ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας"

Transcript

1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των άρθρων 22 και 29 εξετάζουν, στο πλαίσιο του συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, τις συνέπειες οιωνδήποτε προτιµησιακών συµφωνιών της Αλβανίας µε τρίτες χώρες (εκτός από τις χώρες που καλύπτονται από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ και άλλες γειτονικές χώρες που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η εξέταση αυτή παρέχει τη δυνατότητα προσαρµογής των παραχωρήσεων της Αλβανίας προς την Κοινότητα σε περίπτωση που η Αλβανία προσέφερε σηµαντικά καλύτερες παραχωρήσεις στις εν λόγω χώρες. Κοινή δήλωση για το άρθρο 41 της συµφωνίας 1. Η Κοινότητα δηλώνει ότι είναι πρόθυµη να εξετάσει, στο πλαίσιο του συµβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το θέµα της συµµετοχής της Αλβανίας στη διαγώνια σώρευση των κανόνων καταγωγής µόλις θεωρηθεί ότι πληρούνται οι οικονοµικοί και εµπορικοί όροι, καθώς και άλλοι σχετικοί όροι για τη χορήγηση της διαγώνιας σώρευσης. 2. Λαµβανοµένων αυτών υπόψη, η Αλβανία δηλώνει ότι είναι πρόθυµη να εγκαθιδρύσει ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως, µε τις άλλες χώρες που καλύπτονται από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή δήλωση για το άρθρο 46 της συµφωνίας Εξυπακούεται ότι ο όρος «τέκνα» ορίζεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της ενδιαφερόµενης χώρας υποδοχής. AF/CE/AL/D/el 1

2 2 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) Κοινή δήλωση για το άρθρο 48 της συµφωνίας Εξυπακούεται ότι ο όρος «µέλη της οικογενείας τους» ορίζεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία της ενδιαφερόµενης χώρας υποδοχής. Κοινή δήλωση για το άρθρο 61 της συµφωνίας Τα µέρη συµφωνούν ότι οι διατάξεις του άρθρου 61 δεν θεωρείται ότι εµποδίζουν τους αναλογικούς, µη διακριτικούς περιορισµούς στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας, µε γνώµονα το γενικό συµφέρον, ούτε επηρεάζουν µε άλλο τρόπο τους κανόνες των µερών που διέπουν το σύστηµα ιδιοκτησίας, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά σ αυτό. Εξυπακούεται ότι επιτρέπεται η απόκτηση ακίνητης περιουσίας από υπηκόους της Αλβανίας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, µε την επιφύλαξη ειδικών εξαιρέσεων που επιτρέπονται και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή δήλωση για το άρθρο 73 της συµφωνίας Τα µέρη συµφωνούν ότι, για την εφαρµογή της συµφωνίας, η πνευµατική, βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία περιλαµβάνει ιδίως τα δικαιώµατα δηµιουργού, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων δηµιουργού προγραµµάτων για υπολογιστές και τα συγγενικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα που αφορούν βάσεις δεδοµένων, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικά σχέδια, εµπορικά σήµατα και σήµατα υπηρεσιών, τοπογραφίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και γεωγραφικές ενδείξεις, συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών προέλευσης, καθώς και την προστασία από τον αθέµιτο ανταγωνισµό όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α της σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και την προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών για την τεχνογνωσία. AF/CE/AL/D/el 2

3 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 3 von 7 Κοινή δήλωση για το άρθρο 80 της συµφωνίας Τα µέρη έχουν επίγνωση της σηµασίας που αποδίδουν ο πληθυσµός και η κυβέρνηση της Αλβανίας στην προοπτική ελευθέρωσης του καθεστώτος θεώρησης. Εν τω µεταξύ, η πρόοδος εξαρτάται από την υλοποίηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων εκ µέρους της Αλβανίας σε τοµείς όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, της διαφθοράς και της παράνοµης µετανάστευσης, και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά τους µεθοριακούς ελέγχους και την ασφάλεια των εγγράφων. Κοινή δήλωση για το άρθρο 126 της συµφωνίας 1. Τα µέρη συµφωνούν ότι, για λόγους ερµηνείας και πρακτικής εφαρµογής της συµφωνίας, οι περιπτώσεις έκτακτης ειδικής ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 126 της συµφωνίας σηµαίνουν περιπτώσεις ουσιώδους παραβίασης της συµφωνίας από ένα από τα δύο µέρη. Ουσιώδη παραβίαση της συµφωνίας συνιστά η καταγγελία της συµφωνίας κατά τρόπο ασυµβίβαστο προς τους γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και η παραβίαση των θεµελιωδών στοιχείων της συµφωνίας, όπως ορίζονται στο άρθρο Τα µέρη συµφωνούν ότι ως «κατάλληλα µέτρα» που αναφέρονται στο άρθρο 126 νοούνται τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο. Εάν ένα µέρος λάβει µέτρο σε περίπτωση έκτακτης ειδικής ανάγκης βάσει του άρθρου 126, το άλλο µέρος δύναται να προσφύγει στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών. AF/CE/AL/D/el 3

4 4 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) Κοινή δήλωση για τη νόµιµη µετανάστευση, την ελεύθερη κυκλοφορία και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων Η χορήγηση, ανανέωση ή απόρριψη άδειας παραµονής διέπεται από τη νοµοθεσία κάθε κράτους µέλους και τις διµερείς συµφωνίες και συµβάσεις που ισχύουν µεταξύ της Αλβανίας και των κρατών µελών. Κοινή δήλωση σχετικά µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας όσον αφορά το πρωτόκολλο 4 της συµφωνίας 1. Προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρµονισµένου Συστήµατος γίνονται δεκτά στην Αλβανία ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της συµφωνίας. 2. Το πρωτόκολλο 4 εφαρµόζεται κατ αναλογία µε σκοπό τον καθορισµό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. Κοινή δήλωση σχετικά µε τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου όσον αφορά το πρωτόκολλο 4 της συµφωνίας 1. Προϊόντα καταγωγής της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στην Αλβανία ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας κατά την έννοια της παρούσας συµφωνίας. 2. Το πρωτόκολλο 4 εφαρµόζεται κατ αναλογία µε σκοπό τον καθορισµό του χαρακτήρα καταγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων. AF/CE/AL/D/el 4

5 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 5 von 7 Κοινή δήλωση σχετικά µε το πρωτόκολλο 5 της συµφωνίας 1. Η Κοινότητα και η Αλβανία σηµειώνουν ότι τα επίπεδα των εκποµπών καυσαερίων και θορύβου που γίνονται δεκτά στην Κοινότητα για την έγκριση του τύπου των βαρέων επαγγελµατικών οχηµάτων από την έχουν ως εξής : Οριακές τιµές που µετρούνται κατά τον κύκλο δοκιµών σε σταθερές συνθήκες λειτουργίας (Eurοpean Steady State Cycle ESC) και κατά τη δοκιµή απόκρισης φορτίου (Eurοpean Load Response Test ELR): Καπνός µονοξειδίου του άνθρακα υδρογονανθρά κων οξειδίων του αζώτου σωµατιδίων (CO) (HC) (NOx) (PT) m -1 Σειρά Α Euro III 2,1 0,66 5,0 0,10 0,13 (α) 0,8 (α) Για µηχανές µε όγκο σάρωσης µικρότερο από 0,75 dm³ ανά κύλινδρο και ταχύτητα ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερη των 3000 min Οδηγία 1999/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης εκεµβρίου 1999 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκποµπών αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης µε συµπίεση που χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, καθώς και κατά των εκποµπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόµενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιµοποιούνται σε οχήµατα, και σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ. AF/CE/AL/D/el 5

6 6 von der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) Οριακές τιµές που µετρούνται κατά τον Ευρωπαϊκό κύκλο µεταβατικών συνθηκών (European Transient Cycle ETC): µονοξειδίου του υδρογονανθρά µεθανίου οξειδίων του σωµατιδίων άνθρακα κων πλην αζώτου µεθανίου (CO) (NMHC) (CH 4 ) (β) (NOx) (PT) (γ) Σειρά Α Euro III 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 0,21 (α) (α) Για µηχανές µε όγκο σάρωσης µικρότερο από 0,75 dm³ ανά κύλινδρο και ταχύτητα ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερη των 3000 min -1. (β) Μόνο για µηχανές φυσικού αερίου. (γ) εν ισχύει για µηχανές αερίου. 2. Στο µέλλον η Κοινότητα και η Αλβανία υποχρεούνται να καταβάλουν προσπάθεια για τη µείωση των εκποµπών οχηµάτων µε κινητήρα µέσω της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας ελέγχου των εκποµπών των οχηµάτων σε συνδυασµό µε καύσιµα βελτιωµένης ποιότητας. AF/CE/AL/D/el 6

7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 7 von 7 ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ήλωση της Κοινότητας σχετικά µε τα έκτακτα εµπορικά µέτρα που χορηγεί η Κοινότητα βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 Εκτιµώντας ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χορηγεί έκτακτα εµπορικά µέτρα για χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της Αλβανίας, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για την εισαγωγή εκτάκτων εµπορικών µέτρων για χώρες και εδάφη που συµµετέχουν ή συνδέονται µε τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κοινότητα δηλώνει: ότι, κατ εφαρµογή του άρθρου 30 της συµφωνίας, εφαρµόζονται τα ευνοϊκότερα µονοµερή αυτόνοµα εµπορικά µέτρα, επιπλέον των συµβατικών εµπορικών παραχωρήσεων που χορηγεί η Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας συµφωνίας, για το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συµβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί, ότι, ειδικότερα, όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 7 και 8 της συνδυασµένης ονοµατολογίας, για τα οποία το κοινό δασµολόγιο προβλέπει την εφαρµογή δασµών κατ αξία και ενός ειδικού δασµού, η µείωση ισχύει επίσης για τον ειδικό δασµό κατά παρέκκλιση της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 27 παράγραφος 1 της συµφωνίας. AF/CE/AL/D/el 7

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 09 Vertragstext griechisch - EL (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 05-06/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρωπαϊκό δίκαιο 3-29 [ 2 ] Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα Αριθµός απόφασης: T-133 Έτος: 2009 - Κοινοτικό σήµα. ιαδικασία κηρύξεως ακυρότητας. Εικονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 31 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17γ/06/238/ΦΝ 447.α Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/76/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2005/15/ΕΚ) αίτησης. 11.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2005 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21

611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21 611 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Griechischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62

1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 1731 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext in griechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 62 ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα