1 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου Οποισδήποτεη ικία Ça va très bien (inside an environment)...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou 3. 1.9 ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου... 5. 1.2 Οποισδήποτεη ικία... 3 1.3 Ça va très bien (inside an environment)..."

Transcript

1 Perieqìmena 1 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου Οποισδήποτεη ικία Ça va très bien (inside an environment) ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου Οποισδήποτεη ικία ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου Οποισδήποτεη ικία Ça va très bien (changed in argument) ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου Οποισδήποτεη ικία Ça va très bien. Nested spanish : Más allá

2 2 Perieqìmena

3 KefĹlaio 1 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou What a black box means is that character is not available in the current enconding. It happens the LGR encoding has not Latin letters. The log file will have lines similar to: Package Mem Warning: Unknown character 88 on input line O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou With ascii input (Omega conventions) : ηψοπρέ < ahy opr e o =w a >h A few letters with utf-8 input : Η Note LGR contains no Latin letter. Below is an extended sample in polytonic Greek...ά. α. Ο SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou (ă EFT gia suntomða) apoteleð thn epðshmh Topikă OmĹda tou ă Ellhnikì ( ). Ο εντύπωνστηνε ηνικήγ ώσσα(αρχαίακαινέα). Ça va, ça va très bien. Tiens! qu est-ce qu ils peuvent regarder, ces jeunes gens?τέ ο, πρόθεσηµα είναιεπίση ηµε έτη,διατήρησηκαιεφαρµογήτωναξιώντη παραδοσιακή ε ηνική τυπογραφία στηνεποχήτωνη/υ. 1.2 Opoisdăpote hlikðac 3

4 4 KEFALAIO 1. O SULLOGOS ELLHNWN FILWN TOU 1.3 Ça va très bien (inside an environment) 1.4 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου (ήεφτγιασυντοµία)αποτε είτην επίσηµητοπικήοµάδατου ήε ηνικό ( ).Ο εντύπωνστηνε ηνικήγ ώσσα(αρχαία Ça va, ça va très bienκαινέα). Τέ ο,πρόθεσηµα είναιεπίση ηµε έτη,διατήρησηκαιεφαρµογήτωναξιών τη παραδοσιακή ε ηνική τυπογραφία στηνεποχήτωνη/υ. 1.5 Opoisdăpote hlikðac 1.6 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου (ήεφτγιασυντοµία)αποτε είτην επίσηµητοπικήοµάδατου ήε ηνικό ( ).Ο

5 1.7. OPOISDHPOTE HLIKIAS 5 εντύπωνστηνε ηνικήγ ώσσα(αρχαία Ça va, ça va très bienκαινέα). Τέ ο,πρόθεσηµα είναιεπίση ηµε έτη,διατήρησηκαιεφαρµογήτωναξιών τη παραδοσιακή ε ηνική τυπογραφία στηνεποχήτωνη/υ. 1.7 Opoisdăpote hlikðac 1.8 Ça va très bien (changed in argument) 1.9 O SÔllogoc Ellănwn FÐlwn tou ΟΣύ ογο Ε ήνωνφί ωντου (ήεφτγιασυντοµία)αποτε είτην επίσηµητοπικήοµάδατου ήε ηνικό ( ).Ο εντύπωνστηνε ηνικήγ ώσσα(αρχαία Ça va, ça va très bienκαινέα). Τέ ο,πρόθεσηµα είναιεπίση ηµε έτη,διατήρησηκαιεφαρµογήτωναξιών τη παραδοσιακή ε ηνική τυπογραφία στηνεποχήτωνη/υ Opoisdăpote hlikðac

6 6 KEFALAIO 1. O SULLOGOS ELLHNWN FILWN TOU Latin traslit : κα Ε στάθιο µ ν Αντιοχεία πίσκοπο διασύρειτ νπαµφί ουε σέβιον τ ν ννικαί πίστινπαραχαράττοντα,δ τ νµ ν ννικαί πίστινο φησι παραβαίνειν,διαβά ειδ τ νε στάθιον τ νσαβε ίουδόξανε σάγοντα.δι τα τα καστοι κατ αντιπά ωντο όγου συνέγραφον, µφότεροίτε έγοντε νυπόστατόντεκα συνυπάρχοντατ νυ νε ναιτο θεο, νατεθε ν ντρισ ν ποστάσεσινε ναι µο ογο ντε, ή οι ο κο δ πω,συµφων σαι ο κ σχυον,κα δι τα τα συχάζεινο δεν τρόπ νείχοντο. Α ka i E>ust ajioc m en <o >Antioqe iac >ep iskopoc dias urei t on Pamf ilou E>us ebion <wc t hn >en Nika ia p istin paraqar attonta, d e t hn m en >en Nika ia p istin o> u fhsi paraba inein, diab allei d e t on E>ust ajion <wc t hn Sabell iou d oxan e>is agonta. di a ta=uta < ekastoi <wc kat a antip alwn to uc l ogouc sun egrafon, >amf otero i te l egontec >enup ostat on te ka i sunup arqonta t on u<i on e>=inai to=u jeo=u, < ena te je on >en tris in <upost asesin e>=inai <omologo=untec, >all hloic o>uk o>=id < opwc, sumfwn=hsai o>uk > isquon, ka i di a ta=uta <hsuq azein o>uden i tr opw >hne iqonto. < A UTF-8 : ο δ Φοίνικε ο τοιο σ νκάδµ πικόµενοι,τ ν σανο Γεφυρα οι, α τεπο ο κήσαντε ταύτηντ νχώρην σήγαγονδιδασκά ια το Ε ηνα κα δ κα γράµµατα,ο κ όνταπρ ν Ε ησι µο δοκέειν,πρ ταµ ντο σικα παντε χρέωνταιφοίνικε µετ δ χρόνουπροβαίνοντο µατ φων µετέβα ον κα τ ν υθµ ντ νγραµµάτων.περιοίκεονδ σφεα τ πο τ νχώρων το τοντ νχρόνον Ε ήνων Ιωνε ο παρα αβόντε διδαχ παρ τ νφοινίκων τ γράµµατα,µεταρρυθµίσαντέ σφεων ίγα χρέωντο,χρεώµενοιδ φάτισαν, σπερκα τ δίκαιον φερε, σαγαγόντωνφοινίκων τ ν Ε άδα,φοινικήια κεκ σθαι.κα τ βύβ ου διφθέρα κα έουσι π το πα αιο ο Ιωνε, τι κοτ νσπάνιβύβ ων χρέωντοδιφθέρ σια γέ σίτεκα ο έ σι τιδ κα τ κατ µ πο ο τ νβαρβάρων τοιαύτα διφθέρα γράφουσι. [59]ε δονδ κα α τ Καδµήιαγράµµατα ντ ρ το Από ωνο το Ισµηνίου νθήβ σιτ σιβοιωτ ν π τρίποσιτρισ γκεκο αµµένα,τ πο µοια όντατο σι Ιωνικο σι. µ νδ ε τ ντριπόδων πίγραµµα χει Αµφιτρύωνµ νέθηκεν ν π Τη εβοάων. τα τα ικίηνε η νκατ άιοντ ν αβδάκουτο ο υδώρουτο Κάδµου. (Herodot, Buch V, 58f.) 1.11 Ça va très bien. Nested spanish : Más allá Test uppercase in headlines.

7 1.11. ÇA VA TRES BIEN. NESTED SPANISH : MÁS ALLÁ 7

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω

The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple-Alphabet Font with Ω Yannis Haralambous 1 and John Plaice 2 1 Atelier Fluxus Virus, 187, rue Nationale, 59800 Lille, France. Email: yannis@pobox.com 2 School of Computer

Διαβάστε περισσότερα

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω

fonts The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω The Design and Use of a Multiple- Alphabet Font with Ω abstract The Ω project aims to offer open and flexible means for typesetting different scripts. By working at several different levels, it is possible

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

FÐlippoc BlĹqoc: énac Ćnagennhsiakäc mĺstorac tupogrĺfoc toü 20oÜ aêÿna

FÐlippoc BlĹqoc: énac Ćnagennhsiakäc mĺstorac tupogrĺfoc toü 20oÜ aêÿna EÖtupon TeÜqoc No. 10 >AprÐlioc 2003 45 FÐlippoc BlĹqoc: énac Ćnagennhsiakäc mĺstorac tupogrĺfoc toü 20oÜ aêÿna BasÐlhc H. Trizÿnhc Attikă E-mail: vtrizonis@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Shmeiÿseic. Hlektroteqnikÿn Efarmogÿn. A. Drosìpouloc

Shmeiÿseic. Hlektroteqnikÿn Efarmogÿn. A. Drosìpouloc Shmeiÿseic Hlektroteqnikÿn Efarmogÿn A. Drosìpouloc 31 Maòou 2004 ii Eisagwgă Οι σηµειώσει αυτέ στο µάθηµα Η εκτροτεχνικέ Εφαρµογέ περι αµβάνουν τα βασικότερα κεφά αια όσον αφορά τη χρήση τη η εκτρική

Διαβάστε περισσότερα

2011 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2011 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 011 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 011 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr)

Compiled by Konstantinos Terzopoulos (frc@ath.forthnet.gr) The Essential Canon of the New Method of Ecclesiastical Music: A Short Checklist of the most important music publications containing authoritative exêgêsis, or, the classic music texts for the study and

Διαβάστε περισσότερα

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales

187, rue Nationale. Atelier Fluxus Virus. E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP. School of Computer Science and Engineering University of New South Wales Ε τυπον Τε χος ρ. 2 Απρίλιος 1999 1 Τ Ω κα τ Ελληνικά, «υλος α λ ς» Γιάννης Χαραλάµπους κα Τζ ν Πλαίης Atelier Fluxus Virus 187, rue Nationale 59 800 Lille, Γαλλία E-mail: \DQQLV#IOX[XV0YLUXV1FRP School

Διαβάστε περισσότερα

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks)

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) M 1 Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2004 ANCIENT GREEK ORDINARY LEVEL (400 marks) FRIDAY, 25 JUNE AFTERNOON 2.00 to 5.00 Page 1 of 4 1. Translate

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/03 Prose Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations

PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION LEAFLET IN A SAFE PLACE. Important recommendations Important recommendations Safety instructions Please read these instructions carefully before first use. This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure

Διαβάστε περισσότερα

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports):

Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής. Implanted Central Lines (Ports): Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε Implanted Central Lines (Ports): What You Need To Know Εισαγωγή *Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας σας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ -

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 14 (2008), 81-90 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π ερίλη ψ η Ο τουρισμός συμβάλλει στ ι1ν οικονομικ ιj ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα