Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης Δρ Στέλλα Ζούντα Λέκτορας Λογιστικής-Κοστολόγησης

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την αναγνώριση, αποτίμηση, καταγραφή και παρουσίαση οικονομικών γεγονότων

3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες (κεφαλαιακή διάρθρωση, ταμειακά διαθέσιμα, δανειακή επιβάρυνση, κόστος παραγωγής, δαπάνες, αγορές κτλ.) 2. Αποτελεί τη βάση για την οργάνωση, διοίκηση και έλεγχο των οικονομικών οντοτήτων 3. Απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων-χρήστες (διοίκηση, επενδυτές, χρηματιστήρια, αναλυτές, κρατικές υπηρεσίες, προμηθευτές, εργαζόμενους, ανταγωνιστές, καταναλωτές καλ) 4. Αποτελεί κλάδο των κοινωνικών επιστημών

4 ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική (παρέχει πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης) 2. Διοικητική Λογιστική (παρέχει πληροφόρηση για την οργάνωση και διοίκηση) 3. Κοστολόγηση (προσδιορισμός του κόστους) 4. Ελεγκτική (λειτουργία και δραστηριότητα) 5. Φορολογική Λογιστική (επιπτώσεις φορολογίας στις επιχειρήσεις)

5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ο κλάδος της Λογιστικής που ασχολείται με τον καθορισμό των αναγκαίων πληροφοριακών στοιχείων για τον προσδιορισμό και την παρουσίαση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής μονάδας σε δεδομένη χρονική περίοδο και της χρηματοοικονομικής της θέσης στο τέλος της περιόδου, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την υποβοήθησή τους στη λήψη των αποφάσεων (Βασιλάτου, 2001, σελ. 41)

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται με τις οικονομικές μονάδες που παράγουν οικονομικά αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες. Αυτές οι οντότητες αποκαλούνται Λογιστικές Μονάδες. Διακρίνονται με βάση: το σκοπό (κερδοσκοπικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί) το φορέα (ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί) νομική μορφή (ομόρρυθμες εταιρείες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες)

8 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας (accounting entity principle): Το λογιστικό σύστημα διαμορφώνεται με επίκεντρο την επιχειρηματική μονάδα, που θεωρείται ότι έχει τη δική της υπόσταση, περιουσία και υποχρεώσεις. Οι φορείς της επιχειρηματικής μονάδας θεωρούνται τρίτοι. Αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern concept): Οι λογιστικές μονάδες θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη διάρκεια δραστηριότητας (ζωή) παρά το περιορισμένο της ζωής των φορέων τους

9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (accounting equation) ισότητα που εκφράζει την οικονομική κατάσταση μιας λογιστικής μονάδας (δηλαδή τη σχέση μεταξύ των μέσων που διαθέτει σε ορισμένη χρονική στιγμή) στοιχεία της ισότητας: Ενεργητικό (Περιουσιακά Στοιχεία, Assets) Παθητικό (Υποχρεώσεις, Liabilities) Καθαρά θέση (Ιδια Κεφάλαια, Equity)

11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΛΠ 1 (Ι) είναι οι ελεγχόμενοι από την επιχείρηση πόροι, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, από τους οποίους αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση οικονομικά οφέλη ακίνητα, εγκαταστάσεις, άυλα στοιχεία, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, επενδύσεις, φορολογικές απαιτήσεις, αποθέματα, εμπορικές και άλλες εισπρακτέες απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα

12 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΛΠ 1 (ΙΙ) υλικά οικονομικά αγαθά (γήπεδα, κτίρια, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα κτλ) αΰλα (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, φήμη και πελατεία) απαιτήσεις έναντι τρίτων (γραμμάτια προς είσπραξη, προκαταβολές, τόκοι πιστωτικοί) καταθέσεις σε λογ. Τράπεζας ή Ταμείο κτλ τα οποία: 1. ανήκουν κατά κυριότητα στη λογιστική μονάδα 2. έχουν περιέλθει στην κυριότητα της λογιστικής μονάδας μετά από συγκεκριμένο λογιστικό γεγονός και συνεπώς έχουν προσδιορισμένη αντικειμενικά τιμή 3. είναι δυνατόν να διατίθεται ή να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της λογιστικής μονάδας

13 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ Τα στοιχεία του ενεργητικού μιας λογιστικής μονάδας προέρχονται από δύο πηγές (κεφάλαια της επιχείρησης) χρηματοδοτήσεις τρίτων (παθητικό, ξένα κεφάλαια, υποχρεώσεις) εισφορές των φορέων (καθαρά θέση ή ίδια κεφάλαια)

14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΔΛΠ 1 είναι παρούσες δεσμεύσεις που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισμός των οποίων αναμένεται να καταλήξει σε εκροή από την επιχείρηση πόρων, οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη

15 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Αφορούν τη λογιστική μονάδα και όχι τους φορείς ή τη διοίκησή της Έχουν δημιουργηθεί συνέπεια λογιστικού γεγονότος Προβλέπεται η ικανοποίησή τους στο μέλλον, με χρήμα ή με κάποιο άλλο ισοδύναμο περιουσιακό στοιχείο Μετρώνται σε χρηματικές μονάδες

16 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΔΛΠ 1 είναι η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων

17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ή ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ

18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αποτελούν τα τελικό «προϊόν» της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Παρέχουν Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες προς τη Διοίκηση, αλλά κυρίως στους εκτός των οικονομικών μονάδων ευρισκόμενους χρήστες. Καταρτίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) Η λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει την οικονομική ή αλλιώς την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας σε δεδομένη χρονική στιγμή και σε ενιαίο νόμισμα (financial position). 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (PROFIT AND LOSS ACCOUNT) Η λογιστική κατάσταση η οποία εμφανίζει το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού του αποτελέσματος.

19 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Assets) Είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών που ανήκουν κατά κυριότητα σε μια οικονομική μονάδα και των οποίων η τιμή μπορεί να προσδιοριστεί κατά αντικειμενικό τρόπο. Στοιχεία Ορισμού: Τα οικονομικά αγαθά πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα στην οικονομική μονάδα, δηλαδή να είναι δικά της. Τα νοικιασμένα δεν αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού γιατί ανήκουν σε τρίτους. Η τιμή των οικονομικών αγαθών να μπορεί να προσδιοριστεί κατά αντικειμενικό τρόπο. Έτσι, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.α. που δεν αγοράστηκαν, αλλά δημιουργήθηκαν από την ίδια δεν θεωρούνται στοιχεία του ενεργητικού της.

20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Υποχρεώσεις - Liabilities) Το σύνολο των υποχρεώσεων μιας οικονομικής μονάδας προς τους τρίτους και των οποίων το ποσό μπορεί να προσδιοριστεί κατά αντικειμενικό τρόπο. Στοιχεία Ορισμού: Η υποχρέωση να είναι της οικονομικής μονάδας και όχι των φορέων της ή της Διοίκησής της. Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη οικονομική οντότητα. Το ποσό (μέγεθος) της υποχρεώσεως να μπορεί να προσδιοριστεί κατά αντικειμενικό τρόπο.

21 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ή ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Owner s Equity) Το σύνολο των υποχρεώσεων μιας οικονομικής μονάδας προς το φορέα της. Το μέγεθος αυτό προκύπτει εάν από το Ενεργητικό αφαιρεθεί το Παθητικό: Ε Π + Κ.Θ.

22 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα στοιχεία Ε, Π, και Κ.Θ. εμφανίζονται στον Ισολογισμό κατά κατηγορίες (λογαριασμούς) στις οποίες δίδεται το κατάλληλο όνομα ή ο τίτλος.

23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εμπορεύματα Εμπορεύματα στις αποθήκες (προορίζονται για πώληση: ευρίσκονται στις αποθήκες της οικονομικής μονάδας). Εμπορεύματα στις Γενικές αποθήκες (προορίζονται για πώληση: ευρίσκονται σε άλλο χώρο εκτός των αποθηκών της οικονομικής μονάδας). Εμπορεύματα σε τρίτους προς πώληση (ευρίσκονται στις αποθήκες τρίτων προς πώληση). Πελάτες Πελάτες Εσωτερικού: απαιτήσεις έναντι πελατών που δεν είναι ενσωματωμένες σε κάποιο πιστωτικό τίτλο. Πελάτες Εξωτερικού: ως άνω.

24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γραμμάτια Γραμμάτια εισπρακτέα: στο χαρτοφυλάκιο της οικονομικής μονάδας. Γραμμάτια στην ΕΤΕ προς είσπραξη (σκοπός η είσπραξή τους από την ΕΤΕ για λογαριασμό της οικονομικής μονάδας). Γραμμάτια ενεχυριασμένα (μεταβίβαση λόγω ενεχύρου προς εξασφάλιση δανείου ή πιστώσεως). Επιταγές εισπρακτέες Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) (στο χαρτοφυλάκιο της οικονομικής μονάδας). Επιταγές σε ενέχυρο (μεταβίβαση λόγω ενεχύρου).

25 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Προμηθευτές Προμηθευτές Εσωτερικού: υποχρεώσεις προς προμηθευτές μη ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο. Προμηθευτές Εξωτερικού: ως άνω Γραμμάτια πληρωτέα Γραμμάτια πληρωτέα σε ευρώ: υποχρεώσεις που είναι ενσωματωμένες σε γραμμάτιο «εις διαταγήν». Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ.Ν: ως άνω

26 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Τα στοιχεία της Κ.Θ. εμφανίζονται στον Ισολογισμό σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης και την πηγή προελεύσεως των στοιχείων αυτών. Ατομική Επιχείρηση «Ίδιο κεφάλαιο» ή «Κεφάλαιο» (Τίτλος) Εμφανίζει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον φορέα: - Εισφορές του φορέα - Κέρδη της επιχείρησης

27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Κεφαλαιουχική Επιχείρηση (Ανώνυμη Εταιρεία) «Μετοχικό κεφάλαιο» Εμφανίζει τις υποχρεώσεις από εισφορές των μετόχων. «Τακτικό αποθεματικό», «Έκτακτο αποθεματικό» Εμφανίζουν τις υποχρεώσεις από παρακρατήσεις κερδών που δεν διανεμήθηκαν στους μετόχους.

28 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαθέσιμο Ενεργητικό Κυκλοφοριακό ή Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό 2 η ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ Κυκλοφοριακό ή Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πάγιο Ενεργητικό

29 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Διαθέσιμο Ενεργητικό Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων που μπορούν αμέσως και ασφαλώς να μετατραπούν σε χρήμα π.χ. Ταμείο, καταθέσεις όψεως, ληξιπρόθεσμες επιταγές, τοκομερίδια κ.α. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Το σύνολο των επιμέρους στοιχείων που προβλέπεται να ρευστοποιηθούν εντός ενός λειτουργικού κυκλώματος (σε μηνιαία, ετήσια κ.λπ. περίοδο) π.χ. εμπορεύματα, απαιτήσεις από πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες, χρεόγραφα κ.λπ. Πάγιο Ενεργητικό Το σύνολο των στοιχείων τα οποία δεν πρόκειται να ρευστοποιηθούν εντός του λειτουργικού κυκλώματος της επιχείρησης, αλλά προορίζονται να παραμείνουν στην επιχείρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο την μίας λογιστικής χρήσεως π.χ. ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, εμπορικά σήματα, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, κ.λπ.

30 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσμο Παθητικό: Το σύνολο των επιμέρους υποχρεώσεων οι οποίες λήγουν εντός μιας λογιστικής χρήσεως ή εντός του λειτουργικού κυκλώματος ακόμη και στην περίπτωση που η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη του έτους π.χ. προμηθευτές, Τράπεζες από βραχυπρόθεσμα δάνεια, ασφαλιστικοί οργανισμοί κ.α. Μακροπρόθεσμο Παθητικό: Το σύνολο των επιμέρους υποχρεώσεων οι οποίες λήγουν μετά την περίοδο της λογιστικής χρήσεως ή ενός λειτουργικού κυκλώματος εφόσον η διάρκειά του είναι μεγαλύτερη του έτους π.χ. ενυπόθηκα δάνεια, ομολογιακά δάνεια, γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως κ.λπ.

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΥ Αποτέλεσμα Το λογιστικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι: Θετικό, οπότε καλείται κέρδος Αρνητικό, οπότε καλείται ζημία Ουδέτερο, όταν δεν υφίσταται κέρδος ούτε ζημία (Κοινωφελείς οικονομικές μονάδες) Προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος Ανάλογα με το περιεχόμενο τους οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αποτελέσματος είναι οι εξής: Έσοδα Έξοδα Έκτακτα κέρδη Έκτακτες ζημίες

32 ΕΣΟΔΑ- ΟΡΙΣΜΟΣ Έσοδο είναι κάθε αύξηση της Καθαρής Θέσης μιας οικονομικής μονάδας η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητες της (κύριες και παρεπόμενες) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Η αύξηση της Καθαρής Θέσης επέρχεται: Είτε με ισόποση αύξηση στοιχείου του Ενεργητικού (+Ε) Είτε με ισόποση μείωση στοιχείου του Παθητικού (-Π) Είτε από συνδυασμό και των δύο ανωτέρω μεταβολών (+ Ε, Π)

33 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΣΟΔΑ Η πώληση εμπορευμάτων έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων Η πώληση παροχής υπηρεσιών έσοδα από υπηρεσίες Η εκμίσθωση στοιχείων ενεργητικού ενοίκια Η χορήγηση εντόκων δανείων πιστωτικοί τόκοι Η πώληση στοιχείων ενεργητικού (χρεόγραφα, πάγια κ.λπ. έκτακτα κέρδη

34 ΕΞΟΔΑ- ΟΡΙΣΜΟΣ Έξοδο είναι κάθε μείωση της Καθαρής Θέσης μιας οικονομικής μονάδας η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητες της με σκοπό τη δημιουργία εσόδου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Η μείωση της Καθαρής Θέσης δυνατό να επέρχεται: Είτε με ισόποση μείωση στοιχείου του Ενεργητικού (-Ε) Είτε με ισόποση αύξηση στοιχείου του Παθητικού (+Π) Είτε από συνδυασμό και των δύο μεταβολών (+ Ε, Π)

35 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΞΟΔΑ Η πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων κόστος πωλήσεων Η χρήση των παγίων στοιχείων αποσβέσεις Η ανάλυση κυκλοφορούντων στοιχείων αναλώσεις αποτελεσμάτων Η απασχόληση του προσωπικού αμοιβές προσωπικού Η χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων αμοιβές τρίτων Η μίσθωση ξένων περιουσιακών στοιχείων ενοίκια Η λήψη εντόκων δανείων χρεωστικοί τόκοι

36 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ Κάθε αύξηση της Καθαρής Θέσης η οποία δεν προέρχεται από τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, αλλά οφείλεται σε τυχαία ή περιστασιακά γεγονότα συνιστά έκτακτο κέρδος. Π.χ. Κέρδη από κλήρωση ομολογιών Κέρδη από λαχεία Κέρδη από εκποίηση παγίων στοιχείων κλ.π.

37 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Κάθε μείωση της Καθαρής Θέσης η οποία δεν προέρχεται από τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, αλλά οφείλεται σε τυχαία ή συμπτωματικά γεγονότα, συνιστά έκτακτη ζημία. Π.χ. Ζημίες από κλοπές, υπεξαιρέσεις στοιχείων ενεργητικού. Ζημίες από καταστροφές στοιχείων ενεργητικού (πυρκαϊές, πλημμύρες). Ζημίες από εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.

38 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Το αποτέλεσμα που πραγματοποίησε η οικονομική μονάδα κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου, προσδιορίζεται δια του συσχετισμού* των θετικών με τους αρνητικούς παράγοντες προσδιορισμού αποτελέσματος: ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ = ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΤΙΚΟ = ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ = ΖΗΜΙΑ

39 ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Είναι η διαφορά μεταξύ των εσόδων από πωλήσεις και του κόστους των πωληθέντων Πλέον/μείον: Λειτουργικά έσοδα έξοδα προκύπτει: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Είναι η διαφορά μεταξύ λειτουργικών εσόδων εξόδων, ήτοι το αποτέλεσμα από την κύρια δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας. Πλέον/μείον: μη λειτουργικά έσοδα έξοδα και έκτακτα κέρδη ζημίες προκύπτει: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ ή ΖΗΜΙΕΣ)

40 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ACCOUNT) Λογαριασμός είναι η κατηγορία η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία μιας οικονομικής μονάδας, τα οποία έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα καθώς και το μέσο δια του οποίου παρακολουθούνται κατά χρονολογική σειρά οι μεταβολές των στοιχείων αυτών

41 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Α) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού και των Εξόδων χρεώνονται με τις αυξήσεις και πιστώνονται με τις μειώσεις. Β) Οι λογαριασμοί Παθητικού, της Καθαρής Θέσης και των Εσόδων πιστώνονται με τις αυξήσεις και χρεώνονται με τις μειώσεις.

42 Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ενός λογαριασμού είναι η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των ποσών της χρεώσεώς του και του αθροίσματος των ποσών της πιστώσεώς του. Χρεωστικό υπόλοιπο καταλείπει ο λογαριασμός του οποίου το άθροισμα της χρέωση είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος της πιστώσεως (1). Πιστωτικό υπόλοιπο καταλείπει ο λογαριασμός του οποίου το άθροισμα της πιστώσεως είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος της χρεώσεως (2). Υπόλοιπο μηδέν καταλείπει ο λογαριασμός του οποίου το άθροισμα της χρεώσεως είναι ίσο με το άθροισμα της πιστώσεως. Τότε ο λογαριασμός είναι εξισωμένος (3).

43 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Παράδειγμα Nα υπολογισθεί το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης και να συνταχθεί ο Ισολογισμός της της επιχειρήσεως «Α» με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Ταμείο Εμπορεύματα Πελάτες Έπιπλα και σκεύη Προμηθευτές Γραμμάτια εισπρακτέα Καταθέσεις όψεως Αυτοκίνητα Γραμμάτια πληρωτέα Εμπ/τα στις Γενικές Αποθήκες Ίδιο Κεφάλαιο???? Ενοίκια εισπρακτέα Ακίνητο Έξοδα πληρωτέα Μακροπρόθεσμο δάνειο

44 Ευχαριστώ πολύ!

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις

Τμήμα Λογιστικής Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία. Διδάσκων: Δρ. Μιχαήλ Δ. Παζάρσκης. Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Διδακτικό Υλικό Μαθήματος - Συμπληρωματικές Σημειώσεις Σέρρες, Σεπτέμβριος 2009 Περιεχόμενα Γενικά Εισαγωγικές έννοιες 3 Βασικές εργασίες κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ 5 ΔΛΠ 2 - Αποθέματα.......12 ΔΛΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η Οικονομική Διαχείριση Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση της έννοιας του Κόστους. Κατηγορίες κόστους, Φορείς κόστους, Υποκατηγορίες πραγματικούς κόστους Παράμετροι Επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων Διαστάσεις Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ. 1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 5 1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 6 1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012 ΑΡ. ΜΑΕ: 41487/01ΑΤ/Β/98/315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-31/5/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PROMOCARTON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα

Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λογαριασµοί Εσοδα-Εξοδα Εµµανουέλα Τζουανάκη Εισηγήτρια: Μ. Χατζάκη Ηράκλειο Μάρτιος 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές Καταστάσεις των ελληνικών εταιρειών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ελληνική οικονομία και οι συνέπειες στις Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα