Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες"

Transcript

1 Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε θιίκαθα κέζα από ηηο ΕΕ. Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηηο αιιαγέο πνπ απαηηεί θαη επηθέξεη ζηελ θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην εγρείξεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο επηηπρέο θαη καζεζηαθά απνηειεζκαηηθό. Η ζπλδηδαζθαιία απνηειεί ηνκή κε ηελ θπξίαξρε δηδαθηηθή παξάδνζε ηεο απνκόλσζεο αθνύ κεηαηξέπεη ηε δηδαζθαιία ζε ζπκκεηνρηθή πξάμε. Η απόθαζε λα εκπιαθνύλ δύν εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλδηδαζθαιία πξνϋπνζέηεη αθνζίσζε θαη ησλ δύν ζηνλ θνηλό ζηόρν ηεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο, ηθαλόηεηα θαη ησλ δύν λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα, δηαθσλίεο θαη ζπγθξνύζεηο θαη ηέινο ηελ επειημία λα δνθηκάδνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη πξνζεγγίζεηο αλ δηαπηζηώζνπλ όηη νη αξρηθέο επηινγέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο. Οη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρνύο ζπλδηδαζθαιίαο αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ζε ζεζκηθνύο παξάγνληεο ππνζηήξημεο όπσο ε παξνρή επηκόξθσζεο θαη δηεπθόιπλζε γηα εμεύξεζε ρξόλν επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Σπλδηδαζθαιία Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο θαηλνηνκία ζπλεξγαηηθή παξάδνζε Σηελ θαιή εθδνρή ην κέιινλ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: αθεξαηόηεηα, ηζόηεηα, θαηλνηνκία θαη αιιειεμάξηεζε (A. Hargreaves 2007) Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο έρεη εγγξαθεί ζηε καθξηά ιίζηα ησλ δηδαθηηθώλ θαηλνηνκηώλ, νη νπνίεο επηρεηξνύληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ εθπαίδεπζε. Σηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή ζθελή ππάξρεη πινύζηα εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη πξνέξρεηαη θπξίσο από ηνλ ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηνπ κνληέινπ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηώλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Η «ζπλεθπαίδεπζε» αθνξά ηε ζπλύπαξμε θαη ζπλδηδαζθαιία καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε θνηλά ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ζηηο ζπλεζηζκέλεο ζρνιηθέο ηάμεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλδηδαζθαιία αθνξά δύν εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ηελ εηδηθή θαη γεληθή αγσγή αληίζηνηρα. Εθηόο από ηνλ ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα από επθαηξηαθέο πξνζπάζεηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ελδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε πεξηπηώζεηο ζπλδηδαζθαιίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Preves & Stephenson 2009, Vogler & Long 2003), ζπλδηδαζθαιίεο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε σο κέξνο ελόο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο (Roth 1998, Roth et al. 2001), ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ εθπαίδεπζε λέσλ εθπαηδεπηηθώλ (Elinor 2009). 1

2 Πξαθηηθέο ζπλδηδαζθαιίαο ζηελ Ειιάδα εληόο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπάληεο. Η πεξίπησζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ηκεκάησλ ζηελ Τερληθή θαη Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε αθνξά πεξηζζόηεξν ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ γύξσ από πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ιηγόηεξν νπζηαζηηθή ζπλδηδαζθαιία. Η κνξθή ηεο ζπλύπαξμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γίλεηαη μεθάζαξε κέζα από ηηο εγθπθιίνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο. Η αλάζεζε ζε δύν εθπαηδεπηηθνύο ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ απνθαζίδεηαη κε ην θξηηήξην ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Με άιια ιόγηα πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό καζεηώλ/ηξηώλ αλά ηκήκα δηδάζθνπλ δύν εθπαηδεπηηθνί. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζπλύπαξμε δύν εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηάμε θξίλεηαη απαξαίηεηε «γηα ηελ ππνβνήζεζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ» (εγθύθιηνο /Δ2/ ). Πξόθεηηαη κε άιια ιόγηα γηα ζπλεξγαζία ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ θαη επίβιεςε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ εγρείξεκα ζπλδηδαζθαιίαο εληόο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, αιιά θπζηθά κεκνλσκέλν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ζηε ζπλδηδαζθαιία αλάκεζα ζε κηα θηιόινγν θαη κηα βηνιόγν (Σνπβαηδή 2005). Η ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη σο θίλεηξα ηε δηεπηζηεκνληθόηεηα, ηελ νιηζηηθή θαη εθαξκνζκέλε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, αιιά θαη ηε ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο. Είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη κέζα ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πιαίζην νη δηαπηζηώζεηο θαη νη δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαζηαπξώλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο παξόκνησλ εγρεηξεκάησλ από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Η ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλαληάηαη επίζεο ζηνλ ρώξν ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Τν ζεζκηθό πιαίζην έδηλε θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαηεζνύλ ηα πξνγξάκκαηα ΠΕ ζε δύν εθπαηδεπηηθνύο. Η κνξθή θαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δύν επηβιέπνληεο εθπαηδεπηηθνύο δελ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα θαζώο ην ζεζκηθό πιαίζην είλαη ραιαξό αθνύ πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηα εθηόο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η εηθνζαεηήο εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΠΕ έδεημε όηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία θαη πξνγξακκαηηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ε πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζπάληα πηνζεηήζεθε, αθνύ ν θάζε εθπαηδεπηηθόο είρε αλαιάβεη δηαθξηηέο αξκνδηόηεηεο ζην πξόγξακκα (Bazigou 2001). Γηα πνιινύο εθπαηδεπηηθνύο όκσο ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε ζπλεξγαζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ ζηνρνζεζία θαη ηνλ ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ έζησ θαη ζε ραιαξό ζεζκηθό πιαίζην απνθηήζεθε κέζα από ηελ πνιπεηή ελαζρόιεζε κε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Τν δήηεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο εληόο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο έξρεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή επηθαηξόηεηα κέζα από ηηο Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο (ΕΕ). Καηά ηελ πξώηε ρξνληά εθαξκνγήο ηνπο (ζρνιηθή ρξνληά ) δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα αλαηεζεί ε επίβιεςε ηεο ΕΕ ζε δύν εθπαηδεπηηθνύο ρσξίο όκσο λα πξνβιέπεηαη ε ηαπηόρξνλε παξνπζία ηνπο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Με ηε λέα εγθύθιην πνπ εθαξκόδεηαη από ηε ζρνιηθή ρξνληά πξνβιέπεηαη ε ηαπηόρξνλε παξνπζία θαη ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ΕΕ. Η δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ε λέα εγθύθιηνο σο πξνο ηελ ηαπηόρξνλε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ βξίζθεηαη πην θνληά ζηνλ νξηζκό ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν θαη νη δύν εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαζθαιία, κνηξάδνληαη ηελ επζύλε γηα όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ηε κάζεζε ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνύλ από θνηλνύ ην δηδαθηηθό πιηθό θαη ηνλ ρώξν ηεο δηδαζθαιίαο (Friend 2008). 2

3 Σην πιαίζην ησλ ΕΕ ε ζπλδηδαζθαιία κπνξεί λα βξεη κηα πνιύ δεκηνπξγηθή θαη νινθιεξσκέλε έθθξαζε, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δελ έρεη έλα αλαιπηηθό πξόγξακκα πξνο εθαξκνγή, αιιά νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ εμ αξρήο ηόζν ην καζεζηαθό πιηθό, όζν θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Σηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα ζπλδηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ησλ ΕΕ. Οη πηπρέο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ αθνξνύλ ζηηο αιιαγέο πνπ απαηηεί θαη επηθέξεη ζηελ κοινωνική και επικοινωνιακή ζτέζη ηων εκπαιδεσηικών, θαζώο θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην εγρείξεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο επηηπρέο θαη καζεζηαθά απνηειεζκαηηθό. «σνδιδαζκαλία: Πώς θα κάνοσμε ασηό ηον γάμο να πεηύτει μπροζηά ζηα μάηια ηων παιδιών» (Kohler-Evans 2006) Οη ζρέζεηο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο πνιύ ζπρλά παξαιιειίδνληαη κε ηνλ γάκν αθνύ βαζίδνληαη ζηε δέζκεπζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ επειημία (Friend 2008, Wilson 2008). Η απόθαζε λα εκπιαθνύλ δύν εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλδηδαζθαιία πξνϋπνζέηεη αθνζίσζε θαη ησλ δύν ζηνλ θνηλό ζηόρν ηεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο, ηθαλόηεηα θαη ησλ δύν λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα, δηαθσλίεο θαη ζπγθξνύζεηο θαη ηέινο ηελ επειημία λα δνθηκάδνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη πξνζεγγίζεηο αλ δηαπηζηώζνπλ όηη νη αξρηθέο επηινγέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο. Με άιια ιόγηα ρξεηάδεηαη λα αθηεξσζεί ρξόλνο ζηελ σξίκαλζε θαη ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα κνηξαζηνύλ ηε δηδαζθαιία ελόο ηκήκαηνο ΕΕ, γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην πηζαλόηεξν είλαη ε ζρέζε λα θιπδσλίδεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ (Kohler-Evans 2006). Τν εγρείξεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο απνηειεί κηα ηνκή κε ηελ θπξίαξρε δηδαθηηθή παξάδνζε όπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηα πεξηζζόηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Η δηδαθηηθή παξάδνζε βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνκόλσζε θαη ηνλ αηνκηθηζκό θαη είλαη δεδνκέλν όηη δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε πξαθηηθώλ ζπλδηδαζθαιίαο (γηα παξάδεηγκα: Lacey 1977, Klette 1997, Thornton 2006, Fullan 1995, Lam & θ.ά. 2002, Bezzina & Testa 2005, Gu & Wang 2007, Kougioumtzis & Patrinksson 2009). Η δηδαζθαιία είλαη κηα πνιύ κνλαρηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα όπσο αλαζθάιεηα θαη αβεβαηόηεηα γηα ην δηδαθηηθό έξγν είλαη θπξίαξρα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο (Lortie 1975). Πξαθηηθέο ζπλδηδαζθαιίαο πξνϋπνζέηνπλ αξρηθά έλα θνηλσληθό άλνηγκα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έλλνηα όηη απηή παύεη λα είλαη κνλαρηθή δηαδηθαζία, αιιά κεηεμειίζζεηαη ζε θνηλσληθή δηαδηθαζία ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Πξνϋπόζεζε γηα λα ζπκβεί απηό είλαη ε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα πξνβιέπεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο κεηαβνιέο πνπ ζα επηηξέπνπλ θαη αξρήλ ηε ζπλεύξεζε θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Τελ αλάγθε απηή επηβεβαηώλεη έξεπλα αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζπλδηδαζθαιία θαηά ηελ νπνία ε δηάζεζε ρξόλνπ γηα πξνγξακκαηηζκό αλαδείρζεθε σο ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο κε ακέζσο επόκελν παξάγνληα ηε «δηνηθεηηθή ππνζηήξημε» (Austin 2001). Επίζεο κηα κεγάιε επηζθόπεζε ζε 32 πνηνηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπλδηδαζθαιία έδεημε όηη νη εθπαηδεπηηθνί είραλ ζεηηθέο απόςεηο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, αιιά επηζήκαλαλ ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο επξείαο ζεζκηθήο ππνζηήξημεο (δηάζεζε ρξόλνπ, επηκόξθσζε, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θ.ι.π.) (Scruggs θ.ά. 2007). Τν δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαηέγξαςαλ θαη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε σο πξνϋπόζεζε, 3

4 αιιά θαη κείδνλ εκπόδην νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηόικεζαλ λα δηδάμνπλ καδί (Σνπβαηδή 2005). Δύν ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά πξνηεξαηόηεηα πξηλ αθόκε ηε δηακόξθσζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ην ζέκα ηεο επηκόξθσζεο ζε πξαθηηθέο ζπλδηδαζθαιίαο (Gerber & Popp 2000). Μηα ζύληνκε βησκαηηθή επηκόξθσζε θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζηελ πξάμε ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ζπλδηδαζθαιίαο, αιιά θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα, ηηο αληηζηάζεηο θαη ηηο πηζαλέο ιύζεηο πνπ κπνξεί λα δνζνύλ ζε απηά. Είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο όπσο θαη άιισλ αιιαγώλ πνπ πξνϋπνζέηνπλ ηνκή κε εγθαηεζηεκέλεο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο ε επηκόξθσζε όζν επηηπρήο θαη εμαληιεηηθή θαη αλ είλαη δελ κπνξεί λα επηηύρεη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθώλ. Απηό πνπ κπνξεί λα επηηύρεη ε επηκόξθσζε είλαη λα εηζάγεη ηνπο επηκνξθνύκελνπο ζε κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ αλαζηνραζκνύ απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα είλαη κηθξέο επηηπρίεο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πξνζδνθώκελεο αιιαγήο. Αθόκε όκσο πην βαζηθή πξνϋπόζεζε θαη από ηελ έθζεζε ζηελ επηκόξθσζε γηα ηελ έλαξμε κηαο επηηπρνύο ζπλδηδαζθαιίαο είλαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε απηή. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε επηζήκαλζε γηα ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε ζρέζεηο ζπλδηδαζθαιίαο πξνέξρεηαη από απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζε έξεπλεο (Kohler-Evans 2006, Gerber & Popp 2000, Friend 2008). Όηαλ δηακνξθσζνύλ νη ζπλεξγαζίεο, ε δηάζεζε ρξόλνπ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη πξόθεηηαη λα επνπηεύζνπλ από θνηλνύ κηα ΕΕ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο παξάγνληαο όπσο επηζεκαίλεηαη από πνιινύο ζπγγξαθείο (γηα παξάδεηγκα Friend 2008, Preves & Stephenson 2009, Gerber & Popp 2000, Ploessl θ.ά. 2010, Elinor 2009). Η δηάζεζε ρξόλνπ γηα επηθνηλσλία ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ησλ ΕΕ είλαη αθόκε πην ζεκαληηθόο από ηε ζπλδηδαζθαιία ζε έλα νπνηνδήπνηε άιιν κάζεκα γηαηί α) δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε ύιε πξνο δηδαζθαιία, αιιά ην καζεζηαθό αληηθείκελν δηακνξθώλεηαη θαη ζρεκαηνπνηείηαη από ηνπο δηδάζθνληεο θαη ην Τκήκα ελδηαθέξνληνο θαη β) γηαηί ηόζν ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο (δηαζεκαηηθή έξεπλα), όζν θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο (εξγαζία ζε νκάδεο, δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε) είλαη απνιύησο θαηλνηόκα ζηνηρεία γηα ηε κέρξη ηώξα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Μπαδίγνπ 2012). Τν γεγνλόο όηη απηά ηα λέα ζηνηρεία θαινύληαη λα ηα δηαρεηξηζηνύλ καδί κε θάπνην/α ζπλάδειθν κπνξεί λα κεηώζεη ην αλακελόκελν άγρνο ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα εκπινπηίζεη ηηο ηδέεο. Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπλδηδαζθαιία ζηε ζεηηθή θαη ίζσο «ιπηξσηηθή» θαηεύζπλζε ζα πξέπεη λα δνζεί ρξόλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα επεμεξγαζηνύλ θαη ηδίαλ θαη από θνηλνύ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ηνπ πεξάζκαηνο από ηελ απηνλνκία θαη ηνλ απόιπην έιεγρν ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Η κεηάβαζε απηή είλαη πηζαλό λα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη άκπλαο ζε εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη δελ έρνπλ ζπλεζίζεη λα γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπο αληηθείκελν παξαηήξεζεο από ελήιηθεο. Ελλνείηαη όηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζεζκηθόο ρξόλνο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηβιέπνπλ από θνηλνύ κηα ΕΕ ενηός ωρολόγιοσ προγράμμαηος. Γηα παξάδεηγκα ε πξόβιεςε γηα ηελ ύπαξμε θνηλώλ θελώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηβιέπνπλ καδί κηα ΕΕ ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα ιύζε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο έλαξμεο κηαο νπζηαζηηθήο επαγγεικαηηθήο ζπλνκηιίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 4

5 Μεξηθά πνιύ ζεκαληηθά ζεκεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηε ζπλεξγαηηθή ζπλνκηιία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη ζεβαζκνύ είλαη ηα παξαθάησ: - Αλαζηνραζκόο ησλ πξνζσπηθώλ καο ραξαθηεξηζηηθώλ δηδαζθαιίαο θαη επαγγεικαηηθήο επηθνηλσλίαο. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε επίγλσζε ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηδαζθαιίαο είλαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα κηα επηηπρή ζπλδηδαζθαιία (Ploessl θ.ά. 2010). Από απηό ηνλ παξάγνληα πξνθύπηεη θαη ην θιεηδί ηεο επηηπρνύο ζπλδηδαζθαιίαο: ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηώλ ζεκείσλ ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ (Vogler & Long 2003). - Πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο. Η έιιεηςε ρξόλνπ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ην πην ζπρλό πξόβιεκα πνπ αλαθέξεηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπλδηδαζθαιία (Friend 2008). Εηδηθά όηαλ ε ζπλδηδαζθαιία αθνξά θαηλνύξγην δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό πεξηβάιινλ, όπσο είλαη νη ΕΕ, ν πξνγξακκαηηζκόο γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηα αξρηθή ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα αθνξά ζηνλ εηήζην ή ηεηξάκελν πξνγξακκαηηζκό ηεο ΕΕ ζα απνθαζηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΕΕ, ζε ζρέζε κε ηηο θάζεηο εμέιημεο κηαο ΕΕ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ελεξγεηώλ ζε ηξίσξα (Σρίδα 2012). Οη επόκελεο ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα γίλνληαη ελαιιαθηηθά σο εμήο: α) ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πξνγξακκαηηζκό ζε βαζηθά ζέκαηα κηαο ελόηεηαο ή κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, όρη πην αξαηά από κηα θνξά ην κήλα (Friend 2008, ζ. 12). Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ΕΕ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ ζπλαληήζεηο ζηελ έλαξμε θάζε θαηλνύξγηαο θάζεο (θαζνξηζκόο εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ, επηινγή εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ζύλζεζε ηεο ΕΕ, πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο θ.ι.π.) β) ελδηάκεζεο ζπλελλνήζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ηξερόλησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ θαζεκεξηλά, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πην ζύληνκεο θαη λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο δηαιείκκαηνο. Πξνθαλώο είλαη πνιύ πην εύθνιν λα βξεζεί ρξόλνο γηα ηηο ζύληνκεο ζπδεηήζεηο παξά γηα ηηο πην κεγάιεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη πξνγξακκαηηζκνύ. Η δηνηθεηηθή ζηήξημε είλαη θαζνξηζηηθή θαη αξκόδηα γηα λα επηιπζεί ην πξόβιεκα ηνπ ρξόλνπ ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. - Μεηά από θάζε ζπλδηδαζθαιία είλαη πνιύ ρξήζηκν λα γίλεηαη κηα ζπδήηεζε αλαηξνθνδόηεζεο. Οπνηαδήπνηε δηαθσλία ή δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ είλαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζεί κε εηιηθξίλεηα ακέζσο κεηά ηε δηδαζθαιία θαη λα κελ αθήλνληαη κηθξέο παξεμεγήζεηο λα γίλνπλ κεγάιεο. Δκεί ποσ ηελειώνει η θεωρία Μηα θαηλνηνκία ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο όπσο αλαιύζεθε παξαπάλσ γηα λα εδξαησζεί θαη λα θαξπίζεη ρξεηάδεηαη πξώηα από όια λα ππνζηεξηρζεί δηνηθεηηθά. Φξεηάδεηαη λα βξεζεί ζεζκηθόο ρώξνο όπνπ όιεο νη ζεσξεηηθέο αξρέο όπσο αλαιύζεθαλ παξαπάλσ (ηνπ ρξόλνπ, ηεο επηκόξθσζεο, ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θ.ι.π.) ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα αλαπηπρζνύλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ε ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ηεο θαηλνηνκίαο κνηάδεη λα κελ επηθνηλσλεί θαζόινπ κε ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο. Όρη κόλν δελ δόζεθε ζεζκηθόο ρξόλνο θαη θίλεηξα γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά κηα ζεηξά δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ αληί λα κεηνπζηώλνπλ ην παηδαγσγηθό πιαίζην ζε πξάμε, εμππεξεηνύζαλ ζπληερληαθά ζπκθέξνληα θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ απνδπλάκσζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζηηο ΕΕ. 5

6 Οη ΕΕ σο παηδαγσγηθή θηινζνθία πξνέξρνληαη από έλα εθ δηακέηξνπ δηαθνξεηηθό παηδαγσγηθό παξάδεηγκα από ην θπξίαξρν παηδαγσγηθό κνληέιν. Η έληαμε ηνπο ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα πξνθάιεζε κεγάιεο αληηδξάζεηο θαη ηξηγκνύο γηαηί ηα ζεκεία ζύγθξνπζεο θαη αλαηξνπήο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνύξαο ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα ζεκεία επαθήο. Η πνξεία ησλ ΕΕ θαη εηδηθόηεξα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ηνπο ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο γύξσ από ηελ αθνκνίσζε κηαο δπλακηθήο θαηλνηνκίαο από ην θπξίαξρν ζύζηεκα. Με άιια ιόγηα κέζα ζε έλα ρξόλν ελεξγνπνηήζεθαλ ηα «αληαλαθιαζηηθά» ηνπ θπξίαξρνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κε αιιεπάιιειεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο επηρεηξείηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ πην δπλακηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θαηλνηνκίαο (εθηόο από ηε ζπλδηδαζθαιία, έρεη πξαθηηθά θαηαξγεζεί ε επηινγή ζέκαηνο κε βάζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ε δηεπηζηεκνληθόηεηα θ.ι.π.). Μπνξεί θαη νη ΕΕ λα αθνκνησζνύλ από ην παξαδνζηαθό παηδαγσγηθό κνληέιν, κπνξεί αθόκε θαη λα θαηαξγεζνύλ. Μέρξη ηόηε όκσο ζα έρνπλ πξνθαιέζεη πνιύ πξνβιεκαηηζκό θαη ζπδήηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ε νπνία ηνλ πξώην ρξόλν εηζαγσγήο ησλ ΕΕ απηννξγαλώζεθε θαη κε πξσηνβνπιίεο από ηε βάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο επηρείξεζε λα θαιύςεη ην ζεζκηθό θελό ηεο επηκόξθσζεο. Τν ελδηαθέξνλ, νη πξσηνβνπιίεο, ν δηάινγνο, αθόκε θαη νη δηαθσλίεο δεκηνύξγεζαλ θνηλόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ όπνπ αληαιιάρζεθαλ εκπεηξίεο θαη επηρεηξήζεθαλ πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ κέρξη πξόζθαηα πεξηνξίδνληαλ κόλν ζηνλ ρώξν ησλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. Θέινπκε λα ειπίδνπκε θαη πηζηεύνπκε βάζηκα όηη παξ όιεο ηηο αληημνόηεηεο νη ΕΕ ζα έρνπλ ζπκβάιιεη καθξνπξόζεζκα ζηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπίνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bazigou, K. (2001), The Pedagogical Dimensions of Environmental Education: The Greek case, Doctoral Thesis, Sussex University. Bezzina, C. & Testa, S. (2005), Establishing schools as professional learning communities: perspectives from Malta, European Journal of Teacher Education, 28(2), ζ Friend, M. (2000), Myths and Misunderstandings about professional collaboration, Remedial and Special Education, 21, ζ Friend, M. (2008), Co-teaching: A simple solution that isn t simple after all, Journal of Curriculum and Instruction, 2(2), ζ Fullan, M. (1995), The school as a learning organization, Theory into practice, 34(4), ζ Gerber, P. & Popp, P. (2000), Making collaborative teaching more effective for academically able students: Recommendations for implementations and training, Learning Disability Quarterly, 23(3), ζ Klette, K. (1997), Teacher individuality, teacher collaboration and repertoirebuilding: some principal dilemmas, Teachers and Teaching, 3(2), ζ Kohler-Evans, P. (2006), Co-teaching: How to make this marriage work in front of the kids, Education, 127(2), ζ Kougioumtzis, K. & Patriksson, G. (2009), School-based teacher collaboration in Sweden and Greece: formal cooperation, deprivatized practices and personalized interaction in primary and lower secondary schools, Teachers and teaching: Theory and practice, 15(1), ζ

7 Lacey, C. (1977), The Socialization of Teachers, Menthuen. Lam S., Yim., Lam T. W. (2002), Transforming school culture: can true collaboration be initiated?, European Research, 44(2), ζ Lortie, D. (1975), Schoolteacher. A sociological study. The University of Chicago Press. Preves, S. & Stephenson, D. (2009), The classroom as stage: Impression management in collaborative teaching, Teaching Sociology, 37(3), ζ Proessl, D., Rock, M., Schoenfeld, N. & Blanks, B. (2010), On the same page: Practical techniques to enhance co-teaching interactions, Intervention in School and Clinic, 45, ζ Roth, W. (1998), Science teaching as knowledgability: A case-study of knowing and learning during coteaching, Science Teacher Education, Roth, W., Lawless, D. & Masciotra, D. (2001), Spielraum and Teaching, Curriculum Inquiry, 31(2), ζ Thornton, H. (2006), Teachers talking: the role of collaboration in secondary schools in Bangladesh, Compare, 36(2), ζ Vogler, K. & Long, E. (2003), Team teaching two sections of the same undergratuate course, College Teaching, 51(4), ζ Wilson, G. (2008), Be an active co-teacher, Intervention in School and Clinic, 43, ζ Μπαδίγνπ, Κ. (2012) Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηελ επίβιεςε ησλ Εξεπλεηηθώλ Εξγαζηώλ, Γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, 1(46), ειεθηξνληθή έθδνζε: (http://www.peekpemagazine.gr/article/ (εκεξνκελία αλάθηεζεο 3/11/2012) Σνπβαηδή. Δ. (2005), Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε θαη θξηηηθή ζεώξεζε, ζην Α. Γεσξγόπνπινο (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε Ο λένο πνιηηηζκόο πνπ αλαδύεηαη, GUTENBERG, ζ Σρίδα, Κ. (2012) Οη Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο ζην Λύθεην: αο κηιήζνπκε γη απηέο σο εθπαηδεπηηθνί θαη πνιίηεο, Γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, 1(46), ειεθηξνληθή έθδνζε: (εκεξνκελία αλάθηεζεο 3/11/2012) 7

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ

Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΠΡΑΚΣΟΡΧΝ Χ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ Νικόλαος Ματσατσίνης, Δελιάς Παύλος Επγαζηήπιο Σςζηημάηυν Υποζηήπιξηρ Αποθάζευν Τμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ & Διοίκηζηρ Πολςηεσνείο Κπήηηρ e-mail: {nikos,

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα