ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Στόχος: Ο Ν. Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων της. Κομοτηνή

2 ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2

3 1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και κατά συνέπεια ο Νομός Ροδόπης αντιμετωπίζουν τις σημαντικές και ραγδαίες μεταβολές που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση, τις γεωπολιτικές αλλαγές και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας με την γνωστή τάση ανάδειξης περιφερειακών κέντρων οικονομικής ανάπτυξης, η συμμετοχή της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), οι εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις παρευξείνιες χώρες, οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις της πλανητικής υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο την Τουρκία, καθώς και μια σειρά άλλων παραγόντων που ενεργοποιούνται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν αναγκαστικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της Θράκης και του Νομού Ροδόπης και απαιτούν τον ριζικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η ΕΕ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο «να καταστεί παγκοσμίως η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στηριγμένη στη γνώση, ικανή να επιτύχει τη διαρκή ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, μέχρι το 2010». Για την επίτευξη αυτού του στόχου, που αφορά άμεσα την υπό μελέτη περιοχή, απαιτείται άμεση δράση προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία υποδομών γνώσης, διεύρυνση της καινοτομικής δραστηριότητας, οικονομικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμός των κοινωνικών συστημάτων. Στο περιβάλλον αυτό ο Νομός Ροδόπης ξεκινά με κατά κεφαλή εισόδημα χαμηλότερο, τόσο από τον Ευρωπαϊκό, όσο και από τον εθνικό μέσο όρο. Πολλοί είναι οι παράγοντες, σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, που εξηγούν αυτή την καθυστέρηση, όπως πχ. η απόσταση από το εθνικό οικονομικό κέντρο, το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα κλειστά μέχρι πριν από λίγα χρόνια σύνορα με τις γειτονικές χώρες, κλπ. Οι εξελίξεις που σημειώνονται αφορούν συγκεκριμένα τη βελτίωση των σχέσεων μουσουλμάνων και χριστιανών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, την απασχόληση, τις διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας και τον επαναπροσδιορισμό των εργασιακών σχέσεων, κλπ. Λόγω της πολυπολιτισμικής σύνθεσης του ντόπιου πληθυσμού, αλλά και της παρουσίας σημαντικού αριθμού οικονομικών και πολιτικών προσφύγων, καθώς και ομογενών από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, ο Νομός Ροδόπης αποτελεί για τη χώρα μας κοινωνικά και πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και με την έννοια αυτή μέλημα της ελληνικής Πολιτείας 3

4 στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η συστηματική προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθυσμιακές και πολιτιστικές ιδιομορφίες της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι όποιες ανεπιθύμητες εξελίξεις. Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο που σκοπό έχει να εκφράσει τις επιθυμίες των ανθρώπων τους οποίους αφορά, αλλά ταυτόχρονα είναι (ή μπορεί να είναι) ένας μηχανισμός καταγραφής της απόκλισης του επιθυμητού από το πραγματικό, λόγω των αλλαγών που γίνονται στο μακροοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Υπό την παραπάνω έννοια πρέπει να προβλέπει στο σχεδιασμό του εκείνα τα ορόσημα και τον κατάλληλο μηχανισμό επαναθεώρησής του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευελιξία του, αλλά και η εφικτότητά του, χωρίς να θυσιάζεται η ανθρωποκεντρικότητά του. Άνθρωποι το σχεδιάζουν, το υλοποιούν και το «γεύονται». Πρέπει να προβλέπει τη χρηματοδότησή του μέσα από τη διαχρονική δέσμευση πόρων, από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών, που μπορεί να προκύπτουν «έξωθεν» και στηρίζουν την υλοποίησή του με τρόπο που να αποφεύγονται τα πρωθύστερα και η διαρροή πόρων προς άσχετες κατευθύνσεις αν όχι και αντιφατικές πολιτικές. 4

5 2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κατά τη δεκαετία του 1990 πολλές περιφέρειες της χώρας προχώρησαν στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προκειμένου να διαμορφώσουν τις πολιτικές για την οικονομική τους ανάπτυξη. Το βασικό πρόβλημα αυτών των στρατηγικών σχεδίων ήταν η στατικότητα τους, επειδή η ανάλυση μέσω των στατικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής αποτελεί παγίδα για το μέλλον της, καθώς εγκλωβίζεται στα σημερινά της δεδομένα (πόρους, προϊόντα, αγορές κλπ.). Η προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδίου του Νομού Ροδόπης είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα, καθώς ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, όπως περιγράφεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα και πιο αναλυτικά στα επόμενα μέρη της πρότασης: Σημερινό «Διαμάντι» της Ροδόπης Περιγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης Πρώτο Στάδιο Τι θέλουμε να παράγουμε σε 10 χρόνια; Στόχος- Προβλεψη Δεύτερο Στάδιο Ποιο είναι το «Διαμάντι» αυτών που θέλουμε να παράγουμε; Στρατηγική Αρχιτεκτονική Τρίτο Στάδιο Πως θα πάμε από το σημερινό στο μελλοντικό «Διαμάντι»; Μόχλευση Πόρων (Action Plan) Τέταρτο Στάδιο 5

6 Η μεθοδολογία που ακολουθείται αποτελεί μια «εκλεκτική» προσέγγιση, καθώς στηρίζεται σε τρία υποδείγματα στρατηγικής: α) Το υπόδειγμα του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (γνωστό σα «Διαμάντι» του M. Porter). Ένα κράτος ή μια περιοχή αναπτύσσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μερικούς κλάδους και αυτό οφείλεται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ορισμένων παραγόντων. Το σύνολο αυτών των παραγόντων ονομάζεται «Διαμάντι». Στο Πρώτο στάδιο γίνεται η καταγραφή του σημερινού «Διαμαντιού» της Ροδόπης. β) Το υπόδειγμα Πρόγνωσης. Με την εφαρμογή της προβλεπτικής μεθοδολογίας στο Δεύτερο στάδιο, γίνεται η αποτύπωση των μελλοντικών τάσεων στη ζήτηση, την τεχνολογία, τις προτιμήσεις, τις αγορές, κλπ. γ) το υπόδειγμα της στρατηγικής αρχιτεκτονικής (των Hammel- Prahalad). Η στρατηγική αρχιτεκτονική (strategic architecture) καταστρώνεται στο Τρίτο στάδιο στηριζόμενη στα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου. H στρατηγική αρχιτεκτονική έχει στόχο να αναγνωρισθούν: -οι βασικές (κύριες) ποιοτικές δυνατότητες (core competences) που είναι αναγκαίες για το μέλλον, -τα βασικά (κύρια) προϊόντα (core products) και στη συνέχεια -τα υπόλοιπα προϊόντα που στηρίζονται στα βασικά. Η στρατηγική αρχιτεκτονική αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του σήμερα και του αύριο. Δηλαδή, αποτελεί την απάντηση στο ερώτημα «τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να συναντήσουμε το μέλλον που επιθυμούμε;» Δείχνει στον οργανισμό ή στην περιοχή ποιες βασικές ποιοτικές δυνατότητες πρέπει να αρχίζει να κτίζει σήμερα, ποιους καταναλωτές θα πρέπει να αρχίζει να καταλαβαίνει σήμερα, ποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες πρέπει να αρχίζει να επιδιώκει σήμερα, προκειμένου να συναντήσει με τον άριστο τρόπο το μέλλον. Η στρατηγική αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό με διαφορετικό τρόπο από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, καταδεικνύοντας περίτρανα ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν! Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θέτουν το (γενικό) ερώτημα: «να πάμε διακοπές;». Η στρατηγική αρχιτεκτονική θέτει το (συγκεκριμένο) ερώτημα: «να πάμε διακοπές στο Παρίσι;». Στο Τέταρτο στάδιο, η ανάλυση επικεντρώνεται πλέον στην κατάστρωση των σχεδίων δράσης (Action plan), απαραίτητων για τη δημιουργία των βασικών ποιοτικών δυνατοτήτων. Η μόχλευση των πόρων (resources leverage) ως εργαλείο πολιτικής αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. 6

7 3. ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ PORTER» Κατά τη δεκαετία του 1990, εν μέσω διευρυνόμενης διεθνοποίησης της παραγωγής, η γεωγραφία επανήλθε στο προσκήνιο. Δηλαδή, ο ρόλος του τόπου εγκατάστασης μιας παραγωγικής δραστηριότητας έγινε πάλι σημαντικός για την επιτυχία της. Καθώς όλες οι χώρες και περιοχές στοχεύουν στη διαρκή οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης εκ μέρους των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ιδιότυπου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών, αλλά και περιοχών, για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων, επειδή η παραδοσιακή προσέγγιση της προσφοράς του συγκριτικού πλεονεκτήματος δεν επαρκεί πλέον για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Καθώς οι παραγωγικές δραστηριότητες μετασχηματίζονται όλο και περισσότερο σε εντάσεως γνώσης και ανθρώπινου κεφαλαίου, τα δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι αυτά που προσελκύουν τις επιχειρήσεις 1. Συνεπώς μια χώρα ή μια περιοχή, ανάλογα με την παραγωγική δραστηριότητα που θέλει να αναπτύξει, πρέπει να παρέχει τα αναγκαία στατικά και δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η οικονομική ιστορία των τελευταίων ετών έχει να δείξει σημαντικά παραδείγματα περιοχών, οι οποίες κατάφεραν να αλλάξουν παραγωγικό προσανατολισμό μέσω της ανάπτυξης νέων δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, με τα οποία κατάφεραν να προσελκύσουν τις επιζητούμενες παραγωγικές δραστηριότητες 2. 1 Στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται εκείνο που χαρίζεται σε μια περιοχή από τη φύση πχ. κλίμα, γη, αφθονία φθηνού εργατικού δυναμικού και το οποίο δεν αυξάνει με το πέρασμα του χρόνου. Δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται το απόθεμα των ανθρωπογενών πόρων πχ. οι γνωσιολογικοί πόροι και το οποίο μπορεί να αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι σχετική διότι αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ κρατών ή περιοχών που αναπτύσσουν μεταξύ τους εμπόριο. Η είσοδος μιας τρίτης χώρας στο εμπορικό σύστημα μεταβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εάν λοιπόν μια χώρα στηρίζεται αποκλειστικά σε στατικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τότε θα χάσει μερίδια αγοράς στους κλάδους που είχε αναπτύξει και στηριζόταν. Εάν όμως στηρίζεται τόσο σε στατικά, όσο και σε δυναμικά, τότε έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυναμικών και να αποσοβήσει την απώλεια αυτών των μεριδίων. 2 Τα παραδείγματα της Ιρλανδίας και της Ν. Κορέας είναι χαρακτηριστικά της δημιουργίας και εκμετάλλευσης δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η Ιρλανδία ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αγροτική οικονομία, στηριγμένη στο στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα της γης, του κλίματος και του φθηνού εργατικού δυναμικού. Στη συνέχεια, η Ιρλανδία ανέπτυξε δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογικά καταρτισμένο, με συνέπεια, τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής της προς τους κλάδους της νέας τεχνολογίας. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα της Ν. Κορέας της οποίας η οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε στο φθηνό χαμηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα προσέλκυσε ξένες και εγχώριες εταιρείες να εγκαταστήσουν το αντίστοιχο μέρος της προστιθέμενης αξίας τους εκεί. Στη δεκαετία του 1990 όμως, 7

8 Για τη στρατηγική ανάλυση του μέλλοντος του Νομού Ροδόπης ως τόπου επιλογής εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση (Νομαρχία και Δήμοι) σε αυτό, χρησιμοποιείται η διευρυμένη θεωρία του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Porter, ο οποίος συνέδεσε την επιτυχία των εθνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές με το εθνικό και κατά συνέπεια το περιφερειακό περιβάλλον, στο οποίο αυτές έχουν δημιουργηθεί και μεγεθυνθεί. Επιχειρήσεις που αξιοποιούν επιτυχώς το «διαμάντι» της περιοχής τους κερδίζουν σε διαρκή ανταγωνιστικότητα. Τέσσερις είναι, σύμφωνα με τον Porter, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες, στοιχεία του «διαμαντιού», για την ανάπτυξη εθνικού ή περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε έναν παραγωγικό κλάδο: α. Η ύπαρξη παραγωγικών συντελεστών απαραίτητων στην ανάπτυξη του κλάδου,(στατικά και δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα) β. Η ύπαρξη ικανής εγχώριας ή τοπικής ζήτησης η οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει μία επιχείρηση του κλάδου στα πρώτα της βήματα. γ. Η ύπαρξη σχετικών με τον κλάδο βιομηχανιών και των κλάδων υποστήριξης (τα γνωστά clusters). δ. Η δομή των επιχειρήσεων, η δυναμική στρατηγική τους και ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου επηρεάζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων. Οι τέσσερις αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες συνιστούν ένα δυναμικό σύστημα, που είναι πιο σημαντικό από το άθροισμά τους και καθορίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες μιας περιοχής. Η επίδραση που έχει ένας παράγοντας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και οι υπόλοιποι παράγοντες. Τυχόν σοβαρές αδυναμίες σε οποιονδήποτε προσδιοριστικό παράγοντα θα περιορίσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου που έχει μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη στατικών και δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων είναι αναγκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη, προκειμένου οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε ένα κλάδο, να καταστούν διεθνώς ανταγωνιστικές. παρατηρείται μια στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία ενσωματώνουν έρευνα και τεχνολογία. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από τη δημιουργία δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος σε γνωσιολογικούς πόρους, μέσω των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία. 8

9 ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΟΥ PORTER Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Συνθήκες Ζήτησης Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠΟΕ, κλπ. Σχετικές Βιομηχανίες & Βιομηχανίες Υποστήριξης Δομή & Στρατηγικές Των Επιχειρήσεων Τοπική Αυτοδιοίκηση Παραγωγικοί Πόροι (Στατικά & Δυναμικά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα) Κεντρική Κυβέρνηση Η κυβερνητική πολιτική αφορά τους νόμους, και τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και αφορούν όλους τους παράγοντες του υποδείγματος. Παράλληλα όμως, για χώρες που συμμετέχουν σε υπερεθνικές οικονομικές και πολιτικές ενώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θα πρέπει να αναλύεται και η επίδραση τους. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των πολιτικών της, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την κατανομή των πόρων και την ανάπτυξη νέων δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, οι τοπικές διοικήσεις, σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό περιβάλλον, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων 3. 3 Η περίπτωση της Γαλλικής πόλης Velenciennes, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και μείωση των εθνικών επενδύσεων είναι χαρακτηριστική. Η 9

10 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής μέσω της άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας, της έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την πολυεθνική επιχείρηση ως υπεργολάβοι, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, της βελτίωσης της συνολικής παραγωγικότητας της περιοχής και της αύξησης του εισοδήματος, κ.α. 4 Ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών όμως θα πρέπει να συνεισφέρει στο διαμάντι της περιοχής. Δεν πρέπει με άλλα λόγια μια περιοχή να προσπαθεί να προσελκύσει οποιαδήποτε πολυεθνική εταιρεία σε οποιοδήποτε κλάδο, παρά μόνο εκείνες που αρμόζουν στο «διαμάντι» που έχει επιλέξει να αναπτύξει. Για παράδειγμα εάν το διαμάντι στοχεύει στην ανάπτυξη κλάδων βιολογικής καλλιέργειας και τουρισμού, δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην περιοχή επιχείρηση που επιβαρύνει το περιβάλλον. Πώς όμως μια επιχείρηση επιλέγει μια πόλη ή μια περιοχή για να εγκατασταθεί; Οι λειτουργίες που θα εγκατασταθούν είναι τουλάχιστον μία από τις: διοίκηση (headquarters), διοικητικές λειτουργίες, έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή; Σύμφωνα με έρευνα του Business Week (1998), οι καλύτερες περιοχές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτές οι οποίες προσφέρουν εργασιακό περιβάλλον διαρκώς εξελισσόμενο. Η ζήτηση για μορφωμένους εργαζόμενους αυξάνει παντού, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι διαμαρτυρίες για χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενους. Επιπλέον, η ύπαρξη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια περιοχή, προκειμένου να περάσει από το Know How (πως να κάνει κάτι) στο Know Why (γιατί να το κάνει με τον τρόπο αυτό), δηλαδή στην ανάπτυξη της αντίληψης που είναι απαραίτητη στη δημιουργία και αναπαραγωγή της γνώσης που οδηγεί σε νέα τεχνολογία. Επιπροσθέτως, ανεξάρτητα από το ποια λειτουργία θα εγκατασταθεί σε μια περιοχή, αυτή θα πρέπει να προσφέρει οικιστικές συνθήκες ποιότητας, καλές υποδομές και αρκετές ευκαιρίες αναψυχής και πολιτισμού. Αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό, κυρίως από αυτούς που ασκούν πολιτική, είναι ότι μια εταιρεία προκειμένου να αποφασίσει την εγκατάσταση της σε μια περιοχή, δε λαμβάνει υπόψη μόνο τα πολιτική των αρχών της πόλης, προκειμένου να πείσουν την ΤΟΥΟΤΑ να εγκαταστήσει στην περιοχή το δεύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της, που απασχολεί σήμερα 2000 άμεσες και 3000 έμμεσες θέσεις εργασίας, είναι παράδειγμα χρήσης τοπικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Δείτε επίσης και το παράδειγμα της πολιτείας του Αρκάνσας, που τείνει να μετατραπεί από αγροτική πολιτεία στο Ντιτρόιτ του Νότου, με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Honda, η Nissan, η Mercendes-Benz, η BMW κλπ. 4 Σύμφωνα με μελέτη της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (2000) η Ελλάδα, και κατά συνέπεια η περιοχή της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται όχι και τόσο καλή επιλογή για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων συναρμολόγησης, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, μεταποίησης προστιθέμενης αξίας, ενώ χαρακτηρίζεται ως κακή επιλογή για εγκατάσταση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 10

11 προσφερόμενα κίνητρα, αλλά και πολλούς άλλους (ίσως και πιο ισχυρούς) παράγοντες. 11

12 ΜΕΡΟΣ B. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.1. Η Γενική Οικονομική Κατάσταση Στο πρώτο μέρος της ανάλυσης θα γίνει η εκτίμηση της γενικής οικονομικής κατάστασης χρησιμοποιώντας στοιχεία για το κατά κεφαλήν εισόδημα του Νομού Ροδόπης. Η εκτίμηση θα γίνει τόσο διαχρονικά, όσο και σε σχέση με την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ελλάδα και τέλος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατά κεφαλήν εισόδημα μίας περιοχής, ειδικά όταν είναι εκφρασμένο σε ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων, αποτελεί την ισχυρότερη μέτρηση της εξέλιξης του βιοτικού επίπεδου της περιοχής, καθώς και της πορείας σύγκλισης προς άλλες περιοχές ή χώρες. Η ανάλυση λοιπόν της πορείας του βιοτικού επιπέδου και της σύγκλισης ή απόκλισής του από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό αποτελεί το πρώτο βήμα της καταγραφής της κατάστασης. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κλαδική ανάλυση, δηλαδή, θα αναγνωρίσουμε τους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η περιοχή έχει εξειδικευτεί παραγωγικά. Η συσχέτιση της κλαδικής ανάλυσης με την ανάλυση του βιοτικού επιπέδου είναι άμεση, καθώς το βιοτικό επίπεδο μιας περιοχής προσδιορίζεται από το τι και πώς παράγει. Στο τρίτο μέρος, και αφού έχουμε αναλύσει την παραγωγική δομή του Νομού Ροδόπης, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του σημερινού «διαμαντιού» του νομού. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες έχουν καθορίσει μέσα στο χρόνο την παραγωγική δομή του νομού. Να σημειώσουμε ό,τι χρησιμοποιούμε τον όρο παραγωγική δομή και όχι κλαδική διότι δεν αναφερόμαστε μόνο στην κλαδική διάρθρωση της παραγωγής, αλλά και πώς παράγουν οι από ανάλυση κλάδοι. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα μερίδια των νομών της Θράκης στο σύνολο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας και στο ΑΕΠ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την εικοσιπενταετία Το μερίδιο του νομού στο συνολικό εθνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα κατά την εικοσιπενταετία αυτή. Η μείωση δεν ήταν συνεχής, αλλά υπήρξε μία ανάκαμψη στην περίοδο , η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στους νόμους περί κίνητρων για την περιφερειακή ανάπτυξη, που υιοθετήθηκαν στην δεκαετία αυτή. Στη συνέχεια το μερίδιο 13

14 του νομού ακολούθησε πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες περίπου (από 7.8% το 1985 σε 6% το 1994). ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΈΤΗ ΑΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ/ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ/ ΑΕΠ ΑΜΘ ΕΒΡΟΣ/ ΕΛΛΆΔΑ ΕΒΡΟΣ/ ΑΜΘ ΞΆΝΘΗ/ ΕΛΛΆΔΑ ΞΆΝΘΗ/ ΑΜΘ ,007 0,18 0,01 0,26 0,0047 0, ,006 0,16 0,011 0,264 0,055 0, ,0068 0,15 0,011 0,246 0,059 0, ,0078 0,13 0,013 0,217 0,007 0, ,006 0,128 0,011 0,237 0,006 0, ,006 0,13 0,011 0,249 0,006 0,143 Πηγή: ΕΣΥΕ Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, δηλαδή από το 1995 μέχρι το 2002, το μερίδιο ανακάμπτει σχετικά και αυξάνει κατά 0.6%. Όπως θα φανεί και στην κλαδική ανάλυση, αυτή η αύξηση του μεριδίου μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε δύο κλάδους, τις μεταφορές και επικοινωνίες και τις κατασκευές, δηλαδή σε κλάδους οι οποίοι στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις εισροές κονδυλίων από την ΕΕ. Το μερίδιο του νομαρχιακού ΑΕΠ στο περιφερειακό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία στην εικοσιπενταετία , με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε 13%. Η μείωση αυτή, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1.1, συντελέσθηκε κατά την περίοδο Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πτώση του μεριδίου του Νομού Ροδόπης (και του Νομού Έβρου) κατά τη δεκαπενταετία αυτή έγινε προς όφελος του Νομού Ξάνθης και κυρίως του Νομού Καβάλας, του οποίου το μερίδιο ανήλθε στο 39%, από 27% στην αρχή της περιόδου. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία αυτού του ποσοστού, καθώς η άνοδος του μεριδίου του Νομού Καβάλας οφείλεται στην εγκατάσταση της επιχείρησης εξόρυξης πετρελαίου στην Θάσο και της βιομηχανίας λιπασμάτων. Κατά την επόμενη περίοδο, , το νομαρχιακό μερίδιο της Ροδόπης αυξάνει και φθάνει στο ανώτερο επίπεδο το 2000, με ποσοστό 16% περίπου. Μετά το 1995, η Eurostat δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία και σε επίπεδο νομού (NUTS 3), εκφρασμένα τόσο σε ευρώ και σταθερές τιμές, όσο και σε Ισοδυναμία Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ), δηλαδή σταθμισμένες ως προς την πραγματική αγοραστική δύναμη του νομίσματος σε κάθε νομό. Στον 14

15 πίνακα 1.2, παρουσιάζονται τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat για τον Νομό Ροδόπης, κατά την περίοδο Στην πρώτη γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ΑΕΠ του νομού, σε εκατομμύρια ευρώ, και σε σταθερές τιμές. Το ΑΕΠ του νομού αυξήθηκε κατά 44%, ενώ το εθνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 46%, μεταξύ 1995 και Η απόκλιση αυτή γίνεται επίσης εμφανής εάν συγκρίνουμε το ΑΕΠ εκφρασμένο σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Σε αυτή την περίπτωση το ΑΕΠ του νομού αυξήθηκε κατά 38.8%, ενώ της χώρας αυξήθηκε κατά 41.2%. Εάν δε λάβουμε υπόψη ότι κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό του νομού, λόγω του επαναπατρισμού των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η πραγματική αύξηση του βιοτικού επιπέδου, όπως αυτή μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερη. Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζεται επίσης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού, καθώς και το ποσοστό ως προς το περιφερειακό ΑΕΠ της ΑΜΘ και ως προς το εθνικό, τόσο σε σταθερές τιμές, όσο και σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ). ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Γενική Οικονομική Κατάσταση Νομού Ροδόπης Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκατ. ) 582,2 618,9 716,2 717,1 806, , ΑΕΠ (εκατ. ΙΑΔ) 757,1 774, , ,3 1122, Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ. ) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ. ΙΑΔ) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ.,% του Μέσου όρου ΕΕ) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ.,% του Μέσου όρου Ελλάδας) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ. ΙΑΔ, % Μέσου όρου Ελλάδας , , , Πηγές:ΕΣΥΕ και EUROSTAT. Σημείωση: ΙΑΔ=Ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού Ροδόπης αυξήθηκε κατά 33% σε σταθερές τιμές, κατά την περίοδο επισκόπησης. Συνεπώς η διαφορά του 11% μεταξύ της αύξησης του συνολικού νομαρχιακού ΑΕΠ (44%) 15

16 και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (33%), οφείλεται στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του νομού. Το ίδιο περίπου αποτέλεσμα προκύπτει και εάν συγκρίνουμε την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης, 29%, με την αύξηση του συνολικού, 38.8%. Επιπλέον το ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, για το σύνολο της χώρας, ήταν 42.05%, ενώ το αντίστοιχο σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης ήταν 37.3%. Από αυτά τα ποσοστά προκύπτει ότι η συνεισφορά της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού στην μεγέθυνση της χώρας ήταν 3.9%, ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και 3.95% ως προς το κατά κεφαλήν σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Η συνεισφορά λοιπόν της αύξησης του πληθυσμού ήταν υψηλότερη στον Νομό Ροδόπης (11% περίπου) σε σχέση με την αντίστοιχη συνεισφορά σε επίπεδο χώρας (3,9% περίπου). Ερμηνεύοντας αυτή τη διαφορά, καθώς και την πιο μεγάλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της χώρας, μπορούμε να δεχθούμε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε πιο γρήγορα στην χώρα από ότι στη Ροδόπη. Η αύξηση της παραγωγικότητας οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο (υλική και σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου), η οποία προφανώς ήταν περισσότερο γοργή στο σύνολο της χώρας παρά στον Νομό Ροδόπης. Η αργή πρόοδος ερμηνεύεται και από το γενικό μορφωτικό επίπεδο του νομού, όπως θα δούμε και στην ανάλυση των παραγόντων του διαμαντιού. Συνεπώς, η συνολική αύξηση του ΑΕΠ του Νομού Ροδόπης, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, δεν μεταφράσθηκε σε ανάλογη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, όπως αυτό μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε σταθερές τιμές, είτε σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1. Σε επίπεδο ΑΕΠ εκφρασμένο τόσο σε σταθερές τιμές, όσο και σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης της χώρας ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό του Νομού Ροδόπης. 2. συνολικός ρυθμός ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου, όπως μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης, ήταν υψηλότερος για το σύνολο της χώρας σε σχέση με τον αντίστοιχο του Νομού Ροδόπης. 3. Ο Νομός Ροδόπης αποκλίνει από το μέσο βιοτικό επίπεδο της χώρας, μετρούμενο και με τους δύο τρόπους, καθώς από το 66.5% μειώθηκε στο 62.5%, δηλαδή η απόκλιση αυξήθηκε κατά 4% μονάδες. 4. Από τον πίνακα 1.2 προκύπτει και η απόκλιση του βιοτικού επιπέδου του νομού από τον μέσο όρο της ΕΕ (των 25), καθώς από 41.3% που ήταν το 1999, μειώθηκε στο 36.7% το

17 5. Η αύξηση του ΑΕΠ του Νομού Ροδόπης οφείλεται σε αρκετά σημαντικό βαθμό στην αύξηση του πληθυσμού, ενώ η συμβολή της αύξησης της παραγωγικότητας τεχνολογικής προόδου ήταν μικρότερη από το σύνολο της χώρας. Με βάση λοιπόν τα γενικά στοιχεία και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτών των στοιχείων, η πορεία του νομού Ροδόπης είναι αποκλίνουσα, τόσο από το σύνολο της χώρας, όσο και από τον μέσο Ευρωπαϊκό μέσο όρο των 25 χωρών- μελών. Εάν δεν υιοθετηθούν σήμερα πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν αυτή την απόκλιση, τότε είναι βέβαιο ότι το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον του νομού δεν θα είναι θετικό. Η κλαδική καταγραφή και ανάλυση, που ακολουθεί στην επόμενη ενότητα, δίνει την πλήρη παραγωγική εικόνα του νομού και η ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του διαμαντιού του Porter, θα δώσει μια ικανοποιητική ερμηνεία της παρούσας κατάστασης Κλαδική Ανάλυση Όπως είδαμε παραπάνω, το βιοτικό επίπεδο του Νομού Ροδόπης είναι αρκετά χαμηλό, τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, όσο και σε σχέση με εκείνον της ΕΕ. Παράλληλα, παρατηρείται και σημαντική απόκλιση από τους δύο μέσους όρους. Κατά συνέπεια, ο νομός όχι μόνο δεν έχει συγκλίνει, σε πραγματικούς όρους, αλλά έχει αποκλίνει, κατά την περίοδο Σε αυτό το μέρος παρουσιάζεται η παραγωγική εικόνα του Νομού Ροδόπης, έτσι όπως αυτή αναλύεται στο πλαίσιο μια κλαδικής ανάλυσης. Η παραγωγική εικόνα του νομού, δηλαδή η καταγραφή του παραγωγικού ιστού του, ερμηνεύει τόσο το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, όσο και την πραγματική απόκλιση. Στο πρώτο μέρος της κλαδικής καταγραφής και ανάλυσης συνοψίζεται η εικόνα της παραγωγής του νομού στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Κλαδική Διάρθρωση κατά την απογραφή 1988 ΜΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛ Ο ΚΑΤΑΣ /ΤΩΝ % ΣΥΝΌΛΟ Υ ΧΩΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ % ΑΠΑΣΧΌ ΛΗΣΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩ ΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ % ΣΥΝOΛΟ Υ ΧΩΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ % ΣΥΝΟΛΟ Υ ΧΏΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟΜΌΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΈΣΗ ΑΠΑΣΧΌ ΛΗΣΗ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,73% ,56% ,69% ,60% 4,2 4, ,40% 35 0,55% 4 0,46% 35 1,10% 8,75 7, ,60% 697 0,60% 120 0,60% 696 0,69% 5,8 5, ,17% 67 0,49% 5 0,18% 67 0,53% 13,4 4, ,80% 8 0,06% 1 1,20% 8 0,06% 8 152, ,30% 199 0,29% 13 0,32% 197 0,31% 14,9 15, ,48% ,06% 111 0,49% ,08% 11,3 5, ,89% 232 0,74% 114 0,90% 232 0,76% 2 2, ,59% 155 0,50% 62 0,60% 155 0,50% 2,5 2, % % % % , % % % % 2,6 5, % % % % 1 2, % % % % 8,3 6, % % % % 5,3 23, % % % % 6,75 6, % % % % 9 144, % % % % 2 3, % % % % 1,6 4, % % % 2, % % % % 2,1 3, % % % % 1,3 2, % % 34 43, % % % % 1,9 1, % % 2,6 3, % % 1,5 2, % % 1,7 1, % % 1,9 2, % % 2,3 11, % % 1,7 6, % % 13,1 20, % % 12,7 12, % % 1, % % 1,4 2, % % 1,9 1, % % 5 6, % % 2,5 2, % % 1,3 1,5 Πηγή : ΕΣΥΕ Βιομηχανική απογραφή 1988 (τα % και η μέση απασχόληση δικοί μας υπολογισμοί) 18

19 Αντιστοίχηση κωδικού ΣΤΑΚΟΔ και Κλάδου 14. Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 20. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιών και προϊόντων από χαρτί. 22. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 23. Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων 24. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 25. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 26. Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 27. Παραγωγή βασικών μετάλλων 28. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 29. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 30. Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 33. Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 34. Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 35. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 36. Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 37. Ανακύκλωση 41. Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 61. Υδάτινες μεταφορές 63. Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 64. Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 66. Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 71. Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 72. Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 73. Έρευνα και ανάπτυξη 80. Εκπαίδευση 96. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν στην παραγωγή αγαθών για ιδία χρήση 97. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν στην παραγωγή υπηρεσιών για ιδία χρήση 19

20 Ο πίνακας 1.3 περιλαμβάνει τα επεξεργασμένα στοιχεία της βιομηχανικής απογραφής του 1988, που διενεργήθηκε από την ΕΣΥΕ. Παρουσιάζονται λοιπόν, ο αριθμός των καταστημάτων ανά κλάδο και το μερίδιο στο σύνολο της χώρας, η συνολική απασχόληση στα καταστήματα του κλάδου και το σχετικό ποσοστό στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός των παραγωγικών μονάδων και το ποσοστό επί του κλαδικού συνόλου της χώρας, όπως και η απασχόληση στις παραγωγικές μονάδες και το ποσοστό επί του κλαδικού συνόλου. Τέλος, στις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα παρουσιάζονται η μέση απασχόληση ανά παραγωγική μονάδα στον Νομό Ροδόπης και στο σύνολο της χώρας. Να σημειώσουμε ότι για τους κλάδους, 61 έως και 98, υπολογίσθηκε η μέση απασχόληση χρησιμοποιώντας τον συνολικό αριθμό καταστημάτων και όχι των παραγωγικών μονάδων. Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα ως προς την παραγωγική διάρθρωση του Νομού Ροδόπης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (για την αντιστοιχία κλάδου κατά ΣΤΑΚΟΔ και ονομασία κλάδου στην υποσημείωση στο τέλος του πίνακα): 1. Το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων είναι μικρό. Στο σύνολο του νομού, το μέσο μέγεθος είναι 4,2 εργαζόμενοι ανά παραγωγική μονάδα, ενώ στο σύνολο της χώρας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4,8 ανά παραγωγική μονάδα. Συνεπώς, το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων του νομού δεν διαφέρει σημαντικά από το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων της χώρας. Ως προς το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων του νομού, οι κλάδοι 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 41, 73, 81 και 96 έχουν υψηλότερη μέση απασχόληση από τον συνολικό μέσο όρο, ενώ οι κλάδοι 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 61, 63, 64, 66, 71, 72, 82, 83, 84, 97 και 98 έχουν χαμηλότερη μέση απασχόληση από τον μέσο όρο της χώρας. Τέλος, οι κλάδοι 14, 20, 21, 24, 27 και 30 παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο μέγεθος σε σχέση με τον κλαδικό μέσο όρο στο σύνολο της χώρας. 2. Η μικρή κλίμακα παραγωγής των παραγωγικών μονάδων του Νομού Ροδόπης εμποδίζει τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις αποδόσεις κλίμακας, έτσι ώστε να κάνουν οικονομίες κλίμακας και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Η απουσία ουσιαστικών οικονομιών κλίμακας, σχεδόν από όλους τους κλάδους, καθιστά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής δυσχερή, τόσο ως προς τις ανταγωνίστριες από την υπόλοιπη χώρα, όσο κυρίως προς εκείνες που λειτουργούν σε άλλες χώρες. 3. Το σύνολο καταστημάτων αντιστοιχεί στο 0,73% του συνόλου της χώρας, ενώ η αντίστοιχη απασχόληση στο 0,56%. Όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες, αυτές αντιστοιχούν στο 0,69% του συνόλου της χώρας, ενώ η απασχόληση στο 0,60% του συνόλου. Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι τα ποσοστά του συνόλου των καταστημάτων και των παραγωγικών μονάδων συμβαδίζουν και συνεπώς δεν υπάρχουν 20

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα 2 1. Εισαγωγή Ο Νομός Φλώρινας βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η ακριτική του θέση, και μάλιστα συνορεύοντας με χώρες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1 Περιεχόμενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΚΟΔΙΑ ΧΡΥΣΗ (5215) Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ EEO GROUP ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, Σεπτέµβριος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης Ρήγας. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Αλεξάκης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης Ρήγας. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Αλεξάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.ibe.gr 11 Tsami Karatassu, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας. ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. Καταγραφή παρούσας κατάστασης και σύνταξη οδηγού επενδύσεων για την ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηματικότητας ΕΛΛΑΔΑ - πγδμ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Έργο: «Καταγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΜΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ E.R.P. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια

Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια Η φύση και ο ρόλος των εμποδίων εισόδου* Νικόλαος Βέττας Γενικός Διευθυντής Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ :ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ :Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα