ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

2 ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΚΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 2

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Καλησπέρα σας, Στο πλαίσιο υλοποίησης του µαθήµατος «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές» θα σας γίνει µια παρουσίαση 20 λεπτών περίπου σχετικά µε το «Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προµηθειών» και τις «Ηλεκτρονικές Δηµόσιες Συµβάσεις» Η παρουσίαση αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: Εισαγωγή Νοµικό - Θεσµικό Πλαίσιο Διεθνείς Πρακτικές Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προµηθειών Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. Δ. Η. Σ.) Διαδικασία Ανάθεσης και Υλοποίησης Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ. Η. Μ. Δ. Η. Σ.) Ολοκληρωµένο Σύστηµα Δηµόσιων Συµβάσεων Εφαρµογές Πλεονεκτήµατα Συµπεράσµατα 1. Πρόλογος Το ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών και οι ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις (Η. Δ. Σ.) αφορούν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ. Π. Ε.) από κρατικά ιδρύµατα και άλλους οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα σε διαγωνιστικές διαδικασίες προµηθειών, υπηρεσιών και δηµόσιων έργων. Αποτελούν δε τα σηµαντικότερα κλειδιά στην εφαρµογή της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα µας. Η Ε.Ε. τον Μάρτιο του 2000, µε την «Στρατηγική της Λισαβόνας», έθεσε τον στόχο η Ευρώπη να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Με βάση τις επιταγές της «Στρατηγικής» αυτής χαράχθηκε από το 2000 ο δρόµος προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε τα Σχέδια Δράσης «e-europe 2002» (European Commission 2000) και «e-europe 2005» ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 3

4 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2002). Το πρώτο Σχέδιο Δράσης (Ιούνιος του 2000, Φέιρα) επέβαλε την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη και την εξασφάλιση της καθολικής διάθεσης των δυνατοτήτων της (σε όλα τα κράτη-µέλη, σε όλες τις περιφέρειες, σε όλους τους πολίτες) και µεταξύ άλλων εγκαθίδρυε ηλεκτρονικές αγορές για ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες µε χρονικό ορίζοντα το τέλος του Το δεύτερο Σχέδιο Δράσης (Ιούνιος 2002, Σεβίλλη), µεταξύ άλλων, έθετε ως στόχο για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών τα Κ-Μ να διεξάγουν έως το τέλος του 2005 ένα σηµαντικό µέρος των Κρατικών Προµηθειών τους ηλεκτρονικά, µειώνοντας έτσι το κόστος και αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα τους. Συνιστούσε επίσης την υιοθέτηση, το συντοµότερο δυνατόν, των αναγκαίων νοµοθετικών ρυθµίσεων για τις δηµόσιες προµήθειες. Η υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Χώρα µας απετέλεσε αντικείµενο στρατηγικής σχεδίασης µε πρώτο αποφασιστικό βήµα την εκπόνηση της «Ψηφιακής Στρατηγικής » (Επιτροπή Πληροφορικής 2005), στο πλαίσιο ευρύτερου εθνικού στρατηγικού σχεδιασµού της Χώρας και συγκεκριµένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Η υλοποίηση της υπόψη ψηφιακής στρατηγικής χρηµατοδοτήθηκε αρχικά µε κοινοτικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε. Π.) «Κοινωνία της Πληροφορίας» και εν συνεχεία του Ε. Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Τα δυο αυτά προγράµµατα αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες για την έναρξη του σχεδίου για την υλοποίηση του Ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών δηµοσίων συβάσεων. 2. Νοµικό - Θεσµικό Πλαίσιο Τόσο το Κοινοτικό, όσο και το εθνικό νοµικό - θεσµικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Δηµόσιες Συµβάσεις (Η. Δ. Σ.) διαµορφώθηκε και συνεχίζει να διαµορφώνεται κατ επιταγή του ευρωπαϊκού σχεδιασµού για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Η. Δ.). Με την Κοινοτική Οδηγία 18/2004 Ε. Κ. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2004), περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ενθαρρύνθηκε η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Ως εκ τούτου η κοινοτική αυτή οδηγία αποτέλεσε το θεµέλιο λίθο πάνω στον οποίο δοµήθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο για τις Η. Δ. Σ. Στη Χώρα µας η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προβλέφθηκε αρχικά στο ΠΔ 60/2007, µε το οποίο ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία η ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 4

5 Κοινοτική Οδηγία 18/2004 (σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, έργων και υπηρεσιών). Ακολούθησε ο νόµος Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/ ), ο νόµος Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/ ), η ΥΑ Π1/2390 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β/ ) και τέλος η ΚΥΑ Π1/2380 «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 3400/Β/ ). Αυτές στο σύνολο τους αποτελούν το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει το ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών των δηµόσιων συµβάσεων. 3. Διεθνείς Πρακτικές Πριν εξετάσουµε τις Η. Δ. Σ. και τον τρόπο λειτουργίας τους στην Ελλάδα, ας δούµε ορισµένες από τις διεθνείς πρακτικές πάνω στο ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών δηµόσιων συµβάσεων. Διεθνώς η χρήση των ηλεκτρονικών προµηθειών υιοθετήθηκε αρχικά από µεγάλες εταιρείες, οι οποίες αποσκοπούσαν στη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, µέσω της µείωσης του ύψους των αποθεµάτων σε υλικά που είναι αναγκαία για την παραγωγή των προϊόντων τους και την εξοικονόµηση δαπανών. Αναζητώντας τα παραπάνω οφέλη, η Ε. Ε. αποφάσισε να σχεδιάσει λεπτοµερώς τη δράση της. Ο σχεδιασµός της Ε. Ε. για την υιοθέτηση των Η. Δ. Σ., αποτυπώθηκε από τον Δεκ. του 2008 (European Commission 2008) προκειµένου να επιτευχθεί ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των Κ-Μ. Η Ε. Ε. έχει αναπτύξει στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του σχεδιασµού αρκετές πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και οµάδες εργασίες. Οι πλέον σηµαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: α. Pan European Public Procurement On Line (P. E. P. P. O. L.). Το πρόγραµµα λειτούργησε µε την συµµετοχή πολλών Ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία και Ιταλία καθώς και η Νορβηγία ως µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) µε σκοπό να αναπτύξει µια µεγάλης κλίµακας υποδοµή Τ. Π. Ε. βασισµένη σε διεθνή πρότυπα, προκειµένου να παράσχει υπηρεσίες που θα επέτρεπαν τη διενέργεια διασυνοριακών ηλεκτρονικών δηµόσιων προµηθειών (European Commission 2011). ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 5

6 β. Εlectronic Procurement Invoicing and Ordering (e-pr. I. OR.). Στόχος του προγράµµατος ήταν η εφαρµογή διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προσανατολιζόµενο στη φάση µετά την ανάθεση (postaward). Αφορούσε εφαρµογές einvoicing, eordering, ηλεκτρονικών καταλόγων (ecatalogues) και διασύνδεση µε το PEPPOL. Μπήκε σε λειτουργία την 1η Οκτ (European Commission 2011, 7). Το πρόγραµµα διαδέχθηκε η ανοιχτού κώδικα (open source) έκδοση του Open e- Prior ( που αναπτύχθηκε και λειτούργησε από την Επιτροπή προκειµένου να επιτρέψει την ανταλλαγή δοµηµένων εγγράφων διαφόρων κατηγοριών (ecatalogue, eordering einvoicing ) µεταξύ της Επιτροπής και των προµηθευτών της. γ. e- CERTIS ( Αποτελεί ένα δωρεάν πληροφοριακό εργαλείο που διατέθηκε στα τέλη του 2010 µε σκοπό να παρέχει λεπτοµέρειες αναφορικά µε τα διάφορα είδη πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (attestations) που συχνά ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές των 27 Κ-Μ (µαζί και της Τουρκίας, Κροατίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας). Το e- CERTIS σχεδιάστηκε να βοηθήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις αναθέτουσες αρχές, πρώτα στην κατανόηση του τι πιστοποίηση απαιτείται και κατόπιν στην ανεύρεση κοινά αποδεκτών ισοδυνάµων πιστοποιήσεων (European Commission 2011). Επιπρόσθετα, στον Τοµέα της Άµυνας, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διεθνείς πρακτικές σχετικά µε την υιοθέτηση ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών δηµοσίων συµβάσεων: α. ΗΠΑ Στις Η. Π. Α. οι διάφορες αναθέτουσες αρχές κατά την διαδικασία σύναψης σύµβασης είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύσουν τις προκηρύξεις τους στον ιστότοπο του Federal Business Opportunities (FED. BIZ. OPPS.) στην διεύθυνση: ο οποίος αποτελεί το κεντρικό σηµείο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. O συγκεκριµένος ιστότοπος, αποτελεί το σηµείο σύνδεσης των αντίστοιχων γραφείων προµηθειών και των προµηθευτών, παρέχοντας στους υποψήφιους προµηθευτές την ευκαιρία να συµµετέχουν στους διαγωνισµούς των οµοσπονδιακών γραφείων προµηθειών και των φορέων του Υπουργείου άµυνας, για αξία µεγαλύτερη των $25,000. Οι Ε. Δ. των Η. Π. Α. χρησιµοποιούν επίσης τη Διεύθυνση Γενικών Υπηρεσιών (General Services Administration - GSA) ( η οποία αποτελεί τον µεγαλύτερο κυβερνητικό οργανισµό ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 6

7 προµηθειών για γενικά υλικά. Μετά τη σύναψη συµβάσεων από την GSA οι ενδιαφερόµενοι κυβερνητικοί φορείς µπορούν και έχουν πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της σε ειδικούς καταλόγους, για να αναζητήσουν υλικά που τους ενδιαφέρουν και να προβούν σε παραγγελίες σε ήδη προκαθορισµένες τιµές (USASAC/SALO/Hellenic(GR) 2013). Επίσης, µέσω του διαδικτύου παρέχεται πρόσβαση στο µητρώο προµηθευτών προκειµένου να είναι δυνατή τόσο η εγγραφή τους σε αυτό όσο και η αναζήτησή τους από τα γραφεία προµηθειών. System for Award Management (S. A. M.) β. ΓΑΛΛΙΑ Το Γαλλικό Υπουργείο Άµυνας χρησιµοποιεί µια ηλεκτρονική αγορά Η. Δ. Σ. (eprocurement market place), η οποία συµπεριλαµβάνει δύο πλατφόρµες. Η µία από αυτές ( αφορά όπλα, πυροµαχικά και γενικά αµυντικό υλικό ενώ η άλλη ( αφορά τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους τοµείς. Οι προµηθευτές του Υπουργείου, για άλλου είδους προµήθειες, έχουν πρόσβαση και µέσω της διαδικτυακής πύλης του Γαλλικού Δηµοσίου ( Μέσω της υπόψη ηλεκτρονικής αγοράς, οι προµηθευτές µπορούν να κατεβάσουν το φάκελο µε τις σχετικές πληροφορίες για κάθε προµήθεια του ενδιαφέροντός τους και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους αλλά και τις προσφορές τους στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται. 4. Ηλεκτρονικό Σύστηµα Προµηθειών Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι είναι προτιµότερο οι Κύριες Προµήθειες (Κ. Π.) να διενεργούνται από ένα Κεντρικό Όργανο. Υπεύθυνος φορέας για τις Κ. Π. είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Γ. Γ. Ε.). Υπάρχουν φορείς που εξαιρούνται από το κεντρικό σύστηµα διενέργειας Κ. Π. όπως το ΥΠ. ΕΘ. Α. για τις αµιγώς, όµως, στρατιωτικές προµήθειες (οπλικά συστήµατα). Στην πραγµατοποίηση του ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών δηµοσίων συµβάσεων διακρίνουµε 3 φάσεις: α. Φάση 1η «Εκδήλωση των αναγκών και των προγραµµατισµών των προµηθειών σε ετήσια βάση». β. Φάση 2η «Διακήρυξη του διαγωνισµού, εξεύρεση της πιο συµφέρουσας προσφοράς και σύναψη της σύµβασης». ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 7

8 γ. Φάση 3η «Διαχείριση της σύµβασης». Οι βασικές διαδικασίες στην αλυσίδα του ηλεκτρικού συστήµατος προµηθειών καθώς και οι παρεχόµενες υπηρεσίες και δυνατότητες του συστήµατος είναι: Διαδικασίες Ενιαίος προγραµµατισµός Προµηθειών (1 η Φάση) Προετοιµασία Ηλεκτρονικών Διαγωνισµών (2 η Φάση) Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Διαγωνισµών(2η Φάση) Σύναψη Σύµβασης (2η Φάση) Εκτέλεση Σύµβασης Ηλ/κή Τιµολόγηση (3η Φάση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ανάδοχους Στατιστική Ανάλυση στοιχείων Προµηθειών Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων Διαδικτυακή Πύλη και Πολυκαναλική Επικοινωνία. Φάση 1 Κατά τη Φάση 1 στο στάδιο του Ενιαίου προγραµµατισµού προµηθειών οι κυριότερες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα είναι: Η καταχώρηση αιτηµάτων προµηθειών από φορείς του Δηµοσίου (Ηλεκτρονικές φόρµες, τυποποιηµένοι κωδικοί προϊόντων, cpv/ κωδικολόγιο ειδών) Υποβολή αιτηµάτων στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε) προς αξιολόγηση (Ηλεκτρονική διαχείριση ροής εγκρίσεων, καταγραφή ιστορικού) Έγκριση Αιτηµάτων Προµηθειών από Γ.Γ.Ε. Φάση 2 Κατά τη Φάση 2, στο στάδιο της προετοιµασίας των ηλεκτρονικών διαγωνισµών, οι κυριότερες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα είναι: Οµαδοποίηση των αιτηµάτων Προµηθειών Ηλεκτρονική Διαµόρφωση Διακήρυξης Διαδικασίες Διαβούλευσης Δηµοσίευση στη Διαδικτυακή πύλη µε ενηµέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε. Ε.) Κατά τη Φάση 2 στο στάδιο της εκτέλεσης των ηλεκτρονικών διαγωνισµών οι κυριότερες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα είναι: Υποβολή προσφορών (Διαγωνισµοί, Ηλ/κές.Δηµοπρασίες, Συµφωνίες πλαίσιο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 8

9 Αξιολόγηση Προσφορών Ανάθεση Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών Κατά τη Φάση 2 στο στάδιο της σύναψης σύµβασης οι κυριότερες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα είναι: Ηλεκτρονική σύνταξη σύµβασης µε βάση τα στοιχεία του διαγωνισµού Έγκριση Οριστικοποίηση σύµβασης Διαχείριση Ενστάσεων Ηλεκτρονική Διαχείριση Δικαιολογητικών Φάση 3 Κατά τη Φάση 3 στο στάδιο της εκτέλεσης σύµβασης οι κυριότερες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα είναι: Παράδοση προϊόντων σύµβασης Παραλαβή προϊόντων σύµβασης Παραλαβή έγκριση αποδοχή τιµολογίων (Ηλεκτρονική τιµολόγηση) Διαχείριση Ενστάσεων Επιπρόσθετα κατά τη Φάση 3, στο στάδιο της εκτέλεσης σύµβασης, οι κυριότερες διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα από την µεριά του αναδόχου είναι: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Πορείας από τον Ανάδοχο Προγραµµατισµός αποστολών/ παραδόσεων Υποβολή παραστατικών (Ηλεκτρονική Τιµολόγηση) Διαχείριση Ενστάσεων 5. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) Στο πλαίσιο εφαρµογής ηλεκτρονικού συστήµατος προµηθειών έχουµε δηµιουργήσει το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ. Η. ΔΗ. Σ.) που αποτελεί την κύρια εθνική δράση. Το Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. είναι ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόµβος, το σηµείο αναφοράς για τις δηµόσιες συµβάσεις στην Ελλάδα. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισµός και η απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης και η υποστήριξη των ενδιαφεροµένων (πολίτες, αναθέτουσες αρχές, προµηθευτές, εποπτικές αρχές). Το Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, το οποίο υποστηρίζει τη διενέργεια όλων των διαδικασιών των Δηµοσίων Συµβάσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι ένα έργο σύνθετο και πρωτότυπο για τη ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 9

10 χώρα, η εφαρµογή του οποίου αποδίδει αφενός σηµαντικά οικονοµικά οφέλη και αφετέρου θα εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων, επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές νοµοθετικού περιεχοµένου και τρόπου λειτουργίας της διοίκησης, που θα επηρεάσουν όλους τους φορείς του Ελληνικού Δηµοσίου και τους προµηθευτές τους. Το Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. διαθέτει πλατφόρµα µέσω της οποίας όλοι οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα, πραγµατοποιούν µε ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη διαγωνιστική διαδικασία µιας δηµόσιας σύµβασης. Συγκεκριµένα, µέσω του συστήµατος υποστηρίζονται διαδικασίες, όπως είναι η κατάρτιση και δηµοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισµού, η υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, η αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της σύµβασης του διαγωνισµού. Επίσης, µέσω του συστήµατος παρακολουθείται η εκτέλεση των συµβάσεων, περιλαµβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιµολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωµή. Μέσω του συστήµατος, δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του Δηµοσίου να εφαρµόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, τα δυναµικά συστήµατα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συµφωνία πλαίσιο. Η λειτουργία της πλατφόρµας Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. είναι υποχρεωτική για την διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισµών προϋπολογισµού µεγαλύτερου των Σταδιακά, όλοι οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα θα πρέπει να χρησιµοποιούν την πλατφόρµα Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. για την υλοποίηση των δηµόσιων συµβάσεων Ο προγραµµατισµός ο οποίος έχει τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περιλαµβάνει ως καταληκτικές ηµεροµηνίες τις ακόλουθες : από 01/01/2014 όλοι οι φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης, από 01/04/2014 όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, από 01/10/2015 το σύνολο των φορέων του Δηµοσίου. Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται συνοπτικά όλη η διαδικασία µιας δηµόσιας σύµβασης που υποστηρίζεται από το Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. (Διαφάνεια 17). Αναλυτικά παρουσιάζονται τα στάδια πριν και µετά την ανάθεση µιας σύµβασης σε έναν ανάδοχο. 6. Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων» («Κ. Η. Μ. ΔΗ. Σ.») Σ αυτό το σηµείο θα αναφερθούµε εν συντοµία και για το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων» («Κ. Η. Μ. ΔΗ. Σ.»), το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. αποτελώντας υποσύστηµα της Εθνικής Βάσης Δεδοµένων Δηµοσίων Συµβάσεων µε σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις. Το Κ. Η. Μ. ΔΗ. Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 10

11 περιλαµβάνει στοιχεία όλων των δηµοσίων συµβάσεων άνω των 1000 για προϊόντα, υπηρεσίες και δηµόσια έργα, όλων των φορέων του Δηµόσιου Τοµέα. Επιπρόσθετα, το Κ.Η. Μ. ΔΗ. Σ. αποτελεί το επίσηµο εθνικό πληροφοριακό σύστηµα για την απευθείας ηλεκτρονική υποβολή προκηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων στο Tenders Electronic Daily (T. E. D.). Στο Κ. Η. Μ. ΔΗ. Σ. καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές προµηθειών ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για όλες τις δηµόσιες συµβάσεις: α. Ο πίνακας προγραµµατισµού, β. Το πρωτογενές αίτηµα, γ. Το εγκεκριµένο αίτηµα, δ. Οι προκηρύξεις και η διακήρυξη, ε. Η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης, στ. Η σύµβαση, ζ. Κάθε εντολή πληρωµής η. Το αποδεικτικό κάθε πληρωµής. Χαρακτηριστικά οι απαιτούµενες διαδικασίες για την εγγραφή του είναι Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής προµηθευτή του δηµοσίου Πιστοποίηση και έγκριση εγγραφής από Γ. Γ. Ε. Εµπλουτισµός Στοιχείων /δεδοµένων προµηθευτή Ηλεκτρονική διαχείριση Δικαιολογητικών 7. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στη διαφάνεια απεικονίζεται σχηµατικά το ολοκληρωµένο σύστηµα προµηθειών δηµόσιων συµβάσεων. 8. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι κυριότερες εφαρµογές που έχουν λάβει χώρα εφαρµόζοντας το ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών για τις δηµόσιες συµβάσεις είναι: Ένα Portal δηµοσίων συµβάσεων ( Κατάρτιση ΕΠΠ 2013 και ΕΠΠ 2014 Κατάρτιση Προγράµµατος Προµηθειών 2014 φορέων Υγείας Διαβουλεύσεις τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί για τρόφιµα του Γ. Ε. Σ. Δηµοσίευση ηλεκτρονικών διαγωνισµών Γ. Γ. Ε. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 11

12 Καταχώρηση πλέον των εγγραφών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων. Εξαγωγή και εκµετάλλευση συγκεντρωτικών δεδοµένων δηµοσίων συµβάσεων. 9. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Τα οφέλη από την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών προµηθειών για έναν οργανισµό µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 κατηγορίες. Στα άµεσα µετρήσιµα οφέλη, στα εµµέσως µετρήσιµα οφέλη και στα άυλα οφέλη. Άµεσα Μετρήσιµα Οφέλη Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αγοράς µε επακόλουθη µείωση του χρόνου προµήθειας και του συνδεόµενου διοικητικού κόστους περίπου 50-80% Επίτευξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας, µέσα από τη δυνατότητα εκµετάλλευσης νέων πρακτικών (π.χ. συµφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, purchase cards). Ηλεκτρονική τιµολόγηση και ταχύτερες πληρωµές. Μείωση τιµών περίπου 5% µέσω της αύξησης του ανταγωνισµού, ιδίως αν χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια µια ευρύτερης στρατηγικής επί των πηγών προµηθειών (strategic sourcing). Μείωση κόστους συµµέτοχης στους διαγωνισµούς για τις επιχειρήσεις. Μείωση τηρούµενων αποθεµάτων. Ορθολογισµός της εφοδιαστικής βάσης. Βελτίωση της επικοινωνίας εµπλεκοµένων µε πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο και ανοικτό σύστηµα προσβάσιµο από όλους. Έµµεσα Μετρήσιµα Οφέλη Απελευθέρωση χρόνου του προσωπικού, που ασχολείται µε τις προµήθειες για ενασχόληση µε περισσότερο στρατηγικά θέµατα προµηθειών. Περιορισµός των αγορών, που γίνονται εκτός ήδη υπαρχουσών συµβάσεων (maverick buying). Βελτιωµένη ιχνηλασιµότητα της εξέλιξης των παραγγελιών. Βελτίωση της διακυβέρνησης (governance) επί των προµηθειών (π.χ. διευκόλυνση της παροχής στατιστικών, οικονοµικών στοιχείων στη διοίκηση, αξιολόγηση προµηθευτών κ.α.). ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 12

13 Άυλα Οφέλη Αλλαγές στην οργανωσιακή κουλτούρα µε εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης κατάστασης. Διασφάλιση και επαύξηση της διαφάνειας. Καταπολέµηση της διαφθοράς και αύξηση της εµπιστοσύνης στη δηµόσια διοίκηση. Υποστήριξη, εφαρµογή και χρήση νέων µοντέλων και πρακτικών όπως (Ηλ/κές Δηµοπρασίες, Συµφωνίες πλαίσιο, Ανταγωνιστικός διάλογος, Δυναµικά συστήµατα αγορών καθώς και διαχείριση Ηλ/κών καταλογών) Περιβαλλοντικά οφέλη. 10. Συµπεράσµατα Σε συνέχεια της ανάλυσης εξάγονται τα ακόλουθα γενικά συµπεράσµατα: Ένας µακροχρόνιος σχεδιασµός, στο ευρύτερο πλαίσιο υιοθέτησης πρακτικών Η. Δ. κατέστησε δυνατό, µετά από µια πολυετή προσπάθεια, να βρισκόµαστε σήµερα πολύ κοντά στην εισαγωγή των Η. Δ. Σ. στην οικονοµική ζωή της Χώρας µας, όπως και στα περισσότερα από τα άλλα Κ-Μ της Ε. Ε. Δεν υφίσταται ο µύθος ότι το θεσµικό πλαίσιο δεν υπάρχει και συνάµα δεν απαιτείται «να ανακαλυφθεί ο τροχός». Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτρέπουν στο Δηµόσιο να επιτύχει όχι µόνο τα ίδια αλλά και περισσότερα µε λιγότερους πόρους, υιοθετώντας καινοτόµους τρόπους εργασίας. Ειδικότερα, οι Η. Δ. Σ. µπορούν να εξασφαλίσουν ένα εύρος οφελών για το Δηµόσιο, η πλήρης εκµετάλλευση των οποίων προϋποθέτει βήµατα πολύ πέρα από την απλή ανάρτηση των διακηρύξεων στο διαδίκτυο. Οι Η. Δ. Σ. έχουν δοκιµασθεί διεθνώς εκτεταµένα, ενώ έχουν δοκιµασθεί και στη Χώρα µας. Οι Η. Δ. Σ. δεν είναι θέµα µόνο τεχνολογικό ή οικονοµικό. Είναι πρωτίστως θέµα διοικητικό και αφορά την απόφαση της ηγεσίας ενός οργανισµού να µετασχηµατίσουν/ αναµορφώσουν τον τρόπο µε τον οποίο συνάπτονται οι δηµόσιες συµβάσεις. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 13

14 Σ αυτό το σηµείο ολοκληρώνεται η παρουσίαση σχετικά µε το ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών και τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις και είµαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ European Commission. "eeurope 2002 Action Plan" 14, /actionplan_en.pdf (accessed Feb 05, 2013). Action plan for the implementation of the legal framework for electronic public procurement. SEC (2004) 1639/ , Annex to COM (2004) 841/ " European Commission. Dec. 29, an/actionplan_en.pdf (accessed Sep. 10, 2012). IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών ΕΠΕ. «Δηµιουργία Υποδοµής Σύνταξης και Προβολής Προδιαγραφών και Αυτοµατοποίηση Διαδικασιών Δηµοπράτησης Έργων και Προµηθειών Υπουργείου Άµυνας.» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π3.7: ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ. e-procurement policy." Oct index.asp (accessed May 25, 2014). OpenGov.gr. Ελληνικό Σχεδίο Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership) - Σε Δηµόσια Διαβούλευση. 23 Απρ (πρόσβαση Μάιος. 25, 2014). UK Presidency of the EU. "egovernment Ministerial Declaration (Manchester)."Portuguese Ministry of Education and Science. Nov. 24, (accessed May.23, 2014). Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών. «Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Εκδοση 2η (Προσχέδιο σε Δηµόσια ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 14

15 Διαβούλευση).» Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μαρ (πρόσβαση Μάιος ). Σολδάτος, Δηµήτριος. Οι Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα Κωδικοποιηµένη Νοµοθεσία - Ερµηνειά - Νοµολογία Ελληνική και Κοινοτική. θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μ.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, 2008 «Ηλεκτρονικές Προµήθειες στο Δηµόσιο Τοµέα: Υφιστάµενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση.» Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Νοε. 2007γ. google.gr/url?sa=t (πρόσβαση 11 22, 2012). Απολογισµός Δράσεων Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Νοέµβριος 2009 Μάιος 2013).» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Μαι (πρόσβαση Μάιος, 2014). ΥΠΑΑΝ; ΥΠΟΙΚ.;ΥΔΙΜΗΔ «Κοινή συνέντευξη τύπου συναρµόδιων υπουργείων για την e-τιµολόγηση.» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 03 Αυγ ΥΠΑΑΥΜΔ «Απολογισµός ΥΠΑΑΥΜΔ (Ιούλιος Μάρτιος 2014).» ΥΠΑΑΥΜΔ 20 Μαρ (πρόσβαση Μάιος, 2014).. «Δελτίο Τύπου - Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).». Μάιος 25, 2014). Παρουσίαση της πιλοτικής λειτουργίας του νέου συστήµατος Δηµοσίων Συµβάσεων και Κρατικών Προµηθειών. 26 Μαρ (πρόσβαση Μάιος, 2014). Χαραλαµπάκης, Αντώνιος. «Οι Ηλεκτρονικές Προµήθειες στο Δηµόσιο Τοµέα.» Τελική Εργασία. Αθήνα: Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σελίδα 15

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Νέο Περιβάλλον (1) Νέο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο: η ΕΑΑΔΗΣΥ (νέα ανεξάρτητη αρχή) καταθέτει τις επόμενες ημέρες σχέδιο νόμου ενοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τι αφορούν οι Ηλ-προμήθειες Πλεονεκτήματα Στάδια Ηλ-τιμολόγηση Υποδομές και υποστηρικτικές τεχνολογίες PEPPOL e-certis TED Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τι αφορούν οι Ηλ-προμήθειες Πλεονεκτήματα Στάδια Ηλ-τιμολόγηση Υποδομές και υποστηρικτικές τεχνολογίες PEPPOL e-certis TED Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 5 - Ηλ-Προμήθειες Ενότητες Τι αφορούν οι Ηλ-προμήθειες Πλεονεκτήματα Στάδια Ηλ-τιμολόγηση Υποδομές και υποστηρικτικές τεχνολογίες PEPPOL e-certis TED Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 2 Ηλ-Προήθειες Η χρήση ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΣΗΔΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΠ Αναθέτουσες Αρχές Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες Στρατηγικές Προμηθειών»

«Καινοτόμες Στρατηγικές Προμηθειών» «Καινοτόμες Στρατηγικές Προμηθειών» Θανάσης Πετμεζάς Γεν. Δ/ντης 18/02/2016 Το θέμα των Προμηθειών Το μη αναστρέψιμο γεγονός Το κόστος προμηθειών για προϊόντα, υπηρεσίες και έργα, υφίσταται κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει

Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Η ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/Ε.Ε. Τι αλλάζει Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης e-mail: ioxen@civil.auth.gr Η σημασία των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 18%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΗΔΣ)

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΗΔΣ) -i- ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 10 Η Ε.Σ. / 9 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΗΔΣ) Ταγματάρχης (ΥΠ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση κατά της ιαφθοράς και της Κακοδιοίκησης

Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση κατά της ιαφθοράς και της Κακοδιοίκησης Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση κατά της ιαφθοράς και της Κακοδιοίκησης «Τοµείς Εφαρµογής & Ηλεκτρονικές Προµήθειες» Αθήνα, 29 Ιουνίου 2006 Καλύτερες ηµόσιες Υπηρεσίες Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση αφορά στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα

Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Το πέρασμα από την παραδοσιακή στην on line εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ψηφιακή αναβάθμιση του Δημόσιου τομέα Χαρακτηριστικά Σχεδίου Δράσης Είναι κυλιόμενο επιχειρησιακό σχέδιο επταετούς διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466212-6405 Φ.800/123/131621 Σ.1355 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 16/ 10/ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π.: Π1/ 2390 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014

Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια Αθήνα, Ιούνιος 2014 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: Η πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΚτΠ και τα έως τώρα αποτελέσµατά του Θεόδωρος Καρούνος Προϊστάµενος της ιαχειριστικής Αρχής Του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Ορισμός e-επιχειρείν Ένα σύνολο από ενδο- και δι- επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποίηση Προμηθειών των. Επικ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα

Αυτοματοποίηση Προμηθειών των. Επικ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα Αυτοματοποίηση Προμηθειών των Οργανισμών Υγείας Επικ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα Περιεχόμενα Το πρόβλημα Προτεινόμενες λύσεις Πιλοτικές εφαρμογές Προτάσεις και Συμπεράσματα Ιδιαιτερότητα των Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης.»

Διαβάστε περισσότερα

ATHANASI OS KONSTANT OPOULOS

ATHANASI OS KONSTANT OPOULOS INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.01 15:37:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΧ7Α469ΗΡ8-1Φ6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης διατύπωση του προβλήματος μονότονα αυξητική τάση εξόδων υγείας δημοσιονομική κρίση επέλαση προϊόντων προερχόμενων απο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Έρευνα για τις Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα Αποτελέσματα της ομάδας Ιβ3 του e-business Forum Λευτέρης Κιοσές, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Κατερίνα Πραματάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα