Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)"

Transcript

1 Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για την ενηµέρωση της ιεραρχίας του ΓΕΕΘΑ γύρω από ζητήµατα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου [Ιανουάριος 2002] Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) ΘΕΜΑ : Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR) Κατόπιν προφορικής εντολής, επί του θέµατος γνωρίζονται τα ακόλουθα: Έρευνα και διάσωση α/φ που κινδυνεύουν 1. Το άρθρο 25 της Σύµβασης του Σικάγο του 1944 (έχει κυρωθεί από την Ελλάδα µε τον Ν. 211/47) και το Παράρτηµα 12 αυτής, περιέχουν διατάξεις για την αεροπορική έρευνα & διάσωση. Η ελληνική περιοχή έρευνας & διάσωσης σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήµατος ταυτίζεται µε την περιοχή του FIR Αθηνών και έχει καθοριστεί εδώ και δεκαετίες µε Περιοχικές Συµφωνίες Αεροναυτιλίας (1952 και 1958) που εγκρίθηκαν στη συνέχεια από το Συµβούλιο του ICAO. Στο είδος αυτό διασώσεως αναφέρονται και οι διατάξεις των άρθρων 123, 124 και 175 του Κώδικα Αεροπορικού ικαίου (Ν. 1815/88). 2. Κατά τα λοιπά η ελληνική νοµοθεσία δεν περιέχει άλλες ρυθµίσεις για την αεροπορική έρευνα & διάσωση (βλ. όµως και παρακάτω στην παράγρ. θ' και επ.!). Σηµειώνεται ότι κατά το άρθρο 122 του ΣΠΚ «... κυβερνήτης πλοίου ή αεροσκάφους ή χειριστής αεροσκάφους, ο οποίος... παραλείπει να παράσχει βοήθεια

2 -2- σε... οποιοδήποτε αεροσκάφος ή πλοίο που βρίσκεται σε κίνδυνο, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών». Ναυτική έρευνα και διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν 3. Όσον αφορά τα ναυτικά ατυχήµατα, το θέµα ρυθµίζεται από την ιεθνή Σύµβαση Ναυτικής Έρευνας & ιάσωσης του ΙΜΟ (Αµβούργο 1979), η οποία τέθηκε σε ισχύ το Η Σύµβαση αυτή επιβάλλει στα συµβαλλόµενα κράτη να οργανώνουν υπηρεσίες έρευνας & διάσωσης για να παρέχουν βοήθεια σε κινδυνεύοντα πλοία (vessels in distress όχι σε κινδυνεύοντα αεροσκάφη), σε τµήµατα της ανοικτής θάλασσας που πρόσκεινται στα χωρικά ύδατα του παράκτιου κράτους. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύµβαση αυτή την και την κύρωσε µε τον Ν. 1844/89 (ΦΕΚ Α' 100/ ). 4. Η Σύµβαση του Αµβούργου του ΙΜΟ, σε αντίθεση µε την Σύµβαση του Σικάγο, ΕΝ καθορίζει τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς για τον προσδιορισµό των περιοχών ευθύνης έρευνας & διάσωσης στην ανοικτή θάλασσα του παράκτιου κράτους, αλλά παραπέµπει την ρύθµιση αυτού του θέµατος σε συµφωνία µεταξύ των ενδιαφεροµένων παράκτιων γειτονικών χωρών (παράγρ του Παραρτήµατος της Συµβάσεως) και αυτό ακριβώς είναι το αδύνατο σηµείο της. Στην παράγρ του Παραρτήµατος της Συµβάσεως αυτής, µάλιστα, ορίζεται ότι «σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία για τις ακριβείς διαστάσεις µίας περιοχής έρευνας και διάσωσης από τα ενδιαφερόµενα Μέρη, τα Μέρη αυτά θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν συµφωνία για κατάλληλες ρυθµίσεις µε τις οποίες θα παρέχεται παντού στην περιοχή ισοδύναµος συντονισµός υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης». 5. Η Ελλάδα κατά την υπογραφή της ως άνω Σύµβασης, κατέθεσε ε π ι φ ύ λ α ξ η µε την οποία δήλωνε ότι τα όρια ευθύνης της ήταν τα ίδια µε τα όρια του FIR Αθηνών. Το κείµενο της επιφύλαξης αυτής ήταν το ίδιο µε αυτό που κοινοποίησε η Ελλάδα το 1975 στον Οργανισµό IMCO (προκάτοχος του ΙΜΟ), έγινε δε και εθνική νοµοθεσία της χώρας µας αφού περιλήφθηκε στο άρθρο 2 του ως άνω κυρωτικού Ν. 1844/89. Ειδικά προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του κυρωτικού νόµου ότι η περιοχή αυτή, που αποτελεί την πλέον κατάλληλη ρύθµιση κατά την έννοια της παραγρ του Παραρτήµατος της Συµβάσεως, ανακοινώθηκε στον ΙΜΟ µε το έγγραφο υπ αριθ. 44/ του Υ.Ε.Ν. και σ' αυτήν την περιοχή η Ελλάδα από µακρού χρόνου αδιαλείπτως διενεργεί επιχειρήσεις έρευνας & διάσωσης. Από

3 -3- καθαρά νοµική άποψη, ωστόσο, η ανωτέρω επιφύλαξη δήλωση, ως µονοµερής πράξη, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δεσµεύει την Τουρκία κατά το διεθνές δίκαιο. [Το κείµενο της επιφύλαξης αυτής έχει ως εξής : «The SAR Region of Greece for maritime purposes is the region within which Greece has already assumed the responsibility for search and rescue purposes, established in accordance with the relevant Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 Dec and Regulation 15 of Chapter V of the International Convention of Safety of Life at Sea of 17 June 1960»] 6. Η Τουρκία απέρριψε την ελληνική επιφύλαξη και την κατά τη διάρκεια σύσκεψης (27th Session) της υποεπιτροπής του ΙΜΟ για θέµατα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, κατέθεσε δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι περιοχές ευθύνης για θαλάσσια έρευνα και διάσωση στην ανοικτή θάλασσα πρέπει να οριοθετούνται µε συµφωνία των ενδιαφεροµένων κρατών. Παράλληλα κατέθεσε και χάρτη ο οποίος εµφάνιζε το Αιγαίο µοιρασµένο στη µέση, µε διευκρινιστικό σηµείωµα ότι η διαχωριστική γραµµή ήταν απλά ενδεικτική των ορίων των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των τουρκικών υπηρεσιών έρευνας & διάσωσης. 7. Η ως άνω Τουρκική ανακοίνωση απερρίφθη µε ελληνική δήλωση δύο ηµέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια της ίδιας σύσκεψης της υποεπιτροπής του ΙΜΟ. Η τουρκική άποψη έµµεσα αποδοκιµάστηκε και από τον ΙΜΟ, δεδοµένου ότι στην έκδοσή του µε τίτλο "Information on National Search and Rescue" (Φεβρουάριος 1983), περιέλαβε χάρτη στον οποίο εµφανίζεται ως περιοχή ευθύνης της Ελλάδος στο Αιγαίο για θέµατα ναυτικής έρευνας & διάσωσης, η περιοχή των ορίων του FIR Αθηνών. Τα ίδια όρια αναφέρονται και στην εγκύκλιο SAR 3/Circ 3 του IMO (1990). Τις ελληνικές θέσεις για ανάγκη ταύτισης των ζωνών ευθύνης ναυτικής έρευνας και διάσωσης µε τις περιοχές FIR στην ανοικτή θάλασσα και το διεθνή εναέριο χώρο θέσεις που υποστήριξαν και άλλες χώρες στη Συνδιάσκεψη του Αµβούργου του 1979 απηχεί σε αρκετά σηµεία της και η Απόφαση (Resolution) υπ' αριθ. 1 που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη και προσαρτήθηκε στην Τελική Πράξη της Σύµβασης του 1979 : η Απόφαση αναφέρεται σε ρυθµίσεις για τον συντονισµό των υπηρεσιών έρευνας & διάσωσης και, ενώ σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την παράγρ του Παραρτήµατος της Συµβάσεως οι ζώνες ευθύνης για ναυτική έρευνα & διάσωση αποκαθίστανται µε συµφωνίες των κρατών, ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι αεροναυτικές υπηρεσίες έρευνας & διάσωσης έχουν ήδη εγκαθιδρυθεί από τα συµβαλλόµενα στη Σύµβαση περί διεθνούς πολιτικής αεροπορίας κράτη και τονίζει ότι

4 -4- η στενή συνεργασία µεταξύ ναυτικών και αεροναυτικών υπηρεσιών έρευνας & διάσωσης είναι ουσιώδης. 8. Η θέση της εναρµόνισης, µέχρι πλήρους ταύτισης, των ορίων των ζωνών για ναυτική και αεροπορική έρευνα & διάσωση, έγινε δεκτή κατά τη συζήτηση της αναφοράς (report) της Υποεπιτροπής Ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας στην 32η Σύνοδο του ΙΜΟ, τον Μάρτιο του 1986 (ΙΜΟ doc. 32/W.P. 8/ ), όπου, πλην της Τουρκίας και της Κίνας, την ανωτέρω θέση δέχθηκαν όλες οι αντιπροσωπείες, µεταξύ δε αυτών και η αντιπροσωπεία των Η.Π.Α., η οποία µάλιστα την υποστήριξε ενθέρµως. 9. Από πλευράς εσωτερικής ελληνικής νοµοθεσίας για θέµατα θαλάσσιας έρευνας & διάσωσης πλην του κυρωτικού νόµου 1844/89, πρόσφατα κυρώθηκε µε τον Ν. 2975/01 (ΦΕΚ Α' 294/ ) το "Μνηµόνιο Συνεννόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής ηµοκρατίας για τη συνεργασία σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος". 10. Ιδιαίτερα σηµειώνεται ότι από τις λοιπές διατάξεις του κυρωτικού νόµου 1844/89 (κοινές νοµοθετικές, σε αντίθεση µε τις κυρωτικές) προβλέπονται τα εξής : άρθρο 4 : «αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του νόµου αυτού και της Σύµβασης είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας», άρθρο 5 : «1. Οι υπηρεσίες ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης παρέχονται αντίστοιχα από το Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος και την Πολεµική Αεροπορία µε τη συνδροµή και συνεργασία εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων και συντονίζονται από ενιαίο κέντρο, το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ιάσωσης (Κ.Σ.Ε..) του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Εµπορικής Ναυτιλίας : α) µπορεί να ιδρύονται υποκέντρα διάσωσης... β) µπορεί να ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και αποστολής του Κ.Σ.Ε.. και των υποκέντρων διάσωσης, Για τη ρύθµιση των παραπάνω θεµάτων... λαµβάνονται υπόψη εγχειρίδια και οδηγίες διεθνών οργανισµών, αρµοδίων για τη ναυτική και αεροπορική έρευνα και διάσωση», άρθρο 6 : «1. Από το Αρχηγείο ΛΣ και την Πολεµική Αεροπορία διατίθενται πλωτά και εναέρια µέσα Εφ' όσον απαιτηθεί, ενεργοποιούνται µέσα των Ενόπλων υνάµεων και εµπλεκοµένων υπηρεσιών και φορέων...», άρθρο 8 : «Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας και του συναρµόδιου υπουργού, κατά περίπτωση, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του νόµου αυτού και της Σύµβασης».

5 Σε επικοινωνία µας µε τον ντή του Κ.Σ.Ε.. του Υ.Ε.Ν. µας έγινε γνωστό ότι πράγµατι έχει εκδοθεί Κανονισµός οργάνωσης & λειτουργίας του Κέντρου, ο οποίος έχει κυρωθεί µε Κοινή Απόφαση ΥΕΘΑ & Υ.Ε.Ν., δηµοσιευµένη και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 12. Κατά τα λοιπά, από πλευράς ελληνικής νοµοθεσίας δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις ειδικά για το Αιγαίο Πέλαγος. Πέραν αυτού, βάσιµα µπορεί να υποστηριχθεί ότι και άλλες ρυθµίσεις να είχαν προβλεφθεί, δεν θα είχαν καµία ισχύ κατά το διεθνές δίκαιο, ως αντίθετη µονοµερής κρατική πράξη, αφού δεν έχει τηρηθεί προηγουµένως η διαδικασία της Σύµβασης του Αµβούργου του 1979 περί καθορισµού των ζωνών έρευνας & διάσωσης στην ανοικτή θάλασσα του Αιγαίου µε διµερή συµφωνία µε την Τουρκία. Το αυτό µπορεί να υποστηριχθεί και για τις ειδικές διατάξεις του κυρωτικού νόµου 1844/89 αλλά και του Κανονισµού οργάνωσης & λειτουργίας του Κ.Σ.Ε.., στο µέτρο που προβαίνουν "µονοµερώς" και χωρίς προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας της Σύµβασης του 1979, στον ορισµό κάποιων κανόνων που αφορούν στην θαλάσσια έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο. 13. Το αυτό µπορεί να λεχθεί, όπως είναι φυσικό, και για τον τουρκικό κανονισµό 88/13559 περί έρευνας & διάσωσης (εγκρίθηκε από το υπουργικό συµβούλιο την και δηµοσιεύθηκε στην τουρκική εφηµερίδα της κυβερνήσεως την ). 14. Για τον ως άνω τουρκικό κανονισµό περί έρευνας & διάσωσης επιση- µαίνονται (επιγραµµατικά) τα παρακάτω : α. Σκόπιµα δεν κάνει διάκριση µεταξύ διαδικασιών διάσωσης πλοίων και αεροσκαφών, για να εκβιάσει την έναντι της Ελλάδος οριοθέτηση, βάσει συµφωνίας, ζώνης έρευνας & διάσωσης στο Αιγαίο, εντός του FIR Αθηνών, που θα καλύπτει ενέργειες διάσωσης τόσο για κινδυνεύοντα πλοία όσο και για κινδυνεύοντα αεροσκάφη, ενώ για την περίπτωση των αεροσκαφών υπάρχει ήδη οριοθετηµένη υπό ελληνική δικαιοδοσία ζώνη βάσει των διαδικασιών του ICAO. Αντίθετα, ο κυρωτικός της Συµβάσεως του 1979 ελληνικός Ν. 1844/89, στις κοινές νοµοθετικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 αυτού, κάνει σαφή διάκριση µεταξύ υπηρεσιών ναυτικής και υπηρεσιών αεροπορικής έρευνας και διάσωσης, των οποίων ρυθµίζει το συντονισµό των ενεργειών.

6 -6- β. Η οριοθέτηση ζωνών ευθύνης στην ανοικτή θάλασσα του Αιγαίου στην οποία προβαίνει, εµφανίζει το Αιγαίο Πέλαγος, εντός του FIR Αθηνών, διχοτοµηµένο σε δύο ζώνες (ελληνική - τουρκική). γ. Οριοθετεί µεν, µονοµερώς, ζώνη ευθύνης στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά η ζώνη αυτή δεν παραβιάζει τα όρια του Odessa FIR. δ. Παραβιάζει τα όρια και τις αρµοδιότητες για αεροναυτική έρευνα & διάσωση του Nikosia FIR. ε. Η µονοµερής οριοθέτηση στο Αιγαίο (το οποίο και µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα) είναι αυθαίρετη και παράτυπη, τόσο αναφορικά µε την αεροπορική έρευνα & διάσωση, όσο και αναφορικά µε τον καθορισµό ζωνών ευθύνης για ναυτική έρευνα & διάσωση πλοίων που κινδυνεύουν, δεδοµένου ότι κατά τα παραπάνω η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει µε διµερή συµφωνία µε την Ελλάδα βάσει της Συµβάσεως του Αµβούργου του 1979, η φιλοσοφία της οποία είναι προσανατολισµένη προς οριοθέτηση µεν µε διµερείς συµφωνίες, οριοθέτηση όµως η οποία πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν τα αντίστοιχα όρια των περιοχών FIR για την αεροναυτική έρευνα & διάσωση. στ. Συνολικά εκτιµώµενος, ο τουρκικός κανονισµός συνιστά µία µονοµερή κρατική πράξη αντίθετη στο διεθνές δίκαιο, η οποία δεν µπορεί να επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα στο διεθνή χώρο. 15. Από καθαρά νοµική άποψη θα είναι εξαιρετικά χρήσιµη η ενεργοποίηση του άρθρου 8 του ως άνω Ν. 1844/89 (βλ. παραπάνω). Εξεταστέα, ωστόσο, η πολιτική σκοπιµότητα έκδοσης ενός τέτοιου κειµένου και η κατάλληλη περί αυτού χρονική στιγµή._

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις.

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις. Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://users.sch.gr/dimitrako Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160

Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 Ν 2292/1995: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΕΘΑ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝ.ΒΛ.& Ν.3883/2010 (81396) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 160 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2292 ΦΕΚ Α'35 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τις αρχές και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες

Οδηγός για τις αρχές και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο Οδηγός για τις αρχές και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους μετανάστες και στους πρόσφυγες 2 Εισαγωγή Δεν είναι νέο το φαινόμενο των μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα