ΔΡΑΣΗ: 22. Ανάπτυξη θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεωνκινήτρων για την επιτυχία πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΗ: 22. Ανάπτυξη θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεωνκινήτρων για την επιτυχία πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης"

Transcript

1 ΔΡΑΣΗ: 22 Ανάπτυξη θεσμικού χαρακτήρα παρεμβάσεωνκινήτρων για την επιτυχία πολιτικών διαχείρισης ενεργού γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: Θεσμική κατοχύρωση ευέλικτων μορφών της σχέσης απασχόλησης συνταξιοδότησης AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θεσμικό πλαίσιο υιοθέτησης ευέλικτων μορφών της σχέσης απασχόλησης συνταξιοδότησης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ (Ε.Κ.Α.Υ.Π) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Βέρρας Νικόλαος Κουλούρη Ιωάννα Kουτσούκος Γεώργιος Κρεμαλής Δημήτριος Ντζιώρα Βασιλική Πετροπουλάκος Στέφανος Φλέσσας Παναγιώτης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/ 06 1

2 Δράση 22 Τίτλος δράσης: Θεσμική κατοχύρωση ευέλικτων μορφών της σχέσης: απασχόλησησυνταξιοδότηση Περιεχόμενα ΔΡΑΣΗ:...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πολιτικές απασχόλησης Πολιτικές για τις Συντάξεις Δια βίου μάθηση ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΩΡΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Πολιτικές απασχόλησης Πολιτικές για τις Συντάξεις Δια βίου μάθηση ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Πολιτικές Απασχόλησης Πολιτικές για τις Συντάξεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΗΓΕΣ

3 1. Εισαγωγή Το Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υγείας και Πρόνοιας (ΕΚΑΥΠ) του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχει ως εταίρος στην αναπτυξιακή σύμπραξη «Εμπειρία», που συστάθηκε για την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» στα πλαίσια του Προγράμματος EQUAL. Στο ΕΚΑΥΠ ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη «Θεσμική κατοχύρωση ευέλικτων μορφών της σχέσης απασχόλησης συνταξιοδότησης» για την υλοποίηση της Δράσης 22 της Ενέργειας II. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επεξεργασία και παρουσίαση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου καθώς και διάφορων ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικά με τη προσφορότερη διαχείριση της ενεργού γήρανσης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός διαπραγματευτικού πλαισίου για τη διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου που θα ακολουθήσει στα πλαίσια της προσπάθειας υιοθέτησης και εφαρμογής πολιτικών για την ορθολογικότερη και καταλληλότερη διαχείριση της ενεργού γήρανσης και στη χώρα μας. Οι πολιτικές αυτές θα πραγματωθούν μέσα από το σχεδιασμό και τη θεσμοθέτηση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου ως προϊόν του διαλόγου αυτού εν σχέσει με τις ηλικίες χρόνων. Εξάλλου, παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης. Μεθοδολογικά, για τη συγγραφή της μελέτης πραγματοποιήθηκε αρχικά αναζήτηση, συγκέντρωση και καταγραφή αφενός του ισχύοντος στην Ελλάδα θεσμικού πλαισίου, αναφορικά με τις πολιτικές απασχόλησης των ηλικιωμένων, τις πολιτικές συνταξιοδότησης και τα μέτρα που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση, αφετέρου δε των αντίστοιχων πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χωρές σχετικά με τη διαχείριση της ενεργούς γήρανσης, με σκοπό την αναζήτηση μέτρων συμβατών με την ελληνική νομική πραγματικότητα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Σχετικά με την πληθώρα Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημόσιων και Δημοτικών Επιχειρήσεων κρίθηκε σκόπιμη η συλλογή του σχετικού υλικού, αλλά κατόπιν μελέτης του, προτιμήθηκε η μη εκτενής παρουσίασή του εδώ, για τους εξής λόγους: η έκτασή του θα επιβάρυνε υπέρμετρα τη μελέτη, τυχόν επιλογή μερικών μόνο από τις πρακτικές αυτές θα ήταν, πιθανόν, άδικη ως μεροληπτική, ενώ και κατά τη διατύπωση του παραδοτέου στον προσδιορισμό της δράσης μας η αναφορά σε κανονιστικά κείμενα μοιάζει να αντιφάσκει με το 3

4 τελικό κείμενο ΟΑΣΔ. Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυσή μας έχει λάβει τα κείμενα αυτά υπόψη, αλλά η ανάπτυξη της παρουσίασής μας ακολουθεί τις διακρίσεις των κανονιστικών κειμένων ευρωπαϊκού και συνταγματικού επιπέδου. Επι τη βάσει των ανωτέρω στοιχείων και αφού ελήφθησαν υπόψη και τα συμπεράσματα της αρχικής μελέτης διερεύνησης του υφιστάμενου πλαισίου (δράσεις 2 και 3), επιχειρήθηκε η διαμόρφωση ενός πλέγματος προτάσεων για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του κοινωνικού διαλόγου, με τελικό στόχο τη δημιουργία κατάλληλου και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα. Η παρουσίαση της μελέτης διαρθρώνεται με βάση τους τρείς επιμέρους άξονες των πολιτικών της ενεργού γήρανσης, δηλαδή α) των πολιτικών απασχόλησης, β) των πολιτικών για τις συντάξεις και γ) τη δια βίου μάθηση. Ειδικότερα, αρχικά υπό το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τους ανωτέρω τρεις άξονες της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Η παρουσίαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εξαντλητική απαρίθμηση, αλλα αποσκοπεί μέσα από την επισήμανση των βασικών σημείων της υφιστάμενης νομοθεσίας να καταδείξει το ουσιαστικό περιεχόμενο και τη σημασία των προτεινόμενων στο Κεφάλαιο 4 πολιτικών. Εν συνεχεία, στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μια πολύ συνοπτική επισκόπηση και αποτύπωση κάποιων ρυθμίσεων σχετικά με την ενεργό γήρανση, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θεσπίστηκαν και εφαρμόζονται ή εφαρμόστηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και που ενδεχομένως θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Ελληνική έννομη τάξη, αφού βέβαια σε κάθε περίπτωση ληφθούν υπόψη τα δεδομένα και οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Στο Κεφάλαιο 4 της μελέτης, επιχείρειται η διαμόρφωση και παρουσίαση ενός πλέγματος προτάσεων που μπορεί να αποτελέσει μέρος του διαπραγματευτικού πλαισίου του διαλόγου των κοινωνικών εταίρων που κρίνεται απαραίτητος για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού και στη χώρα μας. Οι προτάσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τους εταίρους, δεν αποτελούν περιεχόμενο νομοθετήματος, αλλά αντίθετα αποσκοπούν στη διευκόλυνση του διαλόγου μέσω της παρουσίασης των διαφορετικών εναλλακτικών πολιτικών που μπορούν οι εταίροι να υιοθετήσουν, ώστε να συμπεριληφθεί σε ένα μελλοντικό νομοθετικό κείμενο. Οι προτάσεις αυτές παρότι μεθοδολογικά θα παρατεθούν με βάση τους τρεις άξονες που αναφέρθηκαν ανωτέρω, εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να προσεγγιστούν από 4

5 του εταίρους ως ενιαίο σύνολο που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει ενιαίο θεσμικό πλαίσο αντιμετώπισης των ζητημάτων, που περιλαμβάνονται σε αυτές. Φυσικά, κάτι τέτοιο προϋποθέτει την αποδοχή τους στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση επ αυτών. μελέτη. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας παρατίθενται πορίσματα, που συνάγονται από την 2. Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο 2.1 Πολιτικές απασχόλησης Στην ενότητα αυτή ανήκουν οι πολιτικές που στοχεύουν στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου μέσω της ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας και της αύξησης της κινητικότητάς τους, ώστε να αποφεύγεται η νοοτροπία της «παραίτησης» από την ενεργό δράση. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μέτρα που δίνουν κίνητρα σε εργοδότες και ηλικιωμένους εργαζομένους να παραμείνουν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε αίρουν τα αντικίνητρα, είτε καθιστούν ελκυστικότερο για τους ηλικιωμένους το εργασιακό περιβάλλον. Ο Έλληνας νομοθέτης μέχρι τώρα περιφερειακά ή μεμονωμένα ασχολήθηκε με την ενεργό γήρανση από την πλευρά της απασχόλησης, κατά βάση στο πλαίσιο της προώθησης πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας, πιθανόν λόγω της πεποίθησης ότι η επιμήκυνση της παραμονής στον εργασιακό βίο διακυβεύει την προτεραιότητα της μείωσης των ποσοστών ανεργίας στις μικρότερες ηλικίες. Από την πλευρά των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο Ν. 3227/04, που αντικατέστησε και διεύρυνε τις ρυθμίσεις του Ν. 3174/03 και που αφορά γενικά την επιδότηση ανέργων, αλλά προβλέπει και ειδικά μέτρα για την ομάδα των ηλικιωμένων ανέργων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, ο επιδοτούμενος άνεργος μπορεί να προσλαμβάνεται ή να τοποθετείται σε θέση εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση ανεργίας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για 5

6 τους λοιπούς εργαζόμενους στον εργοδότη, ανάλογα με την ειδικότητα που απασχολείται και τις ώρες απασχόλησής του. Οι αποδοχές του σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το επίδομα ανεργίας που δικαιούται ως άνεργος. Η αμοιβή του προσλαμβανόμενου ή τοποθετούμενου βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά το ύψος του επιδόματος ανεργίας που δικαιούται, και κατά τα λοιπά, τον εργοδότη, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ασφαλιστικής του κάλυψης. Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθετούμενος δεν ασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή για ανεργία. Αν απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθετηθεί ή προσληφθεί. Ωστόσο, προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι να μην έχει προβεί ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου πριν από την τοποθέτηση ή πρόσληψη σε απόλυση προσωπικού της επιχείρησής του χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Ο εργοδότης υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σχέσης εργασίας με τον προσληφθέντα ή τοποθετηθέντα να μην προβαίνει σε απόλυση εργαζομένων από την επιχείρησή του, χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, άλλως χάνει το δικαίωμα της μείωσης εφεξής του εργοδοτικού κόστους κατά το ύψος του επιδόματος που ο άνεργος εδικαιούτο από τον ΟΑΕΔ. Επιπροσθέτως, είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιδοτούμενοι άνεργοι, μετά από αίτησή τους, επιλέγονται κατά προτεραιότητα για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από την Εταιρεία "Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε." του Ο.Α.Ε.Δ. και από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Κατά το διάστημα αυτό, λαμβάνουν το επίδομα που προβλέπεται κατά περίπτωση για τους καταρτιζόμενους και αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Αναφορικά με τα κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης ειδικά των ηλικιωμένων, ορίζεται ότι για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε ετών και άνω, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι χιλιάδες ημέρες ασφάλισης, καθορίζεται ως επιπρόσθετο κίνητρο επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το πενήντα τοις εκατό των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις της μη απόλυσης εργαζομένων χωρίς σπουδαίο λόγο κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από και κατά τη διάρκεια της επιδότησης. κινήτρων Η πολιτική αυτή έχει τις ρίζες της στο άρθρο 29 Ν. 1262/82 "Για την παροχή ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της Χώρας κλπ", όπως 6

7 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 Ν. 2434/96, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ εργοδότες βάσει προγραμμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης ανέργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους. Στόχος των προγραμμάτων αυτών επιχορήγησης είναι η προώθηση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ αποδέκτες είναι επιχειρήσεις ή εργοδότες γενικά, και μετά το Ν. 1545/85 και επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Εξάλλου με το ΠΔ 245/86 επεκτάθηκε η ισχύς του Ν. 1262/82, ώστε τα προγράμματα ενισχύσεων να παρέχονται και για τη δημιουργία δραστηριοτήτων των επαγγελματιών που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα, δηλαδή των «νέων ελεύθερων επαγγελματιών», με εξαίρεση τις δραστηριότητες ελευθερίων επαγγελμάτων, ώστε να υλοποιηθεί και η διοχέτευση των ανέργων προς την αυτοαπασχόληση. Στο άρθρο 29 Ν. 1262/82 προβλέπεται, μάλιστα, και ότι η καταβολή των παροχών από τον ΟΑΕΔ στους εργοδότες απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, κρατήσεις ή εισφορές για το δημόσιο και για τρίτους και δεν υπόκειται σε κατάσχεση. Για τη διασφάλιση δε της εφαρμογής του Νόμου, θεσπίζεται η κύρωση της επιστροφής των ποσών της επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εργοδότες που επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους για πρόσληψη, διατήρηση και μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται, καθώς γενικότερα και την εφαρμογή του προγράμματος, έχουν υποχρέωση επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης. 1 Με βάση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο εκδίδονται κανονιστικές διοικητικές πράξεις, και συγκεκριμένα από τον ΟΑΕΔ, για την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα-στόχο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Απόφαση ΟΑΕΔ 162/2005 (ΦΕΚ 842/τ. Β / ), η οποία αφορά πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον στο στάδιο σύνταξης (υπολειπομένων μέχρι ενσήμων και 5 ετών για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας), χρηματοδοτούμενο από το ΛΑΕΚ (Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση). Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, ενώ εξαιρούνται όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει 1 Με το ΠΔ 245/86 επεκτάθηκε η ισχύς του Ν. 1262/82, ώστε τα προγράμματα ενισχύσεων να παρέχονται για τη δημιουργία δραστηριοτήτων επαγγελματιών που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες ελευθερίων επαγγελμάτων. 7

8 των κανόνων του Ν. 2190/94. Τα ποσά της επιχορήγησης ανέρχονται σε 22 για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης κατά τους πρώτους 24 μήνες της επιχορήγησης και σε 26 για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους επόμενους 36 μήνες (με την προϋπόθεση οι εργαζόμενοι να ασφαλίζονται τουλάχιστον για 18 ημέρες/μήνα). Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα πρόσληψης με καθεστώς μερικής απασχόλησης και μειωμένα αντίστοιχα ποσά επιχορήγησης. 2 Όπως φαίνεται ήδη, οι ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση της ηλικιακής ομάδας στόχου δεν είναι αντικείμενο αυτοτελούς σχεδιασμού, αλλά εντάσσονται στο πλέγμα των πολιτικών για την προώθηση της απασχόλησης και την επανένταξη των ανέργων. Οι ηλικιωμένοι άνεργοι υπόκεινται στις δομές και τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν κάποιο όργανο που να ασχολείται ειδικά με το ζήτημα των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η περίπτωση των ηλικιωμένων. 3 Έτσι, λαμβάνουν και αυτοί το επίδομα ανεργίας που ορίζουν οι νόμοι για την προώθηση της απασχόλησης (άρθρ. 11 ΝΔ 2961/54, Ν. 1545/85, άρθρ. 15 Ν. 1836/89, άρθρ. 37 Ν. 1892/90) με τις κοινές προϋποθέσεις για όλους τους ανέργους 4. Η διαφορά, και ταυτόχρονα η ευνοϊκή ρύθμιση για την ηλικιακή ομάδα-στόχο, έγκειται στη διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας, η οποία βάσει του άρθρου 37 Ν. 1892/90 επιμηκύνεται μέχρι 12 μήνες, σε περίπτωση που ο άνεργος είναι άνω των 49 ετών και έχει συμπληρώσει πάνω από 210 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν από την επιδότησή του (ενώ σε μικρότερη ηλικία αυτές οι ημέρες εργασίας θα του έδιναν 8 μήνες επιδότησης ανεργίας). Η λογική της ρύθμισης είναι εμφανής και βασίζεται στην αυξημένη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, άλλως να προσαρμόσουν τις ικανότητές τους στις ανάγκες της. 2 Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιχορήγησης που θα καταβάλλεται ανέρχεται στα 11 για τους πρώτους 24 μήνες και στα 13 για τους επόμενους 36 μήνες. Για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης, πέραν των 4 και μέχρι των 8 ωρών, η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά το 1/4 του προαναφερόμενου ποσού που αντιστοιχεί στη μερική απασχόληση. 3 Αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι -μεταξύ άλλων- μετέχουν στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης που υλοποιούνται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, ότι επωφελούνται από τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας για εύρεση θέσης εργασίας (Ν. 2639/98) και ότι έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται από Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ν. 2956/01) στην προσπάθειά τους να επανενταχθούν στην αγορά, μέτρα των οποίων η ανάλυση εκφεύγει των σκοπών του παρόντος, καθόσον εμπίπτουν στις γενικές διατάξεις για την προώθηση της απασχόλησης. 4 Αν επιδοτείται για πρώτη φορά: 80 ημέρες εργασίας το χρόνο τα 2 προηγούμενα χρόνια πριν από την επιδότησή του και 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες, ή 200 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες, τα 2 προηγούμενα από την απόλυση χρόνια, από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο, το χρόνο. Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των 2 τελευταίων μηνών, ή 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο για τους απασχολούμενους σε τουριστικά ή εποχιακά επαγγέλματα. 8

9 Εδώ πρέπει να γίνει αναφορά -ελλείψει συντονισμένης αντιμετώπισης της ανεργίας των ηλικιωμένων- και στην πληθώρα αποσπασματικών μέτρων (με τη μορφή Υπουργικών Αποφάσεων) που λαμβάνονται εξ αφορμής οικονομικών κρίσεων σε συγκεκριμένους κλάδους, γεωγραφικές περιοχές ή ακόμα και σε μεμονωμένες επιχειρήσεις (ως αποτέλεσμα συνήθως κλεισίματος ή μετεγκατάστασης επιχειρήσεων), τα οποία έχουν ως αντικείμενο την επιμήκυνση της επιδότησης ανεργίας ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες των ανέργων. Στο ίδιο πνεύμα της επανένταξης στον εργασιακό στίβο και της αύξησης της κινητικότητας κινείται και ο Ν. 3250/04 «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου», ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην αγορά εργασίας. Έτσι, ο Δημόσιος Τομέας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου επιτρέπεται να απασχολήσουν προσωπικό (μη εντασσόμενο στην οργανική σύνθεση των υπηρεσιών των φορέων) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υποκείμενες σε ιδιωτικό δίκαιο, καθώς και με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στους πολίτες. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται κατά το άρθρο 4 σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι και: α) άνεργοι πάνω από 30 ετών, οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τον κανονικό χρόνο επιδότησης και παραμένουν εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τουλάχιστον 6 μήνες μετά από τη λήξη του χρόνου, οι οποίοι προσλαμβάνονται σε ποσόστωση 30%, και β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι βρίσκονται πέντε έτη πριν από τη συνταξιοδότησή τους, οι οποίοι προσλαμβάνονται σε ποσόστωση 20%. 5 6 Στο πλαίσιο μιας διαφορετικής -προνοιακής- πολιτικής η παρ. 1 του άρθρου 10 Ν. 2874/00 7 ορίζει ότι άνεργοι επί δώδεκα (12) τουλάχιστο συνεχείς μήνες, ηλικίας εξήντα (60) ετών για τους άνδρες και πενήντα πέντε (55) ετών για τις γυναίκες, στους οποίους υπολείπονται μέχρι πέντε (5) έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης από τον 5 Επιπλέον, από την έναρξη ισχύος του Ν. 2434/96, για την πρόσληψη στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχιακών ή γενικά πρόσκαιρων αναγκών (άρθρ. 21 Ν. 2190/94), απαιτείται επιπλέον ως προϋπόθεση (στις περ. α δ ) η ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου, η οποία δεν ταυτίζεται βέβαια με αυτή του ηλικιωμένου, αλλά συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία. 6 Οπωσδήποτε δεν πρέπει να παραβλεφθεί η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά, καθώς μέσα από Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καταδεικνύεται η βούληση για προώθηση της συμμετοχής στα προγράμματα επανεκπαίδευσης των επιχειρήσεων και για αύξηση των κινήτρων συμμετοχής σε προγράμματα μείωσης της μακροπρόθεσμης ανεργίας. 7 Βλ. και ΥΑ 3274/ (ΦΕΚ 323/Β / ), Εγκ. ΙΚΑ 65/ , και Αριθ. Φ21/οικ.1177 (ΦΕΚ 709/Β' / ). 9

10 κλάδο σύνταξης του IΚΑ, δικαιούνται να ζητήσουν την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους μέχρι τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 8 Η καταβολή των εισφορών γίνεται από το "Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση" (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ και είναι ίση για καθένα προαιρετικά ασφαλιζόμενο με τη συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και την αντίστοιχη των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνει ο μακροχρόνια άνεργος, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες προβλέφθηκαν με ΥΑ, η οποία περαιτέρω όρισε ότι την προαιρετική ασφάλιση κατ ανώτατο όριο διάρκειας 5 ετών αναστέλλει η ανάληψη εργασίας, καθώς και η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση αναστολής της δεν είναι δυνατόν να υπερβεί την 5ετία ο συνολικός χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης μαζί με την αναστολή. Επιπλέον, σε ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ ή σε ομοειδή ασφάλιση άλλου φορέα και επιπλέον είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών παρέχεται κάλυψη για τον κλάδο των παροχών ασθενείας (άρθρ. 10 Ν. 2434/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 18 Ν. 3144/03), για την οποία καταβάλλεται μηνιαία εισφορά στο ΙΚΑ (ίση με ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας) από τον ΟΑΕΔ. Στο νόμο ορίζεται ότι η κάλυψη αυτή λήγει με την ανάληψη εργασίας ή με τη συνταξιοδότηση των ανέργων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη αντίστοιχης πρόσθετης επιχορήγησης των εργοδοτών που ήδη επιχορηγούνται από το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, εφόσον στα πλαίσια του προγράμματος αυτού προσλάβουν άτομο που ευνοείται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση του νόμου, με σκοπό την κάλυψη μέρους των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εισφορών για τις παροχές ασθένειας σε είδος. 9 Ως προς τους ήδη συνταξιούχους έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα εργασίας 8 Ειδικά για τους ασφαλισμένους κατά τον ΚΒΑΕ (Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων), ως όρια ηλικίας ορίζονται το 55ο για τους άνδρες και το 50ο για τις γυναίκες. 9 Για λοιπά μέτρα προνοιακού χαρακτήρα βλ. Ν. 2646/98 «Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας» και Ν. 3106/03 «Αναδόμηση του εθνικού συστήματος κοινωνικής προστασίας». 10

11 ταυτόχρονα με τη λήψη σύνταξης, ώστε να μην αποτρέπονται από την επάνοδο στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόβλεψη για διατήρηση ενός μέρους της σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχου που αναλαμβάνει εργασία υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, και της ηλικίας (για παράδειγμα > 55 ετών). Ανάλογη δυνατότητα προβλέπεται και για την παραμονή συνταξιούχων στην αγορά εργασίας. Βέβαια, από την έναρξη ισχύος του άρθρου 63 Ν. 2676/1999 στις 05/01/2001 τροποποιήθηκαν επί το αυστηρότερο οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση καταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία. Καθορίστηκε, δηλαδή, σαφής διάκριση ως προς τη μεταχείριση και τις συνέπειες (αναστολή-διακοπή-περιορισμός ποσού σύνταξης) που θα υφίστανται οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου), οι οποίοι διακρίνονται βασικά σε δυο κατηγορίες: α) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή καθίστανται συνταξιούχοι μετά την και συνταξιούχοι πριν την ανωτέρω ημερομηνία. 10 β) όσοι έχουν καταστεί Έτσι, ως προς την πρώτη κατηγορία, δηλαδή για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή καθίστανται συνταξιούχοι μετά την και εργάζονται, εφαρμόζονται οι εξής περιορισμοί: αα) αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξής τους, εφόσον είναι κάτω των 55 ετών κατά την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας τους. Η αναστολή καταβολής διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Μετά το όριο αυτό της ηλικίας το ποσό της σύνταξης περιορίζεται. ββ) εφόσον έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικιάς τους κατά την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας τους, το ποσό της σύνταξής τους ή του αθροίσματος των συντάξεών τους (κύριων συντάξεων) που υπερβαίνει τα 733,68 Ευρώ καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ποσό, που απομένει μετά την ανωτέρω μείωση προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί, που προστατεύεται από το συνταξιούχο (δηλαδή είναι ανήλικο κάτω των 18 ετών ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία) και αποτελεί μαζί με το αρχικό ποσό των 733,68 Ευρώ τη σύνταξη, που τελικά καταβάλλεται στο συνταξιούχο. Για όσους παίρνουν τα κατώτατα όρια συντάξεων και είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών οι άνδρες και των 60 ετών οι γυναίκες, η σύνταξή τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό. Μετά τη συμπλήρωση των ως άνω ορίων 10 Βλ. Εγκύκλιο ΙΚΑ 3/2001, ΕΑΕΔ 2001, σελ. 260, ΕΔΚΑ 2001, σελ. 65, Έγγραφο ΙΚΑ Σ81/35/ , ΕΑΕΔ 2001, σελ

12 ηλικίας, στους εν λόγω συνταξιούχους χορηγείται κανονικά το κατώτατο όριο σύνταξης ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εργάζονται. Ως προς τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα ή έχουν καταστεί συνταξιούχοι πριν την ανεξαρτήτως ηλικίας μειώνεται κατά 70% το τμήμα της σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 733,68 Ευρώ ή περιορίζεται η σύνταξή τους στο ποσό των οργανικών διατάξεων, εφόσον είναι δικαιούχοι κατώτατων ορίων σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας οι άνδρες και το 60ο έτος οι γυναίκες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 63 αναφέρονται στους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σήμερα). Επομένως, δεν διέπονται από τις διατάξεις του οι συνταξιούχοι: α) των επικουρικών ταμείων β) του ΝΑΤ, που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και γ) Του Δημοσίου, που δεν λογίζεται ως φορέας ασφάλισης για το νόμο αυτό. Την ίδια μεταχείριση με τους συνταξιούχους του Δημοσίου, ήτοι την εξαίρεσή τους από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού έχουν και οι τακτικοί υπάλληλοι ν.π.δ.δ., που συνταξιοδοτούνται από το αυτό ή άλλο ν.π.δ.δ. με καθεστώς όμοιο με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων. Τη μείωση της συντάξεως αυτών, αλλά και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων των επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα, όταν εργάζονται σε υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, προβλέπει η παράγραφος 14 του άρθρου 8 Ν. 2592/98, διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ. Η εξαίρεση αυτή είναι απόλυτη και καθολική. Οι συνταξιούχοι των φορέων αυτών ουδεμία υποχρέωση έχουν προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63. Πέραν των ως άνω εξαιρέσεων, που προκύπτουν εμμέσως, ο νομοθέτης προβαίνει και σε ρητώς κατονομαζόμενες εξαιρέσεις Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση φορέα κυρίας ασφαλίσεως ή του Δημοσίου, να δηλώσουν τούτο στο φορέα ή στους φορείς κυρίας ασφαλίσεως από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, με πρόστιμο (παράγρ. 8 άρθρ. 63) που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δεν εκδόθηκε ακόμη. 12 Σύμφωνα με ρητή διάταξη του Νόμου, στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία και κερδίζουν από αυτή, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει ένας υγιής απασχολούμενος, διακόπτεται η σύνταξή τους. Η διακοπή έχει τελείως διαφορετική έννοια από την αναστολή, εφόσον σε περίπτωση που η σύνταξη αναπηρίας διακοπεί, δεν επαναχορηγείται αυτομάτως μετά τη λήξη της εργασίας, αλλά μπορεί να επαναχορηγηθεί μόνο μετά από νέα κρίση των αρμόδιων οργάνων του Ιδρύματος. 13 Στην παράγραφο 6 του άρθρου 63 ορίζεται ότι ο Νόμος δεν έχει πεδίο εφαρμογής: α) Στον επιζώντα σύζυγο, συνταξιούχο λόγω θανάτου του ετέρου συζύγου, β) Στους αυτοτελώς απασχολουμένους, οι οποίοι όμως υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές, προσαυξημένες κατά 50%. Η προσαύξηση αυτή περιέρχεται στο ΛΑΦΚΑ. Πρόκειται για συνταξιούχους είτε πρώην μισθωτούς, οι οποίοι ως 12

13 Βέβαια, η ενίσχυση της απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας-στόχου θα μπορούσε να προαχθεί και μέσω παθητικών πολιτικών αυξημένης προστασίας από την απόλυση, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της καταγγελίας συμβάσεων εργασίας μεγαλύτερων σε ηλικία και «ακριβών» εργαζομένων με σκοπό τη συρρρίκνωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής τέτοιες πολιτικές δεν έχουν υλοποιηθεί και η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας παρέχεται μόνο μέσα από τις γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου και από την απαγόρευση καταχρηστικότητας του άρθρου 281 ΑΚ. Με άλλα λόγια, ο εργοδότης είναι ελεύθερος να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και χωρίς αιτιολογία, αλλά η απόφασή του αυτή είναι πάντα δυνατόν να ελεγχθεί με τα κριτήρια της καταχρηστικότητας, τα οποία νομολογιακά έχουν εξειδικευθεί στην ηλικία, αρχαιότητα, τα προστατευόμενα πρόσωπα κλπ. Τέλος, σημαντικός παράγοντας για την επιμήκυνση του εργασιακού βίου είναι και το επίπεδο ικανοποίησης που δίνεται στον εργαζόμενο από το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας. Με αυτό το σκεπτικό, πολιτικές που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και κάνουν ελκυστικότερο το περιβάλλον εργασίας συντελούν και στην παραμονή των ηλικιωμένων εργαζομένων επί μακρότερον στην ενεργό δράση. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το Ν. 2936/98 για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και κυρίως το Ν. 3304/05 για την απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασία, ο οποίος περιλαμβάνει ως στοιχείο απαγορευμένης διάκρισης και την ηλικία. Μάλιστα, για πρώτη φορά στο Ν. 3304/05 γίνεται αναφορά και στις «έμμεσες» διακρίσεις, ως εξίσου απαγορευμένες, δηλαδή στις φαινομενικά ουδέτερες διατάξεις, κριτήρια ή πρακτικές που μπορούν να θέσουν πρόσωπα -μεταξύ άλλων και- μιας ορισμένης ηλικίας σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα. 14 Επιπλέον, όμως, ο νομοθέτης προβλέπει στο άρθρο 11 συνταξιούχοι επιδίδονται στην άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος, είτε πρώην αυτοτελώς απασχολούμενους, οι οποίοι ως συνταξιούχοι ασκούν το αυτό ως και πρότερον ή άλλο, νέο, αυτοτελές επάγγελμα, γ) Στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται όσοι συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο Κυρίας Ασφαλίσεως Αγροτών, δ) Στους πολύτεκνους, των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ε) Στους λαμβάνοντες εξ ιδίου δικαιώματος πολεμική σύνταξη ή συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις των Ν. 1897/90 και/ή Ν. 1977/91, δηλαδή ως θύματα τρομοκρατικών οργανώσεων ή τρομοκρατών, στ) Στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 572/72, καθώς και των διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφαλείας (παρ. 6). Πρόκειται για τους συνταξιοδοτουμένους από το Ελληνικό ή και από ξένα Κράτη βάσει των ανωτέρω κανονιστικών διατάξεων ή διμερών διεθνών συμβάσεων. Την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. έχουν και οι υπήκοοι των Κρατών της Ευρ. Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (νυν: Νορβηγίας, Ισλανδίας) (παρ. 7), αλλά ο νόμος περί αυτών ουδέν αναφέρει. 14 Προβλέπεται, επίσης, αντιστροφή του βάρους της απόδειξης ενώπιον Δικαστηρίου ή Δημόσιας Αρχής, που σημαίνει ότι όταν ο βλαπτόμενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και αποδεικνύει 13

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα - σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Προοιμιακά να σημειώσουμε ότι το δικαίωμα της απασχόλησης παντός προσώπου είναι απαραβίαστο. Κατοχυρώνεται από τα άρθρ. 5 παρ. 1 και 22 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 2 του άρθρου 3

του άρθρου 2 του άρθρου 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD), Πετροπούλου Μαρία (MSc)

Παράρτημα Ι. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD), Πετροπούλου Μαρία (MSc) Παράρτημα Ι Ευέλικτες μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μελέτη Περίπτωσης ενός «μικρού» και ενός «μεγάλου» Μητροπολιτικού Δήμου της Αθήνας Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα Εργασίας: «Θεσμική κατοχύρωση, οργάνωση, λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Εξ ορισμού η αναπηρία ως ασφαλιστικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Κοινωνική Ασφάλιση με ιδιαίτερη μέριμνα. Προέχοντα στοιχεία αποτελούν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Οι Προτάσεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων Μάϊος 2001 1 Εισαγωγή 1.1 Η εξυγίανση ενός βαθιά προβληματικού συνταξιοδοτικού συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη υπόθεση, ούτε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Η ανάγκη για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2 η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3986/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα