Κεφάλαιο Εισαγωγή. Γεράσιµος Ζαχαράτος. Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Ευτύχιος Σαρτζετάκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 4. 4.1 Εισαγωγή. Γεράσιµος Ζαχαράτος. Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Ευτύχιος Σαρτζετάκης"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 4.1 Εισαγωγή Γεράσιµος Ζαχαράτος Πανεπιστήµιο Πατρών Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) Ανδρέας Παπαθεοδώρου Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Ευτύχιος Σαρτζετάκης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Εύκολα µπορεί να διαπιστώσει και να αποδείξει κανείς ότι οι αναπτυξιακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν τις προηγούµενες δεκαετίες, ανεξαρτήτως κυβερνητικών αλλαγών, δεν συνέδεσαν τις χωρικές παραµέτρους για την εκάστοτε επιλογή των αναπτυξιακών κινήτρων και ρυθ- µίσεων µε το µέλλον του κλιµατολογικού πλαισίου. Το τελευταίο αυτό θεωρήθηκε δεδοµένο και σταθερό και αξιωµατικά αµετάβλητο. Ήταν σαν τα κατά καιρούς θεσπισµένα τοπία απείρου κάλλους, οι περιοχές Natura, τα φυσικά πάρκα και τα όποια κοινώς αποδεκτά ωραία µέρη και το καλό ανά την επικράτεια κλίµα να συνιστούσαν πάντα και ανεξαρτήτως των εκάστοτε χωρικών επιλογών χρηµατοδοτικού ή άλλου (π.χ. ρυθµιστικού) χαρακτήρα δεδοµένες και σταθερές παραµέτρους µη χρήζουσες περαιτέρω διερεύνησης. Υπό αυτές τις συνθήκες διαµορφώθηκε διαχρονικά µια φυσική σταθερά, επί της οποίας δεν χρειαζόταν παρά µόνο η εκάστοτε αλλαγή του επενδυτικού πλαισίου, για να δώσει στον τουρισµό την αντίστοιχη πολιτικά επιθυµητή ώθηση. Έτσι, το πλαίσιο αυτό λειτούργησε αποκλειστικά µε πάντα σταθερά φυσιοαισθητικά κριτήρια για το χώρο, διαµορφώνοντας την ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών, χωρίς ουδόλως να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικοί κλιµατολογικοί κίνδυνοι χωρικών µετατοπίσεων, παρά την εδώ και αρκετό χρόνο γνωστοποίησή τους. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πολιτικές και οι δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή. Αρχικά θα προσεγγιστεί η σχέση ανθρωπογενούς κλι- µατικής αλλαγής, βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας 89

2 στον τουρισµό, σε σχέση και µε το ρόλο του υπεύθυνου πράσινου τουρίστα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε ζητήµατα τυποποίησης πολιτικών και δράσεων προσαρµογής στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος µέσα και από τη χρήση πράσινων πιστοποιητικών. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού. Τέλος, η πέµπτη ενότητα συνοψίζει και συµπεραίνει. 4.2 Σχέση ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής, βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας Ο ρόλος του υπεύθυνου πράσινου τουρίστα Είναι γεγονός ότι τόσο από επιστηµονική όσο και από πολιτική άποψη, όπως π.χ. διατυπώνεται από την πλευρά της επίσηµης ευρωπαϊκής πολιτικής, αναγνωρίζεται σήµερα η µεγάλη σηµασία του χώρου υπό µορφή οιονεί χωροεδαφικού κεφαλαίου για την τουριστική δραστηριότητα, µε τρόπο που ο χώρος να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο-παράγοντα των µηχανισµών που διαµορφώνουν την τουριστική αγορά. Όσον αφορά το τι και πώς µέλλει γενέσθαι ως προς τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής και των συνακόλουθων κλιµατικοχωρικών µετατοπίσεων, είναι δεδοµένο ότι το όποιο πλαίσιο πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι αποτέλεσµα µιας λογικής και πολιτικών πρακτικών που θα έχουν διττό χαρακτήρα. Από τη µία πλευρά θα πρέπει το κράτος να διαµορφώσει εκείνο το πλαίσιο κανόνων και ρυθµιστικών παρεµβάσεων στη χρηµατοδότηση και λειτουργία των τουριστικών και όχι µόνο επιχειρήσεων που θα είναι ικανό να προβλέπει και να κατευθύνει τους µελλοντικούς σχηµατισµούς τουριστικού κεφαλαίου στις κλιµατικοχωρικές µετατοπίσεις που θα προσδιορίζονται σε συνεχή βάση από τις προοπτικές της κλιµατικής αλλαγής. Από την άλλη, µε βάση το αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο χώρος αποτελεί τον κύριο και φυσικό αποδέκτη της τουριστικής δραστηριότητας, δηλαδή της παραγωγής και διάθεσης ενός σηµαντικού και διαρκώς µεγεθυνόµενου τµήµατος του συνολικού εθνικού προϊόντος που απευθύνεται στο ετήσιο τουριστικό πλήθος, θα πρέπει, µε την παρέµβαση συλλογικοτήτων κάθε δυνατής µορφής, να επιτυγχάνεται η διαρκής συνειδητοποίηση και καθοδήγηση του ιδιωτικού χώρου, για την όλη προβληµατική της κλιµατικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Δηλαδή θα πρέπει τόσο από τους τουρίστες-καταναλωτές όσο και από τους ντόπιους παραγωγούς τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών να συνειδητοποιείται, µέσα από ένα πλέγµα ενδεικτικών και επιτακτικών ρυθµιστικών και συµβουλευτικών πλαισίων, ο ρόλος, τα οφέλη και οι κίνδυνοι από και για την ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή, µε βασικό στόχο την επίτευξη ενός κοινώς αποδεκτού προτύπου πράσινου/υπεύθυνου τουρίστα, ικανού, µε την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του επιπέδου συνειδητοποίησης, να συµ- 90 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

3 βάλλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική και κλιµατική αυτορρύθµιση µεταξύ διοικητικώννοµικών µέτρων και ατοµικών συµπεριφορών. Πιο συγκεκριµένα, η διερεύνηση της προτίµησης των τουριστών προς τις φιλικές προς το περιβάλλον υπηρεσίες µεταφορών, φιλοξενίας και εστίασης µπορεί να εκφραστεί µέσα από µια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών. Μεταξύ άλλων, είναι σηµαντικό να διερευνηθεί η συσχέτιση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των τουριστών µε το κατά κεφαλήν διαθέσιµο εισόδηµά τους. Η περιβαλλοντική ευαισθησία αφορά τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µεταφορών του τουρίστα και εκφράζεται µε την επιλογή της χρήσης µη ρυπογόνων µέσων µεταφοράς, και πιο συγκεκριµένα υβριδικών αυτοκινήτων. Οµοίως, σχετίζεται µε την επιλογή ξενοδοχείων που ακολουθούν αυστηρές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, πολιτικές ανακύκλωσης και µείωσης ανθρακικού αποτυπώµατος και κατανάλωσης νερού. Τέλος, σχετίζεται µε την επιλογή ξενοδοχείων που έχουν πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Βασική υπόθεση προς διερεύνηση αποτελεί το κατά πόσον παρατηρείται στην πράξη το πρότυπο που περιγράφεται από την Περιβαλλοντική Καµπύλη Kuznets (Environmental Kuzents Curve EKC). Σύµφωνα µε την EKC, η γραφική παράσταση της συσχέτισης περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε το κατά κεφαλήν εισόδηµα παρουσιάζει τη µορφή µιας ανεστραµµένης καµπύλης σχήµατος U. Αυτό συµβαίνει επειδή στα αρχικά στάδια της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας το περιβαλλοντικό αποτύπωµα (που εκφράζεται ως ρύπανση και περιβαλλοντική υποβάθµιση) αυξάνεται έως ότου επιτευχθεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήµατος (που διαφοροποιείται κατά περίπτωση), οπότε και η τάση αντιστρέφεται, µε αποτέλεσµα σε υψηλά επίπεδα εισοδήµατος η οικονοµική ευµάρεια να συνάδει µε αυξηµένα επίπεδα περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Δεδοµένης και της πρόσφατης µεγάλης οικονοµικής κρίσης, τόσο σε χώρες τουριστικής προέλευσης όσο και σε χώρες τουριστικού προορισµού, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί κατά πόσον η επίτευξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας στον τοµέα των τουριστικών µεταφορών είναι µια απλή συνάρτηση του µεγέθους του εισοδήµατος του υποψήφιου τουρίστα (σε ατοµικό καθώς και σε εθνικό επίπεδο µε βάση τη χώρα προέλευσής του) κατά το πρότυπο της EKC ή αν η επιλογή πράσινων τουριστικών µεταφορών, ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών υπηρεσιών εξαρτάται και επηρεάζεται από άλλες παραµέτρους, η ανάπτυξη των οποίων θα µπορούσε να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη γενικότερη προώθηση ενός τουριστικού προορισµού. Η σχετική διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει ότι το συνεχώς αυξανόµενο πλήθος καταναλωτών µε περιβαλλοντική ευαισθησία εµφανίζει παρόµοιες συµπεριφορές και στον τοµέα του τουρισµού, αφού όλο και περισσότεροι πελάτες επιλέγουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν µεγαλύτερη συναίσθηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον (Manaktola and Jauhari 2007 και Han, Hsu and Sheu 2010). Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζει και πρόσφατη µελέτη βασισµένη σε ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν εξ ολοκλήρου από ξένους τουρίστες σε ξενοδοχειακές µονάδες της Χαλκιδικής και της Πελοποννήσου (Ανθουλίδης 2013). Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, ένα σηµα- 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 91

4 ντικό ποσοστό τουριστών γνωρίζει ή αναζητά πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά συστήµατα και τις πρακτικές που εφαρµόζουν τα ξενοδοχεία. Επίσης, η ύπαρξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων αποτελεί ένα σηµαντικό κριτήριο επιλογής τόπου διαµονής για τους τουρίστες. Τέλος, ένα µεγάλο ποσοστό τουριστών δηλώνει ότι η συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια παραµονής σε ένα ξενοδοχείο επηρεάζεται από την ύπαρξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας (integrated quality management) ενός τουριστικού προορισµού, είναι απαραίτητο οι όποιες αποφάσεις σε επίπεδο προορισµού να λαµβάνουν ταυτόχρονα υπόψη, αλλά και να επηρεάζουν θετικά τις δραστηριότητες των τουριστικών επαγγελµατιών, των τουριστών, του τοπικού πληθυσµού και του περιβάλλοντος (δηλαδή των φυσικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων). Επιπλέον, οι στρατηγικές διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας που εφαρµόζονται στους διάφορους προορισµούς πρέπει να έχουν την ικανοποίηση των τουριστών ως ένα από τα κύρια µελήµατά τους. Κατά συνέπεια, τα ευρήµατα ερευνών προτιµήσεων των τουριστών θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (stakeholders) τόσο από τον επιχειρηµατικό τοµέα του τουρισµού όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Από αυτή τη διαβούλευση αναµένεται να προκύψουν γόνιµα συµπεράσµατα και προτάσεις, που θα επιτρέψουν στη συνέχεια τη σύνταξη ενός ολοκληρωµένου κειµένου µε προτεινόµενες πολιτικές ενίσχυσης της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη προτείνει µέτρα και δράσεις, που δεν έχουν ακόµη νοµοθετικό χαρακτήρα, µέσα από τα οποία προβάλλει τα πλεονεκτήµατα της ανάληψης πρωτοβουλιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος. Εντούτοις, οι αναπτυξιακές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τις προηγούµενες δεκαετίες δεν συνέδεσαν τις χωρικές παραµέτρους για την εκάστοτε επιλογή των υπό ή για τουριστική ανάπτυξη τόπων µε τα οικονοµικά δεδοµένα και πολύ περισσότερο αυτά µε το µέλλον του κλι- µατολογικού πλαισίου. Αυτό το τελευταίο θεωρήθηκε δεδοµένο και σταθερό, αξιωµατικά αµετάβλητο. Το ωραίο µέρος και το καλό κλίµα συνιστούσαν πάντα και σε κάθε χωρική επιλογή τα δίδυµα δεδοµένα που δεν έχρηζαν περαιτέρω διερεύνησης. Έτσι, διαµορφώθηκε σταδιακά ένα επενδυτικό πλαίσιο για τον τουρισµό, το οποίο λειτούργησε ας µας επιτραπεί η χρήση ενός νεολογισµού αποκλειστικώς φυσιοαισθητικά στο χώρο, διαµορφώνοντας τις τουριστικές περιοχές χωρίς να λαµβάνονται υπόψη, εκτός άλλων παραλείψεων, κυρίως µελλοντικοί κλιµατολογικοί κίνδυνοι χωρικών µετατοπίσεων. Η γενικότερη όµως προβληµατική για το κλίµα, που σχετικά πρόσφατα έχει εισέλθει µε µεγαλύτερη οξύτητα στη διεθνή συζήτηση και πρακτική, έρχεται να µας υποµνήσει επιτακτικά ότι στην ανάλυση της σηµασίας και της αξίας του χωροεδαφικού κεφαλαίου, ουσιώδους παράγοντα επηρεασµού της τουριστικής αγοράς που εκ των πραγµάτων µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο απορρέει από τη συγκρότηση και την εφαρµογή της τουριστικής πολιτικής, θα πρέπει να συνυπολογίζεται µια επιπλέον σοβαρή µεταβλητή, αυτή της µακροχρόνιας κλιµατικής αλλαγής και των συνεπειών της στις κλιµατικοχωρικές µετατοπίσεις. Όπως αναλύεται εκτενώς στο σχε- 92 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

5 τικό κεφάλαιο της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για την κλιµατική αλλαγή (Σαρτζετάκης και Καρατζόγλου 2011), η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ελληνικό τουρισµό, επιδεινώνοντας τα χρόνια προβλήµατα του χωρικού και εποχικού συγκεντρωτισµού του τουριστικού προϊόντος και αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας των τουριστικών µονάδων. Η κλιµατική αλλαγή συνιστά για τον τουρισµό την πεµπτουσία τόσο των επενδυτικών και γενικότερα χρηµατοδοτικών αποφάσεων όσο και των καταναλωτικών συµπεριφορών των τουριστών και συνακόλουθα των λειτουργικών πρακτικών και στρατηγικών των τουριστικών παραγωγών και δραστηριοτήτων. Ένα τέτοιο πλαίσιο επιχειρησιακών ευθυνών και ατοµικών συµπεριφορών και αποφάσεων απαιτεί µε τη σειρά του ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο τυποποίησης πολιτικών και δράσεων προσαρµογής για όλη την αλυσίδα παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, τουριστών-καταναλωτών καθώς και δηµόσιων και ηµιδηµόσιων φορέων και συλλογικοτήτων. 4.3 Τυποποίηση πολιτικών και δράσεων προσαρµογής στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος, µέσα από τη χρήση πράσινων πιστοποιητικών Είναι προφανές ότι ο µακροχρόνιος ορίζοντας και το µεταβαλλόµενο περιβάλλον µιας τέτοιας τουριστικής πολιτικής προσαρµογής έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Αφενός ενέχει µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας, ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί και σχεδιαστικό µειονέκτηµα, αφετέρου όµως επιτρέπει να διαµορφωθούν µε σχετική ευκολία πρότυπα πολιτικών και δράσεων για κάθε τοµέα της τουριστικής παραγωγής και διάθεσης και στις δύο πλευρές της συναλλαγής (παραγωγοί και τουρίστες-καταναλωτές), το οποίο µπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτηµα εφαρµογής. Συγκεκριµένα, ως πρότυπα πολιτικών και δράσεων για κάθε τοµέα της τουριστικής παραγωγής και διάθεσης και για τις δύο πλευρές της συναλλαγής νοούνται πρότυπα που θα οριοθετούν τόσο τους όρους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών στους τοµείς των µεταφορών, της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος που συµµετέχουν στην ετήσια τουριστική κατανάλωση όσο και τα πλαίσια καταναλωτικών αποφάσεων των τουριστών-καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες αυτών των τοµέων. Μια τέτοια διαδικασία προτυποποίησης θα επιτρέπει την αµφίδροµη σταδιακή προσαρµοστικότητα µεταξύ παραγωγών και τουριστών-καταναλωτών και θα διαµορφώνει µε την πάροδο του χρόνου επάλληλα επίπεδα αµφίδροµης συνειδησιακής συµπεριφοράς ως ικανής και αναγκαίας συνθήκης για την επίτευξη της εναρµόνισης µε το συµβιβαστικό πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Συνδιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή στη Βαρσοβία. Τα κύρια σηµεία αυτών των αποφάσεων είναι: 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 93

6 Η επιβεβαίωση ότι η νέα συµφωνία θα έχει εφαρµογή σε όλα τα µέρη που συµµετέχουν στη συνδιάσκεψη, χωρίς να γίνονται διακρίσεις µεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Μια τέτοια συµφωνία σηµαίνει ότι θα εκλείψουν οι διακρίσεις µεταξύ τουριστικά ανεπτυγµένων και µη ανεπτυγµένων περιοχών, γεγονός σηµαντικό για τη χώρα. Η ανάληψη εθελοντικών δεσµεύσεων για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου πολύ πριν από τη Συνδιάσκεψη του Παρισιού, που σχεδιάζεται για το 2015 και η οποία θεωρείται ότι θα είναι η συνδιάσκεψη-ορόσηµο για την υπογραφή της νέας κλιµατικής συµφωνίας. Μια τέτοια διαδικασία πολιτικής πρακτικής σηµαίνει για τη χώρα µας την εθελοντική συνεργασία µεταξύ Δηµοσίου και συλλογικοτήτων ιδιωτών και επαγγελµατικών ενώσεων για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή ενός προγράµµατος εκπαίδευσης. Έτσι, µπορούµε να ελπίζουµε στη σταδιακή σύµπλευση των συµπεριφορών και πρακτικών µε το γράµµα και το πνεύµα των επιµέρους συνισταµένων των δεσµεύσεων για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, σε όλους τους επιµέρους τοµείς του τουριστικού κυκλώµατος, όπως τους τοµείς των µεταφορών, της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι το 2020, οπότε τυπικά αρχίζει η εφαρµογή της νέας κλιµατικής συµφωνίας, οι συµµετέχουσες χώρες καλούνται να πράξουν ό,τι µπορούν για να µειώσουν τις εκποµπές αέριων ρύπων. Στην περίπτωση της Ελλάδoς και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αµφίδροµη σχέση µεταξύ των διαφόρων τοµέων (µεταφορών, φιλοξενίας, εστίασης και διανοµής του τουριστικού προϊόντος) αυτό σηµαίνει τη συγκρότηση ενός παρατηρητηρίου παρακολούθησης των απανταχού εντός της εθνικής επικράτειας δράσεων και πρακτικών που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, µε σκοπό την αποφυγή επικαλύψεων, τη βελτίωση χρησιµοποιούµενων πρακτικών και προτύπων και γενικότερα την ορθολογικότερη εφαρ- µογή των όποιων µέτρων και δράσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι πλούσιες χώρες καλούνται να αυξήσουν τα επίπεδα δηµόσιας χρηµατοδότησης για την παροχή βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες και τις περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες στην κλιµατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένων και πολιτικών ad hoc αναγκαίας βοήθειας για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων (π.χ. τυφώνων, ισχυρών καταιγίδων, εισβολών υδάτων λόγω της ανόδου της στάθµης της θάλασσας ή ερηµοποίησης). Κάποια σχετική πρόοδος σηµειώθηκε στο πλαίσιο της συµφωνίας REDD+, που σχεδιάστηκε για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων στις φτωχές χώρες για την αντιµετώπιση της αποψίλωσης και της υποβάθµισης των δασών. Ωστόσο χρειάζεται επιπλέον χρηµατοδότηση 280 εκατ. δολαρίων. Θετικό είναι επίσης ότι το πακέτο της συµφωνίας προβλέπει την εφαρµογή κανόνων διαφάνειας και ακεραιότητας για τις σχετικές χρηµατοδοτήσεις. Τέλος, µε βάση τις προειδοποιήσεις διεθνών οργανώσεων και οργανισµών, όπως η IPCC και η Παγκόσµια Τράπεζα, που επανειληµµένα έχουν επισηµάνει την ανάγκη επιτάχυνσης των µέτρων και των πολιτικών αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, είναι προφανές ότι 94 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

7 δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για σπατάλη κι άλλου χρόνου. Έχουµε πια ξεπεράσει τον καιρό της νωχέλειας και, για να γίνει δυνατόν να συγκρατηθεί η άνοδος της θερµοκρασίας του πλανήτη, θα πρέπει να γίνουν εντατικές προσπάθειες και δραστικές µειώσεις στις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου των χωρών. Είναι πλέον ανάγκη η µάχη για τη γενικότερη προάσπιση της ανθρωπότητας από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και ειδικότερα για την οµαλή συνέχιση της τουριστικής δραστηριότητας διεθνώς, να ενταθεί και να γίνει αποτελεσµατικότερη. Είναι ανάγκη η µάχη αυτή, πριν να είναι αργά, να γίνει υπόθεση όλων µας, κράτους, συλλογικοτήτων και ενός εκάστου από εµάς. Σε συνέχεια λοιπόν των προαναφεροµένων είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι, για να έχουν αξιοπιστία οι όποιες προσπάθειες και πρακτικές της τουριστικής πολιτικής στον τοµέα της κλι- µατικής αλλαγής, θα πρέπει τα αποτελέσµατα ή τα προϊόντα των όποιων πολιτικών για την κλι- µατική αλλαγή στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος να είναι πιστοποιήσιµα κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται µια συνεχής και αµφίδροµη αναγνωρισιµότητα µεταξύ παραγωγών-επιχειρήσεων και τουριστώνκαταναλωτών. Μια κοινώς αποδεκτή αναγνωρισιµότητα συνιστά την εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για την αναγκαία κοινώς αποδεκτή προστιθέµενη αξία και διεθνή λειτουργικότητα των τουριστικά ανταλλάξιµων προϊόντων και υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε χώρα και αν πραγµατοποιείται η τουριστική συναλλαγή και κατανάλωση, και επιβεβαιώνεται ως τέτοια µε την εφαρµογή συγκεκριµένων πλαισίων διαµόρφωσης και πρακτικών χρήσης πράσινων πιστοποιητικών, τόσο για τουριστικούς παραγωγούς-επιχειρήσεις όσο και για τουρίστες-καταναλωτές. Πιο συγκεκριµένα, στον απόηχο της Διάσκεψης Κορυφής του Ρίο για τη βιώσιµη ανάπτυξη το 1992 αναπτύχθηκε µια σειρά από εργαλεία πολιτικής που αποσκοπούν µεταξύ άλλων στην προώθηση των προτύπων ποιότητας στον τοµέα του τουρισµού σε εθελοντική βάση πέραν νοµοθετικών πλαισίων. Μεταξύ αυτών, τα πράσινα πιστοποιητικά τουρισµού (Green Tourism Certificates GTCs) στοχεύουν στη διασφάλιση της συµβολής της τουριστικής αγοράς: (α) στην παροχή ηθικών (ethical) και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών, (β) στη διαφάνεια του κλάδου µέσω της εφαρµογής προτύπων και κριτηρίων ποιότητας και, κατά συνέπεια, (γ) στην προώθηση πρακτικών βιώσιµης διαχείρισης και βιώσιµου τουριστικού προϊόντος. Η ακριβής διαδικασία της πράσινης πιστοποίησης περιλαµβάνει αρχικά τον έλεγχο και την έγγραφη βεβαίωση ότι µια τουριστική εγκατάσταση, προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία ικανοποιεί συγκεκριµένα πρότυπα αποδόσεων βιωσιµότητας (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά), ενώ ένας επιπλέον λογότυπος ή σφραγίδα απονέµεται σε εκείνους που πληρούν ή υπερβαίνουν τα βασικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από το εκάστοτε πρόγραµµα πιστοποίησης. Το βασικό κριτήριο ζήτησης για GTC είναι ο βαθµός στον οποίο οι καταναλωτές (τουρίστες) και η τουριστική αγορά απαιτούν πρακτικές βιωσιµότητας και πράσινων πιστοποιήσεων στον κλάδο. Μελετώντας τη συγκεκριµένη ζήτηση, η International Ecotourism Society (TIES) αποφάνθηκε ότι η πιστοποίηση GTC ενέχει διττό όφελος, δεδοµένου ότι αφενός παρέχει στους 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 95

8 καταναλωτές αξιόπιστη ενηµέρωση αναφορικά µε τη διασφάλιση ποιότητας και τα πρότυπα βιωσιµότητας που διέπουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες και αφετέρου διότι η αναγνώριση της προστιθέµενης αξίας (από τους καταναλωτές και τους διαύλους διανοµής) προσφέρει εµπορικά πλεονεκτήµατα στις πιστοποιηµένες εταιρίες και υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει πρακτικές βιώσιµης τουριστικής παραγωγής και κατανάλωσης. Αν και η πλήρης καταγραφή των GTCs συναρτάται µε τον εκάστοτε ορισµό του πράσινου προγράµµατος πιστοποίησης, το Center on Ecotourism and Sustainable Development (CESD) εκτιµά ότι το 2012 υπήρχαν περί τα 80 προγράµµατα GTC στην Ευρώπη, ενώ επιπλέον προγράµµατα αναπτύσσονται στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και της Ασίας. Τα υπάρχοντα GTCs αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας κοινής σειράς κατευθυντήριων γραµµών. Ειδικότερα: απαιτούν από τις εταιρίες να συµµορφώνονται µε τους εθνικούς και τοπικούς κανονισµούς ως απόλυτο ελάχιστο, έχουν τη δυνατότητα να υπερβούν τις κανονιστικές απαιτήσεις κατά τρόπο που να είναι οικονοµικά αποδοτικός, αναπτύσσονται µε τη συµµετοχή πολλών εµπλεκόµενων φορέων (stakeholders), περιλαµβάνουν συστήµατα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζουν την εµπιστοσύνη και υποστήριξη όλων των εµπλεκοµένων, περιλαµβάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη εκπαίδευσης ταξιδιωτών, επενδυτών, εργαζοµένων και κοινοτήτων υποδοχής και ενσωµατώνουν έναν αυξανόµενο αριθµό εργαλείων καταγραφής, διασφάλισης της κοινωνικής ευθύνης, ηθικής και ελέγχου ποιότητας, καθώς και εργαλείων περιβαλλοντικής και βιώσιµης διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, SIGMA, GRI, SA 8000 και ΑΑ 1000). Σε γενικές γραµµές, τα GTCs διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις πιστοποιήσεις απόδοσης και στις πιστοποιήσεις διαδικασίας. Οι πιστοποιήσεις απόδοσης εστιάζουν στην απόδοση προϊόντων, υπηρεσιών ή φορέων, καταγράφοντας αποδόσεις βιωσιµότητας µεµονωµένα και όχι στο σύνολο της επιχείρησης ή του τοµέα. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ένα ελάχιστο επίπεδο συµµόρφωσης και πιστοποίηση δίδεται σε εκείνες τις επιχειρήσεις ή τα προϊόντα που αποδεικνύουν ότι η απόδοσή τους υπερβαίνει το συγκεκριµένο επίπεδο που θεωρείται ως βέλτιστη πρακτική (π.χ. 50% λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, max λίτρων/λεπτό κατανάλωσης νερού). Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά αποδεικνύονται περισσότερο φιλικά προς τον καταναλωτή, η δυνατότητά τους να επιφέρουν βελτιώσεις σε ολόκληρη την τουριστική βιοµηχανία είναι µάλλον περιορισµένη, λόγω του ότι διατηρούν αυστηρά και ειδικά κατώτατα όρια εντός σαφώς καθορισµένων προτύπων για τις επιχειρήσεις ή τους προορισµούς υποδοχής. Επιπλέον, µειονέκτηµά τους αποτελεί η δυσκολία µέτρησης της ποιοτικής, υποκει- µενικής και συχνά ασαφούς φύσης πολλών προτύπων του τουριστικού κλάδου. Αντίστοιχα, οι πιστοποιήσεις διαδικασίας ενθαρρύνουν σταδιακές βελτιώσεις προς βιώσιµες αποδόσεις µιας εταιρίας µέσω της απονοµής οικολογικών σηµάτων για την πρόοδο προς την 96 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

9 επίτευξη εσωτερικών τους στόχων, όπως η µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα πιστοποιητικά συµβαδίζουν µε τα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS) της εταιρίας ή το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία χρησιµεύουν ταυτόχρονα ως µια εσωτερική διαδικασία παρακολούθησης και βελτίωσης του συστήµατος των διαδικασιών/πρακτικών. Παρά την περιορισµένη τους αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση της βιωσιµότητας της εταιρίας, τα πιστοποιητικά αυτά τείνουν να συνεργούν και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων όλων των µεγεθών, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη βελτίωση αποδόσεων σε βάθος χρόνου και όχι απλώς την κατηγοριοποίηση των εταιριών. Τα GTCs τυγχάνουν ευρείας εφαρµογής στον τουριστικό κλάδο σε επιµέρους υπηρεσίες και προϊόντα, όπως διαµονή, γραφεία διοίκησης, εναέριες εγκαταστάσεις, αεροπορικές εταιρίες, αεροδρόµια, εταιρίες λεωφορείων, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και λοιπών µέσων µεταφοράς, συνεδριακά κέντρα, κρουαζιερόπλοια, εκθεσιακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, µαρίνες, σιδηρόδροµοι και σιδηροδροµικοί σταθµοί, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, πάρκα και κέντρα επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως τόσο οι διαδικασίες πιστοποίησης όσο και τα προϊόντα των όποιων πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας, της εστίασης και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος και όχι µόνο θα πρέπει να διασφαλίζουν τους όρους και το πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικών ανταγωνιστικότητας των εθνικών ή και περιφερειακών τουριστικών προϊόντων σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 4.4 Πολιτική για την κλιµατική αλλαγή και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή Η οικονοµική σηµασία του τουρισµού για τη χώρα µας τόσο από µακροοικονοµική θεώρηση όσο και στο µικροοικονοµικό επίπεδο είναι τόσο προφανής ώστε να µη χρήζει περαιτέρω επιβεβαίωσης. Ειδικότερα για περιοχές της χώρας όπως τα νησιά, και ιδίως τα µικρά, ή τις απο- µονωµένες ορεινές περιοχές, ο τουρισµός αποτελεί ή έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τη δραστηριότητα εκείνη που µπορεί να εξασφαλίσει την παραµονή του ηλικιακά και οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στις τοπικές κοινωνίες και να αποτρέψει έτσι την περαιτέρω δηµογραφική γήρανση και συρρίκνωση των κοινωνιών αυτών. Αυτά σηµαίνουν ότι, ανεξαρτήτως της όποιας πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή, ο ελληνικός τουρισµός θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως σηµαντικός µοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, ενδυναµώνοντας τις υπάρχουσες και αναπτύσσοντας νέες τουριστικές δραστηριότητες στην περιφέρεια. Τα αποτελέσµατα του προτύπου τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε µέχρι σήµερα είναι πλέον εµφανή στα περισσότερα σηµεία της χώρας µας. Χωρίς να παραγνωρίζει κανείς την 97

10 αναµφισβήτητη θετική συµβολή του τουρισµού στη µέχρι σήµερα αναπτυξιακή πορεία της χώρας, θα πρέπει να επισηµανθούν και ορισµένα αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν επισηµανθεί αρκετές φορές στη βιβλιογραφία (βλ. εκτενή ανάλυσή τους από τους Σαρτζετάκη και Καρατζόγλου 2011) και αναφέρονται εδώ κυρίως γιατί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της τουριστικής πολιτικής. Είναι τα εξής: Η υπερβολική συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και υποδοµών σε ορισµένες περιοχές της χώρας (π.χ. Κέρκυρα, Βόρεια Κρήτη, Ρόδο). Η δηµιουργία µεγάλου αριθµού τουριστικών καταλυµάτων µετρίου ή και κακού επιπέδου τόσο από πλευράς παροχής υπηρεσιών όσο και από πλευράς αισθητικής και αλλοίωσης του τοπίου. Η συµπύκνωση της τουριστικής δραστηριότητας σε σχετικά µικρή χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια του έτους. Ανεπαρκής επαγγελµατοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον κλάδο. Όπως έχει επισηµανθεί από τους Σαρτζετάκη και Καρατζόγλου (2011), η κλιµατική αλλαγή θα έχει σηµαντικά αρνητικά αποτελέσµατα στον ελληνικό τουρισµό εάν συνεχιστεί το ίδιο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Εάν όµως επιδιωχθεί η γεωγραφική και εποχική αποκέντρωση του τουριστικού προϊόντος, ο ελληνικός τουρισµός θα µπορούσε να έχει σηµαντικά οφέλη από την κλιµατική αλλαγή, καθώς οι κλιµατικές συνθήκες, κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο ιδιαίτερα, αναµένεται να βελτιωθούν σηµαντικά. Εποµένως µια σηµαντική πρόκληση για τον ελληνικό τουρισµό αποτελεί η διεύρυνση της χρονικής περιόδου και των τουριστικών δραστηριοτήτων µε ταυτόχρονη διασπορά τους σε µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον των περιοχών οι οποίες θα αναπτυχθούν τουριστικά. Παράλληλα διαµορφώνεται µια κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική για την ποιοτική εικόνα του ελληνικού τουρισµού, που δηµιουργείται και συντηρείται µέσα από ένα φαύλο κύκλο αιτίας και αιτιατού µεταξύ της µειωµένης ποιότητας υποδοµών και ενός µεγάλου µέρους της τουριστικής ανωδοµής. Η κατάσταση αυτή εµποδίζει εµφανώς ή και αφανώς την ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων του ελληνικού τουριστικού χώρου και των εξαιρετικών προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από πολλές ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις στο πεδίο της ποιότητας των υπηρεσιών τους και συνακόλουθα του συνολικού τουριστικού προϊόντος και µε τον τρόπο αυτό τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού. Αποτέλεσµα είναι η εµφάνιση προβληµατισµών και απόψεων που εστιάζονται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτόνοµες και τυχαίες διατυπώσεις θέσεων, πιέσεων και αιτηµάτων προς την Πολιτεία για ενέργειες πυροσβεστικού και διορθωτικού χαρακτήρα, χωρίς σφαιρική αντίληψη ούτε των ίδιων των προβληµάτων της εκάστοτε ενέργειας ούτε των επενεργειών της στο σύνολο του τουρισµού (π.χ. πιέσεις για την ένταση διαφηµιστικών ενεργειών αποσπασµατικού χαρακτήρα µε αύξηση των αντίστοιχων κονδυλίων, τη µείωση του σπατόσηµου κ.ά.). Οι απόψεις και οι πιέσεις αυτές, όσο και αν δικαιολογούνται από την αγωνία των συµµετεχόντων στην τουριστική δραστηριότητα, δεν 98 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

11 παύουν να είναι αποσπασµατικές και να αγνοούν σε µεγάλο βαθµό το περιεχόµενο, τη σηµασία και τον πραγµατικό ρόλο του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία. Η σηµερινή εικόνα της οικονοµικής φύσης του ελληνικού τουρισµού και της οργανικής του σχέσης µε τη δοµή και λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας είναι αυτή της παραγωγής και διάθεσης µιας ετησίως ιδιαίτερα διαµορφούµενης τουριστικής κατανάλωσης για τη διαβίωση των περίπου 18 εκατ. εισερχόµενων τουριστών. Η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού, ιδιαίτερα µέσα από µια πολιτική προσαρµογής σε µακροπρόθεσµη κλιµατική αλλαγή, επιβάλλουν όχι µόνο νέους κανόνες και µορφές διαχείρισης και διοίκησης, αλλά και τη χρήση νέων εργαλείων έρευνας και πληροφόρησης στην οικονοµική και τουριστική πολιτική. Τα κύρια στοιχεία της δοµής του ελληνικού τουρισµού είναι τα εξής: Η σηµερινή δυναµικότητα της κλασικής ξενοδοχίας, που ξεπερνά πλέον τις µονάδες µε πάνω από δωµάτια και περισσότερες από κλίνες, συγκροτεί το θεµελιώδες στοιχείο της τουριστικής ανωδοµής επί του οποίου στηρίζεται και µέσω του οποίου καθορίζεται η διαρθρωτική εξέλιξη του επιπέδου παραγωγής και διάθεσης της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης στη χώρα. Η παραξενοδοχία, έχοντας εδώ και καιρό ξεφύγει από το αρχικό πρότυπο των απλών ενοικιαζόµενων δωµατίων, αριθµεί σήµερα περί τις επιχειρήσεις µε περισσότερες από κλίνες και συγκροτείται σε µεγάλο βαθµό από αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα αυτόνοµων κατοικιών. Η διαµονή, διακίνηση και κυρίως η κατανάλωση των ετησίως 17 εκατ. τουριστών µε τις περισσότερες από 180 εκατ. διανυκτερεύσεις στα πάσης φύσεως καταλύµατα υποστηρίζονται από ένα κύκλωµα υποκλάδων αποκλειστικής παραγωγής και διάθεσης τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών µε τα ακόλουθα χονδρικά µεγέθη: τουριστικά γραφεία 750 τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων Ι.Χ. 200 ναυλοµεσιτικά γραφεία για την αντιπροσώπευση περισσοτέρων από σκαφών αναψυχής επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης και εµπορικές επιχειρήσεις πάσης φύσεως αναµνηστικών διπλωµατούχοι ξεναγοί ως ατοµικοί επαγγελµατίες 350 κάµπινγκ µε περίπου θέσεις κατασκήνωσης Εκτός των αναφεροµένων, την ετήσια τουριστική κατανάλωση υποστηρίζει η παραγωγή από µια πληθώρα εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής και ανωδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα και αίθουσες συνεδρίων µικρότερων µεγεθών, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, ενώ ένας σηµαντικός αριθµός από µαρίνες, χιονοδροµικά κέντρα, ιαµατικές πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης συµπληρώνει την εικόνα της τουριστικής προσφοράς στην Ελλάδα. Στο αναφερόµενο κύκλωµα τουριστικής παραγωγής θα πρέπει να συνυπολογίσει 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 99

12 κανείς τα εποχικά προσφερόµενα αγαθά και υπηρεσίες από ένα πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους µη αποκλειστικά τουριστικής παραγωγής, όπως τράπεζες, οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, ταχυδροµικές και ιατρικές υπηρεσίες, πρατήρια καυσίµων, καταστήµατα τροφίµων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσίες αεροδροµίων, λιµένων και σταθµών και πίσω από αυτές το σύνολο σχεδόν των κλάδων µεταποιητικής παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, καθώς και ένα σηµαντικό µέρος των κλάδων παραγωγής κεφαλαιακών αγαθών. Με βάση αυτά τα δεδοµένα είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό το µεγάλο λογικό σφάλµα στον απλουστευτικό και µονοδιάστατο προσδιορισµό του τουρισµού ως τοµέα υπηρεσιών και όχι ως µιας ετησίως ιδιαίτερα διαµορφούµενης ιδιωτικής κατανάλωσης, δηλαδή ως βασικού πλέον συντελεστή της συνολικής τελικής ζήτησης και συνακόλουθα της παραγωγής και βιωσιµότητας του συνόλου της ελληνικής οικονοµίας. Η παραγωγική αυτή δοµή για την τροφοδότηση και τη διαχειριστική ρύθµιση της ετήσιας κατανάλωσης 18 εκατ. τουριστών, δηλαδή για ένα σηµαντικό τµήµα της εγχώριας βιοµηχανικής παραγωγής, παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά, των οποίων η αξιόπιστη προσέγγιση και η συνεχής παρακολούθηση συνιστούν βασική προϋπόθεση για κάθε παρέµβαση της τουριστικής και της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής µε στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο του ίδιου του τουρισµού όσο και της συµβολής του στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Η πορεία όµως του ελληνικού τουρισµού δεν µπορεί εφεξής παρά να ενταχθεί στο γενικότερο ευρωπαϊκό τουριστικό γίγνεσθαι και να συµπορευθεί µε αυτό συγκρατώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήµατα του ελληνικού τουριστικού χώρου και παράλληλα, µε βάση αυτά ακριβώς τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά, να επιδιώξει να συµβάλει στη γενικότερη εικόνα του ευρωπαϊκού τουριστικού προορισµού, που αποτελεί την τουριστική περιοχή µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα παγκοσµίως. Το κλειδί για να εκµεταλλευθούµε τα οφέλη του τουρισµού και να ξεπεράσουµε τις απειλές, όπως για παράδειγµα τον κίνδυνο να µετατραπούµε σε φθηνό εναλλακτικό προορισµό και να καταστούµε θύµα του ανταγωνισµού των τιµών, είναι να προσφέρουµε ποιοτικό τουρισµό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την αναβάθµιση της θέσης µας στην Ευρώπη, καθώς παρατηρείται ότι η ποσοτική αύξηση της τουριστικής ζήτησης συµπορεύεται µε µια καθαρά ποιοτική ανάπτυξη στην τουριστική ζήτηση έτσι ώστε στις περισσότερες χώρες η ποιότητα στον τοµέα του τουρισµού να καθίσταται όλο και πιο απαιτητή. Οµοίως, κρίνεται σηµαντικό να ενισχύσουµε τον πυρήνα της ποιότητας του ελληνικού τουρισµού αντιστρέφοντας τη διαδικασία της απλής τυποποίησης που παρατηρείται στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος και να προστατεύσουµε τις φυσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες στα τοπικά περιβάλλοντα, διασφαλίζοντας έτσι τη µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα του τοµέα. Εποµένως, η εφαρµογή πολιτικών για την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί κοινωνική υπευθυνότητα, πέρα από τη λογική του βραχυπρόθεσµου ατοµι- 100 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

13 κού κέρδους. Αυτό αφορά όλους τους συµµέτοχους του τουριστικού γίγνεσθαι, συµπεριλαµβανοµένων και των τουριστών. Οι θεσµοί οι οποίοι αναπαράγουν αξίες και στάσεις οφείλουν να µεταδίδουν τα κοινωνικά µηνύµατά τους προς την κατεύθυνση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης. Πιο άµεσα από ποτέ, οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απαιτούν πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση στα µέσα και τις στρατηγικές για την επίτευξη βιώσιµου τουρισµού, που µόνο στο πλαίσιο µιας πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή µπορούν αξιόπιστα να διασφαλιστούν, ως προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά του. 4.5 Σύνοψη και συµπεράσµατα Το παρόν κεφάλαιο επιχείρησε την αποτύπωση πολιτικών και δράσεων προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή, δίνοντας µεταξύ άλλων έµφαση στα τεκταινόµενα στον ελληνικό τουρισµό, καθώς και στη σηµασία των διαδικασιών πράσινης πιστοποίησης των τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας και επίτευξης ανταγωνιστικότητας ενός τουριστικού προορισµού. Ειδικότερα, ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού, µε βάση την οικονοµική του φύση και το συνακόλουθο ρόλο του για την ελληνική οικονοµία, σηµαίνει τη δυνατότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αφενός να κερδίζει όλο και µεγαλύτερο µερίδιο από τη διεθνή τουριστική αγορά και αφετέρου να ενσωµατώνει ένα όλο και µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών στην εισερχόµενη αλλοδαπή και εθνική ζήτηση, η εγχώρια παραγωγή των οποίων συµπεριλαµβάνει κάθε στοιχείο χρήσιµο για την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τρία είναι τα κύρια στοιχεία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού µακροχρόνια, εάν ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής: η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, η γεωγραφική διασπορά του τουριστικού προϊόντος σε πολύ µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας και η ποιοτική αναβάθµιση του ελληνικού τουρισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της περιβαλλοντικής ποιότητας. Είναι πιθανόν η πρόσφατη οικονοµική κρίση όχι µόνο στις χώρες υποδοχής, αλλά και στις χώρες τουριστικής προέλευσης να λειτουργήσει ανασχετικά ως προς την ευαισθησία των τουριστών αλλά και των παρόχων υπηρεσιών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και κλιµατικής αλλαγής, στο βαθµό που η αντίστοιχη προσαρµογή συνεπάγεται επιπλέον κόστος και κατά συνέπεια άνοδο των τιµών για τον τελικό καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αναζητηθούν µεταξύ άλλων έξυπνες (smart) τεχνολογικά λύσεις που θα επιτρέψουν να συντελεστεί η προσαρµογή αυτή στο πλαίσιο ενός αποδεκτού οικονοµικού κόστους διαχεόµενου σε µεγάλη χρονική περίοδο. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήµατος στην ενίσχυση της σχετικής ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην εν τοις πράγµασι υποστήριξη ανάληψης δράσεων βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους φυσιογνωµίας είναι σηµαντικός. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η πρωτο- 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 101

14 βουλία της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής αναφορικά µε τον τουρισµό µπορεί να δράσει καταλυτικά προσφέροντας την απαιτούµενη επιστηµονική βάση για την ενίσχυση της πράσινης ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού. Ενδεικτική βιβλιογραφία A. Ξενόγλωσση Center on Ecotourism and Sustainable Development (CESD): (πρόσβαση Ιούνιος 2014). Deutsche Bank Research (2008), Climate Change and Tourism: Where will the journey lead?, Current Issues, Frankfurt. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD PDF European Commission (2000), Towards Quality Urban Tourism: Integrated Quality Management (IQM) of Urban Tourist Destinations, Enterprise Directorate-General, Tourism Unit, Brussels. European Environment Agency (2001), Environmental Benchmarking for local authorities: from concept to practice, Environmental Issues Report No. 20, Copenhagen. Font, X. (2002α), Critical Review of Certification and Accreditation in Sustainable Tourism, Leeds Metropolitan University, Leeds. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: downloads/font.pdf (πρόσβαση Ιούνιος 2014). Font, X. (2002β), Environmental Certification in Tourism and Hospitality: Progress, Process and Prospects, Tourism Management, 23(3), Font, X. (2003), Labelling and Certification: benefits and challenges for sustainable tourism management and marketing, ECOCLUB.com E-Paper Series, No. 9, July. Hall, C.M. (2000), Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships, Prentice Hall, Harlow. Han, H., L.-T. Hsu and C. Sheu (2010), Application of the Theory of Planned Behavior to green hotel choice: Testing the effect of environmental friendly activities, Tourism Management, 31(3), Honey, M. (ed.) (2002), Ecotourism and Certification: Setting Standards in Practice, Island Press, Washington. Manaktola, K. and V. Jauhari (2007), Exploring consumer attitude and behavior towards green practices in the lodging industry in India, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(5), Papatheodorou, A. (2001), Tourism, Transport Geography and Industrial Economics: A Synthesis in the context of the Mediterranean Islands, Anatolia, Vol. 12(1), Papatheodorou, A. (2002), Exploring competitiveness in Mediterranean resorts, Tourism Economics, Vol. 8(2), Peeters, P. (2006), Trends in European tourism transport and its impacts. Environmentally friendly travelling in Europe, BMLFUW, Vienna. 102 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή

15 Peeters, P., T. van Egmond and N. Visser (2004), European tourism, transport and environment, Final Version, NHTV CSTT, Breda. Richmond, Α. and E. Zencey (2007), Environmental Kuznets curve, in Cutler J. Cleveland (ed.) Encyclopedia of Earth, Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment, Washington, D.C. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: org/article/environmental_kuznets_curve Scheyvens, R. (2002), Tourism for Development: empowering communities, Prentice Hall, Harlow. Stabler, M.J., A. Papatheodorou and M.T. Sinclair (2010), The Economics of Tourism, 2nd edition, Routledge, London. The International Ecotourism Society (TIES): (πρόσβαση Ιούνιος 2014). Transport For Leisure Ltd. (2000), Transport Tourism and the Environment in Scotland, Scottish Natural Heritage Commissioned Report F00NC17. United Nations Environmental Programme (2014): (πρόσβαση Ιούνιος 2014). B. Ελληνική Ανθουλίδης, Ι. (2013), Βιωσιµότητα του Ελληνικού Τουρισµού, Διπλωµατική µεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ζαχαράτος, Γ. (2003), Package Tour: παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού, Εκδόσεις Προποµπός, Αθήνα. Κοκκώσης, Χ. και Π. Τσάρτας (2001), Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Κοκκώσης, Χ. και Π. Τσάρτας (2011), Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Λαγός, Δ. (2005), Τουριστική Οικονοµική, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (2014), Πορεία Βασικών Τουριστικών Μεγεθών, Αθήνα. Σαρτζετάκης, Ε. και Β. Καρατζόγλου (2011), Οικονοµικές και φυσικές επιπτώσεις της κλι- µατικής αλλαγής στον τουρισµό, στο Οικονοµικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στην Ελλάδα, Eπιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής (EMEKA), Τράπεζα της Ελλάδος. Διαθέσιµο στη διεύθυνση: gr/pages/el/klima/ results.aspx Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (2014): MOS/Statistika Τσάρτας, Π. (2010), Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική, Aθήνα. 4 Πολιτικές και δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή 103

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης

Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία και παραγωγή και η αναγκαιότητα των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού ως εργαλείο ανάλυσης Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου. Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου. Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QUANTOS AE -------------

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ ΕΓΕΘΟΣ, Ε ΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε ΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ ΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Κύρια Συµπεράσµατα και ιαπιστώσεις Στη νέα αυτή µελέτη του ΙΤΕΠ, που ανήκει στη σειρά Ειδικές Εκδόσεις κρίθηκε σκόπιµο να εξετασθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ Ε Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κάλυψη μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των νησιών από πλευράς επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου.

Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο - Βιώσιμη Ενέργεια. Η περίπτωση του Δήμου Χερσονήσου. Είναι πολύ δύσκολη η θέση κάθε Έλληνα ομιλητή και ιδιαίτερα του Δήμαρχου μιας ελληνικής πόλης, σε στιγμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο : ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.ΑΛ.Π. Α. ΑΛΙΕΙΑ Είναι γενικά παραδεκτό ότι η ΚΑλΠ στον τομέα της αλιείας έχει αποτύχει, όπως η αρχή της σχετικής σταθερότητας (συστήματα των TAC S και QUOTAS) και

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα