ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Στόχος: Ο Ν. Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων της. Κομοτηνή

2 ΜΕΡΟΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2

3 1. ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα και κατά συνέπεια ο Νομός Ροδόπης αντιμετωπίζουν τις σημαντικές και ραγδαίες μεταβολές που προκαλούνται από την παγκοσμιοποίηση, τις γεωπολιτικές αλλαγές και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας με την γνωστή τάση ανάδειξης περιφερειακών κέντρων οικονομικής ανάπτυξης, η συμμετοχή της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), οι εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στις παρευξείνιες χώρες, οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις της πλανητικής υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο την Τουρκία, καθώς και μια σειρά άλλων παραγόντων που ενεργοποιούνται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζουν αναγκαστικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της Θράκης και του Νομού Ροδόπης και απαιτούν τον ριζικό μετασχηματισμό των οικονομιών μας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η ΕΕ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο «να καταστεί παγκοσμίως η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στηριγμένη στη γνώση, ικανή να επιτύχει τη διαρκή ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, μέχρι το 2010». Για την επίτευξη αυτού του στόχου, που αφορά άμεσα την υπό μελέτη περιοχή, απαιτείται άμεση δράση προκειμένου να γίνει πλήρης εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία υποδομών γνώσης, διεύρυνση της καινοτομικής δραστηριότητας, οικονομικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμός των κοινωνικών συστημάτων. Στο περιβάλλον αυτό ο Νομός Ροδόπης ξεκινά με κατά κεφαλή εισόδημα χαμηλότερο, τόσο από τον Ευρωπαϊκό, όσο και από τον εθνικό μέσο όρο. Πολλοί είναι οι παράγοντες, σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη, που εξηγούν αυτή την καθυστέρηση, όπως πχ. η απόσταση από το εθνικό οικονομικό κέντρο, το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού, τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα κλειστά μέχρι πριν από λίγα χρόνια σύνορα με τις γειτονικές χώρες, κλπ. Οι εξελίξεις που σημειώνονται αφορούν συγκεκριμένα τη βελτίωση των σχέσεων μουσουλμάνων και χριστιανών, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, την απασχόληση, τις διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας και τον επαναπροσδιορισμό των εργασιακών σχέσεων, κλπ. Λόγω της πολυπολιτισμικής σύνθεσης του ντόπιου πληθυσμού, αλλά και της παρουσίας σημαντικού αριθμού οικονομικών και πολιτικών προσφύγων, καθώς και ομογενών από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, ο Νομός Ροδόπης αποτελεί για τη χώρα μας κοινωνικά και πολιτικά ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και με την έννοια αυτή μέλημα της ελληνικής Πολιτείας 3

4 στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, η συστηματική προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθυσμιακές και πολιτιστικές ιδιομορφίες της περιοχής, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι όποιες ανεπιθύμητες εξελίξεις. Το Στρατηγικό Σχέδιο είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο που σκοπό έχει να εκφράσει τις επιθυμίες των ανθρώπων τους οποίους αφορά, αλλά ταυτόχρονα είναι (ή μπορεί να είναι) ένας μηχανισμός καταγραφής της απόκλισης του επιθυμητού από το πραγματικό, λόγω των αλλαγών που γίνονται στο μακροοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Υπό την παραπάνω έννοια πρέπει να προβλέπει στο σχεδιασμό του εκείνα τα ορόσημα και τον κατάλληλο μηχανισμό επαναθεώρησής του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευελιξία του, αλλά και η εφικτότητά του, χωρίς να θυσιάζεται η ανθρωποκεντρικότητά του. Άνθρωποι το σχεδιάζουν, το υλοποιούν και το «γεύονται». Πρέπει να προβλέπει τη χρηματοδότησή του μέσα από τη διαχρονική δέσμευση πόρων, από την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών, που μπορεί να προκύπτουν «έξωθεν» και στηρίζουν την υλοποίησή του με τρόπο που να αποφεύγονται τα πρωθύστερα και η διαρροή πόρων προς άσχετες κατευθύνσεις αν όχι και αντιφατικές πολιτικές. 4

5 2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Κατά τη δεκαετία του 1990 πολλές περιφέρειες της χώρας προχώρησαν στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προκειμένου να διαμορφώσουν τις πολιτικές για την οικονομική τους ανάπτυξη. Το βασικό πρόβλημα αυτών των στρατηγικών σχεδίων ήταν η στατικότητα τους, επειδή η ανάλυση μέσω των στατικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής αποτελεί παγίδα για το μέλλον της, καθώς εγκλωβίζεται στα σημερινά της δεδομένα (πόρους, προϊόντα, αγορές κλπ.). Η προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδίου του Νομού Ροδόπης είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα, καθώς ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, όπως περιγράφεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα και πιο αναλυτικά στα επόμενα μέρη της πρότασης: Σημερινό «Διαμάντι» της Ροδόπης Περιγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης Πρώτο Στάδιο Τι θέλουμε να παράγουμε σε 10 χρόνια; Στόχος- Προβλεψη Δεύτερο Στάδιο Ποιο είναι το «Διαμάντι» αυτών που θέλουμε να παράγουμε; Στρατηγική Αρχιτεκτονική Τρίτο Στάδιο Πως θα πάμε από το σημερινό στο μελλοντικό «Διαμάντι»; Μόχλευση Πόρων (Action Plan) Τέταρτο Στάδιο 5

6 Η μεθοδολογία που ακολουθείται αποτελεί μια «εκλεκτική» προσέγγιση, καθώς στηρίζεται σε τρία υποδείγματα στρατηγικής: α) Το υπόδειγμα του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (γνωστό σα «Διαμάντι» του M. Porter). Ένα κράτος ή μια περιοχή αναπτύσσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μερικούς κλάδους και αυτό οφείλεται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ορισμένων παραγόντων. Το σύνολο αυτών των παραγόντων ονομάζεται «Διαμάντι». Στο Πρώτο στάδιο γίνεται η καταγραφή του σημερινού «Διαμαντιού» της Ροδόπης. β) Το υπόδειγμα Πρόγνωσης. Με την εφαρμογή της προβλεπτικής μεθοδολογίας στο Δεύτερο στάδιο, γίνεται η αποτύπωση των μελλοντικών τάσεων στη ζήτηση, την τεχνολογία, τις προτιμήσεις, τις αγορές, κλπ. γ) το υπόδειγμα της στρατηγικής αρχιτεκτονικής (των Hammel- Prahalad). Η στρατηγική αρχιτεκτονική (strategic architecture) καταστρώνεται στο Τρίτο στάδιο στηριζόμενη στα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου. H στρατηγική αρχιτεκτονική έχει στόχο να αναγνωρισθούν: -οι βασικές (κύριες) ποιοτικές δυνατότητες (core competences) που είναι αναγκαίες για το μέλλον, -τα βασικά (κύρια) προϊόντα (core products) και στη συνέχεια -τα υπόλοιπα προϊόντα που στηρίζονται στα βασικά. Η στρατηγική αρχιτεκτονική αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του σήμερα και του αύριο. Δηλαδή, αποτελεί την απάντηση στο ερώτημα «τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να συναντήσουμε το μέλλον που επιθυμούμε;» Δείχνει στον οργανισμό ή στην περιοχή ποιες βασικές ποιοτικές δυνατότητες πρέπει να αρχίζει να κτίζει σήμερα, ποιους καταναλωτές θα πρέπει να αρχίζει να καταλαβαίνει σήμερα, ποιες αναπτυξιακές προτεραιότητες πρέπει να αρχίζει να επιδιώκει σήμερα, προκειμένου να συναντήσει με τον άριστο τρόπο το μέλλον. Η στρατηγική αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό με διαφορετικό τρόπο από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις, καταδεικνύοντας περίτρανα ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το σχεδιάζουν! Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις θέτουν το (γενικό) ερώτημα: «να πάμε διακοπές;». Η στρατηγική αρχιτεκτονική θέτει το (συγκεκριμένο) ερώτημα: «να πάμε διακοπές στο Παρίσι;». Στο Τέταρτο στάδιο, η ανάλυση επικεντρώνεται πλέον στην κατάστρωση των σχεδίων δράσης (Action plan), απαραίτητων για τη δημιουργία των βασικών ποιοτικών δυνατοτήτων. Η μόχλευση των πόρων (resources leverage) ως εργαλείο πολιτικής αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. 6

7 3. ΤΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ PORTER» Κατά τη δεκαετία του 1990, εν μέσω διευρυνόμενης διεθνοποίησης της παραγωγής, η γεωγραφία επανήλθε στο προσκήνιο. Δηλαδή, ο ρόλος του τόπου εγκατάστασης μιας παραγωγικής δραστηριότητας έγινε πάλι σημαντικός για την επιτυχία της. Καθώς όλες οι χώρες και περιοχές στοχεύουν στη διαρκή οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η επιλογή του τόπου εγκατάστασης εκ μέρους των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός ιδιότυπου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών, αλλά και περιοχών, για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων παραγωγικών δραστηριοτήτων, επειδή η παραδοσιακή προσέγγιση της προσφοράς του συγκριτικού πλεονεκτήματος δεν επαρκεί πλέον για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Καθώς οι παραγωγικές δραστηριότητες μετασχηματίζονται όλο και περισσότερο σε εντάσεως γνώσης και ανθρώπινου κεφαλαίου, τα δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι αυτά που προσελκύουν τις επιχειρήσεις 1. Συνεπώς μια χώρα ή μια περιοχή, ανάλογα με την παραγωγική δραστηριότητα που θέλει να αναπτύξει, πρέπει να παρέχει τα αναγκαία στατικά και δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η οικονομική ιστορία των τελευταίων ετών έχει να δείξει σημαντικά παραδείγματα περιοχών, οι οποίες κατάφεραν να αλλάξουν παραγωγικό προσανατολισμό μέσω της ανάπτυξης νέων δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, με τα οποία κατάφεραν να προσελκύσουν τις επιζητούμενες παραγωγικές δραστηριότητες 2. 1 Στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται εκείνο που χαρίζεται σε μια περιοχή από τη φύση πχ. κλίμα, γη, αφθονία φθηνού εργατικού δυναμικού και το οποίο δεν αυξάνει με το πέρασμα του χρόνου. Δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα ορίζεται το απόθεμα των ανθρωπογενών πόρων πχ. οι γνωσιολογικοί πόροι και το οποίο μπορεί να αυξηθεί με το πέρασμα του χρόνου. Η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι σχετική διότι αναφέρεται στη σύγκριση μεταξύ κρατών ή περιοχών που αναπτύσσουν μεταξύ τους εμπόριο. Η είσοδος μιας τρίτης χώρας στο εμπορικό σύστημα μεταβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εάν λοιπόν μια χώρα στηρίζεται αποκλειστικά σε στατικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τότε θα χάσει μερίδια αγοράς στους κλάδους που είχε αναπτύξει και στηριζόταν. Εάν όμως στηρίζεται τόσο σε στατικά, όσο και σε δυναμικά, τότε έχει τη δυνατότητα να επενδύσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυναμικών και να αποσοβήσει την απώλεια αυτών των μεριδίων. 2 Τα παραδείγματα της Ιρλανδίας και της Ν. Κορέας είναι χαρακτηριστικά της δημιουργίας και εκμετάλλευσης δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η Ιρλανδία ήταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αγροτική οικονομία, στηριγμένη στο στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα της γης, του κλίματος και του φθηνού εργατικού δυναμικού. Στη συνέχεια, η Ιρλανδία ανέπτυξε δυναμικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογικά καταρτισμένο, με συνέπεια, τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής της προς τους κλάδους της νέας τεχνολογίας. Αντίστοιχο είναι και το παράδειγμα της Ν. Κορέας της οποίας η οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε στο φθηνό χαμηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το στατικό συγκριτικό πλεονέκτημα προσέλκυσε ξένες και εγχώριες εταιρείες να εγκαταστήσουν το αντίστοιχο μέρος της προστιθέμενης αξίας τους εκεί. Στη δεκαετία του 1990 όμως, 7

8 Για τη στρατηγική ανάλυση του μέλλοντος του Νομού Ροδόπης ως τόπου επιλογής εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση (Νομαρχία και Δήμοι) σε αυτό, χρησιμοποιείται η διευρυμένη θεωρία του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του Porter, ο οποίος συνέδεσε την επιτυχία των εθνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές με το εθνικό και κατά συνέπεια το περιφερειακό περιβάλλον, στο οποίο αυτές έχουν δημιουργηθεί και μεγεθυνθεί. Επιχειρήσεις που αξιοποιούν επιτυχώς το «διαμάντι» της περιοχής τους κερδίζουν σε διαρκή ανταγωνιστικότητα. Τέσσερις είναι, σύμφωνα με τον Porter, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες, στοιχεία του «διαμαντιού», για την ανάπτυξη εθνικού ή περιφερειακού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε έναν παραγωγικό κλάδο: α. Η ύπαρξη παραγωγικών συντελεστών απαραίτητων στην ανάπτυξη του κλάδου,(στατικά και δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα) β. Η ύπαρξη ικανής εγχώριας ή τοπικής ζήτησης η οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει μία επιχείρηση του κλάδου στα πρώτα της βήματα. γ. Η ύπαρξη σχετικών με τον κλάδο βιομηχανιών και των κλάδων υποστήριξης (τα γνωστά clusters). δ. Η δομή των επιχειρήσεων, η δυναμική στρατηγική τους και ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου επηρεάζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και των πωλήσεων. Οι τέσσερις αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες συνιστούν ένα δυναμικό σύστημα, που είναι πιο σημαντικό από το άθροισμά τους και καθορίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες μιας περιοχής. Η επίδραση που έχει ένας παράγοντας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται και οι υπόλοιποι παράγοντες. Τυχόν σοβαρές αδυναμίες σε οποιονδήποτε προσδιοριστικό παράγοντα θα περιορίσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου που έχει μια επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη στατικών και δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων είναι αναγκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη, προκειμένου οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε ένα κλάδο, να καταστούν διεθνώς ανταγωνιστικές. παρατηρείται μια στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία ενσωματώνουν έρευνα και τεχνολογία. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από τη δημιουργία δυναμικού συγκριτικού πλεονεκτήματος σε γνωσιολογικούς πόρους, μέσω των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία. 8

9 ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΟΥ PORTER Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Συνθήκες Ζήτησης Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠΟΕ, κλπ. Σχετικές Βιομηχανίες & Βιομηχανίες Υποστήριξης Δομή & Στρατηγικές Των Επιχειρήσεων Τοπική Αυτοδιοίκηση Παραγωγικοί Πόροι (Στατικά & Δυναμικά Συγκριτικά Πλεονεκτήματα) Κεντρική Κυβέρνηση Η κυβερνητική πολιτική αφορά τους νόμους, και τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και αφορούν όλους τους παράγοντες του υποδείγματος. Παράλληλα όμως, για χώρες που συμμετέχουν σε υπερεθνικές οικονομικές και πολιτικές ενώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θα πρέπει να αναλύεται και η επίδραση τους. Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των πολιτικών της, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την κατανομή των πόρων και την ανάπτυξη νέων δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, οι τοπικές διοικήσεις, σε ένα αποκεντρωμένο διοικητικό περιβάλλον, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της περιοχής, καθώς και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων 3. 3 Η περίπτωση της Γαλλικής πόλης Velenciennes, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας και μείωση των εθνικών επενδύσεων είναι χαρακτηριστική. Η 9

10 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής μέσω της άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας, της έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την πολυεθνική επιχείρηση ως υπεργολάβοι, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, της βελτίωσης της συνολικής παραγωγικότητας της περιοχής και της αύξησης του εισοδήματος, κ.α. 4 Ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών όμως θα πρέπει να συνεισφέρει στο διαμάντι της περιοχής. Δεν πρέπει με άλλα λόγια μια περιοχή να προσπαθεί να προσελκύσει οποιαδήποτε πολυεθνική εταιρεία σε οποιοδήποτε κλάδο, παρά μόνο εκείνες που αρμόζουν στο «διαμάντι» που έχει επιλέξει να αναπτύξει. Για παράδειγμα εάν το διαμάντι στοχεύει στην ανάπτυξη κλάδων βιολογικής καλλιέργειας και τουρισμού, δεν μπορεί να εγκατασταθεί στην περιοχή επιχείρηση που επιβαρύνει το περιβάλλον. Πώς όμως μια επιχείρηση επιλέγει μια πόλη ή μια περιοχή για να εγκατασταθεί; Οι λειτουργίες που θα εγκατασταθούν είναι τουλάχιστον μία από τις: διοίκηση (headquarters), διοικητικές λειτουργίες, έρευνα και ανάπτυξη και παραγωγή; Σύμφωνα με έρευνα του Business Week (1998), οι καλύτερες περιοχές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτές οι οποίες προσφέρουν εργασιακό περιβάλλον διαρκώς εξελισσόμενο. Η ζήτηση για μορφωμένους εργαζόμενους αυξάνει παντού, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι διαμαρτυρίες για χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενους. Επιπλέον, η ύπαρξη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια περιοχή, προκειμένου να περάσει από το Know How (πως να κάνει κάτι) στο Know Why (γιατί να το κάνει με τον τρόπο αυτό), δηλαδή στην ανάπτυξη της αντίληψης που είναι απαραίτητη στη δημιουργία και αναπαραγωγή της γνώσης που οδηγεί σε νέα τεχνολογία. Επιπροσθέτως, ανεξάρτητα από το ποια λειτουργία θα εγκατασταθεί σε μια περιοχή, αυτή θα πρέπει να προσφέρει οικιστικές συνθήκες ποιότητας, καλές υποδομές και αρκετές ευκαιρίες αναψυχής και πολιτισμού. Αυτό που δεν έχει γίνει αντιληπτό, κυρίως από αυτούς που ασκούν πολιτική, είναι ότι μια εταιρεία προκειμένου να αποφασίσει την εγκατάσταση της σε μια περιοχή, δε λαμβάνει υπόψη μόνο τα πολιτική των αρχών της πόλης, προκειμένου να πείσουν την ΤΟΥΟΤΑ να εγκαταστήσει στην περιοχή το δεύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της, που απασχολεί σήμερα 2000 άμεσες και 3000 έμμεσες θέσεις εργασίας, είναι παράδειγμα χρήσης τοπικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Δείτε επίσης και το παράδειγμα της πολιτείας του Αρκάνσας, που τείνει να μετατραπεί από αγροτική πολιτεία στο Ντιτρόιτ του Νότου, με δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Honda, η Nissan, η Mercendes-Benz, η BMW κλπ. 4 Σύμφωνα με μελέτη της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (2000) η Ελλάδα, και κατά συνέπεια η περιοχή της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται όχι και τόσο καλή επιλογή για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων συναρμολόγησης, διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, μεταποίησης προστιθέμενης αξίας, ενώ χαρακτηρίζεται ως κακή επιλογή για εγκατάσταση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 10

11 προσφερόμενα κίνητρα, αλλά και πολλούς άλλους (ίσως και πιο ισχυρούς) παράγοντες. 11

12 ΜΕΡΟΣ B. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.1. Η Γενική Οικονομική Κατάσταση Στο πρώτο μέρος της ανάλυσης θα γίνει η εκτίμηση της γενικής οικονομικής κατάστασης χρησιμοποιώντας στοιχεία για το κατά κεφαλήν εισόδημα του Νομού Ροδόπης. Η εκτίμηση θα γίνει τόσο διαχρονικά, όσο και σε σχέση με την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ελλάδα και τέλος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατά κεφαλήν εισόδημα μίας περιοχής, ειδικά όταν είναι εκφρασμένο σε ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων, αποτελεί την ισχυρότερη μέτρηση της εξέλιξης του βιοτικού επίπεδου της περιοχής, καθώς και της πορείας σύγκλισης προς άλλες περιοχές ή χώρες. Η ανάλυση λοιπόν της πορείας του βιοτικού επιπέδου και της σύγκλισης ή απόκλισής του από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό αποτελεί το πρώτο βήμα της καταγραφής της κατάστασης. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κλαδική ανάλυση, δηλαδή, θα αναγνωρίσουμε τους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους η περιοχή έχει εξειδικευτεί παραγωγικά. Η συσχέτιση της κλαδικής ανάλυσης με την ανάλυση του βιοτικού επιπέδου είναι άμεση, καθώς το βιοτικό επίπεδο μιας περιοχής προσδιορίζεται από το τι και πώς παράγει. Στο τρίτο μέρος, και αφού έχουμε αναλύσει την παραγωγική δομή του Νομού Ροδόπης, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του σημερινού «διαμαντιού» του νομού. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες έχουν καθορίσει μέσα στο χρόνο την παραγωγική δομή του νομού. Να σημειώσουμε ό,τι χρησιμοποιούμε τον όρο παραγωγική δομή και όχι κλαδική διότι δεν αναφερόμαστε μόνο στην κλαδική διάρθρωση της παραγωγής, αλλά και πώς παράγουν οι από ανάλυση κλάδοι. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται τα μερίδια των νομών της Θράκης στο σύνολο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας και στο ΑΕΠ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την εικοσιπενταετία Το μερίδιο του νομού στο συνολικό εθνικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα κατά την εικοσιπενταετία αυτή. Η μείωση δεν ήταν συνεχής, αλλά υπήρξε μία ανάκαμψη στην περίοδο , η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στους νόμους περί κίνητρων για την περιφερειακή ανάπτυξη, που υιοθετήθηκαν στην δεκαετία αυτή. Στη συνέχεια το μερίδιο 13

14 του νομού ακολούθησε πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες περίπου (από 7.8% το 1985 σε 6% το 1994). ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 ΈΤΗ ΑΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ/ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΠ ΡΟΔΟΠΗΣ/ ΑΕΠ ΑΜΘ ΕΒΡΟΣ/ ΕΛΛΆΔΑ ΕΒΡΟΣ/ ΑΜΘ ΞΆΝΘΗ/ ΕΛΛΆΔΑ ΞΆΝΘΗ/ ΑΜΘ ,007 0,18 0,01 0,26 0,0047 0, ,006 0,16 0,011 0,264 0,055 0, ,0068 0,15 0,011 0,246 0,059 0, ,0078 0,13 0,013 0,217 0,007 0, ,006 0,128 0,011 0,237 0,006 0, ,006 0,13 0,011 0,249 0,006 0,143 Πηγή: ΕΣΥΕ Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, δηλαδή από το 1995 μέχρι το 2002, το μερίδιο ανακάμπτει σχετικά και αυξάνει κατά 0.6%. Όπως θα φανεί και στην κλαδική ανάλυση, αυτή η αύξηση του μεριδίου μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε δύο κλάδους, τις μεταφορές και επικοινωνίες και τις κατασκευές, δηλαδή σε κλάδους οι οποίοι στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις εισροές κονδυλίων από την ΕΕ. Το μερίδιο του νομαρχιακού ΑΕΠ στο περιφερειακό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία στην εικοσιπενταετία , με αποτέλεσμα να μειωθεί κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, από 18% σε 13%. Η μείωση αυτή, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 1.1, συντελέσθηκε κατά την περίοδο Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πτώση του μεριδίου του Νομού Ροδόπης (και του Νομού Έβρου) κατά τη δεκαπενταετία αυτή έγινε προς όφελος του Νομού Ξάνθης και κυρίως του Νομού Καβάλας, του οποίου το μερίδιο ανήλθε στο 39%, από 27% στην αρχή της περιόδου. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ερμηνεία αυτού του ποσοστού, καθώς η άνοδος του μεριδίου του Νομού Καβάλας οφείλεται στην εγκατάσταση της επιχείρησης εξόρυξης πετρελαίου στην Θάσο και της βιομηχανίας λιπασμάτων. Κατά την επόμενη περίοδο, , το νομαρχιακό μερίδιο της Ροδόπης αυξάνει και φθάνει στο ανώτερο επίπεδο το 2000, με ποσοστό 16% περίπου. Μετά το 1995, η Eurostat δημοσιεύει στατιστικά στοιχεία και σε επίπεδο νομού (NUTS 3), εκφρασμένα τόσο σε ευρώ και σταθερές τιμές, όσο και σε Ισοδυναμία Αγοραστικής Δύναμης (ΙΑΔ), δηλαδή σταθμισμένες ως προς την πραγματική αγοραστική δύναμη του νομίσματος σε κάθε νομό. Στον 14

15 πίνακα 1.2, παρουσιάζονται τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat για τον Νομό Ροδόπης, κατά την περίοδο Στην πρώτη γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ΑΕΠ του νομού, σε εκατομμύρια ευρώ, και σε σταθερές τιμές. Το ΑΕΠ του νομού αυξήθηκε κατά 44%, ενώ το εθνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 46%, μεταξύ 1995 και Η απόκλιση αυτή γίνεται επίσης εμφανής εάν συγκρίνουμε το ΑΕΠ εκφρασμένο σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Σε αυτή την περίπτωση το ΑΕΠ του νομού αυξήθηκε κατά 38.8%, ενώ της χώρας αυξήθηκε κατά 41.2%. Εάν δε λάβουμε υπόψη ότι κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε το ανθρώπινο δυναμικό του νομού, λόγω του επαναπατρισμού των ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η πραγματική αύξηση του βιοτικού επιπέδου, όπως αυτή μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερη. Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζεται επίσης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού, καθώς και το ποσοστό ως προς το περιφερειακό ΑΕΠ της ΑΜΘ και ως προς το εθνικό, τόσο σε σταθερές τιμές, όσο και σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ). ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Γενική Οικονομική Κατάσταση Νομού Ροδόπης Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκατ. ) 582,2 618,9 716,2 717,1 806, , ΑΕΠ (εκατ. ΙΑΔ) 757,1 774, , ,3 1122, Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ. ) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ. ΙΑΔ) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ.,% του Μέσου όρου ΕΕ) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ.,% του Μέσου όρου Ελλάδας) Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (εκατ. ΙΑΔ, % Μέσου όρου Ελλάδας , , , Πηγές:ΕΣΥΕ και EUROSTAT. Σημείωση: ΙΑΔ=Ισοδυναμία αγοραστικών δυνάμεων Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του νομού Ροδόπης αυξήθηκε κατά 33% σε σταθερές τιμές, κατά την περίοδο επισκόπησης. Συνεπώς η διαφορά του 11% μεταξύ της αύξησης του συνολικού νομαρχιακού ΑΕΠ (44%) 15

16 και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (33%), οφείλεται στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του νομού. Το ίδιο περίπου αποτέλεσμα προκύπτει και εάν συγκρίνουμε την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης, 29%, με την αύξηση του συνολικού, 38.8%. Επιπλέον το ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, για το σύνολο της χώρας, ήταν 42.05%, ενώ το αντίστοιχο σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης ήταν 37.3%. Από αυτά τα ποσοστά προκύπτει ότι η συνεισφορά της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού στην μεγέθυνση της χώρας ήταν 3.9%, ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και 3.95% ως προς το κατά κεφαλήν σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Η συνεισφορά λοιπόν της αύξησης του πληθυσμού ήταν υψηλότερη στον Νομό Ροδόπης (11% περίπου) σε σχέση με την αντίστοιχη συνεισφορά σε επίπεδο χώρας (3,9% περίπου). Ερμηνεύοντας αυτή τη διαφορά, καθώς και την πιο μεγάλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της χώρας, μπορούμε να δεχθούμε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε πιο γρήγορα στην χώρα από ότι στη Ροδόπη. Η αύξηση της παραγωγικότητας οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο (υλική και σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου), η οποία προφανώς ήταν περισσότερο γοργή στο σύνολο της χώρας παρά στον Νομό Ροδόπης. Η αργή πρόοδος ερμηνεύεται και από το γενικό μορφωτικό επίπεδο του νομού, όπως θα δούμε και στην ανάλυση των παραγόντων του διαμαντιού. Συνεπώς, η συνολική αύξηση του ΑΕΠ του Νομού Ροδόπης, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, δεν μεταφράσθηκε σε ανάλογη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, όπως αυτό μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε σταθερές τιμές, είτε σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης. Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 1. Σε επίπεδο ΑΕΠ εκφρασμένο τόσο σε σταθερές τιμές, όσο και σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης της χώρας ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό του Νομού Ροδόπης. 2. συνολικός ρυθμός ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου, όπως μετράται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και σε ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης, ήταν υψηλότερος για το σύνολο της χώρας σε σχέση με τον αντίστοιχο του Νομού Ροδόπης. 3. Ο Νομός Ροδόπης αποκλίνει από το μέσο βιοτικό επίπεδο της χώρας, μετρούμενο και με τους δύο τρόπους, καθώς από το 66.5% μειώθηκε στο 62.5%, δηλαδή η απόκλιση αυξήθηκε κατά 4% μονάδες. 4. Από τον πίνακα 1.2 προκύπτει και η απόκλιση του βιοτικού επιπέδου του νομού από τον μέσο όρο της ΕΕ (των 25), καθώς από 41.3% που ήταν το 1999, μειώθηκε στο 36.7% το

17 5. Η αύξηση του ΑΕΠ του Νομού Ροδόπης οφείλεται σε αρκετά σημαντικό βαθμό στην αύξηση του πληθυσμού, ενώ η συμβολή της αύξησης της παραγωγικότητας τεχνολογικής προόδου ήταν μικρότερη από το σύνολο της χώρας. Με βάση λοιπόν τα γενικά στοιχεία και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτών των στοιχείων, η πορεία του νομού Ροδόπης είναι αποκλίνουσα, τόσο από το σύνολο της χώρας, όσο και από τον μέσο Ευρωπαϊκό μέσο όρο των 25 χωρών- μελών. Εάν δεν υιοθετηθούν σήμερα πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν αυτή την απόκλιση, τότε είναι βέβαιο ότι το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον του νομού δεν θα είναι θετικό. Η κλαδική καταγραφή και ανάλυση, που ακολουθεί στην επόμενη ενότητα, δίνει την πλήρη παραγωγική εικόνα του νομού και η ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων του διαμαντιού του Porter, θα δώσει μια ικανοποιητική ερμηνεία της παρούσας κατάστασης Κλαδική Ανάλυση Όπως είδαμε παραπάνω, το βιοτικό επίπεδο του Νομού Ροδόπης είναι αρκετά χαμηλό, τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας, όσο και σε σχέση με εκείνον της ΕΕ. Παράλληλα, παρατηρείται και σημαντική απόκλιση από τους δύο μέσους όρους. Κατά συνέπεια, ο νομός όχι μόνο δεν έχει συγκλίνει, σε πραγματικούς όρους, αλλά έχει αποκλίνει, κατά την περίοδο Σε αυτό το μέρος παρουσιάζεται η παραγωγική εικόνα του Νομού Ροδόπης, έτσι όπως αυτή αναλύεται στο πλαίσιο μια κλαδικής ανάλυσης. Η παραγωγική εικόνα του νομού, δηλαδή η καταγραφή του παραγωγικού ιστού του, ερμηνεύει τόσο το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, όσο και την πραγματική απόκλιση. Στο πρώτο μέρος της κλαδικής καταγραφής και ανάλυσης συνοψίζεται η εικόνα της παραγωγής του νομού στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όπως αυτή περιγράφεται στον πίνακα

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 Κλαδική Διάρθρωση κατά την απογραφή 1988 ΜΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛ Ο ΚΑΤΑΣ /ΤΩΝ % ΣΥΝΌΛΟ Υ ΧΩΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ % ΑΠΑΣΧΌ ΛΗΣΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩ ΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ % ΣΥΝOΛΟ Υ ΧΩΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ % ΣΥΝΟΛΟ Υ ΧΏΡΑΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΝΟΜΌΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΜΈΣΗ ΑΠΑΣΧΌ ΛΗΣΗ ΕΛΛΆΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ,73% ,56% ,69% ,60% 4,2 4, ,40% 35 0,55% 4 0,46% 35 1,10% 8,75 7, ,60% 697 0,60% 120 0,60% 696 0,69% 5,8 5, ,17% 67 0,49% 5 0,18% 67 0,53% 13,4 4, ,80% 8 0,06% 1 1,20% 8 0,06% 8 152, ,30% 199 0,29% 13 0,32% 197 0,31% 14,9 15, ,48% ,06% 111 0,49% ,08% 11,3 5, ,89% 232 0,74% 114 0,90% 232 0,76% 2 2, ,59% 155 0,50% 62 0,60% 155 0,50% 2,5 2, % % % % , % % % % 2,6 5, % % % % 1 2, % % % % 8,3 6, % % % % 5,3 23, % % % % 6,75 6, % % % % 9 144, % % % % 2 3, % % % % 1,6 4, % % % 2, % % % % 2,1 3, % % % % 1,3 2, % % 34 43, % % % % 1,9 1, % % 2,6 3, % % 1,5 2, % % 1,7 1, % % 1,9 2, % % 2,3 11, % % 1,7 6, % % 13,1 20, % % 12,7 12, % % 1, % % 1,4 2, % % 1,9 1, % % 5 6, % % 2,5 2, % % 1,3 1,5 Πηγή : ΕΣΥΕ Βιομηχανική απογραφή 1988 (τα % και η μέση απασχόληση δικοί μας υπολογισμοί) 18

19 Αντιστοίχηση κωδικού ΣΤΑΚΟΔ και Κλάδου 14. Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 20. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 21. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιών και προϊόντων από χαρτί. 22. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής 23. Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων 24. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 25. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 26. Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 27. Παραγωγή βασικών μετάλλων 28. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 29. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 30. Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών 31. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ. 33. Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους 34. Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 35. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 36. Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 37. Ανακύκλωση 41. Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 61. Υδάτινες μεταφορές 63. Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 64. Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 66. Ασφαλίσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 71. Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 72. Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 73. Έρευνα και ανάπτυξη 80. Εκπαίδευση 96. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν στην παραγωγή αγαθών για ιδία χρήση 97. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν στην παραγωγή υπηρεσιών για ιδία χρήση 19

20 Ο πίνακας 1.3 περιλαμβάνει τα επεξεργασμένα στοιχεία της βιομηχανικής απογραφής του 1988, που διενεργήθηκε από την ΕΣΥΕ. Παρουσιάζονται λοιπόν, ο αριθμός των καταστημάτων ανά κλάδο και το μερίδιο στο σύνολο της χώρας, η συνολική απασχόληση στα καταστήματα του κλάδου και το σχετικό ποσοστό στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός των παραγωγικών μονάδων και το ποσοστό επί του κλαδικού συνόλου της χώρας, όπως και η απασχόληση στις παραγωγικές μονάδες και το ποσοστό επί του κλαδικού συνόλου. Τέλος, στις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα παρουσιάζονται η μέση απασχόληση ανά παραγωγική μονάδα στον Νομό Ροδόπης και στο σύνολο της χώρας. Να σημειώσουμε ότι για τους κλάδους, 61 έως και 98, υπολογίσθηκε η μέση απασχόληση χρησιμοποιώντας τον συνολικό αριθμό καταστημάτων και όχι των παραγωγικών μονάδων. Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα ως προς την παραγωγική διάρθρωση του Νομού Ροδόπης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (για την αντιστοιχία κλάδου κατά ΣΤΑΚΟΔ και ονομασία κλάδου στην υποσημείωση στο τέλος του πίνακα): 1. Το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων είναι μικρό. Στο σύνολο του νομού, το μέσο μέγεθος είναι 4,2 εργαζόμενοι ανά παραγωγική μονάδα, ενώ στο σύνολο της χώρας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 4,8 ανά παραγωγική μονάδα. Συνεπώς, το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων του νομού δεν διαφέρει σημαντικά από το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων της χώρας. Ως προς το μέσο μέγεθος των παραγωγικών μονάδων του νομού, οι κλάδοι 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 41, 73, 81 και 96 έχουν υψηλότερη μέση απασχόληση από τον συνολικό μέσο όρο, ενώ οι κλάδοι 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 61, 63, 64, 66, 71, 72, 82, 83, 84, 97 και 98 έχουν χαμηλότερη μέση απασχόληση από τον μέσο όρο της χώρας. Τέλος, οι κλάδοι 14, 20, 21, 24, 27 και 30 παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο μέγεθος σε σχέση με τον κλαδικό μέσο όρο στο σύνολο της χώρας. 2. Η μικρή κλίμακα παραγωγής των παραγωγικών μονάδων του Νομού Ροδόπης εμποδίζει τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν τις αποδόσεις κλίμακας, έτσι ώστε να κάνουν οικονομίες κλίμακας και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Η απουσία ουσιαστικών οικονομιών κλίμακας, σχεδόν από όλους τους κλάδους, καθιστά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής δυσχερή, τόσο ως προς τις ανταγωνίστριες από την υπόλοιπη χώρα, όσο κυρίως προς εκείνες που λειτουργούν σε άλλες χώρες. 3. Το σύνολο καταστημάτων αντιστοιχεί στο 0,73% του συνόλου της χώρας, ενώ η αντίστοιχη απασχόληση στο 0,56%. Όσον αφορά τις παραγωγικές μονάδες, αυτές αντιστοιχούν στο 0,69% του συνόλου της χώρας, ενώ η απασχόληση στο 0,60% του συνόλου. Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι τα ποσοστά του συνόλου των καταστημάτων και των παραγωγικών μονάδων συμβαδίζουν και συνεπώς δεν υπάρχουν 20

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1

Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Νίκος Χ. Βαρσακέλης 1 Η Οικονομία: Όψεις και πραγματικότητα 2 1. Εισαγωγή Ο Νομός Φλώρινας βρίσκεται στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας. Η ακριτική του θέση, και μάλιστα συνορεύοντας με χώρες οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ICAP Group A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ& ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑγίουΓεωργίου5(COSMOS OFFICES, 570 01 Θεσσαλονίκη Τηλ.:(2310) 505700,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Jägerstr. 54-55, D-10117 Berlin Tel. 030-20626 333, Fax 030-2360 99 20 E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΑΘΗΝΑ 2007- Α) Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η διάρθρωση του κλάδου των κατασκευών είναι πιο απλή σε σχέση με άλλους, εξίσου σημαντικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ο διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής.

Το γράφηµα που ακολουθεί εµφανίζει την εξέλιξη του εποχικά και µη εποχικά διορθωµένου γενικού είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Ν.Ε.Ε. 200_ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ E.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Πρόγραµµα Επιχορήγησης ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεθνής Οικονομική 1. Διεθνές εμπόριο, Διεθνής Εμπορική Πολιτική και Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες και Θεσμοί 2. Μακροοικονομική Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ KOINOTIKΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III» Ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα