ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ"

Transcript

1 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά το ζήτηµα του, ουσιαστικώς και νοµικώς, επιτρεπτού της ανάγνωσης των διαβιβαστικών, (από το εκάστοτε οικείο Τµήµα Ασφαλείας προς την εκάστοτε οικεία Εισαγγελία), της δικογραφίας εγγράφων ενεχείρισε στον Πρόεδρο του ικαστηρίου και το παρόν σηµείωµα, για καταχώριση τα πρακτικά : 1. Τα άρθρα 364 και 365 του ΚΠ χαράσσουν τα πλαίσια των αρχών βάσει των οποίων επιτρέπεται η επ ακροατηρίω ανάγνωση ενός εγγράφου. Ως εκ περισσού υπενθυµίζεται στην Ελληνική έννοµη ποινική τάξη ισχύει η αρχή της ηθικής απόδειξης, (τουλάχιστον στο στάδιο της κύριας διαδικασίας), και φυσικά η απαγόρευση αξιοποίησης παρανόµως ληφθέντων, (µε αξιόποινη πράξη ή µέσω αυτής), αποδεικτικών µέσων. 2. Ως εκ τούτου κατά δογµατική συνέπεια και συνέχεια είναι επιτρεπτή η ανάγνωση κάθε εγγράφου το οποίο είτε δεν εµπίπτει στις ως άνω απαγορεύσεις είτε ρητά δεν αποκλείεται η ανάγνωση του, (ή αν απλώς τάσσονται προς τούτο συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µε την πλήρωση αυτών). 3. Παράλληλα εκ της ερµηνείας της διάταξης του άρθρου 364 του ΚΠ ανακύπτει µια έµµεση διάκριση µεταξύ εγγράφων συντεταγµένων ή µη, (υπό των εκάστοτε οριζοµένων δηµοσίων λειτουργών), κατά τους

2 2 προβλεπόµενους νόµιµους τύπους. Στην πρώτη περίπτωση το περιεχόµενο του εγγράφου είναι δεσµευτικό ως δηµόσιο έγγραφο- για την αποδεικτική διαδικασία, (προσβαλλοµένου µόνον επί πλαστότητι). Στη δεύτερη περίπτωση, (της µη ύπαρξης ρητά καθοριζόµενου τύπου σύνταξης του εγγράφου ή, ακόµη, και παράλειψης αυτού), το έγγραφο συµµετέχει στην αποδεικτική διαδικασία χωρίς όµως το περιεχόµενο του να εµπεριέχει δεσµευτική ισχύ, (κατά τα σε αυτό διαλαµβανόµενα), για τη δικαστική κρίση. 4. Το ως άνω προσωρινό συµπέρασµα προκύπτει εκ του γεγονότος ότι αφενός µεν δεν υφίσταται numerus clausus των αποδεικτικών µέσων, (ούτε των υπό ανάγνωση εγγράφων), αφετέρου δε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση ανάγνωσης των διαβιβαστικών. 5. Επισηµαίνεται ότι η αρχή της ελεύθερης εκτίµησης των αποδεικτικών µέσων δεν πρέπει να συγχέεται µε τη τυχόν δεσµευτικότητα, (=αυξηµένη αποδεικτική δύναµη), του περιεχοµένου ενός αποδεικτικού µέσου, όπως π.χ. ενός εγγράφου. Παρά την τελευταία το ικαστήριο µπορεί να αχθεί σε διαφορετική κρίση, (αντίθετη µε το επίσηµα καταγεγραµµένο στο έγγραφο περιεχόµενο, βλ. άρθρο 152 ΚΠ ). Ουδεµία δηλ. παρέκκλιση της ως άνω αρχής προβλέπεται, όπως δε τονίζει και ο Ι. Ζησιάδης, («Ποινική ικονοµία», γ έκδοση, 1 ος τόµος, 1976, σελ. 215), το ικαστήριο δεν µπορεί να επιτρέψει την απόδειξη του αντιθέτου για όσα αναφέρονται ότι ενεργήθηκαν από τον υπάλληλο πλην, όµως, δεν είναι νοµικώς υποχρεωµένο να τα δεχθεί. 6. Στα πλαίσια του ΚΠ βασικό χαρακτηριστικό ενός εγγράφου είναι η δυνατότητα ή µη της ανάγνωσης του, (υπό τις ρητά προβλεπόµενες εξαιρέσεις). Κατά συνέπεια µπορεί να αναγνωσθεί κάθε είδους έγγραφο ακόµη και αν δεν προκύπτει ο εκδότης του, πχ. ένα ανώνυµο δηµοσίευµα. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το εννοιολογικό περιεχόµενο της έκφρασης του άρθρου 364 περί «υπολοίπων εγγράφων»,

3 3 ήτοι κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο κατατεθέν στην αποδεικτική διαδικασία, (σύµφωνος και ο Α. Κωνσταντινίδης «Η έννοια και η λειτουργία του εγγράφου στο Ουσιαστικό και ικονοµικό Ποινικό ίκαιο», εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 142). 7. Τα δεδοµένα της υπό κρίση υπόθεσης είναι τα εξής : α. το διαβιβαστικό αποτελεί έγγραφο, β. δεν συνιστά έκθεση αλλά αναφορά, κατά το άρθρο 37 ΚΠ, γ. περιέχει σύµφωνα µε τη διάταξη του ως άνω άρθρου όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις, (τουλάχιστον στο χρονικό στάδιο της σύνταξης του). 8. Κατά συνέπεια ένα διαβιβαστικό έγγραφο περιέχει µια πρώτη περιγραφή του τελεσθέντος εγκλήµατος, η οποία εισάγει τον δικαστή στην ουσία και την ατµόσφαιρα της υπόθεσης. Η µη πρόβλεψη σύνταξης του κατά τους νόµιµους τύπους µιας έκθεσης, σύµφωνα µε τα άρθρα ΚΠ, δεν αίρει τον χαρακτήρα του ως εγγράφου. 9. Επιχειρήµατα κατά της ανάγνωσης ενός τέτοιου εγγράφου θα µπορούσαν να αντληθούν είτε από την ειδικότερη φύση του ελεύθερα διαµορφούµενου περιεχοµένου του είτε από τη νοµολογία. Η τελευταία ως µη ούσα πηγή δικαίου και συχνά αναιτιολόγητα- αντιφατική δεν παρέχει τα εχέγγυα µιας ασφαλούς κρίσης. 10. Όσον αφορά το δυνητικό περιεχόµενο του, ότι δηλ. πιθανώς να περιέχει κρίσεις των συντακτών του, οι οποίες µπορούν να εγκλωβίσουν τον κρίνοντα λεκτέα τα εξής : α. έχει αποδειχθεί ότι ο µεγαλύτερος, (ποιοτικά και ποσοτικά), εγκλωβισµός του κρίνοντος προέρχεται από τα ΜΜΕ, όπου ουδείς περιορισµός είναι εφικτός, β. οι προβλεπόµενες διαδικασίες ανάγνωσης και σχολιασµού ενός εγγράφου, όπως και οι λοιπές διαδικασίες µιας ποινικής δίκης, (διασφάλισης των δικαιωµάτων των κατηγορουµένων), περιορίζουν στο

4 4 ελάχιστο τον θεωρητικό κίνδυνο επηρεασµού του ικαστή. Οι αυθαίρετες κρίσεις ενός διαβιβαστικού εγγράφου αν δεν αποδειχθούν επ ακροατηρίω δεν µπορούν να οδηγήσουν σε καταδικαστική κρίση. Αν χωρίς να αποδειχθούν αποτελέσουν µέρος µιας καταδικαστικής δικανικής πεποίθησης τότε η απόφαση δεν θα έχει την αναγκαία Συνταγµατική ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. γ. φυσικά, µέσα από την αµφισβήτηση της δυνατότητας ανάγνωσης του εγγράφου ενός διαβιβαστικού σηµειώµατος, αµφισβητείται, (=υπονοείται), ευθέως αφενός µεν η θεσµική (αν)αξιοπιστία των προανακριτικών αρχών, (ήτοι η σύµφωνη µε τον όρκο τέλεση του καθήκοντος ενός δηµόσιου υπαλλήλου, π.χ. αστυνοµικού), αφετέρου δε η (αν)αξιόπιστη λειτουργία του θεσµού της ικαιοσύνης, (ότι δηλ. ο ικαστής δεν θα τηρήσει ευλαβικά τον νόµο και θα ακολουθήσει συνειδητά ή ασυνείδητα- τις υποδείξεις ενός πάλαι ποτέ αστυνοµικού υπαλλήλου, µε την αρνητική φόρτιση της λέξης). i. και στις δυο περιπτώσεις η πιθανή ορθότητα της ως άνω άποψης συνιστά ευθέως πολιτική θέση και κρίση, η οποία επιχειρείται βιαίως να εισέλθει στο ποινικό δικονοµικό δόγµα. Αν το δηµόσιο κρατικό µόρφωµα και η ικαιοσύνη παρουσιάζουν φαινόµενα δυσλειτουργίας η λύση δεν µπορεί να προέλθει εκ των ένδον των ως άνω θεσµών. ii. στην µεν πρώτη δε περίπτωση του ασύγγνωστου εγκλωβισµού του κρίνοντος η ευθύνη διαχέεται σε βάρος όλων των κοινωνών ενός πολιτικού συστήµατος και συνεπώς ο τελευταίος καλείται να αντιµετωπίσει τις συνέπειες µιας θεσµικής κατασκευής στην οποία και ο ίδιος συµµετείχε. iii. συνάµα αποτελεί αντίφαση να απευθύνεται αίτηµα προς τον, (θεωρητικά και αφηρηµένα), φυσικό ικαστή του οποίου προαµφισβητείται η δυνατότητα αποστασιοποίησης από, πιθανώς, αυθαίρετες κρίσεις προανακριτικών υπαλλήλων, και να διατυπώνεται

5 5 απαίτηση ευθυγράµµισης του µε τις προερµηνευτικές επιλογές περί ανεπάρκειας του, (=µη δυνατότητα απεγκλωβισµού του από µορφώµατα της προδικασίας). iv. βεβαίως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι κάθε ποινικό ικαστήριο, στην Ελληνική έννοµη τάξη, είναι ευτυχώς- και Συνταγµατικό ικαστήριο. Υπ αυτή την έννοια πράγµατι θα µπορούσε το παρόν ικαστήριο να κρίνει ως αντισυνταγµατική την ανάγνωση ενός διαβιβαστικού εγγράφου. Πλην, όµως, στα πλαίσια µιας δογµατικής συνέπειας θα έπρεπε να ορίσει τους τύπους σύνταξης ενός τέτοιου εγγράφου, έτσι ώστε αφενός µεν a contrario να αιτιολογείται η µη ανάγνωση του αφετέρου δε η απόφαση του να έχει Συνταγµατικό νόηµα, πέραν της συγκεκριµένης υπόθεσης. Κάτι ανάλογο θα αποτελούσε, όµως, πολιτική πράξη πέραν των καθηκόντων δράσης ενός ικαστηρίου. v. και φυσικά το αίτηµα περί µη ανάγνωσης των συγκεκριµένων διαβιβαστικών της συγκεκριµένης δικογραφίας προϋποθέτει ότι τα τελευταία διαλαµβάνουν κρίσεις εµπαθείας, αρνητικές για τους κατηγορούµενους και µη επιδεκτικές (αντ)απόδειξης. Αν πράγµατι αυτό συντρέχει τότε η µη δυνατότητα απόδειξης τους καταλύει την όποια τυχόν αξία τους, (για όσους αρνούνται τη δυνατότητα ανάγνωσης τους). vi. και αν το ίδιο και αυτό διαβιβαστικό έγγραφο περιέχει ευµενή στοιχεία για άλλον συγκατηγορούµενο θα στερηθεί ο τελευταίος της δυνατότητας χρήσης του και προβολής του; Ή στα πλαίσια µιας υποπτολογικής αντίδρασης θα υπονοηθεί υπόγεια, αόρατη συναλλαγή προανακριτικών αρχών και κατηγορουµένου; Στα πλαίσια επέκτασης της αυτής δογµατικής λογικής η αθώωση ενός προσώπου στα πλαίσια της αυτής δίκης- δεν αντιστοιχεί σε αξιολογική κρίση αλλά σε άλλου είδους προσεγγίσεις. Μεγέθη κατά πάσα περίπτωση πολιτικά εκφεύγοντα του πεδίου δράσης ενός ικαστηρίου.

6 6 vii. αίτηµα µη ανάγνωσης του διαβιβαστικού εγγράφου θα είχε νόηµα προ πάσης εµπλοκής του κρίνοντος και γνώσης του περί του συνόλου των εγγράφων της δικογραφίας. Αφού δεν υφίσταται δικονοµική δικλείδα ασφαλείας, (ανάλογη µε τη ρύθµιση περί δελτίου εγκληµατικότητας), έτσι ώστε να τίθεται εκποδών ανάλογο έγγραφο, (προ της έναρξης της κύριας διαδικασίας), και το τελευταίο ενσωµατώνεται στη δικογραφία, (όπως παράλληλα π.χ. τυχόν ανωµοτί καταθέσεις προσώπων εξετασθέντων ως µαρτύρων παρότι ήδη κατηγορουµένων ή αποµαγνητοφωνήσεις παρανόµως καταγραφεισών συνοµιλιών), η ένσταση περί ανεπίγνωτου εγκλωβισµού του κρίνοντος στερείται αντικειµενικού αντικρύσµατος. viii. ανάλογη ένσταση περί µη ανάγνωσης θα είχε, κατά κύριο λόγο, σηµασία αν λάµβανε χώρα στο στάδιο της προδικασίας και δη της τακτικής ανάκρισης ή των βουλευµάτων, πριν δηλ. διαµορφωθεί ένα συγκεκριµένο κατηγορητήριο. εδοµένου ότι το εκάστοτε κατηγορητήριο διαµορφώνεται και, (αν όχι αποκλειστικά), βάσει, του διαβιβαστικού ή µη ανάγνωση του τελευταίου στην επ ακροατηρίω διαδικασία στερείται αξίας. Ήδη δηλ. η ενσωµατωµένη αξία του εγγράφου έχει διαδραµατίσει τον ρόλο της. 11. Βεβαίως, κάθε αντίδραση στην ανάγνωση ενός διαβιβαστικού εγγράφου θα σήµαινε και ορθά- αυτόµατα και άρνηση ανάγνωσης του λεγοµένου «Προχείρου Σχεδιαγράµµατος», το οποίο συνάσσεται σε περίπτωση τροχαίου δυστυχήµατος. Καθόν χρόνον αναγιγνώσκεται αναντίρρητα, καθηµερινά και επί σειρά ετών έγγραφο, το οποίο ο ίδιος ο συντάκτης του αυθεντικά- το προσδιορίζει ως πρόχειρο, (ή ακόµη είναι δυνατή η ανάγνωση και ακύρου εγγράφου στα πλαίσια µιας ποινικής δίκης), δεν µπορεί να αναγνωσθεί έγκυρο έγγραφο το οποίο διαλαµβάνει, (πλην τυχόν υποκειµενικών κρίσεων, αξιολογήσεων ή άλλων επινοήσεων του συντάκτη του), περιστάσεις τέλεσης ενός αδικήµατος;

7 7 12. ογµατική συνέπεια θα επέβαλε σε περίπτωση µη ανάγνωσης ενός διαβιβαστικού εγγράφου να µην αναγιγνώσκονται έγγραφα ηµοσίων Αρχών, περιέχοντα δυσµενείς κρίσεις ή αξιολογήσεις σε βάρος ενός προσώπου, όπως αυτό πολύ συχνά συµβαίνει σε έγγραφα Πολεοδοµιών, Εφοριών, Τελωνειακών Αρχών κλπ. 13. Επιτρεπτώς αναγιγνώσκονται τα διαβιβαστικά έγγραφα, πολλώ δε µάλλον που, ακόµη και, η τυχόν ακυρότητα έκθεσης κατά το άρθρο 153 ΚΠ, (ήτοι εγγράφου το οποίο πρέπει να συντάσσεται µε συγκεκριµένο τρόπο), είναι σχετική. 14. Είναι προφανές ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 364 του ΚΠ αναφέρονται τα έγγραφα των οποίων είναι υποχρεωτική για το ικαστήριο- η ανάγνωση. Αυτό, όµως, δεν εµποδίζει και την ανάγνωση άλλων εγγράφων αν αυτή ζητηθεί από τον κατηγορούµενο, ακόµη και αν ανήκουν στην τάξη των διαδικαστικών εγγράφων, όπως π.χ. τα επιδοτήρια, η κλήση προς εµφάνιση κλπ., αφού απόρριψη ανάλογου αιτήµατος προκαλεί έλλειψη ακρόασης. 15. Μετά ταύτα ζητείται η ανάγνωση των διαβιβαστικών εγγράφων της δικογραφίας. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. 1 Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ. (γνωµοδότηση) Ζήτηµα : ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ, (κατέχων ποσοστό 2% του εταιρικού κεφαλαίου), δια σχετικής εξουσιοδοτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ)

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) Όπως αναφέραµε αναλυτικά και στις εισαγωγικές παρατηρήσεις αυτής της εργασίας η βασική προσέγγιση που αφορά την παραποµπή του κατηγορουµένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία

Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 7 Η APXH THΣ AMEPOΛHΨIAΣ ΣTH ΔHMOΣIA ΔIOIKHΣH Του Μιχαήλ Ηλ. Ντασκαγιάννη 1. Έννοια και λειτουργίες της αρχής της αμεροληψίας Ηαρχή της αμεροληψίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

N ο Φ.092.22 / 7674 1 / 1

N ο Φ.092.22 / 7674 1 / 1 N ο Φ.092.22 / 7674 1 / 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΡΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Προσφυγή υπ αριθ. 19331/05) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 6 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Αναγκαστική Εργασία. Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα. Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292. Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου Σχολή Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής : Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Περίοδος Δεκέμβριος 2004 Ιούνιος 2005 Αναγκαστική Εργασία Κρητικού Μανδάνη Α.Μ. 1340200100292 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπεύθυνος καθηγητής : ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ *

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ * Ηλίας Κωτσάκης τέως Πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και ωδεκανήσου ιάγραµµα Ι. ικαιώµατα και αντικείµενα χωριστής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης

Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης σελ.5 Α. Παρουσίαση του Θεσµού σελ.19 1. Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α.

Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. Το Μνηµόνιο µεταξύ σφύρας και άκµονος: από το ΣτΕ στο Ε...Α. 1 Σχόλια του κ. Νικολάου Κ. ΓΑΒΑΛΑ,.Ν., ικηγόρου 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ µε τις υπ αριθµ. 668 και 669/2012 αποφάσεις της Ολοµελείας του

Διαβάστε περισσότερα