ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 1. Ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 67Β Ν. 2238/1994) Προσδιορισµός αποτελεσµάτων (Παράγραφος 1) 2 Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου : α) της αρχής των αναλογιών (mark up method), β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου (source and application of funds method), γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου (net worth method), δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume method) και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά (bank deposits and cash expenditure method). Με τις ως άνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήµατα των φορολογουµένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευµατιών βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής Προσδιορισµός λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων (Παράγραφος 2) 3 1 Το άρθρο 67Β του Ν. 2238/1994 προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 και ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου νόµου, από τη δηµοσίευση του Ν. 4038/2012 στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από Η παράγραφος 1 του άρθρου 67Β, αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β1 του άρθρου πέµπτου του Ν. 4079/2012 και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο του ιδίου νόµου, από τη δηµοσίευση του νόµου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από Οι αντικατασταθείσες διατάξεις είχαν ως εξής : «1. Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου : α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου, δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών, και ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε µετρητά. Με τις πιο πάνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευµατία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόµενος Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της Ελεγκτικής.». 3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 67Β, αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β1 του άρθρου πέµπτου του Ν. 4079/2012 και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο του ιδίου νόµου, από τη δηµοσίευση του νόµου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από Οι αντικατασταθείσες διατάξεις είχαν ως εξής :

2 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Τα προσδιοριζόµενα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των τεχνικών ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων Ακρόαση του φορολογουµένου πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισµού. ικαίωµα ανταπόδειξης (Παράγραφος 3) 4 Εφόσον τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου έχουν εξαχθεί µε την εφαρµογή έµµεσων τεχνικών της παραγράφου 1, και πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισµού, ο Προϊστάµενος της ελεγκτικής µονάδας, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη Χρήσεις στις οποίες εφαρµόζονται οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου (Παράγραφος 4) 5 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και για όλες τις εκκρεµείς χρήσεις για τις οποίες υφίσταται φορολογική υποχρέωση Χρήσεις στις οποίες εφαρµόζονται οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου (Παράγραφος 5) 6 2 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόµενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρµογής τους και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 2. Εφαρµογή έµµεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισµό φορολογητέου εισοδήµατος φυσικών προσώπων «2. Τα προσδιοριζόµενα, µε τις τεχνικές ελέγχου της προηγούµενης παραγράφου, ακαθάριστα έσοδα λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λοιπών φορολογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται µε τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς Φ.Π.Α.». 4 Η παράγραφος 3 του άρθρου 67Β, αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β1 του άρθρου πέµπτου του Ν. 4079/2012 και ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο του ιδίου νόµου, από τη δηµοσίευση του νόµου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από Οι αντικατασταθείσες διατάξεις είχαν ως εξής : «3. Εφόσον το αποτέλεσµα του ελέγχου έχει εξαχθεί µε την εφαρµογή του τεχνικού ελέγχου της παραγράφου 1, ο Προϊστάµενος της ελεγκτικής µονάδας, πριν την έκδοση της πράξης καταλογισµού του φόρου, καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη.». 5 Η παράγραφος 4 προστέθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 αφού αναριθµήθηκε η τότε υφιστάµενη παράγραφος 4 σε παράγραφο 5 και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ιδίου νόµου, από τη δηµοσίευση του νόµου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από Η παράγραφος 5 (πρώην παράγραφος 4) αναριθµήθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013, και ισχύει, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ιδίου νόµου, από τη δηµοσίευση του νόµου στο Φ.Ε.Κ. ήτοι από ). TAX ADVISORS

3 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67Β του Ν. 2238/1994 εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ΕΣ Α ΕΞ 2013/ µε την οποία ορίσθηκε το περιεχόµενο και ο τρόπος εφαρµογής των διεθνώς αναγνωρισµένων έµµεσων τεχνικών ελέγχου και συγκεκριµένα : α) Της ανάλυσης ρευστότητας (source and application of funds method), β) της καθαρής θέσης (net worth method), και γ) των τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά (bank deposits and cash expenditure method). Οι ανωτέρω τεχνικές εφαρµόζονται στη διαδικασία του τακτικού ελέγχου για τον προσδιορισµό του πραγµατικού φορολογητέου εισοδήµατος στις περιπτώσεις που : i) Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισµός (περιουσιακά στοιχεία), ii) Πραγµατοποιούνται δαπάνες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογούµενου φυσικού προσώπου (ατοµικά ή και οικογενειακά), και iii) Υπάρχουν βάσιµες υποψίες ή πληροφορίες ότι το πραγµατικό εισόδηµα είναι µεγαλύτερο από το δηλωθέν Αντικείµενο έµµεσων τεχνικών ελέγχου (Άρθρο 1) 3 Αντικείµενο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου είναι η εξεύρεση µη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης µέσω µιας µεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα δεδοµένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγµατοποιηθείσες δαπάνες πάσης φύσεως, που η υπηρεσία διαθέτει ή συγκεντρώνει, για τον ελεγχόµενο τον/την σύζυγό του και τα προστατευόµενα µέλη αυτών Περιεχόµενο - Ενέργειες έµµεσων τεχνικών - Έννοιες (Άρθρο 2) Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου (source and application of funds method) Η τεχνική προσδιορίζει φορολογητέο εισόδηµα αναλύοντας, τα έσοδα (φορολογητέα και µη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελµατικές, ατοµικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και µειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελµατικών, ατοµικών και οικογενειακών) του ελεγχόµενου. Κατά την τεχνική αυτή δηµιουργείται ισοζύγιο µε δύο βασικές στήλες: «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων».

4 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Στην πρώτη στήλη Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαµβάνονται τα κάθε µορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, των οποίων αποδεικνύεται η πραγµατοποίηση και η νοµιµότητα των συναλλαγών. Στην δεύτερη στήλη Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων περιλαµβάνονται όλες οι πραγµατοποιηθείσες αναλώσεις σε µετρητά, κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης. Η διαφορά µεταξύ στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» και στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων», θεωρείται µη δηλούµενο εισόδηµα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση. 4 Πίνακας 1 : Ανάλυση ρευστότητας του φορολογούµενου Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων ιαφορά (α) (β) (γ) = (β) (α) Κάθε µορφής έσοδα που έχουν εισπραχθεί στην Πραγµατοποιηθείσες διάρκεια της ελεγχόµενης αναλώσεις σε µετρητά χρήσης (κατά τη διάρκεια της (για τα οποία αποδεικνύεται ελεγχόµενης χρήσης) η πραγµατοποίηση και η νοµιµότητα των συναλλαγών) Πηγή : Ιδία επεξεργασία. Εάν (γ) > 0 τότε θεωρείται µη δηλούµενο εισόδηµα και φορολογείται εφόσον δεν αιτιολογείται Εάν (γ) 0 τότε δεν υπάρχει πρόβληµα Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούµενου (net worth method) Η τεχνική αυτή αναδηµιουργεί το οικονοµικό ιστορικό του ελεγχόµενου και προσδιορίζει φορολογητέο εισόδηµα λαµβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιµα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά ή επαγγελµατικά (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελµατικές (παθητικό), τις ατοµικές, οικογενειακές και επαγγελµατικές δαπάνες ως και τα εισοδήµατα από λοιπές πηγές (ατοµικά και οικογενειακά). Κατά την τεχνική αυτή δηµιουργείται ο Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για όλα τα ελεγχόµενα έτη µε έτος βάσης το αµέσως προηγούµενο από το πρώτο ελεγχόµενο έτος. Ειδικότερα : α) Στο Ενεργητικό περιλαµβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα κατά την έναρξη και λήξη εκάστου έτους. β) Στο Παθητικό περιλαµβάνονται οι αντίστοιχες Υποχρεώσεις. γ) Η διαφορά Ενεργητικού - Παθητικού αποτελεί την Καθαρή Θέση εκάστου έτους. Από την καθαρή Θέση λήξης κάθε διαχειριστικής περιόδου αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης. TAX ADVISORS

5 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Οι αυξήσεις/µειώσεις της Καθαρής Θέσης αναπροσαρµόζονται µε τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχείων άνευ ανταλλάγµατος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια, ανταλλαγής) και τις περιπτώσεις εκποίησης αυτών, µε τις ατοµικές και οικογενειακές δαπάνες κάθε είδους, και συγκρίνονται µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα. Προσοχή : Το βάρος της απόδειξης για τις πιο πάνω περιπτώσεις φέρει ο φορολογούµενος. Οι προκύπτουσες διαφορές θεωρούνται µη δηλούµενο εισόδηµα και εφόσον δεν αιτιολογούνται υπόκεινται σε φορολόγηση Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά (bank deposits and cash expenditure method) Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέο εισόδηµα παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίµων) κεφαλαίων του φορολογούµενου, είτε µε την κατάθεση αυτών σε χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς είτε µε την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές µε χρήση µετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις και τα διαθέσιµα σε χρηµατοπιστωτικούς λογαριασµούς και τις αγορές και δαπάνες σε µετρητά τόσο σε επαγγελµατικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης και τα συγκρίνει µε τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. Κατά την τεχνική αυτή από τις συνολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόµενης χρήσης αφαιρούνται τα κατατεθειµένα ποσά που αφορούν µη υποκείµενα σε φορολογία έσοδα όπως εκταµιεύσεις δανείων, συµψηφιστικές κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν καθαρές καταθέσεις. 5 Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε µετρητά για αγορές, δαπάνες (προσωπικές ή επαγγελµατικές) και λοιπές συναλλαγές και αφαιρούνται τα µη υποκείµενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασµούς. Το νέο Υπόλοιπο αναµορφώνεται µε τις αυξήσεις/µειώσεις των εισπρακτέων λογαριασµών/απαιτήσεων και των πληρωτέων λογαριασµών/υποχρεώσεων και συγκρίνεται µε το συνολικό δηλωθέν Εισόδηµα. Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται µη δηλούµενο εισόδηµα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε φορολόγηση Έννοιες για την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου Καταθέσεις σε/αναλήψεις από προσωπικούς και επαγγελµατικούς λογαριασµούς σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα α) Καταθέσεις σε/ Αναλήψεις από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό), του φορολογούµενου, της συζύγου, ως και των προστατευόµενων µελών αυτών (λογαριασµοί προσωπικοί και επαγγελµατικοί).

6 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ β) Περιπτώσεις κοινών λογαριασµών καταλογίζονται στον πραγµατικό δικαιούχο ο οποίος καθορίζεται µε βάση τις πραγµατικές περιστάσεις και τη φύση των συναλλαγών. Προσοχή : Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, τα ποσά κατανέµονται ποσοστιαία ανάλογα µε τον αριθµό των συνδικαιούχων Περιουσιακά στοιχεία Περιουσιακά στοιχεία (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής) του φορολογουµένου, της συζύγου και των προστατευοµένων µελών αυτών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Η αποτίµηση κατά το χρόνο απόκτησης γίνεται µε βάση την αξία κτήσης ή το κόστος κατασκευής προσαυξηµένη µε την αξία/κόστος τυχόν προσθηκών ή βελτιώσεων. Προσοχή : Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται και οι τυχόν υπάρχουσες απαιτήσεις έναντι τρίτων Προστατευόµενα µέλη Προστατευόµενα µέλη είναι τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) απάνες απάνες πάσης φύσεως που πραγµατοποιούνται από τον ελεγχόµενο, τον/την σύζυγό του και τα προστατευόµενα µέλη αυτών. 7 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο : α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούµενο εισόδηµα. β) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. γ) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης στο εσωτερικό. (Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε..). δ) Τα άγαµα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούµενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. ε) Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω. στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων. ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαµοι ή διαζευγµένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω. η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και µητέρα, συγγενείς µέχρι τον τρίτο βαθµό οποιουδήποτε από τους συζύγους. TAX ADVISORS

7 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Προσοχή : Σε περίπτωση όπου είναι δεδοµένη η πραγµατοποίηση της δαπάνης, αλλά δεν είναι γνωστό το ποσό που καταβλήθηκε και δεν παρέχονται στοιχεία από το φορολογούµενο για το ύψος του, το ποσό δαπάνης προσδιορίζεται µε βάσει στοιχεία που διαθέτει ο Προϊστάµενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Υποκείµενος στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Το φυσικό πρόσωπο σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. ή σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Κ.Φ.Α.Σ Υπαγόµενοι Πεδίο εφαρµογής (Άρθρο 3) Στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται µε την απόφαση ΕΣ Α ΕΞ 2013/ , υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, για τις οποίες ισχύει µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω περιπτώσεις : α) Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισµός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις). β) Παρουσιάζονται µεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογούµενου φυσικού προσώπου (ατοµικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία µπορεί να συµµετέχει. γ) Τα δηλωθέντα εισοδήµατα από άσκηση ατοµικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλµατος δεν αποκλίνουν σηµαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα µέλη εταιρειών (οποιασδήποτε µορφής) µε ζηµιογόνα αποτελέσµατα. 7 δ) εν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. ε) Υφίστανται πληροφορίες για παράνοµα ή/και αδήλωτα εισοδήµατα/αγορές/δαπάνες (επαγγελµατικές, ατοµικές, οικογενειακές). Προσοχή : Στις πιο πάνω υποθέσεις περιλαµβάνονται και αυτές για τις οποίες µία ή περισσότερες πηγές εισοδήµατος (του φορολογούµενου ή της συζύγου) παραµένουν ανέλεγκτες Επιλογή Υποθέσεων (Άρθρο 4) 8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ., υποκείµενα φυσικά πρόσωπα είναι κάθε ηµεδαπό πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση και έχει τις υποχρεώσεις του Κ.Φ.Α.Σ. σχετικά µε την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδοµένων για διασταύρωση. Επίσης και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο που αποκτά πραγµατική - φυσική επαγγελµατική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήµατος από εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελµα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

8 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Οι έµµεσες τεχνικές ελέγχου εφαρµόζονται επί υποθέσεων που επιλέγονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για διενέργεια τακτικού ελέγχου Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ. (Άρθρο 5) Η Γ.Γ.Π.Σ. συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία τόσο από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών όσο και από τρίτες πηγές και τα παρέχει στον έλεγχο. Προσοχή : Η Γ.Γ.Π.Σ. καταχωρεί σε βάση δεδοµένων τα οριστικοποιηµένα βάσει ελέγχου περιουσιακά στοιχεία του ελεγχοµένου Συλλογή Στοιχείων - Ελεγκτικές Επαληθεύσεις (Άρθρο 6) Έλεγχος υποθέσεων φυσικών προσώπων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (µισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηµατίες κ.λπ.), πραγµατοποιούνται επαληθεύσεις και αξιοποιούνται : α) Τα στοιχεία που παρέχονται κατ εφαρµογή του άρθρου 9 της απόφασης ΕΣ Α ΕΞ 2013/ β) Τα στοιχεία από τους φακέλους των.ο.υ., από τη Γ.Γ.Π.Σ., το Σ..Ο.Ε., τη ιεύθυνση ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων(.Ο.Σ.), το σύστηµα Vies, την Οικονοµική Αστυνοµία, τα Λιµεναρχεία και από κάθε άλλη υπηρεσία τα στοιχεία της οποίας θεωρούνται ότι συµβάλλουν στην ελεγκτική διαδικασία. 10 Προσοχή : Οι ελεγκτές µπορούν να ζητούν πληροφορίες ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της ελεγχόµενης υπόθεσης και από τρίτους ή λοιπούς φορείς κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν. 2238/ Τα στοιχεία που παρέχονται κατ εφαρµογή του άρθρου 9 της απόφασης ΕΣ Α ΕΞ 2013/ είναι στοιχεία για ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεµάχια, κτίσµατα κάθε µορφής), για κινητά µέσα (οχήµατα κάθε µορφής, πλωτά και εναέρια µέσα), για επενδύσεις/συµµετοχές κάθε µορφής, για καταθέσεις κάθε µορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για διαθέσιµα µετρητά, για έργα τέχνης, συλλογές και λοιπά τιµαλφή και για απαιτήσεις από τρίτους. Ειδικά ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων τέχνης, συλλογών και λοιπών τιµαλφών µπορεί να απαιτηθεί η παροχή στοιχείων µόνο εφόσον η αξία εκάστου υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 10 Σχετικές οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ. 1077/ και ΠΟΛ. 1195/ Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 έχουν ως εξής : «1. Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για το σκοπό αυτό δικαιούται : α. Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, να δώσει µέσα σε τακτή και σύντοµη προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε εντολοδόχο που ορίζεται µε δήλωσή του προς την TAX ADVISORS

9 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Έλεγχος υποθέσεων φυσικών προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων φυσικών προσώπων υποκείµενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. : α) Συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία της παραγράφου του παρόντος άρθρου (παράγραφος 6.1. του άρθρου 6 της απόφασης). β) Πραγµατοποιούνται οι εκάστοτε ισχύουσες ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και στοιχείων. Προσοχή : Η συλλογή και αξιοποίηση των πιο πάνω στοιχείων µπορεί να γίνεται µέσω του πληροφοριακού συστήµατος Elenxis Επιλογή έµµεσης τεχνικής ελέγχου (Άρθρο 7) Στην υπό έλεγχο υπόθεση, εφόσον συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις του άρθρου 3, εφαρµόζονται οι τεχνικές ελέγχου που ορίζονται µε την απόφαση ΕΣ Α ΕΞ 2013/ και επιλέγεται η τεχνική ελέγχου που κρίνεται προσφορότερη για το δηµόσιο συµφέρον. 12 ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον καθορισµό του εισοδήµατος. β. Να ζητεί από κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1Β του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α'), που έχει προστεθεί µε το άρθρο 2 του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α'), κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ιδιωτική επιχείρηση και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελµατική, εµπορική, βιοµηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του, οι οποίοι υποχρεούνται να την παρέχουν. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οποιασδήποτε µορφής γενικό ή ειδικό απόρρητο αίρεται µε πράξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µετά από αίτηµα του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της Γενικής ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. γ. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται εγγράφως. δ. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας ή άλλος δηµόσιος υπάλληλος ή άλλη αρχή, οποιαδήποτε επιτόπια εξέταση που θα κρίνει αναγκαία και ειδικά, προκειµένου για υπόχρεους που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σύµφωνα µε αυτές. ε. Να ενεργεί, είτε ο ίδιος είτε ο οριζόµενος µε έγγραφη εντολή του υπάλληλος της ελεγκτικής υπηρεσίας, ελεγκτικές επαληθεύσεις στα βιβλία και στοιχεία επιτηδευµατία αρµοδιότητας άλλου προϊσταµένου.ο.υ., που έχει την έδρα του στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, για να διαπιστώνει την ακρίβεια των δεδοµένων των στοιχείων και βιβλίων επιτηδευµατία ο οποίος υπάγεται στη δική του ελεγκτική αρµοδιότητα, καλώντας τον επιτηδευµατία να προσκοµίσει τα ζητούµενα βιβλία και στοιχεία στα γραφεία της ελεγκτικής υπηρεσίας. Ο έλεγχος του άλλου επιτηδευµατία περιορίζεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που φέρεται ως εκδότης ή λήπτης αυτών, µε τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων του. Στον έλεγχο αυτό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 36 του Π.. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84/Α').» Οι περιπτώσεις του άρθρου 3 της απόφασης ΕΣ Α ΕΞ 2013/ , έχουν ως εξής : «α) Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισµός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις).

10 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Επισηµάνσεις i) Όταν ελέγχεται δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στην οποία και οι δύο σύζυγοι τυγχάνει να είναι υποκείµενοι στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., µπορεί να επιλέγεται για τον κάθε ελεγχόµενο διαφορετική τεχνική ελέγχου. Για την εφαρµογή των τεχνικών στην περίπτωση αυτή οι κοινές δαπάνες µερίζονται κατ αναλογία µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα εκάστου. ii) Σε κάθε περίπτωση οι τεχνικές ελέγχου µπορεί να συνδυάζονται µε τις λοιπές διατάξεις του Ν. 2238/ ιαδικασία - Βήµατα Ελέγχου (Άρθρο 8) α) Ο έλεγχος διενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του προϊσταµένου της αρµόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας. β) Η εντολή κοινοποιείται στο φορολογούµενο. γ) Οι ελεγκτές συγκεντρώνουν τις δηλώσεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. του άρθρου 6 της απόφασης για όλους τους ελεγχόµενους (υποκείµενους ή µη στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.). 10 δ) Πραγµατοποιούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις επί των βιβλίων και στοιχείων (στις περιπτώσεις υποκείµενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.) που ορίζονται στην παράγραφο 6.1. του άρθρου 6 της απόφασης. ε) Εφόσον συντρέχει µία ή περισσότερες εκ των περιπτώσεων του άρθρου 3 της απόφασης, εφαρµόζονται έµµεσες τεχνικές ελέγχου. στ) Εκδίδεται το ειδικό σηµείωµα Έµµεσων Τεχνικών µε τις βάσει ελέγχου διαφορές και το βάσει ελέγχου προσδιοριζόµενο εισόδηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της απόφασης. ζ) Συντάσσεται έκθεση τακτικού ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος στην οποία τεκµηριώνεται η εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου λόγω συνδροµής µίας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του άρθρου 3 της απόφασης και αιτιολογούνται αναλυτικά και µε σαφήνεια οι προκύπτουσες διαφορές προς καταλογισµό. β) Παρουσιάζονται µεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογούµενου φυσικού προσώπου (ατοµικά και οικογενειακά) ή/και της επιχείρησης στην οποία µπορεί να συµµετέχει. γ) Τα δηλωθέντα εισοδήµατα από άσκηση ατοµικής επιχείρησης ή ελευθερίου επαγγέλµατος δεν αποκλίνουν σηµαντικά από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και φυσικά πρόσωπα µέλη εταιρειών (οποιασδήποτε µορφής) µε ζηµιογόνα αποτελέσµατα. δ) εν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ., ε) Υφίστανται πληροφορίες για παράνοµα ή/και αδήλωτα εισοδήµατα/αγορές/δαπάνες (επαγγελµατικές, ατοµικές, οικογενειακές).». TAX ADVISORS

11 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ η) Εκδίδονται φύλλα ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος. θ) Πραγµατοποιείται έλεγχος Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογικών αντικειµένων. ι) Συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και εκδίδονται πράξεις ή φύλλα ελέγχου προς καταλογισµό λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν βάσει των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου και των γενικών φορολογικών διατάξεων Παροχή στοιχείων (Άρθρο 9) Για την εφαρµογή των διατάξεων της απόφασης η ελεγκτική υπηρεσία, µε την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ζητεί από τον φορολογούµενο και ο τελευταίος υποχρεούται να παράσχει όποια στοιχεία κρίνονται από την ελεγκτική υπηρεσία απαραίτητα ως προς την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου και των προστατευόµενων µελών αυτών κατά τις ελεγχόµενες χρήσεις. Στα ανωτέρω στοιχεία µπορούν να συµπεριλαµβάνονται : α) Ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεµάχια, κτίσµατα κάθε µορφής). β) Κινητά µέσα (οχήµατα κάθε µορφής, πλωτά και εναέρια µέσα). γ) Επενδύσεις/συµµετοχές κάθε µορφής, 11 δ) Καταθέσεις κάθε µορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ε) ιαθέσιµα µετρητά, στ) Έργα τέχνης, συλλογές και λοιπά τιµαλφή (Ειδικά ως προς αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, µπορεί να απαιτηθεί η παροχή στοιχείων µόνο εφόσον η αξία εκάστου υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ). ζ) Απαιτήσεις από τρίτους. Προσοχή : Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούµενος, το ύψος δε των δηλούµενων καταθέσεων και µετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόµενης χρήσης, προκειµένου να γίνει δεκτό, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το διαθέσιµο κεφάλαιο προηγουµένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται µε τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος Ειδικό Σηµείωµα Ελέγχου - ικαίωµα ανταπόδειξης φορολογούµενου (Άρθρο 10) Κοινοποίηση Ειδικού Σηµειώµατος Ελέγχου

12 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Μετά την συγκέντρωση και αξιοποίηση των ευρηµάτων του ελέγχου και πριν από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης συντάσσεται Ειδικό Σηµείωµα Ελέγχου µε τις προκύπτουσες διαφορές και το συνολικό προσδιοριζόµενο βάσει ελέγχου εισόδηµα, το οποίο και κοινοποιείται στο φορολογούµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπο αυτού ικαίωµα ανταπόδειξης Εντός 5 ηµερών από την επίδοση, ο φορολογούµενος µπορεί να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία προκειµένου να αιτιολογήσει τις προκύπτουσες, µε τη χρήση των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, διαφορές εισοδήµατος. Οι διαφορές µεταξύ προσδιορισθέντος βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού εισοδήµατος αιτιολογούνται µε τεκµηριωµένα στοιχεία που προσκοµίζονται από τον φορολογούµενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και µη δηλωθέντα σε κάθε ελεγχόµενη χρήση, όπως : α) Πωλητήρια συµβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς - κληρονοµιάς χρηµάτων. β) Κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά. δ) Συµβάσεις δανείων. 12 ε) Κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία ηµεροµηνία και στοιχεία νοµιµότητας. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται το πραγµατικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε λογαριασµό/ούς του ελεγχόµενου, της συζύγου ή των προστατευόµενων µελών αυτών. Προσοχή : Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούµενος Προσδιορισµός καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος (Άρθρο 11) α) Η προκύπτουσα διαφορά µεταξύ προσδιοριζόµενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού φορολογούµενου εισοδήµατος για την ελεγχόµενη χρήση ή την ελεγχόµενη περίοδο (συνεχείς ελεγχόµενες χρήσεις), καταλογίζεται στη χρήση που αφορά και στις πηγές που ανάγεται εφόσον αυτό τεκµηριώνεται. Προσοχή : Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν κατανέµεται ισοµερώς µεταξύ των ελεγχόµενων χρήσεων. β) Στις περιπτώσεις ελέγχου φορολογουµένων υποκείµενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 και συγκρίνονται µε το προσδιοριζόµενο εισόδηµα από την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου. Ως φορολογητέο εισόδηµα λαµβάνεται το µεγαλύτερο προσδιοριζόµενο. Στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η πηγή προέλευσης του εισοδήµατος TAX ADVISORS

13 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ αυτού, η διαφορά καταλογίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Ν. 3888/ Προσοχή : Κατά τον έλεγχο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στην οποία τυγχάνει και οι δύο σύζυγοι να είναι υποκείµενοι στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., το επιπλέον προσδιοριζόµενο εισόδηµα µερίζεται είτε στον ελεγχόµενο που αφορά, εφόσον αυτό προκύπτει σαφώς από την ελεγκτική διαδικασία, είτε και στους δύο κατ αναλογία των δηλωθέντων καθαρών κερδών τους. Επισήµανση Σε περίπτωση που ο ελεγχόµενος έχει φορολογηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2238/1994, η προκύπτουσα διαφορά µεταξύ προσδιοριζόµενου βάσει ελέγχου και δηλωθέντος καθαρού φορολογούµενου εισοδήµατος, µειώνεται µε το επιπλέον εισόδηµα που καταλογίστηκε µε βάση τις αντικειµενικές/τεκµαρτές δαπάνες και υπηρεσίες Προσδιορισµός Ακαθάριστων Εσόδων (Άρθρο 12) Στις περιπτώσεις ελέγχου φορολογούµενων υποκείµενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 και λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. Προσοχή : Ειδικά στην περίπτωση που το προσδιοριζόµενο, µε έµµεσες τεχνικές, καθαρό εισόδηµα από άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι µεγαλύτερο των αντίστοιχων δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, ως ποσό ακαθαρίστων εσόδων λαµβάνεται το προσδιοριζόµενο καθαρό εισόδηµα Προσδιορισµός Φορολογικών Υποχρεώσεων επί Εισοδήµατος (Άρθρο 13) 13 Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Ν. 3888/2010 στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 προστέθηκε εδάφιο ως εξής : «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούµενος µπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγµατική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο µε ειδική διάταξη, προκειµένου αυτό να µην φορολογηθεί ως εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελµάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.». 14 Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2238/1994 έχουν ως εξής : «Το συνολικό εισόδηµα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, µε βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουµένου και των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόµενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδηµα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 19.».

14 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Το συνολικό καθαρό εισόδηµα όπως αυτό προσδιορίζεται µε τις έµµεσες τεχνικές ελέγχου, χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων, όπως η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/ Έλεγχος λοιπών φορολογικών αντικειµένων (Άρθρο 14) Τα ακαθάριστα έσοδα σύµφωνα µε το άρθρο 12 της απόφασης λαµβάνονται υπόψη για τον καταλογισµό των υποχρεώσεων στις λοιπές φορολογίες. Προσοχή : Ο προσδιορισµός αυτών των υποχρεώσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Επίλυση φορολογικών διαφορών (Άρθρο 15) Κατά την επίλυση των φορολογικών διαφορών ακολουθούνται οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις περί διοικητικής και διαιτητικής επίλυσης αυτών Βεβαίωση Καταβολή (Άρθρο 16) Η βεβαίωση και καταβολή των προσδιοριζόµενων φόρων διενεργείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορολογία Υποχρεώσεις Ποινές (Άρθρο 17) Οι διατάξεις του Ν. 2523/1997 εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση επί των διαπιστώσεων και αποτελεσµάτων ελέγχου Έκδοση Συµπληρωµατικού Φύλλου Ελέγχου (Άρθρο 18) Επί των υποθέσεων που ελέγχονται µε την απόφαση ΕΣ Α ΕΞ 2013/ , επιτρέπεται η έκδοση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/ Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994 έχουν ως εξής : «2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόµη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συµπληρωµατικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του φορολογουµένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούµενο φύλλο ελέγχου, β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή, ή γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου ή δ) περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 (Φ.Ε.Κ. 258/Α ). Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισµα του εισοδήµατος που προκύπτει από το προηγούµενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε µε βάση τα πιο πάνω στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.». TAX ADVISORS

15 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 2 : Αντιστοίχηση παραγράφων µελέτης ανάλυσης µε τις διατάξεις της απόφασης ιατάξεις απόφασης ΕΣ Α ΕΞ 2013/ Παράγραφοι παρούσας Περιγραφή Άρθρο Παράγραφος µελέτης - ανάλυσης Αντικείµενο έµµεσων τεχνικών ελέγχου Περιεχόµενο-Ενέργειες Έµµεσων τεχνικών - Έννοιες Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου (source and application of funds method) Τεχνική καθαρής θέσης του φορολογούµενου (net worth method) Τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε µετρητά (bank deposits and cash expenditure method) Έννοιες για την εφαρµογή των έµµεσων τεχνικών ελέγχου Υπαγόµενοι Πεδίο εφαρµογής Επιλογή Υποθέσεων Ενέργειες της Γ.Γ.Π.Σ Συλλογή Στοιχείων - Ελεγκτικές Επαληθεύσεις Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων φυσικών προσώπων µη υποκείµενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων φυσικών προσώπων υποκείµενων στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Επιλογή έµµεσης τεχνικής ελέγχου ιαδικασία-βήµατα Ελέγχου Παροχή στοιχείων Ειδικό Σηµείωµα Ελέγχου - ικαίωµα Ανταπόδειξης φορολογούµενου

16 ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ιατάξεις απόφασης ΕΣ Α ΕΞ 2013/ Παράγραφοι παρούσας Περιγραφή Άρθρο Παράγραφος µελέτης - ανάλυσης Προσδιορισµός καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος Προσδιορισµός Ακαθάριστων Εσόδων Προσδιορισµός Φορολογικών Υποχρεώσεων επί Εισοδήµατος Έλεγχος λοιπών φορολογικών αντικειµένων Επίλυση φορολογικών διαφορών Βεβαίωση καταβολή Υποχρεώσεις - Ποινές Έκδοση Συµπληρωµατικού Φύλλου Ελέγχου Πηγή : Ιδία επεξεργασία. 16 TAX ADVISORS

Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων»

Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων» Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Οικονομικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 του Ν.2238/1994,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΠΟΛ.1050/ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014

Αριθµ. ΠΟΛ.1050/ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014 Αριθµ. ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Αρ. Φύλλου 474 25 Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014 Καθορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου εφαρµογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013

Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013 Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013 (Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου Άρθρο 28 Ν.4172/2013) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Οικονοµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Οικονοµικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜA Α

Διαβάστε περισσότερα

α). όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

α). όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή LEGAL INSIGHT ΈΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κυριακή Παππά Στο παρόν σημείωμα παρουσιάζονται συνοπτικά οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης προκειμένου να εκδοθεί πράξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method).

1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου (source and application of funds method). ΠΟΛ.1270/24.12.2013 Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 16/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4422 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη ».

ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη ». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ.Πρ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Με το είδος του σε ελεγχο: Τον τόπο που διενεργείται σε έλεγχο:

Με το είδος του σε ελεγχο: Τον τόπο που διενεργείται σε έλεγχο: Σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να διαπιστώσει την συµµόρφωση των φορολογουµένων στις προβλεπόµενες από την φορολογική νοµοθεσία υποχρεώσεις τους(άρθρο 23 Ν. 4174/2013) Ο έλεγχος διενεργείται µε:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ EXECUTIVE) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ EXECUTIVE) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ EXECUTIVE) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα 23.9.15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3909 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 13/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 67 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 24/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. Δ/ νση: Κ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-6-2009 Αριθμ.πρωτ.588 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έλεγχος δηλώσεων ν.3296/2004. Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.1055521/1586/δε-α/πολ.1072/3-6-09 έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4832 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 673 ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 673 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604554 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΥΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45, Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2313333260

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 12/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4165 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:.29/09/2014... ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 26/10/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4292 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOMIKΩN ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1022 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Ι. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (.12) ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (.30) ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14-7-2015 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΒΑ (Σύμφωνα με την αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277/27-5-2015 Υ.Α. /ΦΕΚ1066Β/5-6-2015 & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΕΑΔ, 9-7-2015) Α) ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Δήμος Κ. Νευροκοπίου Ν.Π.Δ.Δ. Κ. Νευροκοπίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Σας ανακοινώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/06/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2283 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (παρ 1 αρθ 112 Ν.4387/2016) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 0-20.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παραθέτω ορισµένα στοιχεία που έχουν αντληθεί από το εβδοµαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την οικονοµία:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παραθέτω ορισµένα στοιχεία που έχουν αντληθεί από το εβδοµαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την οικονοµία: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γ.Γ..Ε, προκύπτει ότι από την ανάλυση των δηλωθέντων εισοδηµάτων το έτος 2015 (εισοδήµατα 2014), το 3% των φορολογουµένων πλήρωσαν το 42% του συνολικού φόρου εισοδήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους (ΦΕΚ309/Α/ )

περιουσιακής κατάστασης έτους (ΦΕΚ309/Α/ ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 30.06... 2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015. κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 223 του ν.4281/2014

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015. κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 223 του ν.4281/2014 Αριθµός Πρωτοκόλλου : Αριθµός Μητρώου : Ηµεροµηνία : ΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015. κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ Αθήνα, 4/7/2013 Αρ. Πρωτ. ΠΟΛ.1171/4.7.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 (6) Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA Β, A Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ. :210 3375204,3375203,3375063 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... 1. Στοιχεία του υπόχρεου. 2. Στοιχεία του ή της συζύγου. 3. Στοιχεία των ανήλικων παιδιών 3.6 Επώνυµο... κύριο όνοµα... έτος γεννήσεως...

ΚΑΤΑΘΕΣΗ... 1. Στοιχεία του υπόχρεου. 2. Στοιχεία του ή της συζύγου. 3. Στοιχεία των ανήλικων παιδιών 3.6 Επώνυµο... κύριο όνοµα... έτος γεννήσεως... ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου... Αριθµ. Μητρώου... Ηµεροµηνία:... 20..... ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014.. κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2012 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία: 28/6/2011

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία: 28/6/2011 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΣ ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθµ. Πρωτοκόλλου Αριθµ. Μητρώου Ηµεροµηνία: 28/6/2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1998

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1998 -- 875 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1113368/1356/Δ-Ε/Α' - ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα