«Λογιστική της Εύλογης Αξίας και Χρηματοπιστωτική Κρίση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Λογιστική της Εύλογης Αξίας και Χρηματοπιστωτική Κρίση»"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Διπλωματική εργασία για το ΜΠΣ στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Επιχειρήσεων «Λογιστική της Εύλογης Αξίας και Χρηματοπιστωτική Κρίση» Εκπόνηση εργασίας: Σπανούδη Ιωάννα Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Απέργης Επιτροπή 1. Άγγελος Αντζουλάτος 2. Νικόλαος Απέργης 3. Δημήτριος Κυριαζής Φεβρουάριος 2012

2 Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε μια εκτενή συζήτηση σχετικά με τη Λογιστική της Εύλογης αξίας. Οι επικριτές της υποστηρίζουν ότι η λογιστική αυτή μέθοδος αποτίμησης, η οποία συχνά αποκαλείται και mark-to-market, έχει συντελέσει αισθητά στην χρηματοπιστωτική κρίση, ή τουλάχιστον έχει επιδεινώσει τη σοβαρότητά της. Αναφέρουν ότι η εφαρμογή της, υποχρέωσε τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να αποτιμήσουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την θεμελιώδη αξία τους, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης ρευστότητας των αγορών, με αυτό το γεγονός να έχει αρνητικές συνέπειες στην κεφαλαιακή τους επάρκεια καθώς και στην ικανότητά τους να παρέχουν δάνεια. Οι υποστηρικτές της εύλογης αξίας ισχυρίζονται ότι όχι μόνο δεν ενίσχυσε την κρίση αλλά η εφαρμογή της παρείχε στους επενδυτές αξιόπιστη πληροφόρηση και διαφάνεια σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας στις χρηματαγορές. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει και αναλύει τα αντικρουόμενα αυτά επιχειρήματα με μια παράλληλη κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας έτσι ώστε να εξεταστεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική αυτή πρακτική στη διαμόρφωση της κρίσης. Στην ανάλυσή μας συμπεριλαμβάνεται επιπλέον και η εξέταση των ρυθμίσεων για την εύλογη αξία, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ για την αντιμετώπιση της οικονομικής αυτής αναταραχής. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα επιχειρήματα τα οποία υποστηρίζουν την λογιστική της εύλογης αξίας για τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι πολύ πιο ισχυρά. Επιπλέον συμπεραίνουμε ότι η εύλογη αξία δεν προκάλεσε αλλά ούτε συνέβαλλε στην χρηματοπιστωτική κρίση.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ ε λ ί δ α 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΛΠ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΛΠ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟ-ΚΥΚΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 84

4 Σ ε λ ί δ α 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική της εύλογης αξίας, που συνήθως αναφέρεται ως mark to market έχει χρησιμοποιηθεί στις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για πολλές δεκαετίες καθώς και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σαν μέθοδος μέτρησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον ισολογισμό μιας εταιρείας. Η χρήση της εύλογη αξίας επεκτάθηκε αξιοσημείωτα την δεκαετία του 1990 όταν εφαρμόστηκε για να μετρήσει επενδυτικούς τίτλους όπως και για να καταγράψει παράγωγα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε η εφαρμογή της σε περισσότερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και σε βασικά στοιχεία του παθητικού. Η χρήση της λογιστικής της εύλογης αξίας υποχρεώνει ή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να αποτιμούν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στην τρέχουσα εύλογη αξία τους όπως αυτή διαμορφώνεται την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Πολλοί τραπεζίτες αλλά και ακαδημαϊκοί θεώρησαν την εφαρμογή της εύλογης αξίας ως βασικό παράγοντα, ο οποίος συνέβαλλε στην ενίσχυση την πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονταν οι τιμές κατά τη διάρκεια της κρίσης και η χρήση αυτών των τιμών για την εκτίμηση της εύλογης αξίας αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Οι κύριοι ισχυρισμοί κατά της λογιστικής αυτής πρακτικής, αναφέρουν ότι συντελεί σε υπερβολική μόχλευση σε περιόδους οικονομικής άνθησης και σε υπερβολικές απομειώσεις σε περιόδους ύφεσης. Οι απομειώσεις εξαιτίας

5 Σ ε λ ί δ α 5 της πτωτικής τάσης των τιμών της αγοράς καταστρέφουν το τραπεζικό κεφάλαιο και ξεκινούν ένα φαύλο κύκλο, καθώς οι τράπεζες αναγκάζονται να προβούν σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να ανακτήσουν το τραπεζικό τους κεφάλαιο, σε τιμές όμως διαμορφούμενες σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο με τη σειρά του δύναται να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των τιμών, σε απώλειες και τελικά σε αστάθεια των τραπεζών και χρηματοοικονομική μόλυνση, στοιχεία τα οποία οδηγούν την οικονομία σε βαθύτερη ύφεση. Εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι η λογιστική της εύλογης αξίας είναι το καλύτερο μέσο επιμέτρησης, υποστηρίζουν ότι η λογιστική mark-to-market αντανακλά την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων και αντικατοπτρίζει καλύτερα τον κίνδυνο που συνδέεται με τα περιουσιακά στοιχεία αυτά. Οι υπέρμαχοι της πρακτικής αυτής διατείνονται ότι κάθε άλλο μέσο θα μπορούσε απλά να μην αποτυπώνει την πραγματικότητα και να καλύπτει τις πραγματικές απώλειες, οι οποίες διαφορετικά θα λαμβάνονταν υπόψη από τους επενδυτές προτού προβούν στην έκδοση των αποφάσεών τους. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η εξέταση της λογιστικής της εύλογης αξίας στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και η συζήτηση γύρω από το αν οι λογιστικές αυτές απαιτήσεις διαδραμάτισαν έναν ουσιαστικής σημασίας ρόλο στην πρόσφατη Χρηματοπιστωτική Κρίση. Προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγηση αυτή, θα πραγματοποιήσουμε μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην εύλογη αξία και σχετίζεται με την αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις συνοδευόμενες αποκαλύψεις. Παράλληλα θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της λογιστικής αυτής πρακτικής. θα διερευνήσουμε τα αντικρουόμενα αυτά επιχειρήματα και θα εξάγουμε συμπεράσματα στηριζόμενοι στην κριτική επισκόπηση των ευρημάτων της

6 Σ ε λ ί δ α 6 υπάρχουσας βιβλιογραφίας καθώς και στην οικονομική ιστορία των Ηνωμένων πολιτειών και της Ιαπωνίας. Η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στον παρόν πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία εισαγωγή στο θέμα, το οποίο πραγματεύεται η εργασία αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και μία σύντομη ιστορική αναδρομή. Εν συνεχεία, προχωρούμε σε παρουσίαση της λογιστική της Εύλογης Αξίας, αναφέροντας τις διακρίσεις που γίνονται στην εκτίμησή της με βάση το είδος των εισροών καθώς και την επιρροή την οποία ασκεί η λογιστική αυτή πρακτική στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών ανάλογα με την τρόπο που έχει ταξινομηθεί το χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο αποτιμά. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού παρέχεται μια σύντομη ανασκόπηση της πρόσφατης Χρηματοπιστωτικής κρίσης και πώς αυτή συνδέθηκε με την Λογιστική της Εύλογης Αξίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με τη συμβολή των εύλογων αξιών στην επιδείνωση της κρίσης αναλύοντας τα αντικρουόμενα επιχειρήματα και πραγματοποιώντας παράλληλα μια κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν επιπλέον οι τροποποιήσεις των προτύπων, σχετικά με την επαναταξινόμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και την εφαρμογή της εύλογης αξίας, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας της οικονομικής αυτής αναταραχής. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο η εργασία καταλήγει με την παράθεση των συμπερασμάτων που εξάγονται από την ανάλυση στα παραπάνω κεφάλαια. Για να γίνει αυτό αξιολογούμε με κριτικό τρόπο τα αντικρουόμενα επιχειρήματα χρησιμοποιώντας επιπλέον τα αποτελέσματα μιας έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και αναφέροντας

7 Σ ε λ ί δ α 7 γεγονότα της οικονομικής ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ 2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΛΠ Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποτελούν ένα σύνολο αρχών, μεθόδων, κανόνων, οδηγιών και πολιτικών, των οποίων η εφαρμογή οδηγεί τόσο στον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος όσο και στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, κατά τρόπο ομοιόμορφο, αληθή και ακριβή ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η χρηματιστηριακή κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1920, η οποία κατέδειξε τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και ανέδειξε την αναγκαιότητα της αντικειμενικής πληροφόρησης, αποτέλεσε την αφορμή για την προσπάθεια ανάπτυξης ενός πλαισίου κανόνων το οποίο θα καθιστούσε αξιόπιστες και συγκρίσιμες τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Η πρώτη αυτή προσπάθεια πραγματοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι αρμοδιότητες ανατίθενται αρχικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία ξεκινάει την έρευνα. Όμως λίγα χρόνια αργότερα(1938) δίνει την σκυτάλη στον ιδιωτικό τομέα μην μπορώντας να ανταπεξέλθει στα αυξημένα κόστη έρευνας. Πολλοί ιδιωτικοί οργανισμοί κατέβαλλαν προσπάθειες για την ανάπτυξη της τυποποίησης, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερη επιτυχία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη του Συμβουλίου Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής(FASB), το οποίο

8 Σ ε λ ί δ α 8 αποτελεί το σημαντικότερο όργανο λογιστικής τυποποίησης των ΗΠΑ. Το FASB χρηματοδοτούνταν από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι το Την περίοδο εκείνη απαγορεύτηκε η ιδιωτική συνεισφορά, θεσπίστηκε υποχρεωτική χρηματοδότησή του και απαιτήθηκε η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ετήσιου προϋπολογισμού του. Η προσπάθεια θέσπισης προτύπων στον υπόλοιπο κόσμο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του Το 1973 ιδρύεται η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων(IASC), όταν έρχονται σε συμφωνία αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων από την Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο Ιρλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι το 2001 ο οργανισμός αυτός εξέδωσε 41 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά που εξέδωσε η IASC λέγονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και είναι γνωστά ως IAS. Το 2001 η IASC αλλάζει δομή λειτουργίας και μετονομάζεται σε Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων(IASB). Το IASB, δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κάποιου κράτους, αλλά είναι υπερεθνικό όργανο που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, σκοπός του δε είναι η έκδοση υψηλού επιπέδου και γενικής αποδοχής λογιστικών προτύπων. Τα πρότυπα που εκδίδονται από την ίδρυση αυτού του οργανισμού θα ονομάζονται στο εξής Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης(ifrs). Από το 2001 περισσότερες από 100 χώρες έχουν απαιτήσει ή επιτρέψει την χρήση των ΔΠΧΠ. Βασικό σημείο στην ρύθμιση των προτύπων κατά την προηγούμενη δεκαετία αποτέλεσε η συνεργασία μεταξύ του FASB και IASB στην ανάπτυξη λογιστικών προτύπων. Η συνεργασία ξεκίνησε το 2002 όταν τα δύο συμβούλια εξέδωσαν τη συμφωνία Norwalk, στην οποία συμφωνούσαν να κάνουν τα υπάρχοντα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς πλήρως συμβατά «τόσο σύντομα όσο είναι πρακτικά δυνατό». Το 2005 επιβεβαίωσαν και πάλι την δέσμευσή τους θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου με υψηλής ποιότητας παγκόσμια πρότυπα. Ο στόχος αυτός θα

9 Σ ε λ ί δ α 9 αποτελεί την μακροπρόθεσμη στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα και των δύο συμβουλίων ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα βασίζονται σε κάποιες γενικές παραδεκτά λογιστικές αρχές οι οποίες διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. Πιο αναλυτικά αρχές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω. Αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης Οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ θα πρέπει να συμμορφώνονται απαραίτητα σε όλες τις αρχές των προτύπων και να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Η εφαρμογή τους θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική ούτος ώστε να μην παραποιούνται τα οικονομικά δεδομένα των εταιρειών προς παραπληροφόρηση των χρηστών των καταστάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση ενός προτύπου μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλή πληροφόρηση. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπου εκεί ερμηνεύονται και οι οικονομικές επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στην επιχείρηση. Έτσι κάθε παρέκκλιση από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα εξηγείται ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Αρχή της Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας Η Αρχή της Συνεχιζόμενης Δραστηριότητας (going concern) τονίζει ότι η οικονομική μονάδα θα πρέπει να παρουσιάζει συνεχιζόμενη δραστηριότητα, η

10 Σ ε λ ί δ α 10 οποία θα φαίνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει τις εμπορικές συναλλαγές, οπότε το γεγονός αυτό γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις. Αρχή Δεδουλευμένων Εσόδων-Εξόδων Με βάση την Αρχή των Δεδουλευμένων Εσόδων και Εξόδων, τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται στη χρήση που αφορούν, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους. Έσοδα ή έξοδα προηγούμενων χρήσεων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Συνεπώς κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη από την άλλη. Αρχή της Αυτοτέλειας των χρήσεων Σύμφωνα με την Αρχή των Δεδουλευμένων Εσόδων και Εξόδων κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες. Οι συναλλαγές απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις όταν πραγματοποιούνται και απεικονίζονται κατά τις χρήσεις που αυτές αφορούν. Ομοιομορφία των Οικονομικών Καταστάσεων Η εμφάνιση και ταξινόμηση των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να παραμένει η ίδια από χρήση σε χρήση, εκτός αν πραγματοποιηθεί: 1. μεταβολή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχειρηματικής μονάδας. 2. μεταβολή που απαιτείται από τα ΔΛΠ.

11 Σ ε λ ί δ α 11 Σπουδαιότητα και ολότητα Κάθε σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις ενώ τα επουσιώδη ποσά-στοιχεία θα πρέπει να συναθροίζονται με ποσά-στοιχεία όμοιας φύσης. Η παράλειψη σημαντικών οικονομικών δεδομένων θεωρείται ατόπημα και μπορεί να αποβεί μοιραίο για τις επενδυτικές αποφάσεις των χρηστών. Συμψηφισμοί Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, εσόδων - εξόδων, ζημιών - κερδών, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 33, στο ΔΛΠ 1. Συγκριτική Πληροφόρηση Οι διαχρονικές καταστάσεις πρέπει να είναι διαχρονικά συγκρίσιμες έτσι ώστε οι χρήστες να εκτιμούν τις τάσεις και να προβαίνουν σε προβλέψεις για το μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, επιτρέπεται η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σε δυο στήλες, ούτως ώστε να φαίνονται τα κονδύλια της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου αναφοράς ή των προηγούμενων περιόδων και να υπάρχει χρονική, κλαδική και διακλαδική σύγκριση. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί να υπάρξει παρέκκλιση από τη προηγούμενη περίοδο, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που επιτρέπονται από τα πρότυπα.

12 Σ ε λ ί δ α ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΛΠ Σύμφωνα νε το ΔΛΠ 1 «οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης και επίδοσης μιας οικονομικής οντότητας. Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμιακές ροές της οικονομικής οντότητας, που είναι χρήσιμες για τις οικονομικές αποφάσεις ευρέος κύκλου χρηστών. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν επίσης τα αποτελέσματα της διαχείρισης από τη διοίκηση των πόρων που της εμπιστεύθηκαν. Για να επιτύχουν αυτό το σκοπό, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία της οικονομικής οντότητας: (α) τα περιουσιακά στοιχεία, (β) τις υποχρεώσεις, (γ) τα ίδια κεφάλαια, (δ) τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών, (ε) τις εισφορές από τους ιδιοκτήτες υπό την ιδιότητά τους αυτή καθώς και τις διανομές προς αυτούς, και (στ) τις ταμιακές ροές. Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στις σημειώσεις, βοηθούν τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές ταμιακές ροές της οικονομικής οντότητας και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα αυτών.»

13 Πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων Σ ε λ ί δ α 13 Μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει: (α) κατάσταση οικονομικής θέσης στο τέλος της περιόδου, (β) κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο, (γ) κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο, (δ) κατάσταση των ταμιακών ροών για την περίοδο, (ε) σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις και (στ) κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου όπου μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει αναδρομικά μια λογιστική πολιτική ή που επαναδιατυπώνει αναδρομικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων ή που ανακατατάσσει στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων. 2.2 ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ένα από τα θέματα στην λογιστική που συχνά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης είναι η μέθοδος αποτίμησης των στοιχείων του ισολογισμού. Η μέθοδος αποτίμησης εκφράζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού θα πρέπει να εκτιμηθούν και παρουσιαστούν. Στα ΔΠΧΠ ορίζεται ως βασική μέθοδος αποτίμησης για τα σημαντικότερα στοιχεία του ισολογισμού, η λογιστική της εύλογης αξίας. Το ιστορικό

14 Σ ε λ ί δ α 14 αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιείται για τα υπόλοιπα στοιχεία του ισολογισμού με έλεγχο απομειώσεως για ορισμένα μόνο από αυτά. Το ερώτημα που γεννάται είναι αυτό για την πλέον κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης τους. Είναι καταλληλότερη η μέθοδος αποτίμησης με βάση την εύλογη αξία ή με βάση το ιστορικό κόστος; Είναι σημαντικό προτού συζητηθούν τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της εύλογης αξίας, σχετικά με τη συμβολή της στην πρόσφατή χρηματοπιστωτική κρίση, να παρουσιαστεί ο γενικός ορισμός της και κάποια βασικά χαρακτηριστικά της καθώς και η εναλλακτική μέθοδος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η οποία είναι η μέθοδος του ιστορικού κόστους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Η λογιστική της εύλογης αξίας, που συνήθως αναφέρεται ως mark to market έχει χρησιμοποιηθεί στις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για πολλές δεκαετίες καθώς και στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σαν μέθοδος μέτρησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον ισολογισμό μιας εταιρείας. Η χρήση της εύλογη αξίας επεκτάθηκε αξιοσημείωτα την δεκαετία του 1990 όταν εφαρμόστηκε για να μετρήσει επενδυτικούς τίτλους όπως και για να καταγράψει παράγωγα και στη συνέχεια εξαπλώθηκε η εφαρμογή της σε περισσότερα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και σε βασικά στοιχεία του παθητικού. Ως εύλογη αξία ορίζεται σύμφωνα με το FAS157 «η τιμή που θα λαμβάνονταν για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα καταβάλλονταν για τη μεταφορά μιας υποχρέωσης σε μια ομαλή συναλλαγή μεταξύ των παραγόντων της αγοράς κατά την ημερομηνία επιμέτρησης».

15 Σ ε λ ί δ α 15 Όταν χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργό αγορά για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις είναι διαθέσιμες, θα πρέπει αυτές να χρησιμοποιούνται ως μέτρο της εύλογης αξίας (εκτίμηση επιπέδου 1). Αν δεν υπάρχουν τότε ελέγχεται εάν υπάρχουν παρατηρήσιμες εισροές, οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματιστηριακές τιμές για παρόμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις σε ενεργές ή μη ενεργές αγορές (εκτίμηση επιπέδου 2). Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσιμες εισροές τότε η μέτρηση της εύλογης αξίας θα πρέπει να στηριχτεί σε μη παρατηρήσιμες εισροές(παραδοχές μοντέλων), αυτό συνήθως αναφέρεται ως προσέγγιση mark to model (εκτίμηση επιπέδου 3). Σχήμα 1: Ιεράρχηση περιουσιακών στοιχείων με βάση τη ρευστότητα της αγοράς Περιουσιακά στοιχεία Επιπέδου 1 Περιουσιακά στοιχεία Επιπέδου 2 Περιουσιακά Στοιχεία Επιπέδου 3 Πρότυπα ρευστότητας Περισσότερη ρευστότητα Μέτρια ρευστότητα Λιγότερη ρευστότητα Μέθοδος αποτίμησης Αποτιμάται σε άμεσες αγοραίες τιμές, οι οποίες βασίζονται σε πραγματική εμπορική δραστηριότητα πανομοιότυπων μέσων. Αποτιμώνται κάνοντας χρήση παρατηρήσιμων εισροών από την αγορά Αποτιμώνται χρησιμοποιώντας ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο όπως είναι το μοντέλο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών. Η εύλογη αξία ορίζεται βάσει των ΔΠΧΠ, ως «το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή μια υποχρέωση να εξοφληθεί, μεταξύ ενημερωμένων και πρόθυμων μερών, σε μια συναλλαγή, η οποία έχει καθαρά εμπορική βάση». Όπως διαπιστώνουμε παραπάνω, υπάρχουν βασικές διαφορές στον ορισμό της εύλογης αξίας μεταξύ FASB και IASB. To SFAS 157 ορίζει ρητά την εύλογη αξία ως τιμή πώλησης, ενώ το ΔΛΠ 16 προτείνει την τιμή της εύλογης αξίας μεταξύ της τιμής πώλησης ή το κόστος αντικατάστασης. Όσον αφορά το περιβάλλον προσδιορισμού της τιμής, το SFAS 157 αναφέρεται σε

16 Σ ε λ ί δ α 16 παράγοντες της αγοράς, ενώ το ΔΛΠ 16 αναφέρεται σε καλώς πληροφορημένα και πρόθυμα μέρη σε μια συναλλαγή με καθαρά εμπορική βάση. Και τελευταία, το SFAS 157 καθορίζει την εύλογη αξία των υποχρεώσεων ως ευθύνη που μεταφέρεται και δεν επιλύεται. Ενώ σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 όσον αφορά την υποχρέωση, η εύλογη αξία είναι το ποσό στο οποίο μια υποχρέωση θα μπορούσε να διευθετηθεί μεταξύ ενημερωμένων και πρόθυμων μερών σε μια συναλλαγή με καθαρά εμπορική βάση. Είναι εμφανές ότι η έννοια της εύλογης αξίας και η αποτίμηση των στοιχείων σύμφωνα με αυτή, είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις, ευελιξία στην ερμηνεία των εννοιών και άμεση συσχέτιση όλων των παραγόντων για τη διευθέτηση αξιόπιστου αποτελέσματος. Στον προσδιορισμό της εύλογης αξίας, τα ΔΠΧΠ προβαίνουν σε ανάλογες διακρίσεις μεταξύ των εισροών όπως γίνονται στο FAS 157: Οι χρηματιστηριακές τιμές σε ενεργές αγορές, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εύλογη αξία όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Ελλείψει μιας τέτοιας τιμής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές αποτίμησης, καθώς και όλη η σχετική πληροφόρηση της αγοράς που είναι διαθέσιμη, έτσι ώστε οι τεχνικές αποτίμησης να μεγιστοποιούν τη χρήση των παρατηρήσιμων εισροών (ΔΛΠ 39). Αναγνωρίζεται ότι μια οντότητα ίσως θα πρέπει να κάνει σημαντικές προσαρμογές σε μια παρατηρήσιμη τιμή για να οδηγηθεί σε μια τιμή στην οποία μια ομαλή συναλλαγή θα μπορούσε να έχει λάβει χώρα. Οι εύλογες αξίες χρησιμοποιούνται περισσότερο για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Τα Πρότυπα καθορίζουν ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση καταχωρείται αρχικά στην εύλογη αξία. Μετά την αρχική αναγνώριση του, η επιμέτρηση γίνεται είτε στην εύλογη αξία είτε στο αναπόσβεστο κόστος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του και την πρόθεση της οντότητας που το κατέχει. Επομένως χρησιμοποιείται ένα μικτό μοντέλο λογιστικής αποτίμηση στο οποίο η εύλογη αξία λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς

17 Σ ε λ ί δ α 17 καθώς και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις ενώ αντίθετα το αναπόσβεστο κόστος βασίζεται στο ιστορικό κόστος. Σύμφωνα με το μικτό αυτό μοντέλο εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια αποτίμησης σε διαφορετικούς τύπους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και ανάλογα με την πρόθεση που δηλώνει η επιχείρηση σχετικά με τη διακράτησή τους. Τα λογιστικά πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών SFAS 115,133 και 159 ταξινομούν τα χρηματοοικονομικά μέσα σε τρεις κατηγορίες όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στο σχήμα 1 και αναλύονται παρακάτω. Σχήμα 2: Λογιστικός χειρισμός των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων με βάση την ταξινόμησή τους Ισολογισμός ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Καταγράφεται στην εύλογη αξία. ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΙΤΛΟΙ Καταγράφεται στο ιστορικό κόστος. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΙ Καταγράφεται στην εύλογη αξία. Μεταβολές στην αξία επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια. Μεταβολές στην αξία επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια μόνο όταν συμβεί μια μόνιμη απομείωση. Μεταβολές στην αξία αποτυπώνονται σε ειδικό λογαριασμό (συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα). Κατάσταση αποτελεσμάτων Εποπτικά ίδια κεφάλαια Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές επηρεάζουν το εισόδημα και τα κέρδη. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές επηρεάζουν το εποπτικό κεφάλαιο. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επηρεάζουν το εισόδημα μόνο όταν συμβεί μια μόνιμη απομείωση. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επηρεάζουν το εποπτικό κεφάλαιο μόνο όταν συμβεί μια μόνιμη απομείωση. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές αποτυπώνονται σε ειδικό λογαριασμό (λοιπά συνολικά έσοδα) Τα οποία εξαιρούνται από τα κέρδη. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επηρεάζουν το εποπτικό κεφάλαιο μόνο όταν συμβεί μια μόνιμη απομείωση.

18 Σ ε λ ί δ α 18 α)διακρατούμενα ως τη λήξη (ΗΤΜ) τα οποία αναφέρονται στην πρόθεση αλλά και την ικανότητα της διοίκησης να κρατήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα για όλη τη διάρκεια της νόμιμης ζωής τους. Πρόκειται για μη παράγωγα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες πληρωμές και σταθερή λήξη, όπως είναι τα δάνεια που κατέχονται ως επένδυση, οι καταθέσεις και το χρέος. Τα στοιχεία αυτά απαιτείται να δημοσιεύονται στον ισολογισμό των εταιρειών στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε ελέγχους απομειώσεων με σκοπό να καταγραφούν στην εύλογη αξία τους σε περίπτωση που αποδειχτεί μόνιμη μείωση της αξίας τους. β)διαθέσιμα προς πώληση (AFS) τα οποία αντικατοπτρίζουν τα μέσα τα οποία η διοίκηση είναι πρόθυμη να πουλήσει μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος. Τα μέσα αυτά απαιτείται να παρουσιάζονται στον ισολογισμό στην εύλογη αξία τους. Οι προκύπτουσες προσαρμογές ονομάζονται μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές. Κάθε μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημιά σε αυτά τα μέσα δημοσιεύεται στο λογαριασμό «συσσωρευμένο λοιπό συνολικό εισόδημα», που αποτελεί μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο αυτά τα κέρδη και οι ζημιές δεν συμπεριλαμβάνονται στο καθαρό εισόδημα. Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες σε AFS τίτλους μπορούν να γίνουν πραγματοποιηθείσες ζημιές, εάν διαπιστωθεί ότι η απώλεια αποτελεί μια άλλη-από-προσωρινή δυσλειτουργία (ΟΤΤΙ). Οι απώλειες θεωρούνται ότι δεν είναι προσωρινές, όταν η διοίκηση κρίνει ότι οι επενδύσεις δεν θα ανακτήσουν την αξία τους είτε πριν την πώληση είτε στη λήξη τους. Αυτές οι απώλειες (ΟΤΤΙ) έχουν άμεσο αντίκτυπο στα τρέχοντα κέρδη και στα εποπτικά ιδία κεφάλαια. γ)εμπορικοί τίτλοι (AFT) οι οποίοι είναι τίτλοι που η διοίκηση θα πουλήσει κατόπιν ζητήσεώς τους. Περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν αποκτηθεί με πρωταρχικό σκοπό να πωληθούν σε κοντινό χρονικό διάστημα όπως είναι τα παράγωγα τα οποία δεν ορίζονται σαν μέσα αντιστάθμισης. Τα μέσα αυτά απαιτείται να δημοσιευθούν στον

19 Σ ε λ ί δ α 19 ισολογισμό στην εύλογη αξία τους, με τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές να συμπεριλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα κάθε περιόδου. Ουσιαστικά, και τα δύο πλαίσια προτύπων(ifrs & US GAAP) απαιτούν την αποτίμηση σε εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς και των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων καθώς και όλων των παραγώγων. Οι επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται έως τη λήξη, τα δάνεια και οι υποχρεώσεις που δεν έχουν αποτιμηθεί σε εύλογη αξία, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Το ιστορικό κόστος είναι μια λογιστική αρχή, όπου τα περισσότερα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού μιας επιχείρησης εκτιμώνται με βάση το αρχικό κόστος απόκτησής τους, με σκοπό τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. Κάποια από τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού σχεδόν παραγράφονται καθώς με τη μέθοδο της απόσβεσης μειώνονται συστηματικά μένοντας στη μικρότερη δυνατή υπολειμματική τους αξία. Η σπουδαιότητα της λογιστικής αρχής του ιστορικού κόστους βασίζονταν στην υπευθυνότητα και την αξιοπιστία που αποδίδει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Οι οικονομολόγοι που απασχολήθηκαν με την λογιστική αυτή αρχή αναφέρουν ότι η ιστορική αξία των στοιχείων είναι απαραίτητη γιατί παρέχει αξιόπιστα και αδιαμφισβήτητα γεγονότα.

20 Σ ε λ ί δ α 20 Όμως η λογιστική του ιστορικού κόστους έχει κατηγορηθεί ότι κρύβει την πραγματική οικονομική κατάσταση των εταιρειών, μη περιέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες αξίες πολλών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και επιτρέποντας στις διοικήσεις να έχουν κυρίαρχη θέση στη διαδικασία της προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σήμερα τα ΔΠΧΠ και οι Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν υιοθετήσει ένα μικτό μοντέλο λογιστικής αποτίμησης στο οποίο η εύλογη αξία λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς καθώς και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις ενώ αντίθετα το αναπόσβεστο κόστος βασίζεται στο ιστορικό κόστος. 2.3 Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ. Η χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 και συνεχίζεται έως και σήμερα και η γενικότερη οικονομική κρίση που ακολούθησε μπορούν να συμπεριληφθούν στις πλέον ηχηρές της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας. Οι συνέπειες της κρίσης καταγράφονται και αποτιμώνται καθημερινά και αναφέρονται σε κρατικές οντότητες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις της κρίσης αποδείχτηκαν καταστροφικές για τράπεζες, επιχειρήσεις ακόμη και κράτη. Γενικότερα από το τέλος του 2008 όλες οι μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες πέρασαν σε φάση ύφεσης, η οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

21 Σ ε λ ί δ α 21 Η κατάρρευση της αγοράς ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου και η κρίση που ακολούθησε μπορούν να αποδοθούν σε πολλούς παράγοντες. Υποστηρίζετε ότι τρία είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία αποτελούν τη ρίζα του προβλήματος, το πρώτο εκ των οποίων είναι η πολιτική αυτή του δημόσιου τομέα, η οποία ονομάστηκε «Εθνική Στρατηγική ιδιοκατοίκησης». Η πολιτική αυτή γεννήθηκε στην Ουάσιγκτον και αποτελούνταν από εκατοντάδες εταιρείες, τράπεζες, ενώσεις και κρατικές υπηρεσίες με σκοπό την ενίσχυση της διάθεσης της «οικονομικά προσιτής στέγασης» μέσω της χρήσης «δημιουργικών τεχνικών χρηματοδότησης». Δεύτερον, η ενεργός ενθάρρυνση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς(SEC) και από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές (fed) της ταχείας ανάπτυξης των εξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων και τίτλων από όλους τους τύπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία οδήγησε σε κατάρρευση της ασφάλειας και της σταθερότητας σε τράπεζες και σε εμπόρους χρεογράφων. Και τρίτον η σχετική αποδοχή από τη επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB) της λογιστικής της «εύλογης αξίας», η οποία αποτελεί, όπως συχνά αναφέρεται, μια απερίσκεπτη αλλαγή προτύπων για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις και η οποία κατηγορείται ότι αναμφισβήτητα φέρει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την δημιουργία του πανικού στη Wall Street. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης και η οικοδόμηση του σπιτιού θεωρήθηκε το 1995 ως ένας τρόπος ενθάρρυνσης του τομέα αυτού της οικονομικής δραστηριότητας που βρισκόταν σε ύφεση η οποία είχε ξεκινήσει μετά την πραγματική κατάρρευση ακινήτων στα τέλη της δεκαετίας του Με στόχο την τόνωση της υποτονικής οικονομίας δημιουργήθηκε ένα κρατικό πρόγραμμα, μια μαζική προσπάθεια ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που "ενθαρρύνουν" τον τραπεζικό κλάδο να στοχεύσει σε αυξημένο αριθμό χορηγούμενων δανείων για αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ. Παρατηρήθηκε μεταβολή στις διαδικασίες αξιολόγησης των χορηγούμενων πιστώσεων, αυτοματοποιημένα μοντέλα έγκρισης, ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/20 16.12.2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 10: Μηχανισμοί και διαδικασία Τιτλοποίησης Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα

Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα Διεθνής κρίση και λογιστικά πρότυπα Επέτειναν τα λογιστικά πρότυπα το μέγεθος της κρίσης; Πόσο η κρίση επηρεάζει τα μελλοντικά πρότυπα; Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτησ διευθυνων συμβουλοσ ΕθνικΗ ΤρΑπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23

Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού ΔΛΠ 23 (αναθεωρημένο το 2007) Borrowing Costs IAS 23 Σκοπός ΔΛΠ 23 Σκοπός & Εφαρμογή Ο λογιστικός χειρισμός (ορισμός και λογιστική παρακολούθηση αναγνώριση, αποτίμηση) του κόστους δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τραπεζική Λογιστική Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Άσκηση 1 Η τράπεζα Α αγόρασε την 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 5

Credit Risk Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credit Risk Διάλεξη 5 Μια αναφορά στα τιτλοποιημένα αξιόγραφα Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα