Μοντέλα Τύποι Ταξινόµηση. µοντέλων διασποράς ενός απλού µοντέλου διασποράς. Προσεγγίσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντέλα Τύποι Ταξινόµηση. µοντέλων διασποράς ενός απλού µοντέλου διασποράς. Προσεγγίσεις"

Transcript

1 Μοντέλα Υπολογισµού Της Ατµοσφαιρικής ιασποράς Τύποι µοντέλων ατµοσφαιρικής ρύπανσης Ταξινόµηση µοντέλων διασποράς οµή ενός απλού µοντέλου διασποράς Προσεγγίσεις κατά Euler και κατά Lagrange

2 Ανθρώπινες δραστηριότητες Εκποµπή βλαβερών ουσιών στην ατµόσφαιρα που µεταβάλλουν τη σύστασή της και την υποβαθµίζουν. Συγκεντρώσεις των ουσιών στην ατµόσφαιρα: Για σταθερές εκποµπές σε µια περιοχή καθορίζονται από την Ατµοσφαιρική ιασπορά Παράγοντες επίδρασης στις συγκεντρώσεις ρύπων µιας περιοχής πηγέςεκποµπώνρύπων (τύπος, ρυθµός εκποµπής, διαστάσεις, θερµοκρασία και ταχύτητα εξερχόµενων ρύπων) τοπογραφία (κτήρια, φυσικά εµπόδια) µετεωρολογία (ταχύτητα ανέµου - µέτρο και διεύθυνση-, ατµοσφαιρική ευστάθεια, θερµοκρασία αέρα, ύψος στρώµατος ανάµειξης) φυσικο-χηµικές ιδιότητες του ρύπου διαδικασίες αποµάκρυνσης του ρύπου από την ατµόσφαιρα (εναπόθεση, χηµικοί µετασχηµατισµοί, καθίζηση) Μαθηµατικά πρότυπα (µοντέλα): Μαθηµατική περιγραφή των διεργασιών που υφίσταται ο ρύπος µέσα στην ατµόσφαιρα. Συνδυασµός των πληροφοριών κι εύρεση της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων και διαδικασιών στη διασπορά του ρύπου υπολογισµός των συγκεντρώσεων

3 Ατµοσφαιρικό Μοντέλο ιασποράς Ένα σύστηµα µαθηµατικών εξισώσεων το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσικές και/ή τις χηµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα για να προσοµοιώσει της συµπεριφορά µιας µάζας µέσα στην ατµόσφαιρα και να δώσει ως τελικό αποτέλεσµα τη χωρική και τη χρονική κατανοµή (συγκεντρώσεις) των ατµοσφαιρικών ρύπων.

4 4410 1:00-2:00 2:00-3: Μέση ωριαία συγκέντρωση SO2 σε µg/m 3

5 Γιατί αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται τα µοντέλα διασποράς; Σύσταση της ατµόσφαιρας Μεταβολή σύστασης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες Αύξηση συγκεντρώσεων ουσιών - Ατµοσφαιρική ρύπανση Επιβάρυνση και βλαβερές συνέπειες στα οικοσυστήµατα του πλανήτη και τα υλικά Θέσπιση ορίων στις συγκεντρώσεις των ρύπων Γνώση των συγκεντρώσεων των ρύπων

6 Εκτίµηση της σύστασης της ατµόσφαιρας Επιτόπιες παρατηρήσεις ατµοσφαιρικών ρύπων Στιγµιότυπα της κατάστασης της ατµόσφαιρας σε συγκεκριµένη τοποθεσία και χρονική στιγµή Ισχύουν µόνο για την περιοχή µέτρησης και για την παρούσα κατάσταση Μεταβολές από περιοχή σε περιοχή, ακόµα και µέσα στην ίδια πόλη Μη επαρκής γνώση

7 Αναγκαιότητα για εκτίµηση των συγκεντρώσεων σε µεγάλες περιοχές τόσο για την παρούσα κατάσταση, όσο και για µελλοντικές καταστάσεις Ανάπτυξη µαθηµατικών προτύπων (µοντέλων) Χρήση µαθηµατικών σχέσεων για την περιγραφή της συµπεριφοράς µιας µάζας µέσα στην ατµόσφαιρα µε τελικό στόχο την εκτίµηση των συγκεντρώσεων στο χώρο και στον χρόνο Εκτίµηση συγκεντρώσεων ρύπων σε µεγάλες περιοχές και όχι σε µεµονωµένα σηµεία. Πρόγνωση της κατανοµής από συγκεκριµένες πηγές εκποµπής ρύπων σε χαρακτηριστικές περιοχές. Πρόγνωση συγκεντρώσεων ρύπων, ιδιαίτερα από µελλοντικές πηγές.

8 Εξάρτηση των τελικών συγκεντρώσεων από φυσικούς και χηµικούς µηχανισµούς για τους οποίους ένα µοντέλο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τις κατάλληλες εξισώσεις Φυσικοί και Χηµικοί Μηχανισµοί µοντέλου Εκποµπές είδος και χρονική διάρκεια Ανύψωση θυσάνου Οριζόντια µεταφορά από άνεµο Τυρβώδης διάχυση Ανακλάσεις ρύπων από έδαφος και ανώτερο τµήµα οριακού στρώµατος Μετασχηµατισµοί ρύπων Απόθεση ρύπων (βαρυτική καθίζηση, ξηρή & υγρή απόθεση Επίδραση τοπογραφίας Μεταβολή διάχυσης µε το ύψος Μεταβολές εκποµπών και µετεωρολογικών συνθηκών

9 Επιτόπιες µετρήσεις Πειραµατικός προσδιορισµός των ζητουµένων παραµέτρων Μοντέλο Θεωρητική προσέγγιση υπολογισµού των ζητουµένων παραµέτρων Μηχανισµοί διασποράς Περιγραφή µε πολύπλοκες µαθηµατικές συναρτήσεις που πολλές επιλύονται αριθµητικά Μοντέλα διασποράς: Υποθέσεις ή απαλειφή όρων ώστε η περιγραφή να γίνεται µε πιο απλές µαθηµατικές εξισώσεις. Όχι οι ίδιες σε όλα τα µοντέλα Εγκυρότητα µοντέλου: Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών µετρήσεων

10 Πεδία εφαρµογών µοντέλων Ρυθµιστικοί σκοποί -Έκδοση άδειας για εκποµπές (συνήθως απλές πηγές) -Μελέτη αποτελεσµάτων στο περιβάλλον από βιοµηχανικές εκποµπές & µεταφορές -Συστάσεις για βελτίωση Μοντέλα υνατότητα χωρικής κατανοµής επεισοδίων ρύπανσης και µακροχρόνιες µέσες συγκεντρώσεις για σύγκριση µε τις οδηγίες για την ποιότητα του αέρα. Υπολογισµός µεγάλου αριθµού ρύπων (SO 2, NO 2, αιωρούµενα σωµατίδια, τοξικές ουσίες) Υποστήριξη πολιτικής (τακτική) µέτρων -Πρόγνωση για τα αποτελέσµατα των µέτρων που προτείνονται να ληφθούν - ιαχείριση έκτακτων καταστάσεων Μοντέλα Αξιόπιστα αποτελέσµατα για συνθήκες ρύπανσης που διαφέρουν από την παρούσα κατάσταση

11 Πεδία εφαρµογών µοντέλων (συνέχεια) Πληροφόρηση κοινού -Υποστήριξη των µέτρων που λαµβάνονται -Άµεση πληροφόρηση για την ποιότητα του αέρα και την πιθανότητα ύπαρξης επεισοδίου ρύπανσης (νέφος) Μοντέλα Αξιόπιστα αποτελέσµατα για την πρόγνωση Επιστηµονική Έρευνα Μοντέλα Πολύπλοκα, περιγραφή των δυναµικών επιδράσεων, προσοµοίωση των χηµικών διεργασιών των αέριων ρύπων. Αξιόπιστα αποτελέσµατα. Απαίτηση µεγάλης υπολογιστικής δύναµης και ακρίβειας/όγκου δεδοµένων εισόδου. Εκτίµηση σφαλµάτων απλούστερων µοντέλων

12 Ανάπτυξη µοντέλων ατµοσφαιρικής διασποράς από τη δεκαετία του 1930 για την κατανόηση του µηχανισµού διασποράς θυσάνων από µεγάλες βιοµηχανικές καµινάδες εκαετία 1950: Έρευνες για τη δυνατότητα πρόβλεψης της διασποράς ραδιενεργών πυρήνων Νοµοθεσίες για την ποιότητα του αέρα & εξέλιξη ηλεκτρονικών υπολογιστών Ανάπτυξη και τελειοποίηση των µοντέλων διασποράς Τύποι µοντέλων ατµοσφαιρικής ρύπανσης Γκαουσιανά µοντέλα (ή µοντέλα θυσάνου του Gauss) Αριθµητικά µοντέλα (numerical models) Φυσικά µοντέλα (physical models) Στατιστικάµοντέλα (statistical models)

13 Γκαουσιανά µοντέλα (µοντέλα θυσάνου του Gauss) Υπολογισµός της διασποράς αδρανών ρύπων Εγκάρσια & κατακόρυφη κατανοµή των συγκεντρώσεων ακολουθούν την κανονική κατανοµή (κατανοµή Gauss). Πλεονεκτήµατα: Απλά στη χρήση Περιορισµένες απαιτήσεις σε στοιχεία εισαγωγής Κατάλληλα για περιβαλλοντικές µελέτες

14 Αριθµητικά µοντέλα Σύστηµα εξισώσεων που στηρίζονται στις αρχές διατήρησης της ορµής, ενέργειας και µάζας. Επίλυση των εξισώσεων µε αριθµητικές µεθόδους Πλεονεκτήµατα Χρήση σε περιπτώσεις πολύπλοκων συνθηκών (εµβαδικές πηγές, περιοχές µε έντονο ανάγλυφο, πολύπλοκες µετεωρολογικές συνθήκες) Έρευνα Μειονεκτήµατα Μεγάλες απαιτήσεις σε δεδοµένα εισόδου Μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική δύναµη

15 Φυσικά µοντέλα Βάση: Μικρής κλίµακας αναπαραστάσεις των φαινοµένων σε εργαστήρια Αναπαράσταση πηγής/πηγών και τοπογραφίας Προσοµοίωση διαφορετικών ατµοσφαιρικών συνθηκών Τυπικό µέγεθος αεροσύρραγας: εκάδες µέτρα, 10 m 2 εγκάρσια τοµή Μέτρηση µε επιστηµονικά όργανα Χρήση: Πολύπλοκη διαµόρφωση πηγών ή/και τοπογραφίας Παράσυρση αέριων ρύπων, Κατώρευµα ιασπορά αερίων µεγάλης πυκνότητας Πλεονεκτήµατα Μελέτες φαινοµένων και επιδράσεων µικρής κλίµακας Πολύπλοκες καταστάσεις ροής και αναγλύφου Μειονεκτήµατα Μεγάλο κόστος, χρονοβόρο Εφαρµογή σε µια µόνο περιοχή Προσοµοίωση λίγων ατµοσφαιρικών συνθηκών

16 Φυσικό µοντέλο

17 Στατιστικά µοντέλα Βάση: Χρονοσειρές πειραµατικών µετρήσεων Ηµιεµπειρικές στατιστικές σχέσεις µεταξύ συγκεντρώσεων ρύπων και άλλων µεταβλητών (θερµοκρασία, άνεµος, κλπ) Υπολογισµός συγκεντρώσεων σε διάφορα χρονικά διαστήµατα ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα καταγραφής δεδοµένων Χρήση: Μη πλήρης κατανόηση των φυσικών και χηµικών διεργασιών Έλλειψη των απαραίτητων βάσεων δεδοµένων για την χρήση άλλων µοντέλων Πλεονεκτήµατα Απλά κι εύκολα στη χρήση Συγκρίσιµη ακρίβεια Μειονεκτήµατα Μικρή χωρική και χρονική κατανοµή Ύπαρξη οργάνων µέτρησης των παραµέτρων

18 Ένα απλό στατιστικό µοντέλο Εύρεση της συγκέντρωσης του επιφανειακού όζοντος από µετρήσεις της θερµοκρασίας Θ και της ηλιακής ακτινοβολίας Ι Μετά τη συσχέτιση της χρονοσειράς των συγκεντρώσεων του επιφανειακού όζοντος µε τις µετρήσεις της θερµοκρασίας Θ και της ηλιακής ακτινοβολίας Ι για το σταθµό του ΑΠΘ και για το σταθµό της Σίνδου, βρέθηκαν οι παρακάτω σχέσεις: ΑΠΘ C O3 = *Θ *Ι ΣΙΝ ΟΣ C O3 = *Θ *Ι Ποια από τις 2 περιοχές έχει υψηλότερη συγκέντρωση υποβάθρου O 3 ; Πως εξηγείται; Πόσο αναµένεται να είναι οι συγκεντρώσεις στις δύο περιοχές αν Θ=20 C και I=800 W/m 2 ;

19 Λύση Θ=20 C, I=800 W/m 2 ΑΠΘ: C O3 = Θ Ι = = = C O3 = µg/m 3 ΣΙΝ ΟΣ: C O3 = Θ Ι = = = C O3 = µg/m 3

20 Ταξινόµηση µοντέλων διασποράς Χρήση υπαρχόντων µοντέλων σε συγκεκριµένη κατηγορία προβληµάτων π.χ. σηµειακές πηγές, αδρανείς ρύποι Μέθοδος ταξινόµησης των µοντέλων διασποράς µε βάση τις διαφορετικές καταστάσεις εφαρµογής Επιλογή κατάλληλου µοντέλου διασποράς σύµφωνα µε το αντικείµενο µελέτης Κλάδοι συστήµατος -> είκτες A. Συνθήκες µεταφοράς Β. Τύπος της πηγής Γ. ιάρκεια της πηγής. Είδος των ρύπων Υποδιαίρεση κλάδων σε µικρότερους για τον προσδιορισµό ειδικότερων συνιστωσών του προβλήµατος

21 ΑΠΛΕΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Α ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΑΠΛΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β ΤΥΠΟΣ ΠΗΓΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ/ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Γ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΞΗΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΓΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΙ ΟΣ ΡΥΠΩΝ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΟΣ ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΞΗΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΓΡΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΙΩΡΗΣΗ ΕΙΚΤΗΣ ΑΒΓ Σύστηµα ταξινόµησης των µοντέλων διασποράς Σύστηµα ταξινόµησης των µοντέλων διασποράς.

22 Επιλογή µοντέλου 256 συνδυασµοίπροβληµάτων ιαθέσιµα µοντέλα διασποράς Κάλυψη αριθµού συνδυασµών Ρυθµιστικοί λόγοι: Χρήση σειράς µοντέλων Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή ενός µοντέλου Στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν Πολυπλοκότητα µετεωρολογίας και τοπογραφίας περιοχής Είδος ρύπων για µελέτη (αδρανής, πρωτογενής, κλπ) Χωρική κλίµακα περιοχής υπό µελέτη Επιθυµητός βαθµός λεπτοµέρειας και ακρίβειας αποτελεσµάτων Επάρκεια καταρτισµού χειριστών µοντέλων Χρηµατοδότηση και διαθέσιµος χρόνος Ποιότητα δεδοµένων εισόδου

23 Πολυπλοκότητα µοντέλου Εξάρτηση από τον αριθµό παραµέτρων που χρησιµοποιούνται Γενικόςκανόνας: Η ακρίβεια των αποτελεσµάτων ενός µοντέλου είναι συνάρτηση της πολυπλοκότητας του Βαθµός πολυπλοκότητας µοντέλου Αύξηση πολυπλοκότητας ενός µοντέλου αύξηση απαιτήσεων σε υπολογιστική δύναµη, στοιχεία εισαγωγής και εµπειρία του χρήστη. Αριθµητικές µέθοδοι Εισαγωγή αβεβαιοτήτων στα αποτελέσµατα Αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων των µοντέλων σαν συνάρτηση του αριθµού των παραµέτρων Επιλογή µοντέλου: Συµβιβασµός ανάµεσα στην επιλογή των µηχανισµών που καθορίζουν τη διασπορά και στην εύκολη χρήση και οικονοµική απαίτηση του µοντέλου

24 οµή ενός απλού µοντέλου διασποράς Θέσπιση ορίων στις συγκεντρώσεις ρύπων για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη που πραγµατοποιείται για την εύρεση των συγκεντρώσεων ρύπων από µια µελλοντική πηγή και εξέταση για τυχόν παραβίαση των θεσπισµένων οριακών τιµών των ρύπων από τις εκποµπές της πηγής Μοντέλα διασποράς: Απαραίτητο εργαλείο για την προσοµοίωση της διασποράς των ρύπων από την πηγή οµή µοντέλου Α) Στοιχεία εισαγωγής (δεδοµένα εισόδου) Β) Προσοµοίωση Φυσικών & Χηµικών διεργασιών Γ) Αποτέλεσµα

25 Εκ οµ ές Συντεταγµένες ηγής Φυσικό ύψος εκ οµ ής ιάµετρος καµινάδας Ταχύτητα εξόδου αερίων Θερµοκρασία αερίων Ρυθµός εκ οµ ής εδοµένα Εισόδου Μετεωρολογία Ταχύτητα ανέµου ιεύθυνση ανέµου Συνθήκες ευστάθειας Θερµοκρασία 'Υψος ανάµειξης Α οδέκτες Συντεταγµένες 'Υψος Προσοµοίωση των φυσικών και χηµικών διεργασιών στην ατµόσφαιρα Συγκεντρώσεις ρυ αντών σε όλα τα λεγµατικά σηµεία της εριοχής ή στους α οδέκτες οµή ενός α λού µοντέλου για τον υ ολογισµό της διασ οράς α ό σηµειακή ηγή σε το ική κλίµακα.

26 Περιοχή υπό µελέτη Ορισµός πηγών

27 Εισαγωγή µετεωρολογικών δεδοµένων Ορισµός αποδεκτών

28 Προσοµοίωση των φυσικών και χηµικών διεργασιών στην ατµόσφαιρα Ορισµός πλεγµατικών σηµείων Εύρεση σηµαντικών αποδεκτών από µοντέλο

29 Προσοµοίωση των φυσικών και χηµικών διεργασιών στην ατµόσφαιρα Συγκεντρώσεις ρυπαντών σε όλα τα πλεγµατικά σηµεία και στους αποδέκτες

30 Ένα απλό µοντέλο διασποράς ιασπορά θυσάνου από καµινάδα µε µορφή κώνου - Συνεχής εκποµπή µε σταθερό ρυθµό Υπόθεση: Οµοιόµορφη εξάπλωση θυσάνου µε µορφή κώνου Η: Ενεργό ύψος θυσάνου, u: ταχύτητα ανέµου, Q: Ρυθµός εκποµπής Μέγιστη συγκέντρωση στο έδαφος C µετά από µικρό χρονικό διάστηµα C s = Q πuh Μέγιστη συγκέντρωση στο έδαφος C µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα C d 2 C s Q = 60 60πuH Στατιστικά οι µέγιστες συγκεντρώσεις συµβαίνουν σε απόσταση 15 Η *Η διαφορά οφείλεται στην αλλαγή διεύθυνσης ανέµου σε αυτό το χρονικό διάστηµα = 2

31 Υπολογισµός ατµοσφαιρικής περιγραφή της κίνησης ρευστών Προσέγγιση α) κατά Euler β) κατά Lagrange διασποράς µε βάση την ιαφορετικοί τύποι µαθηµατικών εξισώσεων για τον υπολογισµό των συγκεντρώσεων Τελικό αποτέλεσµα των υπολογισµών Θεωρητικά σχεδόν παρόµοια αποτελέσµατα Στην πραγµατικότητα, σηµαντικές διαφοροποιήσεις λόγω των υποθέσεων και των απλοποιήσεων που γίνονται για να είναι πρακτικά εφαρµόσιµη η προσέγγιση. Επιλογή προσέγγισης ατµοσφαιρικής διασποράς ανάλογα µε την εφαρµογή και τις διαθέσιµες πληροφορίες.

32 Προσέγγιση κατά Euler Περιγραφή διασποράς σε σχέση µε ένα σταθερό σύστηµα συντεταγµένων. Χαρακτηριστικά ροής Συναρτήσεις του χώρου και του χρόνου (x,y, z και t) Μοντέλα Πλέγµατος: Προσοµοίωση συγκεντρώσεων από Ευρηλιανά µοντέλα σε µια σειρά από σταθερά υπολογιστικά πλέγµατα. Στιγµιότυπο γραµµών ροής (streamlines)

33 Προσέγγιση κατά Lagrange : Περιγραφή διασποράς σε σχέση µε την κίνηση µιας συγκεκριµένης µάζας ρευστού. Μελέτη της συµπεριφοράς µέσα στην ατµόσφαιρα της συγκεκριµένης αέριας µάζας (πακέτο αέρα) Ορισµός µεταβλητών της ροής για το συγκεκριµένο πακέτο αέρα. Τροχιά µάζας Χαρακτηριστικά ροής Συνάρτηση του χρόνου (t) Η υπό παρακολούθηση µάζα µετακινείται µε τον άνεµο και η µόνη ανταλλαγή µάζας µε τον περιβάλλοντααέραείναιοιρύποι. Υπολογισµός συγκεντρώσεων σε διαφορετικά σηµεία στο χώρο σε διαφορετικές χρονικές στιγµές

34 Ευρηλιανά µοντέλα Μία κυψελίδα Απλούστερα αριθµητικά µοντέλα Αντιµετώπιση περιοχής ως ένα κουτί z: έδαφος θερµοκρασιακή αναστροφή ή ύψος οριακού στρώµατος (µεταβλητό) x, y: έκταση περιοχής, ένταση µετεωρολογικών φαινοµένων, κατανοµή πηγών, στόχος Εισροή ρύπων -πηγές εντός της κυψελίδας (S) -µέση οριζόντια µεταφορά (άνεµος) (H i ) και κατακόρυφη διάχυση (V i ) Εκροή -αποµάκρυνση ρύπων -µέση οριζόντια µεταφορά (άνεµος) (H o ) και κατακόρυφη µεταφορά (V o ) -χηµικοί µετασχηµατισµοί (C) Μεταβολή συγκέντρωσης ρύπου n -Ξηρή εναπόθεση (D) Παραδοχή: Ακαριαία ανάµειξη ρύπων και dn/dt= S + H i + V i H o -V o -C-D χωρικά οµογενείς συγκεντρώσεις

35 Απλουστευµένη εφαρµογή: Ευρηλιανά µοντέλα µιας κυψελίδας Λεπτοµερής εφαρµογή: Χωρισµός της περιοχής σε οριζόντιες κυψελίδες που στοιβάζονταικατακόρυφα. Εισροή/εκροή των ρύπων από κάθε κυψελίδα Συνάρτηση του χρόνου. Εξάρτηση από το πεδίο του ανέµου Ύπαρξη κυψελίδων οριζόντια και κατακόρυφα Χρήσιµα στην περίπτωση πολύπλοκων εκποµπών και µη γραµµικών χηµικών µετασχηµατισµών

36 Μοντέλα Lagrange Γενική αρχή: Υπολογισµός µεταβολών συγκεντρώσεων των ρύπωνσεέναπακέτοαέρατοοποίοµεταφέρεταιαπότονάνεµο Μοντέλα θυσάνου του Gauss: Κανονική κατανοµή Μοντέλα πακέτων µάζας (puff models): Προσοµοίωση εκποµπής ρύπων µε πακέτα µάζας που εκλύονται από την πηγή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και περιέχουν το αντίστοιχο κλάσµα της µάζας του ρύπου. Μεταφορά πακέτων από τον άνεµο και διαστολή τους ανάλογη µε την ένταση της τύρβης Μοντέλα σωµατιδίων: Προσοµοίωση εκποµπής ρύπων µε µεγάλο αριθµό σωµατιδίων Κατάλληλα για την εκτίµηση συγκεντρώσεων πρωτογενών ρύπων απόσηµειακέςπηγές. Επίλυση αντίστροφου προβλήµατος Γνωστή η συγκέντρωση ενός ρύπου σε κάποιο σηµείο Ανάστροφη τροχιά Προσδιορισµός πηγής

37 Μοντέλα Lagrange µιας κυψελίδας ή της µιας στήλης Μετακίνηση αέριας µάζας από τον οριζόντιο συνήθως άνεµο Μη ύπαρξη εισροής ή εκροής αέρα από ή προς το περιβάλλον λόγω της τυρβώδους ή µοριακής διάχυσης. Υπολογισµός συγκεντρώσεων χηµικά δραστικών ενώσεων σε µια συγκεκριµένη θέση Εύρεση ανάδροµης τροχιάς Ορισµός κυψελίδας (έδαφος - θερµοκρασιακή αναστροφή/ χρονικά µεταβαλλόµενο) Μετακίνηση κυψελίδας από αρχική θέση προς την τελική υπό την επίδραση του µέσου ανέµου περνώντας πάνω από τις πηγές των εκποµπών Μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων Φωτοχηµικοί µετασχηµατισµοί, εκποµπές, ξηρή ή/και υγρή εναπόθεση τους στην επιφάνεια του εδάφους.

38 Μοντέλα Lagrange σωµατιδιακά Χρήση για µικρές κλίµακες κίνησης Εκποµπή σωµατιδίων από πηγή Προσοµοίωση διασποράς των σωµατιδίων Κίνηση σωµατιδίων από µέσο άνεµο και από την τύρβη Χρήση πεδίων ανέµου από µετεωρολογικά µοντέλα Τροχιά σωµατιδίου Συγκέντρωση ρύπων [ v ( t) ( )] i + v X ( t+ t ) = X( t) + t t i c= N i= 1 m x y z i i i

39 (α) (β) (γ) (δ) Υπολογισµός του θυσάνου µιας πηγής µε ένα λαγκρανσιανό σωµατιδιακό µοντέλο διασποράς χρησιµοποιώντας διαφορετικό αριθµό εκπεµπόµενων σωµατιδίων σε κάθε χρονικό βήµα α) 50, β) 100, γ) 200 και δ) 300 σωµατίδια. (Πηγή: CAPITA)

40

3 Μοντέλα υπολογισµού της ατµοσφαιρικής διασποράς Ατµοσφαιρικό µοντέλο ονοµάζουµε ένα σύστηµα εξισώσεων το οποίο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις φυσικές και/ή τις χηµικές διεργασίες στην ατµόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης.

Ενεργό Ύψος Εκποµπής. Επίδραση. Ανύψωση. του θυσάνου Θερµική. Ανύψωση. ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης. Ενεργό Ύψος Εκποµπής Επίδραση κτιρίου και κατώρευµα καµινάδας Ανύψωση του θυσάνου Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες αστάθειας ή ουδέτερης στρωµάτωσης Θερµική ανύψωση θυσάνου σε συνθήκες ευστάθειας Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέµατα Ατµοσφαιρικοί. Μηχανισµοί Αποµάκρυνσης Ρύπων Χηµικοί Βαρυτική. Αβεβαιότητας των Μοντέλων Θυσάνου του Gauss. Πηγές

Ειδικά θέµατα Ατµοσφαιρικοί. Μηχανισµοί Αποµάκρυνσης Ρύπων Χηµικοί Βαρυτική. Αβεβαιότητας των Μοντέλων Θυσάνου του Gauss. Πηγές Ειδικά θέµατα Ατµοσφαιρικοί Μηχανισµοί Αποµάκρυνσης Ρύπων Χηµικοί µετασχηµατισµοί Βαρυτική καθίζηση σωµατιδίων Ξηρή εναπόθεση Υγρή εναπόθεση Πηγές Αβεβαιότητας των Μοντέλων Θυσάνου του Gauss Ατµοσφαιρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3

39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam Theoretical Problem No. 3 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ KAI ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Στην κατακόρυφη κίνηση του αέρα οφείλονται πολλές ατμοσφαιρικές διαδικασίες, όπως ο σχηματισμός των νεφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ. Γενικά περί ατµόσφαιρας ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Γενικά περί ατµόσφαιρας Τι είναι η ατµόσφαιρα; Ένα λεπτό στρώµα αέρα που περιβάλει τη γη Η ατµόσφαιρα είναι το αποτέλεσµα των διαχρονικών φυσικών, χηµικών και βιολογικών αλληλεπιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

V = 25 m/sec. z =0.005 m. z =0.5 m. z =2 m 0. z =0.05 m

V = 25 m/sec. z =0.005 m. z =0.5 m. z =2 m 0. z =0.05 m 7 Ειδικά θέµατα 5.1 Μεταβολή του ανέµου µε το ύψος Όπως προκύπτει από τα προηγούµενα κεφάλαια, ο υπολογισµός της διασποράς απαιτεί γνώση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου. Ειδικά η ταχύτητα του

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες:

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε μια από αυτές βαθμολογείται με 10 βαθμούς. 2. Χρησιμοποιήστε μόνο το στυλό που υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Η µείωση των εκποµπών των αερίων ρύπων (µε εξαίρεση τα θερµοκήπια αέρια) στη δυτική Ευρώπη και τη βόρεια Αµερική έχει επιτευχθεί µέσω της νοµοθέτησης

Η µείωση των εκποµπών των αερίων ρύπων (µε εξαίρεση τα θερµοκήπια αέρια) στη δυτική Ευρώπη και τη βόρεια Αµερική έχει επιτευχθεί µέσω της νοµοθέτησης 1 Εισαγωγή 1.1 Ατµοσφαιρική ρύπανση, ένα παγκόσµιο πρόβληµα Σε πολλές περιοχές της γης, η ατµοσφαιρική ρύπανση αποτελεί το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα, ιδιαίτερα λαµβάνοντας υπόψη τις µεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΟΥΣ με το HEC-RAS Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής HEC-RAS Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία

1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ηµήτρη Μελά Τµήµα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1. Σύντοµα Ιστορικά Στοιχεία Η περιβαλλοντική ρύπανση δεν είναι νέο φαινόµενο. Ένας από τους λόγους που ανάγκαζαν τις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα

Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Πληροφορίες σχετικές με το μάθημα Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής Δημήτρης Μπαλής, Επίκ. Καθηγητής Γραφείο: 2 ος όρ. ανατολική πτέρυγα Γραφείο: Δώμα ΣΘΕ. Είσοδος από τον 4 ο όροφο δυτική πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

όπου η µεταβλητή Α µπορεί να είναι συνάρτηση του χρόνου, του χώρου ή και των δύο.

όπου η µεταβλητή Α µπορεί να είναι συνάρτηση του χρόνου, του χώρου ή και των δύο. 4 Θεωρία Βαθµωτής Μεταφοράς Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η διάυση των ρύπων περιορίζεται κυρίως µέσα στο αµηλότερο τµήµα της τροπόσφαιρας, το στρώµα ανάµειξης. Το σηµαντικότερο αρακτηριστικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ Σηµειώσεις µαθήµατος ηµήτρης Βαλουγεώργης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Εργαστήριο Φυσικών και Χηµικών ιεργασιών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ Ορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζεται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου ή ακτινοβολίας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise).

6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής ενεργό ύψος (effective height) ανύψωση του θυσάνου (plume rise) θερµική ανύψωση (thermal rise). 6 4. Ενεργό ύψος εκποµπής Ενεργό ύψος εκποµπής Οι περισσότεροι ρύποι που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα προέρχονται από καύσεις πράγµα το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν υψηλότερη θερµοκρασία από το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα

ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΙΠ: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος. (Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) Συντονιστής Προγράµµατος: Καθ. Κωνσταντίνος Βαρώτσης c.varotsis@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της κινηματικής είναι η περιγραφή της κίνησης του ρευστού Τα αίτια που δημιούργησαν την κίνηση και η αναζήτηση των δυνάμεων που την διατηρούν είναι αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ, ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ, ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΠΜΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ακαδημαϊκό Έτος: 2015-2016 / Εαρινό Εξάμηνο 1/30 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΑ, ΠΟΛΥΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγήτρια Φούντη Μαρία Γενικευμένη Εξίσωση Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Ενότητα #8: Η Ατμόσφαιρα της Γης-Το Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα Δρ Κ.Π. Μουστρής Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΘΟΡΥΒΟΥ Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Δρ. Αναστάσιος Αδαμόπουλος Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα Η αστική ρύπανση οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αρκετές φορές τα πειραματικά δεδομένα πρέπει να απεικονίζονται υπό μορφή γραφικών παραστάσεων σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων καρτεσιανών συντεταγμένων. Με τις γραφικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορική ανάλυση ροής

Διαφορική ανάλυση ροής Διαφορική ανάλυση ροής Α. Παϊπέτης 6 ο Εξάμηνο Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ΜΕ και ΔΕ ροής: Διαφορές Οριακές και αρχικές συνθήκες Οριακές συνθήκες: Φυσική σημασία αλληλεπίδραση του όγκου ελέγχου με το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Ενότητα #9: Μοντέλα Διάχυσης & Διασποράς της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Δρ Κ.Π. Μουστρής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων

Κεφάλαιο 6. Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών και παραβολικών διαφορικών εξισώσεων Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στη µέθοδο πεπερασµένων όγκων επίλυση ελλειπτικών παραβολικών διαφορικών εξισώσεων 6.1 Εισαγωγή Η µέθοδος των πεπερασµένων όγκων είναι µία ευρέως διαδεδοµένη υπολογιστική µέθοδος επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε. Καλό ξεκίνημα.

Καλώς ήλθατε. Καλό ξεκίνημα. Καλώς ήλθατε. Καλό ξεκίνημα. Αν. Καθηγητής Γεώργιος Παύλος ( Φυσικός) - ρ.καρκάνης Αναστάσιος (Μηχανολόγος Μηχανικός) Με τι θα ασχοληθούμε στα πλαίσια του μαθήματος: Α. Μαθηματική θεωρία ιανυσματικά μεγέθη,

Διαβάστε περισσότερα

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο

Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» ο ΜΕΡΟΣ. Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο ΣΕΜΦΕ Ε.Μ.Πολυτεχνείο Lasers και Εφαρµογές τους στη Βιοϊατρική και το Περιβάλλον» 2003-2004 2 ο ΜΕΡΟΣ Lasers και Εφαρµογές τους στο Περιβάλλον» 9 ο Εξάµηνο ιδάσκων: Α. Παπαγιάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. οµή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Industrial Safety for the onshore and offshore industry ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Ν. Χριστόλη, Πολ. Μηχ. Περ/γου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Ομότ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Διάλεξη 2: Περιγραφή αριθμητικών μεθόδων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Διάλεξη 2: Περιγραφή αριθμητικών μεθόδων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Διάλεξη : Περιγραφή αριθμητικών μεθόδων Χειμερινό εξάμηνο 008 Προηγούμενη παρουσίαση... Γράψαμε τις εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσκόπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Συναγωγή Γενικές αρχές Κεφάλαιο 6 2 Ορισµός Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται σε κίνηση Εξαναγκασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (1/2) Εκπομπή ρύπανσης: ορίζεται η ποσότητα των ρύπων που διοχετεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔ ΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Μεθοδολογία Κλεομένης Γ. Τσιγάνης Λέκτορας ΑΠΘ Πρόχειρες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών

Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αριθμητική πρόγνωση καιρού και η συμβολή της στην πρόγνωση τοπικών πλημμυρών Αναστάσιος Παπαδόπουλος Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Πρόγνωση Καιρού Οι πρώτες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ατµοσφαιρική ρύπανση Επεισόδια ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στοιχεία πηγής Ο ατµοσφαιρικός κύκλος διασποράς Τεχνικοί παράγοντες

Εισαγωγή Ατµοσφαιρική ρύπανση Επεισόδια ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στοιχεία πηγής Ο ατµοσφαιρικός κύκλος διασποράς Τεχνικοί παράγοντες Εισαγωγή Ατµοσφαιρική ρύπανση Επεισόδια ατµοσφαιρικής ρύπανσης Ποιότητα Αέρα - ιαχείριση Ποιότητας Αέρα Γενικές έννοιες ατµοσφαιρικής διασποράς Στοιχεία πηγής Ο ατµοσφαιρικός κύκλος διασποράς Τεχνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων ΘΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γραφικές παραστάσεις, κλίση καµπύλης Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες που αφορούν την

Διαβάστε περισσότερα

Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τοµέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήµης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η Λ Ι Α Κ Η ΕΝ Ε Ρ Γ Ε Ι Α ίας Α. Χαραλαµπόπουλος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα SOLEA. Εκτίμηση δυναμικού ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2. World Radiation Centre, Switzerland

Το πρόγραμμα SOLEA. Εκτίμηση δυναμικού ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2. World Radiation Centre, Switzerland Το πρόγραμμα SOLEA Εκτίμηση δυναμικού ηλιακής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο 1Παναγιώτης Κοσμόπουλος 1Michael Taylor 2Στέλιος Καζαντζής 1 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2 World Radiation Centre, Switzerland

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση

1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση 1. Τοπικοί άνεµοι και ατµοσφαιρική ρύπανση Όπως είναι γνωστό, οι ρύποι µιας καπνοδόχου αποµακρύνονται ακολουθώντας υποχρεωτικά την κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η ταχύτητα του ανέµου δεν είναι σταθερή.

Διαβάστε περισσότερα

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση

Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Μείγμα διαφόρων σωματιδίων σε αιώρηση Τα σωματίδια στην ατμόσφαιρα διαφέρουν από τα αέρια. 1. Ένα αέριο αποτελείται από ξεχωριστά άτομα ή μόρια τα οποία είναι διαχωρισμένα ενώ ένα

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΣΗ ( ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΡΒΩ ΗΣ ) ΝΟΜΟΣ FICK. C y ΡΟΗ MAZAΣ / M.E.+ M.X. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ. J t C ΟΓΚΟΣ

ΙΑΧΥΣΗ ( ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΡΒΩ ΗΣ ) ΝΟΜΟΣ FICK. C y ΡΟΗ MAZAΣ / M.E.+ M.X. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ. J t C ΟΓΚΟΣ ΙΑΧΥΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΡΒΩ ΗΣ ΝΟΜΟΣ FIK J ΣΥΝΤ. ΜΟΡ. ΙΑΧ. ΡΟΗ MAZAΣ / M.E. M.X. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΖΑΣ J Σ Σ Σ ΕΠΙΦ. ΑΠΟΣ. ------------------ ΟΓΚΟΣ , B ep 4 ΛΥΣΗ: Ε Ω ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΡΕΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1)

(Μαθιουλάκης.) Q=V*I (1) (Μαθιουλάκης.) Φυσικός Αερισµός Κτιρίων Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της θερµοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική των µετρήσεων και εύρεση του νεκρού χρόνου ενός απαριθµητή Geiger-Müller

Στατιστική των µετρήσεων και εύρεση του νεκρού χρόνου ενός απαριθµητή Geiger-Müller AΣΚΗΣΗ Στατιστική των µετρήσεων και εύρεση του νεκρού χρόνου ενός απαριθµητή Geiger-Müller. Εισαγωγή. Στατιστική των µετρήσεων Η ραδιενεργός διάσπαση είναι στατιστικό φαινόµενο και συνεπώς ο αριθµός των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι νόµοι της κίνησης, οι δυνάµεις και οι εξισώσεις κίνησης

2. Οι νόµοι της κίνησης, οι δυνάµεις και οι εξισώσεις κίνησης Οι νόµοι της κίνησης, οι δυνάµεις και οι εξισώσεις κίνησης Βιβλιογραφία C Kittel, W D Knight, A Rudeman, A C Helmholz και B J oye, Μηχανική (Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 1998) Κεφ, 3 R Spiegel, Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Οποιαδήποτε αλλοίωση της φυσιολογικής σύστασης του αέρα που μπορεί να έχει βλαβερές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στατιστική ανάλυση του γεωχηµικού δείγµατος µας δίνει πληροφορίες για τον γεωχηµικό πληθυσµό που µελετάµε. Συνυπολογισµός σφαλµάτων Πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μ.Ν. Χριστόλη, Περιβαλλοντολόγου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Kαθηγητή ΕΜΠ & τ. Πρύτανη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστομηχανική. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ρευστομηχανική. Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ρευστομηχανική Γεώργιος Γκαϊντατζής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚινηματικήκαιΔυναμικήτων Ρευστών 5 ο Μάθημα van Gogh starry night ΔΠΘ-ΜΠΔ Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή Ανάγκη για κατανόηση τόσο της φυσικής μεταβλητότητας όσο και του βαθμού επίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών στις μεταβολές του φυσικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης

Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Δρ. Σταύρος Καραθανάσης Μέθοδοι Επίλυσης Συστημάτων Κανονικών Διαφορικών Εξισώσεων προσαρμοσμένες στα Προβλήματα Χημικής Κινητικής Για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων των χημικά δραστικών ενώσεων δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς.

είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. ΡΥΠΑΝΣΗ είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος ρβ ς (αέρα, νερού, εδάφους) με κάθε παράγοντα (ρύπο) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς. ΡΥΠΑΝΣΗ Κατηγορίες ρύπων: χημικές ουσίες μορφές ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων»

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» «Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» Συνέδριο TEE με θέμα: «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές», Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 8, 9 και 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2 Μοντέλα Boussinesq Σειρά V Μοντέλα Boussinesq Η πρώτη ομάδα εξισώσεων εφαρμοσμένη σε μη σταθερό πυθμένα εξήχθη από τον Peregrine (1967) και είναι κοινώς γνωστές ως εξισώσεις Boussinesq. Η μαθηματική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το ατοµικό πρότυπο του Bohr καθώς και τα µειονεκτήµατά του. Να υπολογίζει την ενέργεια που εκπέµπεται ή απορροφάται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη

Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη 1η Ημερίδα Εταιρείας Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 11 Ιουνίου 2010, Λάρισα Συγκριτική ανάλυση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές Διαχρονική εξέλιξη Τσιρόπουλος Νικ. Αναπληρωτής Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/ με θέμα:

Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/ με θέμα: Πρακτικά 1 η συνάντηση διαβούλευσης του προγράμματος ACEPT-AIR LIFE 09 ENV/GR/000289 με θέμα: «Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Άσκησης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και εξοικονόμησης πόρων για τη μείωση της ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά περιεχόμενα

Συνοπτικά περιεχόμενα b Συνοπτικά περιεχόμενα 1 Τι είναι η στατιστική;... 25 2 Περιγραφικές τεχνικές... 37 3 Επιστήμη και τέχνη των διαγραμματικών παρουσιάσεων... 119 4 Αριθμητικές μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής... 141

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα