Δκκελφπαπζε - Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο. Ζ. Μούζιετ Ελδοθρηλοιόγος Δηδάθηφρ Ιαηρηθής ΑΠΘ Δηεσζσληής Ποισηαηρείοσ ΕΟΠΥΥ Αλάιευες- Θεζζαιολίθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δκκελφπαπζε - Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο. Ζ. Μούζιετ Ελδοθρηλοιόγος Δηδάθηφρ Ιαηρηθής ΑΠΘ Δηεσζσληής Ποισηαηρείοσ ΕΟΠΥΥ Αλάιευες- Θεζζαιολίθε"

Transcript

1 Δκκελφπαπζε - Θεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο Ζ. Μούζιετ Ελδοθρηλοιόγος Δηδάθηφρ Ιαηρηθής ΑΠΘ Δηεσζσληής Ποισηαηρείοσ ΕΟΠΥΥ Αλάιευες- Θεζζαιολίθε

2 Προσδόκιμο Επιβίωσης Ηλικία (Έτη) Προσδόκιμο επιβίωσης στις γυναίκες Έτη κατά τη διάρκεια των οποίων υπάρχει ανεπάρκεια ορμονών Ηλικία Εμμηνόπαυσης Έτη

3 Επιπολασμός εμμηνόπαυσης Έτος γυναίκες ηλικίας ετών Δίδε εκκελφπαπζεο Φπζηνινγηθή εκκελφπαπζε Πξνθιεηή εκκελφπαπζε: θαξκαθεπηηθή ή ρεηξνπξγηθή

4 Σι είναι η εμμηνόπαυση; Ορισμός: Οριστική διακοπή εμμήνου ρύσεως ως αποτέλεσμα της διακοπής της λειτουργίας των ωοθηκών. Η εμμηνόπαυση καταλήγει σε μη αναστρέψιμη ορμονική ανεπάρκεια

5 Ορμόνες που εκκρίνονται από τον υποθάλαμο και τον αδένα της υπόφυσης Εκκριτική ορμόνη της γοναδοτροφίνης (GnRH) Ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH) Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)

6 Ορμόνες που εκκρίνονται από τις ωοθήκες Οιστρογόνα Προγεστερόνη Ανδρογόνα

7 Αξλεηηθή θαη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηελ πξφζζηα ππφθπζε Αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ησλ σνζπιαθίσλ Έθθξηζε LH Οιστραδιόλη Δπίδξαζε ζηα φξγαλα αλαπαξαγσγήο Αχμεζε ηεο ηξηρνεηδηθήο δηαπεξαηφηεηαο Μεηαβνιηθέο επηδξάζεηο: Οζηά - Γέξκα - Ληπίδηα

8 Δράση της οιστραδιόλης στο σώμα Γέξκα: δηαηήξεζε ηεο ηξνθηθφηεηαο επλνψληαο ηελ ελπδάησζε Μαζηνί: αλάπηπμε γαιαθηνθφξσλ πφξσλ Οζηά: αχμεζε ζρεκαηηζκνχ νζηηθήο κάδαο Αχμεζε ηξηρνεηδηθήο δηαπεξαηφηεηαο Καξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα: νιηθήο ρνιεζηεξφιεο & TG ζρέζεο HDL/LDL Δλδνκήηξην: ππεξπιαζία ηνπ ελδνκεηξίνπ + δηαηήξεζε θαη ζπζπάζεηο ηνπ κπνκεηξίνπ Σξάρεινο ηεο κήηξαο άλνηγκα ηνπ ηξαρήινπ θαη εθθξίζεσλ βιελλνγφλνπ Κφιπνο & αηδνίν: δηαηήξεζε ηξνθηθφηεηαο + αηδνηνθνιπηθψλ εθθξίζεσλ

9 Προγεστερόνη Προέλευση: Κύρια: Ωχρό σωμάτιο (και κοκκιοκύτταρα) Εμφανίζεται μετά την ωορρηξία (Ημ: 14-28) Λειτουργίες: Ασκεί αρνητική ανατροφοδότηση στην έκκριση γοναδοτροφινών από την πρόσθια υπόφυση. ε συνέργεια με τα οιστρογόνα, προάγει την ανάπτυξη των μαστών και τις κυκλικές μεταβολές στο βλεννογόνο της μήτρας.

10 Βηνζχλζεζε θαη ξχζκηζε ησλ νξκνλψλ ηνπ θχινπ

11 Οξκνληθά επίπεδα θαηα ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ

12 Μεηάβαζε ζηελ εκκελφπαπζε ΠΔΡΗΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ Οξκνληθή αλαξρία ΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ ΜΔΣΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ (Δπηβεβαησκέλε εκκελφπαπζε) Άηαθηνη θχθινη 1 έηνο ηνπιάρηζηνλ Γηαθνπή εκκελνξξπζίαο Αλαδξνκηθή Γηάγλσζε Ως περηεκκελόπασζε ορίδεηαη ηο δηάζηεκα πρηλ ηελ εκκελόπασζε θαη ο έλας τρόλος κεηά ηοσς ηειεσηαίοσς θύθιοσς

13 Μεηάβαζε ζηελ εκκελφπαπζε FSH LH ΟΗΣΡΟΝΖ ΟΗΣΡΑΓΗΟΛΖ

14 Αιιαγέο 0ξκνλψλ Φχινπ Πξν Δκκελφπαπζε Μεηά Οηζηξνγόλα Πξνγεζηεξόλε Ηιηθία Γηαηαξαρέο Πεξηφδνπ Αγγεηνθηλεηηθά Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο Γπζπαξεχλεηα, Αηξνθία νπξνπνηνγελλεηηθνχ Οζηενπφξσζε Καξδηαγγεηαθή λφζνο

15 Φσζηοιογηθές ηηκές γηα γσλαίθες πρηλ θαη θαηά ηε δηάρθεηα ηες Εκκελόπασζες Ωοθυλακική θάζη Ωοππηξία Ωχπινική θάζη Εμμηνόπαυζη Οιζηπαδιόλη (pg/ml) 120 (50-230) ( ) <20 Ππογεζηεπόνη (ng/ml) <1 <1 10 (5-20) <1 FSH (mui/ml) 3.6 (1-5) (1-5) LH (mui/ml) 1.9 (0.5-5) (0.5-6)

16 σκαηηθέο κεηαβνιέο ζηελ εκκελφπαπζε

17 Βξαρππξφζεζκα ζπκπηψκαηα Σστλόηεηα εκθάληζες πκπηψκαηα % γπλαηθψλ πνπ αλαθέξνπλ ηα ζπκπηψκαηα πκπηψκαηα % γπλαηθψλ πνπ αλαθέξνπλ ηα ζπκπηψκαηα Δμάςεηο 73 Νπρηεξηλέο εθηδξψζεηο 63 Δπεξεζηζηφηεηα 54 Καηάζιηςε 50 Κνχξαζε 50 Νεπξηθή έληαζε 46 Αδπλακία λα αληαπεμέιζνπλ 44 Αυπλία 37 Αδπλακία ζπγθέληξσζεο 35 Πνλνθέθαινη 35 Αίζζεκα παικψλ 29 Πφλνη ζηηο αξζξψζεηο 29 Αίζζεκα παληθνχ 28 Γπζπαξεπληα 27 Εάιε 24 Ακέιεηα 23 Ρπηίδσζε δέξκαηνο 20 Αίζζεκα αλαηξηρίιαο ζην δέξκα 19 Πφλνο ζηελ πιάηε 19 Μαζηνδπλία 17 πρλνπξία 13 Οπξνινηκψμεηο 10

18 Γυναίκες (%) Επιπολασμός Αγγειοκινητικών Συμπτωμάτων Βαριά Σύνολο Α.Π. <1 μ 1-3 μ 3-6 μ 6-12 μ 1έτος > 10 Μήνες/ Έτη από την τελευταία έμμηνο ρύση Α.Π.: Αναπαραγωγική Περίοδος Oldenhave et al, Am J Obstet Gynecol 1993; 168:

19 Συμπτώματα από το Ουροποιογεννητικό Γελλεηηθφ ζχζηεκα Ξεξφηεηα ηνπ θφιπνπ Έιιεηςε ιίπαλζεο Γπζπαξεχλεηα Κνιπίηηδα Κνιπηθή δπζιεηηνπξγία Κνιπηθφο θλεζκφο Κνιπηθφο θαχζνο Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα πρλνπξία Γπζνπξία Αθξάηεηα νχξσλ Οπξεζξίηηδα Μνιχλζεηο ησλ νπξνθφξσλ νδψλ Τπνηξνπηάδνπζα θπζηίηηδα Samsioe, Int J Fertil 1996; 41:

20 Μαθξνρξφληα ζπκπηψκαηα Οζηενπφξσζε Απμεκέλνο ξπζκφο απψιεηαο νζηηθήο κάδαο κεηά ηελ εκκελφπαπζε. Σν 40% ησλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 65 ζα ππνζηεί θάηαγκα Καξδηαγγεηαθή λφζνο Ζ εκκελφπαπζε ηξηπιαζηάδεη ηνλ θίλδπλν ζηεθαληαίαο λφζνπ. Σν 50% ησλ γπλαηθψλ πεζαίλεη απφ θαξδηαγγεηαθή λφζν

21 Mortality Rate per 100,000 Mortality Rates in Women Heart Disease* Lung Cancer Breast Cancer Colon & Rectal Cancer Stroke* Endometrial Cancer Age (years) *Mean of years ; Eberhardt VMS, et al. Health, United States, National Center for Health Statistics, 2001:189,192. Ries LAG, et al. SEER Cancer Statistics Review, National Cancer Institute, 2001.

22 Causes of Death Among Women* Cancer 19% 34% Heart Disease Diabetes Chronic Lower Respiratory Disease 3% 6% Other 28% 10% Cerebrovascular Disease *Percentage of total deaths in 1999 among women aged 65 and older. Anderson RN. National Vital Statistics Reports. 2001;49:1-13.

23 Δκκελφπαπζε θαη Μεηαβνιηζκφο Τδαηαλζξάθσλ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ππεξηλζνπιηλαηκία επηδείλσζε κεηαβνιηζκνχ γιπθφδεο κε ηελ ειηθία αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ Walton et al, Eur J Clin Invest 1993; 23: Lindheim et al, Fertil Steril 1993; 60: 664-7

24 Δκκελφπαπζε θαη Αηκφζηαζε Οη κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο έρνπλ πςειφηεξε δξαζηεξηφηεηα : ηνπ παξάγνληα πήμεο VII, ηνπ ηλσδνγφλνπ θαη ηνπ αλαζηνιέα-1 ηνπ ελεξγνπνηεηή ηνπ πιαζκηλνγφλνπ Ζ ηζνξξνπία ηεο αηκφζηαζεο δηαηεξείηαη θαηά ηελ εκκελφπαπζε αιιά, ηα απμεκέλα επίπεδα θάπνησλ απφ ηηο αηκνζηαηηθέο παξακέηξνπο είλαη πηζαλφ λα ζπλδένληαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο Lindoff et al, Maturitas 1993; 17: Meilahn et al, AEP 1992; 2:

25 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΔΜΜΖΝΟΠΑΤΖ Μηα θαηλνχξγηα αξρή;;

26 Θεξαπεία Οξκνληθήο Τπνθαηάζηαζεο ( Θ.Ο.Τ. ) ηφρνο ηεο Θ.Ο.Τ. ρξήζε ηεο ειάρηζηεο απνηειεζκαηηθήο δφζεο γηα: θαηαζηνιή αγγεηνθηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ, ζεξαπεία νπξνγελλεηηθήο αηξνθίαο

27 Θ. Ο. Τ. Σα νηζηξνγφλα Οηζηξφλε (Δ 1 ) Οηζηξηφιε ( Δ 3 ) Οηζηξαδηφιε (Δ 2 ) ΗΥΤΡΟΣΔΡΟ Δ 2 / Δ 1 = 1-2 ζηηο γφληκεο γπλαίθεο = 0.5 ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο ΘΟΤ επαλαθέξεη ηε ζρέζε Δ 2 / Δ 1 Φπζηθή νηζηξαδηφιε πδεπγκέλα νηζηξνγφλα

28 Θ.Ο.Τ Σα πξνγεζηαγφλα αλάινγα πξνγεζηεξφλεο αλάιογα ηεζηοζηερόλες -δηπδξνγεζηεξφλε - λνξεζηζηεξφλε - πδξνμππξνγεζηεξφλε - (levo-)norgestrel - κεδξνμππξνγεζηεξφλε -- desogestrel* -- norgestimate* -- gestodene* Γελ πξνθαινχλ αξξελνπνίεζε Nέα πξντφληα φια παξάγσγα ηνπ norgestrel

29 Eπηινγέο νδνχ ρνξήγεζεο θαξκάθνπ Απφ ην ζηφκα Ζπαηηθφο κεηαβνιηζκφο πξψηεο δηφδνπ, κεγαιχηεξεο δφζεηο Μεηαβιεηή απνξξφθεζε Γηαδεξκηθά Μφλν νηζηξνγφλα ή ζπλδπαζκφο Δ 2 θαη Πξνγεζηαγφλνπ Απνπζία επαηηθνχ κεηαβνιηζκνχ πξψηεο δηφδνπ, κηθξφηεξεο δφζεηο Απνπζία πιαζκαηηθήο αηρκήο Αξγή, ζπλερή έθιπζε νξκφλεο Δπλντθφηεξε επίδξαζε ζην κεηαβνιηζκφ γιπθφδεο, ιηπηδίσλ,παξαγφλησλ πήμεο παρχζαξθεο, θαπλίζηξηεο, Γ.;

30 Άιινη Tξφπνη ρνξήγεζεο Δκθπηεχκαηα Δλέζεηο Μφλν πξνγεζηεξφλε Κνιπηθνί δαθηχιηνη νηζηξνγφλσλ ή πξνγεζηαγφλσλ Κνιπηθέο θξέκεο θαη ππφζεηα Ρηληθφ Spray Gel

31 Άιιεο επηινγέο Tibolone Φχην-νηζηξνγφλα SERMs

32 Επιλεκτικοί Ρυθμιστές των Οιστρογονικών Τποδοχέων (SERMs) o o o Seletive Estrogen Recepctor Modulator Ραινμηθαίλε (EVISTA) Bazedoxifene (conbriza) Τακνμηθαίλε Τξηθαηλπιαηζπιέληα Τνξεκηθαίλ Βελδνζεηθαίληα Γελ είλαη νηζηξνγφλα ΟΜΧ πλδένληαη κε ηνπο νηζηξνγνληθνχο ππνδνρείο Δπάγνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ νηζηξνγνληθφ ππνδνρέα, δηαθνξεηηθέο απφ φ,ηη ηα νηζηξνγφλα.* Πξνθαινχλ δηαθνξεηηθή βηνινγηθή απάληεζε αλάινγα κε ηνλ ηζηφ/φξγαλν ζηφρν.* ε άιινπο ηζηνχο δξνπλ αγσληζηηθά θαη ζε άιινπο αληαγσληζηηθά κε ηα νηζηξνγφλα *Katzenellenbogen BS. Science 295:2380-1, 2002

33 πλδπαζκέλε αγσγή Με ηαθηηθή έκκελν ξχζε : Γηαθνπηφκελε αγσγή Οιζηπογόνα Ππογεζηεπόνη Αιμοππαγία πλερήο αγσγή Οηζηξνγφλα 1 30 Πξνγεζηεξφλε Αηκνξξαγία Υσξίο έκκελν ξχζε Οηζηξνγφλα Πξνγεζηεξφλε

34 ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ Θ Ο Τ Απόισηες Μάδα ζηνπο καζηνύο Μάδα ζηελ πύειν Αδηεξεύλεηε θνιπηθή αηκόξξνηα Αξξύζκηζηε αξηεξηαθή ππέξηαζε Ακθηζβεηούκελες ΔΜ, Ν Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο Ρπζκηδόκελε ππέξηαζε Παρπζαξθία, Κάπληζκα Επηπνιήο ζξνκβνθιεβίηηο, Κηξζνί Καθόεζεο κειάλωκα Παζνινγηθό ηέζη Pap Καξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο Καξθίλνο νωζεθώλ Καινήζεο λόζνο καζηώλ Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξθίλνπ καζηνύ

35 Καξθίλνο ηνπ ελδνκεηξίνπ: Αληίθησπος ηες Θ.Ο.Υ. Κίλδπλνο ππεξπιαζίαο ελδνκεηξίνπ Μφλν νηζηξνγφλα 55% + Πξνγεζηεξφλε : 7 εκέξεο 12.5% + Πξνγεζηεξφλε : 10 εκέξεο 3% + Πξνγεζηεξφλε : > 10 εκέξεο 0% Source :THS de la Ménopause / Inserm p133.

36 Women s Health Initiative (WHI) JAMA, 2002; 288:

37 Women s Health Initiative (WHI) χεδιασμός της κλινικής μελέτης Μεγάλης έκτασης, επιχορηγούμενη από το NIH, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη χορήγησης Οιστρογόνων (ERT) και Οιστρογόνων+προγεστερόνης (HRT) Πρωτογενείς στόχοι: πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και επίπτωση του Ca μαστού γυναίκες ηλικίας (μέση ηλικία, ~63 ετών) μεταξύ 1993 και 1998, σχεδιασμένη να λήξει το 2005 The Women s Health Initiative Study Group. Control Clin Trials. 1998;19:

38

39 Health Event Overall Hazard Ratio WHI Results Overall Relative and Attributable Risk for Women 50 to 80 Years of Age Confidence Interval Nominal 95% Adjusted 95% Attributable Risk per 10,000 Women/Year Benefit per 10,000 Women/Year CHD Breast cancer Stroke VTE DVT PE Colorectal cancer Hip fractures Total fractures DVT = deep vein thrombosis; PE = pulmonary embolism. Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators. JAMA. 2002;288:

40 Διακοπή του σκέλους της HRT Μέση διάρκεια παρακολούθησης = 5.2 έτη τατιστικά σημαντική αύξηση της επικινδυνότητας καρδιαγγειακών και εγκεφαλικών επεισοδίων και φλεβικών θρομβώσεων Ε ΑΠΟΛΤΣΟ ΑΡΙΘΜΟ Αυξηση του διηθητικού Ca μαστού μετά 4 χρόνια αγωγής Ε ΑΠΟΛΤΣΟ ΑΡΙΘΜΟ Writing Group for the Women s Health Initiative Investigators. JAMA. 2002;288:

41 Γηαθνξέο ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θπξηφηεξσλ λνζεκάησλ ζηφρσλ κεηαμχ κεηεκκελνπαπζηαθψλ γπλαηθψλ ζε ΘΟΤ θαη placebo Νφζεκα ζηφρνο 2 ρξφληα ιήςεο 5.2 ρξφληα ιήςεο (Αξ. επηπιένλ πεξηζηαηηθψλ αλα 1000 γπλαίθεο) Καξδηαγγεηαθά 3 επηπιένλ 4 επηπιένλ ΑΔΔ 1επηπιένλ 4 επηπιένλ Θξνκβνεκβνιηθή λφζνο 6 επηπιένλ 9 επηπιένλ Γηεζεηηθφο Καξθίλνο Μαζηνχ Κακία δηαθνξά 4 επηπιένλ Κάηαγκα ηζρίνπ 1 ιηγφηεξν 2 ιηγφηεξα Καξθίλνο εληέξνπ Κακία δηαθνξά 3 ιηγφηεξα Θάλαηνη Κακία δηαθνξά Κακία δηαθνξά Writing Group for the Women s Health Initiative Investigators. JAMA. 2002;288:

42 Απνηειέζκαηα WHI, HERS, WHI-Oηζηξνγφλα θαη άιισλ κειεηψλ Νφζνο Ca καζηνχ <5 ρξφληα > 5 ρξφληα Άιιεο WHI HERS WHI-CEE Υ Δ Σ Η Κ Ο Κ Η Ν Γ Τ Ν Ο 1,26 1, ,15 1,53 Ca Δληέξνπ 0,66 0,63 0,69 1,08 Κάηαγκα ηζρίνπ 0,75 0,66 1,10 0,61 ΑΔΔ 1,45 1,41 1,23 1,39 Πλ. Eκβνιή 2,10 2,13 2,79 1,34 ηεθ. Nφζνο 0,61 1,29 0,

43 Wh y Wa s th e CE E+MP A Ar m of WHI Sto pped After 5.2 Year s of Follow-up?? Bre ast Cancer CV E vents Fra cture s Col o-rec tal Ca ncer Glob al Index Σθαηρηθός δείθηες: αζροηζηηθός δείθηες επηθηλδσλόηεηας θαη φθέιεηας Modified fro m the Wr iting Gr oup for the WHI Investig ators, J AMA, 200 2

44

45 No HRT Hypothetical Pathogen Sequence Adventitia MMP-9 Media Internal Elastic Lamina Fibrous Cap Fibrous Cap Plaque Fibrous Cap Plaque Fatty Streak/Plaque Plaque Necrotic Core Necrotic Core HRT Early & Continued HRT HRT Late Mural Thrombus HRT yrs yrs yrs >65 yrs

46 Κίλδπλνο Δκθάληζεο Ca Μαζηνχ Απφιπηε αχμεζε κηθξή έσο κέηξηα απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, κεηψλεηαη κε ηελ δηαθνπή 5 ρξφληα κεηά ηε δηαθνπή επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ πήξαλ πνηέ Θ.Ο.Τ.

47 Αλνηρηά ζέκαηα - WHI WHI εηεξνγελήο πιεζπζκφο WHI έλα ζπγθεθξηκέλν ζθεχαζκα. Απαηηνχληαη κειέηεο κε λεψηεξεο γπλαίθεο Απαηηνχληαη κειέηεο κε άιια πξνγεζηαγφλα Απαηηνχληαη κειέηεο κε άιιεο νδνχο ρνξήγεζεο

48 Μελέτη ΜWS (Million Women Study) χετικός κίνδυνος για Ca Μαστού με ΘΟΤ Καμμία χρήση 1.00 ( ) Προηγούμενη χρήση 1.01 ( ) Παρούσα χρήση Μόνο οιστρογόνα 1.30 ( ) Οιστρογόνα + προγεσταγόνα 2.00 ( ) Σibolone 1.45 ( ) γπλαίθεο ζηε Μ.Βξεηηαλία, εηψλ ζε ΘΟΤ Παξαθνινχζεζε ζε Δζληθά Κέληξα Πξφιεςεο Καξθίλνπ Μαζηνχ Παξαθνινχζεζε γηα 2.6 ρξφληα

49 ΜΔΛΔΣΖ RUTH

50 Effects of the Selective Estrogen Receptor Modulator Raloxifene on Coronary Outcomes in The Raloxifene Use for The Heart Trial (RUTH) Υποομάδα γυναικών < 60 ετών ε γπλαίθεο <60 εηψλ κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα αλάπηπμε ζηεθαληαίαο λφζνπ ή ήδε εθδεισκέλε ζηεθαληαία λφζν, ε επίπησζε ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηελ νκάδα ηεο ξαινμηθαίλεο απφ ηελ νκάδα ηνπ placebo θαηά 41% (p=0,003) CV Outcomes 41% (ΜΕ ) (Circulation. 2009;119: )

51 ΘΟΤ θαη λ.alzheimer Γελ παξαηεξήζεθε επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ΘΟΤ ηφζν κε Οηζηξνγφλα θαη πξνγεζηαγφλα φζν θαη κε Οηζηξνγφλα κφλν. Μηθξή ηάζε γηα επηδείλσζε

52 EMAS (European Menopause Andropause Society) IMS (International Menopause Society) FDA Σσζηάζεης!!!!!! πληζηάηαη ΘΟΤ ζε κέηξηα έσο έληνλα αγγεηνθηλεηηθά ζπκπηψκαηα ζηε κηθξφηεξε δνζνινγία θαη γηα ην δπλαηφηεξν κηθξφηεξν δηάζηεκα Δπαλεθηίκεζε ζπλέρηζεο ΘΟΤ κεηά 3-4 ρξφληα ιήςεο Κίλδπλνο πνιχ κηθξφο γηα ρξήζε <2 εηψλ

53 EMAS (European Menopause Andropause Society) IMS (International Menopause Society) FDA Σσζηάζεης!!!!!! Όρη ΘΟΤ γηα πξφιεςε Καξδηαγγεηαθήο λφζνπ ή Οζηενπφξσζεο ΘΟΤ ζε νζηενπφξσζε κφλν αλ ε γπλαίθα δελ κπνξεί λα ιάβεη άιιε αγσγή Δλαιιαθηηθέο κε νξκνληθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα πξφιεςε ρξνλίσλ λνζεκάησλ θαη δηαηήξεζε θαιήο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο ζε αζπκπησκαηηθέο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο Δμαηνκίθεπζε ηεο ζεξαπείαο ζε θάζε γπλαίθα αλάινγα κε ειηθία, παξάγνληεο θηλδχλνπ, ΒΜΗ

54 Εσταρηζηώ ποιύ γηα ηελ προζοτή ζας

Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ

Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο. Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Γηαηαξαρέο χπλνπ ζηνπο θαπληζηέο Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο ΑΠΘ Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Η ληθνηίλε θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηνλ χπλν θαη ηε δηάζεζε δξψληαο ζε πνηθίια ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο ζε έθεβεο»

«Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο ζε έθεβεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia

The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia The Endocrine Society s CLINICAL GUIDELINES Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia JCEM 2011(96); 273-288 Dr. Νικόλαος Δ. Πονηικίδης Δνδοκρινολόγος / Σσνηονιζηής Γνηής Κλινική Δνδοκρινολογίας, Γιαβήηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα