ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθ. Συνεδρίασης : 6/ 2015 Αριθ. Απόφασης : 37 / 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ : Λήψη, εισηγητικής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, απόφασης για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων ( Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης ). Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα 11 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.3852/10, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αριθ. 8960/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα ( 9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ιωσηφίδης Κυριάκος ( Πρόεδρος) 1. Βαμβάκη - Λιμπατέ Χριστίνα 2. Ζιακούλης Ηλίας 2. Ευθυμίου Θεόφιλος 3. Εδιρνέλης Γρηγόριος 3. Πολυχρονίδης Αναστάσιος 4. Θεμελής Άγγελος 4. Μοδίτσης Αθανάσιος 5. Παναγιωτίδης Χρήστος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Τύπου Σαράντη. 1 / 20

2 Ο Πρόεδρος είπε ότι κατόπιν του αριθμ. πρωτ. 6771/ εισηγητικού εγγράφου του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καλούμαστε να γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που μας διαβιβάστηκε με το αριθμ (143) 2/4/2015 έγγραφο του τμήματος Συλλογικών οργάνων της ΠΚΜ, σχετικά με το φάκελο ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 192,160 στρ. εντός καθορισμένης λατομικής περιοχής στη θέση «Ντεβέ Καράν» της Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά για το θέμα, και από μέλη της Επιτροπής, δεν διατυπώθηκε καμία παρατήρηση ή ένσταση. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε και τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους και τα μέλη ομόφωνα αποδέχθηκαν τη συζήτηση τους. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7 ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής: Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων σύμφωνα με τα αρθρ. 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (αρθρ. 73 παρ. 1Β Ν /10). Σύμφωνα με τα παραπάνω, σας καλώ με την παρούσα απόφαση μας, να υποβάλουμε σχέδιο κανονιστικής απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το καθεστώς χορήγησης άδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων που θα ισχύει στον Δήμο Ωραιοκάστρου, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας για το θέμα με το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και το οποίο έχει ως εξής : Έχοντας υπ όψιν: 1) Τα άρθρα 75 (παρ.2, περ.13,15,16 και 18), 76 παρ.1, 79 και 80 παρ.4 και επόμ. του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) ΦΕΚ 114/τ.α./ ) Τα άρθρα 73 και 83 του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης). 3) Τα άρθρα 1,3,14,18 παρ.1β, 32,55,56,63 παρ.1 και 2 και 66, του Ν.2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας». 4) Το άρθρο 6 του Ν. 2690/99. 5) Το Π.Δ. 180/79 «περί όρων λειτουργίας καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 231/1989, 457/1990, 257/2001 και 264/2003, όπως και στο Π.Δ. 1180/ (ΦΕΚ 293/τ.α./1981). 6) Την υπ αρ /2007 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7) Τις υπ αρ. 7617/1996, 60153/1996 και 51/2006 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣΔΑΑ. 8) Την υπ αρ. 3 Διάταξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «περί μέτρων για την τήρηση της κοινής ησυχίας». 9) Την υπ αρ.υ1γ/γ.π/οικ (ΦΕΚ 2718/ ) Υγειονομική Διάταξη. 2 / 20

3 10) Την υπ αρ.501/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 11) Την υπ αρ. Υ1/ΓΠ/οικ / (ΦΕΚ 2077/τ.β./ ) Υ.Δ. με την οποία εντάσσονται στην εφαρμογή των διατάξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις προβλεπόμενες γι αυτά αδειοδοτήσεις και τα «στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι» που επονομάζονται ως κτήματα- κελάρια κλπ. 12) Την υπ αρ.3010/1985/φεκ593/τ.β./ Υ.Δ. (περί μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής κέντρων διασκεδάσεως και λοιπών καταστημάτων), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ.υ2/οικ.15438/ (ΦΕΚ1346/τ.β./2001) 13) Την υπ αρ. πρωτ.15702/ οδηγία του εποπτικού Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) του Υπ. Πολ., για την εφαρμογή του Ν.2121/93 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού και στα Ιδιωτικά Γυμναστήρια. 14) Το Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ1346/τ.β./1991) «περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο». 15) Τις υπ αρ. 49/2010 και 59/2010 Ερμηνευτικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης). 16) Την υπ αριθμόν 17/ Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 17) Την ΥΜ/3131/ Εγκύκλιο ΥΥΠ και ΚΑ Άρθρο 1 Αρμοδιότητες Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων. 1) Ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, περιπτώσεις 13, 16 και 18, του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στις παρακάτω περιπτώσεις: Περίπτωση 13: Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος αυτών. Περίπτωση 16: Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από κείμενη νομοθεσία, καθώς και έλεγχος της τήρησης των διατάξεων αυτών. Περίπτωση 18: Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων. 2) Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (Ν. Καλλικράτη), το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου είναι αποφασιστικό και αρμόδιο όργανο για την χορήγηση της Άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου περιέλθουν στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (Ν. Καλλικράτη), η επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι αποφασιστικό και αρμόδιο όργανο για ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής (Ερμηνευτική Εγκύκλιος 29/2010) Άρθρο 2 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας μουσικής 1) Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι το κατάστημα να λειτουργεί νόμιμα. 3 / 20

4 2) Η άδεια μουσικής μπορεί να χορηγηθεί (α) είτε με την υποβολή των δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, δηλαδή μετά την προέγκριση ίδρυσής του, (β) είτε οποτεδήποτε με την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και (γ) είτε οποτεδήποτε μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης του καταστήματος. Άρθρο 3 Δημοτική- Διοικητική Άδεια Λειτουργιάς Μουσικής (άρθρο 73 παρ.1α περ.iii ν.3852/2010) 1) Κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που έχει στο όνομα και στην επωνυμία του, στην ευθύνη και στην εκμετάλλευσή του, τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μίας επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου και που χρησιμοποιεί, εκτελεί, παρουσιάζει ή εκμεταλλεύεται δημόσια τα μουσικά έργα και την μουσική (Ελληνική και Ξένη) εντός των χώρων λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχειρήσεώς του, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική αίτηση, να λαμβάνει και να εφοδιάζεται από τον Δήμο Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία και την χρήση μουσικής (στίχων, συνθέσεων, τραγουδιών) στο κατάστημα ή την επιχείρησή του. 2) Η εν λόγω άδεια μουσικής ή μουσικών οργάνων που εκδίδει και χορηγεί ο Δήμος μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή των Δημοτικών Κοινοτήτων, αποτελεί Δημοτική Διοικητική Πράξη της Διοίκησης του Δήμου, κατ εφαρμογή της αρμοδιότητας του άρθρου 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/ ) Όλες οι Δημοτικές Διοικητικές άδειες μουσικής ή μουσικών οργάνων θα εκδίδονται από τον Δήμο και θα χορηγούνται στους επιχειρηματίες- χρήστες της μουσικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης. Άρθρο 4 Υπόχρεοι εφοδιασμού με Δημοτική- Διοικητική Άδεια για την λειτουργία Μουσικής- μουσικών οργάνων Υπόχρεοι να λαμβάνουν από τον Δήμο και να εφοδιάζονται με Δημοτική- Διοικητική άδεια για την Λειτουργία της Μουσικής εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας των καταστημάτων και των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 Α περ. iii του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ.ιι, περ.13,15,16 και 18 του άρθρου 80 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) είναι: α) όλοι ανεξαιρέτως οι επιχειρηματίες που έχουν στο όνομά τους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στην ευθύνη και στην εκμετάλλευσή τους τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου, όπως και β) όλοι οι επιχειρηματίες (φυσικά η νομικά πρόσωπα) εκείνοι των οποίων οι επιχειρήσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου και λειτουργούν στα διοικητικά όρια αυτού, γ) όλοι εκείνοι που χρησιμοποιούν- εκτελούν και παρουσιάζουν δημόσια τα μουσικά έργα- την μουσική- (Ελληνικά ή και Ξένα), με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (π.χ. με ζωντανό, τεχνικό, μηχανικό, τεχνολογικό ή με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό ή νέο μέσο), στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών.** **περιλαμβανομένου του ίδιου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, εφ όσον είναι διοργανωτές εκδηλώσεων που συνοδεύονται με τη χρήση και εκτέλεση μουσικής, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 ΙΙ περ.16 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)/ Άρθρο 5 4 / 20

5 Τρόποι και μέσα χρήσης- εκτέλεσης της μουσικής 1) Ανεξάρτητα από τον τρόπο, τη μορφή και τα μέσα της δημόσιας χρήσης- εκτέλεσηςπαρουσίασης των μουσικών έργων και της μουσικής (Ελληνικής ή Ξένης) γενικότερα προς το κοινό των καταστημάτων και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, σε κάθε περίπτωση απαιτείται, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης της μουσικής, γραπτή άδεια, τόσο κατ αρχήν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.) των Πνευματικών Δημιουργών, όσο και στην συνέχεια από τον Δήμο, για την χρήση και την λειτουργία της μουσικής στους χώρους δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών. 2) Ειδικά για την χρήση της απλής συσκευής του ραδιοφώνου και την απλή συσκευή τηλεοράσεως, χωρίς ενισχυτή και πρόσθετα ηχεία, σε οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση, σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου, δεν απαιτείται έκδοση Δημοτικής- Διοικητικής άδειας από τον Δήμο. Αντίθετα, ο ίδιος επιχειρηματίας που είναι χρήστης των μέσων αυτών, δηλαδή ενισχυτή και πρόσθετων ηχείων, είναι υποχρεωμένος να είναι εφοδιασμένος με γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης από τον Ο.Σ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/93. Σε αντίθετη περίπτωση, η δημόσια εκτέλεση μουσικής και δια των μέσων αυτών (απλού ραδιοφώνου και απλής τηλεοράσεως) είναι παράνομη (άρθρα 3 παρ.1 περ. ζ και η και παρ.2 Ν.2121/93) και ως άνευ αδείας γενόμενη (άρθρα 3 παρ.2, 14 και 66 του ιδίου νόμου). 3) Η χρήση- εκτέλεση- παρουσίαση- εκμετάλλευση των μουσικών έργων, στους προαναφερόμενους χώρους γίνεται συνήθως: α) είτε με μηχανικά μέσα (όπως π.χ. ενδεικτικά, με υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, με μαγνητόφωνο, κασετόφωνο, στερεοφωνικό συγκρότημα, πικ-απ, σιντιέρα, με ή χωρίς ηχεία, κλπ). β) είτε με ραδιο-τηλεοπτικά, δορυφορικά, καλωδιακά, ενσύρματα ή ασύρματα, δορυφορικά, NOVA, SUPER SPORT και λοιπά τεχνολογικά ή νέα μέσα, γ) είτε με ζωντανή μουσική εκτέλεση και μουσικά όργανα (όπως ενδεικτικά π.χ. με μουσικά όργανα- κιθάρες- πιάνο- μπουζούκι κ.λ.π. όργανα- τραγουδιστές-ερμηνευτές- εκτελεστές, κλπ) και δ) είτε με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα ή οπτικοακουστικά μέσα δια μέσω του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε εκ των λοιπών τρόπων ή μέσω και των πολυμέσων της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρθρο 6 Αρμόδιο όργανο έκδοσης της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας λειτουργίας μουσικής 1) Ο Δήμος εκδίδει και χορηγεί την Δημοτική- Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που συνοδεύεται με τα νόμιμα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 73 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) και τις αντίστοιχες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών- Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2) Αρμόδιο όργανο έκδοσης και χορήγησης της εν λόγω Δημοτικής- Διοικητικής αδείας μουσικής είναι η Δημοτική Κοινότητα, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (Ερμ.Εγκ.49/2010) και του Κ.Δ.Κ., όταν σ ένα οποιοδήποτε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου λειτουργεί ή εκτελείται ή χρησιμοποιείται ή παρουσιάζεται ή γίνεται εκμετάλλευση των μουσικών έργων της μουσικής 5 / 20

6 (Ελληνικής ή Ξένη) δημόσια προς το κοινό με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο για την δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας για τους εργαζόμενους, τους παρευρισκομένους στο χώρο ή για την ψυχαγωγία των θαμώνων ή και για την διασκέδαση των πελατών αυτού, ανάλογα με το είδος και την μορφή του καταστήματος/ επιχειρήσεως. 3) Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει δημόσια χρήση, εκτέλεση παρουσίαση, αναπαραγωγή του ήχου, μετάδοση ή αναμετάδοση του ήχου ή της εικόνας και ήχου και εν γένει λειτουργία μουσικής εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μιας επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου, ο επιχειρηματίας και κατά νόμο υπεύθυνος της λειτουργίας αυτού είναι υποχρεωμένος να έχει εφοδιαστεί και με Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας Μουσικής και μάλιστα, πριν την έναρξη της χρήσης- εκτέλεσης και της λειτουργίας της μουσικής εντός αυτών, διαφορετικά η άνευ αδείας λειτουργία της μουσικής σ αυτό, είναι μη σύννομη στους χώρους ευθύνης, δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης, κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 7 Προϋποθέσεις έκδοσης- χορήγησης Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής Η Δημοτική- Διοικητική άδεια Λειτουργίας Μουσικής χορηγείται σε κάθε υπόχρεο χρήστη μουσικής και κατά τα ανωτέρω ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου- επιχειρηματία χρήστη της μουσικής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων. β) Με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Περιφέρειας. γ) Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου όπου λειτουργεί το κατάστημα ή η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). δ) Η εγκριθείσα από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, άδεια περί ρήσης- λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα- επιχείρηση υπογράφεται από το Δήμαρχο. Άρθρο 8 Η Δημοτική- Διοικητική Άδεια Μουσικής είναι υποχρεωτική 1) Τη Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής ή άδεια μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή στην επιχείρησή τους, είναι υποχρεωμένοι να την εφοδιαστούν όλοι όσοι επιχειρηματίες κατά τα ανωτέρω, α) επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και να λειτουργήσουν για πρώτη φορά μουσική στο κατάστημα ή την επιχείρησή τους (άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/2010 και άρθρο 80 παρ.4 του Κ.Δ.Κ.) και β) των οποίων έληξε η χρονική διάρκεια της ήδη υπάρχουσας άδειας μουσικής και είναι εκ νέου υποχρεωμένοι να ανανεώσουν αυτήν, για το μετέπειτα της λήξεώς της χρονικό διάστημα και, γ) ήδη χρησιμοποιούν και λειτουργούν μουσική εντός των καταστημάτων και επιχειρήσεών τους, χωρίς να έχουν καν εφοδιαστεί, όπως όφειλαν, ούτε με Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία μουσικής σύμφωνα με το άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/2010 και 80 παρ.4 του Κ.Δ.Κ. 6 / 20

7 2) Σκοπός της παρούσας τοπικής κανονιστικής πράξης- απόφασης είναι να λειτουργούν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας του Δήμου που χρησιμοποιούν μουσική ή μουσικά όργανα, με αρχές και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς σ όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και πολίτες, έτσι ώστε να είναι άπαντες εφοδιασμένοι με άδειες λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων και να λειτουργούν σύννομα και χωρίς να διαταράσσουν την κοινή ησυχία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις τους, να λειτουργούν χωρίς προβλήματα, μέσα στα πλαίσια της απρόσκοπτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών. Άρθρο 9 Ανάρτηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε εμφανές σημείο του καταστήματοςεπιχειρήσεως. Η Δημοτική- Διοικητική άδεια «περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων» αναρτάται, με ευθύνη του επιχειρηματία υπευθύνου αυτού, σε εμφανές σημείο του καταστήματος, και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο και ζήτηση των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Άρθρο 10 Περί της έννοιας της λειτουργίας της μουσικής 1) Λειτουργία μουσικής νοείται η χρήση, εκτέλεση, παρουσίαση των μουσικών έργων που γίνεται δημόσια προς το κοινό με οποιοδήποτε τρόπο, μορφή ή μέσο παραγωγής, αναπαραγωγής, χρήσης, εκτέλεσης, μετάδοσης ή αναμετάδοσης των μουσικών έργωνμουσικής (Ελληνικής και Ξένης), εντός του χώρου δραστηριότητας και λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος ή οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου, ανεξάρτητα από τους τόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία- χρήστη της μουσικής. 2) Λειτουργία- χρήση- εκτέλεση μουσικής σ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση αρμοδιότητας του Δήμου, μπορεί να γίνεται νόμιμα μόνο με γραπτές άδειες πρώτα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων (Ο.Σ.Δ.) των άρθρων 54 και επόμ. του Ν2121/93, που να επιτρέπει αυτήν και, ύστερα του Δήμου που εκδίδει και χορηγεί την Διοικητική του άδεια, για την λειτουργία της μουσικής στο κατάστημα ή την επιχείρηση του ενδιαφερόμενου, που αιτήθηκε αυτήν. Άρθρο 11 Τρόποι και μέσα χρήσης των μουσικών έργων- μουσικής Η λειτουργία της μουσικής δημόσια γίνεται συνήθως, είτε με οποιοδήποτε μουσικό όργανο ή με ορχήστρα και τραγουδιστές (δηλαδή ζωντανά), είτε με οποιαδήποτε μηχανικά μέσα και λοιπούς τρόπους και μέσα, όπως ενδεικτικά με στερεοφωνικό συγκρότημα με ή χωρίς πρόσθετα ηχεία, με υλικούς φορείς ήχου (cd) ή εικόνας και ήχου (dvd), με disc jockey, cd, dvd, μηχανικά και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και με ή χωρίς ηχεία, με ραδιόφωνο, με τηλεόραση ενσύρματη ή ασύρματη, καλωδιακή ή δορυφορική ή μέσω NOVA ή SUPER SPORT κ.λ.π. ή με οποιαδήποτε οπτικοακουστικά μέσα ή με ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα ή μέσω του internet- διαδικτύου κ.λ.π. (άρθρο 3, παρ.1, εδάφια στ, ζ, η, θ, του Ν.2121/93). Άρθρο 12 Περί της έννοιας της δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής 7 / 20

8 (άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2121/93) Δημόσια θεωρείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.2121/93, κάθε χρήση ή εκτέλεση ή παρουσίαση των μουσικών έργων (στίχων, συνθέσεων- τραγουδιών- μουσικοσυνθέσεων), είτε Ελληνικών είτε Ξένων, που κάνει τα μουσικά έργα προσιτά σε κύκλο προσώπων ευρύτερο από το στενό κύκλο της οικογένειας και το άμεσο περιβάλλον, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτού του ευρύτερου κύκλου βρίσκονται στον ίδιο ή σε διαφορετικούς χώρους. Άρθρο 13 Έλεγχος ισχύος αδειών λειτουργίας μουσικής και ανάκληση αυτών σε περίπτωση παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και ισχύος τους Σύμφωνα με την παρ.1α περ.iii του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έχει συγκροτηθεί- εκλεγεί στο Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/2010. Άρθρο 14 Χρήστες μουσικής 1) Όσοι επιχειρηματίες που στα καταστήματά τους (υγειονομικού ενδιαφέροντος) ή στις επιχειρήσεις τους (αρμοδιότητας του Δήμου) χρησιμοποιούν- εκτελούν- λειτουργούν εντός των χώρων δραστηριότητας και λειτουργίας αυτών μουσικά έργα- μουσική, ονομάζονται στην παρούσα ως «επιχειρηματίες χρήστες μουσικής», ανεξάρτητα από τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης- εκτέλεσης- παρουσίασης της μουσικής εντός των καταστημάτων ή των επιχειρήσεών τους. 2) Οι εν λόγω επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να λειτουργούν σύννομα και να εφοδιάζονται, πριν την έναρξη λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά τους, από τον Δήμο, μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, με την Δημοτική- Διοικητική άδεια «περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων», σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ιδίου νόμου και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006). 3) Η εκ νόμου υποχρέωση των «επιχειρηματιών χρηστών μουσικής» στο να εφοδιάζονται με «Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία μουσικής» απορρέει τόσο από το άρθρο 73 και 83 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 75 παρ.2 περ.13,15,16 και 18 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όσο και από το άρθρο 63, παρ.2 του Ν.2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας» Άρθρο 15 Περί των αδειών των κέντρων διασκεδάσεως Επιπρόσθετα των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο, στα κέντρα διασκεδάσεως απορρέει η σχετική υποχρέωση των επιχειρηματιών χρηστών μουσικής για άδεια και από το άρθρο 14 της Υ1Γ/Γ.Π/96967/2012. Διότι το κέντρο διασκεδάσεως διαθέτει κυρίως καλλιτεχνικό- μουσικό πρόγραμμα, μετά φαγητού ή ποτού, και στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του συμπεριλαμβάνεται- εμπεριέχεται υποχρεωτικά εκ του νόμου και η άδεια μουσικών οργάνων. Κατά συνέπεια για τα κέντρα διασκεδάσεως εκδίδεται από το Δήμο μόνο μία και μοναδική άδεια, δηλαδή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκεδάσεως, με την συνδρομή βεβαίως και των λοιπών προϋποθέσεων που η κείμενη νομοθεσία ρητά ορίζει περί αυτών, χωρίς να απαιτείται και δεύτερη ξεχωριστή άδεια μουσικής και μουσικών οργάνων. 8 / 20

9 Άρθρο 16 Περί των αδειών Μουσικής- Μουσικών Οργάνων στα «κτήματα» 1) Σύμφωνα με την υπ αρ. Υ1Γ/Γ.Π/96967/2012 προβλέπεται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένων και υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, ίδια με αυτή που προβλέπεται για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 2) Έτσι, κατά την παρ.3 του άρθρου 14 της Υ1Γ/Γ.Π./96967/2012: «Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων» είναι οι χώροι στους οποίους, κατά την διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων, προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους, που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (εργαστήρια τροφίμων κλπ) και τελικά μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση. 3) Οι ως άνω χώροι λαμβάνουν άδεια περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν.3852/2010, ως στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι. 4) Ως χώροι εκδηλώσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι επίσης υποχρεωμένες εκ του νόμου πλέον και οι επιχειρήσεις αυτές, να εφοδιάζονται, τόσο με άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής από τον Ο.Σ.Δ., όσο και με Δημοτική- Διοικητική άδεια για την λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων από τον Δήμο, όπως ακριβώς προβλέπεται και για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που κάνουν χρήση μουσικής με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. 5) Ισχύει, επίσης, γι αυτούς τους χώρους εκδηλώσεων (δηλαδή για τα επονομαζόμενα κτήματα, κελάρια, κλπ) η υπ αρ 3010/1985/ΦΕΚ593/τβ/ Υ.Δ. «Περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων». Άρθρο 17 Υποχρεωτική η άδεια μουσικής εκ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης υπ αρ. 3 (ΦΕΚ Β 15/1996) «Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έννοια των άρθρων 37,38,και 39 της Αιβ/1983 Υ.Δ. (Β 526) όπως αντίστοιχα προβλέπονται στο παράρτημα που συνοδεύει την υπ αρ.υ1γ/γ.π./96967/2012, καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής» και εν προκειμένω της Δημοτικής Αρχής, στην οποία περιήλθαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 73 και 83 του Ν.3852/2010 και οι σχετικές αρμοδιότητες, με βάση τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). Άρθρο 18 Διατάραξη κοινής ησυχίας 1) Η χορήγηση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας για την λειτουργία μουσικής με μηχανικά μέσα, όπως η μουσική η οποία αναπαράγεται ενδεικτικά ηλεκτρόφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κλπ ή με κάθε μουσικό όργανο, δηλαδή με ζωντανό τρόπο, ο επιχειρηματίας χρήστης της μουσικής δεν πρέπει να διαταράσσει την ησυχία των 9 / 20

10 περιοίκων (κοινή ησυχία), σύμφωνα με το άρθρο 3 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3, 4, 5, και 9 του άρθρου 31 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης. 2) Η άδεια λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά, με απόφαση της Αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής (παρ. 5 άρθρου 3 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης). 3) Στην άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής, ο τρόπος χρήσης και τα μέσα εκτέλεσης, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης. Άρθρο 19 Κάθε χορηγηθείσα άδεια μουσικής από το Δήμο τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης και ισχύος της Η έγκριση, έκδοση και χορήγηση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας περί λειτουργίας μουσικής σ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή σε μία επιχείρηση, κατά τα ανωτέρω, τελεί πάντοτε υπό τον όρο και τη βασική προϋπόθεση, α) τόσο της προσκόμισης κατά την αρχική έκδοση ή στην συνέχεια κατά την ανανέωση αυτής, από τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία- χρήστη της μουσικής και υπόχρεο του καταστήματοςεπιχειρήσεως (βλ. άρθρο 63 παρ.2 Ν.2121/93), της γραπτής άδειας δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής (των άρθρων 14,18 ιβ και 63 παρ.2 του ιδίου νόμου), που εκδίδει και χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ο Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων και Ξένων δημιουργών, β) όσο και της τήρησης και της μη παραβίασης όλων των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής που χορηγήθηκε, διαφορετικά ανακαλείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δήμου που την εξέδωσε, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο ειδικό συμφέρον, για μη τήρηση και παραβίαση των όρων ισχύος και των προϋποθέσεων σύννομης λειτουργίας αυτής. Άρθρο 20 Χρονική διάρκεια άδειας λειτουργίας μουσικής Η χρονική διάρκεια των Δημοτικών Διοικητικών Αδειών περί τη χρήση και για τη λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων ορίζεται καταρχήν ετήσια. Τόσο για την έκδοση όσο και για την ανανέωση της άδειας μουσικής θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο και υπόχρεο επιχειρηματία- χρήστη μουσικής (σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.2 του Ν. 2121/93), γραπτή άδεια δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ. περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρα 14 και 63 παρ.2 Ν.2121/93 και 73 Ν.3852/2010 και άρθρου 75 περ.16,17,18 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.) και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./ Άρθρο 21 Χρόνος διάρκειας και χώρος που αφορά η άδεια μουσικής 10 / 20

11 1) Ο χρόνος διάρκειας της άδειας (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600) είναι αόριστος και μόνο μετά από αίτηση- Υ.Δ. του ενδιαφερόμενου μπορεί να είναι: α) για ένα (1) έτος, β)από ένα (1) έως τρία (3) έτη. 2) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά και για τον εντός του καταστήματος ή της επιχείρησης χώρο δραστηριότητας και λειτουργίας του, και δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης του ήχου ή της εικόνας και του ήχου, σε οποιοδήποτε εκτός του καταστήματος ή της επιχείρησης χώρο δραστηριότητας και λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχειρήσεώς του. 3) Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31, παρ.10 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης. Άρθρο 22 Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομιστούν στο Δήμο για την έκδοση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων 1) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής, με μηχανικά μέσα, είναι τα εξής: α) Αίτηση του υπόχρεου- ενδιαφερόμενου, είτε αυτός είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο. Όπου νομικό πρόσωπο- εταιρεία, θα αναγράφεται επί της αιτήσεως και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, με τα πλήρη στοιχεία αυτού. β) Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, με την οποία λειτουργεί το κατάστημα, ή της προέγκρισης, σε περίπτωση που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει, αυτονόητο όμως είναι ότι όταν υπάρχει στον Δήμο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτής. γ) Γραπτή άδεια ή γραπτή βεβαίωση δημοσίας εκτέλεσης της μουσικής, που χορηγείται από τον Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δημιουργών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2121/93 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και μάλιστα τόσο για το Ελληνικό, όσο και για το Ξένο μουσικό ρεπερτόριο. δ) Δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), και ε) Παράβολο σύμφωνα με την 61167/ απόφαση Υπουργ. Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών- ΦΕΚ 2438/τ.β./ ) Στην αίτησή του προς τον Δήμο, ο υπόχρεος χρήστης μουσικής- ενδιαφερόμενος θα αναγράφει υποχρεωτικά και αναλυτικά: α) τους τρόπους, τις μορφές και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής στο κατάστημά του (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό, υπολογιστής με INTERNET, CD, DVD, ζωντανή μουσική με ή χωρίς τραγουδιστές, δορυφορικά, κ.λ.π.). β) τη χρονική διάρκεια της άδειας που ζητά από το Δήμο, αν δεν είναι αόριστη. Για τη χρονική διάρκεια Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής θα υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει το χρονικό διάστημα που ζητά. Μέσα σε ένα (1) μήνα πριν την λήξη της ήδη προσκομισθείσας στο Δήμο άδειας δημόσιας εκτέλεσης του Ο.Σ.Δ., θα προσκομιστεί ανανέωση αυτής. 3) Προκειμένου για χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, θα υποβάλλεται τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων και θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν ληφθεί με τη μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80db, δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας, 11 / 20

12 σύμφωνα με την ΥΔ Α5/3010/85. Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία, χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης, και τα δύο επιστρέφονται στον Δήμο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 14 Β, παρ.2 της ΥΔ Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ 2718/ ). Άρθρο 23 Στοιχεία και περιεχόμενο άδειας μουσικής 1) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής, σ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκδίδεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας όπου λειτουργεί το κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1α και 83 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, και χορηγείται στη συνέχεια αυτή, με πράξη- απόφαση του Δημάρχου. 2) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής, ανάλογα με τον τρόπο, την μορφή ή τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής, στο κατάστημα που ο υπεύθυνος αυτού- ενδιαφερόμενος- με την αίτησή του ζήτησε, άλλοτε παρέχεται για μουσικά όργανα (όταν δηλαδή έχουμε ζωντανή εκτέλεση με μουσικά όργανα, τραγουδιστές, κ.λ.π.), οπότε και ορίζεται ως άδεια μουσικών οργάνων, και άλλοτε παρέχεται για μηχανικά μέσα (όταν δηλαδή χρησιμοποιούνται π.χ. στερεοφωνικό συγκρότημα με ή χωρίς ηχεία, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα, υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας και ήχου, κ.λ.π.) οπότε και ορίζεται ως άδεια περί χρήσης και λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα ή λοιπά τεχνολογικά μέσα παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου- internet. 3) Στην περίπτωση που εκδόθηκε και χορηγήθηκε άδεια μουσικής από τον Δήμο κατά τον α τρόπο χρήσης- λειτουργίας της μουσικής (π.χ. άδεια μουσικής με μηχανικά μέσα) και στην διάρκεια ισχύος και λειτουργίας αυτής τροποποιήθηκε και παραβιάστηκε στην πράξη και την εφαρμογή της από τον επιχειρηματία, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε και χορηγήθηκε (π.χ. λειτουργεί, αντί με μηχανικά μέσα, με μουσικά όργανα), τότε υπάρχει παραβίαση των όρων έκδοσης και λειτουργίας της εν λόγω άδειας μουσικής, και η παραβίαση αυτή αποτελεί ευθεία παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσής της και ανακαλείται αυτεπάγγελτα με απόφαση του ίδιου του οργάνου που την εξέδωσε και χορήγησε. 4) Κατά την ίδια έννοια, η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα ή περί λειτουργίας μουσικών οργάνων, θα πρέπει, τόσο επί της αποφάσεως, όσο και επί του σώματος της άδειας αυτής να αναφέρει, αφενός μεν την χρονική διάρκεια ισχύος της (από. έως..) και τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 της παρούσης, και υποχρεωτικά να προϋπάρχει και η άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής, που χορηγεί ο Ο.Σ.Δ. του Ν.2121/93, με τον αντίστοιχο σε διάρκεια χρόνο ισχύος και των δύο, και αφετέρου και τον τρόπο και τα μέσα χρήσης, εκτέλεσης και λειτουργίας της μουσικής κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 24 Περί της ανανέωσης της άδειας μουσικής 1) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια για την χρήση- λειτουργία μουσικής ή μουσικών οργάνων σ ένα κατάστημα- επιχείρηση, ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου κάθε έτος 12 / 20

13 αν είναι ετήσιας διάρκειας, αρκεί να υποβληθεί η σχετική περί ανανέωσης αίτηση, με όλα τα δικαιολογητικά μου συνοδεύουν αυτήν, τουλάχιστον ένα μήνα πρίν την λήξη της υπάρχουσας και, εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε πριν την λήξη της προηγούμενης, διαφορετικά αυτοδίκαια παύει να ισχύει. Η Δημοτική Αρχή, μετά την υποβολή του αιτήματος, από τον ενδιαφερόμενο για την ανανέωση της άδειας μουσικής, εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 31 της παρούσης Κανονιστικής Απόφασης. 2) Μέχρι να εκδοθεί η σχετική νέα απόφαση, για την ανανέωση ή μη αυτής, τεκμαίρεται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 5 της υπ αριθμόν 31600/2013 Κ.Υ.Α., ότι η χρήσηεκτέλεση- λειτουργία μουσικής είναι νόμιμη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Αδειών του Δήμου, μαζί με την αίτηση ανανέωσης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα για την έκδοση ή την ανανέωση αυτής. 3) Ο ενδιαφερόμενος, που εμπρόθεσμα υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της άδειας μουσικής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απολαμβάνει των διευκολύνσεων που προβλέπει η ως άνω Κ.Υ.Α., σε κάθε πραγματοποιούμενο στο κατάστημά του έλεγχο από τα Αστυνομικά και λοιπά αρμόδια όργανα, επιδεικνύοντας στην περίπτωση αυτή αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης, που υπέβαλλε στον Δήμο εμπρόθεσμα, προκειμένου να μη βεβαιώνονται σε βάρος του παραβάσεις έλλειψης της άδειας μουσικής, μέχρι να του χορηγηθεί η νέα άδεια μουσικής για τον επόμενο της λήξεως χρόνο της προηγούμενης. 4) Ο Δήμος, στις περιπτώσεις αυτές, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο κυρωμένο αντίγραφο της αιτήσεως ανανέωσης με το σχετικό πρωτόκολλο κατάθεσης αυτής, για να κάνει χρήση του, μέχρι να εκδοθεί η σχετική άδεια μουσικής, μόνο στην περίπτωση που έχει εμπρόθεσμα επισυνάψει σ αυτήν και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας μουσικής, διαφορετικά δεν μπορεί να απολαύσει των διευκολύνσεων που η παραπάνω Κ.Υ.Α. προβλέπει. 5) Σε περίπτωση μεταβίβασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρησης αρμοδιότητας του Δήμου σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), πέρα από την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτού, είναι δυνατή και η αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας, αρκεί να είναι σε χρονική ισχύ και η αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. των πνευματικών δικαιωμάτων των Δημιουργών του Ν.2121/93 ή εφόσον αυτή έχει λήξει να προσκομιστεί από τον νέο επιχειρηματία στο Δήμο η ανανέωσή της, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας. Άρθρο 25 Δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας μουσικής Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής είναι: α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος β) Επικυρωμένο αντίγραφο της προηγούμενης άδειας μουσικής ή μουσικών οργάνων γ) Πρωτότυπο της άδειας- βεβαίωσης δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ. πνευματικών δικαιωμάτων για το νέο χρονικό διάστημα δ) Δημοτική Ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο του άρθρου 285 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) ε) Παράβολο αξίας αναλόγως με την αιτούμενη διάρκεια της άδειας. 13 / 20

14 Άρθρο 26 Περί των Αστυνομικών Διατάξεων περί Ωρών λειτουργίας της μουσικής των Παρατάσεων του Ωραρίου και Κοινής Ησυχίας 1) Η εκάστοτε «Δημοτική- Διοικητική» άδεια μουσικής- μουσικών οργάνων» που χορηγείται τελεί, υπό τον όρο της λειτουργίας της μουσικής στα πλαίσια των επιτρεπτών ωρών και ωραρίων χρήσης και λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης, που καθορίζει μεταξύ όλων των άλλων και α) για την χειμερινή περίοδο, δηλαδή από 1 ης Οκτωβρίου μέχρι 31 ης Μαρτίου, την λειτουργία της μουσικής μέχρι την ώρα και β) για την θερινή περίοδο, δηλαδή από 1 η Απριλίου μέχρι 31 η Σεπτεμβρίου, την λειτουργία της μέχρι την ώρα, με παύση των μέσων μετάδοσης ή αναμετάδοσης της μουσικής από την έως την ώρα. 2) Σ εφαρμογή της παραπάνω Αστυνομικής Διάταξης επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής, είτε με μηχανικά είτε με μουσικά όργανα και ειδικότερα: α) για την χειμερινή περίοδο (1 η Οκτωβρίου έως 31 η Μαρτίου) τις Παρασκευές, Σάββατα, Κυριακές, τις παραμονές αργιών, τις επίσημες αργίες, τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές μέχρι τις 02π.μ. και β) για την θερινή περίοδο (1 η Απριλίου έως 30 η Σεπτεμβρίου) μέχρι τις π.μ. Άρθρο 27 Παράταση ωραρίου λειτουργίας της μουσικής 1) Επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του Δ.Κ.Κ. που λειτουργούν, μόνο σε κλειστούς χώρους, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, πέραν των νομίμων επιτρεπτών ωραρίων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται πιο κάτω, και υπό την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή της Δημοτικής Κοινότητας που διαχειρίστηκε και έλεγξε, πέραν των δικαιολογητικών, και τις πραγματικές συνθήκες του χώρου όπου λειτουργεί το κατάστημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στους περίοικους. 2) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής είναι: α) βεβαίωση μηχανολόγου περί λήψεως των κατάλληλων μέτρων ηχομόνωσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, β) παράβολο γ) δημοτική ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Ν.3463/ ) Η Δημοτική Κοινότητα μετά την υποβολή του αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για παράταση του ωραρίου, εξετάζει, σύμφωνα και με την υπ αρ. 7617/ Δ/γη του ΥΠΕΣΔΔΑ, τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του αιτούντος (π.χ. εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη, κ.λ.π), το είδος και την μορφή λειτουργίας του καταστήματος (π.χ. κλειστό ή ανοιχτό, μη ή χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία, κ.λ.π.), όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περίοικων, παραβιάσεων, μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας, κ.λ.π. 14 / 20

15 4) Σε κάθε περίπτωση που χορηγήθηκε παράταση του ωραρίου και ο επιχειρηματίας του εν λόγω καταστήματος- επιχείρησης δεν συμμορφώνεται στους όρους της αδείας αυτής και ενοχλεί συστηματικά και κατ εξακολούθηση τους περίοικους και ο Δήμος δεχθεί διαμαρτυρίες των πολιτών και των περιοίκων αυτού και με την εν γένει δραστηριότητα και λειτουργία, αλλά και με την χρήση της μουσικής, κατά τρόπο που διαταράσσει την κοινή ησυχία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου επιλαμβάνεται του προβλήματος και ανακαλεί αυτοδίκαια, με νέα απόφασή της, την σχετική άδεια περί παράτασης του ωραρίου του εν λόγω καταστήματος- επιχείρησης. 5) Ο σεβασμός της κοινής ησυχίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, και ειδικότερα των περιοίκων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των σχετικών επιχειρήσεων, αποτελεί ουσιώδη και πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών αλλά και υποχρέωση όλων, όπου ο Δήμος έχει καθήκον και χρέος να διασφαλίζει, για την εύρυθμη λειτουργία της πόλεως και του Δήμου γενικότερα. 6) Ανάκληση της Παράτασης Ωραρίου Μουσικής Η απόφαση περί παράτασης ωραρίου μουσικής σε ένα κατάστημα ανακαλείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις κάτωθι περιπτώσεις: Α) όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα βεβαιώσουν, με ηχόμετρο και σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 2 και του άρθρου 4 του παραρτήματος I της υπ αριθμόν 3010/1985 Υγειονομικής Διάταξης [ΦΕΚ 593/τ.Β / ], δύο (2) παραβάσεις σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για υπέρβαση της επιτρεπόμενης μέγιστης ηχοστάθμης, ήτοι υπέρβαση των 80 decibell. β) Όταν τα αρμόδια προς τούτο όργανα βεβαιώσουν, σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, τρεις (3) παραβάσεις για υπέρβαση χρονικών ορίων της παράτασης ωραρίου. γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αρμοδίως ότι το κατάστημα ή η επιχείρηση λειτουργούσε με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Στις ως άνω περιπτώσεις η αρμόδια υπηρεσία θα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την ανάκληση της απόφασης δια της οποίας χορηγήθηκε η παράταση. Άρθρο 28 Κυρώσεις Όλοι οι όροι που αναγράφονται πάνω στην εκάστοτε χορηγούμενη από τον Δήμο άδεια μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της μουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησής της και επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Άρθρο 29 Περί της ανάκλησης των αδειών μουσικής 1) Για την ανάκληση των αδειών λειτουργίας μουσικής εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. 2) Η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής σ ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμο που την χορήγησε, σε περίπτωση που παραβιασθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής της. Στην περίπτωση που π.χ. παραβιάζεται το ωράριο λειτουργίας της μουσικής, τότε η Δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια μουσικής προσωρινά για χρόνο που το 15 / 20

16 ίδιο το αρμόδιο όργανο για την χορήγησή της κρίνει και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Αστ. Διάταξης 3/96, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι οι παραβάσεις των όρων λειτουργίας μουσικής επιφέρουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα διατάξεις του Π.Δ.180/79, υπό προϋποθέσεις, την προσωρινή ή και την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Στις δημοτικές κοινότητες αρμόδιο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής είναι το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας, ενώ για την ανάκληση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (υπ αρ /2010 και υπ αρ /2010 εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ.). 3) Για να ισχύει μία χορηγηθείσα Δημοτική- Διοικητική άδεια λειτουργίας μουσικής, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης της μουσικής, που χορηγείται από τον Ο.Σ.Δ., διαφορετικά, αν ο ενδιαφερόμενος και υπόχρεος του καταστήματος δεν προσκομίσει έγκαιρα και πριν την λήξη της την τελευταία, ανακαλείται υποχρεωτικά η Δημοτική- Διοικητική άδεια περί λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα αυτό (υπ αρ.57904/2007 εγκύκλιος Υπ. Εσωτ.). 4) Προκειμένου περί κέντρων διασκεδάσεως και καταστημάτων που λειτουργούν κυρίως με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα, (π.χ. με μουσικά όργανα, τραγουδιστές, κ.λ.π.), σε περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί από τον υπόχρεο επιχειρηματία στο Δήμο η αντίστοιχη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής του Ο.Σ.Δ., τότε πάσχει στη νομιμότητά της αυτή καθαυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως καταστήματος κέντρου διασκεδάσεως, και σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο υπεύθυνος αυτού εντός δεκαημέρου προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα ανακαλεί αυτήν. 5) Στις περιπτώσεις των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν λάβει από τον Δήμο α) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας π.χ. εστιατορίου, καφετέριας, ταβέρνας, κ.λ.π. και β) άδεια περί λειτουργίας μουσικής με μηχανικά μέσα εκτέλεσης εντός αυτού, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία, σε περίπτωση παράβασης ή παραβίασης της Δημοτικής- Διοικητικής άδειας μουσικής (διατάραξη κοινής ησυχίας, υπέρβαση μέγιστης ηχοστάθμης, κλπ) α) ανακαλείται η Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής και όχι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ως π.χ. εστιατόριο, καφετέρια, ταβέρνα, κ.λ.π. με την υποβολή μίας και μόνης μηνύσεως, και β) ανακαλείται- αφαιρείται όχι μόνο η Δημοτική- Διοικητική άδεια μουσικής, αλλά και η Δημοτική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όταν διαπιστωθούν και βεβαιωθούν μέσα στο ίδιο έτος τρεις (3) παραβάσεις σε βάρος των υπευθύνων του καταστήματος, οπότε επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της ανάκλησης και της άδειας λειτουργίας αυτού από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 6) Σε όλες τις περιπτώσεις, που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας- υπεύθυνος του καταστήματος, για να εκφράσει προφορικά ή γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Η πρόσκληση αυτή θα γίνεται υποχρεωτικά με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2690/99. Άρθρο / 20

17 Διοικητικά Πρόστιμα α.-όλοι οι όροι, που αναγράφονται στην εκάστοτε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια μουσικής, τελούν υπό την αίρεση της τήρησης αυτών από τον επιχειρηματία «χρήστη της μουσικής», διαφορετικά κάθε παραβίαση αυτών αποτελεί λόγο ανάκλησής της και επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. β.-κατ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους έκδοσης, ισχύος και λειτουργίας των αδειών μουσικής που ο Δήμος τους χορήγησε, όσο και κατά εκείνων των επιχειρηματιών- υπευθύνων που χωρίς καν άδεια του Δήμου θα εκτελούν- χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και ειδικότερα τα εξής: β1.- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας- χρήσης μουσικής χωρίς σχετική άδεια μουσικής, δηλαδή για έλλειψη της άδειας μουσικής, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) β2.- Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ωραρίου, πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600,00 ) β3.- Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη τα 80db για τα λοιπά καταστήματα και 100db για τα κέντρα διασκεδάσεως), πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600,00 ) β4.- Για βεβαίωση παράβασης για μη τήρηση ή τροποποίηση της κατεχόμενης άδειας μουσικής [π.χ. τοποθέτηση ηχείων εξωτερικά, λειτουργία με ανοιχτά παράθυρα, κ.λ.π.] πρόστιμο εξακοσίων ευρώ (600,00 ) Άρθρο 31 Ο ρόλος των υγειονομικών υπηρεσιών στην λειτουργία μουσικής- μουσικών οργάνων 1) Ο έλεγχος της λειτουργίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θεσπίστηκε με την υπ αρ. ΥΔ 3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β./1985) όπως τροποποιήθηκε με την Υ2/οικ.15438/ (ΦΕΚ 1346/τ.β./2001) και την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π./οικ (ΦΕΚ 2718/ ) «για την προστασία της δημόσιας υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκεδάσεως και των λοιπών καταστημάτων προκειμένου να προστατεύσει τον πολίτη από το θόρυβο που, σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί την πιο σημαντική ενόχληση στη διάρκεια των ωρών ησυχίας και φυσικά στην διάρκεια του ύπνου. 2) Στην ΥΔ 3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β./1985) έχει τεθεί: α) το όριο των 35db στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας, β) η έννοια της ηχομόνωσης (D 65db), σε περίπτωση επαφής κέντρων διασκεδάσεως με κατοικίες, γ) η έννοια του ανώτατου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας εντός αίθουσας του κέντρου διασκεδάσεως στα 100db, για προστασία της ακοής των θαμώνων, δ) η έννοια του ανώτατου επιτρεπτού θορύβου λειτουργίας εντός της αίθουσας των λοιπών καταστημάτων με μουσική για δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στα 80db. 3) Η Υγειονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει την αρμοδιότητα της χορήγησης γνωμάτευσης για την λειτουργία μουσικής είτε σε κέντρο διασκέδασης είτε σε λοιπό κατάστημα ύστερα από διαδικασία ηχομέτρησης. 4) Προκειμένου περί κέντρου διασκεδάσεως, στην διαδικασία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.β./ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17 / 20

18 5) Προκειμένου για λοιπά στεγασμένα καταστήματα, η ηχομέτρηση, σύμφωνα με την ΥΜ/3131/ Εγκύκλιο ΥΠΠ και ΚΑ, (βλ. σχετ. και την 17/ Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου), δεν απαιτείται στην αρχική γνωμάτευση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, αλλά απαιτείται βεβαίωση, κατόπιν αυτοψίας, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, στην οποία να αναφέρονται με σαφήνεια οι συνθήκες λειτουργίας του καταστήματος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές. 6) Στις περιπτώσεις όμως που θα δημιουργηθούν ή δημιουργούνται προβλήματα ηχορύπανσης που προκύπτουν από ειδικές συνθήκες, όπως ελαφρές κατασκευές, μεγάλα ανοίγματα παραθύρων (τζαμαρίες) τοποθεσία, γειτνιάσεις, κ.λ.π., θα γίνονται μετρήσεις από τις υγειονομικές αρχές. 7) Προκειμένου για λοιπά καταστήματα με χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ.3 της παρούσης και οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. 8) Ένα μήνα πριν την λήξη ισχύος της άδειας μουσικής- μουσικών οργάνων η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά στο Δήμο ο οποίος μετά τον έλεγχο, εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για να του χορηγηθεί άδεια μουσικής- μουσικών οργάνων μετά την λήξη της τρέχουσας άδειάς του τότε ο Δήμος μετά τα διαβιβάζει στην Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου, μαζί με τα τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από πολίτες ή φορείς ή έχουν διαπιστωθεί από τη Δημοτική Αρχή, καθώς και τις σχετικές μηνύσεις από τις Αστυνομικές Αρχές, ώστε να ληφθούν υπόψη από την Υγειονομική Υπηρεσία κατά τον έλεγχο του καταστήματος και την έκδοση γνωμοδότησης για την τήρηση ή μη των όρων της άδειας λειτουργίας μουσικής ή μουσικών οργάνων. 9) Σε κάθε περίπτωση, για να χορηγηθεί η Δημοτική- Διοικητική Άδεια Λειτουργίας Μουσικής ή μουσικών οργάνων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί από την Δημοτική Αρχή ο έλεγχος των χρήσεων γης (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέοι οικισμοί, κ.λ.π.), όπως και των απαιτούμενων αποστάσεων στην περίπτωση Υπαίθριου Κέντρου Διασκέδασης. 10) Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων λειτουργίας όπως α) η χρησιμοποίηση ενισχυτών μεγάλης ισχύος, ζωντανής μουσικής με μικροφωνικές εγκαταστάσεις σε λοιπά καταστήματα, β) η λειτουργία λοιπών καταστημάτων ως κέντρων διασκεδάσεως σε περιοχές όπου, από τις χρήσεις γης, απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία αυτών και φυσικά υπόκεινται στους περιορισμούς των όρων ησυχίας και γ) η μετατροπή λοιπών καταστημάτων σε κάντρα διασκέδασης π.χ. μικροφωνικές εγκαταστάσεις, ενισχυτές και ηχεία, πίστα χορού, κ.λ.π., υπάρχει ουσιώδης τροποποίηση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, διενεργείται έλεγχος από την Υγειονομική Υπηρεσία και στην συνέχεια ενημερώνεται και ο υπεύθυνος του καταστήματος για να επαναφέρει το κατάστημά του στην προτέρα κατάσταση και θέση του, σύμφωνα με την ΥΔ Α5/3010/85 και τα άρθρα 80 και 81 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006) και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, ο Δήμος προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση της λειτουργίας του σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 Υ1γ/Γ.Π./οικ.4476/ Άρθρο 32 Προϋπόθεση Χορήγησης Άδειας η Πληρωμή των Δημοτικών Τελών Σε κάθε περίπτωση έκδοσης, ανανέωσης, παράτασης, μεταβίβασης, χορήγησης, κ.λ.π. τόσο των αδειών λειτουργίας, όσο και των αδειών μουσικής, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας- 18 / 20

19 υπεύθυνος του καταστήματος, είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν.3463/2006, την Δημοτική Βεβαίωση- Ενημερότητα περί μη οφειλής του στον Δήμο. Άρθρο 33 Έναρξη ισχύος και Δημοσίευση της παρούσας κανονιστικής απόφασης Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου, η οποία θα λάβει αριθμό και την οποία θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και έκδοση της κανονιστικής απόφασης. Ακολουθεί η δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 284 του Κ.Δ.Κ., στις ιστοσελίδες του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου και σύντομη περίληψη αυτής σε μία τοπική εφημερίδα για να λάβουν γνώση οι Δημότες- Κάτοικοι και οι επαγγελματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, όπως και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Επίσης αναρτάται υποχρεωτικά και στο Διαύγεια. Η ισχύς της αρχίζει δεκαπέντε (15) ημέρες από την δημοσίευσή της κατά τα ανωτέρω και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη το άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010 για «τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», τα αρθρ. 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (αρθρ. 73 παρ. 1Β Ν /10) και το αναφερόμενο στο εισηγητικό μέρος θεσμικό πλαίσιο, την εισήγηση του προέδρου και του γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Εισηγείται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το παρών σχέδιο απόφασης για την χορήγηση των αδειών χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στο Δήμο Ωραιοκάστρου, προκειμένου να εκδοθεί σχετική Τοπικής Κανονιστική απόφαση. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 37 / 2015 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (υπογραφή) (υπογραφές) Ιωσηφίδης Κυριάκος Αντιδήμαρχος 19 / 20

20 20 / 20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διατήρηση για ένα μήνα) Έχοντας υπ όψιν:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διατήρηση για ένα μήνα) Έχοντας υπ όψιν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Διατήρηση για ένα μήνα) ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (σχ. 381/2015 και 267/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων (αριθμός απόφασης 37/2015 Ε.Π.Ζ.).

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τις άδειες χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων (αριθμός απόφασης 37/2015 Ε.Π.Ζ.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 381/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 34/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ Α ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Όσοι επιτηδευµατίες λειτουργούν εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δημόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 15/25-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 15/25-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 15/25-06-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις Μοίρες σήμερα την 25-06-2013 ημέρα Τρίτη το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Για τις ηµοτικές ιοικητικές άδειες χρήσης και λειτουργίας µουσικής και µουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Θέτω σε δηµόσια διαβούλευσης το κάτωθι σχέδιο κανονιστικής απόφασης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Περί της Αδείας Χρήσης και Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 315

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 315 1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 315 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασμα από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: «Κανονιστική για τις «Δημοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α ΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα κανονιστική απόφαση, αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης-ανανέωσης-παράτασης-ανάκλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

& 79 του Ν / 2006)

& 79 του Ν / 2006) ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Απόφαση.Σ υπ αριθµ Ιανουάριος 2016 1 ΓΕΝΙΚΑ Μεταξύ των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ µε το Ν-2218/94 περιλαµβάνεται και η «χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 28ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 28ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθμ. 17/ 2015 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής. Ερμούπολη, 31 Μαίου 2008 Αρ. Πρωτ. 8.400 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς : Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ Στην περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας καταστήµατος χωρίς άδεια, εκδίδεται απόφαση σφράγισης. Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 134/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας mp.protocol@cityofathens.gr 2) Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21548/7-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προς Πρόεδρο Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ 190 07 Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης 14-2011 Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 8-9-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 18118/9-9-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 20 / 2009 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου. Αριθ. Αποφάσεως 309 / 2009 Περίληψη Ρύθμιση οφειλών ( από δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κ.λ.π. ) σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;; Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές

Εφαρµόζεται όµως ο Νόµος;; Αναφορικά µε την ηχορρύπανση από καταστήµατα υπάρχουν πάρα πολλές ΠΡΟΣ - TOΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ -ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΥΠ) Στην Ελλάδα µια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 334/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 334/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 334/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 23 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 890/2013

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 28-2-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 403/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 28/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 403/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 28/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμός Απόφασης: 403/2014 Από το πρακτικό αριθμός: 28/2014 Τακτικής Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 22ης /2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα