ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ. ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ"

Transcript

1 ΛΔΑ ΚΝΛΝΞΑΡΗΑ ΠΡΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΡΖρ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖΠ ΘΑΘ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΙΟΗΡΖΠ ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΝΠ, ΝΚΝΡΗΚΝΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ ΞΑΛ. ΑΘΖΛΥΛ ΞΝΙΕΥΖΠ ΚΑΘΟΑΠ ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΠ 251 ΓΛΑ ΘΑΡΔΟΗΛΑ ΘΑΡΠΑΙΖΟΑ Ο ΔΚΑΡΝΙΝΓΝΠ, ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝΠ ΠΛΔΟΓΑΡΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΔΟΔΛΑΠ ΞΑΘΖΠΔΥΛ ΚΝΠΘΔΙΔΡΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ «Θ. Γ ΑΟΝΦΑΙΗΓΖΠ» Δλληνικό Ίδπςμα Νζηεοπόπωζηρ Πςνένηεςξη Ρύπος Αίγλη Εαππείος 15 Φεβποςαπίος 2011

2 Ζ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖ ΔΗΛΑΗ ΚΗΑ ΠΛΖΘΖΠ ΛΝΠΝΠ ΞΝ ΠΛΝΓΔΔΡΑΗ ΑΞΝ ΑΜΖΚΔΛΝ ΘΗΛΓΛΝ ΘΑΡΑΓΚΑΡΝΠ ΠΔ ΝΙΝ ΡΝ Οριςμόσ Οςτεοπόρωςθσ: Normal ΠΘΔΙΔΡΝ Μειωμζνθ οςτικι αντοχι που προδιακζτει ςε αυξθμζνο κίνδυνο κατάγματοσ Η οςτικι αντοχι εμπεριζχει τθν οςτικι πυκνότθτα και τθν οςτικι ποιότθτα Osteoporosis is one of the most common and debilitating chronic diseases, and a global healthcare problem. International Osteoporosis Foundation Osteoporosis Η Οςτεοπόρωςθ ζχει οικονομικζσ, ςωματικζσ και ψυχοκοινωνικζσ επιπτϊςεισ, που όλεσ μαηί επθρεάηουν ςθμαντικά το άτομο, τθν οικογζνεια, τθν κοινωνία. NIH Consensus Statement Boyle WJ, et al. Nature 2003;423: ; NIH Consensus Development Panel. JAMA. 2001;285:

3 Ζ ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΡΗΘΥΛ ΘΑΡΑΓΚΑΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΟΥΞΖ Το ζτοσ 2000, ςυνζβθςαν περίπου 3.9 εκατομμφρια νζα οςτεοπορωτικά κατάγματα ςτθν Ευρϊπθ 1 Το 2050, ο αρικμόσ των καταγμάτων ιςχίου ςτθν ΕΕ αναμζνεται να αυξθκοφν κατά περίπου 135% 2 Κατάγματα ςτισ γυναίκεσ ανάλογα με τθν κζςθ(eu 2000) 1 Άλλα 30% Βραχιόνιο 9% Αντιβράχιο 24% Ιςχίο 21% Σ.Σ. 16% Στουσ αςκενείσ με οςτεοπόρωςθ, κατάγματα μποροφν να ςυμβοφν οπουδιποτε ςτον ςκελετό 1. Johnell O and Kanis JA. Osteoporos Int 2006;17: European Commission. Report on osteoporosis in the European Community-action for prevention, 1998.

4 Το 19.2% των Ελλθνίδων θλικίασ μεγαλφτερθσ των 50 ετϊν ζχουν εγκατεςτθμζνθ ςπονδυλικι οςτεοπόρωςθ με ςπονδυλικζσ παραμορφϊςεισ Σε πλθκυςμό 2.1 εκατομμυρίων γυναικϊν άνω των 50 ετϊν αναλογοφν περίπου γυναίκεσ με εγκατεςτθμζνθ ςπονδυλικι οςτεοπόρωςθ. Το 30% των γυναικϊν θλικίασ μεγαλφτερθσ των 50 (600000) ζχουν πακολογικά χαμθλι οςτικι πυκνότθτα. ΔΞΗΓΖΚΗΝΙΝΓΗΑ ΡΥΛ ΠΞΝΛΓΙΗΘΥΛ ΘΑΡΑΓΚΑΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Lyritis GP, Epidemiology and Socioeconomic cost of osteoporotic fractures in Greece. Editorial, Calcif. Tissue Int 1992; 51: 93-94

5 Ν ΠΛΝΙΗΘΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΑΡΑΓΚΑΡΥΛ 1977: : : : : : 13611

6 ΞΟΝΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΑΛΑ ΖΙΗΘΗΑ ΔΞΗΞΡΥΠΖ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός καηαγμάηων / πληθσζ μού Εηη

7 ΠΡΖ ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΠΛΓΑΕΝΛΡΑΗ ΓΛΥΠΔΗρ ΑΞΝ Μοριακι Βιολογία Μικροβιολογία Βιοχθμεία Γενετικι ΓΗΑΦΝΟΔρ ΔΞΗΠΡΖΚΔρ Χθμικι Μθχανικι Κυτταρικι Βιολογία Βιοτεχνολογία Φάρμακα Εμβόλια Διαγνωςτικά Grace ES. Biotechnology Unzipped. Promises and Realities. 2nd edition

8 ΠΛΔΣΖρ ΑΛΑΛΔΥΠΖ ΠΘΔΙΔΡΝ (ΝΠΡΗΘΖ ΑΛΑΘΑΡΑΠΘΔΖ) Δφο ομάδεσ κυττάρων ςε διαρκι επικοινωνία καταςκευι οςτεοβλάςτεσ απορρόφθςθ οςτεοκλάςτεσ

9 ΔΛΖΙΗΘΖ ΕΥΖ Ζωσ εμμθνόπαυςθ (γυναίκεσ) - < 50 ετϊν (άνδρεσ) Μετά εμμθνόπαυςθ (γυναίκεσ) - > 50 ετϊν (άνδρεσ)εσ) - >)

10 ΝΠΡΔΝΘΙΑΠΡΖρ ΘΑΗ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖ ΝΠΡΝ Οςτεοκλάςτθσ Επιφάνεια του οςτοφ μετά δράςθ οςτεοκλάςτθ

11 Ν RANK LIGAND ΔΞΑΓΔΗ ΡΝ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ, ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΞΗΒΗΥΠΖ ΡΥΛ ΝΠΡΔΝΘΙΑΠΡΥΛ CFU-GM Οςτεοκλάςτθσ πριν τθ ςφντθξθ RANKL RANK Πολυπφρθνοσ οςτεοκλάςτθσ Ορμόνεσ Αυξθτικοί Παράγοντεσ Κυτταροκίνεσ Οςτεοβλάςτεσ Ενεργοποιθμζνοσ οςτεοκλάςτθσ Οςτικόσ Σχθματιςμόσ CFU-GM = παράγοντασ διζγερςησ αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων M-CSF = παράγοντασ διζγερςησ αποικιών μακροφάγων. Προςαρμογή από Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423: Οςτικι Απορρόφθςθ 8

12 ΝΡΑΛ Ν RANK LIGAND ΞΔΟΡΔΟΔΗ ΡΖρ OPG, Ζ ΝΠΡΗΘΖ ΑΞΝΟΟΝΦΖΠΖ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΞΔΟΒΝΙΗΘΖ ΝΓΖΓΥΛΡΑρ ΠΔ ΝΠΡΔΝΞΝΟΥΠΖ CFU-GM Οςτεοκλάςτθσ πριν τθ ςφντθξθ Πολυπφρθνοσ οςτεοκλάςτθσ RANKL RANK OPG Ορμόνεσ Αυξθτικοί Παράγοντεσ Κυτταροκίνεσ οςτεοβλάςτεσ Ενεργοποιθμζνοσ οςτεοκλάςτθσ Οςτικόσ Σχθματιςμόσ CFU-GM = παράγοντασ διζγερςησ αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων. M-CSF = παράγοντασ διζγερςησ αποικιών μακροφάγων. Προςαρμογή από Boyle WJ, et al. Nature. 2003;423: Οςτικι Απορρόφθςθ 10

13 ΡΝ DENOSUMAB ΚΔ ΡΖ ΠΛΓΔΠΖ ΡΝ ΚΔ ΡΝ RANKL ΑΛΑΠΡΔΙΙΔΗ ΡΝ ΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝ, ΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΔΞΗΒΗΥΠΖ ΡΥΛ ΝΠΡΔΝΘΙΑΠΡΥΛ CFU-GM Ορμόνεσ Αυξθτικοί Παράγοντεσ Κυττοκίνεσ Οςτεοκλάςτθσ πριν τθ ςφντθξθ Οςτεοβλάςτεσ RANKL RANK OPG Denosumab Αναςτολι του ςχθματιςμοφ, τθσ λειτουργίασ και τθσ επιβίωςθσ των οςτεοκλαςτϊν Οςτικόσ Σχθματιςμόσ Αναςτολι Οςτικισ Απορρόφθςθσ

14 DENOSUMAB VS ΓΗΦΥΠΦΝΛΗΘΥΛ BP BP N-BP N-BP -Σχθματιςμόσ -Λειτουργία -Επιβίωςθ Οςτεοκλαςτϊν -Λειτουργία -Επιβίωςθ Οςτεοκλαςτϊν

15 Ζ ΚΔΙΔΡΖ FREEDOM Day 1 Visit 1 6 Μινασ Μελζτθσ Πλθκυςμόσ Μελζτθσ 7,808 μετεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ T-score < 2.5 ςτθν ΟΜΣΣ ι ςτο ολικό ιςχίο και όχι < 4.0 S C R E E N I N G R A N D O M I Z A T I O N Denosumab 60 mg SC Q6M n = 3,902 Calcium and vitamin D Placebo n = 3,906 E N D O F S T U D Y Κφριο καταλθκτικό ςθμείο Νζα ςπονδυλικά κατάγματα ςτουσ 36 μινεσ Δευτερεφοντα καταλθκτικά ςθμεία Χρόνοσ για μθ ςπονδυλικό κάταγμα Χρόνοσ για κάταγμα ιςχίου SC = subcutaneously; Q6M = once every 6 months Cummings SR, et al. N Engl J Med. 2009;361:

16 ΚΔΗΥΠΖ ΡΝ ΘΑΡΑΓΚΑΡΗΘΝ ΘΗΛΓΛΝ ΠΡΝρ 36 ΚΖΛΔΠ Incidence at Month 36 (%) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% RR = 68% P < ,2% 2,3% RR = 20% P = ,0% 6,5% RR = 40% P = 0.04 Placebo Denosumab 1,2% 0,7% Σπονδυλικά κατ. Μθ ςπονδυλικά κατ. Κατάγματα ιςχφου RR = risk reduction Cummings SR, et al. N Engl J Med. 2009;361:

17 Crude Incidence (%) 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2,2% ΠΡΑΘΔΟΖ ΣΟΝΛΝ ΚΔ ΡΝ ΣΟΝΛΝ Placebo Denosumab RR = 61% P < ,9% ΚΔΗΥΠΖ ΡΥΛ ΠΞΝΛΓΙΗΘΥΛ RR = 71% P < ,0% 1,4% ΘΑΡΑΓΚΑΡΥΛ RR = 68% P < ,2% 2,3% 0 12 Months 0 24 Months 0 36 Months Intent-to-treat, last observation carried forward analysis Data on file, Amgen.

18 ΠΓΘΟΗΡΗΘΔΠ ΚΔΙΔΡΔΠ ΝΠΡΗΘΖΠ ΞΘΛΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΑΙΔΛΓΟΝΛΑΡΖ Patients naïve to ALN Patients previously treated with ALN Percent Change from Baseline (%) in BMD Least Squares Mean (95% CI) %* 1.1%* 1.0%* Alendronate 70 mg QW Denosumab 60 mg Q6M 0.6%** 0.6%** Percent Change from Baseline Alendronate Denosumab 0.85%* 1.18%* 0.99% 1.05% 0.73% 1 0 Total Hip Lumbar Spine Trochanter Femoral Neck 1/3 Radius *P < **P = Total Hip Lumbar Spine Femoral Neck Trochanter Distal 1/3 *p < p = c p = p = Radius

19 ΡΝ PROFILE ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΡΝ DENOSUMAB ΠΡΖ ΚΔΙΔΡΖ FREEDOM ΖΡΑΛ ΞΑΟΝΚΝΗΝ ΚΔ ΡΝ ΔΗΘΝΛΗΘΝ ΦΑΟΚΑΘΝ Ανεπιθύμηηες Ενέργειες, n (%) Placebo (n = 3,876) Denosumab 60 mg Q6M (n = 3,886) P value Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες 3,607 (93.1) 3,605 (92.8) 0.91 Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 972 (25.1) 1,004 (25.8) 0.61 AEs ποσ οδήγηζα ν ζηη διακοπή ηης μελέηης AEs ποσ οδήγηζα ν ζηη διακοπή ηης τορήγηζης αγωγής 81 (2.1) 93 (2.4) (5.2) 192 (4.9) 0.55 Adapted from: Cummings SR, et al. N Engl J Med. 2009;361:

20 ΡΟΝΞΝΠ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ Χορθγείται με απλι ιατρικι ςυνταγι Υποδόρια ζνεςθ Χορθγείται κάκε 6 μινεσ Δεν ςυνοδεφεται από προβλιματα από το ανϊτερο γαςτρεντερικό ςφςτθμα Δεν απαιτοφνται περίπλοκεσ οδθγίεσ λιψθσ

21 ΡΝ 50% ΡΥΛ ΓΛΑΗΘΥΛ ΞΝ ΙΑΚΒΑΛΝΛ ΓΗΦΥΠΦΝΛΗΘΑ ΘΑ ΓΗΑΘΝΤΔΗ ΡΖΛ ΑΓΥΓΖ ΠΔ 1 ΣΟΝΛΝ Εξαιτίασ κυρίωσ των διαταραχϊν ςτο γαςτρεντερικό ςφςτθμα και άλλων ανεπικφμθτων ενεργειϊν 48% 26% 30% 15% 17% 8% Landsfeldt et al, ISPOR 2009 Η χοριγθςθ μίασ εφλθπτθσ αγωγισ αναμζνεται να αυξιςει ςθμαντικά τθ ςυμμόρφωςθ

22 Ζ ΘΑΘΖ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΠΣΔΡΗΕΔΡΑΗ ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΘΗΛΓΛΝ ΘΑΡΑΓΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Η χαμθλότερθ του 50% ςυμμόρφωςθ με τθ φαρμακευτικι κεραπεία μπορεί να μθν μειϊςει τον κίνδυνο καταγμάτων Η κακι ςυμμόρφωςθ ςχετίηεται με 30% μεγαλφτερο κίνδυνο καταγμάτων και αυξθμζνθ χριςθ νοςοκομειακϊν πόρων *Siris ES, et al. Mayo Clin Proc. 2006;81:

23 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ Για πρϊτθ φορά ο κλινικόσ ιατρόσ ζχει ςτθ κεραπευτικι του φαρζτρα μία ςτοχευμζνθ κεραπεία για τθν οςτεοπόρωςθ Το denosumab ζχει μελετθκεί ευρζωσ και παρουςιάηει ςυνδυαςμό αποτελεςματικότθτασ και αςφάλειασ Ο εφλθπτοσ τρόποσ λιψθσ του αναμζνεται να οδθγιςει ςε υψθλι ςυμμόρφωςθ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποφυγι καταγμάτων Απευκφνεται ςε αςκενείσ με μετεμμθνοπαυςιακι οςτεοπόρωςθ και αυξθμζνο κίνδυνο καταγμάτων Το κόςτοσ του είναι ςυγκρίςιμο με τισ υπάρχουςεσ αγωγζσ

«Denosumab: Η νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση»

«Denosumab: Η νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση» «Denosumab: Η νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση» Δήµος K.Πατρίκος Ρευµατολόγος 401 ΓΣΝΑ Costa Navarino 2011 «Γιατί είναι αναγκαία µια νέα θεραπευτική πρόταση στην οστεοπόρωση?» Η µέχρι σήµερα θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία της οστεοπόρωσης: γιατί, πότε, πως και για πόσο? Φωτεινή Γ. Παπαδοπούλου Γκάσταρη Ενδοκρινολόγος

Θεραπεία της οστεοπόρωσης: γιατί, πότε, πως και για πόσο? Φωτεινή Γ. Παπαδοπούλου Γκάσταρη Ενδοκρινολόγος Θεραπεία της οστεοπόρωσης: γιατί, πότε, πως και για πόσο? Φωτεινή Γ. Παπαδοπούλου Γκάσταρη Ενδοκρινολόγος Φυσιολογικό Οστούν Μέτρια Οστεοπόρωση Σοβαρή Οστεοπόρωση Courtesy Dr. A. Boyde 1 στις 3 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινολογική Διάγνωση της Οστεοπόρωσης. Κωνσταντίνος Γ. Χλαπουτάκης Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης

Ακτινολογική Διάγνωση της Οστεοπόρωσης. Κωνσταντίνος Γ. Χλαπουτάκης Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης Ακτινολογική Διάγνωση της Οστεοπόρωσης Κωνσταντίνος Γ. Χλαπουτάκης Ιατρός - Ακτινοδιαγνώστης 90% Μέγιστη οστική μάζα 0.5 1 % 1 2 % Τύποι Οστού Φλοιϊκό οστό συνιστά το 80% του σκελετού, αλλά μόνον το 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος

Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Νικόλαος Μπουντουβής Ενδοκρινολόγος Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος Θέματα με Κλινικό Ενδιαφέρον στην Ορθοπαιδική Ειδικότητα Κυλλήνη, 25 Ιουνίου 2011 Αρχές αντιοστεοπορωτικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ενδοκρινολογίας 2003. Οστεοπόρωση

Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ενδοκρινολογίας 2003. Οστεοπόρωση Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ενδοκρινολογίας 00 Οστεοπόρωση 1 Ενδοκρινολογική Κλινική ΓΝΘ Ιπποκρατείου /ντής αµ. επ. καθηγητής Α. Αβραµίδης 18 Οστεοπόρωση: επιδηµιολογία και αίτια Μ. Κήτα Ενδοκρινολόγος Ενδοκρινολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση

Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011,22(1):23-33 Ο αλγόριθμος FRAX: ένα νέο εργαλείο στην οστεοπόρωση Χαράλαμπος Γεροδήμος 1 Λάζαρος Ι. Σακκάς 2 Περίληψη Τα οστεοπορωτικά κατάγματα αποτελούν παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ

ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΣΤΑ Βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας Επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης των ανθρώπων με Σακχαρώδη ιαβήτη κατέστησε σημαντικό και το πρόβλημα της οστεοπόρωσης H οστεοπόρωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14 Μάρτιος 2014

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14 Μάρτιος 2014 Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 14 Μάρτιος 2014 Οστεοπόρωση Ορισµός Οστεοπόρωση ονοµάζεται η κατάσταση στην οποία µειώνεται η οστική µάζα και διαταράσσεται η µικροαρχιτεκτονική του οστού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: ''ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΚΩΕΩΝ Ε ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΑΘΛΟΤΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ'' Σου φοιτθτι: Κωνςταντίνου Κωςτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος προστάτη. Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων

Καρκίνος προστάτη. Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων Καρκίνος προστάτη Οστική νόσος Φαρμακευτική αντιμετώπιση και πρόληψη των οστικών συμβαμάτων Κλαμπάτσας Αθανάσιος Επιμελητής Α Ουρολόγος Ουρολογικής Κλινικής ΑΝΘ Θεαγένειο Με την ευγενική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacy Product Range Orthopaedic. The best Range of products

Pharmacy Product Range Orthopaedic. The best Range of products Pharmacy Product Range Orthopaedic The best Range of products Neck Spine Back Supports Α.Μ.. Λίγα λόγια Η Αυχενικι μοίρα είναι το πρϊτο τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Αποτελείται από μία ςτιλθ 7 οςτϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση των Γνώσεων Γυναικών Σχετικά με την Πρόληψη της Οστεοπόρωσης ΤΑΜΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 22, Τεύχος 2 2009 Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος

TOMOΣ 22, Τεύχος 2 2009 Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος TOMOΣ 22, Τεύχος 2 2009 Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 22 Τεύχος 2 2009 Περιεχόμενα Ανασκόπηση Κλινικοεργαστηριακές μελέτες 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 11 Απολογισμός 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Στοματική Χειρουργική ΣTOMA 2011; 39: 133-142 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Τα διφωσφονικά στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 1, Δ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 1, Ν. ΝΤΑΜΠΑΡΑΚΗΣ 2 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση

Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 7, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 151-158, 2008 Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση Σταματία Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης Καρανικολόπουλος, Δημήτριος Κασσάνος Γ Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα