Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων"

Transcript

1 Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007

2 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική και οικονομική ανάλυση της λειτουργίας της αλυσίδας των βιοκαυσίμων Ο ορισμός και η ποσοτικοποίηση των βασικών παραμέτρων του προβλήματος Η ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου αριστοποίησης για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιοκαυσίμων

3 Η εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων Η εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Τηνπαραγωγήπρώτωνυλών Την παραγωγή των βιοκαυσίμων Την ανάμιξη (όταν τα βιοκαύσιμα αναμειγνύονται με συμβατικά καύσιμα) Τη διανομή και την κατανάλωση

4 Η εφοδιαστική αλυσίδα των βιοκαυσίμων (σχηματικά)

5 Παράμετροι της αλυσίδας Η απόφαση σε ποιο σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα εισέλθει κάθε χώρα είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του τομέα. Η επιλογή της εγχώριας παραγωγής των πρώτων υλών καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της γης Η εγχώρια παραγωγή των βιοκαυσίμων καθορίζεται από τη δυνατότητα και τη δυναμικότητα παραγωγικών μονάδων της χώρας Οι συνολικές ανάγκες μπορεί να καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή ή / και εισαγωγές

6 Παράμετροι της αλυσίδας (συν.) Ορθολογική αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων και των επιλογών προϋποθέτει: Κατανόηση των επιμέρους παραμέτρων της εφοδιαστικής αλυσίδας Σωστή ποσοτική εκτίμηση των παραμέτρων αυτών Τεχνικοοικονομική ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών

7 Σκοπιμότητα ανάπτυξης μαθηματικού μοντέλου Η προσπάθεια ανάπτυξης μαθηματικού μοντέλου στην αριστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιοκαυσίμων συντελεί ουσιαστικά στη διατύπωση του είδους των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν (στρατηγικές επιλογές), σε μία σειρά από θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας των βιοκαυσίμων

8 Τα προς αντιμετώπιση προβλήματα Επιλογή εκτάσεων που θα καλλιεργηθούν με συγκεκριμένες πρώτες ύλες βιοκαυσίμων επιλογή πρώτων υλών Ποσότητες παραγωγής κάθε μίας από τις πρώτες ύλες, που εν δυνάμει θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, άρα αντίστοιχα μεγέθη καλλιεργούμενων εκτάσεων Επιλογή δημιουργίας παραγωγικής υποδομής με τις αντίστοιχες επενδύσεις για την παραγωγή των βιοκαυσίμων

9 Τα προς αντιμετώπιση προβλήματα Ποσότητες από κάθε μία από τις πρώτες ύλες που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να εισαχθούν από το εξωτερικό Ποσότητες βιοκαυσίμων που θα πρέπει να παραχθούν από κάθε μία από τις πρώτες ύλες Ποσότητες και είδος βιοκαυσίμων που θα πρέπει να εισαχθούν Απόφαση δημιουργίας υποδομής δικτύου διανομής βιοκαυσίμων ή αξιοποίησης της ήδη υπάρχουσας από τα συμβατικά καύσιμα

10 Σκοπιμότητα ανάπτυξης μαθηματικού μοντέλου Ο στόχος ως προς τον οποίο επιλύεται το πρόβλημα μπορεί να είναι: Η μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Η μεγιστοποίηση του συνολικού οικονομικού οφέλους Ή επιμέρους κριτήρια αριστοποίησης, τοπικής εμβέλειας

11 Σκοπιμότητα ανάπτυξης μαθηματικού μοντέλου Ο στόχος ως προς τον οποίο επιλύεται το πρόβλημα μπορεί να είναι: Η μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Η μεγιστοποίηση του συνολικού οικονομικού οφέλους Ή επιμέρους κριτήρια αριστοποίησης, τοπικής εμβέλειας

12 Ορισμός Συστήματος Ορίζονται εξαρχής η γεωγραφική εμβέλεια και ο χρονικός ορίζοντας επίλυσης του προβλήματος

13 Κριτήρια αριστοποίησης Μεγιστοποίηση συνολικής αξίας εφοδιαστικής αλυσίδας βιοκαυσίμων (ή Κέρδους ή Οφέλους) = Συνολικό Όφελος (από τα βιοκαύσιμα, την ενέργεια τα άλλα παραγόμενα προϊόντα) Συνολικό Κόστος (από την παραγωγή των πρώτων υλών, την παραγωγή των βιοκαυσίμων, τη διανομή)

14 Κριτήρια αριστοποίησης (συν.) Μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας ή Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής βιοκαυσίμων ή Ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων εισαγομένων πρώτων υλών ή Ελαχιστοποίηση των ποσοτήτων εισαγομένων βιοκαυσίμων ή Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή βιοκαυσίμων

15 Περιορισμοί υναμικότητα παραγωγής πρώτων υλών (χρήση, διαθεσιμότητα, καταλληλότητα γης) Η παραγόμενη ποσότητα πρώτων υλών εξαρτάται από την απόδοση της γης στη συγκεκριμένη πρώτη ύλη. Μετατροπή πρώτων υλών σε βιοκαύσιμα απόδοση. Η παραγόμενη ποσότητα βιοκαυσίμων από κάθε πρώτη ύλη καθορίζεται από την αντίστοιχη απόδοση. υναμικότητα παραγωγικών εγκαταστάσεων (εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων) Η παραγόμενη ποσότητα βιοκαυσίμων εξαρτάται από την αντίστοιχη δυναμικότητα του εργοστασίου παραγωγής.

16 Περιορισμοί (συν.) Ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς. Η ζητούμενη από την αγορά ποσότητα βιοκαυσίμων θα ικανοποιηθεί είτε από εγχώρια παραγωγή ή από εισαγωγές. Η ποσότητα πρώτων υλών που παράγεται και δεν αξιοποιείται παραγωγικά στην Ελλάδα, εξάγεται Η ποσότητα πρώτων υλών που απαιτείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και δεν διατίθεται από εγχώριες πρώτες ύλες εισάγεται. Ισοζύγια μάζας λαμβάνοντας υπόψιν συντελεστές απόδοσης στις παραγωγικές μονάδες. Η ποσότητα βιοκαυσίμων που απαιτείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μίας αγοράς και δεν διατίθεται τοπικά, εισάγεται

17 Παράμετροι του προβλήματος Αποδοτικότητα του εδάφους σε κάθε μία πρώτη ύλη ιατιθέμενη έκταση (δυναμικότητα) για κάθε μία πρώτη ύλη Κόστος παραγωγής / ανάπτυξης πρώτων υλών Κόστος παραγωγής βιοκαυσίμων στο εργοστάσιο Αποδοτικότητα της παραγωγής βιοκαυσίμων από κάθε μία από τις πρώτες ύλες Κόστος μεταφοράς πρώτων υλών Κόστος μεταφοράς βιοκαυσίμων Περιβαλλοντικές (μετρήσιμες) επιπτώσεις κάθε μιας των μεθόδων

18 Μεταβλητές του προβλήματος Ποσότητα καλλιεργούμενη τοπικά κάθε τύπου πρώτης ύλης Πότε και πόση επιπλέον ποσότητα πρώτων υλών θα πρέπει να καλλιεργηθεί Ποσότητα από κάθε είδος πρώτης ύλης που μετατρέπεται σε κάθε τύπο βιοκαυσίμου Εισαγόμενη ποσότητα από κάθε είδος πρώτης ύλης Παραγόμενη στη συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα ποσότητα από κάθε τύπο βιοκαυσίμου Εισαγόμενη ποσότητα από κάθε τύπο βιοκαυσίμου Μεταφερόμενη ποσότητα πρώτων υλών (επιφέρει αντίστοιχο κόστος μεταφοράς) Μεταφερόμενη ποσότητα βιοκαυσίμων ή πρώτων υλών

19 Οικονομικά στοιχεία βιοκαυσίμων Το κόστος των βιοκαυσίμων περιλαμβάνει: Το κόστος πρώτων υλών (καλλιέργειας) Το κόστος παραγωγής (παραγωγή βιοκαυσίμων σε εργοστάσια), και Το κόστος μεταφοράς (logistics) και διαχείρισης.

20 Οικονομικά στοιχεία βιοκαυσίμων (κόστος βιοαιθανόλης) Συντελεστής Κόστους Μονάδες Τιμή Μέση Απόδοση Σίτου (T/Ha) 3,6 Κόστος πρώτων υλών (EUR/Ha) 650 Επεξεργασία Βιοαιθανόλης Απόδοση μετατροπής σίτου σε Βιοαιθανόλη (L/Ton) 400 Απόδοση σε Βιοαιθανόλη (L/Ha) 1440 Πρόσθετα Ένζυμα και άλλα Χημικά (EUR/Ha) 126,72 Άλλα κόστη Ηλεκτρική Ενέργεια (EUR/Ha) 31,68 Κόστος Ατμού (EUR/Ha) 146,88 Κόστος Εργασίας (EUR/Ha) 44,64 Αποσβέσεις (EUR/Ha) 158,4 Συνολικό Κόστος Βιοαιθανόλης (EUR/Ha) 1158,32 Συνολικό Κόστος Βιοαιθανόλης (EUR/lt) 0,8

21 Οικονομικά στοιχεία βιοκαυσίμων (κόστος biodiesel) Συντελεστής Κόστους Μονάδες Τιμή Μέση Απόδοση σε Ηλίανθο (T/Ha) 1,4 Κόστος πρώτων υλών (EUR/Ha) 300 Επεξεργασία Βιοντίζελ Απόδοση σε έλαιο (35% του ηλίανθου) Kg/Ha 490 Κόστος συμπίεσης EUR 30,63 Πρόσθετα Καταλύτης (1% του εξαγομένου ελαίου) (EUR/Ha) 4,07 Μεθανόλη (10% του εξαγομένου ελαίου) (EUR/Ha) 14,21 Νερό (1,28 lt νερού για 1 κιλό έλαιο) (EUR/Ha) 0,27 Χρήση ενέργειας για την παραγωγή λαδιού Ηλεκτρική Ενέργεια (EUR/Ha) 4,07 Άλλα κόστη Αποθήκευση σπόρου 7,59 Κόστoς Εργασίας (EUR/Ha) 31,51 Αποσβέσεις (EUR/Ha) 43,27 Συνολικό Κόστος Βιοντίζελ (με πώληση παραπροϊόντων) (EUR/lt) 0,64 Συνολικό Κόστος Βιοντίζελ (EUR/lt) 0,81

22 Βιοδιυλιστήρια

23 Συμπεράσματα Ο τομέας των βιοκαυσίμων έχει ενδιαφέρον για μία χώρα εφόσον δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας με την παραγωγή των πρώτων υλών ή/και των βιοκαυσίμων στην ίδια τη χώρα. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας - και αποφάσεων δημιουργίας της αντίστοιχης υποδομής - διέπονται από στόχους, τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους και περιορισμούς.

24 Συμπεράσματα (συν.) Στην εργασία προτείνεται η ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου αριστοποίησης, που συντελεί σημαντικά στην αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων, τόσο στην επιλογή των πρώτων υλών, όσο και την ανάλυση των επιλογών που σχετίζονται με την εγχώρια παραγωγή των βιοκαυσίμων.

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Ν. Μπαράκος, Σ. Πασιάς, Ν. Παπαγιαννάκος * Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Χημικών Μηχανικών - Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ)

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2003/30/ΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ E-mail: nrachani@ierd.duth.gr ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00-14.00 1 Μάνατζμεντ;;; Δράσεις-αποφάσεις για τις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια Στάθη Ιωάννα Εξεταστική Επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ Άχυρα Σιτηρών, θερμοχημική μετατροπή, μέγιστο οικονομικό όφελος Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1. 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3. 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1. 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3. 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...1 1 Παρουσίαση της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ...3 1.1 Γενικές πληροφορίες για τον κλάδο...3 1.2 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία...3 1.3 Ιστορική προσέγγιση...4 1.4

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Βασικές έννοιες βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού και υπολογισμός εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Ενότητα A2. Διδάσκων: Κώστας Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ Εισηγητής:. Παζάρας, Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ Όπου κι αν κοιτάξουµε γύρω µας υπάρχει πλαστικό. Αποτελεί µεγάλο µέρος των συσκευασιών για τρόφιµα και αναψυκτικά και για τους περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα