Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ"

Transcript

1 Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1

2 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα ππνινγηζηνύλ νη απαξαίηεηεο αμίεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εθηθηόο ν ππνινγηζκόο θαη ε ππνβνιή ησλ Παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ακνηβώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 2

3 Ρνή εξγαζηώλ Πίλαθαο Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Λνγαξηαζκνί Δμόδσλ Λνγαξηαζκνί Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ Δγγξαθέο εζόδσλ εμόδσλ Λνγηζηηθά Άξζξα Τπνινγηζκόο /Τπνβνιή Πξνζσξηλήο Γήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Σειώλ Υαξηνζήκνπ Οξηζηηθή ππνβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 3

4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Πίλαθαο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ Σηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ζα πξέπεη λα θαηαρσξηζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαθξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ακνηβέο πνπ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε. Σηνλ πίλαθα απηό πεξηγξάθνληαη ηόζν νη παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ ηξίησλ όζν θαη νη παξαθξαηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην : - Φαξηόζεκν θαη - ΟΓΑ ραξηνζήκνπ Τα ζηνηρεία ηεο παξαθξάηεζεο πξνο θαηαρώξηζε ζπλνςίδνληαη σο εμήο : - Κσδηθόο/ Πεξηγξαθή : Πξνζδηνξίδεηαη ν θσδηθόο θαη ε πεξηγξαθή ηεο παξαθξάηεζεο. - Δίδνο παξαθξάηεζεο : Τν είδνο παξαθξάηεζεο θαζνξίδεη αλ ε παξαθξάηεζε αθνξά ζε παξαθξάηεζε ακνηβήο ή Φαξηόζεκν ή ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Τν είδνο παξαθξάηεζεο ζα ιεθζεί ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο νξηζηηθήο Δήισζεο ΦΜΥ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνύλ νη αληίζηνηρεο αμίεο. - Σύπνο παξαθξάηεζεο : Ο ηύπνο ηεο παξαθξάηεζεο θαζνξίδεη αλ ε παξαθξάηεζε αθνξά ζε Επηρεηξεκαηηθή Δξαζηεξηόηεηα, Εξγνιάβνπο, Μεξίζκαηα, Τόθνπο ή Λνηπέο ακνηβέο. Απνηειεί δε απαξαίηεην ζηνηρείν θαη ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό θαη ζηελ ππνβνιή ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ. - πληειεζηήο : Δειώλεηαη ν ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν ζα ππνινγηζηεί ε παξαθξάηεζε. - πληειεζηήο απνθνξνιόγεζεο : Ο ζπληειεζηήο απνθνξνιόγεζεο είλαη απαξαίηεην λα νξηζηεί εθόζνλ ππάξρεη απαιιαγή από ηνλ ΦΠΑ (π.ρ. ζηνπο ηνκείο Υγεία, Παηδεία). Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε αμία ηεο παξαθξάηεζεο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί αθνύ γίλεη απνθνξνιόγεζε ηεο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ακνηβή πνπ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε (π.ρ. 1000x23%=1230 ζύλνιν αθαζάξηζησλ απνδνρώλ, άξα ην 20% ζα εθαξκνζηεί ζην 1000). - Όξην ππνινγηζκνύ : Εθόζνλ ζπκπιεξσζεί όξην ππνινγηζκνύ, ε παξαθξάηεζε ζα ππνινγηζηεί ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ αμία κεγαιύηεξε από ην Όξην ππνινγηζκνύ, πνπ έρεη νξηζηεί (π.ρ. αλ ζην όξην ππνινγηζκνύ έρεη ηεζεί 350 θαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ ηηκνινγίνπ αλέξρεηαη ζηα 300 επξώ ν ζπλαιιαζζόκελνο δελ έρεη ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ). 4

5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαθξάηεζε αθνξά ζε Παξαθξάηεζε Ακνηβώλ Τξίησλ ζηνλ θσδηθό ηεο παξαθξάηεζεο ζα ρξεηαζηεί λα νξηζηεί ν επίζεκνο θσδηθόο ηεο παξαθξάηεζεο κηαο θαη απηόο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ νξηζηηθή ππνβνιή ΦΜΥ. Λνγαξηαζκνί εμόδσλ Οη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηήζεσλ είλαη δπλαηόλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο εμόδσλ κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνύληαη αμίεο πνπ αθνξνύλ ζε ακνηβέο. Σπγθεθξηκέλα ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ εμόδσλ είλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο : - Παξαθξάηεζε : Εθόζνλ ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε ακνηβώλ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν παξαθξάηεζε. Δηαζέζηκεο είλαη νη εγγξαθέο από ηνλ πίλαθα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ. - Υαξηόζεκν : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ραξηόζεκν, ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ραξηόζεκν. 5

6 Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ραξηόζεκν. - ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο εμόδσλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ηόηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ην ραξαθηεξηζκό ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Λνγαξηαζκνί Λνγηζηηθνύ ζρεδίνπ Οη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηήζεσλ είλαη δπλαηόλ λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο ινγαξηαζκνύο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ κε ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζνύληαη αμίεο πνπ αθνξνύλ ζε ακνηβέο. Σπγθεθξηκέλα ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο θαηεγνξίαο Εζόδσλ, Εμόδσλ, Ελεξγεηηθνύ, Παζεηηθνύ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα : 6

7 - Παξαθξάηεζε : Εθόζνλ ν ινγαξηαζκόο ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε ακνηβώλ είλαη απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν παξαθξάηεζε. Δηαζέζηκεο είλαη νη εγγξαθέο από ηνλ πίλαθα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ. - Υαξηόζεκν : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ραξηόζεκν, ηόηε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ραξηόζεκν. Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ραξηόζεκν. - ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ : Αλ γηα ηελ ακνηβή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ινγαξηαζκόο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ηόηε είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Δηαζέζηκεο είλαη νη ηηκέο ηνπ πίλαθα παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Σην ζεκείν απηό ζα πεξηγξάςνπκε ηελ απινύζηεξε δπλαηή δηαδηθαζία έθδνζεο ελόο παξαζηαηηθνύ απόδεημεο δαπαλώλ, όπνπ εθηόο ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί ραξηόζεκν θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Έζησ όηη γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ 20% επί ηεο απόδεημεο δαπάλεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 100 θαη ππνινγίδεηαη ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 0,6%. Η ηειηθή ακνηβή κεηά ηηο παξαθξαηήζεηο δηακνξθώλεηαη ζηα 76,4 επξώ (100-23,6). 7

8 Λνηπέο Κξαηήζεηο Αλ ζηηο ακνηβέο πνπ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ ππάξρεη αλάγθε λα ππνινγηζηνύλ θαη άιιεο θξαηήζεηο πεξάλ ηνπ Φαξηνζήκνπ ή ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, είλαη απαξαίηεηό λα δεκηνπξγεζεί ινγαξηαζκόο θόξνπ ηεο θαηεγνξίαο Κξαηήζεηο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνύληαη Απινγξαθηθά βηβιία ) π.ρ. θάπνηεο άιινπ είδνπο Υπεξεζίεο (Δεκόζηεο θαη Δεκνηηθέο) παξαθξαηνύλ, εθηόο ηνπ ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, θαη άιιεο θξαηήζεηο θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Σηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο Παξαθξάηεζε πξνθεηκέλνπ ν ινγαξηαζκόο λα ζπκκεηέρεη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ ακνηβώλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηεξνύληαη Δηπινγξαθηθά βηβιία, γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεη ινγαξηαζκόο ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ ηεο θαηεγνξίαο ΦΠΑ, ζηνλ νπνίν ζα ελεξγνπνηεζεί ε παξάκεηξνο Παξαθξάηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε αμία ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ. 8

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ - H αμία ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθό παξαθξάηεζε ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νξηζηηθήο ππνβνιήο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ινγαξηαζκόο παξαθξάηεζεο θηλείηαη ζε νηθνλνκηθή εγγξαθή ή ζε άξζξν ινγηζηηθήο όπνπ ζηελ πξώηε γξακκή γηα ηηο νηθνλνκηθέο εγγξαθέο θαη ζηε δεύηεξε γξακκή γηα ηα ινγηζηηθά άξζξα, έρεη νξηζηεί παξαθξάηεζε ακνηβώλ. - Τα ζηνηρεία Παξαθξάηεζε, Φαξηόζεκν, ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ πξνηείλνληαη εθόζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλα θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ θαη κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ. Δγγξαθέο εζόδσλ εμόδσλ Σηηο εγγξαθέο εμόδσλ όπνπ θηλνύληαη ινγαξηαζκνί πνπ αθνξνύλ ζηηο ακνηβέο, πξνηείλεηαη ε παξαθξάηεζε, ην ραξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα ζηνηρεία ηνπ 9

10 ινγαξηαζκνύ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο γξακκήο ηεο εγγξαθήο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη δπλαηόλ λα κεηαβιεζνύλ θαη λα επηιεγεί θάπνηα άιιε επηινγή ηνπ πίλαθα παξαθξαηήζεσλ θόξσλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα ζηνηρεία Παξαθξάηεζε, Φαξηόζεκν, ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ από ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ Πξνζσξηλήο Δήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Τειώλ Φαξηνζήκνπ. Πξέπεη λα ζπλερίζεηε ηελ θαηαρώξηζε ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γίλνληαλ κέρξη ζήκεξα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζσζηό ην θαζαξό πιεξσηέν κεηά θόξσλ. 10

11 Λνγηζηηθά άξζξα Σηηο γξακκέο ησλ ινγηζηηθώλ άξζξσλ πνπ θηλνύληαη ινγαξηαζκνί ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ (54.04 θόξνη ηέιε ακνηβώλ ηξίησλ) πνπ αθνξνύλ ζηηο ακνηβέο, πξνηείλεηαη ε παξαθξάηεζε, ην Φαξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ ραξηνζήκνπ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ. Μέζσ ηεο αλάιπζεο γξακκήο είλαη δπλαηόλ λα κεηαβιεζνύλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία : ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα ζηνηρεία Παξαθξάηεζε, Φαξηόζεκν, ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ πξνηείλνληαη εθόζνλ είλαη ζπκπιεξσκέλα θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ θαη κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ. - Τα ζηνηρεία Παξαθξάηεζε, Φαξηόζεκν, ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ από ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ Πξνζσξηλήο Δήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Τειώλ Φαξηνζήκνπ. Η θαηαρώξηζε ησλ άξζξσλ ινγηζηηθήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γηλόηαλ κέρξη ζήκεξα. 11

12 Μεηαβνιή θαηαρσξεκέλσλ θηλήζεσλ Αληηγξαθή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ Μέζσ ηεο επηινγήο Αληηγξαθή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο εγγξαθέο / ινγηζηηθά άξζξα, πνπ έρνπλ επηιεγεί, λα αληηγξαθνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ. Μέζσ ηεο επηινγήο αληηγξαθή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα επηιεγεί λα γίλεη αληηγξαθή είηε κόλν ησλ παξαθξαηήζεσλ ακνηβώλ είηε κόλν ηνπ ραξηνζήκνπ είηε ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ είηε λα αληηγξαθνύλ όινη νη παξαθξαηνύκελνη θόξνη. Η δπλαηόηεηα ηεο αληηγξαθήο ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηόζν ζηηο εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ όζν θαη ζηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο. Μαδηθή κεηαβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ Μέζσ ηεο επηινγήο Μαδηθή κεηαβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηηο εγγξαθέο / ινγηζηηθά άξζξα, πνπ έρνπλ επηιεγεί, λα γίλεη επεμεξγαζία ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ησλ γξακκώλ ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ /άξζξσλ ινγηζηηθήο. 12

13 Σηελ παξαπάλσ νζόλε εκθαλίδνληαη νη γξακκέο ησλ επηιεγκέλσλ εγγξαθώλ εμόδσλ/άξζξσλ ινγηζηηθήο. Γηα θάζε γξακκή εγγξαθήο ή άξζξνπ είλαη δπλαηόλ λα νξηζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ (Παξαθξαηήζεηο ακνηβώλ, Φαξηόζεκν, ΟΓΑ ραξηνζήκνπ). Δηαζέζηκεο είλαη νη εγγξαθέο ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. Καζαξηζκόο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ Μέζσ ηεο επηινγήο Καζαξηζκόο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο/ινγηζηηθά άξζξα λα γίλεη δηαγξαθή ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ησλ γξακκώλ ησλ εγγξαθώλ εμόδσλ / άξζξσλ ινγηζηηθήο. 13

14 Μέζσ ηεο επηινγήο θαζαξηζκόο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο δηαγξαθήο είηε κόλν ησλ παξαθξαηήζεσλ ακνηβώλ είηε κόλν ηνπ ραξηνζήκνπ είηε ηνπ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ. Αλ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε όινπο ηνπο παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ αληίζηνηρε επηινγή όινη. Η αληηγξαθή ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ, κπνξεί λα γίλεη είηε ζηηο εγγξαθέο πνπ βξέζεθαλ είηε ζηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο. Τπνινγηζκόο / Τπνβνιή Πξνζσξηλήο Γήισζεο Απόδνζεο Φόξσλ θαη Σειώλ Υαξηνζήκνπ Σηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο ελζσκαηώζεθε ν ηύπνο Πξνζσξηλήο Γήισζεο απόδνζεο Φόξσλ θαη Σειώλ Υαξηνζήκνπ. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί δήισζε γηα θάζε πεξίνδν γηα ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκόο ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο απόδνζεο θόξσλ θαη ηειώλ ραξηνζήκνπ. 14

15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γηα λα είλαη δηαζέζηκνο ν ηύπνο Πξνζσξηλή δήισζε απόδνζεο θόξσλ & Τειώλ Φαξηνζήκνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθηειεζηεί ε εξγαζία Αναβάθμιζη μεηαβληηών θορολογικών δηλώζεων πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην κελνύ Εηδηθέο εξγαζίεο - Φνξνινγηθέο δειώζεηο. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο δήισζεο ππνινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο ακνηβέο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην δηάζηεκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πξνζσξηλή δήισζε απόδνζεο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ θαη ηειώλ ραξηνζήκνπ. Σηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε παξαθξαηήζε θόξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη έρνπλ πνζνζηό παξαθξάηεζεο 20%. Η αμία θξαηήζεσλ ππνινγίδεηαη από ηε ζπλνιηθή αμία ησλ θξαηήζεσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί Παξαθξάηεζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε κία παξαθξάηεζε, ε νπνία έρεη πνζνζηό 20% θαη αθνξά ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. 15

16 Τέινο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ησλ πνζώλ ηεο δήιώζεο ζην Taxis κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ πιήθξνπ Υπνβνιή, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Αλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο εκθαληζηεί κήλπκα ζθάικαηνο αλαθνξηθά κε ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο πνπ ππνβάιιεηαη, ζα πξέπεη λα θιείζεη ν Browser, πνπ έρεη αλνίμεη κε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο. Γηα λα είλαη δπλαηή ε δηόξζσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο ζηνλ Accountant ζα πξέπεη κε δεμί θιηθ ζηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο λα επηιεγεί Αρτικοποίηζη Ηλεκηρονικής σποβολής. Εθόζνλ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ζηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο κπνξεί λα γίλεη εθ λένπ ππνβνιή. Επηπιένλ, αλ μεθηλήζεη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο (Πξνζσξηλή ή Οξηζηηθή) θαη θιείζεη o ρξήζηεο ην Browser, κε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζα πξέπεη, γηα λα είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο από ηελ εθαξκνγή, λα επηιεγεί, κε δεμί θιηθ, Αρτικοποίηζη Ηλεκηρονικής σποβολής. Ελαιιαθηηθά, ε επηινγή ηεο αξρηθνπνίεζεο εκθαλίδεηαη ζαλ επηινγή ζην Leading Bar. - Όια όζα ήδε αλαθέξζεθαλ γηα ηηο εθαξκνγέο Accountant, Control Γεληθή Λνγηζηηθή θαη Control Έζνδα- Έμνδα, ηα νπνία εμππεξεηνύλ ην ζθνπό ηνπ ππνινγηζκνύ θαη ππνβνιήο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ακνηβώλ, ηα ίδηα αθξηβώο ηζρύνπλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή Control κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη γίλεηαη ηήξεζε απινγξαθηθώλ θαη δηπινγξαθηθώλ βηβιίσλ. Οξηζηηθή ππνβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Σηηο εηδηθέο εξγαζίεο πξνζηέζεθε ε εξγαζία Οξηζηηθή Υπνβνιή παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Με ηελ εξγαζία απηή ππνινγίδνληαη αλά ινγαξηαζκό ζπλαιιαζζνκέλνπ, νη αμίεο παξαθξάηεζεο αλά ηύπν ακνηβήο. 16

17 Οξίδνληαο ηα θαηάιιεια θξηηήξηα (Ηκεξνκεληαθό δηάζηεκα, ΑΦΜ ζπλαιιαζζόκελνπ, ηύπνο ακνηβήο) κε ην πιήθηξν Δύξεζε εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαθξάηεζε ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. Γηα θάζε ζπλαιιαζζόκελν γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη παξαθξάηεζε ακνηβήο πξνβάιινληαη ν ηύπνο ηεο ακνηβήο, νη αθαζάξηζηεο απνδνρέο, ν Φόξνο πνπ παξαθξαηήζεθε, ην Φαξηόζεκν θαη ην ΟΓΑ Φαξηνζήκνπ. Με ην πιήθξν Δθηύπσζε γίλεηαη εθηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ. Με ην πιήθηξν Δμαγσγή αξρείνπ γίλεηαη εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ζηε δηαδξνκή πνπ έρεη νξηζηεί. Όια ηα ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θόξκα ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξνύλ λα κεηαβιεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ζην αξρείν ηα ζηνηρεία πνπ ζα νξηζηνύλ από ην ρξήζηε. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σηνλ Κσδηθό ηνπ είδνπο απνδνρώλ ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηεί ν επίζημος κωδικός είδοσς αποδοτών από επιτειρημαηική δραζηηριόηηηα. Επίζεο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη γηα λα πξνθύςεη ην επώλπκν θαη ην όλνκα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη παξαθξάηεζε ακνηβήο, ιακβάλεηαη ππόςε ην πξώην ηκήκα ηεο επσλπκίαο ηνπ ινγαξηαζκνύο κέρξη ην πξώην θελό, σο επώλπκν, θαη ην δεύηεξν ηκήκα σο όλνκα. Σε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα γίλεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηώλ από ηελ θόξκα κε ηα ζηνηρεία ησλ παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ππνβνιή. Τα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, πνπ αθνινπζεί, ηζρύνπλ γηα ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ην έηος Κσδηθόο Σπλη/ήο παξ/ζεο θόξνπ(%) ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Είδνο ακνηβώλ Άξζξν 64 1 πεξ. δ' εδάθην 1 ηνπ λ.4172/2013 ακνηβέο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 2. 3 Άξζξν 64 1 πεξ. δ' εδάθην 2 ηνπ λ.4172/ Άξζξν 64 2 ππνπεξίπησζε αα' ηνπ λ.4172/ Άξζξν 64 2 ππνπεξίπησζε ββ' ηνπ λ.4172/ Άξζξν 64 2 ππνπεξίπησζε γγ' ηνπ λ.4172/ Αθαζάξηζηα έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα απαιιαζζνκέλσλ, κε ππόρξεσλ ζε ηήξεζε βηβιίσλ (ειεγθηέο ΑΕ, εηζεγεηέο ζεκηλαξίσλ, ζπγγξαθείο δεκόζηνη ππάιιεινη, θηι) Πξνθαηαβνιή θόξνπ ζηηο ειάρηζηεο ακνηβέο ησλ δηθεγόξσλ από ηνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο Άξζξν 69 5 πεξ. α ηνπ λ.4172/

19 8. 15 Παξαθξάηεζε θόξνπ ζην κέξηζκα πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνπο νηθείνπο δηθεγνξηθνύο ζπιιόγνπο Άξζξν 69 5 πεξ. γ ηνπ λ.4172/ Ειάρηζηεο ακνηβέο από ζπκβόιαηα (π.ρ. κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ) πνπ αλαγξάθνληαη ζηα γξακκάηηα πξνείζπξαμεο ησλ νηθείσλ δηθεγνξηθώλ ζπιιόγσλ Ακνηβή κηθξόηεξε ησλ 300 άξζξνπ 64 8 λ.4172/ Αηνκηθή εθάπαμ θαηαβνιή ζε δηθαηνύρνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ Ο.Τ.Ε Πξνκήζεηεο αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ Εθόζνλ ν δηθαηνύρνο έρεη ακνηβέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ θσδηθνύο ζα επαλαιακβάλεηαη ην record γηα ηνλ ίδην δηθαηνύρν ηόζεο θνξέο όζνη είλαη νη θσδηθνί. 19

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66 Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 1.1 ΞΩΠ ΘΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΔΡΔ ΒΝΖΘΔΗΑ... 4 1.2 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 2.1 ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ... 5 2.1.1 Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή... 5 2.1.2 Ξξψηεο εληππψζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα