ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ τού μυθιστορήματος του 'Ιακώβου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ τού μυθιστορήματος του 'Ιακώβου"

Transcript

1 ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ Ενας έλάσσων λόγιος του 19ου αιώνα ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ τού μυθιστορήματος του 'Ιακώβου Γ. ΠιτζιπΕου** ( ) «Ή ορφανή της Χίου η ό θρίαμβος της Αρετής» ό συντάκτης ανυπόγραφης βιβλιοκρισίας στο περιοδικό Ευρωπαϊκός Ερανιστής το χαρακτήριζε «άολίαν συρραφήν ψυχρολογιών», έργο «άνθρωπου ού μόνον άγυμνάστου εις το γράφειν, άλλα και μη έχοντος ακριβή γνώσιν της γλώσσης». 1 Στον 'ίδιο τόμο εν τούτοις του περιοδικού κρίθηκε επαινετικότατα άλλο βιβλίο του Πιτζιπίου, «Ή Λογική Γραμματική τής Ελληνικής Γλώσσης δια τους πρωτόπειρους παΐδας», πού είχε εκδοθεί στην 'Οδησσό το 1834 και είχε ανατυπωθεί στην Ερμούπολη το Κατά τον ανώνυμο συντάκτη τής κριτικής αυτής, τα προτερήματα τής Γραμματικής είναι «το εύμέθοδον και το σύντομον. Περιέ/ει ορισμούς συντόμως και ευκρινώς εκτεθειμένους. Δι' αυτής το παιδίον μυείται ε'ις * Αίγες εβδομάδες πριν άπο τήν ανακοίνωση της εργασίας αυτής εκδόθηκε στή σειρά «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη. "Ιδρυμα Κώστα και 'Ελένης Ούράνη» το βιβλίο Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος, Ή "Ορφανή τής Χίον ή ό θρίαμβος τής αρετής Ό Πίθηκος Ξούθ ή τα ήθη τον αιώνος ('Αθήνα 1955) με φιλολογική επιμέλεια του Δημήτρη Τζιόβα, στην Εισαγωγή του οποίου (σ. 3-93) παρέχονται πλούσια στοι/εΐα για τή ζωή και το έργο του συγγραφέα. Σχεδόν συγχρόνως εκδόθηκε το βιβλίο του Νάσου Βαγενά, Ίάκυιβος Γ. Πιτζιπίος, Ό Πίθηκος Ξονθ ή τα ήθη τον αιώνος ('Αθήνα 1955) μέ εισαγωγή για το πεζογραφικό του έργο (σ. 7-36). 'Ακολούθησαν ο'ι μελέτες τής Γεωργίας Φαρίνου-λίαλαματάρη, «Συμβολή στή βιογραφία του 'Ιακώβου Πιτζιπίου», περιοδικό Μολνβοοκονδν?.οπελεκητης 5 ( ) 19-38, και του 'Αποστόλου Σαχίνη, «"Ενας λόγιος του 19ου α'ιώνα. 'Ιάκωβος Πιτζιπίος», περ. Νέα 'Εστία τ. 141, τεύχος 1671 (15 Φεβρουαρίου 1997) Στην τελική μορφή τής ανακοίνωσης αυτής προσπάθησα, όσο ήταν δυνατό, να μήν περιλάβω βιογραφικές ή άλλες ειδήσεις πού δημοσιεύτηκαν στις προηγούμενες μελέτες. ** Χρησιμοποιώ τον τύπο τοΰ επωνύμου Πιτζιπίος, όπως υπέγραφε ό συγγραφέας, αφήνω όμως τους τύπους Πιτζιπιος ή Πιτσιπιος δταν περιλαμβάνοται σε κείμενα, παραθέματα τών οποίων χρησιμοποιώ. 1. Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής 1 ( ) Ή βιβλιοκρισία αναδημοσιεύεται άπο το Δημ. Τζιόβα, ο.π., σ

2 338 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ TIT Σ, 21 (1997) τής Ελληνικής γλώσσης τ' αναγκαιότερα, χωρίς νά ταφή το πνευμά του υπό πλήθος κανόνων ακατάληπτων». 2 "Αν ληφθεί υπ' Οψη οτι τη συντακτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ε ρανιστή αποτελούσαν οι Φίλιππος 'Ιωάννου, Γεώργιος Βέλλιος, Περικλής 'Αργυρόπουλος, 'Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Δημήτριος Σαμουρκάσης, Νικόλαος Λεβαδιεύς και Κχονσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, μπορούμε να ύποθέσομε ότι ή βιβλιοκρισία για τήν «'Ορφανή τής Χίου» οφείλεται στον Ά. Ρ. Ραγκαβή και για τή «Λογική Γραμματική» στον Φίλ. 'Ιωάννου. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται, νομίζω, και από το γεγονός οτι ό Ραγκαβής στο έργο του «Histoire Littéraire de la Grèce moderne», αγνοεί τον Πιτζιπίο, ενώ αφιερώνει πέντε σελίδες στο λόγιο ιατρό Πέτρο Καλλιβούρση, πού μόνο ενα ποιητικό του έργο είχε εκδοθεί, 3 και αναφέρεται, συνοπτικά έστω, στο έργο του Στεφάνου Ξένου, του Κωνσταντίνου Ράμοου. του Εμμανουήλ Ροίδη, του Παύλου Καλλιγά, άλλα και στους άγνωστους σχεδόν σήμερα Ιωάννη Δελιγιάννη, Μαριέττα Ράλλη. 'Αχιλλέα Λεβέντη, Δημήτριο Πανταζή και Δημήτριο Σαλαπάντα. 4 "Αν όμως ό Πιτζιπίος ώς μυθιστοριογράφος αγνοήθηκε άπο τή λογιοσύνη τού καιρού του. παρά το γεγονός ότι ή (('Ορφανή τής Χίου» ενα άπο τα πολυδιαβασμένα έργα τού περασμένου αιώνα επανεκδόθηκε τέσσερις φορές (1863, 1869, 1883, 1920) καί διασκευάσοηκε για το θέατρο (1881), 3 και μόλις τα τελευταία χρόνια ανασύρθηκε άπο τήν αφάνεια, ή άλλη του δράση και κυρίως ή ταραχώδης θητεία του ώς διευθυντή τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής και ή άμφιταλάντευσή του αργότερα μεταξύ 2. Ευρωπαϊκός 'Ερανιστής, δ.π., σ Α. R. Rangabé, Histoire Littéraire de la Grèce moderne, τ. il (ΙΙαρίσι 1877), er Ό Καλλιβούρσης, έκτος άπα τις ιατρικού περιεχομένου μελέτες, εΐχε δημοσιεύσει στιχουργήματα στην εφημερίδα τής Κωνσταντινούπολης Θράκη (24 'Απριλίου καί 6 Μαίου 1875) πού άναδημοσιεύοηκαν στην εφημερίδα Πανόπη τής Ερμούπολης (8 Μαΐου καί 5 Ιουνίου 1875) καί εΐχε εκδώσει πολύστιχο ποίημα με τον τίτλο «Νησιωτικά Έπη» (Λιψία 1876). 4. 'Από τα έ'ργα τών συγγραφέων αυτών μόνο δύο είναι λογοτεχνικά: τού 'Ιωάννη Δελιγιάννη, Διηγήματα ('Αθήνα 1845) καί τοϋ Άχιλ. Λεβέντη, Ή Τασσώ ('Αθήνα 1858)- βλ. Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία , τ. Β', άρ καί τ. Γ', άρ Για τή Μαριέττα Ράλλη δημοσίευσε επικήδειο στην ελληνική καί γαλλική γλώσσα ό Πιτζιπίος στο βραχύβιο περιοδικό του Revue d'orient ('Ιανουάριος 1861). (Για το περιοδικό αυτό βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, δ.π., σ ) Ό Δημ. ΙΙανταζής εΐναι γνο:>στος κυρίως για τα διδακτικά βιβλία του καί ό Δ. Σαλαπάντας για δύο μονογραφίες του για το Σούλι (I860) καί τήν Πάργα (1861). 5. Δημ. Τζιόβα, ó'.rr., σ. 41 καί 87.

3 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 339 τής Καθολικής και της «Ανατολικής» δπως τήν ονομάζει, Εκκλησίας προκάλεσαν δριμύτατες επικρίσεις: άπο συγχρόνους του, άλλα και άπο νεότερους συγγραφείς χαρακτηρίστηκε «έξωλέστατος», 6 «έξωλέστατος και προδότης», 7 «'Ιούδας)), 8 ((διαβόητος και πασίγνωστος άνα πάσαν τήν Έώαν τε και Έσπερίαν», 9 «πεπαιδευμένος άλλα πανούργος», 10 «ψεύστης και αχαρακτήριστος [...] κίβδηλος Χιώτης έμπαίξας δύο ή τρία δόγματα». 11 Οι βιογραφικές ειδήσεις για τον Πιτζιπίο, πού δημοσιεύθηκαν το 1860 με άοορμ-}] τήν έκδοση τού βιβλίου του Le Romanismo άπο τον Pierre Paget στην Illustration, Journal Universel (τόμος 35 (1960), σ ), στηρίχθηκαν πιθανότατα, όπως ήδη έχει επισημανθεί, 12 σε πληροφορίες πού έδίοσε ό 'ίδιος κατά τή διαμονή του στο Παρίσι στον βιογράφο του. Ό Πιτζιπίος, μεγαλομανής και φιλόδοξος, απομονωμένος τότε άπο τήν ελληνική κοινωνία, «άποσυνάγωγος» κατά τον ζυσχογ^ο χαρακτηρισμό τού Δημ. Τζιόβα, 13 θέλησε, για να δικαιολογήσει προφανώς τον τίτλο τού Prince, πού είχε προτάξει στο ονομά του, να αναγάγει τις οικογενειακές του ρίζες στην εποχή των Κομνηνών και συγκεκριμένα στην περίοδο τού Ίσαακίου Α' ( ). Κατά τον Paget επίσης, ενα μέλος της οικογενείας Πιτζιπίου, 6 Κωνσταντίνος Πιτζιπίος, έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις τών Γενουατών εναντίον τών 'Οθωμανών στο Αιγαίο το Ό χαρακτηρισμός σέ ανέκδοτη επιστολή τοΰ Νικολάου Εύθυβούλη (16 'Ιουνίου 1849) για τήν οποία βλ. παρακάτω, σ 'Εφημερίδα Αιών 10 'Ιουλίου 1854, σ. 3, στήλη β'. Για το άρθρο τοΰ Αιώνος βλ. Δημ. Τζιόβα, δ.π., σ. 9, σημ. 2 και σ Έφημ. 'Αθηνά 11 Μαΐου Φιλόθεου Βρυεννίου, "Εκθεσις της -καταστάσεως της Μ. του Γένους Σχο?.ής, Κωνσταντινούπολη 1870, σ 'Λναστ. Διομήδους-Κυριακοΰ, 'Ινκκ/.ησιαστικη "Ιστορία άπο της ιδρύσεως της "Εκκλησίας μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, 'Αθήνα 1881, τ. Β', σ ΜανουήΓΑ. Ι. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου , 'Αθήνα 1932, σ. 54 και ΊΙλ. Πετροπούλου, «'Ιάκωβος Γ. ΙΙιτζιπίος, Ό συγγραφέας της '"Ορφανής της Χίου"», εφ. ΈΡ.ευΟεροτυπία 7 Μαίου 1994, σ. 34 και Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, ά.π., σ Δημ. Τζιόβα, (("Ενας άποσυνάγωγος του περασμένου αιώνα», εφ. Το Βήμα 30 'Απριλίου 1995, σ. ΒΙΟ. 14. Βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, δ.π., σ. 20. Ή πληροφορία του Paget είναι ανακριβής. Στις «σταυροφορικές» επιχειρήσεις πού, με τή βοήθεια τών Βενετών, εΐχε οργανώσει ό πάπας Κάλλιστος Γ' στο Αιγαίο εναντίον τών Τούρκων ( )

4 340 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 21 (1997) Είναι βέβαιο, εν τούτοις, ότι κλάδος της οικογενείας του Πιτζιπίου βρισκόταν στο τέλος του δέκατου έκτου αιώνα στη Βλαχία: το 1583 ό ά γνωστος άπα άλλη πηγή Σεκοϋνδος Λούκαρις, επίτροπος στη Βιέννη του βοεβόδα της Βλαχίας Ράντου Μίχνεα, απευθύνει στον «μισέρ Μιχαήλ Πιστζιόν [: Πιτζιπιον] άπο την Χίον» εμπιστευτική επιστολή οικογενειακού περιεχομένου με τήν εντολή να τήν ανακοινώσει στή θεία του Μίχνεα. 15 Άπο τους πλησιέστερους χρονικά συγγενείς του 'Ιακώβου Πιτζιπίου ό Ζωρζής Πιτζιπίος, στα μέσα του δέκατου ογδόου αιώνα (1755), 16 αναφέρεται ώς ενισχυτής δανειστής του Πατριαρχικού Ταμείου και λίγες δεκαετίες αργότερα μαρτυροΰνται άλλα μέλη της οικογένειας του: σε κώδικα του δέκατου έβδομου αιώνα πού περιλαμβάνει επιστολές του Συνεσίου και μια «Ψυχαγωγία» βρίσκομε τήν υπογραφή του Λουκά Πιτζιπίου με χρονολογία 10 Αυγούστου 1783 και τή σφραγίδα με το οικογενειακό του έμβλημα. 17 Τήν Ι'δια εποχή ό Κοραής σε επιστολές του προς τον Δημήτριο Λώτο, τον Πρωτοψάλτη της Σμύρνης, αναφέρει τον «μισέρ Μανόλην Πιτζιπιον» (1782 και 1783) 18 και τον Μικέ Πιτζιπιον (1785), για τον όποιο γράφει: «"Ηδιστα προσαγόρευσον εκ μέρους μου τον μισέ Μηκέν Πιτζιπιον άμποτε να ειχον εις τήν έξουσίαν μου μίαν Κατήχησιν δια να τήν προσφέρω εις τήν εύγενείαν του». 19 Τέλος ό Γεώργιος Πιτζιπιός, ό πατέρας του συγγραφέα της «'Ορφανής της Χίου», αναφέρεται ώς διδάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη στή Σχολή του Γαλατά τή δεύτερη δεκαετία του δέκατου ένατου αιώνα. 20 οι Γενουάτες πού κατείχαν τή Χίο και τή Λέσβο αρνήθηκαν να λάβουν μέρος. Βλ. Άποστ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοϋ Νέου '' Ε/.ληνισμοϋ, Α' 'Αρχές και διαμόρφωση του, Θεσσαλονίκη , σ Documenti Grecesti privitoare la Istoria Romanîlor publicate dupa originale copiile Academiei Romàne si tiparituri de N. Iorga, στή Συλλογή H u r- muzaki, Documente..., τ. XIV, Ι, Βουκουρέστι 1915, σ Μ. Ι. Γεδεών, «Ό αρχαιότερος Κώδηξ του 'Εθνικού Ταμείου», περ. Εκκλησιαστική 'Αλήθεια τ. 14, έτος Ι (1890), σ Νίκου Α. Βέη, Κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων κωδίκων της εν Πελοπόννησο) μονής τον Μεγάλου Σπηλαίου, τ. Α', 'Αθήνα 1915, σ 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. Α', 'Εκδοτική 'Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Άλκης 'Αγγέλου, Αικατερίνη Κουμαριανοΰ, 'Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος, 'Αθήνα 1964, σ. 20 και "Ο.π., σ Ματθαίου Κ. Παρανίκα, Σχεδίασμα περί της εν τω Έλληνικω εθνει καταστάσεοις των Γραμμάτων... (Κωνσταντινούπολη 1867), σ. 33.

5 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 341 Με το πρώτο δημοσίευμα του 'Ιακώβου Πιτζιπίου στο Λόγιο Έρμη το Μάιο του 1820, 21 ομιλία «εις την δημόσιον έξέτασιν τών μαθητών της Σχολής της Χίου» στις 7 Ιανουαρίου 1820, 6 δεκαοχτάχρονος απόφοιτος της αποδεικνύεται οχι μόνο καλός χειριστής της γλώσσας, άλλα και γνώστης σε ικανοποιητικό βαθμό της κλασικής γραμματείας. Στο άτιτλο αυτό κείμενο του «προβάλλων ότι ή πολυμάθεια βλάπτει τους κακώς άνατεθραμμένους» διακρίνει την πολυμάθεια, πού είναι «έργον μνήμης», άπο την παιδεία, τήν οποία «οί παλαιοί και νέοι σοφοί ζννοονν μάθησιν και άσκησιν εν ταύτώ τών καλών [...] Πεπαιδευμένος λέγεται και είναι ό έχων μάθησιν και ήθη χρηστά)). Τήν επιχειρηματολογία του στηρίζει σε αποσπάσματα του Πλουτάρχου, του Ξενοφώντος, του Πλάτωνος, του Κικέροονος, άλλα και του 'Ιωάννου Χρυσοστόμου και τής Παλαιάς Διαθήκης. Ό επίλογος τής ομιλίας αυτής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια ρητορική αποστροφή προς τους συμμαθητές του γράφει: ((Οί αλλοεθνείς, άλλοι μεν καταφρονητικώς μάς έκατηγόρουν ως εκτρώματα τής ευγενέστατης Ελλάδος, άλλοι δε φιλανθρωπότεροι μάς έλυποΰντο δια τήν άπαιδευσίαν μας, καί μά τήν άλήθειαν είχαν δίκαιον καί πρέπει να το όμολογήσωμεν άναγινώσκοντες τα συγγράμματα τών ενδόξων προγόνων μας και βλέποντες πόσον άπεμακρύνθημεν άπο τήν εύγένειαν εκείνων. Μ' δλα ταύτα εκείνων απόγονοι είμεθα, τήν γλώσσαν εκείνων λαλούμεν καί ημείς καί οί χωρικοί μας καί οί ποιμένες μας. Είμεθα τέκνα τής Ελλάδος δυστυχή, άλλ' οχι εκτρώματα, πλέον ευτυχείς δμως υπέρ τους προγόνους εκείνους κατ' άλλο, μέγιστον πάντων κατά τήν εις Θεόν, λέγω, άληθινήν λατρείαν. Ε'ίμεθα "Ελληνες τήν φύσιν καί Χριστιανοί τήν πίστιν». 22 Οί απόψεις αυτές τού Πιτζιπίου μάς παραπέμπουν σε ανάλογες τού Κοραή, 23 τού οποίου το έ'ργο προφανώς εΐχε υπ' οψη του άπο τή μαθητεία του στή Σχολή τής Χίου, καί έπαλαμβάνονται με πικρία αυτή τή φορά σαράντα χρόνια αργότερα στο (('Υπόμνημα περί τής ένεστώσης καταστάσεως καί τού μέλλοντος τής Ελληνικής φυλής» (Παρίσι 1859), 24 ενα άξιο- 21. Λόγιο; Έρμης 1820, σ Στις σ δημοσιεύεται, ή ομιλία τοϋ διευθυντή της Σχολής Νεοφύτου Βάμβα και στις σ του 'Αμβροσίου Άργέντη με θέμα «Ει συμφέρει τοις Χίοις ναυπηγεΐσθαι». 22. "0.71., σ 'Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στον; 'Αρχαίους "Ελληνες Συγγραφείς καί ή Αυτοβιογραφία του, τ. Α', πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα (Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης) 1984, σ , , Για το έργο αυτό τοϋ Πιτζιπίου βλ. παρακάτω, σ. 350.

6 342 Ο EP ANI ΣΤ Η Σ, 21 (1997) τζρόσζχτο δοκίμιο, πού κι auro, όπως ή (('Ορφανή της Χίου», είχε αγνοηθεί ώς τις μέρες μας: ((Κατηντήσαμεν γελοίοι εις τον κόσμον φαντάζαμενοι να τραφώμεν, ώς αϊ κάμηλοι, δια του άναμασήματος των έργων των ενδόξων προγόνων μας ψιττακίζοντες ακαταπαύστως τί έπραξαν οι Λεωνίδαι και οι Θερμιστοκλεΐς, οι Περικλεις και οι Αημοσθένεις, οι Αρμόδιοι και οι Άριστογείτονες)). 25 Και άλλου: ((Αιατί νομίζομεν ότι έκπληρουμεν πάντα τα χρέη φιλοπάτριδος πολίτου και λογικού άνθρωπου, πάντα τα καθήκοντα τοΰ "Ελληνος. κατακωφαίνοντες τον κόσμον με τάς κομπορρημοσύνας μας επί των μεγάλων έργων των λαμπρών μας προγόνων και των ενοοςοον πάτερων μας;» ζυ Μετά την αποφοίτηση του άπο τή Σχολή της Χίου, συνέχισε τις σπουδές του στή Νομική Σχολή του Παρισιού 27 και άπο το 1824 ώς το 1830 δίδαξε στο Λύκειο Richelieu της 'Οδησσού Φιλολογία και Ρητορική, ενώ συγχρόνως είχε διορισθεί «ένεργον μέλος)) τού 'Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. 28 Μετά την 'Επανάσταση τοΰ 1821 επανήλθε άγνωστο πότε ακριβώς στην Ελλάδα και άπο το 1838 ώς το 1841 δίδαξε τή γαλλική γλώσσα στο νεοσύστατο Γυμνάσιο της Ερμούπολης. 29 Στα επόμενα χρόνια κινήθηκε ανάμεσα στην 'Αθήνα καί στην Κωνσταντινούπολη και το 1844 έξέδο:>σε το βραχύβιο περιοδικό Ό Φανός της Μεσογείου 30 (έκδό- 25. 'Υπόμνημα, σ Υπόμνημα, σ Ή πληροφορία τοΰ Paget ότι είχε μυηθεί στ/] Φιλική 'Εταιρεία, διέκοψε τις σπουδές του με την κήρυξη της Επανάστασης τοΰ 1821 καί ώς 'Ιερολοχίτης πολέμησε στή Μολδαβία δεν επιβεβαιώνεται άπο τις πηγές. Στον αναλυτικό εξ άλλου κατάλογο των 1002 αγωνιστών, πού κατέφυγαν στή Ροοσία μετά τήν αποτυχία τοΰ κινήματος τοΰ 'Τψηλάντη, τον όποιο δημοσίευσε ό Nicolai Todorof, Ή βαλκανική Οιάσταση της Επανάστασης τον Ή περίπτωση των Βουλγάρων. "Ενας κατάλογος άγοη'ΐστών στή Μολδοβλαχία ('Αρχεία Όόησσον), 'Ιστορική Εισαγωγή Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 'Επιμέλεια Γιάννης Καράς, 'Αθήνα 1982, σ , δεν περιλαμβάνεται τό όνομα τοΰ ΙΙιτζιπίου, ενώ παρέχονται λεπτομερώς στοιχεία για 502 "Ελληνες. 28. 'Εφημερίδα Aiòjv 10 'Ιουλίου 1854, σ. 3. Βλ. καί σημείωση 8 στή σ Βίκυς Πάτσιου, «'Εξωτερικά σημεία φραγκισμοΰ καί σπουδή της γαλλικής γλώσσας στην αναπτυσσόμενη Ερμούπολη», περ. Συριανά Γράμματα, τεΰχ. 9 (1990) 28. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, ο.π., σ Σε άρθρο τοΰ Πιτζιπίου πού δημοσιεύεται στο περιοδικό 'Αποθήκη με τίτλο: «Αϊ κυβερνήσεις καί οί λαοί ή ή πολιτική μεταβολή της Ελλάδος», πού αναφέρεται στην 3η Σεπτεμβρίου 1843, διαβάζομε: «'Αλλ' ήδη έσήμανεν ή ώρα. Το σημεΐον της πολιτικής τελειοποιήσεως τών άνθρο^πίνων κοινωνιών εδόθη, αϊ άλυσοι πίπτουσιν αύτόρρηκτοι άπο τάς χείρας τών λαών ή πολιτική πλάνη υποχωρεί εις τάς άϊδίους

7 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 343 θηκαν μόνο τρία τεύχη) και την επίσης βραχύβια εφημερίδα Ό Σ(οτήρ τον Το 1847 ξαναγύρισε στη Σύρο και, τον 'Ιούλιο του χρόνου αυτού κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού 'Αποθήκη τών Τερπνών και Ωφελίμων Γνώσεων στον κατάλογο των συνεργατών του περιλαμβάνονται τα ονόματα γνωστών άπο το Λόγιο Έρμη λογίων (Γ. Αίνιανος, Κ. Άσωπίου. Νεοφ. Βάμβα, Γ. Γενναδίου), άλλα και άλλων (Σοφ. Οικονόμου, Ί. Βενθύλου, Καλλ. Καστόρχη, Ί. Ρίζου Ραγκαβή, Άνδρ. Μάμουκα). 31 Άπο τίς μελέτες πού δημοσιεύθηκαν στην 'Αποθήκη σημειώνω μία μέ τον τίτλο «C II άναγέννησις των Γραμματίων εν τη Ανατολή)), 32 αποκαλυπτική των απόψεων τού Πιτζιπίου για τίς σχολές-έστίες του νεοελληνικού Διαφωτισμού: στο "Αγιο "Ορος «πλήθος μαθητών συνέρρεε δια ν' άκροασθώσι τα μαθήματα τού μεγαλοφυούς και πολυμαοούς Ευγενίου [Βουλγάρεως]»' «ή Σχολή τών Κυδωνιών εθεωρείτο καί πράγματι ήτο μέχρι τού το μόνον εν τη 'Ανατολή σχολεΐον, οπού ή φιλολογία, ή φιλοσοφία καί αϊ έπιστήμαι έδιδάσκοντο κατά την νεωτέραν Εύρωπαϊκήν μέθοδον». 'Αντίθετα στην Πατριαρχική 'Ακαδημία «αϊ νεώτεραι γνώσεις ήσαν άποκεκλεισμ,έναι» και 6 καθηγητής της Σέργιος Μακραιος 34 μέ το βιβλίο του το «έπιγραφόμενον Τρόπαιον κατά Κοπερνίκου προσεπάοει να λάμψεις της αληθείας καί του πολιτισμού, καί όλης εν γένει της ανθρωπινής ουλής τα στήθη, ώς εξ ενός ηλεκτρικού σπινθήρος, πάλλουσιν ήδη προσεγγίζοντα το τέρμα τών άςιοδακρύτων σπαραγμών, τών κοινωνικών συμφορών του κόσμου». 31. Βασ. Βλ. Σφυρόερα, «Οι πρώτες εφημερίδες της Ερμούπολης. Φιλολογικές καί πολιτικές ανιχνεύσεις», στον τόμο Νεοε?.ληνική Παιδεία καί Κοινωνία, Πρακτικά \ιεθνονς Συνεδρίου άφιεοι.ομένον στη μνήμη τον Κ. θ. Δημαρά, "Ομιλος Μελέτης 'Ελληνικού Διαφωτισμού, 'Αθήνα 1995, σ 'Αποθήκη, άρ. 14 (Αύγουστος 1848), σ , άρ. 15 (Σεπτέμβριος 1848), σ , άρ. 16 ('Οκτώβριος 1848), σ Ό ΙΙιτζιπίος στον κατάλογο τών δημοσιευμένων ώς το 1862 Ιργων του, πού αναγράφονται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του «Άπάντησις εις το τελευταΐον ΙΙαπικον θέσπισμα» (για το όποιο βλ. παρακάτω σ. 348) αναφέρει τή μελέτη του αυτή μέ τίτλο (('Ιστορία της αναγεννήσεως τών Γραμμάτο^ν εν τή 'Ανατολή, δημ,οσιευθέν εν ετει 1845 [sic]». 33. Tò 1810 αποχώρησε άπο τή διεύθυνση της Σχολής τών Κυδωνιών δ Βενιαμίν Λεσβίος. Για τή διδασκαλία του καί τους λόγους τής αποχώρησης του βλ. Ρωξάνης Δ. 'Αργυροπούλου, Ό Βενιαμίν Λεσβίος καί ή ευρωπαϊκή σκέψη τον ISOÌI αιώνα (πολυγραφημένη διδακτορική διατριβή), 'Αθήνα 1983, σ Για τή σχολαρχία του Σεργίου ΛΙακραίου στην ΙΙατριαρχική 'Ακαδημία ( ) βλ. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, 'II Πατριαρχική Μεγάλη τον Γένους Σχολή, τ. Β', 'Αθήνα 1971, σ , δπου (σ. 58) καί ή τεκμηριωμένη άποψη του δτι «ό Μακραΐος έθαψε τήν Σχολήν μέ τήν συντηρητικότητά του καί τήν ανικανότητα προσαρμογής εις τα αιτήματα τών νέων καιρών».

8 344 Ο Ε Ρ Α Ν ΐ Σ Τ Η Σ, 21 (1997) αναίρεση τα επιστημονικά συστήματα αυτού και του Νεύτωνος δι' επιχειρημάτων άποδεικνυόντων παχυλοτάτην άγνοιαν τών στοιχείων της Μηχανικής, ενώ κατά την έποχήν ταύτην ή Φυσική του Θεοτόκη έδιδάσκετο εις πολλά σχολεία της Ελλάδος». 30 Ή έκδοση της "Αποθήκης συνεχίστηκε στην Ερμούπολη ως το Δεκέμβριο του 1848 καί το τελευταίο τεύχος της τυπώθηκε τον 'Ιανουάριο του 1849 στην Κωνσταντινούπολη, δπου είχε εγκατασταθεί δ Πιτζιπίος. Ή διακοπή της έκδοσης του περιοδικού δεν είναι 'ίσως άσχετη με τήν εκλογή του το Μάρτιο τού 1849 ώς διευθυντή τής Πατριαρχικής 'Ακαδημίας, σε μια κρίσιμη στην ιστορία της περίοδο, Οπως προκύπτει άπο τή συχνή εναλλαγή διευθυντών της μετά τήν παραίτηση τού ικανού Κυπρίου σχολάρχη της πρώην Μεσημβρίας Σαμουήλ. 36 "Οπως συνάγεται άπο δύο ανέκδοτες επιστολές 37 τού καθηγητή τής Σχολής Νικολάου Εύθυβούλη 38 προς τον Κωνσταντίνο Οικονόμο τον εξ Οικονόμων, πού άπο το 1834 είχε έλθει στο Ναύπλιο, 39 ό διορισμός τού Πιτζιπίου είχε προταθεί άπο τον Κωνσταντίνο Καραθεοδοορή, μέλος τής 'Εφορείας τής Σχολής, καί άπο το θειο του Στέφανο ΚαραΟεοδο^ρή και οι δύο ήταν προσωπικοί γιατροί τού σουλτάνου Άβδούλ Μετζίτ και ή πρόταση, παρά τις επιφυλάξεις μελών τής Εφορείας, έγινε Ο, Ο^Ζ-ΛΧΊ] «επί τή έλπίδι άνυψώσεως τής Σχολής καί κρείσσονος διαρρυθμίσεοος τών κατ αυτήν».* υ Στη σχολαρχια παρέμεινε μονό τρεις μήνες, ως τον Ιούνιο τού 1849, δταν εκδηλώθηκαν ταραχές, για τις όποιες λεπτομέρειες μας παρέχει ό Εύθυβούλης. Στην πρώτη επιστολή (2 Ιουνίου 1849) γράφει: «Ή σχολή τού Κουρούτζεσμε διελύθη. Ό Πιτζιπιος το κατώρθωσεν. Αιτία είναι ό Κωνστ. Καραθεοδωρής παραλαβών και τον χρηστον θείον αυτού δια να καθιδρύ- 35. 'Αποθήκη, άρ. 14, Αύγουστος 1848, σ fi. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, ο.π., σ. 132, Ej/αριστώ θερμά τον Κώστα Λάππα, ό όποιος έθεσε στη διάθεση μου τις επιστολές αυτές πού σώζονται στο 'Αρχείο Οικονόμων, φάκελος λ Γ, άρ. 711 καί 713 (στο Κέντρο Έρεύνης του ΛΙεσαιωνικοΰ καί Χέου Ελληνισμού της 'Ακαδημίας Α θηνών). 38. Ό ΕύΟυβούλης δίδασκε φιλοσοφία στην ΙΙατριαρχική 'Ακαδημία (Γριτσοπούλου, δ.π., σ. 130, 170, 178 κ.ά.). 39. Βλ. τήν Εισαγωγή του Κώστα Αάππα στο βιβλίο Κωνσταντίνος Οικονόμος ό ί 7 ς Οικονόμων, 'Α?ι?.ηλογραφία, τόμος πρώτος 'Επιμέλεια Κώστας Αάππας - Ρόδη Σταμούλη, 'Αθήνα 1989, σ. μγ'. 40. Βλ. Μ. Δ. Χαμουδοπούλου, «Ή Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή», 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια έτος Α' (1881) 324.

9 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΙΙΙΤΖΙΠΙΟΣ 345 σωσι τοιούτον Διευθυντήν καί να τον διακρατήσωσιν. "Οταν έ'λθης εδώ θέλεις τα μάθει ακριβώς. "Ηδη δεν δύναμαι να τα περιγράψω λεπτομερώς, διότι είμαι θλιμμένος δια το πράγμα». Στη συνέχεια αναφέρεται συνοπτικά στα γεγονότα και προσθέτει Οτι «οί Καραθεοδωρίδαι, αίσχυνόμενοι εφ' οΐς έπραξαν, Οέλουσι να δείξωσιν οτι ο Πιτζιπιος είναι φρόνιμος και έτερα εκινησαν έκαμαν τον Πατροκλον 11 να παραίτηση" ηοη ζητουσι και την έμήν παραίτησιν [...] Έδιώχθη και ò Σα-μου^λ εκ της Σχολής, κλαίοον αυτός!» 42 Λεπτομερέστερα περιγράφονται τα Πίτζιπιακά στη δεύτερη επιστολή του, τής 16ης 'Ιουνίου 1849: «Ό έξωλέστατος Πιτζιπιός, άφοΰ προσέβαλεν άνοήτως διδασκάλους καΐ μαθητάς [...] καθύβριζε τους μαθητάς με τάς πλέον καπηλικάς άδολεσχίας άναμασώμενος οτι είναι ό απόλυτος μονάρχης τής Σχολής και οτι δεν φοβείται κανένα και οτι όλους τους ρίπτει άπο τους χοίγους και οτι. ώς μία άμαξα, συντρίβει τα παρατυχόντα πετράδια κτλ. κτλ. Αίφνης οι μαθηταί, άφηνιάσαντες και άγανακτήσεως έμπλησθέντες, έξέσχισαν τους νόμους και τα πρωτοκολλά του» και μετά την αποβολή εξι μαθητών οι υπόλοιποι απείλησαν οτι θα εγκαταλείψουν τη Σχολή. Τότε συνεχίζει 6 Εύθυβούλης «ό προστάτης αυτού κύριος Κχονστ. Καραθεοδωρίδης μετά και του θείου αύτοϋ ηθέλησαν να μεταχειρισθώσι βίαν και να διασπάσωσι τήν φάλαγγα των μαθητών. Τους έκτύπησαν μέ καβάσηδες [: ένοπλους κλητήρες], με ρόπαλα καί ήν αίσχρον πράγμα καί φρίκης άξιον [...] να βλέπη τις τους μαθητάς, μικρούς καί μεγάλους Φερομένους υπό Τούρκων υπηρετών». Παρά τήν προσπάθεια τής Συνόδου να αποκαταστήσει τήν τάξη, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν και έκτος τής Σχολής, δπου είχαν συγκεντρωθεί οί μαθητές («εφυγον όλοι άπο τους τοίχους))). Τελικά ό Πιτζιπίος, «ό άνθρωπος, τον όποιον έξήμεσαν κατά τής Σχολής αϊ Έριννύες του Ά- δου», απομακρύνθηκε υστέρα άπο «διαμήνυσιν» τής Πύλης προς τον Πατριάρχη, το περιεχόμενο τής οποίας συνοψίζει ό Εύθυβούλης. Παραθέτου απόσπασμα: «Πρέπει οί διδάσκαλοι και ό διευθυντής να είναι άμέμπτου διαγωγής, ό δε Πιτζιπιος λέγεται καί ομολογείται παρά πάντων έξωλέστατος. Άραγε επίτηδες τον έξελέξατε δια να είσάξη έπαναστατικον 41. Ό Ί. Φ. Πάτροκλος, καθηγητής τής 'Ιστορίας, υπέβαλε την παραίτηση του στις 15 Μαΐου 1849, στην οποία έγραφε: «ώς εκ τής δυσμένειας του νεοκαταστάτου διευθυντού τής Σχολής [του ΙΙιτζιπίου] γίνονται προσβολαί κατά τής διδασκαλικής μου ύπολήψεως καί δια δολίων εισηγήσεων προς τους μαθητάς καί διαβολών κινδυνεύει ή φιλοτιμία μου» (Γριτσοπούλου, ο.η., σ ). 42. Βλ. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, ο.π., σ. 131.

10 346 Ο Ε Ρ Α Ν Τ Σ Τ Η Σ, 21 (1997) πνεύμα ε'ις τήν νεολαίαν και δια τούτο, και ξένης Αυλής όντα, τον εςελέξατε;». Σε δεύτερο γράμμα ή Πύλη έπέπληττε το Πατριαρχείο για την έκρυθμη κατάσταση πού είχε δημιουργηθεί, ζητούσε «την έξωσιν τού Πιτζιπιοΰ χωρίς άλγος» και απειλούσε δτι αν δεν απομακρυνθεί «θα στείλη τέσσαρες καβάσηδες να τον διώξοοσι». 43 Μετά τήν αποπομπή τού Πιτζιπίου το 1849 ά~ο την Πατριαρχική Ακαδημία, ή όποια δπως προκύπτει από το κείμενο πού παραθέσαμε πραγματοποιήθηκε ύστερα άπο διαταγή της Πύλης, 6 «εξωλέστατος» διευθυντής της Σχολής διορίσθηκε τον 'ίδιο χρόνο άπο το σουλτάνο Secrétaire de sa commition imperiale pour l'application du Tanzimat dans les provinces de la Roumelic» 44 και στις 17 Νοεμβρίου 1850 τού απονεμήθηκε ο τίτλος τού μπέη ί 45 Το 1852 ό Πιτζιπίος υπηρετούσε στο Βατικανό «υπό τάς άμεσους ο δηγίας)) τού πάπα Π ίου Θ' 46 και τον 'ίδιο γρόνο εκδόθηκε στή Μάλτα το βιβλίο του Ό 'Ανατολικός Χριστιανός ή Έπιστολαι περί της ενεστώαης Κυβερνήσεως της εν Κωνσταντινουπόλει 'Ανατολικής Εκκλησίας, της διαγωγής τον Κλήρου αυτής και τής κοινωνικής καταστάσεως των υπό τον Πατριαρχικον τοϋτον θρόνον διατελούντος /.αών.*' λίβελλος κατά τού Πατριάρχη 'Ανθίμου Λ' και των ((λεγομένων συνοδικών γερόντων», πού για τις παρεκτροπές τους άπο τις 'Αποστολικές διατάξεις, απο τους Κανόνες των 'Ιερών Συνόδοον και τών αγίων Πατέρων «Οεοορούνται αύτοκαθαιρούμενοι και χωρισμένοι άπο τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας». 48 Παρά τή δριμύτατη, εν τούτοις, επίθεση του εναντίον τής «Διευθύνσεως τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας)), πού με τις πράξεις της «παγιδεύει τους σ.πλουσχερους τών χριστιανών και καταστρέφει τήν ήθικήν υ- παρξιν τού 'Ορθοδόξου 'Ανατολικού λαού)), 49 εξαίρει τήν αντοχή τού λαού αυτού, πού μετά τήν πτώση τής βυζαντινής αυτοκρατορίας προτίμησε «να 43. Για άλλες εκδοχές βλ. Δημ. Τζιόβα, δ.π., σ Τήν πληροφορία έχομε άπο τον ΐδιο στο βιβλίο του LOrient. Les réformes de l'empire byzantin (Παρίσι 1858), σ. Ι και Εφημερίδα ΑΙών 10 'Ιουλίου Τήν πληροφορία παρέχει ό ϊδιος στην «Άπάντησιν εις το τελευταΐον Παπικον θέσπισμα» (1862), σ Βλ. Δημ. Τζιόβα, δ.π., σ. 22, δπου αναδημοσιεύεται χαρακτηριστικό απόσπασμα άπο το βιβλίο. 48. Ό Ανατολικός Χριστιανός, σ. 23 καί "Ο.ττ., σ. 39.

11 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 347 στερηθη της ελευθερίας και να ύποκύψη εις βάρβαρον ζυγον δουλείας ~<xpy. να διατήρηση την έθνικήν αύτοΰ άνεξαρτησίαν παραδεχόμενος το Δυτικον δόγμα», άλλα και «απέκρουσε πάσας τάς προσηλυτικάς προτάσεις των Αουθηροκαλβίνων» και δεν παρασύρθηκε σε ξένα δόγματα. 59 Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Περί των 'Λπαλλακτηρίων της Κολάσεως, των δημοσίως πωλουμένων υπό της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χρίστου 'Εκκλησίας, προς άφεσιν όλων ανεξαιρέτως των αμαρτιών καΐ των εγκλημάτων των τεονεώτων» 51 κατηγορείται το Πατριαρχείο για τα «εκδιδόμενα Άπαλλακτήρια» τα συγχωροχάρτια 52 απο το περιεχόμενο τών οποίων αποδεικνύεται, κατά τον Πιτζιπίο, ότι ό Πατριάρχης και οι Συνοδικοί ((είναι εν συνειδήτει και αδίστακτους πεπεισμένοι ότι αληθώς υπάρχει το παρά τών Δυτικών δοξαζόμενον Καθαρτήριον, οπού μετά θάνατον αϊ ψυχαί μένουσι φυλακισμέναι» και άπο δπου μπορούν να απαλλαγούν «δι' έλεημοσυνών και εκκλησιαστικών δεήσεοον». 53 "Ας σημειωθεί επίσης δτι ό Πιτζιπίος γράφοντας για την 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία χρησιμοποιεί συχνότατα τις φράσεις «ή Εκκλησία μας», ((ή αγία ημών Εκκλησία», «ή Διεύθυνσις της 'Εκκλησίας μας». Παρέμενε εν τούτοις στην υπηρεσία τού Βατικανού και το 1853 με την παρότρυνση και την έμπνευση τού Πάπα ίδρυσε τη «Χριστιανική 'Ανατολική Εταιρεία)), 54 πού σκοτ:ο είχε «τήν Ορησκευτικήν, πολιτικήν και κοινωνικήν άνόρθωσιν τών Εκκλησιών». Τήν Εταιρεία αυτή θα προστάτευε ό πάπας και ό Πιτζιπίος οριζόταν «Καθιδρυτής και Γενικός Διευθυντής» της. "Ή στενή συνεργασία του με τήν ηγεσία τού Βατικανού συνεχίστηκε επί δέκα χρόνια ως το 1862: το 1855 στο τυπογραφείο της Propaganda Fide τυπώθηκε το βιβλίο του L'Eglise Orientale. Exposé historique de sa séparation et de sa réunion avec celle de Rome?* στο όποιο υποστηρίζεται δτι το σχίσμα «προήλθεν άπο συμφέροντα δλως διό- 50. "Ο.π., σ "Ο.π., σ Για ενίσχυση τών θέσεων του ό Πιτζιπίος παραθέτει (σ ) κείμενο Άπαλλακτηρίου» πού είχε χορηγήσει ό Οικουμενικός Πατριάρχης "Ανθιμος Δ'. Για τα «συγχωροχάρτια» τών 'Ορθοδόξων Πατριαρχείων βλ. τήν πολύ καλή μελέτη τοΰ Φιλίππου Ήλιου, «Συγχωροχάρτια», περ. Τα Ιστορικά, τ. Α', τεύχος 1 (Σεπτέμβριος 1983) 35-84, οπού και λεπτομερής αναγραφή τών «Συγχωροχαρτιών» πού εκδόθηκαν άπο το 1653 μέχρι το Ό Άνατο/.ικος Χριστιανός, σ Βλ. Δημ. Τζιόβα, ο.π., σ. 23 και Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, ο.π., σ Τον πλήρη τίτλο τοΰ βιβλίου βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, ο.π., σ. 33. Βλ. και Δημ. Τζιόβα, ο.π., σ

12 MS Ο E Ρ A Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) λου, άπο συμφέροντα απλώς καί μόνον κοσμικά» και άπο τη φιλοδοξία του Φορτίου και του Κηρουλαρίου καΐ δτι ή διαιώνιση του οφείλεται έκτος τών άλλων στην αμάθεια, στην ανικανότητα και στην προκλητική για τους ορθοδόξους τακτική τών μισιοναρίων της Καθολικής Εκκλησίας. Τή ρήξη του Πιτζιπίου με το Βατικανό προκάλεσε το «θέσπισμα» του πάπα Π ίου Θ' της 6ης 'Ιανουαρίου 1862, με το όποιο ιδρύθηκε «Διαρκής επιτροπή μέλλουσα να φροντίση περί τών μέσοον της μετά της Ρώμης ένώσεο^ς νής 'Ανατολικής Εκκλησίας», μέλη τής οποίας θα προέρχονταν αποκλειστικώς άπο τήν «Propaganda Fide». Μόλις έ'φθασε ή είδηση στο Βουκουρέστι, δπου βρισκόταν ό Πιτζιπίος, απηύθυνε επιστολή προς τον Προκαθήμενο τής Καθολικής 'Εκκλησίας (15 'Ιανουαρίου 1862), ή οποία εκδόθηκε με τον τίτλο «Άπάντησις εις το τελευταΐον Παπικόν θέσπισμ,α περί τής Ενώσεως τών 'Ανατολικών 'Εκκλησιών μετά τής Ρωμαϊκής». 'Υπενθυμίζει τίς προσπάθειες πού είχε καταβάλει ώς Διευθυντής τής «Χριστιανικής 'Ανατολικής Εταιρείας» για τήν "Ενωση τών 'Εκκλησιών, 56 επαναλαμβάνει τους λόγους τής αποτυχίας τών προσπαθειών αυτών, δπως τους είχε καταγράψει στο βιβλίο του UEglise Orientale καΐ υποβάλλει τήν πρόταση για σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου με συμμετοχή τών Καθολικών, τών 'Ορθοδόξων (τών «Ανατολικών» δπως τους ονομάζει) και τών Διαμαρτυρομένων στο 'Ιάσιο ή στο Βουκουρέστι τής Ρουμανίας, πού οι κάτοικοι της «εχουσι το μέγα αυτών καύχημα το δτι κατάγονται άπο Αατινικήν φυλήν καί πανταχού του τόπου άπαντα τις μνημεία τών κατακτήσεων και τής δόξης τής αρχαίας Ρώμης». 57 Ό πάπας οχι μόνο αγνόησε τήν απάντηση τού Πιτζιπίου, άλλα και απηύθυνε στις 11/23 'Απριλίου εγκύκλιο «προς τους 'Ανατολικούς πολύ παραλογωτέραν δια πάντα νουν έχοντα άνθρωπον και ύβριστικωτέραν ώς προς τήν Άνατολικήν Έκκλησίαν εκείνης, δι' ης παρεπίκρανεν αυτήν εν έ'τει 1847 κατά τήν εις τον θρόνον άνάβασιν αυτού», δπως τήν χαρακτηρίζει ο Πιτζιπίος σε εγκύκλιο του προς τα μέλη τής Χριστιανικής 'Ανατολικής Εταιρείας στις 2/14 'Ιουνίου καί συγχρόνως άπέβαλε τον πάπα άπο τους κόλπους της κηρύττων αυτόν «άλλότριον καί ξένον προς πάντα τα μέλη αυτής» επειδή «άπεπλανήθη ε'ις τον δαίδαλον τής αύθαιρε- 56. «Άπάντησις», σ «Άττάντησις», σ Ή «Εγκύκλιος» εκδόθηκε σε φυλλάδιο 26 σελίδων στο Βουκουρέστι (1862) στη γαλλική και στην ελληνική γλώσσα. Βλ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, ο.π., σ. 35.

13 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 349 σιας και του ρωμαϊκού δεσποτισμού» καί «ενεργών ώς δήθεν επίσκοπος της Ρώμης άπεσκίρτησε και έξετραχηλίσθη εις παιδαριώδεις και άντιχριστιανικάς πράξεις». 59 Στην ϊδια εγκύκλιο ό Πιτζιπίος ανακοινώνει δτι θα προτείνει στη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή στη ΣϋνοΒο της Πετρουπόλεως ή των 'Αθηνών ή και στις τρεις να προχειρίσουν προσωρινώς «έπί ψιλώ ονόματι έπίσκοπον της Άγιας "Εδρας της πρεσβυτέρας Ρώμης» καί στη συνέχεια «ό Οικουμενικός Πατριάρχης ή αϊ ίεραί Σύνοδοι τών 'Αθηνών ή της Πετρουπόλεως» θα εκλέξουν μεταξύ τών 'Ορθοδόξων τον επίσκοπο της Ρώμης και «θέλουσι χειροτονήσει αυτόν κατά την τάξιν τής 'Ανατολικής Εκκλησίας». 60 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή εγκύκλιος αύτη του Πιτζιπίου και για τις αναφερόμενες σε δογματικά καί άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα απόψεις του: θεωρεί την προσθήκη του filioque στο σύμβολο τής Πίστεως αυθαίρετη, με επιχειρήματα πού στηρίζονται σε 'ιερά κείμενα καί σε κανόνες τών Συνόδων, 61 καί καταδικάζει την απαίτηση του πάπα να τον αναγνωρίζουν όλοι οι Χριστιανοί «άντιπρόσωπον του Χριστού έπί τής γής καί απόλυτον άρχηγον τής Εκκλησίας». 62 "Οπως είναι αυτονόητο, τα γεγονότα τής Πατριαρχικής 'Ακαδημίας κατά την τρίμηνη διεύθυνση της άπο τον Πιτζιπίο, ή προσέγγιση του καί ή υπηρεσία του στο Βατικανό, οι παλινδρομήσεις του μεταξύ 'Ορθόδοξης καί Καθολικής 'Εκκλησίας, οι μεταβαλλόμενες κατά περιόδους απόψεις του για τήν "Ενωση τών Εκκλησιών έσκιασαν την προσωπική του ζωή καί προκάλεσαν τους χαρακτηρισμούς πού αναφέρθηκαν στην αρχή τής ανακοίνωσης. Είναι ασφαλώς γεγονός δτι κάποια στιγμή άμφιταλαντεύθηκε μεταξύ 'Ορθοδοξίας καί Καθολικισμού, δεν προσχώρησε όμως σ' αυτόν, όπως αποδεικνύεται άπο τα κείμενα του, καί βέβαια δεν χειροτονήθηκε «μονσινιόρος», δπως ανέφεραν δημοσιεύματα εφημερίδων τής έποχής 63 Έκτος άπο τα δημοσιεύματα του Πιτζιπίου, για τα όποια έγινε λόγος προηγουμένως, υπάρχουν δυο ακόμη πού, δπως "Η "Ορφανή της Χίον, αγνοήθηκαν ώς τις ημέρες μας. 'Εκδόθηκαν στο τέλος τής δεκαετίας του 59. «Εγκύκλιος», σ «Εγκύκλιος», σ ((Εγκύκλιος», σ «Εγκύκλιος», σ 'Εφημερίδα 'Αθηνά 11 Μαΐου 1857 καί Αυγή 11 Μαΐου 1857.

14 350 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ II Σ, 21 (1997) 1850, σέ μια περίοδο πού ό συγγραφέας τους διαπίστωνε 'ίσως δτι τα γεγονότα στην Ελλάδα και στή Βαλκανική γενικότερα ό Κριμαϊκός πόλεμος και τα απελευθερωτικά κινήματα του 1854 στις αλύτρωτες ελληνικές περιοχές απαιτούσαν άλλες δραστηριότητες. Το πρώτο, με τον τίτλο (('Υπόμνημα περί της ένεστώσης καταστάσεως και τού μέλλοντος της Ελληνικής φυλής, ώ προσετέθη και [το ποίημα] ή Βουλή τού Θεού» (Παρίσι 1859) άναδημοσιεύθηκε, μαζί μέ τα δυο μυθιστορήματα του, άπο το Δημ. Τζιόβα πού το χαρακτηρίζει ((ένα αξιοπρόσεκτο δοκίμιο εθνικής αυτογνωσίας καί κοινωνικής ανάλυσης» και παρουσιάζει τον Πιτζιπίο ώς «συνειδητό πατριώτη μέ κριτικό νου καί αποκαλυπτικές απόψεις». 64 Το ΐδιο κείμενο, κατά τήν εύστοχη επισήμανση τού 'Αποστόλου Σαχίνη, είναι «ένα ωραία σι>γ/.ροτύ]μενο καί γραμμένο πολιτικό ή κοινωνιολογικό δοκίμιο μέ άψογη συλλογιστική καί με ανάπτυξη λογικών καί κοινωνικών απόψεων ή επιχειρημάτων». 65 Στο δεύτερο, «Ή 'Ανατολή ή αϊ αναμορφώσεις τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας» ('Αθήνα 1860). ό Πιτζιπίος αποκαλύπτεται βαθύς γνώστης των ευρωπαϊκών πολιτικών πραγμάτων οπούς διαμορφώθηκαν μετά τήν "Αλούση τής Κωνσταντινούπολης άπο τους 'Οθωμανούς και κυρίως μετά το Συνέδριο τής Βιέννης (1815). 'Ιδιαίτερα επιμένει στα γεγονότα τού πρώτου μισού τού 19ου αιώνα, στή συνθήκη τού Παρισιού τού 1856 και στη σημασία τού Χάττι Χουμαγιούν για τον αλύτρωτο καί τον ελεύθερο Ελληνισμό. Είναι χαρακτηριστικό δτι στην ανάλυση τού περιεχομένου του, τών θετικών καί των αρνητικών σημείοον του, αφιερώνει 64 σελίδες (σ ) άπο τις 160 συνολικά τού βιβλίου. Δεν εΐναι δυνατό στή σύντομη αυτή επισκόπηση να αναπτυχθούν και να κριθούν οι απόψεις τού Πιτζιπίου, πού χαρακτηρίζονται, δπο^ς άλλωστε και οι απόψεις του για τήν "Ενωση τών 'Εκκλησιών, άπο ούτοπισμο: για να λυθεί το 'Ανατολικό ζήτημα πρέπει «να χριστιανοποιηθή ή Ανατολή». Αυτό θα συμβεί αν ό σουλτάνος Άβδούλ Μετζίτ «μεταβάλη το δνομά του μέ το τού Κωνσταντίνου ή οτιδήποτε άλλο χριστιανικον δνομα» (σ. 156) και ερωτά: «~Ητο εύκολώτερον ε'ις τον Μέγαν Κωνσταντΐνον, τον εν^ο^ον Οεμελιωτήν αυτής τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας καί τον εύκλεέστατον πάντων τών προκατόχων τού Άπτούλ Μετζίτ, να κηρυχθή Χριστιανός;» (σ. 157). Τήν Όθο^μανική Αυτοκρατορία θεωρεί καί όνομά- 64. Δημ. Τζιόβα, δ.π., σ. 33. ΰ5. Ά-οστ. Σαχίνη, «"Ενας λόγιος του 19ου αιώνα», περ. Νέα Εστία, , τεΰχος 1671 (15 Φεβρουαρίου 1997) 223.

15 Βασ. Βλ. Σφυρόερας, ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΙΤΖΙΠΙΟΣ 351 ζει Βυζαντινή, εφ' δσον περιλαμβάνει, τα εδάφη της, καί επειδή άπο τις γλώσσες του «Βυζαντινού Κράτους» του 'Οθωμανικού ή Ελληνική «είναι ή γλώσσα, ην οφείλει να παραδεχθή ή Βυζαντινή (: 'Οθωμανική) Κυβέρνησις ως γλώσσαν έπίσημον, αφήνουσα κατά μέρος πάσας τάς πολιτικάς προλήψεις και πάσας τάς αγοραίας ζηλοτυπίας)) (σ. 38). "Ας σημ,ειωθεΐ τέλος δτι ή πρώτη έκδοση του βιβλίου, πού πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1858 με τίτλο L'Orient. Les réformes de Γ empire byzantin, είναι αφιερωμένη «A sa Majesté Imperial Abdul-Mecljid 1 er» και στο αφιερωτικό κείμ,ενο εξαίρονται οι αρετές καί οι ικανότητες του σουλτάνου. Ή μετάφραση του epyryj πού οφείλεται στον Έμμ. Ίωαννίδη, φοιτητή της Νομικής σχολής τότε, γνωστόν αργότερα για τα αρχαιογνωστικά δημοσιεύμ,ατά του, αφιερώνεται άπο τον μεταφραστή ασφαλώς με την έγκριση του Πιτζιπίου «Τη ίερα σκιά Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου καί των σύν αύτώ υπέρ 'Ελευθερίας καί πατρίδος μαρτυρησάντων, εθνικής ευγνωμοσύνης ελάχιστον τεκμήριον)). Ό Πιτζιπίος απομονωμένος άπο την κοινωνία του καιρού του, περιφρονημένος άπο τους συγχρόνους του, αυτοκτόνησε στις 23 Σεπτεμβρίου i860 κατά μία εκδοχή ή aidoxoçovriqy] υπό Τούρκων ή Παπιστών)), κατά τις έφημ,ερίδες της 'Αθήνας, 66 και λησμονήθηκε. ΤΙ επανέκδοση των έργων του καί οι μελέτες πού δημοσιεύθηκαν πρόσφατα άνέσυραν άπο τήν αφάνεια και φώτισαν τήν αμφίδρομη πορεία του ώς συγγραφέα καί ως ανθρώπου, πού αποτελεί, οπωσδήποτε, ιδιάζουσα περίτ^τωση στην ιστορία της νεοελληνικής λογιοσύνης. ΒΑΣ. ISA. ΣΦΊ'ΡΟΕΡΛΣ 66. Εφημερίδα Εκλεκτική 30 Σεπτεμβρίου 1869, σ Βλ. επίσης εφημερίδες Αλήθεια καί Αυγή της 26ης Σεπτεμβρίου 1869.

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ- ΕΒΡΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Ενότητα 4: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (Ο )- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Σταμάτιος-Νικόλαος Μωραΐτης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.)

Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ t ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΟΛΙΤΗ Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία (18 ος -19 ος αι.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ρέθυμνο, 12-14 Απριλίου 2013 Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή ΔΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΔΠΘ (1980) και Διδάκτωρ του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου της ίδιας

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και

Σκοπός του Μουσείου είναι η διαφύλαξη, μελέτη, προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Παιδείας και των αξιών που απορρέουν από αυτή και To Μουσείο Eλληνικής Παιδείας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καλαμπάκας, σε ένα χώρο περιπου1000τ.μ και έχει εκπαιδευτικό και πολιτιστικό προσανατολισμό. Φιλοξενεί συλλογές του συλλέκτη Παύλου Μπαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2015 Τάξη: Γ Γυμνασίου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες Ώρα: 8:00-10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία. Β Λυκείου Νεοελληνική Λογοτεχνία Β Λυκείου Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896) 1896) (Νέα Αθηναϊκή Σχολή) Έλληνας πεζογράφος, ποιητής και λόγιος. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8

Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ. Εργασία 8 Α ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΛΕΜΜΥΔΗΣ Εργασία 8 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΑΓΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΑΞΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή -Ν.Βλεμμύδης -Έργο -Θεολογικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Να επεξηγηθούν οι όροι: Καρµπονάροι, Γιακωβίνοι, Παλινόρθωση, ιοµολογήσεις µονάδες

2. Να επεξηγηθούν οι όροι: Καρµπονάροι, Γιακωβίνοι, Παλινόρθωση, ιοµολογήσεις µονάδες ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α 1 1. Ποιες ήταν οι συνθήκες συµφωνίες των ευρωπαϊκών δυνάµεων που οδήγησαν στη δηµιουργία Ελληνικού Κράτους και τι προέβλεπε η καθεµία απ αυτές; 2. Να επεξηγηθούν οι όροι: Καρµπονάροι, Γιακωβίνοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ Παρουσίαση βιβ ίου εκδήλωση Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΩΝΙΑ www.periexomena.gr Την αίθουσα «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» διάλεξαν οι δύο συγγραφείς, Γεώργιος Πετρόπουλος και Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΣΠΑΙΤΕ Επώνυμο: Όνομα: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

χρόνια. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-2017 180 χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ: 1837-2017 / 180 χρόνια Επετειακό έμβλημα Βασικοί άξονες Θεματολογία Σκοπός Επετειακό έμβλημα Επετειακό έμβλημα και λογότυπος Επετειακός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α9: Θεολόγοι του τέλους της αυτοκρατορίας Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα