γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες."

Transcript

1 Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική Εταιρεία», εδρεύει στην Αθήνα. Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα, την οποία θέτει σε όλα της τα επίσημα έγγραφα, στα πτυχία τα οποία απονέμει στα μέλη της και γενικά οποτεδήποτε απευθύνεται προς τρίτους κ.λπ. Η σφραγίδα της Εταιρείας φέρει σε κύκλο την επωνυμία «Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 1835», στην μέση την κεφαλή του Ασκληπιού και κάτω από αυτήν μία ράβδο με τυλιγμένο γύρω της ένα φίδι. Σκοπός της Εταιρείας Άρθρο 2 Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης. Άρθρο 3 α. Προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της, η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των μελών της ή και σε δημόσιες, καθώς και σε συνεδριάσεις με άλλες επιστημονικές Εταιρείες. Στις συνεδριάσεις αυτές γίνονται επιστημονικές ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις, επιδείξεις αρρώστων, φαρμάκων, μηχανημάτων, εργαλείων, μεθόδων κ.λπ. β. Στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι δυνατό κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. να μετάσχουν ιατροί ή άλλοι επιστήμονες καθώς και ειδικοί σε διάφορους τομείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, άσχετα από την εθνικότητά τους. γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. δ. Εκδίδει περιοδικό ή έντυπα στα οποία δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις κλπ. που γίνονται στην Εταιρεία. Δημοσιεύει επίσης επιστημονικές εργασίες καθώς και τα πρακτικά των συνεδρίων, σεμιναρίων, κλπ. εκδηλώσεων που οργανώνει καθώς και το επιστημονικό υλικό που προέρχεται από εκδηλώσεις με άλλες επιστημονικές εταιρείες κ.λπ. Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού ορίζεται από το Δ.Σ. ε. Προκηρύσσει επιστημονικά αγωνίσματα σε βιοϊατρικά θέματα ή άλλα που προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας, σύμφωνα με ιδιαίτερους κανονισμούς και όρους που θέτει η Εταιρεία. Στα αγωνίσματα αυτά αθλοθέτης είναι η ίδια η Εταιρεία είτε άλλος δωρητής. στ. Συνεργάζεται με άλλες ιατρικές, βιο-ιατρικές ή άλλες επιστημονικές εταιρείες, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα ή μεμονωμένους Επιστήμονες και Ειδικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2 ζ. Συμμετέχει σε διεθνείς Εταιρείες, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. η. Συμμετέχει διά του ΔΣ της και εκφράζει την άποψή της σε θέματα που αφορούν τη βιοϊατρική επιστήμη και την προαγωγή τους, την έρευνα, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού. Τις απόψεις της εκφράζει επίσης και για συγγενείς κλάδους προς την ιατρική μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη. θ. Παρέχει υποτροφίες και ενισχύει την συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων σε επιστημονικές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάλογα με τις δυνατότητες της και ύστερα από απόφαση του ΔΣ. ι. Εκφράζει την άποψή της σε γενικότερα θέματα υγείας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεοντολογίας και συναφών προς την Ιατρική Επιστήμη τομέων. Άρθρο 4 Η Εταιρεία απαρτίζεται από τακτικά, πάρεδρα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Άρθρο 5 Τακτικά μέλη γίνονται Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Ιατρικής, Ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, εφ όσον δεν είναι εγκατεστημένοι μονίμως εκτός της ευρύτερης Αττικής, κατά την κρίση του ΔΣ. Τα τακτικά μέλη εκλέγονται από το ΔΣ, με απλή πλειοψηφία αυτού, ύστερα από πρόταση 2 τακτικών μελών της Εταιρείας ή 2 μελών της Εταιρείας ή 2 μελών του Δ.Σ. Ειδικά για τους αλλοδαπούς οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/5 των όλων τακτικών μελών, προτείνονται από 2 μέλη του ΔΣ και εκλέγονται από το ΔΣ με πλειοψηφία 2/3 αυτού. Άρθρο 6 Πάρεδρα μέλη μπορούν να ονομαστούν επιστήμονες άλλων επιστημών που συμβάλλουν στο έργο της Εταιρείας, με πρόταση 2 μελών του ΔΣ και απόφαση με πλειοψηφία 2/3 αυτού, πάντως με περιορισμό να μην υπερβαίνει το 1/5 των όλων τακτικών μελών. Άρθρο 7 Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται όσοι έχουν τα προσόντα των τακτικών μελών αλλά κατοικούν μονίμως εκτός Αττικής. Οι όροι και η διαδικασία του άρθρου 5 ισχύουν και εδώ. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται δεκτά ως τακτικά κατόπιν αιτήσεώς τους και αποφάσεις του Δ.Σ., αν δηλώσουν εγγράφως ότι εγκαθίστανται μονίμως στην Περιοχή Αττικής. Άρθρο 8 Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του ΔΣ σε ένδειξη τιμής, Έλληνες ή αλλοδαποί που έχουν συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας. Απαιτείται πρόταση 2 μελών του ΔΣ και πλειοψηφία 3/4 αυτού.

3 Άρθρο 9 Για την εκλογή όλων των μελών, πλην των επιτίμων, απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι: α. έχει τα απαραίτητα προσόντα για την ιδιότητα του μέλους. β. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και γ. δεν έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η οποία αποφαίνεται για την εκλογή ως μέλος της Εταιρείας. Όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Εταιρείας, δικαίωμα όμως ψήφου και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά και ταμειακώς εν τάξει μέλη. Άρθρο 10 Το δικαίωμα εγγραφής και το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ, πριν από το τέλος κάθε χρόνου για το επόμενο. Οικονομική υποχρέωση για εγγραφή και ετήσια συνδρομή βαρύνει όλα τα μέλη, πλην των επιτίμων. Η καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εκλεγέντος μέλους στο μητρώο μελών της Εταιρείας. Η ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, όσα μέλη δεν έχουν καταβάλλει την συνδρομή τους δεν θεωρούνται ταμειακώς εν τάξει και χάνουν αυτομάτως (εφ όσον είναι τακτικά) το δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι. Το τελευταίο αυτό δικαίωμα το αποκτούν και πάλι μόλις εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Άρθρο 11 Διαγραφή μέλους Τα μέλη διαγράφονται αν παραβαίνουν τους κανόνες της ιατρικής και επιστημονικής δεοντολογίας και αξιοπρέπειας, αν αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Εταιρείας, αν εκπέσουν από τα πολιτικά τους δικαιώματα ή αν δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Εταιρεία. Επίσης, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν οποτεδήποτε, τακτοποιώντας τις οικονομικές τους υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους προηγουμένως. Διαδικασία διαγραφής Γίνεται πρόταση 2 μελών του ΔΣ, ο υπό κατηγορίαν ύστερα από απόφαση του ΔΣ καλείται σε γραπτή απολογία και ύστερα αποφαίνεται το ΔΣ, με πλειοψηφία 2/3. Αίτηση επανεγγραφής είναι δυνατή μετά 2ετία, εφ όσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, εκτός αν γίνει δεκτή ένσταση στη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3.

4 Διοικητικό Συμβούλιο - Τεκμήριο αρμοδιότητας Άρθρο 12 Η Εταιρεία διοικείται από το ΔΣ που αποτελείται από 9 τακτικά μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία σε τακτική γενική συνέλευση, η οποία συγκαλείται για αυτό το σκοπό τον μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου χρόνου. Εκτός από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με σειρά επιτυχίας και 3 αναπληρωματικά μέλη αυτού. Το ΔΣ αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και 4 Συμβούλους. Άρθρο 13 Πρόεδρος του ΔΣ (και της Εταιρείας) εκλέγεται απ ευθείας από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και με χωριστό ψηφοδέλτιο, εκείνος από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ εκλέγονται επίσης από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Το εκλεγέν ΔΣ συνέρχεται μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του εκλεγέντος προέδρου και εκλέγει μεταξύ των μελών του, κατά σειράν, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους 4 Συμβούλους. Άρθρο 14 Για να υποβάλλει κάποιος υποψηφιότητα για Πρόεδρος είναι απαραίτητο να έχει διατελέσει, επί 2 τουλάχιστο χρόνια, μέλος του ΔΣ στην προ των εκλογών 10ετία. Ο εκλεγόμενος Πρόεδρος δεν μπορεί να εκλεγεί για τρίτη συνεχή θητεία στο αξίωμα του Προέδρου. Όλα τα μέλη του ΔΣ είναι επανεκλέξιμα. Άρθρο 15 α. Το ΔΣ αποφαίνεται για όλα τα θέματα της Εταιρεία (τεκμήριο αρμοδιότητας), για τα οποία δεν έχουν δοθεί αρμοδιότητες σε άλλα όργανα με το παρόν Καταστατικό. β. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εφαρμόζει το Καταστατικό. γ. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα και σε έκτακτη αν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή 3 τακτικά μέλη του ΔΣ, με ορισμένο θέμα. δ. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται 5 τουλάχιστον τακτικά μέλη του, εφόσον σε αυτά περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. ε. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών (εκτός από τις περιπτώσεις που το παρόν καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία) σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. στ. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του αντικαθίσταται με απόφαση του ΔΣ, από αναπληρωματικό μέλος, η αδικαιολόγητη δε απουσία του θεωρείται σαν παραίτηση από το αξίωμά του. Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ είναι αλληλεγγύως υπεύθυνο για τις αποφάσεις που παίρνονται απ αυτό. Μέλος του ΔΣ δεν είναι υπεύθυνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζε ή σε περίπτωση που διαφώνησε και η διαφωνία του αναγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

5 Άρθρο 16 α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία, σε όλες της τις σχέσεις προς τα έξω, δηλ. ενώπιον πάσης Δημοσίας, Δημοτικής Αρχής, Ιδιωτών, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων. β. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Εταιρείας, του ΔΣ και των ΓΣ, υπογράφει όλα τα έγγραφα, γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ. Φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων των ΓΣ και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας. γ. Διαχειρίζεται μηνιαίο χρηματικό ποσό, που έχει ορίσει το ΔΣ και που κρατάει στα χέρια του ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας και ενεργεί από κοινού με τον ταμία τις αναλήψεις χρημάτων από τις Τράπεζες, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. δ. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και τους εκπροσώπους αυτής, δικηγόρους ή μη, για την υπεράσπιση των συμφερόντων της και καθορίζει την αμοιβή τους. Οι πράξεις αυτές του Προέδρου υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ. ε. Τον Πρόεδρο σε απουσία ή κώλυμά του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ένα από τα τακτικά μέλη του ΔΣ, που ορίζεται από αυτό. Άρθρο 17 Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το αρχείο της Εταιρείας και το βιβλίο Μητρώου των μελών, συντάσσει τα πρακτικά του ΔΣ και των ΓΣ, τα οποία καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή της υπηρεσίας, επιμελείται της αλληλογραφίας και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Τον Γεν. Γραμματέα, σε κώλυμα ή απουσία του, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένα από τα τακτικά μέλη του ΔΣ που ορίζεται από αυτό. Άρθρο 18 α. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών καθώς και κάθε άλλο έσοδο της Εταιρείας, πληρώνει τα έξοδα και κάθε υποχρέωση προς τρίτους, ύστερα από εντολή του Προέδρου, είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων της Εταιρείας και τηρεί τα βιβλία ταμείου, εισπράξεων και πληρωμών και κάθε άλλο στοιχείο που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Δεν μπορεί να προβεί σε καμία πληρωμή χωρίς την εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. β. Ο Ταμίας κρατάει στα χέρια του χρηματικό ποσό, που έχει οριστεί το ΔΣ, για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας, τα δε επί πλέον του ποσού αυτού χρήματα καταθέτει σε Τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ. γ. Τα εντάλματα πληρωμής υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Τις αναλήψεις από τις Τράπεζες ενεργούν από κοινού ο Πρόεδρος και ο Ταμίας, συνυπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο. Τον Ταμία, σε κώλυμα ή απουσία του, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένα από τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό. Σε κώλυμα ή απουσία του Προέδρου και του Ταμία τις αναλήψεις από τις Τράπεζες ενεργούν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους.

6 Εξελεγκτική Επιτροπή Άρθρο 19 Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία στην ίδια τακτική γενική Συνέλευση που εκλέγεται το Δ.Σ. Εκτός από τα τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής επιτροπής, εκλέγονται με σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωματικά μέλη αυτής. Μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή της η Εξελεγκτική επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους της και εκλέγεται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος της που διευθύνει τις εργασίες της. Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας. Δικαιούται η ΕΕ να εξετάζει κάθε στοιχείο που έχει σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της Εταιρείας. Στο τέλος κάθε χρήσεως συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση, την οποία υποβάλλει στην τακτική γενική Συνέλευση για έγκριση της Οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας. Γενική Συνέλευση Άρθρο 20 Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της. Διακρίνεται σε τακτική και έκτατη. Στην τακτική προεδρεύει τακτικό μέλος της Εταιρείας που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση με ανάταση της χειρός. Στην έκτατη γενική συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ. α. Τακτική ΓΣ συγκαλείται το μήνα Ιούνιο, κάθε δεύτερου χρόνου σε τόπου που καθορίζεται από το ΔΣ. Στη συνέλευση αυτή υποβάλλεται προς έγκριση η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας, ο ισολογισμός και απολογισμός της προηγούμενης διετίας, καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης διετίας. Στη συνέχεια εκλέγεται με ανάταση της χειρός εφορευτική επιτροπή που διενεργεί αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ και νέας εξελεγκτικής επιτροπής και συντάσσει τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά, τα οποία και υπογράφει. β. Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ ή όταν ζητήσουν αυτό με γραπτή τους αίτηση προς το ΔΣ μέλη της Εταιρείας που αποτελούν τουλάχιστον το 1/5 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Τα τακτικά μέλη που ζητούν τη σύγκλιση της έκτακτης ΓΣ, πρέπει να αναφέρουν την αίτησή τους τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Το ΔΣ συγκαλεί υποχρεωτικά την έκτακτη ΓΣ, το βραδύτερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία επιδόσεως της πιο πάνω αιτήσεως. Άρθρο 21 Τη ΓΣ συγκαλεί το ΔΣ με απλή επιστολή του στα τακτικά μέλη της Εταιρείας ή με ανακοίνωση στον Τύπο, 15 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ. Στην επιστολή καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και στην περίπτωση αρχαιρεσιών καλούνται όσοι επιθυμούν και έχουν τα απαιτούμενα απ το καταστατικό προσόντα, να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου ή μέλους του ΔΣ ή μέλους της ΕΕ. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση του ενδιαφερομένου προς το ΔΣ, πρέπει δε οι δηλώσεις αυτές να έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία της Εταιρείας το αργότερο τρεις μέρες πριν απ την ημερομηνίας της ΓΣ. Το ΔΣ ελέγχει τις υποψηφιότητες και όσες κρίνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του καταστατικού, τις καταχωρεί με αλφαβητική σειρά σε τρία χωριστά ψηφοδέλτια: 1 ψηφοδέλτιο με του υποψήφιους για το αξίωμα του προέδρου, 1 ψηφοδέλτιο με του υποψήφιους

7 για μέλος του ΔΣ, και 1 ψηφοδέλτιο με του υποψήφιους για μέλος της ΕΕ. Τα ψηφοδέλτια αυτά παραδίδει το ΔΣ στην εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Σε περίπτωση επαναληπτικής ΓΣ ισχύουν τα ίδια ψηφοδέλτια. Υποψήφιος που τυχόν εκλέγει σε περισσότερα του ενός αξιώματα επιλέγει το ένα από αυτά. Σε περίπτωση που ο εκλεγείς ως Πρόεδρος δεν θελήσει ή δεν μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά του πριν καν το ΔΣ συγκροτηθεί σε σώμα, τότε συγκαλείται νέα ΓΣ, το αργότερο σε 15 μέρες, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Άρθρο 22 α. Οι αποφάσεις της ΓΣ για να είναι έγκυρες, πρέπει να υπάρχει απαρτία ως εξής: Κατά την πρώτη ΓΣ πρέπει να είναι παρόντα τακτικά μέλη που αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδικαίως νέα συνέλευση με τα ίδια θέματα μετά μια εβδομάδα από την πρώτη. Η συνέλευση αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όποιος κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, όχι όμως μικρότερος των 20. β. Οι ψηφοφορίες στη ΓΣ γίνονται με ανάταση της χειρός, εκτός από τις αρχαιρεσίες ή άλλες περιπτώσεις που θα αποφασίσει η ΓΣ, στις οποίες διενεργείται μυστική ψηφοφορία. Άρθρο 23 Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη διάλυση της Εταιρείας αποφασίζει η ΓΣ των τακτικών μελών της που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, από το ΔΣ. Στη συνέλευση αυτή για να υπάρχει απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία του ½ τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, με μυστική ψηφοφορία. Άρθρο 24 Μετά τη διάλυση της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για την προκήρυξη επιστημονικού αγωνίσματος σε θέματα που προάγουν την Ιατρική Επιστήμη.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα