ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010"

Transcript

1 Σελίδα 222

2 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η έννοια της ιατρικής ευθύνης στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας Κ ατά περιόδους, στη συζήτηση θεμάτων που καθίστανται κοινοί τόποι ενδιαφέροντος, τόσο οργανωμένων ομάδων όσο και του κοινωνικού συνόλου, ορισμένα σημεία αποκτούν την έννοια αυτού που ο βρετανός κριτικός Raymond Williams απεκάλεσε «λέξη κλειδί» (keyword). Τέτοιες λέξεις-κλειδιά εξυπηρετούν την βραχυλογική (-γραφική) έκφραση του συνολικού πλάτους ολόκληρου θέματος, που το καθιστά αντιληπτό σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Στη δικαιοσύνη n λέξη κλειδί είναι «ισότητα», στην ιατρική δεοντολογία «αυτονομία», στην πολιτική υγείας; Η νέα λέξη κλειδί είναι «υπόλογος». Η έννοια του υπολόγου αναφέρεται σε άτομα που είναι υπεύθυνα για σύνολο δραστηριοτήτων και υποχρεωμένα να δίδουν λόγο για τις ενέργειές τους ή να τις εξηγούν. 1 Ως εκ τούτου, n έννοια του καταλογισμού ευθυνών (accountability) περιλαμβάνει τις διαδικασίες διά των οποίων το ένα μέρος παρέχει αιτιολόγηση και θεωρείται υπόλογο για τις ενέργειές του από το έτερο μέρος, το οποίο έχει νόμιμο ενδιαφέρον και συμφέρον για αυτές τις ενέργειες. 2 Δεδομένων των ανωτέρω πρέπει να διευκρινισθεί ποιος μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος, για τι μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος, και πώς. Ποιος μπορεί να είναι υπόλογος: Στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας, 11 διακριτά μέρη μπορεί να θεωρηθούν υπόλογα ή να θεωρήσουν άλλους υπολόγους. Ο άρρωστος, ο γιατρός, μη ιατρικό προσωπικό (νοσηλευτικό, φυσικοθεραπευτές), νοσοκομεία, συστήματα χειρισμού φροντίδας (managed care plans), επιστημονικές εταιρίες, εργοδότες ασφαλιστικοί οργανισμοί, η κυβέρνηση, δικηγόροι και δικαστήρια. Ορισμένων ο ρόλος είναι πολλαπλός, όπως π.χ. της Κυβέρνησης, n οποία δια της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας ενεργεί ως χρηματοδότης (payer), δια των νοσοκομείων του ΕΣΥ ενεργεί ως ίδρυμα παροχής φροντίδας υγείας και δια της Βουλής ενεργεί ως εκπρόσωπος και συνήγορος του κοινωνικού συνόλου. Σελίδα 223

3 Για τι μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος. Το περιεχόμενο του θεωρείσθαι υπόλογος είναι δραστηριότητα, ενέργεια ή ζήτημα για το οποίο το ένα μέρος, δικαιολογημένα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο και να κληθεί να δικαιολογήσει ή να μεταβάλει τη δραστηριότητά του. Στο σύστημα παροχής φροντίδας, τα ακόλουθα αναφέρονται στο για τι πράγμα μπορεί κάποιος να θεωρηθεί υπόλογος: Επαγγελματική επάρκεια, σύννομη και δεοντολογική συμπεριφορά, ευχέρεια πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχει, προαγωγή της δημόσιας υγείας, κοινωνικό όφελος. Πώς μπορεί να θεωρηθεί κάποιος υπόλογος: Η διαδικασία αυτή βασίζεται στη διερεύνηση και εξέταση της συμμόρφωσης προς τα θεσπισμένα κριτήρια και στη δημοσιοποίηση της αξιολόγησης και των απαντήσεων ή αιτιολογήσεων τις οποίες παρέχει το μέρος που καλείται να λογοδοτήσει (καθίσταται υπόλογο). Ο γιατρός στην όλη αλυσίδα της ιδιότητας του υπολόγου μπορεί να καταστεί υπόλογος έναντι της κυβερνήσεως για όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται στο για τι μπορεί να καταστεί κάποιος υπόλογος. Επίσης ο γιατρός μπορεί να καταστεί υπόλογος έναντι εταιρειών ασφάλισης όσον αφορά την επαγγελματική επάρκεια και την οικονομική του συμπεριφορά. Έναντι του νοσοκομείου για την επαγγελματική του επάρκεια, νομοταγή και δεοντολογική συμπεριφορά, καθώς και οικονομική συμπεριφορά. Έναντι των ιατρικών εταιρειών και συλλόγων για την επαγγελματική, νομοταγή και δεοντολογική συμπεριφορά, παροχή φροντίδας σε απόρους και πιθανώς προαγωγή της δημόσιας υγείας. Αντιστρόφως και ο γιατρός μπορεί να καταστήσει υπόλογες ιατρικές εταιρείες και ιατρικούς συλλόγους ή κυβερνητικά όργανα, για τα πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας που παρέχουν και για την νομοταγή και δεοντολογική συμπεριφορά. Τα νοσοκομεία για την επαγγελματική επάρκεια, την νομοταγή και δεοντολογική συμπεριφορά, την παροχή φροντίδας σε απόρους και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Πρότυπα ιατρικής ευθύνης Το ιατροκεντρικό πρότυπο. Βασίζεται στην αρχή ότι οι ενέργειες του γιατρού έχουν στόχο την αποκατάσταση της υγείας του αρρώστου και το έχειν καλώς αυτού, τα οποία καθορίζονται με τη συζήτηση και συνεπεξεργασία με τον άρρωστο. Ως εκ τούτου, οι άρρωστοι είναι συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν και ταυτόχρονα δέκτες των συμβουλών υπηρεσιών και φροντίδας των γιατρών. Βάσει των ανωτέρω, n παροχή φροντίδας υγείας δεν είναι προϊόν αλλά επαγγελματική παροχή υπηρεσιών. Η οικονομική αποζημίωση του γιατρού είναι δευτερεύουσα ως προς το καλώς έχειν του αρρώστου. Ο γιατρός, σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, Σελίδα 224

4 είναι υπόλογος έναντι των συναδέλφων του. Μέσω της αιτήσεως της γνώμης των ειδικών συναδέλφων τους, της ανασκόπησης των περιπτώσεων σε κοινές συνεδριάσεις, της ετήσιας αξιολόγησης των νοσοκομείων (όπου λειτουργεί αυτή, στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη) οι γιατροί επικαλούνται, επιβεβαιώνουν και επιβάλλουν επαγγελματικά πρότυπα επάρκειας και δεοντολογικής συμπεριφοράς. Βάσει αυτών των προτύπων το ιατρικό επάγγελμα θεωρείται αυτόνομο και οι γιατροί είναι ταυτόχρονα άρχοντες και αρχόμενοι και ως εκ τούτου σπανίως υπόκεινται σε εξωτερικούς κανόνες. Τα τελευταία χρόνια n αναζήτηση ευθυνών από τους γιατρούς εκ μέρους των αρρώστων έχει αυξηθεί με τις αγωγές αστικής ευθύνης (malpractice), κατά τις οποίες οι άρρωστοι ισχυρίζονται ότι ο γιατρός δεν ενέργησε σύμφωνα με τις αυτό-οριζόμενες από το επάγγελμά του αρχέςκριτήρια επάρκειας. Το καταναλωτικό πρότυπο. Ολοένα και περισσότερο n φροντίδα παροχής υγείας στις μέρες μας αντιμετωπίζεται ως προϊόν και οι άρρωστοι ως καταναλωτές αυτού του προϊόντος. Οι αρχές της αγοράς καθορίζουν και την λειτουργία και απόδοση των ιατρικών υπηρεσιών. Ο άρρωστος, ως καταναλωτής, συγκρίνει την απόδοση διαφόρων παροχών φροντίδας υγείας με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά. Οικονομική απόδοση και επαγγελματική επάρκεια αποτελούν τα κριτήρια της σύγχρονης αγοράς υπηρεσιών υγείας και επ' αυτών βασίζεται και n αναζήτηση ευθυνών. Για να λειτουργήσει το αγοραίο πρότυπο, θα πρέπει οι καταναλωτές να έχουν την δυνατότητα εισόδου και εξόδου από το σύστημα βάσει πληροφοριών ως προς τις τιμές και την επάρκειά του. Εν τούτοις, ελλείψει παρομοίων πληροφοριών, διάφοροι ανεξάρτητοι οργανισμοί προσπαθούν να αναπτύξουν αντικειμενικά κριτήρια μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τις ιατρικές εταιρείες και συλλόγους. Οι ενώσεις των καταναλωτών, χωρίς να είναι γιατροί, μπορούν να καθιερώσουν μέτρα ποιότητας προς αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως το κάνουν ήδη για τις υπηρεσίες π.χ. του ΟΤΕ χωρίς να είναι ειδικοί στην τηλεφωνία και τους τρόπους λειτουργίας της. Το πρότυπο του γιατρού-πολίτη, άρρωστου-πολίτη. Εδώ ο γιατρός και ο άρρωστος θεωρούνται ενεργοί πολίτες, μέλη μιας κοινωνίας. Σε αυτό το μοντέλο, το καλώς έχειν του αρρώστου δεν είναι ούτε προϊόν, ούτε επαγγελματική υπηρεσία οριζόμενη από τους γιατρούς. Σε αυτό το μοντέλο ένα συμβούλιο εκπροσώπησης των πολιτών (γιατρών και ασθενών) είναι υπεύθυνο προς τα μέλη του (γιατρούς και αρρώστους) για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας Σελίδα 225

5 υγείας, και τα μέλη του επίσης είναι υπόλογα προς αυτό για την παρεχόμενη φροντίδα. Στο σύστημα αυτό n κύρια διαδικασία αναζήτησης ευθυνών είναι n «φωνή». Οι «πελάτες» του προγράμματος παροχής υπηρεσιών υγείας εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απ' ευθείας στον διαχειριστή του προγράμματος ή μέσω γενικής διαμαρτυρίας που απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ακούσει. Πέραν αυτού, οποιοσδήποτε πολίτης (άρρωστος ή γιατρός) μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα να «βγει» από το σύστημα ή να καταφύγει σε αγωγή αστικής ευθύνης. Τα τρία μοντέλα που περιγράφηκαν έχουν αντιτιθέμενα χαρακτηριστικά και υπηρετούν αντικρουόμενα συμφέροντα, συνεπώς δεν μπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωμένο σύστημα ιατρικής ευθύνης. Το οικονομικό μοντέλο ευρίσκεται σε άμεση αντίθεση με το ιατρικό μοντέλο. Ιατρική ή οικονομία είναι n αποκλειστική διάζευξη που συνδέει τα δύο μοντέλα. Το ιατρικό μοντέλο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, συνεργασία και κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ γιατρού και αρρώστου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ασύμβατα με την αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους που διέπει το οικονομικό μοντέλο, και την αρχή της αγοράς όπου ο ανταγωνισμός (συγκράτηση και προσέλκυση πελατών) θα διασφαλίσει την ποιότητα της παρεχόμενης, ως προϊόντος πλέον, φροντίδας υγείας. Ο νόμος της αγοράς με τις μεταβολές στις τιμές των παρεχομένων προϊόντων - αγαθών υγείας, που διέπει το οικονομικό μοντέλο, έρχεται επίσης σε αντίθεση με το μοντέλο του πολίτη (γιατρού αρρώστου). Παρομοίως n αλλαγή παρόχου υπηρεσιών υγείας, με την έξοδο από το σύστημα αποδυναμώνει την φωνή της διαμαρτυρίας η οποία έχει ανάγκη αριθμού, για να γίνει ακουστή και να ληφθεί υπ όψιν. Ο χρυσός αιώνας της ιατρικής, όπου το επάγγελμα κατέκτησε την κορυφή του κοινωνικού γοήτρου, της αφθονίας και της πολιτικής και πολιτισμικής επιρροής, όντας αυτόνομο όσο είναι δυνατόν να είναι ένα επάγγελμα, και όπου οι επαγγελματικές του ενώσεις είχαν εξουσίες τις οποίες, σε άλλες περιπτώσεις, το κράτος κρατούσε για τον εαυτό του και οι γιατροί ήταν εντελώς ελεύθεροι από οποιανδήποτε εξωτερική παρέμβαση, φαίνεται να έχει παρέλθει και όχι μόνον αυτό. Η άσκηση της ιατρικής φαίνεται να οδηγείται στο αντίθετο άκρο, στο οποίο προεξάρχει n οικονομική παράμετρος, n παρέμβαση των διαχειριστών του συστήματος και n καταφορά της κοινής γνώμης. n οποία, μέσω των ηλεκτρονικών και, εν πολλοίς, και των εντύπων, μέσων αποπροσανατολισμού και αποβλάκωσης, έχει γίνει πλέον «ειδική εφ όλης της ύλης» (ιατρικά, νομικά, συνταγματικά κ.λπ.). Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο ιατρικό μοντέλο. Η ιατρική έχει γίνει πολύπλοκη. Μυριάδες διαγνωστικών και θεραπευτικών δυνατοτήτων κατακλύζουν την σύγχρονη άσκηση της ιατρικής που απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση, συνεργασία και ενσωμάτωση Σελίδα 226

6 σε πολύπλοκες οργανωτικές δομές. Στην πραγματικότητα, n ιατρική, σήμερα στις ΗΠΑ αποτελεί μια από τις υγιέστερες βιομηχανίες, και αυτό αποπειρώνται να μεταφέρουν στη χώρα μας οι επινοητές του οικονομικού μοντέλου και των ακριβοπληρωμένων, εν πολλοίς ασχέτων, διαχειριστών (managers) των νοσοκομείων και υπουργικών συμβούλων. Εν τούτοις, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επιθυμούν να προσδιορίζει το οικονομικό μοντέλο την σχέση τους με τον γιατρό ή το νοσοκομείο τους. Απαιτούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την παροχή σε αυτούς φροντίδα υγείας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υγείας τους και όχι σε οικονομικές παραμέτρους, Εξ ου και n κατακραυγή για οργανισμούς διαχείρισης της φροντίδας υγείας βασισμένης στο κέρδος, για τις υψηλές αμοιβές των διοικητικών ιδρυμάτων παροχής φροντίδας υγείας και άλλες δραστηριότητες που καθιστούν τους παροχείς ιατρικής φροντίδας δυσδιάκριτους από στελέχη-αποφοίτους σχολών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα n απαίτηση λήψης νομοθετικών μέτρων ώστε να καλύπτεται ασφαλιστικά n παράταση της παραμονής στο νοσοκομείο μετά από φυσιολογικό τοκετό (κολπικός τοκετός). Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι (και οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι, εξαιρουμένων ορισμένες φορές των κυβερνητικών ταγών τους) αξιολογούν τη υγεία ως μη αγοραίο αγαθό. Αυτό θα πρέπει να γίνει έγκαιρα αποδεκτό και στη χώρα μας, (της οποίας οι κυβερνήσεις, πιθηκίζοντας στο θέμα αυτό και παγκοσμιόπληκτες, ετοιμάζουν το οικονομικό μοντέλο ως πανάκεια), ώστε το από τον χρόνο δοκιμασμένο αλλά από τη σύγχρονη αβελτηρία και σύγχυση καταρρακωμένο ιατρικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στη σχέση γιατρού - αρρώστου, να αποτελέσει το πρότυπο της ιατρικής ευθύνης, που είναι ανθρώπινο και στα μέτρα του πραγματικού συμφέροντος του γιατρού και του αρρώστου. Η επαγγελματική ευθύνη (ο γιατρός είναι υπόλογος έναντι του αρρώστου του και των συναδέλφων του) βασισμένη στην σχέση γιατρού-αρρώστου μπορεί να ενσωματωθεί στην ευθύνη του πολίτη (γιατρού και αρρώστου) στο οργανωτικό επίπεδο παροχής φροντίδας υγείας. Το μοντέλο που θα κυβερνά την πυρηνική σχέση γιατρού-αρρώστου πρέπει να είναι το ιατρικό μοντέλο, βασισμένο στην επαγγελματική επάρκεια και την ιατρική δεοντολογία. Ο γιατρός, στην άσκηση του λειτουργήματός του, είναι υπόλογος κυρίως για την επαγγελματική του επάρκεια και την τήρηση των αρχών της ιατρικής δεοντολογίας. Οι αποφάσεις που αφορούν δεδομένους αρρώστους πρέπει να είναι απομονωμένες από την οικονομική διάσταση της αποφάσεως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις συναρτημένες με το κόστος. αλλά τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο οργανισμού που παρέχει φροντίδα υγείας και όχι από τον γιατρό. Σελίδα 227

7 Όσον αφορά το μοντέλο ευθύνης που πρέπει να διέπει τα προγράμματα χειρισμού παροχής φροντίδας (managed care), το μοντέλο ευθύνης του πολίτη (γιατρού και αρρώστου) διασφαλίζει ισότητα και δημοκρατία. Οι πλείστες αποφάσεις στο σύστημα χειρισμού προγραμμάτων υγείας αφορούν την κατανομή ουσιωδών πόρων φροντίδας υγείας, όπως: ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται σε όλους τους αρρώστους ως βασικώς αναγκαίες και ποιες από αυτές θα είναι στη διάθεση του συστήματος και θα παρέχονται ανάλογα με τις προτιμήσεις των αρρώστων. Παρόμοιες αποφάσεις στο σύστημα παροχής φροντίδας εμπλέκουν θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης και ως εκ τούτου είναι πολιτικές αποφάσεις φορτισμένες ηθικά και αξιοδοτικά. Οι άνθρωποι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει την αγορά να λαμβάνει παρόμοιας υφής ηθικές αποφάσεις και είναι φανερό ότι δεν νομιμοποιείται ως εκ της φύσεώς της να τις λαμβάνει. Η έννοια της δικαιοσύνης απαιτεί ότι άτομα που υφίστανται τις συνέπειες παρομοίων, με ηθικά χαρακτηριστικά, αποφάσεων, να μπορούν να συμμετέχουν στη λήψη τους. Το μοντέλο του πολίτη διασφαλίζει αυτήν τη συμμετοχή και δεν σημαίνει ότι πρέπει τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις στο πλαίσιο της managed care να είναι κυβερνητικά. Απλώς πρέπει να διασφαλίζεται αντιπροσωπευτικά n συμμετοχή, των ενδιαφερόμενων. Παράλληλα, στο μοντέλο πολίτη n λήψη αποφάσεων είναι συλλογική δράση που τείνει προς την εξισορρόπηση της δύναμης μεταξύ του πολίτη (αρρώστων και γιατρών και διοικητικών), και δίνει περισσότερες ευκαιρίες στα άτομα να επηρεάσουν την λήψη αποφάσεων. Μια τελική σημείωση ως προειδοποίηση. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η ελπίδα και η προσδοκία είναι ότι n παρεχόμενη φροντίδα υγείας από τον γιατρό βασίζεται στην αρχή ότι ο γιατρός πρωταρχικά ενδιαφέρεται για το καλώς έχειν του αρρώστου του, και δευτερευόντως για όλα τα άλλα που υπεισέρχονται στη σχέση αυτή. Η εμπιστοσύνη του αρρώστου θεμελιώνεται και οικοδομείται σε αυτήν την αρχή. Εν τούτοις, στη σύγχρονη εποχή, όπου n πρακτική «στραβώνω και πουλώ» ισχύει γενικώς έναντι της προειδοποίησης «εσύ βλέπε και αγόραζε», είναι εύκολο, για οργανισμούς παροχής φροντίδας υγείας, να διαφημίζουν αυτήν την εμπιστοσύνη και πίστη στην ιατρική ακεραιότητα, ενώ, στην πραγματικότητα, υιοθετούν την αρχή της ελεύθερης αγοράς στην πρακτική τους. Μια τέτοια εξαπάτηση, n οποία εμφανίζει τους γιατρούς ως συνειδητούς επαγγελματίες, ενδιαφερόμενους πρωταρχικά για το καλώς έχειν των αρρώστων τους, ενώ τους υποχρεώνει, στην πραγματικότητα, να λειτουργούν ως παραγωγοί κέρδους, έχει ήδη καταστήσει αναξιόπιστη την ιατρική σήμερα και έχει προκαλέσει έλλειψη εμπιστοσύνης και επίδειξη κυνισμού που δύσκολα θα ανατραπούν. Σελίδα 228

8 Βιβλιογραφία 1. Emanuel EJ, Emanuel LL. What is Accountability in Health Care/ Ann Intern Med. 1996; 124: Gray ΒΗ. The Profit Motive and Patient Care: The Changing Accountability of Doctors and Hospitals. Cambridge. ΜΑ, Harvard University Press Ελευθέριος Ανευλαβής Διευθυντής Α' Παθολογικής κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Σελίδα 229

9 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Επιδημιολογικά δεδομένα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στους ηλικιωμένους Μπαμπάτσικου Φωτούλα Ιατρός-Νοσηλεύτρια Δημόσιας Υγείας, Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας Περίληψη Τα καρδιαγγειακά νοσήματα σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. εκτιμάται ότι αντιπροσώπευσαν στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και σε πολλές αναπτυσσόμενες, τον κύριο όγκο τόσο της θνησιμότητας όσο και της νοσηρότητας. Με τη βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης, προβλέπεται ότι κατά τα επόμενα χρόνια, το ποσοστό των ατόμων των 65 ετών θα αυξηθεί. Mε τη δυσανάλογη αύξηση των ηλικιωμένων σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο θα επεκταθεί σημαντικά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδημιολογικών δεδομένων μεταξύ ηλικιωμένων και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Υλικό και μέθοδος: Αναζητήθηκε βιβλιογραφία σε διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, Scopus, EMBASE και Cochrane Library) για να προσδιορίσουμε άρθρα σχετικά με την επιδημιολογία καρδιαγγειακών νοσημάτων που δημοσιεύθηκαν στο χρονικό διάστημα Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους βασικούς όρους: επιδημιολογία, ηλικιωμένοι, επιπολασμός, επίπτωση, καρδιαγγειακά νοσήματα, θνησιμότητα, και νοσηρότητα. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στην Ευρώπη προκύπτει ότι στη μεγάλη ηλικία, τόσο η επίπτωση όσο και ο επιπολασμός της καρδιαγγειακής νόσου αυξάνονται. Ίδια ποσοστά επιπολασμού σε αυτή τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα έδωσαν και έρευνες στην Ελλάδα. Σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των θανάτων στις γυναίκες και στους άνδρες 65 ετών οφείλονται σε κάποια εκδήλωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα της καρδιαγγειακής νόσου υπόκειται σε ευρεία γεωγραφική διακύμανση τόσο μεταξύ των διαφόρων χωρών όσο και στο εσωτερικό τους. Οι καρδιαγγειακές ασθένειες αποτελούν σημαντική αιτία αναπηρίας στους ηλικιωμένους. Η Σελίδα 230

10 αθηροσκλήρυνση, η υπέρταση, ο διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή, μεταξύ των άλλων, είναι υπεύθυνοι για την καρδιαγγειακή νόσο, η οποία προκαλεί το 70% όλων των θανάτων μετά την ηλικία των 75 ετών. εθνικότητα, τη γεωγραφική κατανομή αλλά και το οικονομικό κόστος. Διαφορές προέκυψαν ως προς το φύλο, τη φυλή, την Συμπεράσματα: Η αυξανόμενη επιβάρυνση των καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη γήρανση αποτελεί οικονομική επιβάρυνση για τις κοινωνίες και τα συστήματά υγειονομικής περίθαλψης τους. Η έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη, ανίχνευση, θεραπεία και πρόγνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων στους ηλικιωμένους μπορεί να βελτιώσει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα της ζωής τους. Λέξεις κλειδιά: Επιδημιολογία, νοσηρότητα, θνησιμότητα, επίπτωση, επιπολασμός, καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένοι. Υπεύθυνος αλληλογραφίας Δρ. Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνα και Παλληκαρίδη Αιγάλεω- Ελλάς Τηλ.εργασίας: REVIEW Epidemiological data of cardiovascular diseases in the elderly Babatsikou P. Fotoula MD, RN, PhD, Assistant Professor of Nursing, Department of Nursing A, Technological Educational Institute (TEI) of Athens, Greece Abstract Based on WHO data, it is estimated that cardiovascular diseases (CDVs) were the leading cause of mortality and morbidity globally, in most developed and many of the developing countries. Due to improved life expectancy, it is estimated that in the next years, the proportion of people Σελίδα 231

11 aged 65 years will increase. With the disproportionate increase of the elderly population worldwide, the number of older patients with cardiovascular disease will expand considerably. Aim: The aim of this study was explore the relationship between the elderly population (65 years or older) and the cardiovascular disease. Material and Methods: A literature review based on both review and research literature, conducted during the period of , derived from Medline, Scopus, EMBASE and Cochrane Library databases using as key words epidemiology, elderly, prevalence, incidence, cardiovascular diseases, mortality, and morbidity. Results: Several epidemiological studies conducted in the USA and Europe concludes that both incidence and prevalence of cardiovascular diseases (CVDs) in elderly are increasing.the same prevalence patterns have been reported in Greece for this specific age group. Nearly two-thirds of all deaths in women and men aged 65 years, are associated to cardiovascular diseases. There is a significant geographic variation in morbidity and mortality due to cardiovascular diseases between different countries and within the same countries. Cardiovascular diseases are a major cause of disability in the elderly. Atherosclerosis, hypertension, diabetes, smoking, obesity, sedentary lifestyle, are the main responsible factors for cardiovascular diseases, which cause 70% of all deaths of people over the age of 75. There are also differences associated to the sex, the race, the nationality, the geographic distribution and also the economic cost. Conclusions: The increasing burden of cardiovascular diseases in the ageing population poses a substantial economic burden on societies and their health care systems. Early diagnosis, prevention, detection, therapy and prognosis of cardiovascular diseases in the elderly, can enhance both the quality and the quantity of their lives. Key words: Epidemiology, morbidity, mortality, incidence, prevalence, cardiovascular diseases, elderly. Corresponding author Dr Fotoula Babatsikou Department of Nursing A' Technological and Educational Institute (TEI) of Athens Ag. Spiridonos and Palikaridi Egaleo, Greece Work tel: Σελίδα 232

12 Εισαγωγή Ο όρος καρδιαγγειακά νοσήματα περιλαμβάνει την υπέρταση, την στεφανιαία νόσο, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή ανεπάρκεια, συγγενείς καρδιοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμάται ότι αντιπροσώπευσαν διεθνώς το 2000, στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και σε πολλές αναπτυσσόμενες, τον κύριο όγκο τόσο της θνησιμότητας όσο και της νοσηρότητας. Στο σύνολο των θανάτων παγκόσμια, το 1/3 αποδόθηκε στα καρδιαγγειακά νοσήματα (16.7 εκατομμύρια θάνατοι) 1. Από αυτούς η στεφανιαία νόσος ευθυνόταν για 7.22 εκατομμύρια θανάτους και τα Α.Ε.Ε. για 5,5 εκατομμύρια θανάτους 2. Σύμφωνα µε στοιχεία του Π.Ο.Υ., το 56% στις γυναίκες και το 45% στους άνδρες, του συνόλου των θανάτων το 2001, αποδόθηκε στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης, στις µεν γυναίκες, η πιο συχνή αιτία θανάτου μεταξύ των καρδιαγγειακών παθήσεων ήταν τα Α.Ε.Ε., ενώ στους άντρες η στεφανιαία νόσος 3. Στην ηλικία των 60 ετών και άνω και στα δύο φύλα για το 2002, οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο ήταν ανά άτομα, από αγγειακά-εγκεφαλικά επεισόδια ανά και από υπέρταση 735 ανά άτομα 2. Ειδικότερα στην ηλικία των 65 ετών και άνω σε έρευνα του Desai et al. στις Η.Π.Α. η θνησιμότητα από καρδιακές παθήσεις ήταν 1808 θάνατοι ανά και από αγγειακά-εγκεφαλικά επεισόδια 415 θάνατοι ανά άτομα 4. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου στην Ευρώπη, στα οποία αποδίδονται περίπου 4.35 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως. Το 49% όλων των θανάτων στην Ευρώπη προέρχεται από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, από αυτούς ποσοστό 55% αφορά τις γυναίκες και 43% τους άνδρες. Στη στεφανιαία νόσο οφείλεται περίπου το 50% αυτών των θανάτων και σχεδόν το 1/3 στα Α.Ε.Ε. Σύμφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) θάνατοι (περίπου 49%) σε σύνολο θανάτων, το 2003 οφείλονταν σε καρδιαγγειακές παθήσεις Νόσος εγκεφαλικών αγγείων θάνατοι, από αυτούς στην ηλικία άνω των 65 ετών, Σελίδα Αναλυτικά, ο αριθμός των θανάτων που αποδόθηκε σε κάθε πάθηση του καρδιαγγειακού συστήματος είναι: Νοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας και άλλες μορφές καρδιοπάθειας θάνατοι, από αυτούς στην ηλικία άνω των 65 ετών, Ισχαιμική καρδιοπάθεια θάνατοι, από αυτούς στην ηλικία άνω των 65 ετών,

13 Υπερτασική νόσος θάνατοι, από υποχρεωτικά και με σχετική αξιοπιστία, ενώ αυτούς 1158 στην ηλικία άνω των 65 η νοσηρότητα είναι επιδεκτική τόσο σε ετών διαφυγές όσο και σε πολλαπλές Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού καταγραφές 8. συστήματος θάνατοι, από αυτούς Είναι γνωστό ότι η θνησιμότητα αλλά και η 957 στην ηλικία άνω των 65 ετών 6. νοσηρότητα από στεφανιαία νόσο Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται, ότι στην διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε Ελλάδα το 2003 η στεφανιαία νόσος ήταν η χώρα αλλά και από πληθυσμό σε πληθυσμό. τρίτη αιτία θανάτου και ευθυνόταν για το Όσον αφορά στη θνησιμότητα στοιχεία από 13,3% του συνόλου των θανάτων, ενώ τον Π.Ο.Υ. σε επιλεγμένες χώρες δείχνουν ότι πρώτη αιτία θανάτου ήταν τα αγγειακάεγκεφαλικά η θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο, στους επεισόδια (17,5% του συνόλου άνδρες, ήταν 802 ανά άτομα στη των θανάτων). Τα καρδιαγγειακά νοσήματα Λευκορωσία, 57 ανά άτομα στην στα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν την πιο Ιαπωνία και 175 ανά άτομα στην συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, Ελλάδα, ενώ στις γυναίκες, ήταν 359 ανά το 50% δε των θανάτων αυτών στην Ουκρανία, 19 ανά παρατηρείται σε άτομα άνω των 75 ετών 7. στην Ιαπωνία και 49 ανά άτομα στην Ελλάδα 9. Επιδημιολογικά δεδομένα Στεφανιαίας νόσου Η στεφανιαία νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας στις αναπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν αρκετές επιδημιολογικές έρευνες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. για τον υπολογισμό της επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου σε πληθυσμούς διαφόρων χωρών. Όμως τα περισσότερα αξιόπιστα στοιχεία για την εκτίμηση συγκριτικών διακρατικών διαφορών της συχνότητας της στεφανιαίας νόσου σε διάφορους πληθυσμούς προκύπτουν από τα δεδομένα θνησιμότητας, επειδή οι θάνατοι καταγράφονται Σύμφωνα με τους Mackay και Mensah, 3.8 εκατομμύρια άνδρες και 3.4 εκατομμύρια γυναίκες πέθαναν το 2002 από στεφανιαία νόσο, οι μεγαλύτεροι δε αριθμοί θανάτων παρατηρήθηκαν στην Ινδία ( ), στην Κίνα ( ), στη Ρωσία ( ) και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ( ) 2. Στις Η.Π.Α. το 2002, ο επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου έφτανε στο 6,9% και η διακύμανση μεταξύ γυναικών και ανδρών ήταν 5,6% και 8,4% αντίστοιχα, ενώ η επίπτωση της νόσου το 2001 ήταν 442,5 ανά άτομα και ήταν υψηλότερη στη μαύρη φυλή. Το 2002 η θνησιμότητα από τη Σελίδα 234

14 στεφανιαία νόσο ήταν 170,8 ανά ετών και άνω ήταν 663,4 ανά για και ήταν υψηλότερη στη μαύρη φυλή και στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες 10. Στις Η.Π.Α., η μέση ηλικία πρώτου καρδιακού επεισοδίου είναι 65,8 έτη για τους άνδρες και 70,4 έτη για τις γυναίκες. Όσον αφορά συνολικά την εμφάνιση της ισχαιμικής καρδιοπάθειας καθυστερεί κατά 10 έτη στις γυναίκες και κατά 20 έτη για τον αιφνίδιο θάνατο και το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 11. Κατά τη δεκαετία , η θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο στις ηλικίες σε επιλεγμένες χώρες μειώθηκε κατά 30% στους άνδρες και κατά 29% στις γυναίκες στις Η.Π.Α., κατά 43% στους άνδρες και κατά 40% στις γυναίκες στη Σουηδία, κατά 46% στους άνδρες και κατά 52% στις γυναίκες στην Αυστραλία και κατά 11% στους άνδρες και κατά 15% στις γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκε κατά 8% στους άνδρες και μειώθηκε κατά 10% στις γυναίκες στην Ιαπωνία 2. Αντίθετα αυξήθηκε κατά 61% στις γυναίκες στην Κροατία και κατά 62% στους άνδρες, κατά 30% στις γυναίκες και κατά 53% στους άνδρες στην Λευκορωσία και κατά 26% στις γυναίκες και κατά 20% στους άνδρες στην Ρουμανία 2. Στην ηλικία των 60 ετών και άνω, οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο και στα δύο φύλα για το 2002 ήταν ανά Στην Ελλάδα το 2001 η θνησιμότητα από ισχαιμική καρδιοπάθεια στην ηλικία των 65 τους άνδρες και 393,7 ανά για τις γυναίκες και επήλθε μείωση από το κατά 11,6% στους άνδρες και κατά 9,2% στις γυναίκες 12. Σε μελέτη των Παπαθανασίου και συνεργατών βρέθηκε ότι η επίπτωση της ισχαιμικής καρδιοπάθειας προσαρμοσθείσα για τις ηλικίες ετών ήταν 45,2 περιστατικά ανά κατοίκους/ έτος (70,2/ για τους άνδρες και 20,9/ για τις γυναίκες) 13. Σε μελέτη ηλικιωμένων ηλικίας άνω των 65 ετών, στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), ιστορικό στεφανιαίας νόσου ανέφερε το 27,6% των ανδρών και το 10,2% των γυναικών 14. Στην Ευρώπη, η στεφανιαία νόσος, η πιο κοινή αιτία θανάτου, ευθύνεται για περίπου 1.95 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, περίπου για το 23% του συνόλου των θανάτων στις γυναίκες και το 21% του συνόλου των θανάτων στους άνδρες Σελίδα και είναι η κύρια αιτία θανάτου σε άνδρες ηλικίας 45 ετών και άνω και σε γυναίκες ηλικίας 65 ετών και άνω. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η στεφανιαία νόσος ευθύνεται για περίπου θανάτους ετησίως, από αυτούς ποσοστό 17% (1 στους 6 θανάτους) στους άνδρες και 15% (1 στους 7 θανάτους) στις γυναίκες 5. Η θνησιμότητα και κατά συνέπεια η επίπτωση της νόσου αυξάνονται σε συνάρτηση με την ηλικία και είναι

15 μεγαλύτερες μεταξύ ανδρών παρά μεταξύ περισσότερο από άτομα ανωτέρου γυναικών 15 και μάλιστα εμφανίζεται στους άνδρες σε μικρότερη ηλικία, αλλά οι κλινικές εκδηλώσεις της (στηθάγχη, έμφραγμα, αιφνίδιος θάνατος) παρατηρούνται στους άνδρες στην ηλικία των ετών και στις γυναίκες στην ηλικία των ετών. Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες σε αναλογία 4/1. Αυτή η αναλογία πριν την ηλικία των 40 ετών είναι 8/1 και μετά την ηλικία των 70 ετών γίνεται 4/1. Ο Kannel και συνεργάτες 16 καθώς και ο Mann και συνεργάτες 17 ερμηνεύοντας τη διαφορά στη συχνότητα της στεφανιαίας νόσου στα δύο φύλα την απέδωσαν στον πιθανό προστατευτικό ρόλο των οιστρογόνων και στα διαφορετικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα και ιδιαίτερα της HDL. Επειδή στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση παύει να υπάρχει ο προστατευτικός ρόλος των οιστρογόνων, αυξάνεται η πιθανότητα εμφανίσεως της νόσου 16,17. Στις αναπτυγμένες χώρες η στεφανιαία νόσος είναι τώρα συχνότερη στις χαμηλότερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, σε αντίθεση με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπου εξακολουθεί να είναι συχνότερη στις ανώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις και ο λόγος είναι ότι σε αυτές τις χώρες δεν έχει επέλθει ακόμα η αναστροφή της σχέσης που χαρακτηρίζει την διαχρονική εξέλιξη της νόσου και είναι απότοκος κυρίως της αγωγής υγείας που γίνεται αποδεκτή αρχικά εκπαιδευτικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου Σελίδα ,19. Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι η φυλή παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση ισχαιμικής καρδιοπάθειας, έτσι οι μαύροι στις Η.Π.Α. εμφανίζουν μεγαλύτερο επιπολασμό παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου όπως είναι η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης20 και ορισμένες έρευνες σημειώνουν υψηλότερες τιμές θνησιμότητας και θνητότητας από ισχαιμική καρδιοπάθεια σε πληθυσμούς μαύρων 21. Επιδημιολογικά δεδομένα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (Α.Ε.Ε.) συνιστούν βλάβες του εγκεφαλικού ιστού, αποτέλεσμα οξείας ισχαιμίας ή αιμορραγίας και ανάλογα με τη φύση τους διακρίνονται σε ισχαιμικά ή αιμορραγικά. Τα ισχαιμικά αποτελούν το 80% του συνόλου των εγκεφαλικών επεισοδίων 22,23 και οφείλονται σε θρομβοεμβολές εξωκρανιακών ή ενδοκρανιακών αρτηριών λόγω αθηρωματοσκλήρυνσης των αγγείων και υπέρτασης, σε έμβολα καρδιακής προέλευσης, σε καταστάσεις υπερπηκτικότητας του αίματος, σε αποφράξεις μικρών διατιτραινουσών αρτηριών του εγκεφάλου ή σε άλλες μη αρτηριοσκληρυντικής αιτίας

Η έννοια της ιατρικής ευθύνης στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας Κ

Η έννοια της ιατρικής ευθύνης στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας Κ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η έννοια της ιατρικής ευθύνης στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας Κ ατά περιόδους, στη συζήτηση θεμάτων που καθίστανται κοινοί τόποι ενδιαφέροντος, τόσο οργανωμένων ομάδων όσο και του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο και καρωτιδική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας Αικ. Ρούπα 1, Κ. Τσάρας 2, Ι. Παπαθανασίου 2 1Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Φοιτήτρια, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Καθηγητής: Π. Παπαθανασόπουλος ΚΟΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2012 Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 394 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών με στεφανιαία νόσο Κ ατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της επιβίωσης των ασθενών με στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό οικιακό περιβάλλον και άσθµα

Εσωτερικό οικιακό περιβάλλον και άσθµα ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2010) Τόµος 2, Τεύχος 1, 28-36 Εσωτερικό οικιακό περιβάλλον και άσθµα Ρεκλείτη Μ., 1 Παπαδηµητρίου Ε. 2, Ρούπα Z. 3 1 Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου 2 Καρδιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Frequency of occurrence of the risk factors for stroke. της συχνότητας εμφάνισης των παραγόντων κινδύνου. για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Frequency of occurrence of the risk factors for stroke. της συχνότητας εμφάνισης των παραγόντων κινδύνου. για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2007, 46(1):99 108 O R I G I N A L P A P E R ΝOSILEFTIKI 2007, 46(1):99 108 Συχνότητα εμφάνισης παραγόντων κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 3 rd Issue, July September 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 293 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη

Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη. Δεδομένα και εικόνες. Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Η αναπνευστική υγεία στην Ευρώπη Δεδομένα και εικόνες Καλύτερη κατανόηση των πνευμονικών νοσημάτων καί της φροντίδας υγείας στην Ευρώπη Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο «Αναπνευστική Υγεία στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους

Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αξιολόγηση του Μεταβολικού Συνδρόμου στα παιδιά και τους εφήβους Ρεκλείτη Μαρία, 1 Κυριαζής Ιωάννης 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2. Παθολόγος Διαβητολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων Ένα μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας n Α.Ι. Χατζητολιος 1, Γ. Ρουντολφ 2, Α. Ζαφειροπουλος 1, Χ.Γ. Σαββοπουλος 1 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 1 ο Τεύχος, Ιανουάριος Μάρτιος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 1 st Issue, January March 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 1 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας Καρκούλη Γεωργία 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., ΜΕΘ, «Αττικόν»

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014

éáôòéëà áîàìåëôá ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ Διανέµεται δωρεάν Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 23 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2014 ÁöéÝñùìá óôç ÌåôáâïëéóìéêÞ ÉáôñéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí Nïóïêïìåßùí ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 1144 Παχυσαρκία:

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 3 rd Issue, July September 2012 11 ος Τόμος, 3 ο Τεύχος, Ιούλιος Σεπτέμβριος 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 313 Περιεχόμενα Contents Άρθρο Σύνταξης Editorial Η έννοια της αξιοπρέπειας: Μια σταθερή αλλά ξεχασμένη αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» Εκτίμηση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ακρωτηριασμός κάτω άκρων, η σχέση του με τον Σακχαρώδη. Διαβήτη και την Περιφερική Αγγειακή Νόσο: Μια νοσηλευτική ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN: «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση των Γνώσεων Γυναικών Σχετικά με την Πρόληψη της Οστεοπόρωσης ΤΑΜΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα