Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 14165/Φ. 17.4/373/1993 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (ΦΕΚ 673/Β/2-9-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Νόµου 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/α). 2. Το Π.. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α). 3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α). 4. Την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 291/Β/87 «Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ. 5. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 6.1 Β/19338/1944/87 «χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87) Β/19339/1945/87 «Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ (ΦΕΚ 624/Β/87) Β/19340/1946/87 «Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ (ΦΕΚ 639/Β/87). 7. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: /Φ17/414/91 «Απλά δοχεία πίεσης» σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ (ΦΕΚ 431/Β/91) / «Σχετικά µε συσκευές αερίου» σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/396/ΕΟΚ (ΦΕΚ 487/Β/91). 8. Την Υπουργική Απόφαση Β10451/929/88 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων...» (ΦΕΚ 370/Β/88) όπως τροποποιήθηκε και διαµορφώθηκε µεταγενέστερα. 9. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α). 10 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 11 Την αριθ. Υ.1943/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίον Εφαρµογής 'Aρθρο 1 Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά, πλήρωση και περιοδικό επανέλεγχο δοχείων εντός των οποίων δύναται να αναπτύσσεται ενεργός πίεση ρευστού µεγαλύτερη από 0,5 Bar και τα οποία, είτε εµπίπτουν στο πεδκο εφαρµογής µιας των αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του σκεπτικού της παρούσης, είτε εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται στο παράρτηµα 5 της παρούσης αποφάσεως. Επίσης η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις συσκευές αερίου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης της παραγρ. 7.2 του σκεπτικού της παρούσης. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις πάσης φύσεως, µηχανικές διατάξεις παραγωγής έργου (ατµολέβητες, αεροστρόβιλοι κλπ.) αγωγούς καθώς και στα δοχεία τα οποία συµµετέχουν άµεσα στην εκτέλεση φυσικών ή χηµικών διεργασιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Πρώτη κυκλοφορία δοχείων πίεσης ή συσκευών αερίου

2 'Aρθρο 2 1. οχεία ή συσκευές του άρθρου 1, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων της παραγράφου 7 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις αυτές σήµατα και να εφοδιάζονται µε τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. 2. οχεία του άρθρου 1, που δεν εµπίπτουν στο πεδίον εφαρµογής της προηγουµένης παραγράφου, εγχωρίως κατασκευαζόµενα ή προερχόµενα από µη κοινοτικές χώρες, τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων της παραγράφου 6 του σκεπτικού της παρούσης, οφείλουν να κατασκευάζονται και να διατίθενται σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές, να φέρουν τα προβλεπόµενα από τις αποφάσεις αυτές σήµατα και να εφοδιάζονται µε τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, τα δοχεία αυτά: 2.1. Πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.2. του παραρτήµατος 3 της παρούσης αποφάσεως Εφόσον κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, στο βαθµό που τα πρότυπα αυτά συµπληρώνουν τις προβλεπόµενες, από τις αποφάσεις της παραγράφου 6 του σκεπτικού διαδικασίες, θεωρούνται ότι εκπληρούν την απαίτηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 'Aρθρο 3 1 οχεία του άρθρου 1, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 2 και πλην των κατασκευαζοµένων σε χώρες κράτη µέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, οφείλουν να εφοδιάζονται µε βεβαίωση ελέγχου, η οποία θα αναφέρει αν πρόκειται για σταθερό ή µεταφερόµενο δοχείο, και τί είδους µεταφερόµενο, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου Για δοχεία του άρθρου 1, πλην των αναφεροµένων στο άρθρο 2, κατασκευαζόµενα σε χώρες κράτη µέλη των Ε.Κ., τα οποία για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόµενη από τις επίσηµες αρχές της χώρας κατασκευής του δοχείου ή από φορέα αναγνωρισµένο απ' αυτές, στην οποία θα περιγράφονται τα υπόψη δοχεία και η προβλεπόµενη χρήση τους και θα βεβαιούται ότι αυτά έχουν κατασκευασθεί και µπορούν να διατεθούν νόµιµα στη χώρα κατασκευής τους. 'Aρθρο 4 Για τη χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου των δοχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ακολουθείται κατά περίπτωση η κάτωθι διαδικασία: 1. Για τα εγχωρίως κατασκευαζόµενα δοχεία: 1.1. Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελλο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα Η ανωτέρω υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλλου, πραγµατοποιεί έλεγχο σε δοχείο/α αντιπροσωπευτικό της παραγωγής του κατασκευαστού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1 του παραρτήµατος 3 και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για το υπόψη δοχείο, υπόδειγµα της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1α. Για δοχείο, το οποίο κατασκευάζεται άπαξ, η ανωτέρω βεβαίωση εξέτασης τύπου συµπίπτει µε την αναφεροµένη στην εποµένη παράγραφο βεβαίωση ελέγχου Για τα εν συνεχεία κατασκευαζόµενα δοχεία, η υπηρεσία του ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 2 του παραργήµατος 3, προκειµένου να διαπιστώνεται η συµφωνία των υπόψη δοχείων µε τον εγκριθέντα τύπο, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση ελέγχου αυτών, υπόδειγµα της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1β. 2. Για τα εισαγόµενα από τρίτες χώρες δοχεία: 2.1 Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόµενη µε τεχνικό φάκελλο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2, µαζί µε βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, εκδιδόµενη από φορέα αποδεκτό από το ΥΒΕΤ. Η ανωτέρω υποβολή τεχνικού φακέλλου δεν απαιτείται εάν, για τα υπό έγκριση δοχεία, κατά το παρελθόν ο ενδιαφερόµενος είχε υποβάλλει τεχνικό φάκελλο για τα δοχεία αυτά.

3 Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ηµερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την κρίση της, είτε χορηγεί βεβαίωση ελέγχου των δοχείων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1γ, εντός τριάντα (30) ηµερών από της υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε, εντός τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει τα του τεχνικού φακέλλου και πραγµατοποιεί επανέλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα 4, εκδίδοντας αναλόγως αντίστοιχες βεβαιώσεις, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα στα παραρτήµατα 1γ και 1δ. 3. Τα δοχεία του παρόντος άρθρου οφείλουν να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος. 4. Για τα µη επαναπληρούµενα µεταφερόµενα (πλην αεροζόλ) δοχεία, εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Κυκλοφορία δοχείων πίεσης 'Aρθρο 5 Πλήρωση δοχείων εγχωρίως 1. Μεταφερόµενα δοχεία. Μεταφερόµενα χαρακτηρίζονται εκείνα τα δοχεία τα οποία πληρούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια µεταφέρονται σε άλλο τόπο προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το περιεχόµενό τους Τα µεταφερόµενα δοχεία του άρθρου 1 επιτρέπεται να πληρούνται µόνο σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εφοδιασµένες µε άδεια λειτουργίας, για το σκοπό αυτό, από το ΥΒΕΤ Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις οφείλουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κατά περίπτωση ειδικούς κανονισµούς ή διατάξεις Κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων πληρώσεως θα πρέπει: Η κατάσταση του δοχείου να εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του µετά την πλήρωση αυτού Το περιεχόµενο του δοχείου να είναι συµβατό µε το δοχείο Κατά την πλήρωση του δοχείου να µην έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανελέγχου Κατά την πλήρωση των δοχείων να αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών Το δοχείο να φέρει τις προβλεπόµενες κατά περίπτωση ενδείξεις και να φέρει τους κατάλληλους µηχανισµούς σύνδεσης για την ασφαλή, προβλεπόµενη µετέπειτα χρήση του Το πληρωθέν δοχείο σαν τελικό προϊόν (δοχείο, περιεχόµενο, χρήση) να είναι σύµφωνο µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, µε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά, να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης Να λαµβάνονται υπόψη τα υφιστάµενα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή, ελλείψει εναρµονισµένων, Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος και ο υπεύθυνος της εγκατάστασης εµφιάλωσης να συντάσσει τεχνική περιγραφή της διαδικασίας εµφιάλωσης, η οποία θα αναφέρεται στα ανωτέρω σηµεία έως και η οποία τίθεται υπόψη του ΥΒΕΤ. Εφόσον για την εγκατάσταση πληρώσεως υφίσταται ειδικός κανονισµός η διάταξη, που αναφέρεται στα ανωτέρω αναφερόµενα σηµεία έως 1.3.8, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον ειδικό κανονισµό ή διάταξη Η αρµόδια για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπηρεσία του ΥΒΕΤ πραγµατοποιεί στις ανωτέρω εγκαταστάσεις αιφνιδιαστικούς ελέγχους, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, για να διαπιστώνει την ακριβή τήρηση των αναφεροµένων στις ανωτέρω παραγράφους 1.2 και 1.3 προϋποθέσεων. 2. Σταθερά δοχεία Κατά την πλήρωση των σταθερών δοχείων του άρθρου 1 ο διενεργών αυτή και ο ιδιοκτήτης του δοχείου πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι: 2.1. Το περιεχόµενο του δοχείου είναι συµβατό µε το δοχείο Κατά την πλήρωση του δοχείου δεν έχει παρέλθει το κατά το άρθρο 6 έτος επανελέγχου Κατά την πλήρωση των δοχείων αποκλείεται η υπερπλήρωση αυτών. Επίσης ο ιδιοκτήτης του δοχείου είναι υπεύθυνος: 2.4. Εφόσον το δοχείο τίθεται σε κυκλοφορία για πρώτη φορά να πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσης.

4 'Aρθρο 6 Περιοδικός επανέλεγχος δοχείων πίεσης 1. Τα επαναπληρούµενα δοχεία πίεσης υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο, προκειµένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παράρτηµα 4 της παρούσης αποφάσεως. 2. Ο επανέλεγχος δοχείων µε όγκο µεγαλύτερο ή ίσο µε 450 lt γίνεται από το ΥΒΕΤ. 3. Για τα µικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος διενεργείται από έχοντα κατάλληλες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης και εγκρίνεται από το ΥΒΕΤ µαζί µε το αναγραφόµενο στην παράγραφο του παραρτήµατος 3 σήµα. Το ΥΒΕΤ εποπτεύει την τήρηση του κανονισµού λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 4. Μετά τον επανέλεγχο των µεγαλυτέρων ή ίσων µε 450 lt δοχείων, ο διενεργών τον επανέλεγχο εκδίδει βεβαίωση επανελέγχου αντίστοιχη της προβλεπόµενης στο παράρτηµα 1δ της παρούσης και εκτελεί το κτύπηµα των προβλεποµένων στην παράγραφο του παραρτήµατος 3 σηµάτων. 5. Για τα µικρότερα των 450 lt δοχεία, ο επανέλεγχος αυτών αποδεικνύεται µε την εγχάραξη (κτύπηµα) των προβλεποµένων στην παράγραφο του παραρτήµατος 3 σηµάτων και µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου επανελέγχου από τον διενεργούντα τον επανέλεγχο. 6. Επανέλεγχος των δοχείων πίεσης γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις επέµβασης εν θερµώ επί του σώµατος του δοχείου ή σε περίπτωση θερµικής ή µηχανικής καταπόνησης αυτών. 7. εν επιτρέπεται, τηρουµένων των προθεσµιών του παραρτήµατος 4, η διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία δοχείων πίεσης τα οποία δεν έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω σε περιοδικό επανέλεγχο. 'Aρθρο 7 Κυκλοφορία µη επαναπληρουµένων µεταφεροµένων δοχείων 1. Για κάθε τύπο µη επαναπληρουµένου µεταφερόµενου δοχείου, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτό υποχρεούται να εφοδιασθεί άπαξ µε βεβαίωση ελέγχου αυτού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 3 και Για την εν συνεχεία κυκλοφορία των ανωτέρω εγχωρίως κατασκευαζοµένων δοχείων, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτά οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόµενα δοχεία είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελλο και τη βεβαίωση ελέγχου και συντάσσεται γραπτή δήλωση πιστότητας γι' αυτά. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του παραρτήµατος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφερόµενης υποχρεώσεως του θέτοντος σε κυκλοφορία τα δοχεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Λοιπές ιατάξεις 'Aρθρο 8 Εντός έξι (6) µηνών από την ισχύ της παρούσης αποφάσεως οι έχοντες την ευθύνη κυκλοφορίας µεταφεροµένων δοχείων ή λειτουργίας σταθερών δοχείων πίεσης οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην αρµόδια, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής τους, υπηρεσία του ΥΒΕΤ, τα κάτωθι στοιχεία κατά περίπτωση: 1. Τη θέση και τα χαρακτηριστικά των σταθερών δοχείων πίεσης (είδος, περιεχόµενο, όγκο, έτος κατασκευής, πίεση λειτουργίας κλπ.). 2. Τη δυναµικότητα της εγκατάστασης πλήρωσης. 3. Για τα υποκείµενα σε επανέλεγχο µεταφερόµενα δοχεία, την επωνυµία και τη θέση της εγκαταστάσεως επανελέγχου. 'Aρθρο 9 Κυρώσεις

5 1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, διαθέτει, εγκαθιστά, λειτουργεί, εµφιαλώνει, διενεργεί επανέλεγχο ή εµποδίζει τον έλεγχο δοχείων ή συσκευών πίεσης του άρθρου 1, κατά παράβαση των όρων της παρούσης αποφάσεως, τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές. 2. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΒΕΤ. Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά ή η λειτουργία των ανωτέρω δοχείων ή συσκευών. 3. Τα ανωτέρω πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία στο ηµόσιο Ταµείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη. 4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ή περιορισµού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, µέσα σ' ένα µήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ηµερών από της υποβολής της προσφυγής σ' αυτόν. 5. Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι την έκδοση απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής. 6. Εάν τα ανωτέρω δοχεία ή συσκευές φέρουν το σήµα «ΕΚ» θα ενηµερώνεται αρµοδίως η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τα Κράτη Μέλη. 7. Οι ανωτέρω αποφάσεις που συνεπάγονται περιορισµούς όσο αφορά τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία ενός δοχείου ή συσκευής αιτιολογούνται επακριβώς. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινοποιονται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν. 'Aρθρο 10 Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή µη φορείς, για την εκτέλεση των αναφεροµένων στα άρθρα 2, 4 και 6 εργασιών, ελέγχου πιστοποίησης, ελέγχου τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου, διενέργεια επανελέγχου σε δοχεία µε όγκο µεγαλύτερο ή ίσο των 450 lt και εποπτεία επανελέγχου για µικρότερα των 450 lt δοχεία, καθώς και των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 14 της υπ' αριθ. Β10451/929/ (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ. 'Aρθρο 11 Με την έκδοση της παρούσης απόφασης παύουν να ισχύουν: 1. Η υπ' αριθ. Β11492/1590/ (ΦΕΚ 363/Β/ ) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ. 2. Από την υπ' αριθ /929/ (ΦΕΚ 370/Β/88) απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ. -Από το άρθρο 3 οι παράγραφοι 1, 2, 3 και από την παράγραφο 4 τα σηµεία: «ζ) Σφραγίδα του ελεγκτή ΥΒΕΤ..» και «κδ)... µέχρι το τέλος της παραγράφου». -Από το άρθρο 7 οι παράγραφοι 8 και 9. -Τα άρθρα 18 και 19. 'Aρθρο Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα 1 έως Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ τα ανωτέρω παραρτήµατα µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται. Παράρτηµα 1α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Αύξων Αριθµός... Ηµεροµηνία... Φορέας Ελέγχου... 1.Πρότυπο κατασκευής Περιγραφή δοχείων... 3.Κάτοχος... 4.Κατασκευαστής... 5.Αριθµός κατασκευής...

6 6.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας PS=...Bar 7.Πίεση δοκιµής PT=...Bar 8.Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας TS=από...έως... 0 C 9.Χωρητικότης V=....Lt 10.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Περιοδικότης επανελέγχου Παρατηρήσεις... ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) Ο Φορέας Παράρτηµα 1β ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Αύξων Αριθµός... Ηµεροµηνία... Φορέας Ελέγχου.. 1.Πρότυπο κατασκευής... 2.Περιγραφή δοχείων... 3.Κάτοχος... 4.Κατασκευαστής... 5.Αριθµός Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου... 6.Αριθµός παρτίδας... 7.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας PS=...Bar 8.Πίεση δοκιµής PT=...Bar 9.Eλάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας TS=από... έως... 0 C 10.Χωρητικότης V=...Lt 11.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Παρατηρήσεις ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) Χρονολογία επόµενου ελέγχου... Ο Φορέας Αύξων Αριθµός... Ηµεροµηνία... Φορέας Ελέγχου Φορέας Ελέγχου χώρας προέλευσης... 1.Πρότυπο κατασκευής... 2.Περιγραφή δοχείων... 3.Κάτοχος... 4.Χώρα προέλευσης... 5.Κατασκευαστής... 6.Αριθµός βεβαίωσης Ελέγχου... 7.Αριθµός παρτίδας... 8.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτου ργίας PS=...Bar 9.Πίεση δοκιµής PT=...Bar 10.Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτου ργίας TS=από...έως... 0 C 11.Χωρητικότης V=...Lt Παράρτηµα 1γ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΟΧΕΙΟΥ

7 12.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Παρατηρήσεις ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα κ.ά.) Χρονολογία επόµενου ελέγχου... Ο Φορέας Παράρτηµα 1δ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΕΙΟΥ Αύξων Αριθµός... Ηµεροµηνία... Φορέας Ελέγχου... 1.Πρότυπο κατασκευής... 2.Πρότυπο επανελέγχου... 3.Περιγραφή δοχείων... 4.Κάτοχος... 5.Χώρα προέλευσης... 6.Κατασκευαστής... 7.Αριθµός παρτίδας... 8.Μεγίστη επιτρεπόµενη πίεση λειτου ργίας PS=...Bar 9.Πίεση δοκιµής PT=...Bar 10.Ελάχιστη και µέγιστη θερµοκρασία λειτου ργίας TS=από...έως... 0 C 11.Χωρητικότης V=... Lt 12.Προβλεπόµενο περιεχόµενο Παρατηρήσεις ( ιενεργηθέντες έλεγχοι, ευρήµατα, κ.ά.) Χρονολογία επόµενου ελέγχου... Ο Φορέας Παράρτηµα 2 Περιεχόµενο τεχνικού φακέλλου 1. Γενικά στοιχεία 1.1. Όνοµα, διεύθυνση κατασκευαστού 1.2. Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτω ση εισαγόµενου δοχείου 1.3. Περιγραφή δοχείου 1.4. Προβλεπόµενη χρήση ή απαγορεύσεις χρήσεως 2. Τεχνικά στοιχεία 2.1. Χρησιµοποιούµενο πρότυπο Μελέτη κατασκευής εδοµένα και παραδοχές κατασκευής Επιλογή υλικών κατασκευής Υπολογισµός αντοχής του δοχείου Κατασκευαστικά σχέδια 2.3. ιαδικασία κατασκευής Μέθοδος κατασκευής Μέθοδος συγκόλλησης Μέθοδος ελέγχου κατασκευής Προσόντα συγκολλητών 2.4. Αναγραφόµενες ενδείξεις 2.5. Προβλεπόµενες διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπιέσεως Για την έγκριση προτύπου, κάθε πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του υπό εξέταση δοχείου π.χ Πιστοποιητικά πρώτων υλών

8 Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου Οδηγίες λειτουργίας Παράρτηµα 3 Έλεγχοι δοχείων πίεσης 1. Έλεγχος τεχνικού φακέλλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι και δοκιµές γίνονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή µε πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικότερα: Ελέγχεται ο σχεδιασµός και οι υπολογισµοί του δοχείου όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας, όπως πίεση και θερµοκρασία λειτουργίας, το περιεχόµενο, η ανάγκη περιοδικών ελέγχων, η διάβρωση, τα στατικά και δυναµικά φορτία επί του δοχείου καθώς και οι συνθήκες δοκιµής. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον τρόπο υπολογισµού του πάχους του τοιχώµατος του δοχείου Ελέγχεται η κατασκευή του δοχείου όσον αφορά τα επιλεχθέντα υλικά, τη µέθοδο κατασκευής, τις συγκολλήσεις, τη διάβρωση Επίσης κατά περίπτωση ελέγχεται η πρόβλεψη για ασφαλή χειρισµό, εσωτερική επιθεώρηση, ύπαρξη καταλλήλων εξοπλισµών για τον έλεγχο της πίεσης, της θερµοκρασίας ή της στάθµης του ρευστού Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη των τεχνικών µέσων και εξειδικευµένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά το δοχείο Ελέγχεται εάν το δοχείο φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία το δοχείο και τη θέση εγκατάστασής του Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς του δοχείου και το έτος κατασκευής του _ Την επιτρεπόµενη πίεση, PS=...Bar, και θερµοκρασία λειτουργίας, TS=... 0 C Την πίεση υδραυλικής δοκιµής, PT=...Bar Κενές θέσεις όπου τίθενται: -Το κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγκεκριµένο σήµα του διενεργούντος τον επανέλεγχο. -Οι χρονολογίες των πραγµατοποιηµένων επανελέγχων. Εφόσον πρόκειται για µεταφερόµενα δοχεία, επιπλέον θα αναφέρεται: Το περιεχόµενο του δοχείου µε ενδεχοµένως προειδοποιητικό σύµβολο και τη µάζα του περιεχοµένου σε Kg π.χ. Βουτάνιο 10 Kg Τη χωρητικότητα του δοχείου V=...Lt Το απόβαρο του δοχείου µε ακρίβεια πρώτου δεκαδικού m=...kg. Εφόσον το δοχείο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής µιας των αποφάσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, πέραν των ανωτέρω ενδείξεων, θα αναγράφονται και οι ενδείξεις που ενδεχοµένως προβλέπονται από τις αποφάσεις αυτές. Εφόσον πρόκειται για µεταφερόµενα µη επαναπληρούµενα δοχεία θα αναφέρονται τα ανωτέρω σηµεία: 1.2.1, 1.2.6, 1.2.7, καθώς και ο αριθµός της αδείας λειτουργίας της µονάδος εµφιαλώσεως των δοχείων. 2 Χορήγηση βεβαίωσης ελέγχου. Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των κατασκευασθέντων δοχείων µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελλο και µε το εγκριθέν πρότυπο. Παράρτηµα 4 Περιοδικοί επανέλεγχοι δοχείων πίεσης 1. Για τα δοχεία τα εµπίπτοντα στο πεδίο εφαρµογής της Β10451/929/88 (ΦΕΚ 370/Β/9.6.89) υπουργικής απόφασης, ο επανέλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση αυτή. 2.1 Οι φιάλες υγραερίου επανελέγχονται σε χρονικά διαστήµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2.2. Κατά τον επανέλεγχο των φιαλών υγραερίου θα εκτελούνται οι εργασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα χωρών της Κοινότητος, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κανονισµό λειτουργίας της εγκατάστασης επανελέγχου και οπωσδήποτε:

9 Καθαρισµός της φιάλης από χαλαρά στρώµατα βαφής, σκουριές, λάδια και εν γένει ακαθαρσίες µε κατάλληλη µέθοδο π.χ. τρίψιµο µε σιδερόβουρτσα, αµµοβολή, καθαρισµός µε jet νερού, χηµικός καθαρισµός ή άλλη κατάλληλη µέθοδος Εξωτερική εξέταση της φιάλης για διαπίστωση φθορών, κακώσεων ή επεµβάσεων επ' αυτής Έλεγχος στοιχείων σήµανσης Υδραυλική δοκιµασία σε πίεση σύµφωνα µε τη µελέτη κατασκευής του δοχείου, ή εφόσον δεν υπάχουν στοιχεία σε πίεση 32 bar. Εφόσον από το αντίστοιχο εναρµονισµένο Ευρωπαϊκό πρότυπο προβλέπεται εναλλακτική µέθοδος ελέγχου, δύναται να ακολουθείται η µέθοδος αυτή Πίνακας επανελέγχου Περιοδικότης επανελέγχου Κάθε δεκαπέντε (15) χρόνια: - οχεία τα οποία έχουν κατασκευασθεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων, ή ελλείψει τουτων Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητος. -Τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία. -Τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως. -Των οποίων το περιεχόµενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό. τα οποία πληρούνται, κυκλοφορούν και ελέγχονται περιοδικά συνεχώς από νόµιµη εταιρεία. Η ανωτέρω εταιρεία µπορεί να συµβάλλεται για την πληρότητα ή/και τον περιοδικό επανέλεγχο των δοχείων µε άλλη εταιρεία, µε την προϋπόθεση ότι θα ελέγχει ότι η πλήρωση ή/και επανέλεγχος των δοχείων γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης Κάθε δέκα (10) χρόνια: - οχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητας, και -τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία και -τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως, και -των οποίων το περιεχόµενο ελέγχεται ότι δεν είναι διαβρωτικό Κάθε πέντε (5) χρόνια: - οχεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί και πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, κοινοτικών οδηγιών, αντιστοίχων εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή Εθνικών προτύπων χωρών της Κοινότητος, και -τα οποία φέρουν εξωτερικά διαρκώς αντιδιαβρωτική προστασία, -τα οποία πληρούνται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης αποφάσεως Οι κυκλοφορούσες στην αγορά, κατά την έκδοση της παρούσης αποφάσεως, φιάλες οφείλουν να υποβληθούν σε επανέλεγχο το αργότερο εντός εννέα (9) ετών από την έκδοση του παρόντος κανονισµού. Η περιοδικότης επανελέγχου των φιαλών αυτών ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Για την αποτελεσµατική τήρηση των αναφεροµένων στην παράγραφο 2.2. στοιχείων, στις εγκαταστάσεις εµφιαλώσεως θα τηρείται βιβλίο ή κατά προτίµηση αρχείο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητος της φιάλης και οι χρονολογίες ελέγχων. 3. Για τις λοιπές περιπτώσεις δοχείων επίσης θα εκτελούνται οι εργασίες και σε χρονικές περιόδους που προβλέπονται στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα. Ελλείψει των προηγουµένων θα εκτελούνται τα προβλεπόµενα σε Εθνικά πρότυπα χωρών της Κοινότητος ή σε αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα, κατά την κρίση του έχοντος την ευθύνη ή εποπτεία φορέα επανελέγχου. Για την αχρήστευση των δοχείων, που κρίνονται ως ακατάλληλα για επαναπλήρωση και που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 14 της Υ.Α. Β10451/929/88. Παράρτηµα 5 Κατάταξη ρευστών και δοχείων πίεσης 1. Τα ρευστά, αναλόγως της επικινδυνότητάς τους, διακρίνονται σε τρεις οµάδες: Οµάδα Ι Ρευστά τα οποία είναι εκρηκτικά, εξαιρετικά ή πολύ εύφλεκτα ή τοξικά, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο Π 329/83, που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα. Οµάδα ΙΙ

10 Ρευστά τα οποία είναι διαβρωτικά, ερεθιστικά, επιβλαβή, οξειδωτικά και εν γένει επικίνδυνα για το περιβάλλον, όπως οι ιδιότητες αυτές ορίζονται στο Π 329/83, που εκδόθηκε για την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µεταγενέστερα. Οµάδα ΙΙΙ Ρευστά που δεν ανήκουν στην κατηγορία Ι ή ΙΙ. 2. οχεία τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως είναι αυτά που: 2.1. Είναι σταθερά και περιέχουν αέρια ή υγροποιηµένα αέρια ή υγρά θερµοκρασίας ανωτέρας από το υπό ατµοσφαιρική πίεση σηµείο ζέσεως, και Είναι ρευστά των οµάδων Ι ή ΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 20 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 0,2 L, ή Είναι ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 50 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 0,2 L Είναι σταθερά και περιέχουν υγρά θερµοκρασίας κατωτέρας από το υπό ατµοσφαιρική πίεση σηµείο ζέσεως Είναι ρευστά των οµάδων Ι και ΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 200 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 1 L, ή Είναι ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 200 barl και µε όγκο µεγαλύτερο από 10 L Είναι µεταφερόµενα, δηλ. πληρούνται και εν συνεχεία µεταφέρονται σε άλλο µέρος προκειµένου να χρησιµοποιηθεί το περιεχόµενό τους, και Περιέχουν ρευστά των οµάδων Ι ή ΙΙ και έχουν όγκο µεγαλύτερο από 0,05 L ή Περιέχουν ρευστά της οµάδας ΙΙΙ µε γινόµενο PS και V µεγαλύτερο από 20 barl και όγκο µεγαλύτερο από 0,2 L. 'Aρθρο 13 Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει µετά παρέλευση τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Ιουλίου 1993 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΜΙΑΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ / Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου

ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ / Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου ΥΠΟΥΡ.ΑΠΟΦ. 14165/01.01.1993 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Y.Α. 14165/Φ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 12479 Φ17/414/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης. (ΦΕΚ 431/Β/24-6-91)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 1626/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14132/618/2001 Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 2923/161/86 Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 εκεµβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 15233/91 Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου. (ΦΕΚ 487/Β/4-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 335/93 Αιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48 Aριθ. πρωτ.: 27397/122/19.8.2013 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας Αθήνα, 19.8.2013 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

: Θέμα: «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.

: Θέμα: «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν. ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-Ψ0Ο ΦΕΚ 3398Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1277 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Ε Σ Ο Δ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΦΕΚ : 225/Β/17.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα,19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226

ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 Αθήνα, 27/1/2012 Αρ. Πρωτ. Φ2-226 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ' Ταχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλέφ.: 2103893256 FAX: 2103301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν.

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88)

Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. Β 16147/2213/88 Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά µηχανήµατα ή τα µηχανήµατα διακινήσεως φορτίων. (ΦΕΚ 514/Β/22-7-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα