εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ειςαγωγι Η ζννοια τθσ επιχειρθματικισ περιουςίασ ςτθ Λογιςτικι Ενεργθτικό (Assets) Πακθτικό (Liabilities) Λογιςτικι διάκριςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων Πάγιο ενεργθτικό (Current Assets) Αποςβζςεισ των πάγιων ςτοιχείων (Depreciation Amortization) Αποςβζςιμα περιουςιακά ςτοιχεία παράγοντεσ μείωςθσ τθσ αξίασ των παγίων ςτοιχείων Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και ζξοδα πολυετοφσ αποςβζςεωσ Λογιςτικι παρακολοφκθςθ των άυλων πάγιων ςτοιχείων Κακεςτϊσ αποςβζςεων άυλων πάγιων ςτοιχείων Λογιςτικι παρακολοφκθςθ εξόδων πολυετοφσ αποςβζςεωσ Συμμετοχεσ ςε αλλεσ επιχειριςεισ και μαρκοπροκεςμεσ απαιτθςεισ Συμμετοχζσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ (Investments in Subsidiaries) Συμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ (Investments in Assosiates) Λογιςτικζσ εγγραφζσ απόκτθςθσ μετοχϊν ςυμμετοχικοφ χαρακτιρα Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ Λογιςτικι των Χρεογράφων Τίτλοι Χρθματαγοράσ Τίτλοι Κεφαλαιαγοράσ Παράγωγα Χρθματοοικονομικά Προϊόντα Λοιπά Χαρακτθριςτικά Στοιχεία Αποκζματα (Inventories) Οριςμόσ και ζννοια των αποκεμάτων Κφκλοσ αποκεμάτων Λογαριαςμοί αποκεμάτων Λειτουργία των λογαριαςμϊν των αποκεμάτων Κόςτοσ Αποκεμάτων Επιςτροφζσ και εκπτϊςεισ αγορϊν Αποτίμθςθ αποκεμάτων Κόςτοσ Πωλθκζντων ι αναλωμζνων αποκεμάτων

3 7.9 Αποτίμθςθ μεταξφ των μεκόδων του LC και του NRV Μελζτθ περίπτωςθσ για κόςτοσ αποκεμάτων Ειδικοί αρικμοδείκτεσ αποκεμάτων Λογιςτικά πρότυπα των ΗΠΑ για τα αποκζματα Λοιπά ςχετικά πρότυπα των ΔΠΧΠ Πωλιςεισ Λειτουργία των λογαριαςμϊν πωλιςεων Αποτίμθςθ των εμπορευμάτων και προςδιοριςμόσ του Μεικτοφ Κζρδουσ Εγγραφζσ τζλουσ χριςθσ Μεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ και πακθτικοφ Προβλζψεισ (για κινδφνουσ και βάρθ) Γενικζσ Προβλζψεισ Προβλζψεισ για επιςφαλείσ πελάτεσ Λογαριαςμοί εςόδων και ζςοδα από πωλιςεισ Οριςμοί και Διακρίςεισ επί των Εςόδων Οργανικά ζςοδα Αναφορά κατά τομείσ δραςτθριότθτασ Ανάλυςθ οικονομικϊν πλθροφοριϊν κατά τομζα βάςει του Δ.Λ.Π Πλθροφόρθςθ κατά τομείσ Λοιπα Θζματα - Παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ Τα είδθ παροχϊν ςτουσ εργαηόμενουσ Προγράμματα και φορείσ παροχϊν ςτουσ εργαηόμενουσ Κάλυψθ των παροχϊν των εργαηομζνων μζςω προγραμμάτων Η εφαρμογι των ΔΠΧΠ για τισ παροχζσ των εργαηομζνων ςτθν Ελλάδα Λοιπά κζματα Σφγκριςθ IFRS και US GAAP Κόςτοσ δανειςμοφ (Borrowing Cost) Καταςτάςεισ ταμειακϊν ροϊν (IAS 7) Αναφορά κατά τομζα δραςτθριότθτασ (segment reporting) (IAS 14) Ενδιάμεςθ οικονομικι πλθροφόρθςθ (IAS 34) Υποχρεϊςεισ Ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ (contingent assets) Αναγνϊριςθ και λογιςτικι καταγραφι των παροχϊν ςτουσ εργαηομζνουσ Κακοριςμζνα προγράμματα ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν Ζλεγχοσ απαξίωςθσ(impairment)

4 14.10 Αποτίμθςθ αποκεμάτων Μερικζσ άλλεσ περιοχζσ Οικονομικά μακθματικά Η διαχρονικι αξία του χριματοσ και θ χρθματοδότθςθ Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ και Αποτίμθςθ Επιχειριςεων Αποτιμιςεισ Βαςιςμζνεσ ςτον Ιςολογιςμό (κακαρι κζςθ μετόχων) Αποτιμιςεισ βαςιςμζνεσ τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ (Income statement-based methods) Αποτίμθςεισ με βάςιςμζνεσ ςτθν ταμειακι ροι Παράρτθμα Αςκιςεισ Παράρτθμα - Βαςικζσ Γνϊςεισ Μακθματικϊν Παράρτθμα - ΕΓΛΣ

5 1. Δηζαγσγή 1.1 Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηνπζίαο ζηε Λνγηζηηθή Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ε επηρείξεζε δηαζέηεη δηάθνξα νηθνλνκηθά αγαζά πνπ θαινχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Απφ νηθνλνκηθή άπνςε πεξηνπζία είλαη ην ζχλνιν ησλ αγαζψλ πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ επηρείξεζε, θαη ζηα νπνία έρνπλ επελδπζεί ηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. Απφ λνκηθή άπνςε πεξηνπζία είλαη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη δεθηηθά ρξεκαηηθήο απνηηκήζεσο. Με ηελ έλλνηα απηή ζηελ πεξηνπζία πεξηιακβάλνληαη ηφζν ηα δηθαηψκαηα, φζν θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Γελ ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ηεο Λνγηζηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο. Άιινη σο πεξηνπζία δέρνληαη ηα ζηνηρεία ηφζν ηνπ ελεξγεηηθνχ, φζν θαη ηνπ παζεηηθνχ (επξεία έλλνηα), θαη άιινη δέρνληαη φηη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη κφλν ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ελψ νη ππνρξεψζεηο (πξνο ηξίηνπο θαη πξνο ηνπο εηαίξνπο-κεηφρνπο) δελ απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Καζηεξσκέλε είλαη ε δεχηεξε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ε θαζαξή ζέζε θαη νη ππνρξεψζεηο δελ ζπληζηνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αιιά είλαη κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. 1.2 Δλεξγεηηθφ (Assets) Δλεξγεηηθφ είλαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνηηκεζνχλ ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο, αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ επηρείξεζε, θαη ε επηρείξεζε πξνζδνθά απφ ηε ρξήζε ηνπο κειινληηθά νθέιε. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ νξηζκφ, γηα λα αλαγλσξηζηεί σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έλα αγαζφ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : i. Σν ζηνηρείν λα είλαη νηθνλνκηθφ αγαζφ, λα ηθαλνπνηεί δειαδή νηθνλνκηθέο αλάγθεο. ii. Να αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηελ επηρείξεζε. iii. Απφ ηε ρξήζε ηνπ ε επηρείξεζε λα πξνζδνθά κειινληηθά νθέιε. iv. Να είλαη δπλαηή ε ρξεκαηηθή ηνπ απνηίκεζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εκθάληζή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 1.3 Παζεηηθφ (Liabilities) Σν παζεηηθφ είλαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ππνρξεψζεηο δηαθξίλνληαη ζε : α) ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο, β) ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο θνξείο ηεο επηρείξεζεο. 5

6 Υποσπεώζειρ ππορ ηπίηοςρ. Δίλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο νθεηιέο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα εμνθιεζνχλ απφ ηελ εθρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Καθαπή θέζη. Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο. Ζ θαζαξή Θέζε εθθξάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο θνξείο (εηαίξνπο κεηφρνπο). 2. Λνγηζηηθή δηάθξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε απαηνχληαη θεθάιαηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ επαλάθηεζε ηνπο πξνζαπμεκέλα κε ην αλαινγνχλ θέξδνο. Σα επελδπκέλα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεηά θεθάιαηα αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπο παξαθνινπζνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζηνλ ίδην πεξηιεπηηθφ ινγαξηαζκφ θαη δηαθξίλνληαη βαζηθά σο εμήο: 2.1 Πάγην ελεξγεηηθφ (Current Assets) ην πάγην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ κε καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη φηη: i. Πξννξίδνληαη λα παξακέλνπλ καθξνρξφληα θαη κε ηελ ηδία πεξίπνπ κνξθή θαη ii. Δίλαη δχζθνια ξεπζηνπνηήζηκα Ζ θπθινθνξηαθή ηνπο ηαρχηεηα ζπλήζσο αθνινπζεί ην ιεηηνπξγηθφ θχθιν ηεο επηρείξεζεο, θαη είλαη νπσζδήπνηε κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο. Σν πάγην ελεξγεηηθφ δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο : Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Δίλαη ηα πιηθά αγαζά πνπ απνθηψληαη απφ ηελ εηαηξεία κε ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία είλαη νπσζδήπνηε κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο. Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε : i. Λεηηνπξγηθά θαη κε ιεηηνπξγηθά. Λεηηνπξγηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ελψ κε ιεηηνπξγηθά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ε 6

7 επηρείξεζε δελ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο βαζηθήο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νχηε γηα παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο. Ζ θαηνρή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ επηρείξεζε είλαη γηα εηζνδεκαηηθνχο ζθνπνχο (απνηεινχλ επελδπηηθή ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο), ή ηα πξννξίδνληαη γηα κεηαπψιεζε. Σα ζηνηρεία απηά παξαθνινπζνχληαη ζε ηδηαίηεξνπο ινγαξηαζκνχο, νη ηίηινη ησλ νπνίσλ είλαη ίδηνη κε ηα ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία, ζπκπιεξσκέλνη κε ηηο ιέμεηο «εθηφο εθκεηάιιεπζεο». ii. Τπνθείκελα ζε απφζβεζε ή εμάληιεζε, (κεραλήκαηα, θηίξηα, έπηπια ), ζε ππνθείκελα ζε εμάληιεζε (κεηαιιεία, νξπρεία, ιαηνκεία), θαη ζε κε ππνθείκελα ζε απφζβεζε ή εμάληιεζε (γήπεδα, νηθφπεδα, αγξνθηήκαηα). Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ: i. Ζ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ εηψλ πνπ ην πάγην κπνξεί, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ, λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. πκβνιίδεηαη κε ΧΕ (Useful life) ή κε Ν. ii. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπ παγίνπ. Σε ζπκβνιίδνπκε κε Τ.Α (Residual value) θαη είλαη ε αμία πνπ κέλεη κεηά ηε ρξήζε ηνπ, θαη ηε ιήμε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. iii. Ζ εκεξνκελία θηήζεο ηνπ παγίνπ. πλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγίνπ, θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία μεθηλά ν ινγαξηαζκφο ησλ απνζβέζεσλ. iv. Οη δαπάλεο πξνζζήθεο θαη βειηίσζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Απνηεινχλ ζηνηρεία πξνζαχμεζεο ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ. Οη βειηηψζεηο είηε απμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπ αμία. χκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Δ.Γ.Λ.), πξνζζήθε ή επέθηαζε θηηξίνπ, θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο, ή ηερληθνχ έξγνπ είλαη νπνηαδήπνηε κφληκε αχμεζε ηνπ φγθνπ, ηνπ κεγέζνπο, ή ηεο σθειηκφηεηάο ηνπ, πνπ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θαηά θαλφλα, δνκηθψλ πιηθψλ, ελψ πξνζζήθε (ή επέθηαζε) κεραλήκαηνο, ηερληθήο εγθαηαζηάζεσο θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ε πξνζζήθε ή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζε απηά θαη απμάλεη ην κέγεζνο θαη, θαηά θαλφλα ηελ παξαγσγηθή ηνπο δπλακηθφηεηα. Βειηίσζε ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ζχκθσλα κε ην Δ.Γ.Λ.. είλαη θάζε κεηαβνιή πνπ γίλεηαη ζε απηφ κεηά απφ ηερλνινγηθή επέκβαζε θαη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα είηε: i. Σελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ, π.ρ. ελψ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πξνζδηνξίδνπλ σθέιηκε δσή 10 ρξφληα, χζηεξα απφ ηε βειηίσζε πξνβιέπεηαη σθέιηκε δσή 15 ρξφληα. 7

8 ii. Σελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, π.ρ. ελψ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδνπλ π.ρ. εκεξήζηα παξαγσγηθφηεηα κνλάδεο πξντφληνο κεηά ηε κεηαβνιή παξάγνληαη κνλάδεο. iii. Σε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ, π.ρ. ελψ ην κεράλεκα δελ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν απφ 15 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, ηψξα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Σν θφζηνο θηήζεο ησλ παγίσλ. (Αξρή ηζηνξηθνχ θφζηνπο). χκθσλα κε ηελ ελαξκνληζκέλε κε ην Δ.Γ.Λ.. δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 παξάγξαθνο. 5 ηνπ Ν. 2190/1920, σο θφζηνο θηήζεο παγίσλ νξίδεηαη ην άζξνηζκα ηεο ηηκνινγηαθήο αμίαο ηνπ παγίνπ, πξνζαπμεκέλε κε ηα έμνδα αγνξάο, θαη κεησκέλε κε ηηο ζρεηηθέο εθπηψζεηο αγνξψλ δειαδή, ε δαπάλε πνπ θαηαβάιεη ε επηρείξεζε γηα ηελ απφθηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. ηελ ηηκή θηήζεο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε πεξηιακβάλεηαη : i. Ζ ηηκνινγηαθή αμία. (Αμία ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ αγνξάο, ή αλ πξφθεηηαη γηα αθίλεην ε αλαγξαθφκελε ζην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν αμία). ii. Σα εηδηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. iii. (Αζθάιηζηξα, λαχινο δαζκνί, θαη ινηπά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ παγίνπ ζηνλ ηφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ). iv. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηνηρείνπ, δειαδή δαπάλεο ηνπνζέηεζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ψζηε λα είλαη έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. v. Ο κε εθπηπηφκελνο Φφξνο Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο (Φ.Π.Α). Αθνξά ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ επηβάιιεηαη ζηα πάγηα, πνπ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην Φ.Π.Α. 1 απνηειεί εηδηθφ έμνδα αγνξάο, ν Φ.Π.Α. πνπ επηβάιιεηαη ζηα πάγηα ζηνηρεία, επηρείξεζεο κε ππνθείκελεο ζην θφξν. Έηζη ην πνζφ δελ απνηειεί Φ.Π.Α. εθπηπηφκελν, αιιά εηδηθφ έμνδν αγνξάο. Σξφπνη θηήζεσο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο: i. Με κεηξεηά. Ζ αμία ησλ παγίσλ πνπ αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην αγνξάο ή ζην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν εμνθιείηαη κε κεηξεηά. Παξαηίζεληαη παξάδεηγκα θαη αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. Δθαξκνγή. 1 Ν. 2859/

9 Ζ επηρείξεζε Υ αγνξάδεη κεραλήκαηα αμίαο κε Φ.Π.Α 23% ηνηο κεηξεηνίο. Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο είλαη : Υ Π Μεραλήκαηα Φ.Π.Α Σακείν ii. Με πίζησζε Παπάδειγμα: Ζ επηρείξεζε Υ αγνξάδεη κεραλήκαηα αμίαο κε Φ.Π.Α 23% κε πίζησζε. Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο είλαη: Υ Π Μεραλήκαηα Φ.Π.Α Πξνκεζεπηέο παγίσλ iii. Γηαρσξηζκφο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ απφ ην θηίξην. Όηαλ ππάξρεη αγνξά αθηλήηνπ, ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζηνλ ηξφπν απνζβέζεσλ, απαηηείηαη δηαρσξηζκφο ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ, απφ ηελ αμία ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηεο δαπάλεο ησλ εμφδσλ θηήζεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπο παξαηίζεηαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Παπάδειγμα: Ζ επηρείξεζε Υ αγνξάδεη γξαθεία ζηνλ 5 ν φξνθν ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ, αμίαο Ζ αληηζηνηρία ηεο αμίαο ηνπ νηθνπέδνπ αληηπξνζσπεχεη ην 20% θαη πιεξψλεηαη 10% θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. Ο θφξνο κεηαβίβαζεο θαιχπηεηαη κε κεηξεηά ελψ ε αμία αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ κε πίζησζε έλαληη ηεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο. 9

10 Υ Π Γήπεδα Οηθφπεδα Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ Σακείν Πξνκεζεπηέο παγίσλ iv. Με πίζησζε, πξνθαηαβνιέο θαη δηαθαλνληζκφ. Δθαξκνγή. Ζ επηρείξεζε Υ αγνξάδεη Ζ/Τ αμίαο κε Φ.Π.Α 23%θαη δηαθαλνλίδεη ηελ πιεξσκή σο εμήο: 20% κε κεηξεηά, 30% κε επηηαγή κεηαρξνλνινγεκέλε, 20% κε αλνηθηή πίζησζε θαη 30% κε ζπλαιιαγκαηηθέο. Υ Π Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Φ.Π.Α Σακείν ( * 20%) Δπηηαγέο πιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο ( * 30%) Πξνκεζεπηέο παγίσλ ( * 20%) Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε επξψ (ζπλαιιαγκαηηθέο) ( * 30%)

11 ηε ζπλέρεηα ιακβάλνπλ ρψξα ηα παξαθάησ ινγηζηηθά γεγνλφηα: Ζ επηρείξεζε εμνθιεί ηελ αλνηθηή πίζησζε ζηνλ πξνκεζεπηή. Υ Π Πξνκεζεπηέο παγίσλ Σακείν Ζ επηρείξεζε δηαπηζηψλεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ζηελ ηξάπεδα φηη έρεη πιεξσζεί ε επηηαγή. Υ Π Δπηηαγέο πιεξσηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο Καηαζέζεηο Ζ επηρείξεζε δεηά απφ ηνλ θνκηζηή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ λα ηηο επηζηξέςεη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηνπ εθρσξεί κεηά απφ νπηζζνγξάθεζε γξακκάηηα πειαηείαο ηεο. Υ Π Γξακκάηηα πιεξσηέα ζε επξψ (ζπλαιιαγκαηηθέο) Γξακκάηηα εηζπξαθηέα ζην ραξηνθπιάθην Δθαξκνγή. Πξαγκαηνπνηείηαη αγνξά παγίνπ κε πξνθαηαβνιή ζε πξνκεζεπηή γηα αγνξά κεραλεκάησλ Αμία κεραλεκάησλ ζπλ 23% Φ.Π.Α. Καηά ηελ παξαιαβή εμνθιήζεθε ν πξνκεζεπηήο θαη πιήξσζε γηα έμνδα αθηλεηνπνηήζεσλ 500 κε 23%. 11

12 Υ Π Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ Σακείν Μεραλήκαηα Φ.Π.Α Σακείν Πξνθαηαβνιέο θηήζεσο παγίσλ ζηνηρείσλ v. Έμνδα Κηήζεο Αθηλεηνπνηήζεσλ. Γηα ηε ινγηζηηθή θαηαγξαθή ησλ εμφδσλ αθηλεηνπνίεζεο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη θαηαγξαθήο: 1. Ππώηορ ηπόπορ. H εγγξαθή ησλ εμφδσλ αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ην πάγην, εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, θαη απεηθνλίδεηαη παξαθάησ: Υ Π Μεραλήκαηα Φ.Π.Α Σακείν Γεύηεπορ ηπόπορ. Αλ δελ αθνινπζήζνπκε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ηφηε ε ινγηζηηθή εγγξαθή έρεη σο εμήο: Υ Π Έμνδα Κηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ

13 54.00 Φ.Π.Α Σακείν 615 vi. Αγνξά παγίνπ κε πξνζεζκηαθφ δηαθαλνληζκφ. Δθαξκνγή. Αγνξάδνληαη κεραλήκαηα αμίαο , κε θαηαβνιή κεηξεηψλ επξψ, θαη κε πέληε ζπλαιιαγκαηηθέο κε ε θαζεκία, κε ιήμε κηα αλά έηνο (ε κηα απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο είλαη βξαρππξφζεζκε).ζ αγνξά επηβαξχλεηαη κε ηφθνπο 600 γηα θάζε κία ζπλαιιαγκαηηθή. Υ Π Μεραλήκαηα Φ.Π.Α Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Γξακκάηηα πιεξσηέα (ζπλαιιαγκαηηθέο) Μαθξνπξφζεζκα Γξακκάηηα (ζπλαιιαγκαηηθέο) Σακείν ηνλ επφκελν ρξφλν ε πξψηε ζπλαιιαγκαηηθή πιεξψλεηαη ελψ νη ηφθνη ηεο δεχηεξεο καδί κε ηελ δεχηεξε ζπλαιιαγκαηηθή γίλνληαη βξαρππξφζεζκεο. Οη εγγξαθέο ζηελ δεχηεξε ρξνληά γηα ηελ εμφθιεζε ηεο πξψηεο ζπλαιιαγκαηηθήο έρνπλ σο αθνινχζσο: Υ Π Γξακκάηηα πιεξσηέα

14 (ζπλαιιαγκαηηθέο) Σακείν Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Μαθξνπξφζεζκα Γξακκάηηα (ζπλαιιαγκαηηθέο) Γξακκάηηα πιεξσηέα (ζπλαιιαγκαηηθέο) ηνλ επφκελν ρξφλν ε δεχηεξε ζπλαιιαγκαηηθή πιεξψλεηαη ελψ νη ηφθνη ηεο ηξίηεο καδί κε ηελ ηξίηε ζπλαιιαγκαηηθή γίλνληαη βξαρππξφζεζκεο. Οη εγγξαθέο ζηελ ηξίηε ρξνληά γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δεχηεξεο ζπλαιιαγκαηηθήο έρνπλ σο αθνινχζσο: Υ Π Γξακκάηηα πιεξσηέα (ζπλαιιαγκαηηθέο) Σακείν Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Σφθνη θαη έμνδα ινηπψλ καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Μαθξνπξφζεζκα Γξακκάηηα (ζπλαιιαγκαηηθέο) Γξακκάηηα πιεξσηέα (ζπλαιιαγκαηηθέο) Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο θάζε έηνπο είλαη ίδηεο κέρξη θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γξακκαηίνπ. 14

15 vii. Αγνξά παγίσλ κε εθρψξεζε ρξενγξάθσλ. Δθαξκνγή. Ζ εηαηξεία Υ αγνξάδεη θνξηεγφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεο αμίαο θαη Φ.Π.Α 23% κε κεηνρέο ζην Υ.Α.Α θφζηνπο γηα ηελ εηαηξεία θαη πξαγκαηηθήο αμίαο ζην ΥΑΑ Υ Π Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά ηδησηηθήο ρξήζεο Φ.Π.Α Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ Γηαθνξέο (θέξδε) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ Σα θέξδε ησλ κεηνρψλ, γεληθά νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο δελ έρνπλ Φ.Π.Α έρνπλ 0,3% πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηε ζπλαιιαγή. Άλλορ ηπόπορ είναι ο εξήρ: Υ Π Μεηαθνξηθά κέζα θνξηεγά ηδησηηθήο ρξήζεο Φ.Π.Α Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ Μεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ Γηαθνξέο (θέξδε) απφ πψιεζε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ

16 viii. Αγνξά παγίνπ κε αληαιιαγή κε άιιν πάγην Δθαξκνγή Πξαγκαηνπνηείηαη ε αγνξά κεραλήκαηνο κε Φ.Π.Α 23% κε κεηξεηά θαη αληαιιαγή κεραλήκαηνο αμίαο Να γίλνπλ νη εγγξαθέο. Υ Π Μεραλήκαηα (Νέν) Φ.Π.Α Σακείν Μεραλήκαηα (Παιαηφ) Φ.Π.Α Άξα ζα θφςεη ηηκνιφγην γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ παγίνπ ίζν κε θαη Φ.Π.Α Άξα έρεη θέξδνο = Ζ εγγξαθή γηα ην θέξδνο απφ ηελ αληαιιαγή ηνπ παγίνπ είλαη ε πνην θάησ: Υ Π Μεραλήκαηα (Παιαηφ) Κέξδε απφ εθπνίεζε ηλσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ix. Ίδην θαηαζθεπή Ίδην παξαγσγή. πρλά ζπλαληάηαη ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ην θαηλφκελν ηεο ίδην θαηαζθεπήο παγίνπ ζηνηρείνπ. Με ηε ρξήζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ δελ παξάγεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζπλήζσο πξνο κεηαπψιεζε, αιιά έλα πξντφλ πνπ επηζηξέθεη ζηελ παξαγσγηθή 16

17 δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζε απηή. Ζ επηρείξεζε γηα λα θαηαγξάςεη ζηα βηβιία ηεο ην ινγηζηηθφ γεγνλφο ηεο απφθηεζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ απφ ίδην παξαγσγή, πξνβαίλεη ζε αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ απνηχπσζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ίδην θαηαζθεπήο ίδην παξαγσγήο παγίσλ παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. Δθαξκνγή. Μεραλνπξγείν θαηαζθεπάδεη κεράλεκα γηα αλαπαξαγσγή ιακαξίλαο. Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ αλέξρεηαη ζε επξψ, ησλ βνεζεηηθψλ ζε επξψ. Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε ζηάδην θαηαζθεπήο είλαη: 1 ν ινγηζηηθφ γεγνλφο. Αγνξά πξψησλ πιψλ αμίαο επξψ. Υ Π Αγνξέο Α πιψλ Φ.Π.Α Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ ν ινγηζηηθφ γεγνλφο. Αγνξά βνεζεηηθψλ πιψλ αμίαο επξψ. Υ Π Αγνξέο βνεζεηηθψλ πιψλ Φ.Π.Α Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ ν ινγηζηηθφ γεγνλφο. Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο κεραλήκαηνο αμίαο επξψ. Σν θφζηνο αγνξάο Α θαη Β πιψλ αμίαο επξψ ζα βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Δπεηδή δελ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή πξντφληνο δελ είλαη ινγηζηηθά ζσζηφ ην απνηέιεζκα ρξήζεο, γηαηί βαξχλεηαη κε επξψ πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή πξντφληνο, αιιά ζηελ παξαγσγή παγίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε πνζφ επξψ ζα απμεζνχλ ηεθκαξηά ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Ζ ινγηζηηθή εγγξαθή απνηχπσζήο ινγηζκνχ ηνπ ηεθκαξηνχ εζφδνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ : 17 Υ Π

18 12.00 Μεραλήκαηα Ίδην παξαγσγή παγίσλ Υαξηνθπιάθην ηδην ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αθηλήησλ ε απηφ ηαμηλνκνχληαη αθίλεηα, ηα νπνία ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί σο βνεζεηηθά ζηνηρεία ζηελ άζθεζε ηεο εθκεηάιιεπζήο ηεο (π.ρ. βηνκεραλνζηάζηα, απνζεθεπηηθνί ρψξνη, γξαθεηαθνί ρψξνη θ.ιπ.). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, επί ησλ αθηλήησλ απηψλ ηζρχεη φηη ε επηρείξεζε έρεη ηφζν ηελ νηθνλνκηθή θπξηφηεηά ηνπο (ηελ νπζηαζηηθή θαη καθξνπξφζεζκε ρξήζε ηνπο), φζν θαη ηε λνκηθή θπξηφηεηά ηνπο (λνκηθφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θηήζε εκπξάγκαηνο δηθαηψκαηνο). Λνγηζηηθά, ε θηήζε ηνπ Αθηλήηνπ θαηαρσξείηαη κε παξαζηαηηθφ ην πκβφιαην Αγνξάο, ελψ πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ε αμία ηεο γεο (νηθνπέδνπ), γηα ηελ νπνία δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απνζβέζεηο απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο. Έηζη ε εγγξαθή θηήζεο έρεη σο αθνινχζσο: π.ρ. Κφζηνο θαη έμνδα αγνξάο αθηλήηνπ εθ ησλ νπνίσλ ην θφζηνο γεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Κηίξηα Οηθφπεδα Σακείν ην ΔΓΛ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ εμφδσλ αγνξάο αθηλήηνπ ζην ινγαξηαζκφ έμνδα θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ. Καζψο ην αθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ελδερφκελε απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπ (impairment test), ελψ απνζβέλεηαη κε ηελ θζίλνπζα ή ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο αλάινγα κε ηα ρξφληα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ ζπλνιηθή απνζβέζηκε αμία ηνπ αθηλήηνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ην θφζηνο θηήζεο ηεο ππνιεηκκαηηθήο ηνπ αμίαο ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο. Ζ εγγξαθή ηεο απφζβεζεο έρεη σο αθνινχζσο: π.ρ. γηα σθέιηκε δσή 20 έηε θαη ππνι. αμία ππνινγίδεηαη εηήζηα απφζβεζε = (θφζηνο αθηλήηνπ ππνι. αμία) / έηε σθέιηκ. δσήο Απνζβέζεηο θηηξίσλ Απνζβεζκέλν θηίξην

19 Φνξνινγηθά νη απνζβέζεηο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν θαη κεηψλνπλ ην θνξνινγηθφ βάξνο. Δθφζνλ ην αθίλεην πνπιεζεί, πξαγκαηνπνηνχληαη νη θάησζη εγγξαθέο: π.ρ. πψιεζε αθηλήηνπ αμίαο θηήζεο αμία αλαινγνχληνο νηθνπέδνπ θαη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο έλαληη πνζνχ Σακείν Κηίξην Οηθφπεδν Απνζβεζκέλν Κηίξην Κέξδε απφ Δθπνίεζε Αθηλήηνπ Σα θέξδε απφ πψιεζε αθηλήηνπ θνξνινγνχληαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο Μεηαβνιή ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, νη αμίεο κεηαβάιινληαη σο απφξξνηα ησλ ζπλζεθψλ δήηεζεο θαη πξνζθνξάο αιιά θαη κέζσ ησλ αιιαγψλ ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία θφζηνπο ησλ αθηλήησλ. ηα Γ.Π.Υ.Π. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γ.Λ.Π. 16, ελαιιαθηηθά ηεο ηήξεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαλεθηίκεζεο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο κέζσ ησλ γεληθά παξαδεθηψλ κεζφδσλ εθηίκεζεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο Οξθσηνχο Δθηηκεηέο αθηλήησλ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο απφ ηελ εχινγε αμία θαηαρσξείηαη απεπζείαο ζηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ απφ «επαλεθηίκεζε αθηλήησλ». π.ρ. θφζηνο νηθνπέδνπ , θφζηνο θηηξίνπ , ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο , εχινγε αμία νηθνπέδνπ , εχινγε αμία θηηξίνπ Οηθφπεδα ( ) Κηίξηα Δγθ/ζεηο Κηηξίσλ ( ) Απνζεκαηηθφ απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ ε πεξίπησζε πψιεζεο, ην απνζεκαηηθφ πξνζαπμάλεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή πξαγκαηνπνηείηαη ε εγγξαθή. π.ρ. πψιεζε έλαληη πνζνχ

20 38.00 Σακείν Κηίξηα Δγθ/ζεηο Κηηξίσλ Οηθφπεδα Απνζβεζκέλα Κηίξηα Απνζεκαηηθφ απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ Κέξδε απφ Δθπνίεζε Αθηλήηνπ εκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ επαλεθηίκεζε νη απνζβέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη επί ηνπ λένπ θφζηνπο θηήζεο ηνπ θηηξίνπ, αιιά ην εηήζην έμνδν παξακέλεη ηειηθά ίδην κε ην αξρηθφ, ιφγσ ηνπ ζπκςεθηζκνχ κε ηηο αμίεο πνπ κεηαθέξνληαη εηεζίσο ζηα απνηειέζκαηα απφ ην ζρεηηθφ απνζεκαηηθφ. ηα θνξνινγηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο είλαη δηαθνξεηηθφο Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο θνξνινγίαο αθηλήησλ Φνξνινγηθά παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαλεθηίκεζεο ηνπ αθηλήηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν Ζ δηαθνξά ζηελ αμία θηήζεο θαηαρσξείηαη ζε απνζεκαηηθφ, ην νπνίν κεηά ηελ θνξνιφγεζε ηεο ππεξαμίαο θεθαιαηνπνηείηαη. Ο ινγηζηηθφο θαη θνξνινγηθφο ρεηξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη σο αθνινχζσο: Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ππεξαμίαο αθηλήησλ ζχκθσλα κε ην λφκν 2065/1992 Με βάζε ην λφκν 2065/1992 θεθάιαην Γ «ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΞΗΑ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 20 έσο 27, ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ππνρξεψλνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ηεξνχλ ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή κνξθή πνπ ιεηηνπξγνχλ ή αλ είλαη εκεδαπέο ή αιινδαπέο ή αλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ ή ζε νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ θαζεζηψο. Δηδηθά νη ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλέγεξζε θαη πψιεζε νηθνδνκψλ ππνρξενχληαη λα αλαπξνζαξκφζνπλ κφλν ηελ αμία ησλ αθηλήησλ, πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ ή πνπ έρνπλ εθκηζζσκέλα πάλσ απφ δχν (2) ρξφληα θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εθθαζάξηζε θαηά ην ρξφλν ηεο αλαπξνζαξκνγήο δελ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο. Οη εηδηθφηεξνη φξνη φπσο ηα πνζνζηά ηεο αλαπξνζαξκνγήο γηα ηα εθηφο αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ αθίλεηα ή ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο ππεξαμίαο θιπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 20

21 11 ηνπ λφκνπ 1839/1989. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ηέζζεξα έηε κέρξη ηελ31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ νηθείνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο. Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο πξνθχπηνπζαο ππεξαμίαο κε βάζε ηνλ αλσηέξσ λφκν έρεη σο αθνινχζσο : Υξεψλνληαη νη αλαιπηηθνί ηξηηνβάζκηνη: α) ηνπ ινγαξηαζκνχ 10 Γήπεδα Οηθφπεδα (10.00.ΥΥΥΥ) κε ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη γηα ηε γε, β) ηνπ ινγαξηαζκνχ 11 Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ (11.00.ΥΥΥΥ) κε ηελ ππεξαμία ησλ θηηξίσλ θαη πηζηψλνληαη νη ινγαξηαζκνί: α) ΥΥΥΥ κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ β) ν ινγαξηαζκφο απνζεκαηηθά «41.07 ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΑΞΗΑ ΛΟΗΠΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ» κε εηδηθνχο ΥΥ Τπεξαμία απφ αλαπξνζαξκνγή Ν.2065 Γήπεδα Οηθφπεδα ΥΥ Τπεξαμία απφ αλαπξνζαξκνγή Ν.2065 Κηίξηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ινγαξηαζκφ ΥΥ πηζηψλεηαη ην πνζφ ηεο ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ΥΥΥΥ, ελψ ζηνλ ινγαξηαζκφ ΥΥ πηζηψλεηαη ην πνζφ πνπ πξνθείπηεη απφ ηε δηαθνξά ησλ ινγαξηαζκψλ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ. Δπίζεο ε ινγηζηηθή εγγξαθή ηεο ππνρξέσζεο ηνπ θφξνπ είλαη Υξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ», κε εηδηθφ ηνλ ινγαξηαζκφ ΥΥΥΥ Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη, Φφξνο απφ ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ Ν. 2065, ζε πίζησζε ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ΥΥΥΥ θφξνη πιεξσηένη κε εηδηθφ Φφξνο απφ ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο αθηλήησλ Ν Μεηά ηα αλσηέξσ ε πξνθχπηνπζα ππεξαμία δχλαηαη ή λα ζπκςεθηζηεί κε ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 42 Απνηειέζκαηα εηο λέν, ή λα θεθαιαηνπνηεζεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2065/1992. ηελ πεξίπησζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο δηαλέκνληαη νη αληίζηνηρεο δσξεάλ κεηνρέο, ζηνπο κεηφρνπο. Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο έρεη εμαληιεζεί, κε ηελ πξνυπφζεζε α) λα κελ ιπζεί ε εηαηξεία θαη β) λα κε γίλεη κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο, γηα κία πεληαεηία Δπηρνξεγήζεηο Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα (θπξίσο ηα βηνκεραλνζηάζηα θαη νη απνζεθεπηηθνί ρψξνη) πνιιέο θνξέο επηρνξεγνχληαη απφ αλαπηπμηαθνχο λφκνπο (επηδνηήζεηο, απμεκέλνη ζπληειεζηέο 21

22 απνζβέζεσλ, επηδνηήζεηο επηηνθίσλ θιπ.). ηα Γ.Π.Υ.Π. ππάξρνπλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 20 (Grants) γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ επηδνηήζεσλ κε θχξηα δηαθνξά, απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, ηελ θαηαρψξεζή ηνπο είηε αθαηξεηηθά ηνπ θφζηνπο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ, είηε ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο έλαληη ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηηο επηρνξεγήζεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Ζ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ έρεη σο αθνινχζσο: Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο 3299/2004, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηδνηεζνχλ γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο ή αθφκα θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο εηζάγνληαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο, παξαγσγηθά πξφηππα, βειηηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε, ζηα θνξνινγηθά βηβιία θαηαρσξείηαη ζην ινγαξηαζκφ παγίσλ, αλάινγα ην είδνο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ εηζπξαρζεί ε επηρνξήγεζε θαηαρσξείηαη ζε ρξέσζε ηακείνπ κε πίζησζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, ήηνη: XXXX Λνγαξηαζκφο φςεσο ΥΥΥΥ Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ Σν απνζεκαηηθφ παγίσλ επελδχζεσλ απνζβέλεηαη θαηά ηηο ρξήζεηο κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή απφζβεζεο πνπ έρεη θαη ην επηρνξεγνχκελν πάγην, ε δε εγγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε αθφινπζε: ΥΥΥΥ Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο Παγίσλ επελδχζεσλ ηα Γ.Π.Υ.Π. νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε Δηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ζηνλ νπνίν δήηεζε ηελ ππαγσγή ηεο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα, έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. 22

23 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ (απνζεκάησλ), δελ εκθαλίδνληαη ζην απνζεκαηηθφ παγίσλ επελδχζεσλ αιιά ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ινγαξηαζκφ Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ελζψκαηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα, ηα νπνία απνζβέλνληαη, κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη θαη αληηζηνηρία ηνπ ζρεηηθνχ εμφδνπ απφζβεζεο Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο επηδνηήζεηο Αληηζέησο, νη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα απνζέκαηα ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζε κείσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο πσιεζέλησλ, θαηά ηελ πψιεζε ησλ εθηάζεσλ Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Γηα φιεο ηηο δηαθνξέο επί ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα Λνγηζηηθά Γ.Π.Υ.Π. βηβιία ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηα Λνγηζηηθά Φνξνινγηθά βηβιία απηήο, αλαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 12 (Deferred Tax) ε Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο δεκηνπξγψληαο αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε Υαξηνθπιάθην δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αθηλήησλ ην ραξηνθπιάθην απηφ, ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Π. 5, θαηαρσξνχληαη αθίλεηα, ηα νπνία κία επηρείξεζε έρεη απνθαζίζεη λα πνπιήζεη εληφο 12 κελψλ. Σα αθίλεηα απηά κεηαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ ραξηνθπιάθην ζην θφζηνο, δελ απνηηκψληαη θαη δελ απνζβέλνληαη. 23 Σα αθίλεηα απηά

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η Καζεγήηξηα θπξία Ειεπζεξηάδνπ Γεζζεκαλή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Η Καζεγήηξηα θπξία Ειεπζεξηάδνπ Γεζζεκαλή ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ελζώκαηα πάγηα ζύκθωλα κε ηα δηεζλή πξόηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξήζεηο. Η Καζεγήηξηα θπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Γ.Λ.Π. 16 Δ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΞΑΓΩΓΙΚΔ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ: ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Γηαρσξηζκφο αμίαο θηήζεο αθηλήηνπ ζε αμία νηθνπέδνπ θαη αμία θηίζκαηνο.... 2 ΘΔΜΑ: Τξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα