1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union Report, Luxembourg: European Communities.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union 2003. Report, Luxembourg: European Communities."

Transcript

1 Κογκίδου. (2003). Προετοιµαζόµαστε για να Ζήσουµε σε µια Πολυπολιτισµική Κοινωνία; Στα: Πρακτικά του ιαπολιτισµική Εκπαίδευση -Η Εικόνα του ``Άλλου'' στη Σχολική και Ευρύτερη Ελληνική Κοινωνία, σσ Θεσσαλονίκη: 1 ο Γραφείο Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Προετοιµαζόµαστε για να Ζήσουµε σε µια Πολυπολιτισµική Κοινωνία; Της ήµητρας Κογκίδου Αλλαγές στις σύγχρονες κοινωνίες και σχολείο Οι βαθιές πολιτισµικές αλλαγές που άλλαξαν ριζικά την εικόνα των ευρωπαϊκών κοινωνιών στις τελευταίες δεκαετίες και απαιτούν τη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος δεν συνδέονται αποκλειστικά, ούτε κυριαρχικά µε το φαινόµενο της µετανάστευσης συνδέονται µε το, ευρύτερο, φαινόµενο του πλουραλισµού των µορφών διαβίωσης και της διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής των ανθρώπων (Κογκίδου, 2004α). Σε κανένα αιώνα στην ιστορία δεν έχουν συµβεί τόσοι πολλοί κοινωνικοί µετασχηµατισµοί και τόσο ριζικοί όσο στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα (Drucker, 1994). Τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, η παγκοσµιοποίηση, οι αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της εργασίας, η µετανάστευση, η εξατοµίκευση των συνθηκών ζωής, η επικράτηση της ρευστότητας και αβεβαιότητας στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο βίο, η παγκοσµιοποίηση, η µεγαλύτερη έµφαση στην ισότητα και στον πολιτισµικό πλουραλισµό, έχουν καταστήσει τον κόσµο µας ποιοτικά διαφορετικό (Μουσούρου, 1998). Όπως αναφέρουν οι Μουρίκη κ.ά.(2002), αυτές οι κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές συνδέονται άρρηκτα µε τον πληθυσµό, το µέγεθος, τη διάρθωσή του και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Οι σύγχρονες κοινωνίες του αποκαλούµενου αναπτυγµένου κόσµου, βρίσκονται αντιµέτωπες µε µια διαφορετική πραγµατικότητα, πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Μέσα σ αυτό το πλαίσιο καλούµεθα να σκεφθούµε τις επιπτώσεις που θα έχουν αυτές οι αλλαγές στην εκπαίδευση. Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες αποτελούν µια εµπειρία που βιώνουν εδώ και πολλά χρόνια πολλά εθνικά κράτη στην Ευρώπη. Όπως αναφέρει ο Perotti (1994), οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έγιναν πολυπολιτισµικές πολύ πριν από τις τελευταίες δεκαετίες. Η εγκατάσταση 1

2 των µεταναστών απλώς πρόσθεσε νέες µειονότητες στην κοινότητα της Ευρώπης και τόνισε τον κοινωνικό και πολιτισµικό πλουραλισµό που ήδη υπήρχε. Η µη έγκαιρη αναγνώριση του κοινωνικού και πολιτισµικού πλουραλισµού της κοινωνίας από τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης και η καταγραφή του φαινοµένου ως αποτέλεσµα των πρόσφατων µεταναστεύσεων έχει, κατά τον Perotti (1994), σοβαρές επιπτώσεις στη διαχείρισή του καθώς η ετερότητα συνδέεται µε τους µετανάστες και προσλαµβάνεται ως πρόβληµα ή/και απειλή. Συνέπεια της αντίληψης αυτής αποτελεί η διαµόρφωση µιας διαπολιτισµικής εκπαίδευσης περιορισµένου χαρακτήρα, όπως αυτή της Ελλάδας, συµπληρωµένη κατά περίπτωση µε προγράµµατα αντιµετώπισης αρνητικών στερεοτύπων και καλλιέργειας της ανεκτικότητας. Τα προγράµµατα αυτά έχουν, κατά κανόνα, περιορισµένη επιτυχία (βλ. σχετικά Kongidou & Tsiakalos, 1992). Οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες αποτελούν πλέον µια πραγµατικότητα, ένα περισσότερο ή λιγότερο - νέο περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν οι οικογένειες, που επηρεάζει και διαµορφώνει, µεταξύ των άλλων, την οικογενειακή ζωή. Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις µπορούµε βάσιµα να ισχυριστούµε ότι στις επόµενες δεκαετίες η διεθνοποίηση των συνθηκών ζωής και ο πλουραλισµός των µορφών διαβίωσης θα γίνεται όλο και πιο ορατός και κοινωνικά θα αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στις κοινωνίες της Ευρώπης καθώς και στην Ελλάδα. εν είναι, όµως, µόνον το εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα στην πολυπολιτισµικότητα της κοινωνίας και στον πλουραλισµό των µορφών διαβίωσης. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τοµείς της καθηµερινότητας που έχουν περιγραφεί εκτενώς στην βιβλιογραφία και δεν λαµβάνονται σοβαρά υπόψη στον σχεδιασµό και την άσκηση της αντίστοιχης πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο πλουραλισµός στις µορφές οικογενειακής οργάνωσης (Κογκίδου,1997) που δεν λαµβάνεται σοβαρά υπόψη στις πολιτικές για την οικογένεια στην Ελλάδα και ούτε η εκπαιδευτική πολιτική δείχνει να προσαρµόζεται στη νέα πραγµατικότητα. Αν αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του κόσµου στον οποίο θα µεγαλώσουν τα παιδιά µας και τα ζητήµατα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν, τότε τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι: - Προετοιµαζόµαστε για να ζήσουµε σ ένα διαφορετικό κόσµο; - Συµβάλλουν οι θεσµοί στη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών ώστε όλες οι οικογένειες να επιτελέσουν το έργο τους; 2

3 - ίνουµε σε όλα τα παιδιά - και ιδιαίτερα στα παιδιά των φτωχών /κοινωνικά αποκλεισµένων οικογενειών όλα τα εφόδια για να ζήσουν σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία και να µην είναι οι κοινωνικά αποκλεισµένοι του αύριο; Ενώ, όµως, η φύση και η πορεία αυτών των κοινωνικών µετασχηµατισµών παραµένει αβέβαιη, µια από τις κύριες επιπτώσεις τους είναι, σύµφωνα µε τον Drucker (1994), ότι η εκπαίδευση θα έλθει, ακόµη περισσότερο, στο επίκεντρο της κοινωνίας της γνώσης και ότι το σχολείο θα είναι θεσµός-κλειδί. Καθώς, λοιπόν, ο κόσµος αλλάζει και η εκπαίδευση γίνεται πιο σηµαντική και το σχολείο είναι υποχρεωµένο να αλλάξει και µάλιστα να ανταποκριθεί σ ένα κόσµο που κατά κοινή οµολογία θα είναι ποιοτικά διαφορετικός. Οι απόπειρες αλλαγής πρέπει να συνδέονται µε επαναπροσδιορισµό της δοµής και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης. Το ζήτηµα όµως είναι αν ανταποκρίνεται στην πρόκληση του πλουραλισµού στη σύνθεση του µαθητικού πληθυσµού ως προς τη δοµή της οικογένειας, τις εθνικές, πολιτισµικές, οικονοµικές, θρησκευτικές, γλωσσικές διαφοροποιήσεις. Αν υπάρχουν αλλαγές στα προγράµµατα, στις διαδικασίες µάθησης και αξιολόγησης, στην εκπαίδευση /µετεκπαίδευση του προσωπικού, στη διασύνδεση µε την κοινότητα και τους γονείς που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες και στη πρόκληση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η εκπαίδευση- και ιδιαίτερα η διαπολιτισµική εκπαίδευση- προετοιµάζει τους νέους ανθρώπους για τη ζωή σε µια τέτοια κοινωνία; Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά συνιστούν κύρια ζητήµατα της κοινωνίας της γνώσης και, ταυτόχρονα, αποτελούν σηµαντικά πολιτικά ζητήµατα. Η γεωγραφική κινητικότητα άλλαξε την κοινωνικοδηµογραφική εικόνα της Ευρώπης, επέτεινε την ρευστότητα των µορφών οικογενειακής οργάνωσης και έχει συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των µεταναστών και των διαπολιτισµικών οικογενειών στην Ελλάδα. Παράλληλα, υπάρχει µια αυξανόµενη συνειδητοποίηση και ενδιαφέρον για την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού στην Ευρώπη όπου η φτώχεια, σήµερα, δεν είναι απλά ζήτηµα ανεπάρκειας οικονοµικών πόρων και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού προϋποθέτει την πρόσβαση ατόµων και οικογενειών σ ένα συγκεκριµένο επίπεδο διαβίωσης µέσω της ένταξης στην αγορά εργασίας και γενικότερα στην κοινωνία(schulte,2002). Στη συνέχεια του άρθρου, γίνεται, καταρχήν, µια αναφορά σε ορισµένες από τις βασικές κοινωνικές µεταβολές που έκαναν τον κόσµο µας ποιοτικά διαφορετικό συγκεκριµένα, 3

4 στους νέους τρόπους οργάνωσης της οικογενειακής ζωή, στα µεταναστευτικά ρεύµατα στην Ελλάδα και στο φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού στο βαθµό που σήµερα το ζήτηµα της πολυπολιτισµικότητας τίθεται µε διαφορετικούς όρους - καθώς αποτελούν νέους όρους που διαφοροποιούν το εννοιολογικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει ο σχεδιασµός για την εκπαίδευση. Επίσης, διερευνάται η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών να αντιµετωπίσουν τις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις παραπάνω µεταβολές, ιδιαίτερα οι πολιτικές για την οικογένεια και η εκπαιδευτική πολιτική, και συζητούνται οι πιθανές πηγές αντιστάσεων για αλλαγή αυτών των πολιτικών. Τέλος, σκιαγραφείται ένα πλαίσιο αναζήτησης νέων πολιτικών που να είναι πιο κατάλληλες για τις πολυπολιτισµικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στον τοµέα της εκπαίδευσης και υπογραµµίζεται ως άµεση προτεραιότητα αυτών των πολιτικών η δηµιουργία πολιτισµικά ευαίσθητων επιστηµόνων όλων των ειδικοτήτων για να συµµετέχουν σε µια κοινωνία ανοχής, συνοχής, πολυπολιτισµικής και πλουραλιστικής. Νέοι τρόποι οργάνωσης της οικογενειακής ζωής Σηµαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση του θέµατος αποτελεί η διευκρίνιση της έννοιας της οικογένειας στον 21 ο αιώνα, ιδιαίτερα των µορφών και των λειτουργιών της, Έγιναν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή, το µέγεθος και στη σύνθεση των οικογενειών και των νοικοκυριών τελευταίες δεκαετίες στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες υπάρχει µια σύγκλιση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες για τα ζητήµατα της οικογένειας, αλλά παρ όλα αυτά επισηµαίνονται ορισµένες αποκλίσεις και ιδιοµορφίες στις χώρες της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης (Del Campo, 1998). Οι δηµογραφικές εξελίξεις και οι µεταβολές της οικογενειακής οργάνωσης στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως καταγράφονται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Κατάσταση στην Ε.Ε.(2003) 1, συνίστανται: στην έντονη γήρανση του πληθυσµού ως συνέπεια της µείωσης της γονιµότητας και της θνησιµότητας- στην καθυστέρηση στη σύναψη του πρώτου γάµου και γενικά στη µείωση των γάµων, του αριθµού των παιδιών και στη συρρίκνωση της οικογενειακής οµάδας, στην αύξηση της συµβίωσης, των γεννήσεων εκτός γάµου, των διαζυγίων, των ανθρώπων που ζουν µόνοι, των ζευγαριών χωρίς παιδιά, των ανασυσταµένων και των µονογονεϊκών οικογενειών. 1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union Report, Luxembourg: European Communities. 4

5 Ο γαλαξίας των οικογενειών σήµερα περιλαµβάνει οικογένειες του ενός ατόµου, µονογονεϊκές οικογένειες, επαναδηµιουργηµένες οικογένειες, συντρόφους οµόφυλους ή ετερόφυλους που συµβιώνουν - µε ή χωρίς παιδιά -, θετή γονεϊκότητα µε παιδιά που ανήκουν στην ίδια ή άλλη εθνικότητα ή φυλή, συντρόφους που ζουν χωριστά, οικογένειες από διαφορετικό εθνικό-θρησκευτικό ή άλλο πλαίσιο (µε εµπειρίες µετακίνησης λόγω µετανάστευσης ή διωγµών), διαπολιτισµικές οικογένειες. Ήδη, σε όλη την Ευρώπη, καταγράφεται µια αύξηση των διαφορετικών πολιτισµικά οικογενειών καθώς και αύξηση των µορφών οικογενειακής οργάνωσης, µε τις µη-συµβατικές οικογένειες να καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερο εύρος. Οι εξελίξεις αυτές σχετίζονται και µε αλλαγές στους ρόλους των φύλων και των γενεών, 2 ενώ, ταυτόχρονα, έχουν οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στον ατοµικό κύκλο ζωής. ηλαδή ο κύκλος ζωής ενός ατόµου µπορεί να περιέχει πολλούς κύκλους οικογενειακής ζωής. Παράλληλα, υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία των οικογενειών, στη δυναµική των σχέσεων µεταξύ των µελών της, δηλαδή στις σχέσεις των συντρόφων/ συζύγων και γονιών- παιδιών. Οι νέες µορφές οικογένειας δεν αντικατέστησαν τις παλαιότερες και πιο παραδοσιακές, µάλλον προστέθηκαν σ' αυτές και ο χώρος που κατέλαβαν διαφέρει σηµαντικά στα κράτη και στις διαφορετικές περιοχές. Ο Weeks (2002) χαρακτηρίζει αυτές τις αλλαγές ως "µια νέα νόρµα, δηλαδή η αναζήτηση της ατοµικής ολοκλήρωσης µέσα σε ισότιµες σχέσεις και σ' ένα πλαίσιο ελεύθερης επιλογής". Παρά τις αντιστάσεις που υπάρχουν, γενικά για πρόοδο στο επίπεδο των ισότιµων σχέσεων, αυτή η διαπίστωση αποτελεί µια αισιόδοξη προοπτική. Σε µια περίοδο ραγδαίων κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών σε διεθνές επίπεδο - αλλά και ειδικότερα στην Ευρώπη - δε θα ήταν δυνατόν να µην έχουν συντελεστεί µετασχηµατισµοί στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα, παρόλο που αυτοί δεν ήταν τόσο µεγάλης έκτασης τουλάχιστον µέχρι τώρα. Η οικογένεια στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι χώρος αλληλεγγύης και υποστήριξης των µελών της, ιδιαίτερα στα θέµατα των ηλικιωµένων και της βοήθειας που προσφέρεται προς τα παιδιά και τους νέους καλύπτοντας έτσι τα κενά της κοινωνικής πολιτικής. Η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοµέα της πρόνοιας στις Νότιες - Μεσογειακές χώρες της Ευρώπης 3, 2 Για τις διαγενεακές ανταλλαγές και τις νέες φάσεις του κύκλου ζωής στις σύγχρονες οικογένειες στην Ελλάδα βλ. Μαράτου Αλιπράντη (2001). 3 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ν. Ευρώπης στον τοµέα της πρόνοιας, όπως έχουν προσδιοριστεί από τον Ferrera (1996) είναι: κατάτµηση, δυαδικότητα και αναποτελεσµατικότητα στη διατήρηση του εισοδήµατος, σχεδόν καθολικότητα στην κάλυψη του πληθυσµού από το σύστηµα υγείας, αλλά µε 5

6 σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, έχουν αναδείξει τον ιδιαίτερα υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας στην κάλυψη των ανεπαρκειών της κοινωνικής πολιτικής, ενώ ο ρόλος των γυναικών είναι κυρίαρχος στη φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώµενων ατόµων. Μεταναστευτικά ρεύµατα προς την Ελλάδα Το µεταναστευτικό ρεύµα προς τη χώρα µας εντάθηκε τη δεκαετία του 90 και διαφοροποιήθηκε από εκείνη των προηγούµενων δεκαετιών όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των µεταναστών και κυρίως ως προς την έκταση της µη-νόµιµης µετανάστευσης (Τζωρτζοπούλου,2002). Η µεγάλη πλειοψηφία προέρχεται από διάφορες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και τα Βαλκάνια ιδιαίτερα από την Αλβανία. Οι επίσηµα απογραµµένοι αλλοδαποί, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, αποτελούν το 7,3% του πληθυσµού της χώρας, αν και ο πραγµατικός αριθµός τους εκτιµάται ότι είναι υψηλότερος. Τη δεκαετία ο αριθµός των µεταναστών σχεδόν πενταπλασιάστηκε (στην απογραφή του 1991 οι µετανάστες ήταν , ενώ το 2001 ήταν ) (Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.). Με βάση τη περιορισµένη γνώση που έχουµε σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών στην Ελλάδα 4 γνωρίζουµε ότι αρκετοί µετανάστες και µετανάστριες ζούν στη χώρα µας µε την οικογένειά τους γεγονός που έχει επίδραση στη διαµόρφωση των σχέσεών τους µε την ελληνική κοινωνία και επηρεάζει τα σχέδια ζωής για παραµονή ή µη στη χώρα µας.. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα δεδοµένα και εκτιµήσεις για τους αλλοδαπούς 5, στην πλειοψηφία τους είναι έγγαµοι (51,3%) και εκτεταµένο ιδιωτικό τοµέα παροχών, εκτεταµένο πελατειακό σύστηµα κοινωνικού κράτους και έναν ιδιόµορφο συνδυασµό δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων. 4 Τα χαρακτηριστικά των αλλοδαπών προέρχονται από απογραφές του Ο.Α.Ε.. καθώς και έρευνες που αφορούν στους αλλοδαπούς πολλές από τις οποίες όµως αφορούν είτε ορισµένες εθνικότητες, είτε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές, είτε ορισµένα χαρακτηριστικά. Για την οικογενειακή κατάσταση ορισµένων οµάδων σε ορισµένες περιοχές βλ. ενδεικτικά Μάρκοβα, 2001, Τζωρτζοπούλου, 2002 και Λαµπριανίδης & Λυµπεράκη, Τα δεδοµένα αυτά έχουν περιορισµένη αξιοπιστία, γιατί άλλοτε αφορούν συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, είτε ορισµένες ειδικότητες, είτε ορισµένα χαρακτηριστικά. Επίσης, πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι από τη δεκαετία του 90 και εξής υπάρχει ένα µεγάλο ποσοστό µεταναστών που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα σε µη νόµιµο καθεστώς. 6

7 σηµαντικό ποσοστό εξ αυτών έχουν φέρει την οικογένειά τους στη χώρα υποδοχής (Karantinos, 2001). Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία και µε κάποια επιφύλαξη ως προς την εγκυρότητά τους: * Την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν κατά 475% οι αλλοδαποί µαθητές, ενώ οι γηγενείς µειώθηκαν κατά 11% (Πηγή: Καββαδίας, 2004). * Το σχολικό έτος 2002/03, παιδιά µεταναστών και επαναπατρισθέντων ήταν στην εκπαίδευση (Πηγή: ΙΠΟ Ε /ΥΠΕΠΘ). Ειδικότερα: παιδιά µεταναστών και επαναπατρισθέντων ήταν στο νηπιαγωγείο, δηλ. αποτελούσαν το 8,01% του µαθητικού πληθυσµού παιδιά µεταναστών και επαναπατρισθέντων ήταν στο δηµοτικό σχολείο, δηλ. αποτελούσαν το 10,6 % του µαθητικού πληθυσµού παιδιά µεταναστών και επαναπατρισθέντων ήταν στο Γυµνάσιο, δηλ. αποτελούσαν το 10,17% του µαθητικού πληθυσµού, ενώ ο αριθµός τους µειώνεται δραστικά στο Λύκειο σε παιδιά, δηλ. αποτελούσαν το 5,13% του µαθητικού πληθυσµού (Πηγή: ΙΠΟ Ε /ΥΠΕΠΘ. Σύνθεση και επεξεργασία στοιχείων Γ. Καββαδίας, 2004). * Το µεγαλύτερο ποσοστό των µαθητών /τριών βρίσκεται στα µεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αθήνα (39% του συνολικού αριθµού), στους δήµους και στις συνοικίες που κυριαρχούν οι πληθυσµιακά ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις και στρώµατα παρατηρείται µια αλµατώδης αύξηση των αλλοδαπών µαθητών (Καββαδίας, 2004). Ως αποτέλεσµα των διαδικασιών που διαµορφώνουν το σύγχρονο µεταναστευτικό ρεύµα, η ελληνική κοινωνία θα χαρακτηρίζεται και στο µέλλον, σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, από την έντονη παρουσία των αλλοδαπών, γενικά, αλλά και κάποιων συγκεκριµένων εθνικοτήτων ειδικότερα. Η κατανόηση αυτών των διαδικασιών, όπως και των παραγόντων που επηρεάζουν την αρµονική ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία ευνοεί, όπως υποστηρίζει η Τζωρτζοπούλου(2002), την αποδοχή της νέας πολυπολιτισµικής πραγµατικότητας που διαµορφώνεται στη χώρα µας και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Η γεωγραφική κινητικότητα που έχει συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των µεταναστών στην Ελλάδα έχει συµβάλλει στην αύξηση των διαφορετικών πολιτισµικά οικογενειών. Εκτός από τις οικογένειες των µεταναστών, σύµφωνα µε εκτιµήσεις και 7

8 αποσπασµατικά δεδοµένα, έχει αυξηθεί και ο αριθµός των διαπολιτισµικών οικογενειών στην Ελλάδα -σε µικρότερο βαθµό σε σύγκριση µε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη στην Ε.Ε. Συναντούνται άτοµα διαφορετικής καταγωγής και εθνικότητας, µε διαφορετικές αξίες και πολιτισµικές καταβολές, ίσως και θρήσκευµα, µε διαφορετικές µητρικές γλώσσες που ίσως επικοινωνούν σε µια τρίτη γλώσσα και διαµένουν σε µια χώρα πολιτισµικά ξένη και προς τους δύο ή στη χώρα του ενός ή εναλλάσσουν τον τόπο διαµονής, µε διαφορετικούς τρόπους οικογενειακής οργάνωσης. Φτώχεια/Κοινωνικός Αποκλεισµός και Μορφές Οικογενειακής Οργάνωσης Το Παράδειγµα των Μονογονεϊκών Οικογενειών Στην Ελλάδα, το έτος 1998, ορισµένοι τύποι νοικοκυριών διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας 6. Οι µόνοι-γονείς µε εξαρτώµενα παιδιά αποτελούν την οµάδα που βρίσκεται σε µεγαλύτερο κίνδυνο σε σύγκριση µε τα άλλα νοικοκυριά (38%). Ακολουθούν νοικοκυριά µε δύο ενήλικα άτοµα και τρία ή περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά (29%), τρία ή περισσότερα άτοµα µε εξαρτώµενα παιδιά (25%), δύο ενήλικα άτοµα µε δύο εξαρτώµενα παιδιά (22%), δύο ενήλικα άτοµα µε ένα εξαρτώµενο παιδί (16%), δύο ενήλικα άτοµα χωρίς εξαρτώµενα παιδιά (13%), δύο ενήλικα άτοµα χωρίς εξαρτώµενα παιδιά (13%), ενήλικο άτοµο που ζει µόνο (11%), τρία ή περισσότερα ενήλικα άτοµα χωρίς εξαρτώµενα παιδιά (11%). Οι µόνοι-γονείς µε εξαρτώµενα παιδιά διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.-15, και γενικότερα είναι πιο πιθανόν να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας οι γυναίκες και τα παιδιά. 7 Σύµφωνα µε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία, το 2000 το 22% του πληθυσµού της Ελλάδας είχε ισοδύναµο εισόδηµα κάτω του 60% του διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος και θεωρείται φτωχό (σε σύγκριση µε το 18% του πληθυσµού της Ε.Ε.) 8. Η φτώχεια είναι στην ατζέντα της πολιτικής σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., ενώ η πολυδιάστατη έννοια του κοινωνικού 6 Πηγή: Eurostat European Community Household Panel (ECHP) UDB, version December Πηγή: Eurostat European Community Household Panel (ECHP) UDB, wave 6, version December Eurostat, (2000)(b) European social statistics: Income, poverty and social exclusion, Population and social conditions, E.C., Luxembourg. 8

9 αποκλεισµού λιγότερο. Όπως αναφέρεται στην τελευταία Έκθεση της Κοινωνικής Κατάστασης στην Ε.Ε.(2003), οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισµό είναι η ανεργία, η διάλυση της οικογένειας και η περιορισµένη δυνατότητα της κοινωνικής προστασίας και της απασχόλησης να εξασφαλίσουν ένα επαρκές εισόδηµα και εισοδηµατικές πηγές σε πολλά από τα κράτη της Ε.Ε. Επιπρόσθετα, ανεπαρκής κάλυψη και αποτελεσµατικότητα των µέτρων κοινωνικής βοήθειας συχνά καθιστούν δύσκολη την αντιµετώπιση των προβληµάτων που θέτει ο κοινωνικός αποκλεισµός. Αν κατανοήσουµε το φαινόµενο του κοινωνικού αποκλεισµού ως παρεµπόδιση απορρόφησης κοινωνικού και δηµόσιου πλούτου 9, τότε η απάντηση στο ερώτηµα αν οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι οµάδα υψηλού κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισµό είναι θετική 10. Παρά το γεγονός ότι οι µονογονεϊκές οικογένειες δεν αποτελούν µια οµοιογενή οµάδα, εντούτοις κυρίως οι µονογονεϊκές οικογένειες µε µόνο γονιό γυναίκα κινδυνεύουν να αποκλειστούν κοινωνικά και να παραµείνουν σ' αυτή την κατάσταση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα εξαιτίας της συνδυασµένης επίδρασης πολλών παραγόντων. 11 Παράλληλα σηµειώνεται αύξηση του αριθµού τους, γεγονός που αποτελεί και την πιο εντυπωσιακή και ορατή ένδειξη των µεταβολών της οικογενειακής οργάνωσης. Συχνά, οι µόνοι-γονείς αποτελούν την οµάδα κλειδί για την ανάλυση της σχέσης φτώχειας/φύλου (Lewis, 1997) καθώς η κατάσταση των µόνων-µητέρων αντανακλά την κατάσταση των γυναικών σ ένα κράτος, επιτρέπει συγκριτικές µελέτες µεταξύ κρατών και θέτει ευρύτερα ζητήµατα ανισότητας των φύλων. Για τους παραπάνω λόγους βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο επίπεδο της έρευνας, της κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα της πολιτικής, γίνονται πολλές προσπάθειες από επιστήµονες διαφορετικών ειδικοτήτων και µε διαφορετικούς προσανατολισµούς για την ενδυνάµωσή τους και προτείνεται ένα νέο πλαίσιο αναζήτησης συγκεκριµένων στρατηγικών και πρακτικών για την αντιµετώπιση των αναγκών τους. Ως προς την αριθµητική τους διάσταση, το 2000 το 10% των παιδιών ηλικίας 0-14 στην Ε.Ε.-15 ζουν σε οικογένειες µε ένα µόνο-γονιό (στη πλειονότητα γυναίκες) σε σύγκριση µε το 9 Σχετικά µε το πλαίσιο αποσαφήνισης του κοινωνικού αποκλεισµού βλ. Τσιάκαλος (1998). 10 Για το ποιες είναι οι κοινωνικά αποκλεισµένες οικογένειες βλ. Κογκίδου (1998). 11 Μία πρώτη καταγραφή των διαστάσεων της φτώχειας στην οµάδα των µονογονεϊκών οικογενειών έγινε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράµµατος ΦΤΩΧΕΙΑ 3. Βλ. Κογκίδου. και Πανταζής Π. (1990), Τσιάκαλος (1990). Περισσότερα στοιχεία για τη δράση του προγράµµατος που αφορά στις µονογονεϊκές οικογένειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα 9

10 6% το Υπάρχει µικρό ποσοστό µονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα 13 - σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες - αν και σηµειώνεται µια τάση αύξησης. Οι µόνοι γονείς µε παιδιά κάτω των 16 ως ποσοστό ( % ) όλων των οικογενειών µε παιδιά κάτω των 16, το 1994 ήταν 6,7%. 14 Η µονογονεϊκότητα δεν είναι απλώς µια µορφή οικογενειακής οργάνωσης, είναι, επίσης, πολλές φορές µια φάση στον ατοµικό κύκλο ζωής των ατόµων καθώς δεν αποτελεί, αναγκαστικά, µόνιµη ή µακροχρόνια κατάσταση για όλα τα µέλη της. Έχει διαφορετικούς τρόπους εισόδου µε διαφοροποιηµένες επιπτώσεις στη ζωή των οικογενειών, ενώ όλο και πιο συχνά αποτελεί ατοµική επιλογή. Από τη φάση αυτή είναι πιο πιθανόν να περάσουν οι γυναίκες στο βαθµό που αποτελούν διεθνώς την πλειονότητα των µόνων γονέων (80-90%). Οι µονογονεϊκές οικογένειες, ενώ αποτελούν µια ειδική κατηγορία, δεν αντανακλούν, ταυτόχρονα, και µια ενιαία κοινωνική πραγµατικότητα, καθώς περιλαµβάνουν πολλούς και διαφορετικούς τύπους οικογενειακής οργάνωσης, που µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, µε διαφορετικό επίπεδο εισοδήµατος, διαφορετικές αναπαραστάσεις για την µονογονεϊκότητα, διαφορετική δυναµική και λειτουργικότητα κ.ά. Εν τούτοις αντιµετωπίζουν ορισµένα κοινά προβλήµατα σε ορισµένες όψεις της καθηµερινότητάς τους (βλ.κογκίδου, 1995), όπως: µείωση του εισοδήµατος της οικογένειας, µεγαλύτερη αποµόνωση και µοναξιά, υπερφόρτωση ευθυνών και άνιση πρόσβαση σε οικονοµικά και κοινωνικά αγαθά που είναι πιο προσιτά στις διγονεϊκές οικογένειες. υνατότητες για όλα τα παιδιά; -Καταπολεµώντας την παιδική φτώχεια / κοινωνικό αποκλεισµό Η παιδική φτώχεια δεν έχει απασχολήσει σοβαρά µέχρι πρόσφατα την επιστηµονική κοινότητα στη χώρα µας και, κατά συνέπεια, οι όποιες παρεµβάσεις δεν µπορούν να έχουν ως βάση την γνώση του φαινοµένου 15, δηλαδή τη σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών των παιδιών που ανήκουν σε ειδικές οµάδες και την ανάλυση των αιτίων και της εξέλιξης του φαινοµένου. 12 Πηγή: Eurostat: Demographic Statistics based (baseline) Eurostat demographic and household projections. The European Community Household Panel (ECHIP) UDB, version September The Labour Force Survey (LFS), Luxembourg. 13 Για εκτενή περιγραφή των µονογονεϊκών οικογενειών στην Ελλάδα βλ. Κογκίδου (1995). 14 Πηγή: European Community, Household Panel-ECHP, Εξαίρεση αποτελεί η πρόσφατη ανάλυση του φαινοµένου της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα από τον Μπούζα (2002). 10

11 Στην Ε. Ε. υπάρχουν 5 εκατοµµύρια νέοι/ες που δεν έχουν συµπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και άλλα 14 εκατοµµύρια που, αν και τελείωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν παρακολουθούν κανένα πρόγραµµα κατάρτισης και παραµένουν λίγο-πολύ ανειδίκευτοι. 16 Όπως αναφέρει ο Μπούζας (2002), η πρόωρη ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας χωρίς προσόντα και εξειδίκευση, εκτός του ότι θεωρείται απώλεια ανθρώπινων πόρων, προδικάζει µια επαγγελµατική ζωή µε χαµηλές αποδοχές, ασταθή απασχόληση και µειωµένες δυνατότητες κοινωνικο-οικονοµικής ανέλιξης. Εξάλλου, έχει επίσηµα αναγνωριστεί ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελούν τις κύριες αιτίες της παιδικής εργασίας, η οποία έχει µακροχρόνιες και επιβαρυντικές συνέπειες στα παιδιά. 17 Αν χρησιµοποιήσουµε για τη µέτρηση της παιδικής φτώχειας τον ορισµό της σχετικής φτώχειας, ποσοστό δηλαδή του διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος του συνόλου του πληθυσµού ή της ίδιας της πληθυσµιακής οµάδας, τότε στην Ελλάδα το 1994 το 12,3% του συνόλου των παιδιών ζούσαν κάτω από συνθήκες σχετικής φτώχειας 18. Τα παιδιά που ζουν σε µονογονεϊκές οικογένειες, όπως αναφέραµε προηγούµενα, και σε νοικοκυριά µε άνεργα ενήλικα µέλη κινδυνεύουν περισσότερο από τις συνέπειες της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 19 Η κατάσταση αυτή είναι αναµενόµενη στο βαθµό που η παιδική φτώχεια στις αναπτυγµένες χώρες σχετίζεται, όπως συνοψίζει ο Μπούζας (2002), α) µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, β) µε τη διασύνδεση των ενήλικων µελών µε την αγορά εργασίας και τις διαδικασίες διανοµής του εισοδήµατος και γ) µε την πρόσβαση του νοικοκυριού µε την αναδιανοµή του εισοδήµατος. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα, ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού το έτος 1994, ο κίνδυνος παιδικής φτώχειας είναι διπλάσιος 16 European Commission. (1998) Helping young people along the path from school to work, Employment and European Social Fund, DGV, Luxembourg. 17 Βλ. σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση της εκµετάλλευσης της παιδικής εργασίας. Council of Europe, 1997, Recommendation 1336 (1997) 1 On combating child labour exploitation as a matter of priority, 18 Innocenti Report Card (2000) A League Table of Child Poverty in Rich Nations, issue no. 1, June, Innocenti Research Centre, Florence, Figure 1, p Eurostat, (2000) Social exclusion in EU Member States: Single-parent households and unemployed people particularly exposed, News release, no 14/2000, January 2000, Luxembourg. 11

12 για τα παιδιά που ζουν σε µονογονεϊκές οικογένειες ( 24,9%) από ό,τι σε άλλα νοικοκυριά (11,8%). 20 Όσον αφορά στη σχέση ανάµεσα στην κατάσταση απασχόλησης των ενήλικων µελών του νοικοκυριού και της παιδικής φτώχειας, στην περίπτωση των µονογονεϊκών νοικοκυριών στην Ελλάδα, το έτος 1994, η παιδική φτώχεια µειώνεται κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες, όταν υπάρχει εργαζόµενος ενήλικας (η αντίστοιχη µείωση στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. είναι 28 µονάδες), ενώ κατά το χρονικό διάστηµα τα µονογονεϊκά νοικοκυριά µε µη εργαζόµενο ενήλικα εµφανίζουν τη µεγαλύτερη αύξηση της παιδικής φτώχειας, 7,2 ποσοστιαίες µονάδες και µε εργαζόµενο ενήλικα κατά 2,1 ποσοστιαίες µονάδες (Μπούζας, 2002). Ειδικότερα, όσον αφορά στα µονογονεϊκά νοικοκυριά που αποτελούν και το παράδειγµά µας, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την απουσία ή την αναποτελεσµατικότητα των µέτρων κοινωνικής πολιτικής για την συγκεκριµένη οµάδα. Σε αναζήτηση νέων πολιτικών σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία Σηµαντικά ζητήµατα στον σχεδιασµό κοινωνικής πολιτικής είναι ο προσδιορισµός των οµάδων /ατόµων /περιοχών που αποτελούν την προτεραιότητα αυτής της πολιτικής και η επιλογή των στρατηγικών παρέµβασης οι οποίες θα πρέπει να απορρέουν από ένα θεωρητικό µοντέλο που θα παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης και παρέµβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση, όµως, για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών είναι η επιστηµονική εκτίµηση των µεταβαλλόµενων αναγκών. Ας πάρουµε για παράδειγµα τις µεταβολές στην οικογενειακή οργάνωσης και ιδιαίτερα τις πιο ορατές ενδείξεις αυτών των µεταβολών δηλ. την αύξηση των µονογονεϊκών και των διαφορετικών πολιτισµικά οικογενειών στην Ελλάδα. Ενώ µεταβάλλονται οι οικογενειακές συµπεριφορές αυτό που καταγράφεται στην Ελλάδα είναι η αδυναµία του παραδοσιακού τρόπου άσκησης της κοινωνικής πολιτικής να εναρµονιστεί επαρκώς µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες οικογενειακής οργάνωσης, την πολυπολιτισµικότητα, την πρόκληση του κοινωνικού αποκλεισµού. Οι πολιτικές για την οικογένεια στην Ελλάδα όχι µόνον δεν ικανοποιούν τις υπάρχουσες ανάγκες καθώς δεν εναρµονίζονται µε τις παραπάνω µεταβολές, αλλά και δεν διασφαλίζουν επαρκώς το δικαίωµα επιλογής της µορφής οικογενειακής οργάνωσης που επιθυµούν τα άτοµα, πέρα από εθνικές, ηθικές, θρησκευτικές, πολιτισµικές ή άλλες παραµέτρους. Επιπρόσθετα, 20 Innocenti Report Card (2000) A League Table of Child Poverty in Rich Nations, issue no. 1, June, Innocenti Research Centre, Florence, Figure 3, p

13 προδιαγράφουν, ως ένα βαθµό, το µέλλον και η προοπτική αυτών των οικογενειών, αλλά, κυρίως, επηρεάζουν τη ζωή στις οικογένειες, καθώς η κοινωνική πολιτική δηµιουργεί ανισότητες που αποβαίνουν σε βάρος ορισµένων οικογενειών (Κογκίδου, 2004). Το γεγονός, λοιπόν, η κοινωνική πολιτική, αλλά και ο κυρίαρχος λόγος, 21 δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά την ρευστότητα που χαρακτηρίζει τόσο το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό βίο είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή της νέας πραγµατικότητας - που δεν µπορεί παρά να είναι πολυπολιτισµική και πλουραλιστική ως προς τις µορφές οικογενειακής οργάνωσης και, επιπλέον, αποσπά την προσοχή από τα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι πραγµατικές οικογένειες. ηλ. εκτός του παντρεµένου ζευγαριού, -µε παιδιά ή χωρίς παιδιά- µονοπολιτισµικής οικογένειας που αποτελεί την επικρατέστερη µορφή, οι οικογένειες ενός ατόµου, οι µονογονεικές οικογένειες, οι οικογένειες µε εφήβους γονείς, οι επαναδηµιουργηµένες οικογένειες, οι σύντροφοι οµόφυλοι ή ετερόφυλοι που συµβιώνουν µε ή χωρίς παιδιά-, η θετή γονεικότητα µε παιδιά που ανήκουν στην ίδια ή άλλη εθνικότητα, οι οικογένειες από διαφορετικό, εθνικό, θρησκευτικό ή άλλο πλαίσιο(π.χ µε εµπειρίες µετακίνησης λόγω µετανάστευσης, ή διωγµών), που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσµα δοµών οικογενειακής οργάνωσης, οι οικογένειες των αστέγων, οι οικογένειες των ηλικιωµένων. Η κατάσταση αυτή οφείλεται, µεταξύ των άλλων, και στο γεγονός ότι η κατανόηση και η καταγραφή µιας κοινωνικής πραγµατικότητας που αλλάζει είναι αρκετά δύσκολη, ορισµένες φορές ακόµη και για τους ειδικούς. Θεωρείται, όµως, αναγκαία καθώς οι αλλαγές που αναφέρθηκαν προηγούµενα θα πρέπει, λογικά, να συνδέονται άµεσα µε αποτελεσµατικό 21 Η µη αναγνώριση της νέας πολυπολιτισµικής και πλουραλιστικής ως προς τις µορφές οικογενειακής οργάνωσης πραγµατικότητας αποτυπώνεται συχνά και στο δηµόσιο λόγο. Έχει γίνει, στο παρελθόν κυρίως, αντικείµενο αρνητικών αναπαραστάσεων που θεµελιώνονται σε επιχειρήµατα ψυχολογικά, κοινωνικά, δηµοσιοοικονοµικά και οι οποίες τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται εν µέρει από νοµοθετικές ρυθµίσεις, επηρεάζουν την κοινωνική πρακτική των φορέων και των ατόµων που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. 13

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. (2001). Σύγχρονες Τάσεις της Οικογένειας στην Ελλάδα. Στο: Κογκίδου. κ.ά (επιµ.) Οι Οικογένειες στον 21 ο αιώνα, σσ. 5-35. Θεσσαλονίκη: Έκδοση ιδασκαλείου «ηµήτρης Γληνός». ήµητρα Κογκίδου Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη στην ελληνική 5. Περίληψη στην αγγλική 8. Εισαγωγή 10

Περίληψη στην ελληνική 5. Περίληψη στην αγγλική 8. Εισαγωγή 10 Περιεχόµενα σελ. Λέξεις- κλειδιά 4 Περίληψη στην ελληνική 5 Περίληψη στην αγγλική 8 Εισαγωγή 10 Α. Ο θεσµός της οικογένειας 14-34 1. Η οικογένεια ως κοινωνικός θεσµός 2. Οι λειτουργίες της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Αφουξενίδης Νίκος Σαρρής Όλγα Τσακηρίδη ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ

μετανάστριες καλές πρακτικές απασχόλησης ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Y ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ P R O G R E S S (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ VS/2009/0383) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου,. & Πλιόγκου, Β. «Τι περιµένεις; Παιδί χωρισµένων είναι!». Μόνες-µητέρες / εκπαιδευτικοί µιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Στα πρακτικά του Συνεδρίου: Αποδοχή-Αποκλεισµός. ιαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 23 & 24 Νοεµβρίου 2006 Divani Caravel Hotel (Αίθουσα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ), Αθήνα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ... σελ.2 ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. σελ.3 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ..σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ /Α Ε Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ /Α Ε Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ /Α Ε Υ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2003-2004 Αθήνα 2004 1 Επιµέλεια- Ευθύνη Εποπτεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Εκπαιδευτικό Υλικό θεματικού εργαστηρίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΘ. ΚΟΡΩΝΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Περίληψη 2. Εισαγωγή 3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ 4. Σκοποί, Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012 ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNICEF ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα