2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Με την κοινή απόφαση Ε5/1303/ που ακολουθεί, καθιερώνεται και παρέχεται, πέρα από την προαναφερόμενη περίθαλψη, ασφάλιση των σπουδαστών κατά το χρόνο που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά κινδύνου ατυχήματος, (επαγγελματικός κίνδυνος). Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή. Τέλος με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις αποζημίωσης, σε περίπτωση ατυχήματος. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1986, Τεύχος Δεύτερο, Αριθμός Φύλλου 168 Αριθ. Ε5/1303. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις τον άρθρου 24 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι». 3. Το Π.Δ. 174/84 (ΦΕΚ. 59/τ.Α '/' ) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι». 4. Το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α '/8.5.84) «Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σπουδαστών Τ.Ε.Ι.». 5. Τη σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του ΥΠΕΠΘ. 6. Την αριθ. Φ.3257/ΕΙ/2244/83 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 379/τ.Β'/ ). 7. Τη ανάγκη της εκπαίδευσης και πρακτική άσκησης των σπουδαστών της Τριτοβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προκειμένου ν' αποκτήσουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία. 8. Την 748/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (ΦΕΚ487/Β), αποφασίζουμε: 1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με τη ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, οι σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και σε υπηρεσίες του δημόσιου και των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς που ορίζονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/ Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου, υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1846/51.

2 3. Στους σπουδαστές της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, το ΙΚΑ χορηγεί από την πρώτη ημέρα της ασφάλισης τους, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της νομοθεσίας του: α) Τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 και των σχετικών κανονισμών" του ΙΚΑ, επιδόματα ατυχήματος. β) Σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. Επί πλέον, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, που οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ΙΚΑ χορηγεί στα κατά τη νομοθεσία αυτού μέλη της οικογενείας του ασφαλισμένου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας. 4. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από και για τις περιπτώσεις που δεν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες από την κοινή απόφαση Φ. 3257/Ε1/2244/83 ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για κάλυψη των ασκούμενων σε περίπτωση ασθένειας. 5. Καταργείται με την παρούσα, η κοινή απόφαση Φ. 3257/Ε1/2244/83 (ΦΕΚ 379/τ.Α '/ ) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αθήνα, 3 Μαρτίου 1986 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦ/ΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΩΑΝ. ΦΛΩΡΟΣ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ/ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 2.2. Οδηγίες ΙΚΑ για την ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Σε εφαρμογή της απόφασης Ε5/1303/86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθμός 100/124/ από τη Διοίκηση του ΙΚΑ που ακολουθεί και η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών. Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο: α) Οι ασφαλιστικές εισφορές (1%) επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης, καταβάλλονται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος, για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. β) Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές απογράφονται σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ιδρύματος και εφοδιάζονται με ασφαλιστικά βιβλιάρια, που έχουν στην πρώτη σελίδα την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος». γ) Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο (α) στα βιβλιάρια αυτά θα επικολλώνται ανάλογα ένσημα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ασθένειας. δ) Οι ημέρες εργασίας που αναφέρονται στα βιβλιάρια δεν ανακεφαλαιώνονται και οι ημέρες ασφάλισης δεν λαμβάνονται υπόψη σε καμία άλλη περίπτωση. ε) Τέλος, καθορίζονται οι παροχές και η διαδικασία χορήγησης αυτών, στην περίπτωση ατυχήματος

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Μαΐου 1986 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α24/35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 100 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Παπαδάκη Τους αποδέκτες του Τηλέφωνο: Πίνακα Α ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου ατυχήματος των σπουδαστών Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης». ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 112/1983 εγκύκλιος και η 117/1983 διορθωτικής αυτής. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/ /τ.Α ') δόθηκε η δυνατότητα στους σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να ασκούνται πρακτικά, τοποθετούμενοι σε δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις τον δημοσίου τομέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982. Γι' αυτή την απασχόληση τους, με τα εδαφ. β' και γ' του παραπάνω νόμου (1351/83) ορίστηκε ότι οι σπουδαστές θα παίρνουν αποζημίωση και θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για περιπτώσεις ατυχήματος και ασθένειας. Κατ' εξουσιοδότηση δε του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού του νόμου (1351/83) εκδόθηκε η με αριθμό Φ. 3257/Ε1/2244/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 379/ ,/τ.Β'), που ρύθμισε τις λεπτομέρειες της υλοποίησης της ασφάλισης των παραπάνω σπουδαστών για τους κλάδους παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα και κατά του κινδύνου ατυχήματος. Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83, της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης κοινοποιήθηκαν με την παραπάνω σχετική εγκύκλιο 112/1983, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους. Ήδη με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούμε: 1) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/ /τ.Α'), 2) τις διατάξεις του άρθρου 2, άρθρου 4, της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ 59/ , τ.α '), 3) τις διατάξεις του στοιχ. α' της παρ. 2, & της παρ. 3 τον άρθρου 1 του Π.Δ. 185/1984 (ΦΕΚ 61/ , τ.α'), 4) τις διατάξεις των κοινών αποφάσεων: α-ε5/1258/ των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 133/τ.Β') β.-ε5/1797/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 183/ /τ.Β') και γ. Ε5/1303/ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ. 168/τΑ '/86). Τις διατάξεις της με αριθ / απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Φ.Ε.Κ. 116/ /τ.Β'), 6) Το έγγραφο Ε5/332/ έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΥ/ΤΕΙ, Τμήμα Προγραμμάτων & Μελετών) και τέλος 7) Υπόδειγμα της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις τον στοιχ. α' της παρ. 1 του άρθρον 12 του Ν. 1351/1983 ( που όμως προειπώθηκε κοινοποιήθηκαν με την 112/83 εγκύκλιο) και αυτές της παρ. 2 του

4 άρθρου 24 του Ν. 1404/1983, οι σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προκειμένου να ασκηθούν πρακτικά στο επάγγελμα τους, θα τοποθετούνται, σε δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με την παρ, 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 καθώς επίσης και σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα, που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της με αριθμό 30317/ απόφασης του Υπουργού Εργασίας όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι δυνατό να επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με ποσό μέχρι και 50% του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά. Η άσκηση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 174/83, θα διαρκεί οκτώ (8) μήνες για όλους τους σπουδαστές των ΤΕΙ και θα χωρίζεται σε δυο περιόδους, από 'τις οποίες η πρώτη θα διαρκεί δύο (2) μήνες και θα πραγματοποιείται, εκτός του χρόνου των μαθημάτων, μετά το τέταρτο ή πέμπτο εξάμηνο σπουδών, η δεύτερη δε θα διαρκεί έξι (6) μήνες και θα πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Με το Ε5/332/ έγγραφο του (που σας κοινοποιείται) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έδωσε οδηγίες σχετικές για την κατά τα ανωτέρω πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Με βάση αυτές τις οδηγίες η δίμηνη πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται πλέον εφόσον το Τμήμα έχει αποφασίσει για τη διεξαγωγή της, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις (άρθρο 2, παρ. 1, εδ. α' Π.Δ. 174/85) και εφόσον δε δυσχεραίνει τη διεξαγωγή της εξάμηνης συνεχούς άσκησης και πάντως όχι σε θέσεις και χώρους που έχουν προβλεφθεί για την πραγματοποίηση της 6μηνης πρακτικής άσκησης, αλλά σε θέσεις και χώρους που το τμήμα εξασφαλίζει. Εφόσον όμως έχει αποφασιστεί η διεξαγωγή της από το τμήμα είναι υποχρεωτική για όλους τους σπουδαστές. Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, σε καθορισμένες θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα διεξάγεται σε δυο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι: για τους σπουδαστές που αποφοιτούν τον Φεβρουάριο, από 1 Απριλίου μέχρι 3Ο Σεπτεμβρίου, για τους σπουδαστές που αποφοιτούν Ιούνιο, από 10 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον η θέση για την πρακτική άσκηση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο, δεν ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια, δηλαδή, η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίζει αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών. Η άσκηση θα αποδεικνύεται από το βιβλίο πρακτικής άσκησης του σπουδαστή, η τήρηση του οποίου είναι απαραίτητη. Για την απασχόληση τους αυτή (πρακτική άσκηση) οι παραπάνω σπουδαστές θα παίρνουν αποζημίωση, που για μεν του απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα θα είναι ίση με είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές κατά μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής απόφασης Ε5/1258/ για δε τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα θα είναι ίση με ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής απόφασης Ε5/1797/ (ΦΕΚ 183/ /τ.Β'). 2. Mε την κοινοποιούμενη απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 και που έλαβε υπόψη τις διατάξεις όλων των παραπάνω νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, καθορίστηκε ότι: α) Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης τους, όπως αυτή καθορίστηκε με το Π.Δ. 174/1985 και το έγγραφο Ε5/332/ του Υπουργείου, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί αυτή, θα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ μόνο κατά του κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και

5 μητρότητας σε είδος και σε χρήμα, όπως όριζε η κοινή απόφαση Φ. 3257/ΕΙ/2244/1983 (ΦΕΚ 379/ τ.Β.( η οποία καταργείται με την κοινοποιούμενη με την παρούσα εγκύκλιο κοινή απόφαση Ε5/1303/ ). Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μετά την ψήφιση του Π.Δ. 185/84 παρέχεται από την οικεία σπουδαστική λέσχη που ιδρύεται σε κάθε ΤΕΙ σαν ΝΠΔΔ και επιχορηγείται από το κράτος, από ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω σπουδαστών κατά τον επαγγελματικού κινδύνου υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί της καταβαλλομένης κάθε φορά αποζημίωσης στον ασκούμενο σπουδαστή και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Δηλαδή με αγορά και επικόλληση στα ασφαλιστικά βιβλιάρια ανάλογων ενσήμων που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι ασθενείας. β) Οι σπουδαστές της κατηγορίας αυτής, πρέπει να απογραφούν σαν ασφαλισμένοι στα μητρώα του Ιδρύματος και να εφοδιαστούν με ασφαλιστικά βιβλιάρια, στην πρώτη σελίδα των οποίων θα τεθεί σφραγίδα με την ένδειξη «Ασφάλιση Κινδύνου Ατυχήματος». Οι ημέρες εργασίας όμως που θα αναφέρονται σ' αυτά δεν θα ανακεφαλαιώνονται και σε καμιά άλλη περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες ασφάλισης. Τα ασφ/κά αυτά βιβλιάρια θα αντικαθίστανται με κανονικά βιβλιάρια σε περίπτωση ανάληψης εργασίας από τα πρόσωπα αυτά, μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης τους, για την οποία θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 3. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους σπουδαστές, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περί ΙΚΑ σχετικής νομοθεσίας, οι ακόλουθες παροχές: α) η δέουσα ιατρική περίθαλψη β) Επίδομα ατυχήματος και γ) σύνταξη αναπηρίας, σε περίπτωση που αυτοί κριθούν ανάπηροι με την έννοια της νομοθεσίας του ΙΚΑ, λόγω του επισυμβάντος σ' αυτούς ατυχήματος. Για τη χορήγηση της ιατρικής περίθαλψης και του επιδόματος ασθενείας, λόγω εργατικού ατυχήματος, ο παθών θα εφοδιάζεται με ειδικό βιβλιάριο «Δελτίο περιθάλψεως ατυχήματος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας, θα εφοδιαστεί με ατομικό βιβλιάριο ασθενείας «Δελτίο περιθάλψεως ατυχήματος» ενώ στην περίπτωση που δικαιωθεί σύνταξης αναπηρίας, θα εφοδιαστεί με ατομικό βιβλιάριο ασθενείας κοινού τύπου και θα του αναγνωρίζεται ασφαλιστική ικανότητα για τις παροχές ασθενείας σαν συνταξιούχου (άρθρο 6 παρ. 1 ΑΝ 1846/51). Σε περίπτωση θανάτου τον ασφαλισμένου, που θα οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το Ίδρυμα θα χορηγεί στα δικαιοδόχα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας. 4. Διευκρινίζεται ότι ο κατά τα παραπάνω ειδικός τρόπος ασφάλισης των σπουδαστών της κατηγορίας αυτής, κατά του κινδύνου ατυχήματος, ισχύει από 1/1/1985. Θα διαρκεί δε όσο χρόνο διαρκεί κάθε φορά η πρακτική άσκηση τους. Επειδή όμως οι σπουδαστές ιδίως στον ιδιωτικό τομέα έχουν τη δυνατότητα και μόνοι να εξασφαλίσουν θέση για την πρακτική άσκηση τους και δεν θα καθορίζονται οι υπηρεσίες ή οι επιχειρήσεις με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που θα απασχολούν σπουδαστές για πρακτική άσκηση να είναι εφοδιασμένες από κάποια βεβαίωση της οικείας σχολής ή της επιτροπής πρακτικής άσκησης του τμήματος που προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.Δ. 174/85 Για απασχόληση των σπουδαστών αυτών πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης τους καθώς και για περιόδους μετά τη λήξη της, θα γίνεται ασφάλιση αυτών στο ΙΚΑ και το ΤΕΑΜ κανονικά. 5. Τέλος, σημειώνουμε ότι, οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω

6 σπουδαστών, που ανάγονται σε περίοδο από 1/1/1985 και μετά, δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη, αν καταβληθούν μέχρι 30/9/86. Με εντολή Διοικητή Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΥΚ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΑΟΣ Συνοδευτικά: 1. Ν. 1404/83 (άρθρα 24 και 31) 2. Π.Α. 174/85 3. Π.Δ. 185/84 4. Διυπουργική απόφαση Ε5/1258/86 5. Η. Ε5/1797/86 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας 6. ΗΕ5/1303/86 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 7. Απόφαση 30317/ του Υπουργού Εργασίας 8. Η Ε5/332/86 απόφαση του Υπουργού Παιδείας 9. Υπόδειγμα «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας» για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης...6

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013

Διατήρηση της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 60ΨΜ4691ΩΓ-ΔΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα, 11/02/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 25 / 4 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ :«Συνέχιση της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των εργαζομένων της επιχείρησης «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε.». Αθήνα 25/ 5/2010 Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/39 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ : Δ/ΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: 1. Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ»

«ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΥΜΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ α ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα