεδν εζηίαζεο θαη ηχπν (θαλνληθφ, δνξπθνξηθφ, πβξηδηθφ). ηε ζπλέρεηα είλαηδπλαηή ε αιιειεπίδξαζε κε ην ράξηε κέζσ δηαθφξσλ κεραληζκψλ φπσο είλαη ηα events, ηα controls, ηα overlays αιιά θαη ζπλαξηήζεηο επεμεξγαζίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: Γεγονότα (Events) Σν Google Maps API εκπεξηέρεη δειψζεηο γεγνλφησλ (events) ηα νπνία εκθαλίδνληαη κέζσ ησλ θπιινκεηξεηψλ ηζηνζειίδσλ (web browsers) πάλσ ζε αληηθείκελα ηνπ Google Maps. Αο ζεκεησζεί σζηφζν φηη ηα γεγνλφηα απηά είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα standard γεγνλφηα πάλσ ζην Μνληέιν Αληηθεηκέλνπ Δγγξάθνπ (Document Object Model DOM), ην νπνίν είλαη κηα πξνγξακκαηηζηηθή δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ζε πξνγξάκκαηα θαη εθηειέζηκα ζελάξηα δξάζεο (scripts) ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ζηπι φινπ ηνπ εγγξάθνπ κε δπλακηθφ ηξφπν. Έηζη ην Google Maps API δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη δηθά ηνπ γεγνλφηα ελψ ην Μνληέιν Αληηθεηκέλνπ Δγγξάθνπ δεκηνπξγεί άιια γεγνλφηα θαη ηα επεμεξγάδεηαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν αληηθεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπγθεθξηκέλνο θπιινκεηξεηήο. Δπηπιένλ, ην Google Maps API έρεη ην πιενλέθηεκα φηη πξνζθέξεη κεραληζκνχο πνπ αθνχλε (listen) θαη απαληάλε (respond) ζηα DOM γεγνλφηα αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε

26 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ θπιινκεηξεηή. Παξαδείγκαηα γεγνλφησλ ηνπ Google Maps API είλαη ην θιηθ ηνπ πνληηθηνχ, ην δηπιφ θιηθ, ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ ηα νπνία ζεκαηνδνηνχλ ηελ έλαξμε θάπνησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ θψδηθα javascript. Δμάιινπ ε javascript είλαη κηα scripting γιψζζα πνπ «θαζνδεγεί γεγνλφηα» ( event driven ) εμειηζζφκελα ζηνπο θπιινκεηξεηέο Ρυκμιςτζσ (Controls) Όπσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο θαη ζηε ζειίδα ηνπ Google Maps (http://maps.google.com) ππάξρνπλ δηάθνξα ζηνηρεία ζηε δηεπηθάλεηα κε ην ρξήζηε (user interface) πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ ρξήζηε κε ην ράξηε. Σα ζηνηρεία απηά είλαη γλσζηά σο ξπζκηζηέο (controls) θαη κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζηηο Google Maps εθαξκνγέο ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν πάλσ ζην ράξηε. Σα θπξηφηεξα είλαη: GLargeMapControl3D: Σνπνζεηεί έλα κεγάιν ηξηζδηάζηαην θνπκπί ειέγρνπ εζηίαζεο θαη θίλεζεο ηνπ ράξηε, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ησξα ζηε ζειίδα ηνπ Google Maps. Δκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ ράξηε απηφκαηα. GLargeMapControl: Σνπνζεηεί έλα κεγάιν απιφ θνπκπί ειέγρνπ εζηίαζεο θαη θίλεζεο ηνπ ράξηε. Δκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ ράξηε απηφκαηα. GSmallMapControl : Σνπνζεηεί έλα κηθξφ θνπκπί ειέγρνπ εζηίαζεο θαη θίλεζεο ηνπ ράξηε. Δκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ ράξηε απηφκαηα. GSmallZoomControl3D: Σνπνζεηεί έλα κηθξφ ηξηζδηάζηαην θνπκπίειέγρνπ εζηίαζεο (ρσξίο έιεγρν θίλεζεο) ηνπ ράξηε. Δκθαλίδεηαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ ράξηε απηφκαηα. GSmallZoomControl: Σνπνζεηεί έλα κηθξφ θνπκπί ειέγρνπ εζηίαζεο (ρσξίο έιεγρν θίλεζεο) ηνπ ράξηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα κηθξά παξάζπξα πνπ εκθαλίδνληαη ζην ράξηε Google γηα επεμήγεζε ησλ νδηθψλ νδεγηψλ. GScaleControl: Σνπνζεηεί κηα θιίκαθα κε ζηάδηα κεγέζπλζεο ηνπράξηε. GMapTypeControl: Σνπνζεηεί θνπκπηά πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λαδηαιέγεη κεηαμχ ηχπσλ ηνπ ράξηε (φπσο δνξπθνξηθφο, εδαθηθφο θ.ά.) GHierarchicalMapTypeControl: Σνπνζεηεί θνπκπηά επηινγψλ (checkboxes) γηα ηεξαξρηθή πξνηίκεζε ησλ ηχπσλ ηνπ ράξηε. GOverviewMapControl: Σνπνζεηεί κηα πηπζζφκελε επηζθφπεζε ηνπ ράξηε ζηε γσλία ηεο νζφλεο. GNavLabelControl: Σνπνζεηεί κηα δπλακηθή εηηθέηα πνπ επηζεκαίλεη ηε «δηεχζπλζε» ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ράξηε αλάινγα κε ην επίπεδν εζηίαζεο. Δπηπιένλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ξπζκηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή

27 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Overlays Σα overlays είλαη αληηθείκελα πάλσ ζην ράξηε πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπληεηαγκέλεο θαη γη απηφ κεηαθηλνχληαη αλάινγα φηαλ κεηαθηλείηαη ή αιιάδεη εζηίαζε ν ράξηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επίδεημε ζεκείσλ, γξακκψλ ή νιφθιεξσλ πεξηνρψλ. Σν Google Maps API δηαζέηεη πνιιά είδε overlays, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: εκεία Αλαπαξηζηψληαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ (markers) πάλσ ζην ράξηε θαη ζπρλά πξνβάιινπλ κηα ζρεηηθή εηθφλα ζην ζεκείν πνπ επηδεηθλχνπλ. Οη markers είλαη ζρεδηαζκέλνη λα είλαη δηαδξαζηηθνί, δειαδή επάλσ ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη γεγνλφηα, φπσο έλα θιηθ ή δεμί θιηθ, θαη ζπρλά πξνβάιιεηαη παξάιιεια κε απηνχο έλα παξάζπξν πιεξνθνξηψλ γηα ην ζεκείν. Μηα επηπιένλ ηδηφηεηα ηνπο είλαη φηη κπνξεί λα είλαη ζπξφκελνη (draggable) απφ έλα ζεκείν ζε άιιν ζην ράξηε. Δπίζεο δπλαηή είλαη ε επεμεξγαζία θαη αιιαγή ηεο εηθφλαο (icon) πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε δείθηε. Ζ εηθφλα απνηειείηαη απφ κηα εηθφλα ζην πξνζθήλην θαη κηα άιιε σο ζθηά ηνπνζεηεκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο κεηαμχ ηνπο. Παξφηη νη δείθηεο έρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα, ε πξνζζήθε πνιιψλ απφ απηνχο ζε έλα ράξηε Google κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηαρχηεηα απεηθφληζεο ηνπ ράξηε (map rendering) εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα εζηίαζεο. Λχζε ζε απηφ δίλεη ν Γηαρεηξηζηήο Γεηθηψλ (Marker Manager), ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζεί πνηνί δείθηεο είλαη νξαηνί ζε πνηά επίπεδα εζηίαζεο θαη λα ζηέιλεη κφλν ηνπο απαξαίηεηνπο ζην ράξηε γηα ζρεδηαζηηθνχο ζθνπνχο. Γειαδή πξνζζέηεη ή αθαηξεί δπλακηθά δείθηεο απφ ην ράξηε κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο απεηθφληζεο ηνπ ράξηε θαη ηεο κείσζεο ησλ άρξεζησλ νπηηθψλ ζηνηρείσλ. Γξακκέο Αλαπαξηζηψληαη κε ηε ρξήζε ησλ polylines (πνπ νπζηαζηηθά είλαη κηα αθνινπζία ζπλδεδεκέλσλ ζεκείσλ) πάλσ ζην ράξηε, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξψκα, πάρνο θαη επίπεδν δηαθάλεηαο. Υσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο γξακκηθέο (drawing), ηηο γεσδεζηθέο (geodesic) θαη ηηο θσδηθνπνηεκέλεο (encoded). Οη γξακκηθέο polylines εκθαλίδνληαη σο επζχγξακκα ηκήκαηα ζην ράξηε θαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπο ην Google Maps API εθκεηαιιεχεηαη πηζαλέο ζρεδηαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ θπιινκεηξεηή, αιιηψο γίλεηαη αίηεζε γηα κηα εηθφλα polyline απφ ηνπο εμππεξεηεηέο (servers) ηεο Google. Οη γεσδεζηθέο polylines εκθαλίδνληαη σο θακππισηέο γξακκέο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο ηελ θακππιφηεηα ηεο γεο. Οη θσδηθνπνηεκέλεο polylines είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο θαη πην πεξίπινθεο απφ ηηο ππφινηπεο θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηπραίν ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν απαηηνχλ πεξηζζφηεξε κλήκε θαη ρξφλν γηα λα απεηθνληζζνχλ. Έρνπλ φκσο ην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ πφζν ιεπηνκεξήο ζα είλαη κηα polyline ζε έλα δνζκέλν επίπεδν εζηίαζεο θαζψο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αγλννχληαη ηκήκαηα ηεο γξακκήο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο επηπέδσλ εζηίαζεο. Πεξηνρέο Αλαπαξηζηψληαη κε ηε ρξήζε είηε πνιπγψλσλ (polygons) πάλσ ζην ράξηε, αλ ε πεξηνρή έρεη ηε κνξθή απζαίξεηνπ ζρήκαηνο, είηε κε ηε ρξήζε ground overlays, αλ ε πεξηνρή έρεη ηε

28 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ κνξθή νξζνγψληνπ ζρήκαηνο. Σα πνιχγσλα είλαη παξφκνηα κε ηηο polylines αθνχ θαη απηά είλαη κηα αθνινπζία ζεκείσλ, πξνζζέηνληαο φηη ζρεκαηίδνπλ θχθιν θαη κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή. Σα ground overlays είλαη ζπρλά ρξήζηκα γηα πεξηνρέο πνπ ηα άθξα ηνπο ζηνρεχνπλ θάζεηα ζε ζεκεία ζην ράξηε. Ο ίδηνο ν ράξηεο Αλαπαξίζηαηαη κε ηε ρξήζε ηνπ tile overlay, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κέζσ ηνπ Google Maps API. Σα δηαζέζηκα tiles δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηνρέο ζε φια ηα επίπεδα εζηίαζεο. Γηα παξάδεηγκα πνιιέο πεξηνρέο ζηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ δελ εκθαλίδνληαη ζε πςειά επίπεδα εζηίαζεο, ελψ ην Μαλράηαλ πξνζθέξεη πνιχ ιεπηνκεξείο εηθφλεο ζηνλ δνξπθνξηθφ ηχπν ράξηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην κηθξφηεξν επίπεδν εζηίαζεο (επίπεδν 0), έλα tile αλαπαξηζηά νιφθιεξε ηε γε. Αλ Ν είλαη ην επίπεδν εζηίαζεο, ηφηε ην Google Maps δηαηξεί ην tile νιφθιεξεο ηεο γεο ζε 4Ν tiles θαη πξνβάιεη ην θαηάιιειν. Σν παξάζπξν πιεξνθνξηώλ (info window) Απνηειεί έλα εηδηθφ overlay. Πξνζηίζεηαη ζην ράξηε απηφκαηα θαη ζε θάζε ράξηε αληηζηνηρεί έλα κφλν αληηθείκελν παξαζχξνπ πιεξνθνξηψλ Προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του Google Maps API Πξφζζεηεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ην Google Maps API είλαη ε κεηαηξνπή πξαγκαηηθψλ δηεπζχλζεσλ αλά ηνλ πιαλήηε ζε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (geocoding), θάηη ην νπνίν είλαη ρξήζηκν ζηελ ηνπνζέηεζε δεηθηψλ, αιιά θαη ην αληίζηξνθν (reverse geocoding). Δπηπιένλ ην Google Maps API είλαη εμνπιηζκέλν κε θξχθε κλήκε (cache memory) απφ ηε κεξηά ηνπ πειάηε (client), ε νπνία απνζεθεχεη δηάθνξεο απαληήζεηο ζε κεηαηξνπέο δηεπζχλζεσλ, επηηξέπνληαο ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί ε ίδηα κεηαηξνπή δηεχζπλζεο ζην κέιινλ. Μηα άιιε ππεξεζία είλαη ε άπνςε απφ δξφκν (street view), ε νπνία παξέρεη παλνξακηθή ζέα 360ν πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαδξαζηηθέο εηθφλεο. Κάζε νπηηθή ηεο εηθφλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηνπνζεζία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη είλαη κνλαδηθή. Δπηπιένλ ππεξεζία είλαη ε πξνζζήθε ηνπ Google Earth ζηηο Maps API εθαξκνγέο, ην νπνίν πξνβάιεη ηνλ ράξηε Google ηξηζδηάζηαηα. Ζ κπάξα αλαδήηεζεο Google είλαη άιιν έλα ρξήζηκν εξγαιείν κε ην νπνίν αλαδεηνχληαη πφιεηο, παλεπηζηήκηα, επηρεηξήζεηο θ.ά. Ζ κπάξα αλαδήηεζεο είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη ζπκπεξηιακβάλεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκίζεηο κε ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ θέξδνο αλ πξνζηεζεί ζηηο Google Maps εθαξκνγέο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηπιένλ λα πεξηιεθζεί ζηελ εθαξκνγή ν ππνινγηζκφο νδεγηψλ γηα ηε κεηάβαζε απφ έλα κέξνο ζε έλα άιιν, ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνηθηιία κέζσλ κεηαθνξάο). φνοψθ Σα G.I.S είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμαπιψζεθαλ παξά πφιε, φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ηερλνινγία απηή. Μηα ηερλνινγία πνπ δίλε ιχζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη δηεπθφιπλε ηε δσή πνιιψλ αλζξψπσλ. Ζ ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε δηεπθφιπλε πνιινχο ηνκήο λα αλαηερζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ππεξεζίεο

29 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Σν Google maps είλαη κηα εθαξκνγή ηεο Google πνπ κε ηελ ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε πνπ έγηλε ζε φιν ηνλ πιαλήηε γε έδσζε ηελ δπλαηφηεηα ηεο πεξηήγεζε ζε απηψλ απφ κηα νζφλε ππνινγηζηή θαη ηελ δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζε απηή ηελ δσξεάλ ππεξεζία. Μηα ηέηηα ππεξεζία είλαη θαη απηή πνπ ζα πξνζπαζήζακε λα θηηάμνπκε. Σα API είλαη δηεπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ιεηηνπξγηά ηνπο ζην interface ηνπο. Σν Google maps api ρξεζηκνπνηείηε ζηνπο ράξηεο ηεο Google θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ελφο δπλακηθνχ ράξηε ζηεο ζειίδεο ηεο Google

30 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Κεθάιαην 3 3. Μεθοδολογία ολοκλήρωςησ τησ εφαρμογήσ 3.1 Ειςαγωγή ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπκε ηελ Πηπρηαθή Δξγαζία. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα κειέηε αγνξάο ψζηε λα θαηαγξαθεί ε δηείζδπζε ησλ GIS ζηελ αγνξά θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ γεληθνχ αζηηθνχ πιεζπζκνχ. Μέζσ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ε θαηαγξαθή θαη εληνπίζηεθαλ ηπρφλ θνηλσληθά εκπφδηα γηα ηελ εηζαγσγή σο πξντφληνο κηαο εθαξκνγήο παξαθνινχζεζεο ηεο νηθίαο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην πεδίν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγήζακε ηηο πξνδηαγξαθέο κηαο δπλεηηθήο εθαξκνγήο επίβιεςεο θαη αλίρλεπζεο δεκηάο ζε κηα νηθία. ηφρνο είλαη θαηά ηελ κεζνδνινγία αλάπηπμεο λα θαηαγξαθνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ πφξσλ θαη ησλ ρξεζηψλ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί κφλν φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα αγνξάο, κηαο θαη ε κεζνδνινγία ξνή αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη αξθεηά εθηελήο θαη ζα δεκηνπξγνχζε δπζαλαινγία ζην θείκελν. Δπνκέλσο, επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί απηφλνκα ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην. 3.2 Μελέτη αγοράσ Ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ εταιρίεσ παρζχουν λφςεισ GIS Δηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Metropolitan Life θαη Chase Manhattan Bank βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγηθή αξηηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα Ποιζσ ανάγκεσ εξυπθρετοφν Αςφάλειεσ Πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ θάλεη ην GIS θεληξηθφ ζηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σν ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ νπηηθνπνίεζε, αλάιπζε, θαη δηαλνκή ηνπ θηλδχλνπ. Δηαηξείεο φπσο CHUBB ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. ρήκα

31 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Logistics Εφοδιαςτικι Δθνδηαζηηθή δηαρείξηζε απαηηεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηφινπ δηαλνκήο ηνπ, ηνπνζεζίεο δηαδξνκήο, θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. Ζ ηειεθσληθή εηαηξεία ηεο Αξγεληηλήο, Grupo Telefónica, ρξεζηκνπνηεί ηελ εθνδηαζηηθή GIS γηα λα δξνκνιφγεζε ιχζε θαη λα απνδεηρζεί φηη έρεη ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ παξαδφζεσλ ρσξίο ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ. ρήκα 3.2 Media Σα GIS ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα κέζα γηα ηα πάληα, απφ ηελ αλάιπζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε δηαθεκηζηψλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ραξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ίδην ην πιηθφ. Ζ θνηλσληθή ρξήζε ινγηζκηθνχ GIS γηα λα δεκηνπξγήζνπλ αθξηβείο ράξηεο γξήγνξα γηα πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, θαη online ππεξεζίεο εηδήζεσλ. Οι GIS ράξηεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα ΜΜΔ λα ηεξνχλ ελήκεξν ην θνηλφ ζρεηηθά κε ην θιείζηκν ησλ δξφκσλ ή αλνίγκαηα θαη άιιεο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο,. ρήκα 3.3 Real Estate Ακίνθτα Όπσο βιέπνπκε ζην ζρήκα 4.4 πνιιέο εηαηξίεο επελδχζεσλ αθηλήησλ, θηεκαηνκεζηηηθά γξαθεία θαη άιιεο πνιιέο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ειεθηξνληθή ραξηνγξάθεζε. Πνιινί κεζίηεο έρνπλ βξεη κεγάιε επηηπρία ζηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ αγνξά αθηλήησλ. Δηαηξείεο φπσο ε ΜΣΑ Realty Advisors, Inc κε ηε ρξήζε GIS ζε εκπνξηθά αθίλεηα, ελψ ζην REALTOR.com ρξεζηκνπνηεί GIS γηα λα θέξεη ράξηεο ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε 1,2 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο γηα έλα λέν ζπίηη

32 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ ρήκα 3.4 Retail Business Retail Business Χο εθ ηνχηνπ, δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, ζηξαηεγνί κάξθεηηλγθ, νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, πξνγξακκαηηζηέο θαη επαγγεικαηίεο βαζίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα GIS γηα ηελ νξγάλσζε, αλάιπζε, θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Δηαηξείεο, φπσο ε Sears έρνπλ απνζεθεχζεη εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ παξαδφζεσλ κε GIS. Γπκλαζηήξην Υξπζφ γηα Δπηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηεί GIS λα κειεηήζεη λέεο ηνπνζεζίεο. Οη κηθξφηεξεο εηαηξείεο, φπσο ε Ultra ζαιάζζηα θαγηάθ ηεο Santa Cruz, California, βξείηε ρξήζηκεο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο ηεο GIS ππεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ θαη αθξηβείο ράξηεο γηα δηαθεκηζηηθφ πιηθφ. ρήκα Έρευνα με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου - Συμπεράςματα Όπσο αλαθέξζεθε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ε δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο GIS ζε ηα επξχηεξε αγνξά, απηή ηεο νηθίαο, δεηήζεθε απφ έλα πιήζνο αηφκσλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην. Μέζσ απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ήηαλ δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο αιιά θαη νη πηζαλέο θνβίεο (θπξίσο ιφγσ θνηλσληθψλ ηακπνχ) πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία έλα ηέηνην εγρείξεκα, δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Πηπρηαθή Δξγαζία. Ο εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα βξεζεί ζην Παξάξηεκα Α ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. Παξαθάησ, παξαζέηνπκε ηελ αλάιπζε, αλά εξψηεκα, ησλ απνθξίζεσλ φζσλ ζπκπιεξψζαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Αλ θαη ην δείγκα ήηαλ κηθξφ (30 άηνκα) είλαη αξθεηά ελδεηθηηθφ ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο. Σν ειηθηαθφ εχξνο θαιχπηεη φιεο ζρεδφλ ηηο ειηθίεο απφ 18 θαη πάλσ

33 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Δξώηεζε 1 Δξώηεζε 2 Οη πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη κεηαμχ Απηφ ζα καο βνεζήζεη λα δνχκε πψο αληηκεησπίδεη ε λέα γεληά ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη ηελ εθαξκνγή πνπ ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε

34 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Δξώηεζε 3 Πέξαλ ηνπ 70% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ ην αλψηεξν επίπεδν κφξθσζεο. Δξώηεζε Αρκετά Όχι τόςο ςυχνά Παρακολουκϊ μεςω τρίτων(π.χ μεςω τον παιδίων μου) 0 Αςχολείςτε με το Internet (ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ); Σν δηαδίθηπν έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηε δσή καο, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο αζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε απηφ

35 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Δξώηεζε 5 Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θηελή ζρεδφλ ην 50% μέξνπλ ηε είλαη ηα G.I.S Δξώηεζε 6 Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ αζρνιεζεί ζε ηελ εθαξκνγή ηεο Google ην Google earth Google θαη maps. Σα βξίζθνπλ πνιχ ελδηαθέξνλ. Ζ Google θαηάθεξε λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνλ ρξεζηψλ κε απηέο ηεο εθαξκνγέο

36 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Δξώηεζε 7 Φαίλεηε πσο νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηέο φηη ε κφλε ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε G.I.S ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιιεο ππεξεζίεο. Ζ εξψηεζε πεξηείρε θαη κηα ηξίηε επηινγή Αλ ΝΑΗ πνηα;(μονο ΟΝΟΜΑΣΗΚΑ); νη πην δεκνθηιήο απάληεζεο ήηαλ : GPS Arc maps Γίθηπα ζεηζκνγξάθσλ Σν GPS είλαη καθξάλ ε πην δεκνθηιήο ππεξεζία κεηά ηηο ππεξεζίεο ηηο Google

37 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Δξώηεζε 8 Σηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο έρνπλ πάξεη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα (βιέπε πεξηθεξηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζρεδηαζκφ, ζπγθνηλσλίεο κεηαθνξέο) θαη ηελ αζθάιεηα (βιέπε ππξνζβεζηηθή, δαζηθή Τπεξεζία, Αζηπλνκία, Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο). Απηφ δείρλεη πνπ πξέπεη λα θηλεζεί ε εθαξκνγή γηα λα γίλεη απνδερηεί απφ ηελ αγνξά. *Ο θάζε εξσηνχκελνο είρε λα ζεκεηψζεη φζα ζπζηήκαηα ήζειε

38 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Δξώηεζε ΝΑΙ ΌΧΙ 20 0 φμφωνα με τθν απάντθςθ που δϊςατε ςτθν ερϊτθςθ 8, πιςτεφετε ότι είναι εφικτι (ι αν υπάρχει θ τεχνολογία) θ ανάπτυξθ μίασ τζτοιασ υπθρεςίασ; Όινη πηζηεχνπλ φηη είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο πνπ επέιεμαλ, ή ππάξρνπλ ίδεη. Δξώηεζε 10 Πνιχ ελζαξξπληηθή γηα ηελ εθαξκνγή καο ε απάληεζε ζηελ πην παλφ εξψηεζε, δείρλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ ζηα G.I.S

39 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Δξώηεζε 11 Έλα κεγάιν πνζνζηφ (50%) βξίζθεη πνιχ ελδηαθέξνλ ε εθαξκνγή καο. Δλψ έλα πνζνζηφ ηελ βξίζθεη ελδηαθέξνλ αιιά δελ πηζηεχεη ζηελ πινπνίεζε ηεο. Δξώηεζε 12 Δίλαη ελζαξξπληηθή φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζα έδηλε έλα ρξήκαηα

40 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Δξώηεζε και πάνω 0 Αν απαντιςατε κετικά ςτθν πιο πάνω ερϊτθςθ, δϊςτε μια εκτίμθςθ για το ποςό που κα διακζτατε για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι (ςε ευρϊ); Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο είλαη δηαηίζεληαη λα δψζνπλ έλα πνζφ κεηαμχ επξψ, ελψ ην άκεζνο επφκελν πνζφ είλαη ε πξψην ζηάδην θξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ε πξφζεζε γηα ην πξντφλ Δξώηεζε 14 Δλζαξξπληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ πνπ ζα δερφηαλ λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, απηφ δείρλεη φηη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ δελ θνβάηαη λα δφζε πιεξνθνξίεο απφ ηελ νηθία ηνπ

41 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Δξώηεζε 15. Ση είδνπο θαη πνηέο πιεξνθνξίεο ζα δερφζαζηαλ λα παξέρεηε; Πεξηβάιινληνο Θεξκνθξαζίαο- πγξαζίαο Κίλεζεο Οη πεξηζζφηεξνη δέρνληαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο) θαη θίλεζεο. Απηφ είλαη θαιφ γηα ηελ εθαξκνγή καο γηαηί ν πξσηαξρηθφο καο ζηφρνο είλαη λα παξέρνληαη απηέο νη πιεξνθνξίεο. Δξώηεζε 16 Οη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ κία απηφλνκε ηελ εθαξκνγή, απηφ καο δείρλεη φηη δελ ζέινπλ θάπσλ ηξίηνο λα δηαρσξίδεηε ηηο πιεξνθνξίεο

42 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Δξώηεζε 17 Δλζαξξπληηθφ ην φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ζέιεη πεξεηαίξσ ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή καο θαη ηνλ ελδηαθέξεη. πκπεξάζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγάιακε απφ ην εξσηεκαηνιφγην ζα καο θαλνχλ πνιχ ρξήζηκα γηα ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα νξίζνπκε ζηελ εθαξκνγή. Σα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ παίξλνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη φηη: Σν δηαδίθηπν έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηε δσή καο. Ζ ρξήζε ησλ G.I.S είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε, είηε κέζν ηνπ Google είηε κέζν άιινλ ππεξεζηψλ φπσο ην GPS. Ζ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θφζκνπ Δίλαη δηαθεληεκέλε λα δψζνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζφ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή. Γελ είλαη δηζηαθηηθή λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ηεο νηθίαο ηνπο. Έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα

43 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google 3.4 Μεθοδολογία υλοποίηςησ ηφρνο καο είλαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ: «Αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο επίβιεςεο θαη αλίρλεπζεο δεκηώλ ζε κηα νηθία κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο Google» πνπ ζην εμήο ζα απνθαινχκε: ASDDH (application for surveillance and detection of damage to homes). Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα αθνινπζήζνπκε ηελ κεζνδνινγία ηεο ελνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο (unified process) αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Αθξηβψο γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα εμεηάζνπκε ηέζζεξηο θάζεηο αλάπηπμεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα. ρήκα 3.6 Μηα απεηθφληζε ηεο αλαινγίαο ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαηά ηεο γεληθέο θάζεηο ηεο ελνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο. Φάζε ζύιιεςεο: ε απηφ ην ζηάδην ζα εμεηάζνπκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα G.I.S, ε ππεξεζία Google Maps θαη Google Api πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. Καζψο θαη κία κειέηε αγνξάο φπνπ ζα δνχκε πψο θηλεηέ ε αγνξά κε ηα G.IS θαη ηελ άπνςε γηα ηελ εθαξκνγή πνπ ζέινπκε λα θηηάμνπκε κέζν εξσηεκαηνινγίνπ Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα βγάινπκε απφ ηελ έξεπλα καο ζα θαηαιείςνπκε ζηελ πξνδηαγξαθέο θαη ζα καο νδεγήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο. Φάζε επεμεξγαζίαο: Καηά ηε θάζε επεμεξγαζίαο ζα γίλεη εθηίκεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο εθαξκνγήο καο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο ηνπ. Δθηηκάηε πσο ζα ζηεξηρζνχκε ζηε κεζνδνινγία UML αλαπηχζζνληαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ε εθαξκνγή απαηηεί. ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο ζα έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν θεηκέλσλ θαη κνληέισλ παξάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο. Φάζε Καηαζθεπήο :ε απηφ ην ζηάδην ζα πεξάζνπκε ζηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζην ηερληθφ θαη πξνγξακκαηηζηηθφ θνκκάηη. ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο ζα έρνπκε θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ηεο εθαξκνγήο ζε έλα ηνπηθφ server, ε νπνία ζα πιεζηάζεη θαηά πνιχ ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ έξγνπ. Φάζε Μεηάβαζε: ηε θάζε απηή ζα γίλεη εγθαηάζηαζε θαη έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνχ ζην ηειηθφ ζχζηεκα(server) ψζηε λα επαιεζεχζνπκε ηελ ηθαλφηεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ θαζνξίζακε θαη θαηά ζπλέπεηα λα νδεγεζνχκε ζηελ δηφξζσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηπρψλ κε επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα καο νδήγεζε ζηελ ηειηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο καο. ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο ζα έρνπκε ηελ 1 ε έθδνζε ηεο εθαξκνγήο καο

44 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Κεθάιαην 4 4. Κύκλοσ Ανάπτυξησ λογιςμικού 4.1 Ειςαγωγή ε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ην θχθιν αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπκε ζθνπφ λα θηηάμνπκε. Θα παξνπζηάζνπκε ην κνληέιν δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο, ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία. Γειαδή ηεο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα πεξάζεη ε εθαξκνγή καο. ρήκα 4.1 ρέζεηο ελλνηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζηηθνχ 4.2 Έννοιεσ για την ανάπτυξη λογιςμικού Μοντζλα κφκλου ηωισ Απηφ ην ζεκείν ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα ε βάζε γηα πινπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή καο. Έλα Μνληέιν Κχθινπ Εσήο Λνγηζηηθνχ είλαη µηα πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη µηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ απφ ηε ζχιιεςε κέρξη ηελ απφζπξζή ηεο, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε θαζεκηά απφ ηηο θάζεηο απηέο. Κάζε εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, απφ ηε ζχιιεςε κέρξη ηελ απφζπξζή ηεο, δηέξρεηαη απφ δηάθνξεο θάζεηο, ζε θαζεκηά εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα γίλνληαη νξηζκέλεο εξγαζίεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ε καθξνζθνπηθφ επίπεδν νη πνιχ γεληθέο θάζεηο είλαη: ζχιιεςε, θαηαζθεπή, ρξήζε / ζπληήξεζε θαη απφζπξζε θαη, φπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ, ιακβάλνπλ ρψξα µε ηε ζεηξά απηή. Μηα εηθφλα ησλ γεληθψλ απηψλ θάζεσλ θαίλεηαη ζην 4.2, πνπ αθνινπζεί: ρήκα 4.2 Γεληθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια, εκείο ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθά απφ απηά θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε απηφ πνπ καο εμππεξεηεί θαιχηεξα

45 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Το Μοντζλο του Καταρράκτη Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κνληέια θχθινπ δσήο είλαη απηφ ηνπ θαηαξξάθηε (Waterfall), ην νπνίν θαίλεηαη ζην ρήκα 4.3. Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε είλαη φηη ην ζχζηεκα ινγηζκηθνχ αλαπηχζζεηαη πεξλψληαο νιφθιεξν απφ δηαδνρηθέο επηκέξνπο θάζεηο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζεσξείηαη πεξαησκέλε µε ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ. Κάζε επηκέξνπο θάζε νινθιεξψλεηαη µε µηα εξγαζία επαιήζεπζεο / επηθχξσζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, θαηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε κεηάβαζε ή φρη ζηελ επφκελε. Σν ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη πιήξεο, δειαδή µε φια ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηελ επηκέξνπο θάζε ηεο ζπλέλσζεο θαη κεηά. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε είλαη φηη, γηα λα μεθηλήζεη µηα θάζε πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πιήξσο ε πξνεγνχκελε. Ζ αλάπηπμε µε ηνλ ηξφπν απηφ ραξαθηεξίδεηαη αθνινπζηαθή, δηφηη νη επηκέξνπο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη είλαη δηαθξηηέο θαη αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε. ρήκα 4.3 Σν Μνληέιν ηνπ Καηαξξάθηε

46 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Το Μοντζλο Πρωτοτυποποίηςησ Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ πξσηνηππνπνίεζεο (prototyping model)είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ φρη εμνινθιήξνπ, αιιά ζε ηκήκαηα, πνπ νλνκάδνληαη «πξσηφηππα». Οη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο επαλαιακβάλνληαη γηα έλα ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε θνξά θαη, γηα ην ιφγν απηφ, ην κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη σο επαλαιεπηηθφ. Κάζε πξσηφηππν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξννξίδεηαη λα εθηειεί ην ινγηζκηθφ θαη ηίζεηαη ζε δνθηκαζία απφ ηνλ πειάηε. Απφ εθεί ζπιιέγνληαη παξαηεξήζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λένπ πξσηνηχπνπ επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ έλα πξσηφηππν λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο, δειαδή λα εθηειεί ηηο επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ µε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ πειάηε (ρήµα 4.4). Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο, ψζηε ην ινγηζκηθφ λα νινθιεξσζεί. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο άπνςεο γηα ηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ λσξίηεξα απ. φηη ζην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε. Απηφ κπνξεί λα γιηηψζεη ηελ αλάπηπμε απφ θαζπζηεξήζεηο (θαη ζπλεπαγφκελα θφζηε) ή αθφκε θαη απφ νιηθή απνηπρία, ηα νπνία ζα επέξρνληαλ, αλ ν θαηαζθεπαζηήο αλαγθαδφηαλ λα νπηζζνδξνκήζεη ηελ αλάπηπμε, ελψ απηή είρε πξνρσξήζεη πνιχ. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πινπνηεζηκφηεηα ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ηελ εχθνιε ηξνπνπνίεζή ηνπ. Κάζε θαηαζθεπή πξσηνηχπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κηθξφ έξγν ινγηζκηθνχ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη µε δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ άιια κνληέια θχθινπ δσήο, φπσο απηφ ηνπ θαηαξξάθηε. Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ην κνληέιν πξσηνηππνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηηο απαηηήζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο, νπφηε δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλεζνχλ θαη λα παγηνπνηεζνχλ. Σέηνηεο είλαη εθαξκνγέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα πξψηε θνξά ή πνπ είλαη ζηελά εμαξηεκέλεο απφ ηνλ πειάηε, ρσξίο λα ππάξρεη απνδεθηφ πξνεγνχκελν παξάδεηγκα. Χζηφζν, ην κέγεζνο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ δελ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, δηφηη ν ρξφλνο αλάπηπμεο θάζε πξσηνηχπνπ κεγαιψλεη θαη ε απαηηνχκελε επειημία κεηψλεηαη. ρήκα 4.4 Σν Μνληέιν Πξσηνηππνπνίεζεο

47 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Το Μοντζλο τησ Λειτουργικήσ Επαφξηςησ Σν κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο (incremental model) ζπλδπάδεη ηελ αθνινπζηαθή αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε µε ηελ ηκεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο πξσηνηππνπνίεζεο. Κεληξηθή ηδέα είλαη ε θαηάηκεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ ζε ηκήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα, αθνινπζψληαο ην θαζέλα αθνινπζηαθή αλάπηπμε ζχκθσλα µε ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.6. Καηά ηελ αξρηθή θάζε αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο απνθαζίδνληαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα θαηαηκεζεί ε εθαξκνγή, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια. Όηαλ νινθιεξψλεηαη ε αλάπηπμε θάζε ηκήκαηνο, απηφ ελζσκαηψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο, δηαδηθαζία ε νπνία δηθαηνινγεί θαη ηνλ ηίηιν «ιεηηνπξγηθή επαχμεζε». Πιενλεθηήκαηα ηεο ηδέαο είλαη ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλάπηπμεο, ε νπνία ηειηθά θαηαιακβάλεη κηθξφηεξν ρξφλν, θαζψο θαη ν δηαδνρηθφο εκπινπηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ είλαη ηα αθφινπζα: Ζ αξρηθή θαηάηκεζε θαη γεληθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. θάικαηα ζε απηή κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ινγηζκηθφ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε ζπλέρεηα. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ εκηηεινχο ζπζηήκαηνο, κπνξεί ε αξρηηεθηνληθή απηνχ λα κεηαβιεζεί ζε βαζκφ πνπ λα θινληζηεί ε αλάπηπμε ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ απηνχ. Σν κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε κεγάισλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε, δειαδή ζαθήο γλψζε θαη κηθξή ή θαζφινπ κεηαβιεηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αλάπηπμε. ρήκα 4.5 Σν Μνληέιν ηεο Λεηηνπξγηθήο Δπαχμεζεο

48 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Το Σπειροειδζσ Μοντζλο Σα κνληέια θχθινπ δσήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα απνηεινχλ παξαιιαγέο ηεο βαζηθήο ηδέαο ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε. Ζ αλάπηπμε παξακέλεη, επί ηεο νπζίαο, µηα αθνινπζηαθή δηαδηθαζία, ε νπνία εθαξκφδεηαη είηε ζε νιφθιεξν είηε ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απ φηη θαίλεηαη, δελ είλαη ε ζχιιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα κνληέια θχθινπ δσήο, αιιά ε δηάηαμή ηνπο. ην κνληέιν ηεο πξνηππνπνίεζεο, θαζψο θαη ζε απηφ ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο, ε θαηάηκεζε είλαη ιίγν σο πνιχ απζαίξεηε. Σν ξίζθν δελ απνηηκάηαη, µε απνηέιεζκα θάζε νπηζζνδξφκεζε ή αλαηξνπή λα θνζηίδεη ζε ρξφλν θαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ζπρλά δε ζε ζπλνιηθή απνηπρία ησλ έξγσλ. Απφ ηελ άιιε, ε κεηά πεηζαξρίαο απνδνρή ησλ απζηεξψλ θάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε δελ είλαη εθηθηφ λα αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη απφ φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο, µε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ είηε λα γίλεηαη άλαξρα, µε βάζε ηε δηαίζζεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ, είηε λα είλαη µηα δαπαλεξή θαη ζηξπθλή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία «πξέπεη» λα αθνινπζεζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Απάληεζε ζηα παξαπάλσ έξρεηαη λα δψζεη ην ζπεηξνεηδέο κνληέιν θχθινπ δσήο, ην νπνίν πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ απεηθφληζε ζε δηάγξακκα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.6. Πξφθεηηαη γηα µηα γελίθεπζε ησλ κνληέισλ ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο θαη ηεο πξσηνηππνπνίεζεο, µε ζεκαληηθά λέα ζηνηρεία: Οη θάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην κνληέιν, αιιά εμεηδηθεχνληαη ζην ρψξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ αλάπηπμε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ζε πνιινχο θχθινπο, ζε θαζέλαλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνζηίζεληαη λέα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχζηεκα. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε θχθινπ γίλεηαη µηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη αλάιπζε θηλδχλσλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ, αθελφο, νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ κέζα ζηνλ θχθιν, αθεηέξνπ, ε ίδηα ε εθηθηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ θχθινπ απηνχ. ρήκα 4.6 Σν πεηξνεηδέο Μνληέιν

49 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.6, ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: πξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ, εληνπηζκφο θαη επίιπζε θηλδχλσλ, εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη επαιήζεπζε, θαζψο θαη εξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ θαζνξίδνληαη ηα αληηθείκελα εξγαζηψλ θάζε επαλάιεςεο, θαηαγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί επί ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη επί ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη έλα αλαιπηηθφ πιάλν δηνίθεζεο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη πνπ εκπεξηέρεη ε δηαδηθαζία θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπνπ ππάξρνπλ. Καηά ηηο εξγαζίεο επίιπζεο θηλδχλσλ αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη απνηηκάηαη θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε. ην ζεκείν απηφ ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ή φρη ηεο αλάπηπμεο, γηα ην κνληέιν πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε επαλάιεςε, γηα ηελ θαηαζθεπή ή φρη πξσηνηχπνπ θ.ά. Αθνινπζεί ε εθηέιεζε ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ έρεη επηιεγεί γηα ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ε ηξέρνπζα επαλάιεςε. Σέινο, κεηά ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. ελδηάκεζσλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ γίλεηαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπλέρηζεο ηεο αλάπηπμεο. Σν ζπεηξνεηδέο κνληέιν δελ θαζνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηεο αθξηβψο είλαη νη εξγαζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ νχηε ζε πνηα έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηέο ζα εθαξκνζηνχλ. Γηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο κπνξεί λα επηιεγνχλ γηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ πνπ πξνηείλεη είλαη φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ πινπνίεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερψο θαηά ηελ αλάπηπμε (θαη φρη µία θνξά, φπσο ζπκβαίλεη µε ηα κνληέια θχθινπ δσήο πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα) µε επζχλε θαη µε ηεθκεξίσζε απφ πιεπξάο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπεηξνεηδνχο κνληέινπ ζηελ πξάμε δελ είλαη πάληα εχθνιε ππφζεζε. Δηζάγνληαη λέεο εξγαζίεο, πνπ δελ αλήθνπλ θαζαξά ζηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, αιιά αθνξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηνλ ηκεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο. Οη εξγαζίεο απηέο επηθέξνπλ αζθαιψο θάπνην θφζηνο, ην νπνίν φκσο κπνξεί λα απνζβεζηεί απφ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθπγή πηζαλνχ λαπαγίνπ, θάηη πνπ έρεη ζπκβεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Το Μοντζλο του Πίδακα Αξθεηά κνληέια θχθινπ δσήο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απνηεινχλ παξαιιαγέο απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη απφ ηηο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο. Οη πξψηεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο µε βάζε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή (object.oriented) ηερλνινγία δηαθνξνπνίεζαλ ην παξαπάλσ ζρήκα βαζηδφκελεο ζε δχν ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηεο: πξψηνλ, φηη νη έλλνηεο «αλάιπζε.-ζρεδίαζε- θσδηθνπνίεζε» έξρνληαη ζην αληηθεηκελνζηξαθέο παξάδεηγκα πνιχ πην θνληά θαη, δεχηεξνλ, φηη ην απνηέιεζκα θάζε δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ είλαη φρη µφλν έλα ζχζηεκα, αιιά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηµεο κνλάδεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο πξψηεο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο κειινληηθψλ ζπζηεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνέθπςε ην κνληέιν ηνπ πίδαθα (fountain model), πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 4.8. Καηά ηελ αλάπηπμε παξαηεξνχληαη επηθαιχςεηο ησλ θάζεσλ «αλάιπζε.-ζρεδίαζε - θσδηθνπνίεζε», νη νπνίεο θαίλνληαη µε ηελ επηθάιπςε ησλ θχθισλ ζην ζρήκα. Καηά ην ηέινο ηεο αλάπηπμεο, νξηζκέλα απφ ηα ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ παξαρζεί ελζσκαηψλνληαη ζε µηα «δεμακελή» ζπζηαηηθψλ θαη δηαηίζεληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη λέσλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηδέα ηνπ κνληέινπ θχθινπ δσήο ηνπ πίδαθα ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο

50 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνχ ζχκθσλα µε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή ινγηθή, ήηαλ δε αξθεηά επίθαηξε θαηά ηελ έθξεμε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αληηθεηκελνζηξαθή ηερλνινγία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ.80 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ.90. ρήκα 4.7 Σν Μνληέιν ηνπ Πίδαθα Σφγχρονα Μοντζλα Κφκλου Ζωήσ Μεηαγελέζηεξα κνληέια θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ µηα γεληθή θαηεχζπλζε εθαξκνγήο ησλ ππαξρνπζψλ ηδεψλ, αθήλνληαο ζεκαληηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηή πνπ ηα αθνινπζεί. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ, δηφηη ε απζηεξή πεηζαξρία πνπ επηρεηξήζεθε λα εηζαρζεί ηα πξψηα ρξφληα ηεο έθξεμεο ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ δε ζπκβάδηδε µε ηελ σξηκφηεηα ζθέςεο πνπ δηέζεηε ε ηερληθή θνηλφηεηα ηελ επνρή εθείλε νχηε θαη κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηνπο πςεινχο ξπζκνχο εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζπρλά έλα πνιχ κεγάιν κέξνο νγθσδέζηαησλ παξαδνηέσλ (ζρεδίσλ, πξνδηαγξαθψλ θηι.) δελ ήηαλ παξά ιεπθέο ζειίδεο µε ηε κφλε έλδεημε «this page has been intentionally left blank», νη νπνίεο φκσο ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα ππάξρνπλ, ζχκθσλα µε ην αθνινπζνχκελν κνληέιν αλάπηπμεο. Ζ πεηζαξρία απηή ηειηθά δελ νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ αλακελφκελεο πνηφηεηαο. Μηα πεξηγξαθή ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ πεξηέρεη µφλν γεληθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαηζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, πξφβιεκα θηι

51 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Δπίζεο, δελ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν µε θάπνηα κεζνδνινγία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, αιιά κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί γηα ηελ πξαθηηθή ηνχ θάζε θαηαζθεπαζηή. Έλα ηέηνην κνληέιν θαίλεηαη ζην ρήκα 4.8 θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απφγνλνο πνιιψλ απφ ηα κνληέια πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ρήκα 4.8 χγρξνλα Μνληέια Κχθινπ Εσήο Σν γεληθφ πιαίζην ηνπ κνληέινπ απηνχ πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ζχιιεςεο, θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο. Καζεκηά απφ απηέο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξγαζίεο, ζχκθσλα µε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα ε γεληθή θάζε ηεο θαηαζθεπήο αλαιχεηαη ζε «θχθινπο αλάπηπμεο», θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ πξνζζέηεη λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ζην ππφ θαηαζθεπή ινγηζκηθφ. Σα επηκέξνπο βήκαηα κέζα ζε θάζε θχθιν αλάπηπμεο κνηάδνπλ µε ηα βήκαηα ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε, µφλν πνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα, αιιά γηα ην κηθξφ κέξνο ηνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ ελ ιφγσ θχθιν, φπσο ζην κνληέιν ηεο πξσηνηππνπνίεζεο. Γηα ηελ εθθίλεζε θάζε θχθινπ αλάπηπμεο κπνξεί λα έρεη πξνεγεζεί αλάιπζε ξίζθνπ θαη ζθνπηκφηεηαο, φπσο ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν. Εεηήκαηα φπσο αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ, αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ θχθισλ αλάπηπμεο θ.ά. αθήλνληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή, απφ ηνλ νπνίν θαη θαζνξίδνληαη ζχκθσλα µε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξίπησζεο. Έλα πξαγκαηηθφ ηέηνην πιαίζην αλάπηπμεο πξνηείλεηαη απφ ηε κεζνδνινγία Rational Unified Process, ε νπνία είλαη ην πξντφλ ζχγθιηζεο ησλ επηθξαηέζηεξσλ αληηθεηκελνζηξαθψλ κεζνδνινγηψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 4.3 Επιλογή μοντέλου κύκλου ζωήσ Μεηά απφ ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ γλσζηψλ κνληέισλ θαη ησλ ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο απνθαζίζακε φηη ην πην επλντθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο καο είλαη ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε. Πηζηεχνπκε φηη ν ηξφπνο πνπ πεξλά απφ ζηάδην ζε ζηάδην ζα καο βνεζήζεη ηδηαίηεξα. Δπηιέμακε ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε γηαηί: είλαη ηδαληθφ γηα κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο εθαξκνγέο, νη κεηαβνιέο ησλ απαηηήζεσλ είλαη αλεπηζχκεηεο (νη απαίηεζεο καο είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη πηζαλέο αιιαγέο ζα είλαη ειάρηζηεο)

52 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ ην ζχζηελα ινγηζηηθνχ αλαπηχζζεηαη πεξλψληαο νιφθιεξν απφ δηαδνρηθέο επηκέξνπο θάζεηο, νπνχ ε θάζε κία ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηελ παξάγσγε νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ινγηζκηθνχ, επίζεο θάζε θάζε επαιεζέςεηε πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε (έηζη πξνιακβάλνπκε ηπρψλ ιάζε) ην ινγηζκηθφ εκθαλίδεηε πιήξεο(κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά) απφ ηε θάζε ηεο ζχλαςεο θαη κεηά, κε φια ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά

53 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Κεθάιαην 5 5. Προδιαγραφέσ Συςτήματοσ 5.1 Ειςαγωγή ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Θα θαζνξίζνπκε ηηο απαηηήζεηο πνπ δεηάκε απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ ζα επηδηψμνπκε λα έρεη. Θα δήμνπκε κε πηα ζεηξά ζα εθηεινχληαη θαη πνπ ζα εμππεξεηνχλ νη δηεξγαζίεο ηεο εθαξκνγήο. Θα αλαιχζνπκε εθηελφο ηελ εθαξκνγή γηα λα έρνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα. 5.2 Προδιαγραφέσ Ανάπτυξησ Απαίτθςθσ ςυςτιματοσ Θέινπκε έλα ζχζηεκα πνπ λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αηζζεηήξεο απφ θάζε ζεκείν πνπ ηνπο έρνπκε ηνπνζέηεζε. ηε ζπλερεία λα εκθαλίδεη ζην ράξηε ηα ζεκεία πνπ έρνπκε ηνπο αηζζεηήξεο. Δπηιέγνληαο ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα ειίμνπκε λα καο εκθαλίδεη ηεο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη. Αθφκε ζέινπκε αλεμάξηεηα κε ην αλ ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζχζηεκα, λα γίλεηε ζπλερήο έιεγρνο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη αηζζεηήξεο θαη αλ θξίλεη ην ζχζηεκα κε ηηο πξνυπφζεζεο πνπ ζα ηνπ δίλνπκε φηη ππαξρή θίλδπλνο λα ελεκεξψλεη άκεζα θάπνηνλ αξκφδην (π.ρ. ππξνζβεζηηθή) Προδιαγραφζσ των απαιτιςεων από το λογιςμικό. 1. Δηζαγσγή 1.1 Σαπηόηεηα ηνπ εγγξάθνπ ASDDH 1.2 θνπόο Ο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο απηήο είλαη ε επίβιεςε θαη αλίρλεπζε δεκηψλ ζε κηα νηθία κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο Google 1.3 Δκβέιεηα Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ παληνχ, κφλν κε ηε ρξήζε internet 1.4. Οξηζκνί, αθξσλύκηα, ζπληνκνγξαθίεο ASDDH = application for surveillance and detection of damage to homes 1.5 Πεγέο αλαθνξώλ 1.6 Πεξίιεςε

54 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ 2. Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνύ 2.1 ηίγκα 2.2 Πξννπηηθή Να γίλεη κία εθαξκνγή πνπ λα πξνζθέξεη ζκελνπξγία ζε απηνχο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ φηη ηα ζεκεία πνπ ειέγρεη ζε πεξίπησζε επηθίλδπλσλ ζπλζεθψλ ζα ππαξρή ελεκέξσζε γηα λα απνθεπρζνχλ νη δεκίεο. 2.3 Γεληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνύ Σν ινγηζκηθφ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ζε κηα νηθία, θαη λα ελεκεξψλεη γηα ηνίρσλ θηλδχλνπο. 2.4 Υαξαθηεξηζηηθά ρξεζηώλ Θα ππάξρνπλ 2 είδε ρξεζηψλ, ν απιφο ρξήζηεο πνπ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηε κφλν γηα ηελ νηθία ηνπ. Καη ν πξνλνκηνχρνο ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηβιέπεη φιεο ηεο νηθίεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα ε εθαξκνγή λα δφζε ζηνηρεία επίζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαηλνχξγηαο νηθίαο (ζεκείνπ). 2.5 Πεξηνξηζκνί Γελ κπνξεί ν απιφο ρξήζηεο λα πάξεη πιεξνθνξίεο πέξαλ απφ απηέο πνπ ηνλ αθνξνχλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέγνληαη ζα είλαη ζπγθξηκέλεο θαη κε έγθξηζε ηνπ ηδηνθηήηε. Ο πξνλνκηνχρνο ρξήζηεο δελ ζα κπνξεί λα δηαγξάθε θαλέλα ζεκείν κέζν ηνπ ινγηζκηθνχ 2.6 Παξαδνρέο θαη εμαξηήζεηο Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε κε ην internet θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε browser. Ζ νηθία πνπ ζα ζπιιέγνληαη νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχλδεζε ζην internet. 3. Δηδηθέο απαηηήζεηο 3.1 Απαηηήζεηο εμσηεξηθώλ δηαπξνζσπεηώλ(interface) Απαξαίηεηε ε ρξήζε internet Γηαπξνζσπείεο ρξήζηε Σν πεξηβάιινλ πνπ ν ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή είλαη πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ Γηαπξνζσπείεο πιηθνύ Γηαπξνζσπείεο ινγηζκηθνύ Γηαπξνζσπείεο επηθνηλσληώλ

55 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google 3.2 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο χλδεζε ζην internet, θαη ρξήζε browser Σξόπνο ιεηηνπξγίαο 1 Θα ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ θάπνηνο πιεθηξνιφγεζε ηελ δηεχζπλζε ζην browser θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ζσζηφ θσδηθφ εθεί πνπ ζα ηνπ δεηεζεί Λεηηνπξγηθή απαίηεζε 1.1 Πξνβνιή ηνλ πιεξνθνξηψλ. Ζ εθαξκνγή δεηά ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο, αλ ν θσδηθφο είλαη ζσζηφο ηφηε αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ρξεζηή πνπ αλήθεη ν ρξήζηεο έρεη ηελ αλάινγε δπλαηφηεηα ζην ινγηζκηθφ. Αλ είλαη πξνλνκηνχρνο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ ζεκείσλ ζε φινπο ηνπο ράξηεο. Αληίζεηα αλ είλαη απιφο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο κφλν ηνπ ζεκείνπ πνπ ηνλ αθνξά. Δηζαγσγή: θσδηθφ πξφζβαζεο θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αηζζεηήξεο, Δπεμεξγαζία: επαιήζεπζε ηνπ θσδηθνχ. Έμνδνο: ην ράξηε κε ηα ζεκεία πνπ έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε ν ρξήζηεο λα ελεκεξψλεηε Λεηηνπξγηθή απαίηεζε 1.2 Δηζαγσγή θαηλνχξγησλ ζεκείσλ ζην ράξηε κφλν απφ ην πξνλνκηνχρν ρξήζηε. Δίζνδνο: Όλνκα ζεκείνπ, Γηεχζπλζε, πληεηαγκέλεο, Σχπνο νηθίαο. Δπεμεξγαζία: έιελρνο αλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα ζηνηρεία. Έμνδνο: θαηλνχξγηα ζεκείν θαηαρσξεκέλν ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ζην ράξηε Λεηηνπξγηθέο απαίηεζεο 1.3 Απηή ε ιεηηνπξγία ηξέρεη αλεμάξηεηα κε ην αλ ν ρξήζηεο ηξέρεη ηελ εθαξκνγή. Αλάινγα κε ηεο ζπλζήθεο αζθαιείαο πνπ νξίδνπκε ζην ινγηζκηθφ αλ κε θάπνηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνπο αηζζεηήξεο θξίλεηε φηη ππαξρή θίλδπλνο ζηελ νηθία ελεκεξψλεη θάπνηνλ αξκφδην πνπ έρνπκε πξνεπηιέμεη, αλ επηδεηλσζεί ν θίλδπλνο ή λα μεπεξαζηεί ηφηε μαλά ελεκεξψλεη. Δπίζεο αλεμάξηεηα αλ ππαξρή θίλδπλνο ε φρη θάζε 6 ψξεο ζα ελεκεξψλεηε ν αξκφδηνο φηη φια είλαη θαιά. Δίζνδνο: πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αηζζεηήξεο, ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζεσξείηε φηη ππαξρή θίλδπλνο θαη ην πνπ ζα ζηαινχλ ηα κελχκαηα. Δπεμεξγαζία: ζχγθξηζε ηνλ πιεξνθνξηψλ κε ηεο ζπλζήθεο πνπ νξίζακε. Έμνδνο: έλα ελεκεξσηηθφ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθίαο 3.3 Απαηηήζεηο επηδόζεσλ Απαηηνχκε γξήγνξε θαη ζσζηή ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη άκεζε πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο ζπλερή έιεγρν ηνλ πιεξνθνξηψλ θαη άκεζε ελεκέξσζε κε ηνπο ππεχζπλνπο. 3.4 Πεξηνξηζκνί ζρεδίαζεο Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα είλαη ζπλέρεα ζπλδεδεκέλε κε ην internet. Πξέπεη λα ηξέρεη γξήγνξα γηα λα κελ ππαξρή ρξφλνθαζπζηέξεζε Πεξηνξηζκνί από ην πιηθό

56 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Πεξηνξηζκνί ζην πιηθφ ηεο εθαξκνγήο δελ ππαξρή. Ζ δπζθνιία πνπ εληνπίζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηαζκφο είλαη ζηελ εχξεζε αμηφπηζησλ θαη θηελψλ αηζζεηήξσλ πκκόξθσζε κε πξόηππα Πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ (web 3) γηα λα ηξέρεη ζε φινπο ηνπο browser. 3.5 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ Γξήγνξν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε Αμηνπηζηία Πξέπεη λα είλαη παξά πφιε αμηφπηζην Γηαζεζηκόηεηα Γηαζεζηκφηεηα ζε φζνπο έρνπλ θάλε αίηεζε εγθαηάζηαζεο ηνλ αηζζεηήξσλ ζην ρψξν ηνπο Αζθάιεηα Να κελ ππαξρή δπλαηφηεηα πξνβνιήο πιεξνθνξηψλ ζε ρξήζηε πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο Υαξαθηεξηζηηθά ζπληήξεζεο πλερήο αλαβάζκηζε ηνπ θψδηθα γηα λα είλαη ζπκθψλα κε ηα πξφηππα ηνπ internet. Δπίζεο ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ηηο αζθάιεηαο ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα απνθεχγνληαη (φζν είλαη δπλαηφλ) ε παξελφριεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ εηζβνιήο Μεηαθεξζηκόηεηα Γπλαηφηεηα λα ην ιεηηνπξγήζεη απφ νπνηαλδήπνηε ζπζθεπή ππνζηεξίδεη ζχλδεζε ζην internet

57 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google 5.3 Σχεδιαγράματα Διαγράμματα ροισ δεδομζνων ΧΡΗΣΗ ASDDH ΧΡΗΣΗ ρήκα 5.1 Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ 1 επίπεδν Πλθροφορίεσ οικίασ 1.1 Ενθμζρωςθ εφαρμογισ Απεικόνιςθ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ Ενθμζροςθ Β.Δ 1.2 Ενθμζρωςθ ςτοιχείων ςτθ βάςθ Απεικόνιςθ ρήκα 5.2 Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ 2 επίπεδν

58 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Πλθροφορίεσ οικίασ Αποκικευςθ Πλθροφοριϊν Απεικόνιςθ Ενθμζροςθ Β.Δ Αρχείο θμείων ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ Πλθροφορίεσ οικίασ Ζλεγχοσ Πλθροφορίασ Ενθμζρωςθ μζςο ρήκα 5.3 Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ 3 επίπεδν 1.1 ρήκα 5.4 Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ 3 επίπεδν

59 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Διάγραμμα οντοτιτων ςυςχετίςεων Login 1 1 Αντίςτοιχθ Markers Ζνασ κωδικόσ από το πίνακα Login αντίςτοιχθ ςε μια εγγραφι από το πίνακα Markers Markers 1 1 Markers ID Login Ζνα ID Από τον πίνακα Markers αντίςτοιχθ ςε μια εγγραφι ςτον πίνακα Login Ο μόνοσ που ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχειά του πίνακα Markers Είναι ο administrator ρήκα 5.5 Γηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ

60 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Login Αντιςτοίχθςθ Markers Ο μόνοσ που ζχει πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχειά του πίνακα Markers Είναι ο administrator ρήκα 5.6 Γηάγξακκα νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ

61 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Διάγραμμα μετάβαςθσ καταςτάςεων Αποκικευςθ πλθροφοριϊν Αποκικευςθ Επεξεργαςία (ςφγκριςθσ πλθροφοριϊν) ΤΓΡΙΗ Αποςτολι Σζλοσ Αποκικευςθσ Ενθμζροςθ χάρτθ ΑΠΟΣΟΛΗ Σζλοσ αποςτολισ Απεικόνιςθ Σζλοσ ενθμζροςθσ ρήκα 5.7 Γηάγξακκα κεηάβαζεο θαηαζηάζεσλ

62 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ Ειςαγωγι ςτοιχείων Ειςαγωγι Αντιςτοίχθςθ ςτοιχείων με ςθμεία Αποκικευςθ Αντιςτοίχθςθ Σζλοσ ειςαγωγισ Αποκικευςθ Σζλοσ αποκικευςθσ ρήκα 5.8 Γηάγξακκα κεηάβαζεο θαηαζηάζεσλ Λεξικό δεδομένων Πιεξνθνξίεο νηθίαο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην ρψξν πνπ ειέγρνπκε. Απνζεθεχνληαη ζηε Β.Γ καο (itgooglemaps) ζηνλ πίλαθα markers. Δληάρηεθα αλαθέξνπκε φηη ζηε παξνχζα εθαξκνγή πθίζηαηαη πεδίν γηα ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. πλζήθεο έιεγρνπ ή έιεγρνο πιεξνθνξίαο είλαη ν έιεγρνο πνπ γίλεηε γηα λα δνχκε αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ έξρνληαη απφ ην ζεκείν πνπ ειέγρνπκε είλαη ζηα φξηα πνπ ζέζακε θαη δελ ππαξρή νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο. Απεηθόληζε είλαη ην απνηέιεζκα απφ κία δηεξγαζία ηεο εθαξκνγήο πνπ κεηά απφ ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ εκθαλίδνληαη ζην ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ θαη ζην ζεκείν πνπ πξνήιζαλ. Αξρείν εκείσλ είλαη ν πίλαθαο markers νπνχ εθεί απνζεθεχνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε ζεκείν πνπ παξαθνινπζείηε. Αξρείν Πξόζβαζεο είλαη ν πίλαθαο login νπνχ απνζεθεχνληαη ηα ζηνηρεηά ηνπ ρξήζηε θαη ζε πην ζεκείν ηνζ πηλάθα markers αληίζηνηρε. ην πίλαθα απηφ θαηαρσξνχληαη θαη νη θσδηθνί ηνπ θάζε ρξεζηή

63 Ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ επίβλεψθσ και ανίχνευςισ ηθμιϊν ςε μια οικία με τθ χριςθ εργαλείων τθσ Google Κεθάιαην 6 6. Σχεδίαςη Εφαρμογήσ 6.1 Ειςαγωγή ην θεθάιαην απηφ ζα δήμνπκε πσο ζρεδηάζακε ηελ εθαξκνγή. Απφ πηα ζηάδηα πέξαζε θαη γηα πνην ιφγν απνθαζίζακε λα πξάμνπκε ζε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (π.ρ. ζην θψδηθα). Γηα λα ππαξρή ζσζηή θαη δνκεκέλε ζρεδίαζε κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηα πξφηππα. Έηζη απφ ηα καζήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ θάλακε ζηε ζρνιή θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ έρνπκε απφ ηελ πξαθηηθή καο άζθεζε πξνζπαζήζακε λα πινπνηήζνπκε ηελ εθαξκνγή κε απηά πνπ κάζακε, αιιά θαη πεξλψληαο ηδέεο απφ άιιεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Γηα λα κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ζε επαγγεικαηηθά επίπεδα θαη λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξε θαη ζσζηή ζρεδίαζε θαη ιεηηνπξγία ηηο εθαξκνγήο πξέπεη: Να θαηαλνήζνπκε ηηο απαίηεζεο ινγηζκηθνχ Να ζρεδηάζνπκε ην interface ηεο εθαξκνγήο θαη ην ινγφηππν ηεο εθαξκνγήο Να κεηαηξέςνπκε ηελ δηεπαθή ζε θψδηθα θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θψδηθα γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ. 6.2 Κατανόηςη των απαιτήςεων ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαιχζνπκε ηηο απαίηεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ παίξλνπκε απφ ην εξσηεκαηνιφγην έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζηε ζρεδίαζε. Απηφλνκν ζχζηεκα Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ ηελ νηθία (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο). Να παξέρεη αζθάιεηα. Να είλαη άκεζε θαη αθξηβήο ε ελεκέξσζε θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 6.3 Σχεδίαςη interface ρεδηάζακε έλα interface γηα ηελ εθαξκνγή πνπ λα είλαη εχρξεζην, νκνηφκνξθν θαη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζε φινπο ηνπο browser. Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε ζρεδίαζε ζα ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα Adobe Photoshop

64 Π. Παναγιϊτου, Ν. Παπαδόπουλοσ ρήκα 6.1 Adobe Photoshop Πξψηα βάιακε ην φλνκα ηεο εθαξκνγήο ψζηε λα μέξε ν ρξήζηεο φηη βξίζθεηε ζηελ ηζηνζειίδα καο. Δπηιέμακε έλα νξηδφληην κελνχ γηαηί πηζηεχνπκε φηη είλαη πην ιεηηνπξγηθφ θαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο. Δπίζεο βάιακε 5 ππνκελνχ ζε απηφ ψζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ αξθεηέο επηινγέο ζηελ εθαξκνγή. Κξίλακε αλαγθαίν λα βάινπκε 2 επηινγέο γιψζζαο (ειιεληθά, αγγιηθά) έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φινη νη ρξήζηεο. ηε κέζε ηεο ηζηνζειίδαο ζα εκθαλίδνληαη φηη αληίζηνηρε ζην θάζε ππνκελνχ (π.ρ. θείκελν, θφξκα επηθνηλσλίαο) ρήκα 6.2 Template

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα