ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 58

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 5 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 6. Α Φάση Κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής... 7 ΑΡΘΡΟ 7. Β Φάση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 8. Γ Φάση Αποτελέσματα και συμβολαιοποίηση ποσοτήτων και τιμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελίδα 2 από 58

3 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η παρούσα Δημοπρασία προκηρύσσεται από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., εφ' εξής καλούμενη «ΔΕΠΑ», προκειμένου να διαθέσει με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση (κε) του νόμου 4001/2011), το οποίο θα έχει τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ (όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του ισχύοντος Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 1.2 Η ΔΕΠΑ θα προβεί στην αξιολόγηση μόνο των συμμετοχών που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 1.3 Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Κοινοπραξιών -ή κάθε άλλου είδους νόμιμης σύμπραξης-που έχουν λάβει νομική μορφή με σκοπό την συμμετοχή σε δημοπρασίες Φυσικού Αερίου) που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου μέσω Συστήματος Μεταφοράς ή/και Δικτύου Διανομής (αρθ. 2 εδ. δ' σε συνδυασμό με Παρ. V μέρος Β, παρ 2, εδ. Α' της ΥΑ Δ1/Α/5815/ «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» -ΦΕΚ Β' 464/ ) Επιλέγοντες Πελάτες (άρθ. 82 Ν. 4001/2011) Υφιστάμενες ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. εδ. ιγ' Ν. 4001/2011) Μη Επιλέγοντες Πελάτες στις περιοχές των υπό σύσταση νέων ΕΠΑ (άρθ. 21 παρ. 3 Ν. 3428/2005). 1.4 Αποκλείονται της συμμετοχής στην παρούσα Δημοπρασία, τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες Επιλέγοντες Πελάτες μη συνδεδεμένοι με το Σύστημα Μεταφοράς ή/και το Δίκτυο Διανομής Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας εκτός Συστήματος Μεταφοράς ή/και Δικτύου Διανομής (αρθ. 2 εδ. δ' σε συνδυασμό με Παρ. V μέρος Β, παρ 2, εδ. Β' της ΥΑ Δ1/Α/5815/ «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» -ΦΕΚ Β' 464/ ) 1.5 Σε ότι αφορά συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ως τέτοιες νοούμενες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια των άρθρων 42ε παρ. 5 και 96 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920), επιτρέπεται η αυτόνομη συμμετοχή των εν λόγω συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 1.6 Όπου, στα τεύχη της παρούσας Δημοπρασίας, αναφέρεται η λέξη ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, νοείται κάθε ένας εκ των συμμετεχόντων στον οποίο θα κατακυρωθεί μέρος της συνολικά διαθέσιμης ποσότητας φυσικού αερίου. O ΑΓΟΡΑΣΤHΣ θα υπογράψει Σύμβαση Πώλησης Φυσικού Αερίου (εφεξής «Σύμβαση Δημοπρασίας») με την ΔΕΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης Δημοπρασίας αποτελεί η έγκαιρη, ήτοι έως την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Δημοπρασίας προσκόμιση, από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στη ΔΕΠΑ, ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής για την προσήκουσα Σελίδα 3 από 58

4 εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την Σύμβαση Δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Σύμβαση Δημοπρασίας και τo άρθρο 6 (B) της παρούσας Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Δημοπρασία διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και συμμετεχόντων στη Δημοπρασία, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια. Την υπ' αρ. 551/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η διάθεση σε έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους αγοραστές, ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Δημοπρασίας έχουν ως ακολούθως Η διαθέσιμη συνολική ποσότητα είναι MWh Η ποσότητα θα διατεθεί σε μερίδια των 103,8088 MWh έκαστο Κάθε συμμετέχων υποψήφιος αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει την αγορά από 1 έως κατ' ανώτατο όριο μεριδίων Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα κατακυρωθεί σε επιτυχόντες πελάτες της ΔΕΠΑ δεν θα συνυπολογίζεται στη συμβατική κατανάλωση των εν λόγω πελατών για το έτος Η τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας θα περιλαμβάνει: α) το μεσοσταθμικό κόστος του μίγματος αερίου που εισάγεται από τη ΔΕΠΑ βάσει των μακροχρονίων συμβάσεων προμήθειας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων που θα επιβάλλει ο ΔΕΣΦΑ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ), λαμβανομένων υπόψη και των αιτημάτων των προμηθευτών της για αναθεώρηση των τιμών προμήθειας και β) το διαχειριστικό κόστος της ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μείωσης του ως άνω μεσοσταθμικού κόστους του μίγματος αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μείωση θα ισχύσει αναδρομικά καταλαμβάνοντας και την περίοδο παράδοσης φυσικού αερίου δυνάμει της Σύμβασης Δημοπρασίας που θα υπογραφεί σε συνέχεια της παρούσας Διακήρυξης, θα πραγματοποιηθεί, αντιστοίχως, αναδρομική εκκαθάριση της παρούσας Σύμβασης Δημοπρασίας, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω αναφερόμενα. Ο τρόπος διάθεσης, τιμολόγησης και πληρωμής καθώς και οι λοιποί όροι πώλησης περιγράφονται στα Παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας Διακήρυξης. Πιο αναλυτικά: (α) Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ έχει σε ισχύ σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με την ΔΕΠΑ κι επιθυμεί να προμηθευτεί το Φυσικό Αέριο που κατοχύρωσε στη Δημοπρασία στο Σημείο Εξόδου του ΕΣΦΑ που αποτελεί το Σημείο Παράδοσης στη Σύμβασή του, θα συναφθεί Σύμβαση Δημοπρασίας με βάση τους βασικούς όρους που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 2. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ τροποποιήσει κατά τη διάρκεια της περιόδου παραδόσεων της τρέχουσας Δημοπρασίας την εν ισχύ σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με την ΔΕΠΑ έτσι ώστε αυτή να αφορά σε σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου άνευ υπηρεσιών μεταφοράς, θα συναφθεί ταυτόχρονα νέα σύμβαση με την οποία θα ρυθμίζεται η παράδοση κάθε υπολοίπου ποσότητας από τη Σελίδα 4 από 58

5 Σύμβαση Δημοπρασίας που θα συναφθεί κατόπιν της παρούσας Διακήρυξης, με τους όρους που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 προσαρμοσμένους κατάλληλα για τις περιστάσεις. (β) Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, είτε δεν έχει σε ισχύ σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με την ΔΕΠΑ, είτε έχει σε ισχύ Σύμβαση Πώλησης με τη ΔΕΠΑ, αλλά επιθυμεί να προμηθευτεί το Φυσικό Αέριο που κατοχύρωσε στη Δημοπρασία σε Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του ΕΣΦΑ, θα συναφθεί Σύμβαση Δημοπρασίας με βάση υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3. Η Ημέρα Έναρξης της εν λόγω Σύμβασης δεν δύναται να είναι προγενέστερη της 1ης Φεβρουαρίου (γ) Σε περίπτωση που ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ συνάψει Σύμβαση Δημοπρασίας με βάση τους βασικούς όρους που αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα 2 και, ταυτόχρονα, έχει σε ισχύ σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με την ΔΕΠΑ, η οποία (σύμβαση) λήγει πριν τη λήξη της Περιόδου Παράδοσης (ήτοι, για την παρούσα Δημοπρασία Ν. 006, πριν την 31/03/2014) -και δεν επιθυμεί να ανανεώσει αυτήν-, εφ όσον επιθυμεί να προμηθευτεί το Φυσικό Αέριο που κατοχύρωσε στη Δημοπρασία και κατά το χρονικό διάστημα μετά από τη λήξη της εν λόγω σύμβασης πώλησης (έως την λήξη της Περιόδου Παράδοσης), θα δύναται να προμηθευτεί το εν λόγω Φυσικό Αέριο που κατοχύρωσε σε Εικονικό Σημείο Δηλώσεων του ΕΣΦΑ, συνάπτοντας Σύμβαση Δημοπρασίας με βάση υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τα Δικαιολογητικά θα συνταχθούν στην Ελληνική Γλώσσα και κάθε σχετική με την Δημοπρασία επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκειά της θα γίνεται στην ελληνική. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΕΠΑ, με επιστολές, ή με φαξ (που θα επιβεβαιώνεται με επιστολή) στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Οδός Μαρίνου Αντύπα 92 GR ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΘ. FAX: (+30) ΤΗΛ.: (+30) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΥΠΟΨΗ: κ. Χρήστου Σαμαρά, Διευθυντή Πωλήσεων ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δημοπρασία θα γίνει σε τρείς (3) φάσεις. Σελίδα 5 από 58

6 Α Φάση: Κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής Κατά την πρώτη φάση, κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη Δημοπρασία υποβάλλει στην ΔΕΠΑ εντός της προθεσμίας του Άρθρου 6 κατωτέρω, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του στη Δημοπρασία (βλέπε ακολούθως Δικαιολογητικά Συμμετοχής). Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη Δημοπρασία είχε υποβάλλει στην ΔΕΠΑ δικαιολογητικά συμμετοχής του στις Δημοπρασίες υπ αρ. 001 ή 002 ή 003 ή 004 ή 005 και αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή λήξει, δύναται να μην προσκομίσει εκ νέου αυτά (με εξαίρεση τα αναφερόμενα κατωτέρω υπ αρ. 1 και 2 του άρθ. 6 Α, παρ. 3.Α στοιχεία -εγγυητική επιστολή και υπεύθυνη δήλωση-) παρά να τα αντικαταστήσει με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα απαριθμεί τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνει ότι αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ή ευρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Ταυτόχρονα με την υποβολή των Δικαιολογητικών, κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη Δημοπρασία υποβάλλει και αίτηση εγγραφής στον Ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία είναι η ηλεκτρονική σελίδα του παρόχου ηλεκτρονικών δημοπρασιών (εταιρία cosmoone), με τον οποίο η ΔΕΠΑ έχει συμβληθεί για την διεξαγωγή της εν λόγω Δημοπρασίας (βλ. διαδικασία εγγραφής, κατωτέρω). Η Επιτροπή Δημοπρασιών της ΔΕΠΑ, θα ελέγξει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά και θα προκρίνει στην επόμενη φάση τους πληρούντες τα σχετικά κριτήρια, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά, ελέγχεται η πληρότητα και το περιεχόμενο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η Επιτροπή Δημοπρασιών δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε συμμετέχοντα να προσκομίσει ή να συμπληρώσει ελλιπή στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών αφ' ότου ζητηθεί η υποβολή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. Γ της παρούσας Διακήρυξης. Εάν οποιοσδήποτε συμμετέχων αποτύχει ν' ανταποκριθεί σ' αυτό το αίτημα, η συμμετοχή του θα θεωρηθεί ελλιπής και μπορεί να αποκλειστεί από τη Δημοπρασία γι' αυτό το λόγο. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη Δημοπρασία που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια θα ειδοποιούνται αμελλητί ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην συγκεκριμένη Δημοπρασία. Β Φάση: Συμμετοχή στην Δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι από τη Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 έως την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής στην Δημοπρασία θα πρέπει να συμπληρώσουν και ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης κωδικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (δηλ το αργότερο μέχρι την 23 η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη ώρα 12:00 ). Με την συμπλήρωση της ως αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν Κωδικούς πρόσβασης. Όσοι έχουν ξανασυμμετάσχει σε δημοπρασία δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης κωδικών. Θα χρησιμοποιήσουν τους παλαιούς κωδικούς. Οι ενδιαφερόμενοι, με την χρήση των κωδικών, θα μπορούν μέσω διαδικτύου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μορφής e-learning, το οποίο συνιστάται να μελετήσουν για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Η πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι συνεχής από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, έως την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου στις Σελίδα 6 από 58

7 Από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα έως την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 και ώρα θα διεξάγεται επί συνεχούς βάσεως δοκιμαστική ηλεκτρονική δημοπρασία προς εντοπισμό κάθε πιθανού προβλήματος και επίλυση ερωτημάτων εκ μέρους των συμμετεχόντων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα δύνανται να συμμετάσχουν στην Εικονική Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέχρι και την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014, στις Οι όροι και η διαδικασία της Δημοπρασίας, περιγράφονται αναλυτικά στο κατωτέρω Παράρτημα Όρων Ηλεκτρονικής Διαδικασίας (Άρθρο 7). Γ Φάση: Αποτελέσματα και συμβολαιοποίηση ποσοτήτων και τιμών Μετά την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας, η Επιτροπή Δημοπρασίας περατώνει το έργο της με την επίσημη λήψη των αποτελεσμάτων από τον πάροχο και την σύνταξη του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι εξασφάλισαν ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας θα συνάψουν Σύμβαση Δημοπρασίας σύμφωνα με τα Παραρτήματα 2 ή/και 3 της παρούσας. 1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 6 Α Φάση: Κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ με κεφαλαία γράμματα β. Η επωνυμία, η έδρα, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η ταχυδρομική διεύθυνση του συμμετέχοντος και το τηλέφωνο και το φαξ του εκπροσώπου του συμμετέχοντος για την συγκεκριμένη Δημοπρασία γ. Ο αριθμός και ο τίτλος της παρούσας Διακήρυξης Δικαιολογητικά σε ανοικτό φάκελο δεν παραλαμβάνονται και δεν γίνονται αποδεκτά. Σελίδα 7 από 58

8 2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η υποβολή των Δικαιολογητικών γίνεται το αργότερο έως την 12μ.μ της 23 ης Ιανουαρίου 2014 και ημέρα Πέμπτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Mαρίνου Αντύπα 92 GR ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΨΗ : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η παραλαμβάνουσα υπηρεσία της ΔΕΠΑ (Κεντρική Γραμματεία) θα σημειώσει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των φακέλων Δικαιολογητικών και θα τις σφραγίσει, σημειώνοντας τα ανωτέρω στοιχεία στους φακέλους Δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν έγγραφη βεβαίωση αυτής της παραλαβής. Οι φάκελοι Δικαιολογητικών, οποίοι παραδόθηκαν μετά από την ώρα και ημερομηνία που ορίζονται ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται κλειστοί στους αποστολείς. 3) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φάκελος Δικαιολογητικών θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα Δικαιολογητικά, αριθμημένα και με την σειρά που αναφέρεται κατωτέρω: Σημείωση: Εάν τα πρωτότυπα Δικαιολογητικά δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική θα πρέπει να κατατεθεί και επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Α) Δικαιολογητικά 1) Δεόντως συμπληρωμένη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τη παρ. Β κατωτέρω και το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της παρούσας. 2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου (ή καταλλήλως εξουσιοδοτηθέντος) εκπροσώπου του συμμετέχοντος ότι ο συμμετέχων έχει μελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών. 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του νομίμου (ή καταλλήλως εξουσιοδοτηθέντος) εκπροσώπου του συμμετέχοντος με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι: α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησης του έχουν ανασταλεί ή τελεί σε Σελίδα 8 από 58

9 οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. β. Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. γ. ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία κατά την έννοια της παρ. 1.3 του άρθρου 1 του παρόντος. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά στο πρόσωπο του συμμετέχοντος (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε κάθε μέλος τυχόν συμμετέχουσας κοινοπραξίας ή άλλης νόμιμης σύμπραξης. 4) Νομιμοποιητικά στοιχεία: Αν ο συμμετέχων είναι Ανώνυμη Εταιρεία, προσκομίζει κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας, ΦΕΚ συστάσεως, ΦΕΚ Διοικητικού Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιήσεων, με το σύνολο των τροποποιήσεων τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Αν πρόκειται για προσωπική Εταιρεία, προσκομίζει συμφωνητικό συστάσεως με όλες τις τροποποιήσεις έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Αν πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, προσκομίζει κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο των τροποποιήσεων έως την ημέρα της υποβολής της πρότασης. Αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν τα ανάλογα με τα παραπάνω έγγραφα που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Σημείωση: Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογο με τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις έγγραφο όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ i) Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δημοπρασία οι συμμετέχοντες, πρέπει να καταθέσουν, κατά την υποβολή των Δικαιολογητικών συμμετοχής, μέσα στο φάκελο Δικαιολογητικών, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ ( 5.000,00), για να δύνανται να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Εναλλακτικά δύνανται να καταθέσουν στον υπ' αρ λογαριασμό που διατηρεί η ΔΕΠΑ στην τράπεζα ALPHA BANK (IBAN: GR ) το ανωτέρω ποσό και να υποβάλλουν στον φάκελο των Δικαιολογητικών επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού καταθέσεως. Η ισχύς των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να διαρκεί έως είκοσι (20) ημέρες από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας, το πέρας της οποίας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. ii) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. και θα συμφωνεί πλήρως με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. Σελίδα 9 από 58

10 iii) iv) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για συμμετέχοντες που ΔΕΝ κατακύρωσαν ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας, θα επιστραφεί σ' αυτούς εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για συμμετέχοντες που κατακύρωσαν ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας θα επιστραφεί σ' αυτούς εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομίσει πρώτα την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης και έχουν υπογράψει την αντίστοιχη σχετική Σύμβαση Δημοπρασίας. v) Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος κατακύρωσε ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας δεν vi) υπογράψει για οιοδήποτε λόγο την ανωτέρω Σύμβαση Δημοπρασίας εντός δέκα (10) ημερών από την διεξαγωγή της Δημοπρασίας, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καταπίπτει αυτοδικαίως και παραχρήμα υπέρ της ΔΕΠΑ, ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΠΑ έχει την διακριτική ευχέρεια να απευθυνθεί στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη (και σε περίπτωση άρνησής του, τον επόμενο αυτού κ.ο.κ.), τον οποίο δύναται να καλέσει να συνάψει σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου για την αδιάθετη ποσότητα. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα διαλαμβανομένων στα Παραρτήματα 2 και 3, τυπική προϋπόθεση της υπογραφής Σύμβασης Δημοπρασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποτελεί η προγενέστερη της υπογραφής προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την προς υπογραφή Σύμβαση Δημοπρασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω. vii) Οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να έχουν εκδοθεί από Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα αποδεκτά από τον Πωλητή που έχουν κατά το Νόμο, άδεια ασκήσεως τραπεζικών εργασιών και που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. viii) Εάν οι Εγγυητικές Επιστολές έχουν εκδοθεί σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής θα πρέπει να κατατεθεί και επίσημη μετάφραση τους, στην ελληνική από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή στην ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή στην χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή. Γ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Την 23 η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, η Επιτροπή Δημοπρασίας συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση και ελέγχει κατ' αρχήν, την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου Δικαιολογητικών εκάστου ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη Δημοπρασία. Εν συνεχεία μονογράφει το περιεχόμενό τους και ελέγχει για κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη Δημοπρασία την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρούσα Διακήρυξη. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων συμμετεχόντων εξετάζονται αμέσως. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Δημοπρασίας συντάσσει πρακτικό με αιτιολογημένη γνώμη με το οποίο αποφαίνεται οριστικά περί αποδοχής ή αποκλεισμού των υποψηφίων συμμετεχόντων. Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασίας κοινοποιείται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους αποκλεισθέντες. Όλοι οι φάκελοι παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται, επί τρίμηνο. Σελίδα 10 από 58

11 Δ) ΑΠΟΡΡΗΤΟ Όλα τα έγγραφα της Δημοπρασίας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη έγκριση του συμμετέχοντα που τα εν λόγω έγγραφα αφορούν. Ε) ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Συμμετοχή στη Δημοπρασία σημαίνει ότι ο συμμετέχων έχει πλήρη γνώση των όρων της Δημοπρασίας και αποδέχεται το περιεχόμενό τους ανεπιφύλακτα. Ο συμμετέχων δεσμεύεται και ευθύνεται πλήρως από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και της ηλεκτρονικής προσφοράς του και δεσμεύεται χωρίς επιφύλαξη από όλους τους όρους της Δημοπρασίας, όπως υποβάλλονται, μαζί με τις απαραίτητες δηλώσεις, υπογεγραμμένες χωρίς επιφύλαξη. Η ΔΕΠΑ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τον συμμετέχοντα για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά την προετοιμασία και υποβολή συμμετοχής στη Δημοπρασία και ιδίως στην περίπτωση που απορριφθεί η συμμετοχή για λόγους μη πληρότητας Δικαιολογητικών ή η Δημοπρασία ανεστάλη ή ακυρώθηκε σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Διακήρυξη, με την προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των φακέλων Δικαιολογητικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έκαστος συμμετέχων θα υποβάλει γραπτή δήλωση ότι για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία έχει λάβει υπόψη του τις εν λόγω τροποποιήσεις της Διακήρυξης. Η συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα στη Δημοπρασία θεωρείται ότι αποτελεί πρόταση προς τη ΔΕΠΑ και όχι αποδοχή πρότασης εκ μέρους της ΔΕΠΑ. Η αποδοχή από την ΔΕΠΑ θα γίνεται μόνο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης των δημοπρατούμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δημοπρασίας και δεν δεσμεύουν τη ΔΕΠΑ για τις δημοπρασίες που θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, οι όροι των οποίων θα ανακοινωθούν πριν από τη διενέργεια έκαστης δημοπρασίας. Η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλει τους όρους έκαστης δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 7 Β Φάση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ: με θέμα «Διάθεση ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για το τρίμηνο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2014» Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί για λογαριασμό της ΔΕΠΑ αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας cosmoone Hellas MarketSite. Σελίδα 11 από 58

12 1. Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δημοπρασία: 1.1. Γλώσσα Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα Νόμισμα Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία θα είναι το Δολάριο ΗΠΑ ($) (ο ΦΠΑ και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνονται στις προσφορές). Η μετατροπή των Δολαρίων ΗΠΑ ($) σε Ευρώ ( ) θα γίνεται βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ» όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού λογαριασμού φυσικού αερίου Εκκίνηση - Διάρκεια Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 12:00 μμ της Τρίτης 28 Ιανουαρίου Η διάρκεια της Δημοπρασίας θα είναι τριάντα (30') λεπτά Παρατάσεις Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Δημοπρασίας Ποσότητα Η συνολική ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα διατεθεί είναι MWh, η οποία θα είναι εκφρασμένη σε μερίδια, των 103,8088 MWh έκαστο. Κάθε συμμετέχων, θα υποβάλλει προσφορές κατ' ανώτατο όριο για δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) μερίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη διεκδικήσιμη ποσότητα Φυσικού Αερίου ανά συμμετέχοντα Τιμή εκκίνησης Η τιμή εκκίνησης εκάστου προς διάθεση μεριδίου Φυσικού Αερίου ορίζεται σε 4.520,02 $ Βήμα βελτίωσης της τιμής πώλησης των μεριδίων της δημοπρασίας Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, κάθε συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε βελτίωση της εκάστοτε προσφοράς του επί της τιμής του μεριδίου, η οποία (βελτίωση) θα ανέρχεται κατ' ελάχιστο όριο σε 10,38 $. 2. Υποβολή προσφορών 2.1 Αποδεκτές προσφορές Κατά τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας, ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. παρελήφθησαν από το σύστημα της cosmoone εντός του χρόνου διάρκειας της Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη μιας προσφοράς υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τον χρόνο παραλαβής και επεξεργασίας της υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της cosmoone και όχι σύμφωνα με το χρόνο αποστολής της προσφοράς που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoone και την επεξεργασία της προσφοράς από το σύστημα της cosmoone. Σελίδα 12 από 58

13 β) Βελτιώνουν (αυξάνουν) την προηγούμενη αποδεκτή προσφορά του εκάστοτε συμμετέχοντος είτε κατά ποσότητα (έως την μέγιστη επιτρεπόμενη), είτε κατά τιμή (είτε κατά το βήμα βελτίωσης του όρου 1.7 ανωτέρω είτε κατά ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού) είτε κατ' αμφοτέρων αυτών. γ) Όταν εξαντληθεί η υπολειπόμενη ποσότητα, βελτιώνουν τη χειρότερη σε κατάταξη ισχύουσα προσφορά. 2.2 Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, υπερισχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντος. 2.3 Η ένδειξη κατακύρωσης ποσότητας στο τέλος της Δημοπρασίας, δεν συνεπάγεται αυτομάτως κατάρτιση Σύμβασης Δημοπρασίας, παρά αποτελεί απλή ένδειξη ενεργοποίησης της διαδικασίας διάθεσης Φυσικού Αερίου εκ μέρους της ΔΕΠΑ. 3. Κανόνες της πλειοδοτικής δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, αμερικάνικου τύπου (Yankee Forward) και θα διενεργείται ως εξής: 3.1. Στοιχεία προσφοράς Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει ένα ζεύγος αριθμητικών παραμέτρων και μία δυνατότητα επιλογής. Η πρώτη αριθμητική παράμετρος (παράμετρος τιμής) θα αντιπροσωπεύει την τιμή μονάδος (σε Δολάρια ΗΠΑ) που προσφέρεται από τον συμμετέχοντα για κάθε μερίδιο Φυσικού Αερίου, δηλ. την προσφερόμενη τιμή ανά μερίδιο. Η δεύτερη αριθμητική παράμετρος (παράμετρος ποσότητας) θα αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεριδίων Φυσικού Αερίου, τον οποίο ο συμμετέχων επιθυμεί να προμηθευτεί στην ανωτέρω αντίστοιχη τιμή ανά μερίδιο. Η δυνατότητα επιλογής θα αφορά την δεύτερη αριθμητική παράμετρο (ποσότητα) και συγκεκριμένα θα διευκρινίζει κατά πόσο ο συμμετέχων δέχεται κατακύρωση ποσότητας μόνο ίση με το σύνολο της ποσότητας για την οποία συμμετέχει στη Δημοπρασία, και όχι λιγότερη από αυτήν (δηλ. «ή όλα ή τίποτα»). Η επιλογή αυτή θα εκφράζεται με την επιλογή (ή μη) της ένδειξης «Ολόκληρη» Κανόνες υποβολής προσφορών Κατά την διάρκεια της Δημοπρασίας, κάθε συμμετέχων μπορεί να πληροφορηθεί από το σύστημα την ποσότητα που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος με βάση την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα της cosmoone προσφορά που έχει υποβληθεί. Σε περίπτωση που η ποσότητα αυτή είναι μικρότερη από την ποσότητα που επιθυμεί, δύναται να βελτιώσει την προσφορά του. Βελτίωση προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και στην περίπτωση που έχει προσωρινά δεσμευθεί υπέρ συμμετέχοντος η ποσότητα που αυτός επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω συμμετέχων να προσπαθήσει να διασφαλίσει την κατακύρωση της εν λόγω ποσότητας στον ίδιο έναντι πιθανών αντιπροσφορών άλλων συμμετεχόντων. Σελίδα 13 από 58

14 Η βελτίωση κάθε προσφοράς, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους Αύξηση της αριθμητικής παραμέτρου της τιμής με διατήρηση της αριθμητικής παραμέτρου της ποσότητας, σε σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο συμμετέχων. Αύξηση της αριθμητικής παραμέτρου της ποσότητας με διατήρηση της αριθμητικής παραμέτρου της τιμής, σε σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο συμμετέχων. Αύξηση ταυτόχρονα αμφοτέρων των παραμέτρων τιμής και ποσότητας σε σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο συμμετέχων. Ακύρωση της επιλογής «Ολόκληρη» -αν την είχε επιλέξει-, ώστε να εξαλείψει το ενδεχόμενο να αφαιρεθεί από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα μέρος ή το σύνολο της τυχόν δεσμευθείσας από τον ίδιο ποσότητας φυσικού αερίου που του απομένει προς κατακύρωση, σε περίπτωση που η ποσότητα που διατίθεται την συγκεκριμένη στιγμή και υπό τις επικρατούσες συνθήκες της εν λόγω στιγμής, δεν είναι αρκετή για να κατακυρωθεί σε αυτόν το σύνολο της ποσότητας που επιθυμεί Κανόνας καλύτερης προσφοράς Κατά την διάρκεια της Δημοπρασίας, το σύστημα δεσμεύει προσωρινά ποσότητες υπέρ των συμμετεχόντων, ώστε να δύνανται, με βάση τις ενδείξεις, τις οποίες οι συμμετέχοντες παρακολουθούν σε συνεχή ροή στο σύστημα, να αποφασίζουν για την περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών και ποσοτήτων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της Δημοπρασίας. Στο τέλος της Δημοπρασίας, το σύστημα οριστικοποιεί την κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας ανεπισήμως (ήτοι υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.3 του παρόντος) με βάση την κατάταξη των τελευταίων αποδεκτών προσφορών κάθε συμμετέχοντα. Η προσωρινή δέσμευση και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως εξής: Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει την υψηλότερη αριθμητική παράμετρο τιμής, δηλ την υψηλότερη τιμή ανά μερίδιο Φυσικού Αερίου. Το σύστημα κατακυρώνει στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη αιτηθείσα ποσότητα και προχωρά στην επόμενη καλύτερη αριθμητική παράμετρο τιμής που έχει προσφερθεί. Από την εναπομείνασα ποσότητα, κατακυρώνει την αντιστοίχως αιτηθείσα ποσότητα στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, και προχωρά στην επόμενη αριθμητική παράμετρο τιμής κ.ο.κ. Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε «καλύτερη» είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη παράμετρο ποσότητας. Αν δύο προσφορές έχουν τις ίδιες παραμέτρους τιμής και ποσότητας, τότε «καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στο σύστημα δημοπρασιών ενωρίτερα (ήτοι, η κατακύρωση γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα). Σε κάθε κατακύρωση, ελέγχεται αν το κριτήριο «Ολόκληρη» είναι επιλεγμένο. Κατά συνέπεια, αν η υπολειπόμενη προς κατακύρωση ποσότητα είναι (έστω κατά μία μονάδα) μικρότερη από την ποσότητα που ζητείται από συμμετέχοντα που είχε υποβάλει προσφορά με επιλεγμένη την ένδειξη «Ολόκληρη», το σύστημα δεν κάνει αποδεκτή την συγκεκριμένη προσφορά. Σελίδα 14 από 58

15 Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη δημοπρασία δεν συνεπάγεται αυτόματα και την κατοχύρωση οποιασδήποτε ποσότητας φυσικού αερίου στο κλείσιμο της δημοπρασίας. Η συμμετοχή στη δημοπρασία δίδει απλά στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα διεκδίκησης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω της περιγραφόμενης στο παρόν πλειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. 4. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τη δημοπρασία. Τα μόνα στοιχεία που θα εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή σαν πληροφορία στην οθόνη εκάστου συμμετέχοντος θα είναι τα ακόλουθα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) προσφορά του: Η τιμή (σε Δολάρια ΗΠΑ) ανά μερίδιο που προσφέρει ο συμμετέχων Η ένδειξη αν η προσφορά από τον συμμετέχοντα είναι η καλύτερη που έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή υποβληθεί Ο συνολικός αριθμός μεριδίων που έχει ζητήσει έκαστος συμμετέχων στην τελευταία αποδεκτή προσφορά του Ο προσωρινά δεσμευμένος αριθμός μεριδίων Φυσικού Αερίου υπέρ του συμμετέχοντα με βάση την τελευταία αποδεκτή προσφορά του Η ενεργοποίηση (ή μη) από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα της επιλογής «Ολόκληρη». Η τρέχουσα ώρα με βάση το ρολόι του συστήματος. Ο χρόνος λήξης της Δημοπρασίας Ισχύς προσφορών Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Οι μόνες προσφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που υποβάλλονται μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη διάρκεια διενέργειας της Δημοπρασίας. Οι προσφορές (είτε συνολικά, είτε οι μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι -τιμής ή ποσότητας- αυτών) δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή προθεσμίες. Τυχόν τέτοιες προσφορές δεν μπορούν ούτως ή άλλως να υποβληθούν Χρονοδιάγραμμα δημοπρασίας Οι εταιρείες των οποίων η αίτηση συμμετοχής στην Δημοπρασία θα εγκριθεί από την ΔΕΠΑ μετά την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την cosmoone ή/και την ΔΕΠΑ. Τονίζεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες να: Ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης Να συμμετάσχουν στην εικονική δημοπρασία ώστε να καταστεί δυνατόν να εντοπιστούν τυχόν ερωτήματα και τεχνικά προβλήματα, πριν την συμμετοχή τους στην κανονική Δημοπρασία. Σελίδα 15 από 58

16 Υπενθυμίζεται ότι Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δημιουργίας κωδικών, συμπληρώνοντας από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 μέχρι την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00, την φόρμα που έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι, θα παραλάβουν από την cosmoone, σε ηλεκτρονική μορφή ( ), τους απόρρητους κωδικούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία (εκπαίδευση, εικονική και κανονική Δημοπρασία). Επισημαίνεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από παλαιότερη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες της cosmoone και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς. 5. Κανόνες που διέπουν όλες τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες μέσω του συστήματος της cosmoone. > Πριν τη Δημοπρασία 5.1. Υποδομή συμμετέχοντος Για την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία απαιτείται η ακόλουθη υποδομή: Η/Υ Η/Υ (τουλάχιστον Pentium III στα 1000 Mhz και μνήμη RAM στα 512MB), Λογισμικό Microsoft Windows (98.x, NT/2000/XP/Vista/7) και πλοηγός (browser) τύπου Internet Explorer 5.5 ή νεότερο, με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασφαλείας: Security: Medium ή χαμηλότερη Privacy: Medium ή χαμηλότερη, Δίκτυο Ο συμμετέχων για τη σύνδεσή του με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της cosmoone θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση για το Internet μέσω παροχέα (ISP) όπως ενδεικτικά OTE, Hellas On Line, Forthnet κ.α. (με ταχύτητα τουλάχιστον 33,6 Kbps για dial-up συνδέσεις). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παροχής περιορισμένου αριθμού απ ευθείας συνδέσεων με το σύστημα της cosmoone, μέσω VPDN που παρέχεται άνευ χρέωσης. Θα πρέπει να διαθέτει επίσης λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( account) μέσω κάποιου παροχέα Internet (ISP). Για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή (πέραν της μίας) ταυτόχρονη είσοδος (multiple logins) στην εφαρμογή, με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης Εκπαιδευτικό Υλικό και Υποστήριξη Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) και περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης με την εφαρμογή και οδηγίες εξοικείωσης με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. Σελίδα 16 από 58

17 Η cosmoone θα αποστείλει σε κάθε συμμετέχοντα μία σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&A) που καλύπτουν συνηθισμένες απορίες συμμετεχόντων σε δημοπρασίες. Στο εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνεται επίσης και «Σύντομος Οδηγός Συμμετοχής». Η τηλεφωνική γραμμή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (Help-desk) της cosmoone (τηλ & ) θα είναι διαθέσιμη για διευκρινίσεις και απορίες που προκύπτουν από την εκπαίδευση στον τρόπο διενέργειας των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών μόνο κατά την διάρκεια της εικονικής/εκπαιδευτικής δημοπρασίας Εικονική Δημοπρασία Στην εικονική δημοπρασία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν: την πρόσβαση μέσω του δικτύου VPDN (που προσφέρεται από την cosmoone) και του δικού τους δικτύου, στο σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους, να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην cosmoone προς επίλυση πριν την κανονική Δημοπρασία, να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, να εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας κλπ. 5.4 Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας Αποδεκτές προσφορές Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επεξεργάζεται από το σύστημα της cosmoone εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη) β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της εκάστοτε Δημοπρασίας Βλάβες και τεχνικά προβλήματα Η cosmoone έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα Τεχνικό πρόβλημα της cosmoone Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τεχνικής υποδομής του συστήματος (π.χ. υποδομή της cosmoone) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής αναστολής της Δημοπρασίας και της συνέχισης της, μετά την άρση του προβλήματος, του χρόνου της Δημοπρασίας παρατεινομένου αντίστοιχα (κατ' ελάχιστον τρία λεπτά), μετά την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων που θα γίνει από την ΔΕΠΑ (ή/και την cosmoone). Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, η ΔΕΠΑ (ή/και η cosmoone) θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλήματος και η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που Σελίδα 17 από 58

18 θα γνωστοποιήσει η ΔΕΠΑ εντός ευλόγου χρόνου στους συμμετέχοντες, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) η/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κλπ) ενός συμμετέχοντος, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία με τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης, όπως έχει ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (π.χ. ανεξάρτητη σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet), σύνδεση μέσω άλλου Η/Υ κλπ.). Η Δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντος Εγγυήσεις Η cosmoone και η ΔΕΠΑ δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη. Επίσης, η cosmoone και η ΔΕΠΑ δεν ευθύνονται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής στη Δημοπρασία που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου τους (γεγονότα ανώτερης βίας). 6. Αποδοχή όρων Οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία αποδέχονται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα: Τους όρους συμμετοχής στη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ βάσει της σχετικής Διακήρυξης Τους παρόντες όρους ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, Τους γενικούς όρους διεξαγωγής δημοπρασιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της cosmoone. ΑΡΘΡΟ 8 Γ Φάση: Αποτελέσματα και συμβολαιοποίηση ποσοτήτων και τιμών ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Δημοπρασία ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη των επιτυχόντων συμμετεχόντων (ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ) από τη ΔΕΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας θα συνάπτεται Σύμβαση Δημοπρασίας με κάθε ένα εκ των ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Οι ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ θα παραλάβουν επιστολή με την οποία θα καλούνται για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται εντός δέκα (10) ημερών προς υπογραφή Σύμβασης Δημοπρασίας με τη ΔΕΠΑ. Σε περίπτωση που ο εν λόγω ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της εν λόγω προθεσμίας, η ΔΕΠΑ θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη σύμβασης με τον εν λόγω ΑΓΟΡΑΣΤΗ και να προχωρήσει στην κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του τελευταίου. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τευχών της ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Η συμμετοχή στη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος. Σελίδα 18 από 58

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ ) Α.Ε Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής, ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΔΟΤΗΣ :... ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... Κύριοι, Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς και ανεπιφυλάκτως της ενστάσεως, ευεργετήματος και δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως που προκύπτει από τα άρθρα και του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, εγγυώμεθα δια της παρούσης ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως ως πρωτοφειλέτες υπέρ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (1)... που έχει την έδρα του (2)... μέχρι του ποσού των (3)... για την συμμετοχή του εν λόγω ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ στην (5)... ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ φυσικού αερίου την (4) (ΗΜΕΡΑ...) του (ΕΤΟΣ... ) σύμφωνα προς την Διακήρυξη με την ονομασία «Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο...για την Πώληση Φυσικού Αερίου». Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή στην προαναφερθείσα Δημοπρασία μέχρι..., σε περίπτωση δε επιλογής αυτού ως Αγοραστού και της παράδοσης σε σας από αυτόν Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Διακήρυξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την καλή εκτέλεση μίας τέτοιας σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση, που θα αποφασίσετε ότι ο εν λόγω ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν ανταποκρίθηκε σε οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει σχετικά με τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Δημοπρασία, αναλαμβάνουμε δια της παρούσης την υποχρέωση να σας πληρώσουμε πάραυτα χωρίς καμία αντίρρηση το εγγυηθέν ποσό εν όλω ή εν μέρει βάσει των οδηγιών σας και αμέσως, ήτοι εντός τριών (3) ημερών, μετά το έγγραφο αίτημα σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη η συγκατάθεση του διαγωνιζόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση ή προσφυγή στη δικαιοσύνη που ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος θα εγείρει θα ληφθεί υπόψη. Σελίδα 19 από 58

20 Σε περίπτωση κατάπτωσης της ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν βαρύνει τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Δηλώνουμε επίσης ότι η παρούσα Εγγυητική Επιστολή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οποιαδήποτε και κάθε υποχρέωση ανειλημμένη από το διαγωνιζόμενο βάσει της συμμετοχής του στην ανωτέρω Δημοπρασία θα έχει εκπληρωθεί, αλλά το αργότερο για είκοσι (20) ημέρες μετά από την 28 η Ιανουαρίου 2014, δηλαδή από την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, εκτός εάν στο μεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή μας επιστραφεί με δήλωση σας. Με εκτίμηση Σημείωση : Τα κενά θα συμπληρωθούν με τα εξής : 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 3. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6. ΑΡΙΘΜΟΣ Σ Σελίδα 20 από 58

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ [Οι παρακάτω όροι αποτελούν το βασικό πλαίσιο εφαρμογής των πωλήσεων φυσικού αερίου μέσω Δημοπρασιών σε υφιστάμενους πελάτες της ΔΕΠΑ που επιθυμούν παράδοση φυσικού αερίου στα Σημεία Παράδοσης των υφισταμένων συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ.] 1. Αντικείμενο Ο Αγοραστής επέτυχε να κατακυρώσει μέσω Δημοπρασίας ποσότητα φυσικού αερίου, συγκεκριμένα μερίδια φυσικού αερίου εκ 103,8088 MWh ανά μερίδιο, συνολικά MWh (εφεξής η «Ποσότητα Κατακύρωσης»), σε συγκεκριμένη τιμή (εφεξής η «Τιμή Κατακύρωσης»). Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Δημοπρασίας») θα είναι η προμήθεια και πώληση της Ποσότητας Κατακύρωσης από τον Πωλητή στον Αγοραστή, βάσει της Τιμής Κατακύρωσης. 2. Ποσότητα Κατακύρωσης και Παράδοση αυτής 2.1 Ως Περίοδος Παράδοσης της Ποσότητας Κατακύρωσης ορίζεται η χρονική περίοδος από 01/01/2014, ώρα 08.00, έως 01/04/2014, ώρα (ή εναλλακτικά, εφόσον η Υφιστάμενη Σύμβαση λήγει νωρίτερα, έως τη λήξη αυτής). 2.2 Η Ποσότητα Κατακύρωσης θα παραλαμβάνεται από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Δημοπρασίας, αποκλειστικά και μόνο εντός της Περιόδου Παράδοσης. 2.3 Το σημείο παράδοσης της Ποσότητας Κατακύρωσης θα είναι το προβλεπόμενο στην υφιστάμενη Σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή (εφεξής «Υφιστάμενη Σύμβαση») Σημείο Παράδοσης. Η κατόπιν μεταφοράς (ή/και διανομής) παράδοση της Ποσότητας Κατακύρωσης στο προβλεπόμενο Σημείο Παράδοσης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Υφιστάμενης Σύμβασης. 2.4 Ρητά συμφωνείται ότι η Ποσότητα Κατακύρωσης δεν περιλαμβάνεται (ήτοι, δεν συνυπολογίζεται) στις ποσότητες που παραλαμβάνει ο Αγοραστής στα πλαίσια της Υφιστάμενης Σύμβασης. 3. Δηλώσεις Ποσοτήτων 3.1 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Δημοπρασίας ο Αγοραστής θα δηλώσει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να παραλάβει την Ποσότητα Κατακύρωσης, η οποία μπορεί να παραληφθεί, εναλλακτικά, είτε κατά προτεραιότητα σε σχέση με οποιαδήποτε ποσότητα από την Υφιστάμενη Σύμβαση, είτε ισοκατανεμημένη στο σύνολο των Ημερών της Περιόδου Παράδοσης. Σελίδα 21 από 58

22 Στην περίπτωση που ο Αγοραστής επιλέξει την κατά προτεραιότητα παραλαβή, τότε θα δηλώσει το μέρος της Ποσότητας Κατακύρωσης που επιθυμεί να παραλάβει σε κάθε Μήνα της Περιόδου Παράδοσης (Μηνιαία Δήλωση). Το άθροισμα των τριών Μηνιαίων Δηλώσεων θα πρέπει να είναι ίσο με την Ποσότητα Κατακύρωσης. Κάθε Μήνα ο Αγοραστής θα παραλαμβάνει κατά προτεραιότητα (σε σχέση με οποιαδήποτε ποσότητα παραλαμβάνει μέσω της Υφιστάμενης Σύμβασης) το μέρος της Ποσότητας Κατακύρωσης που κατά την οικεία Μηνιαία Δήλωση δήλωσε ότι θα παραλάβει το Μήνα αυτό. Η Ποσότητα Κατακύρωσης βάσει της παρούσας Σύμβασης θα παραλαμβάνεται σε ημερήσια βάση από τον Αγοραστή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Αγοραστής επιθυμεί να παραλαμβάνει ισοκατανεμημένη την Ποσότητα Κατακύρωσης, τότε η ποσότητα αυτή κατά μέγιστο, σε ημερήσια βάση, θα είναι ίση με την Ποσότητα Κατακύρωσης της Περιόδου Παράδοσης διαιρεμένης με τον αριθμό του συνόλου των Ημερών της εν λόγω Περιόδου. Οποιαδήποτε Ημέρα η παραληφθείσα ποσότητα που υπερβαίνει το ως άνω ανώτατο όριο των.. MWh, (άνω όριο) θα συνιστά ως παραλαβή ποσότητας αερίου μέσω της Υφιστάμενης Σύμβασης. 3.2 (α) Ο Αγοραστής πριν από την έναρξη κάθε Εβδομάδας, θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Πωλητή, σύμφωνα με τις προθεσμίες της Υφιστάμενης Σύμβασης, με την κατά το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση, την ποσότητα του Φυσικού Αερίου που θα απαιτείται για κάθε Ημέρα αυτής της Εβδομάδας. (β) Όσο το δυνατό συντομότερα και σύμφωνα με τις προθεσμίες της Υφιστάμενης Σύμβασης, ο Αγοραστής θα δηλώνει, με ειδοποίησή του προς τον Πωλητή την ποσότητα του Φυσικού Αερίου που επιθυμεί να του παραδοθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης Ημέρας. Eάν ο Αγοραστής δεν δηλώσει την ποσότητα του Φυσικού Αερίου για οποιαδήποτε Ημέρα τότε ως δηλωμένη ποσότητα για την Ημέρα αυτή θα θεωρείται ότι είναι η ποσότητα που έχει γνωστοποιήσει ο Αγοραστής για την Ημέρα αυτή στην πρόβλεψή του κατά το άρθρο 3.2 ανωτέρω για την Εβδομάδα που περιέχει την Ημέρα αυτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ούτε εβδομαδιαία πρόβλεψη, τότε για τους σκοπούς του άρθρου αυτού χρησιμοποιείται το πηλίκο της συνολικής ποσότητας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη Μηνιαία Δήλωση προς τον αριθμό των ημερών του Μήνα. Ρητά συμφωνείται ότι οι δηλώσεις του Αγοραστή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα γίνονται συνυπολογίζοντας και τις ποσότητες που ο Αγοραστής θα παραλαμβάνει και από την Υφιστάμενη Σύμβασή του, δηλαδή θα πραγματοποιείται μια δήλωση από τον Αγοραστή, κοινή και για τη Σύμβαση Δημοπρασίας και για την Υφιστάμενη Σύμβαση. Σελίδα 22 από 58

23 Έως την ολοκλήρωση της παράδοσης της Ποσότητας Κατακύρωσης, σε περίπτωση απόκλισης της Ημερήσιας Κατανάλωσης για μια Ημέρα από την δηλωμένη ποσότητα για την εν λόγω Ημέρα πέραν των ορίων ανοχής προγραμματισμού (ΟΑΠ) που θα ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό ή/και ρυθμιστικό πλαίσιο, τότε ο Αγοραστής θα επιβαρύνεται με τη Χρέωση Ημερήσιου Προγραμματισμού που ορίζεται στον Κώδικα ΕΣΦΑ. 3.3 Ως Μέγιστη Ημερήσια Συμβατική Ποσότητα της Σύμβασης Δημοπρασίας νοείται η Μέγιστη Ημερήσια Συμβατική Ποσότητα της Υφιστάμενης Σύμβασης. 3.4 Ως Μέγιστη Ωριαία Συμβατική Ποσότητα της Σύμβασης Δημοπρασίας νοείται η Μέγιστη Ωριαία Συμβατική Ποσότητα της Υφιστάμενης Σύμβασης. 4. Τιμή Κατακύρωσης, Τιμολόγηση και Τρόπος Πληρωμής 4.1 Η Τιμή Κατακύρωσης υπολογίζεται και ορίζεται ως η τιμή εκάστης MWh της Ποσότητας Κατακύρωσης κι εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ ανά MWh ($/ΜWh), θα μετατρέπεται, δε, σε Ευρώ ανά ΜWh ( /ΜWh) βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ» όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού λογαριασμού από τον Πωλητή. Στην Τιμή Κατακύρωσης επιβάλλεται το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω τιμή καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την προμήθεια φυσικού αερίου και οι λοιπές χρεώσεις που συναρτώνται με τη μεταφορά ή/και τη διανομή του Φυσικού Αερίου (ενδεικτικά Χρέωση Εξόδου ΕΣΦΑ ή/και Χρέωση Διανομής) θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Υφιστάμενης Σύμβασης. [Αποκλειστικά και μόνο για τους πελάτες που ανήκουν στην κατηγορία των μη επιλεγόντων πελατών (εξαιρούνται οι μη επιλέγοντες πελάτες βιομηχανικής συμπαραγωγής) σε περιοχές των υπό σύσταση νέων ΕΠΑ, στη συνολική χρέωση της Ποσότητας Κατακύρωσης, αντί των ως άνω χρεώσεων μεταφοράς (ή/και διανομής), θα συνυπολογισθεί και τίμημα 3,9534 /MWh, ως μοναδιαίο κόστος μεταφοράς και διανομής του φυσικού αερίου, για την συγκεκριμένη κατηγορία πελατών]. 4.2 Για την πληρωμή από τον Αγοραστή της αξίας της καταναλωθείσης ποσότητας εκ της Ποσότητας Κατακύρωσης θα εκδοθεί από τον Πωλητή ξεχωριστός λογαριασμός φυσικού αερίου το αργότερο έως την 12 η ημέρα του μήνα που έπεται εκάστου εκ των Μηνών της Περιόδου Παράδοσης κατά τους οποίους, θα παραληφθεί η Ποσότητα Κατακύρωσης). Ο λογαριασμός αυτός θα είναι πληρωτέος το αργότερο μέχρι την 20 η ημέρα του μήνα έκδοσης του λογαριασμού. Η καταβολή του πληρωτέου ποσού θα γίνει μέσω άμεσου τραπεζικού εμβάσματος ή αντίστοιχης στιγμιαίας μεταφοράς χρημάτων με αξία (valeur) κατά την ημερομηνία μεταφοράς στο τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή που θα αναγράφεται στον εν λόγω λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν Σελίδα 23 από 58

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 89 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Oκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2016) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 87 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις 3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Ιανουάριο Δεκέμβριο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 94 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αριθ. Πρωτ.:15436 Ημερομηνία:08/09/2016 Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.: Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 17155 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

(25.770,00 ) πλέον ΦΠΑ. AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146

(25.770,00 ) πλέον ΦΠΑ. AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-075/15 για την Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων (ΤΔ-075/15) (MR-105197)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Παραγωγούς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΕΤΟΥΣ [αναγράφεται το έτος κατανομής] Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Συκιές: 06/12/2013 Αρ πρωτ: 87479 13REQ001765428 2013-12-06 Ανάθεση εργασιών για την «Ενοικίαση Πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για. δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231 004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΔΣΣΜ/907 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού διέπεται από τον κανονισμό Προμηθειών του ΑΔΜΗΕ. 2. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν ανεπιφύλακτα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση ενός (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα