ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., Μόλλα Α. Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ. Μετ. Φοιτητής Μετ. Φοιτήτρια Τµ. Γ. Μηχ &Αρδ Τµ. Γ. Μηχ &Αρδ Τµ. Γ. Μηχ &Αρδ Γεωπονική Α.Π.Θ. Γ.Π.Α. Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τ.Ε.Ι. Λάρισας 5 Θεσσαλονίκη 855 Αθήνα ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ : Στάγδην άρδευση, υγρός θύλακας, αισθητήρες εδαφικής υγρασίας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε ένα σύστηµα άρδευσης µε σταγόνες, για να αυτοµατοποιήσουµε την όλη διαδικασία µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών διατάξεων, θα πρέπει να τοποθετήσουµε τους αισθητήρες µέτρησης της εδαφικής υγρασίας εντός της ζώνης του διαβρεχόµενου υποεπιφανειακού εδαφικού όγκου µε µία µέση περιεχόµενη υγρασία. Στην πρακτική όµως των αρδεύσεων, το σχήµα και το εµβαδό του υγρού θύλακα καθώς και η κατανοµή της εδαφικής υγρασίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις εξής παραµέτρους: τη µηχανική σύσταση του εδάφους, την παροχή του σταλακτήρα και τη διάρκεια της άρδευσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσει σε σύστηµα στάγδην άρδευσης, τις διαστάσεις του υγρού θύλακα και την κατανοµή της εδαφικής υγρασίας βάσει των ανωτέρω παραµέτρων, ώστε να προσδιοριστεί η καταλληλότερη θέση εγκατάστασης των αισθητήρων εδαφικής υγρασίας και να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του συστήµατος ελέγχου. EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SOIL MOISTURE SENSORS POSITION IN DRIP IRRIGATION SYSTEMS Gravalos I., Dioudis P., Filintas Αg., Kateris D., Μolla A. Assistant Professor Assoc. Professor Lecturer Postgraduate Student Postgraduate Student Dept of Farm Machinery & Irrig. Dept of Farm Machinery & Irrig. Dept of Farm Machinery & Irrig. School of Agriculture A.U.TH. Agricultural Un. of Athens. T.E.I. of Larissa T.E.I. of Larissa T.E.I. of Larissa 5 Thessaloniki 855 Athens KEY WORDS: Drip irrigation, wet pocket, soil moisture sensor. ABSTRACT In a drip irrigation system in order to have an automatic procedure aided by an electronic setting, we have to place the soil moisture sensors within the zone of soil block beneath ground surface saturated by an average moisture content. However in irrigation practice, shape, surface area of wet pocket, as well as distribution of soil moisture are differentiated according to the following parameters: mechanical soil composition, dripper supply and irrigation duration. The objective of this survey related to drip irrigation systems is to study the dimensions of wet pocket and soil moisture distribution on the basis of the above parameters, aiming to the determination of best position of moisture sensors and securing the best performance of a control system.

2 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στάγδην άρδευση είναι µία από τις πιο αποτελεσµατικές σύγχρονες µεθόδους άρδευσης των γεωργικών καλλιεργειών, η οποία έτυχε ταχείας διάδοσης σε παγκόσµια κλίµακα. Ανήκει στις µεθόδους τοπικών αρδεύσεων και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι χορηγεί το νερό κατευθείαν στη ζώνη ριζικής δραστηριότητας των φυτών σε µικρές και συχνές ποσότητες []. Με τη στάγδην άρδευση επιτυγχάνονται ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών. Η υδατοπεριεκτικότητα του εδάφους διατηρείται συνεχώς σε υψηλά επίπεδα, ενώ η χαµηλή τάση εδαφικής υγρασίας διευκολύνει την πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων από το ριζόστρωµα [] [3]. Επίσης, η στάγδην άρδευση συντελεί στην επίλυση του προβλήµατος εξοικονόµησης νερού και της µείωσης των εργατικών χεριών. Αυτό διασφαλίζεται µε τη µεταφορά και διανοµή του νερού στα φυτά µε ένα µόνιµο δίκτυο αγωγών και σταλακτήρων []. Μια µεγάλη ποικιλία από διαθέσιµα όργανα µέτρησης και παρακολούθησης της εδαφικής υγρασίας, ηλεκτρονικών προγραµµατιστών και ηλεκτροϋδραυλικών στοιχείων δίνουν τη δυνατότητα να αυτοµατοποιηθούν όλοι οι χειρισµοί, που απαιτούνται κατά τη διαδικασία της στάγδην άρδευσης [5] [] [7] [8]. Στα συστήµατα στάγδην άρδευσης, η κίνηση του νερού γίνεται κατά τις τρεις διευθύνσεις µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται κάτω από κάθε σταλακτήρα ένας υγρός θύλακας. Μετά την άρδευση, υψηλή υγρασία (στο επίπεδο και πάνω της υδατοϊκανότητας) υπάρχει µόνο σε µία µικρή κεντρική ζώνη του θύλακα, η οποία περιβάλλεται από άλλες διαδοχικές ζώνες µε συνεχώς µικρότερη υγρασία [9] [0] []. Για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών έχει ιδιαίτερη σηµασία το ποσοστό του διαβρεχόµενου υποεπιφανειακού εδαφικού όγκου. Πειράµατα µελέτης της κατανοµής των ριζών σε συνθήκες στάγδην άρδευσης έδειξαν ότι η υψηλή υδατοπεριεκτικότητα και ο ελλιπής αερισµός κάτω από τους σταλακτήρες εµποδίζουν την ανάπτυξη µεγάλης συγκέντρωσης ριζών. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι στα γύρω εδαφικά στρώµατα µε µέση περιεχόµενη υγρασία διαµορφώνονται ιδανικές συνθήκες τάσης εδαφικής υγρασίας και αερισµού για την ανάπτυξή τους [] [] [3] []. Για να µετρήσουµε την περιεχόµενη υγρασία σε έδαφος µε εφαρµοζόµενη επιφανειακή στάγδην άρδευση, ώστε να αυτοµατοποιήσουµε την όλη διαδικασία, θα πρέπει να τοποθετήσουµε τους αισθητήρες εδαφικής υγρασίας εντός της ζώνης του διαβρεχόµενου υποεπιφανειακού εδαφικού όγκου µε µία µέση περιεχόµενη υγρασία. Στην πρακτική όµως των αρδεύσεων, το σχήµα και το εµβαδόν του υγρού απιοειδούς θύλακα καθώς και η κατανοµή της εδαφικής υγρασίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις κάτωθι παραµέτρους: τη µηχανική σύσταση του εδάφους, την παροχή του σταλακτήρα και τη διάρκεια της άρδευσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσει σε σύστηµα στάγδην άρδευσης, τις διαστάσεις του υγρού θύλακα και την κατανοµή της εδαφικής υγρασίας βάσει των ανωτέρω παραµέτρων, ώστε να προσδιοριστεί η καταλληλότερη θέση εγκατάστασης των αισθητήρων εδαφικής υγρασίας και να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του συστήµατος ελέγχου.. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Για τις ανάγκες της πειραµατικής διαδικασίας χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο ενός συστήµατος στάγδην άρδευσης, το οποίο περιελάµβανε µία πλαστική δεξαµενή 00l, ένα δίκτυο σωληνώσεων και ρυθµιζόµενους σταλακτήρες. Η δεξαµενή ήταν τοποθετηµένη πάνω σε ένα µεταλλικό πλαίσιο και σε ύψος,5 m. Η παροχή των σταλακτήρων µε δεδοµένη πίεση µπορούσε να µεταβληθεί µε ειδικό χειρισµό. Για τον προσδιορισµό της παροχής των σταλακτήρων χρησιµοποιήθηκε ένα ογκοµετρικό δοχείο και ένα ηλεκτρονικό χρονόµετρο. Μετά την αρχική διακρίβωση της παροχής του κάθε σταλακτήρα και την ολοκλήρωση της άρδευσης, γινόταν εκ νέου µέτρηση της παροχής αυτού. Η πειραµατική διερεύνηση έγινε στην ύπαιθρο σε επιλεγµένες τοποθεσίες. Επειδή η οριζόντια και κατακόρυφη κίνηση του νερού έπρεπε να µελετηθεί σε ακόρεστο ή µερικώς κορεσµένο έδαφος, γι αυτό το λόγο οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε θερινές περιόδους. Η περιεχόµενη υγρασία εντός του εδαφικού προφίλ µετρήθηκε πριν και αµέσως µετά την άρδευση, οριζόντια και κατακόρυφα από τη θέση του σταλακτήρα, σε ίσες αποστάσεις των 0 cm και σε βάθος έως 00 cm. Για τις ανάγκες της δειγµατοληψίας χρησιµοποιήθηκε ένας χειροκίνητος σωληνωτός εδαφολήπτης τύπου Oakfield. Ο προσδιορισµός της εδαφικής υγρασίας έγινε αρχικά µε τη µέθοδο του πυριαντηρίου και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα των µετρήσεων επιβεβαιώθηκαν µε τη βοήθεια του φορητού οργάνου Diviner 000 της εταιρείας Sentek Sensor Technologies. Πρόκειται για ένα φορητό όργανο, που βασίζεται στην τεχνολογία FDR (Frequency Domain Reflectometry), ο αισθητήρας του οποίου ολισθαίνει µέσα σε σωλήνα και καθώς µετακινείται µετρά και καταγράφει την εδαφική υγρασία. Μελετήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι εδαφών, στους οποίους προηγήθηκε ανάλυση των φυσικοµηχανικών ιδιοτήτων τους. Τύπος Εδάφους I: πρόκειται για ένα έδαφος µέσης συστάσεως, µε µέτρια υδατοπερατότητα (συντελεστής υδατοπερατότητας k=,9 cm/h).

3 Τύπος Εδάφους II: πρόκειται για ένα έδαφος µέσης συστάσεως, µε µικρή υδατοπερατότητα (συντελεστής υδατοπερατότητας k=0,5 cm/h) ). Στο έδαφος I πραγµατοποιήθηκαν συνολικά µεταχειρίσεις µε διαφορετική παροχή σταλακτήρα και χρόνο εφαρµογής αρδευτικού νερού. Τα δεδοµένα που αφορούν την παροχή του σταλακτήρα q [l/h], το χρόνο διάρκειας της άρδευσης t [h] και τη συνολική αρδευόµενη ποσότητα Q [l] δίνονται στον πίνακα. Τέλος στον πίνακα δίνονται τα πειραµατικά δεδοµένα που αφορούν το έδαφος II. Μεταχείριση Παροχή σταλακτήρα q [l/h] Χρόνος άρδευσης t [h] Αρδευόµενη ποσότητα Q [l] ΠΙΝΑΚΑΣ. Πειραµατικά δεδοµένα εδάφους I Μεταχείριση Παροχή σταλακτήρα q [l/h] Χρόνος άρδευσης t [h] Αρδευόµενη ποσότητα Q [l] ΠΙΝΑΚΑΣ. Πειραµατικά δεδοµένα εδάφους II 8 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η "Άρδευση Πραγµατικού Χρόνου" (Real Time Irrigation) είναι ένας όρος που αναφέρεται στον έλεγχο της εδαφικής υγρασίας κοντά στη ζώνη ριζοστρώµατος των φυτών, βασίζεται στις µετρήσεις που λαµβάνονται καθ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και δύναται να υλοποιηθεί µε τα υπάρχοντα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου των αρδεύσεων. Συνήθως, ένα τέτοιο σύστηµα αποτελείται από την κεντρική µονάδα ελέγχου, η οποία µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού διαβάζει, καταγράφει και αναλύει τα δεδοµένα από τους αισθητήρες εδαφικής υγρασίας και στη συνέχεια ελέγχει τα ενεργοποιούµενα στοιχεία (αντλία, ηλεκτροβαλβίδες, κλπ.). Κρίσιµος παράγοντας για το βέλτιστο σχεδιασµό ενός τέτοιου συστήµατος θεωρείται ο ακριβής προσδιορισµός της εδαφικής υγρασίας. Ο έλεγχος της εδαφικής υγρασίας είναι πολύ πιο σύνθετη διαδικασία και η τοποθέτηση ενός αισθητήρα εντός της ζώνης ριζοστρώµατος των φυτών δεν επαρκεί στις περισσότερες των περιπτώσεων για να εξασφαλίσει τον ικανοποιητικό έλεγχο αυτής. Από αρκετούς ερευνητές [5] [] [5], για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο, προτείνεται η λύση της χρήσης δύο ή περισσοτέρων αισθητήρων. Στα συστήµατα τοπικών αρδεύσεων και ειδικότερα της στάγδην άρδευσης το πρόβληµα ελέγχου της εδαφικής υγρασίας είναι ακόµη πιο πολύπλοκο καθώς η κίνηση του νερού γίνεται κατά τις τρεις διευθύνσεις µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται κάτω από κάθε σταλακτήρα ένας υγρός θύλακας, του οποίου το σχήµα, το εµβαδόν και η κατανοµή της εδαφικής υγρασίας διαφοροποιούνται ανάλογα µε την παροχή του σταλακτήρα, τη συχνότητα άρδευσης, την ολική ποσότητα του εφαρµοζόµενου νερού και τη µηχανική σύσταση του εδάφους. Αρχικά, για τον προσδιορισµό του υγρού θύλακα χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό WetUp []. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υπολογίζει, σε οµοιογενή εδάφη, την ακτινωτή και κατακόρυφη διάδοση του υγρού µετώπου από το σταλακτήρα. Όµως η θεωρητική απεικόνιση των καµπυλών, µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου υπολογιστικού εργαλείου, δεν ανταποκρινόταν στα πειραµατικά δεδοµένα και συνεπώς η προσπάθεια αυτή εγκαταλείφθηκε. Για το λόγο αυτό, το µέγεθος του διαβρεχόµενου υποεπιφανειακού εδαφικού όγκου καθώς και οι καµπύλες που αντιστοιχούν στο εξωτερικό όριο του υγρού θύλακα και στο όριο της υψηλής περιεχόµενης υγρασίας (στο επίπεδο και πάνω της υδατοϊκανότητας), υπολογίστηκαν και σχεδιάστηκαν µε βάση τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε από τον Kuklik [7] και η οποία βασίζεται σε προγενέστερες εργασίες των Bresler et al. [8], Roth 3

4 [9] και Sumakov et al. [0]. Στα διαγράµµατα κατανοµής της εδαφικής υγρασίας, αµέσως µετά την άρδευση και σε βάθος ενός µέτρου, απεικονίζονται µε τη συνεχή γραµµή το εξωτερικό όριο του υγρού θύλακα και µε τη διακεκοµµένη γραµµή το όριο, το οποίο ανταποκρίνεται στην υψηλή υγρασία (στο επίπεδο και πάνω της υδατοϊκανότητας). Η θέση του σταλακτήρα σηµειώνεται µε το σύµβολο ( ). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να διαπιστωθούν εύκολα οι διαστάσεις του διαβρεχόµενου όγκου και κατά συνέπεια να προσδιοριστεί η καταλληλότερη θέση για την εγκατάσταση των αισθητήρων µέτρησης της εδαφικής υγρασίας. Από τη λεπτοµερειακή µελέτη των διαγραµµάτων προκύπτουν τα ακόλουθα:. Στο έδαφος I, µε τη µέτρια υδατοπερατότητα, ο υγρός θύλακας σχηµατιζόταν µε απόλυτη ευκρίνεια. Στο κέντρο του είχαµε υψηλή συγκέντρωση υγρασίας στο επίπεδο της υδατοϊκανότητας, ενώ περιβαλλόταν από στρώσεις µε µικρότερη υγρασία.. Στο έδαφος I, όταν ο χρόνος άρδευσης ήταν σταθερός t= h και µεταβαλλόταν µόνο η παροχή του σταλακτήρα q = l/h, q = l/h και q 3 = l/h, διαπιστώθηκε µία σταδιακή κατακόρυφη και οριζόντια διεύρυνση του απιοειδούς θύλακα (Σχήµα ). Ο πυρήνας του υγρού θύλακα µε την υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (στο επίπεδο της υδατοϊκανότητας) κυµάνθηκε στην οριζόντια κατεύθυνση από τα 0 30 cm και το εξωτερικό όριο του θύλακα από τα cm. Στην κατακόρυφη διεύθυνση ο θύλακας (εξωτερικό όριο) µετά από ώρες συνεχόµενης άρδευσης ξεπέρασε τα 00 cm. 3. Στο έδαφος I, όταν η παροχή του σταλακτήρα ήταν σταθερή q= l/h και σταδιακά µεταβαλλόταν ο χρόνος άρδευσης t = h, t = h και t 3 = h, διαπιστώθηκε ότι ο πυρήνας του υγρού θύλακα µετακινήθηκε αρχικά κατακόρυφα στα 0 cm (Σχήµα α). Στη συνέχεια σε χρόνο t = h ο θύλακας επεκτάθηκε από τα 0 cm στα 0 cm (Σχήµα β) και µετά από t 3 = h ο πυρήνας του θύλακα εκ νέου συρρικνώθηκε στα 0 cm (Σχήµα γ). Το εξωτερικό όριο κατανοµής του θύλακα µετακινήθηκε επιφανειακά από τα 0 cm στα 0 cm.. Στο έδαφος I, όταν η συνολική αρδευόµενη ποσότητα ήταν ίδια Q= l αλλά είχε πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική παροχή του σταλακτήρα και σε διαφορετικό χρόνο, για παράδειγµα q = l/h, t = h ή q = l/h, t = h, διαπιστώθηκε ότι ο θύλακας παρουσιαζόταν διευρυµένος όταν η παροχή του σταλακτήρα ήταν µεγαλύτερη και η αρδευόµενη ποσότητα εφαρµοζόταν σε µικρό χρόνο (Σχήµα α). Αντιθέτως, ο θύλακας ήταν αρκετά µικρότερος όταν η ίδια ποσότητα νερού εφαρµοζόταν µε µικρότερη παροχή του σταλακτήρα και σε περισσότερο χρόνο (Σχήµα γ), λόγω βαθιάς διείσδυσης και εξάτµισης του νερού. 5. Στο έδαφος II, µε την µικρή υδατοπερατότητα, δεν σχηµατιζόταν ευκρινώς ο απιοειδής υγρός θύλακας. Η κατανοµή της υγρασίας γινόταν µε ανοµοιόµορφο τρόπο, εµφανίζονταν σηµεία µε υψηλή περιεχόµενη υγρασία στο επίπεδο της υδατοϊκανότητας και σηµεία µε µικρότερη περιεχόµενη υγρασία (Σχήµα 3). ιευκρινίζεται ότι η περιεχόµενη υγρασία εντός του εδαφικού προφίλ µετρήθηκε αµέσως µετά την άρδευση και για τους δύο τύπους εδαφών. α) β) Σχήµα. Κατανοµή της υγρασίας στο τύπο εδάφους I: α) όταν η συνολική ποσότητα νερού των l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής l/h και σε χρόνο h (Μεταχείριση ) και β) όταν η συνολική ποσότητα νερού των l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής l/h και σε χρόνο h (Μεταχείριση ).

5 α) β) γ) Σχήµα. Κατανοµή της υγρασίας στο τύπο εδάφους I: α) όταν η συνολική ποσότητα νερού των l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής ενός l/h και σε χρόνο h (Μεταχείριση ), β) όταν η συνολική ποσότητα νερού των έξι l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής ενός l/h και σε χρόνο h (Μεταχείριση 5) και γ) όταν η συνολική ποσότητα νερού των δώδεκα l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής ενός l/h και σε χρόνο h (Μεταχείριση ). Σχήµα 3. Κατανοµή της υγρασίας στο τύ πο εδάφους II: όταν η συνολική ποσότητα νερού των l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής l/h και σε χρόνο h (Μεταχείριση 9). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η εγκατάσταση του αισθητήρα εδαφικής υγρασίας θα πρέπει να γίνεται σε ορισµένη απόσταση από το σταλακτήρα, εντός της ζώνης του διαβρεχόµενου υποεπιφανειακού εδαφικού όγκου µε µία µέση περιεχόµενη υγρασία, όπου διαµορφώνονται ιδανικές συνθήκες τάσης εδαφικής υγρασίας και αερισµού για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και εποµένως ο αισθητήρας θα συµπεριφέρεται ως ενεργό τµήµα της ζώνης ριζοστρώµατος (root zone water management). Η παραδοχή αυτή διατυπώνεται και από τον Μιχελάκη [0], ο οποίος προτείνει τα τασίµετρα να τοποθετούνται σε αποστάσεις από το σταλακτήρα περίπου 0 cm στα αµµώδη, 30 cm στα µέσα και 0 cm στα αργιλώδη εδάφη. Παρόµοιες απόψεις εκφράζονται και από άλλους ερευνητές και κατασκευαστές αισθητήρων εδαφικής υγρασίας [] [7] [] [3] []. Όλοι οι αισθητήρες εδαφικής υγρασίας, που είναι σήµερα διαθέσιµοι, απεικονίζουν την υγρασιακή κατάσταση σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του εδαφικού προφίλ. Εποµένως, γεννάται το εύλογο ερώτηµα σχετικά µε τον αριθµό των αισθητήρων, που θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός του εδάφους, ώστε να εξασφαλιστεί ο 5

6 αποτελεσµατικός σχεδιασµ ός των συστηµάτων αυτόµατης άρδευσης µε σταγόνες. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν συνολικά πέντε αισθητήρες µέτρησης της εδαφικής υγρασίας, µε την εµπορική ονοµασία VIRRIB (σχήµα.α). Πρόκειται για αισθητήρες που ανήκουν στη ευρύτερη κατηγορία των διηλεκτρικών αισθητήρων και η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στη µέτρηση της µετατόπισης φάσης (phase transmission) ενός αρχικού ηµιτονοειδούς σήµατος, καθώς η ταχύτητα διάδοσής του επηρεάζεται από την περιεχόµενη εδαφική υγρασία. Ο κάθε αισθητήρας αποτελείται από δύο µεταλλικούς κυµατοδηγούς οµόκεντρων κύκλων µε εξωτερική διάµετρο 70 mm, που καταλήγουν σε ένα σώµα εντός του οποίου φυλάσσονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Η εγκατάσταση των αισθητήρων έγινε στο τύπο εδάφους I και σύµφωνα µε το σχήµα.β. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τοπ οθέτηση των αισθητήρων (στο οριζόντιο επίπεδο) σε µία απόσταση 0 έως 50 cm από το σταλακτήρα, θεωρείτ αι ικανοποιητική για τον έλεγχο της εδαφικής υγρασίας διότι η περιεκτικότητα της εδαφικής υγρασίας κυµαίνεται περίπου σε µέσες τιµές. Οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε βάθος ανά 0 cm και σε απόσταση 5 cm από τον νοητό άξονα που περνά κατακόρυφα από το σταλακτήρα. Ο επιφανειακός αισθητήρας τοποθετήθηκε κάθετα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις τοποθετήθηκαν οριζόντια. Η έξοδος των αισθητήρων παρέχεται σε [m A], τα οποία µε τη βοήθεια της καµπύλης βαθµονόµησης µετατρέπονται σε [%] της περιεχόµενης εδαφικής υγρασίας. Σχήµα. α) Αισθητήρας VIRRIB. β) Κατακόρυφη διάταξη των αισθητήρων εδαφικής υγρασίας (VIRRIB). Με σκοπό να εκτιµηθεί καλύτερα η σε βάθος µετρούµενη εδαφική υγρασία, συγκρίθηκε η µέση τιµή της περιεχόµενης υγρασίας από τους πέντε αισθητήρες µε τη µέση τιµή: α) των τριών από αυτούς, που ήταν εγκαταστηµένοι σε βάθος 0 cm, 0 cm και 00 cm και β) των δύο πρώτων, που ήταν εγκαταστηµένοι σε βάθος 0 cm και 0 cm. Η άρδευση γινόταν όταν η περιεχόµενη υγρασία προσέγγιζε ένα κατώτατο επιτρεπόµενο όριο και η συνολική ποσότητα νερού των l εφαρµόστηκε µε σταλακτήρα παροχής l/h και σε χρόνο h. Η καταγραφή των µετρήσεων γινόταν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα συνολικής διάρκειας δεκαπέντε ηµερών. Σύµφωνα µε το σχήµα, η παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας σε διαφορετικά βάθη, µε τη βοήθεια πέντε, τριών και δύο αισθητήρων µας οδηγεί στα ακόλουθα συµπεράσµατα:. Για φυτά, των οποίων οι ρίζες είναι συγκεντρωµένες στο πάνω µέρος της ζώνης ριζοστρώµατος και αντλούν το µεγαλύτερο ποσοστό της υγρασίας από τα επιφανειακά στρώµατα, η χρήση περισσότερων των δύο αισθητήρων θα οδηγούσε σε λανθασµένη εκτίµηση της µέσης περιεχόµενης εδαφικής υγρασίας για βάθος µέχρι 0 cm, µε αποτέλεσµα την καθυστερηµένη έναρξη της άρδευσης και την έκθεση των φυτών σε υδατικό στρες.. Για φυτά, τα οποία έχουν βαθύ ριζικό σύστηµα, η χρήση περισσότερων αισθητήρων, για παράδειγµα τριών ή πέντε, δίνει µία πληρέστερη εικόνα της συνολικής υδατοϊκανότητας του ριζοστρώµατος για βάθος µέχρι 00 cm, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η συχνότητα επανάληψης των αρδεύσεων και να εξοικονοµούνται ποσότητες αρδευτικού νερού.

7 Σχήµα 5. Η παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας σε διαφ ορετικά βάθη, µε διαφορετικές διατάξεις: πέντε, τριών και δύο αισθητήρων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα είναι:. Σε συνθήκες στάγδην άρδευσης, οι παράµετροι όπως: η µηχανική σύσταση του εδάφους, η παροχή του σταλακτήρα και η διάρκεια άρδευσης, επηρεάζουν τις διαστάσεις του υγρού θύλακα και την κατανοµή της εδαφικής υγρασίας.. 3. Σε εδάφη µε µέτρια έως πολύ µεγάλη υδατοπερατότητα, ο υγρός απιοειδής θύλακας σχηµατίζεται µε απόλυτη ευκρίνεια, δηλαδή στο κέντρο του έχουµε υψηλή συγκέντρωση υγρασίας στο επίπεδο της υδατοϊκανότητας, ενώ περιβάλλεται από στρώσεις µε µικρότερη υγρασία. Η τοποθέτηση των αισθητήρων σε µία απόσταση 0 50 cm από το σταλακτήρα, αφού προηγουµένως ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παράµετροι, θα µπορούσε να µας δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα για τον έλεγχο της εδαφικής υγρασίας. Σε εδάφη µε ανοµοιόµορφα υδραυλικά χαρακτηριστικά, ο υγρός θύλακας δε σχηµατίζεται ευκρινώς και εµφανίζονται σηµεία µε υψηλή περιεχόµενη υγρασία στο επίπεδο της υδατοϊκανότητας και σηµεία µε µικρότερη περιεχόµενη υγρασία. Στις περιπτώσεις αυτές, η θέση των αισθητήρων θα πρέπει να προσδιορίζεται πειραµατικά.. Ο αριθµός των αισθητήρων που θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του εδαφικού προφίλ εξαρτάται από το βάθος του ριζοστρώµατος των φυτών. Για φυτά µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα προτείνεται η χρήση ενός ή δύο αισθητήρων, ενώ για φυτά µε βαθύ ριζικό σύστηµα η χρήση περισσότερων αισθητήρων βοηθά στην ασφαλέστερη εκτίµηση της περιεχόµενης υγρασίας και στην εξοικονόµηση αρδευτικού νερού. 5. ια της ορθής εγκατάστασης των αισθητήρων επιτυγχάνεται ο ακριβής έλεγχος της εδαφικής υγρασίας και κατά συνέπεια διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του κάθε συστήµατος αυτόµατης άρδευσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Μιχελάκης Ν. (988) Συστήµατα Αυτόµατης Άρδευσης: Άρδευση µε σταγόνες, Εκδοτική Αγροτεχνική. 7

8 . Keller J. and D. Karmeli (97) Trickle irrigation design for optimal soil wetting, Proc. nd Int. Drip Irrigation Conference, San Diego, California, pp Nakayama F. S. and D. A. Bucks (98) Trickle irrigation for crop production: Design, operation and management, Elsevier.. Παπαζαφειρίου Ζ. Γ. (98) Αρχές και πρακτική των αρδεύσεων, Εκδόσεις Ζήτη. 5. Campbell G. S. and M. D. Campbell (98) Irrigation scheduling using soil moisture measurements: Theory and practice, Adv. Irrig., Vol., pp Charlesworth P. (000) Soil Water Monitoring, CSIRO Land and Water. 7. Φιλίντας Θ. Αγ. (005) «Συστήµατα χρήσης γης µε έµφαση στα γεωργικά µηχανήµατα στις αρδεύσεις και στην νιτρορύπανση, µε χρήση ορυφορικής Τηλεπισκόπησης, Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Μοντέλων, σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην Κεντρική Ελλάδα», Μεταπτυχιακή ιατριβή, Τµήµα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 8. Muňoz-Carpena R., H. H. Bryan, W. Klassen, and M. D. Dukes (003) Automatic Soil Moisture-Based Drip Irrigation for Improving Tomato Production, Proc. of the Florida State Horticulture Society, Florida, USA. 9. Rubin J. (98) Theoretical analysis of two-dimensional transient flow of water in unsaturated and partly unsaturated soils, Soil Science Society of American Proc., Vol. 3, pp Gardner W. R., D. Hiller, and Y. Benjamini (970) Post irrigation movement of soil water, Water Resources Research, Vol., pp Parlange J. Y. (97) Theory of water movement in soils: Two and three-dimensional steady infiltration, Soil Science Society of American Proc., Vol. 3, pp Goldberg D., B. Gornat and Y. Bar (97) The distribution of roots, water and minerals as a result of trickle irrigation, J. Americ. Soc. Hort. Sci., Vol. 9, No. 5, pp Ντιούδης, Π., Φιλίντας Αγ., Λέλλης Θ., Κόκκορας Ι. (003) «Επίδραση της συχνότητας άρδευσης µε σταγόνες στην απόδοση της καλλιέργειας του αραβοσίτου (Zea Mays L.)», Πρακτ. 9 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, εκδ.ευε, Θεσσαλονίκη, Atkinson D. (980) The effect of trickle irrigation on the distribution of root growth and activity in fruit trees, Proc. of the Symposium on Drip Irrigation in Horticulture with Foreign Experts Participating, Skierniewice, Poland. 5. Cary J. W. and H. D. Fisher (983) Irrigation decision simplified with electronics and soil water sensors, Soil Science Society of American Journal, Vol. 7, pp Cook F. J., P. J. Thorburn, P. Fitch and K. L. Bristow ( 003) WetUp: a software tool to display approximate wetting patterns from drippers, Irrigation Science, Vol., pp Kuklik V. (988) Zvlastnosti vlahoveho rezimu pri kapkove zavlaze v nestejnorodne pude, Sbornik VSZ v Praze, Fakulta Agronomicka, Rada c., s Bresler E., J. Heller, N. Diner, I. Ben-Asher, A. Brandt and D. Goldberg (97) Infiltration from a trickle source: II. Experimental data and theoretical predictions, Soil Science Society of American Proc., Vol. 35, pp Roth R. L. (97) Soil moisture distribution and wetting patterns from a point source, Proc. II Int. Drip Irrigation Congress, San Diego, California, USA. 0. Sumakov B. B., A. A. Aleksasenko, N. I. Vdovin (978) Teoreticeskie i experimentalnye issledovania kapelnogo orosenia, Vestnik selskochoziaistvennoi nauki, No. 7, s Μιχελάκης Ν. (990) "Εφαρµογή της άρδευσης: Με βάση την εξάτµιση και τα τασίµετρα, Γεωργική Τεχνολογία, τεύχος 8/9, σελ Lukangu G., M. J. Savage and M. A. Johnston (999) Use of sub-hourly soil water content measured with a frequency-domain reflectometer to schedule irrigation of cabbages, Irrigation Science, Vol. 9, pp Jones S. B., J. M. Wraith and O. Dani (00) Time domain reflectometry measurement principles and applications, Hydrological Processes, Vol., pp Campbell Scientific Inc (00), Model 57 and 57-L (Watermark 00) soil moisture sensor, Instruction Manual, Revision: 3/05. 8

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., ηµητριάδης Χ., Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ. Μετ. Φοιτητής Καθ. Εφαρµ./ Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο στις καλλιέργειες. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή μετά από άρδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η ενότητα εργασίας απέβλεπε στην δημιουργία ενός πλήρως αξιολογημένου και λειτουργικού συστήματος προσδιορισμού του υδατικού μετώπου. Ως γνωστό οι αισθητήρες υδατικού μετώπου παρεμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Γεώργιος Συλαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή - Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δημήτριος Πάντζαλης Πτυχιούχος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων. 1 gravalos@in.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων. 1 gravalos@in.gr ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Ι. Γράβαλος 1, Α. Ατζέμης, Μ. Σαββουλίδης, Χ. Χαδίνη, Δ. Κατέρης, Π. Ξυραδάκης, Ζ. Τσιρόπουλος, Α. Δαλακούρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ Μαθηματική προσομοίωση της διήθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ Δρ. Βασίλειος Σαμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ 1

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Όλα τα κείμενα των άρθρων πρέπει να είναι γραμμένα σε σελίδα διαστάσεων Α4 (210 297cm) με γράμματα, αριθμούς, σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών

Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Κεφάλαιο 5 Κριτήρια απόρριψης απόμακρων τιμών Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δύο κριτήρια απόρριψης απομακρυσμένων από τη μέση τιμή πειραματικών μετρήσεων ενός φυσικού μεγέθους και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σκοπιμότητα άρδευσης Η άρδευση αποσκοπεί κυρίως στην τροφοδότηση της κόμης του φυτού με νερό. Μόνο το 1% του νερού που φτάνει στην κόμη των φυτών παραμένει στους φυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Εσπερίδα: Ορθολογική Διαχείριση του Νερού Άρδευσης στις Καλλιέργειες Κολυμπάρι, 24 Απριλίου 2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Μ. Μπερτάκη, Κ. Χαρτζουλάκης ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Σκοπός του πειράματος είναι να μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

"The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ "

The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις

Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις Ανάλυση Διασποράς Προβλήματα και Ασκήσεις 1. Ένας ερευνητής προκειμένου να συγκρίνει τρία σιτηρέσια εκτροφής κοτόπουλων (Σ1, Σ2 και Σ3, αντίστοιχα), σχεδίασε και εκτέλεσε το εξής πείραμα. Επέλεξε 15 νεογέννητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα Εργαστηριακή Άσκηση HM 150.01 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συσκευών... 1 2. Προετοιμασία για το πείραμα... 1 3. Πειράματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑ V. Poulek 1, M. Libra 2, Ι. Γράβαλος 3, Θ. Γιαλαµάς 3,. Μόσχου 4, Π. Ξυραδάκης 3,. Κατέρης 4, Ζ. Τσιρόπουλος 3,

Διαβάστε περισσότερα

Θυρόφραγµα υπό Γωνία

Θυρόφραγµα υπό Γωνία Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 247 Θυρόφραγµα υπό Γωνία Κ.. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.. ΡΕΤΣΙΝΗΣ Ι.. ΗΜΗΤΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στην πειραµατική αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 11: Στραγγίσεις έργων πράσινου Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στ. Σταματιάδης Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικά φαινόµενα κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC. Μελέτη του φαινοµένου µε χρήση MBL MODELLUS.

Μεταβατικά φαινόµενα κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC. Μελέτη του φαινοµένου µε χρήση MBL MODELLUS. Μεταβατικά φαινόµενα κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση κυκλώµατος RLC. Μελέτη του φαινοµένου µε χρήση MBL MODELLUS. Κ. Παπαµιχάλης, Σ. Ψυχάρης, Κ. Φραγκάκης. 1 ο Κοινό Συνέδριο των Ενώσεων Ελλήνων και Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗ 687 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΠΝΟΗ Νικόλαος Μαλάμος*, Σταμάτης Ελμαλόγλου* * Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B) ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ(B)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 : Μέτρηση Διαπερατότητας πλαστικών στους υδρατμούς

Άσκηση 2 : Μέτρηση Διαπερατότητας πλαστικών στους υδρατμούς ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εργαστήριο Συσκευασίας Τροφίμων Άσκηση : Μέτρηση Διαπερατότητας πλαστικών στους υδρατμούς Πειραματικές Μετρήσεις Χρόνος (h) Βάρος σάκου La Πίνακας βάρους σακιδίων συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1 Fax: (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 150.07 Επίδειξη του θεωρήματος του Μπερνούλη G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) 670854-1

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος

Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος Η δυναμική της του στο κίνησης Καλίου έδαφος 1. Δείκτες διαθέσιμου καλίου στο έδαφος Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Πρόσληψη Κ από τα φυτά (kg/ha) Εναλλάξιμο Κ (mg/100g εδάφους) Συγκέντρωση Κ (me/l εδαφ.

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (111) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Ι. Γράβαλος α, Θ. Γιαλαμάς, Ζ. Κουτσοφίτης, Α. Αυγουστής, Δ. Κατέρης, Π. Ξυραδάκης, Ζ. Τσιρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 5 : Αποτελεσματικότητα και Ομοιομορφία Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η αριθμητική μέθοδος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ICS, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ Σ. Ε. Πνευµατικάκης, Ι. Γ. Καούρης, Κ. Γκέρτζος Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπίστηµιο Πατρών, 265, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 1 : Η έννοια της άρδευσης Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 1. Η έννοια της άρδευσης 1.1. Γενικά Άρδευση ονομάζεται γενικά η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»

«ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ (ALECTORIS GRAECA) ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΔΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «ΧΩΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 13 : Λογισμικό για σχεδιασμό και διαχείριση άρδευσης Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3 Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 1/3 Πρόβλημα 2. Καταστατική Εξίσωση Van der Waals (11 ) Σε ένα πολύ γνωστό μοντέλο του ιδανικού αερίου, του οποίου η καταστατική εξίσωση περιγράφεται από το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση Συστήματα δροσισμού Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξη μιας καλλιέργειας κηπευτικών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Εργαστήριο 10

Προσδιορισµός ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων. Εργαστήριο 10 Προσδιορισµός ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων Εργαστήριο 10 Όργανα µέτρησης των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων Βροχόµετρο Χρησηµοποιείται για την µέτρηση της βροχής. Μετρά το αθροιστικό ύψος βροχής για

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών. τεχνολογιών για παρακολούθηση διαρροών νερού σε δίκτυα. ύδρευσης για μη αστικές περιοχές

Χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών. τεχνολογιών για παρακολούθηση διαρροών νερού σε δίκτυα. ύδρευσης για μη αστικές περιοχές Upgrade of the hydraulics laboratory for the modeling of water supply networks & design and operation optimization study 29.06.2015, Curio Palace, Limassol Χρήση δορυφορικών, γεωφυσικών και υπερφασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ Ν. Τσόπελας, Ι. Σαρρής, Ν.Ι. Σιακαβέλλας Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Περίληψη Η ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE + «Adapt2change»

Έργο LIFE + «Adapt2change» Έργο LIFE + «Adapt2change» «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους» (Adapt agricultural production to climate change and limited water supply)»

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλλικών σωμάτων

Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλλικών σωμάτων Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλλικών σωμάτων Συγγραφείς:. Τμήμα, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης Περίληψη Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση μετρήσαμε τη διάμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 31/01/2016 13:56:13 EET - 148.251.235.206 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωιοκ.--------- Ημερομηνία ^ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΙΙ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: Ημερ. Εισ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της διαπνοής

Το φαινόμενο της διαπνοής Το φαινόμενο της διαπνοής Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 Ενότητα 3.2 Σελ. 61 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 Ενότητα 1.1 Σελ. 18 1 Εισαγωγή Επιστροφή του Η2Ο στην ατμόσφαιρα Μέσω των φυτών: Διαπνοή είναι η διεργασία μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας. Εγχειρίδιο Χρήσης

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας. Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1. Περιγραφή Έργου... 3 2. Απαιτήσεις Συστήματος... 4 2.1 Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα... 4 2.2 Ανάλυση Οθόνης... 4 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα