VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO."

Transcript

1 ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πεξηγξαθή/ρξήζε Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δηαηξηθή κνξθή VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. Γηεύζπλζε IMEROS TOPOS Σνπνζεζία θαη θξάηνο GR19300 ASPROPYRGOS/ATHENS GREECE δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ αξκνδίνπ πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Τπεύζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά: Τει. (0030) (210) Fax (0030) (210) YANNIDIS BROS S.A Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε (0030) (210) Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο. Σν πξντόλ δελ έρεη ηαμηλόκεζε θηλδύλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ εληνιώλ 67/548/CEE θαη 1999/45/CE θαη/ή ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο) Σηνηρεία επηζήκαλζεο. Δηηθέηεο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 67/548/CEE θαη 1999/45/CE θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο. ύκβνια θηλδύλνπ: Καλέλα. Φξάζεηο θηλδύλνπ (Ρ): S 2 ΜΑΚΡΗΆ ΑΠ ΠΑΗΓΗΆ. S24/25 ΑΠΟΦΔΌΓΔΣΔ ΔΠΑΦΉΜΔ ΣΟ ΓΈΡΜΑ ΚΑΗ ΜΔ ΣΑ ΜΆΣΗΑ. S26 Δ ΠΔΡΊΠΣΩΖ ΔΠΑΦΉ ΜΔ ΣΑ ΜΆΣΗΑ ΠΛΌΝΔΣΈ ΣΑ ΑΜΈΩ ΜΔ ΆΦΘΟΝΟ ΝΔΡ ΚΑΗ ΕΖΣΉΣΔ ΗΑΣΡΗΚΉ ΤΜΒΟΤΛΉ. S29 ΜΖΝ ΑΓΔΗΆΕΔΣΔ ΣΟ ΤΠΛΟΗΠΟ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΈΝΟΤ ΣΖΝ ΑΠΟΥΈΣΔΤΖ. S46 Δ ΠΔΡΊΠΣΩΖ ΚΑΣΆΠΟΖ ΕΖΣΉΣΔ ΑΜΈΩ ΗΑΣΡΗΚΉ ΤΜΒΟΤΛΉ ΚΑΗ ΓΔΊΞΣΔ ΑΤΣ ΣΟ ΓΟΥΔΊΟ ΉΣΖΝ ΔΣΗΚΈΣΑ. Σν πξνηόλ δελ απαηηεί ζεκάλζεηο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο Άιινη θίλδπλνη. 3. Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά.

2 ειίδα αξ. 2/ Οπζίεο. Με ζρεηηθή πιεξνθνξία Μείγκαηα. Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη πιηθά θαηαρσξεκέλα σο επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία ή ην πεξηβάιινλ δηαηάμεηο ησλ εληνιώλ 67/548/CEE θαη/ή ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). 4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ. ρη εηδηθόηεξα αλαγθαίεο. πζηήλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαιήο βηνκεραληθήο πγηεηλήο Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο. Γελ είλαη γλσζηά επεηζόδηα βιαπηηθά γηα ηελ πγεία πνπ λα νθείινληαη ζην πξνηόλ Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο. 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο Ππξνζβεζηηθά κέζα. ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ Ο εμνπιηζκόο ππξόζβεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηύπνπ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξόο, πνύδξα θαη λέθνο λεξνύ. ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ Καλέλα ηδηαίηεξν Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΦΩΣΗΑ Μελ αλαπλέεηε πξντόληα από ηελ θαύζε (νμείδην ηνπ άλζξαθα, πξντόληα ηνμηθήο ππξόιπζεο, θιπ) Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Υξεζηκνπνηείζηε πίεζε λεξνύ γηα λα ςύμεηε ηα δνρεία θαη λα εκπνδίζεηε ηελ απνζύλζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία νπζηώλ πηζαλόλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία. Φνξάηε πάληα πιήξε αληηππξηθό εμνπιηζκό. πιιέμηε ην λεξό ηεο ππξόζβεζεο γηα λα κε ρπζεί ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν λεξό από ηελ ππξόζβεζε θαη ηα ππνιείκκαηα από ηε θσηηά ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Δηδηθό θξάλνο κε πξνζσπίδα, αληηππξηθά ξνύρα (αληηππξηθό ζαθάθη θαη παληειόλη, κε ηκάληεο γύξσ από ηα ρέξηα, ηα πόδηα θαη ηε κέζε), γάληηα εξγαζίαο (αληηππξηθά, πνπ δελ θόβνληαη θαη δηειεθηξηθά), κάζθα ππνπίεζεο κε θάιπκκα όινπ ην πξνζώπνπ ή αηνκηθόο αλαπλεπζηήξαο (αηνκηθήο πξνζηαζίαο) ζε πεξίπησζε κεγάιεο πνζόηεηαο θαπλνύ. 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.

3 ειίδα αξ. 3/6 Υξεζηκνπνηήζηε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή αλ απειεπζεξσζνύλ αλαζπκηάζεηο ή πνύδξα ζηνλ αέξα. Απηέο νη ππνδείμεηο είλαη έγθπξεο είηε γηα ηνπο ππεύζπλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα ηηο παξεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο. Σν πξντόλ λα κελ ρύλεηαη ζηνπο ππνλόκνπο, ζε επίγεηα θαη ππόγεηα ύδαηα θαη γεηηνληθέο πεξηνρέο Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό. Πεξηνξίζηε ρξεζηκνπνηώληαο ρώκα ή αδξαλή πιηθά. πιιέμηε όζν πεξηζζόηεξν πιηθό γίλεηαη θαη εμνπδεηεξώζηε ην ππόινηπν κε πίεζε λεξνύ. Αθαηάιιεια πιηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη όπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα. Δλδερόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηθνδόκεζε αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο 8 θαη Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό. Υεηξηζηείηε ην πξντόλ αθνύ ζπκβνπιεπηείηε όια ηα κέξε απηήο ηεο θάξηαο αζθαιείαο. Μελ ηξώηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο κεραλήο Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ. Καλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ρσξίο ηδηαίηεξεο αζπκβαηόηεηεο Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο. 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία Παξάκεηξνη ειέγρνπ Έιεγρνη έθζεζεο. Σήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ δηαθίλεζε ρεκηθώλ νπζηώλ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΣΗΩΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΔΡΗΩΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. Φπζηθή θαηάζηαζε πγξό παρύξξεπζην

4 ειίδα αξ. 4/6 Υξώκα ιεπθό Οζκή άνζκν Καηώθιη νζκήο. ph. 8-8,5 εκείν ηήμεο ή ζεκείν ςύμεο. Αξρηθό ζεκείν δέζεο. > 100 C. Πεξηνρή δέζεο. εκείν αλάθιεμεο. Σαρύηεηα εμάηκηζεο Αλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην) Κάησ όξην αλάθιεμεο. Αλσ όξην αλάθιεμεο. Κάησ όξην εθξεμηκόηεηαο. Αλσ όξην εθξεμηκόηεηαο. Σάζε αηκώλ. 2,7 KpA Ππθλόηεηα αηκώλ Δηδηθό βάξνο. 1,55-1,60 g/ml Γηαιπηόηεηα πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο. Θεξκνθξαζία Απζύλζεζεο. Ημώδεο KU 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο. 10. Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα Γξαζηηθόηεηα. Γελ ππάξρνπλ ηδαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο Χεκηθή ζηαζεξόηεηα. Σν πξνηόλ είλαη ζηαζεξό ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ. ε θαλνληθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο δελ πξνβιέπνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ. Κακία ηδηαίηεξε. Πξαγκαηνπνηήζη εηηο ζπλήζεηο πξνθπιιάμεηο έλαληη ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ Με ζπκβαηά πιηθά Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο. 11. Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο.

5 ειίδα αξ. 5/6 Γελ είλαη γλσζηά επεηζόδηα πνπ πξνθαινύληαη βιάβεο ζηελ πγεία νθεηιόκελεο ζηελ έθζεζε ηνπ πξνηόληνο. ε θάζε πεξίπησζε ζπζηήλεηαη λα ελεξγείηε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο βηνκεραληθήο πγηεηλήο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο. 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηείηε ζύκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο εξγαζίαο απνθεύγνληαο λα ξίπηεηε ην πξνηόλ ζην πεξηβάιινλ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο αλ ην πξνηόλ θηάζεη ζε πδάηηλα ξεύκαηα ή απνρεηεύζεηο ή αλ εκόιπλε ην έδαθνο ή ηε βιάζηεζε Τνμηθόηεηα Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αααβ Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 13. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε όηαλ είλαη δπλαηόλ. Τπόινηπα θαζαξνύ πξντόληνο πξέπεη λα ζεσξνύληαη κε επηθίλδπλα απόβιεηα. Ζ απόξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηώληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ην εζληθνύο θαλόλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά. Σν πξνηόλ δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζε δεηήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ νδηθά (A.D.R.), ζηδεξνδξνκηθά (RID), ζαιάζζηα (IMDG code) θαη αεξνπνξηθά (IATA). 15. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα.

6 ειίδα αξ. 6/6 Καηεγνξία Seveso. Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κ εην πξντόλ ή άιιεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζύκθσλ ακ εην πλεκκέλν XVII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1907/2006. Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ Candidate List (AΡ. 59 REACH). Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε εμνπζηνδόηεζε (πλεκκέλν XIV REACH). Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο. Γελ αμηνινγήζεθε κηα αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθαιείαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη. 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο. ΓΔΝΗΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Οδεγία 1999/45/CE θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 2. Οδεγία 67/548/CEE θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 3. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 453/ the merck index. Δθδ handling chemical safety 9. niosh - registry of toxic effectv of chemical substances 10. inrs - fiche toxicologique 11. Patty - industrial hygiene and toxicology 12. n.i. Sax-dangerous properties of industrial materials-7 kai., Ηζηνζειίδα Web Agenzia ECHA εκείσζε γηα ην ρξήζηε: νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαξηέια απηή βαζίδνληαη ζηηο γλώζεηο πνπ καο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπζγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πξνηόληνο. Σν έγγξαθν απηό δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εγγύεζε θακηάο ηδηόηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ πξνηόληνο. Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ πξνηόληνο δελ γίλεηαη ππό ηνλ άκεζν έιεγρό καο, ν ρξήζηεο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζύλε ηνπο λόκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απνπνηνύκαζηε θάζε επζύλεο γηα αλνξζόδνμεο ρξήζεηο.

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα