15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002794455 2015-05-22"

Transcript

1 Ευρωπαϊκό ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( /ΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) Ταχ. /νση : 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων- Κοζάνης Ταχ. Κώδικας : Ιωάννινα Πληροφορίες : Σεραφείµ Τσιπέλης Τηλ. : Fax : Ε-mail : Ιωάννινα : 20 Μαΐου 2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 28814/1496 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "SAI.MO.N.: SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the eutrophication risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area" [στο πλαίσιο του ιασυνοριακού Προγράµµατος IPA «Ελλάδα-Αλβανία »] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) Μάιος 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 A ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 5 A.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 A.1.1 Εισαγωγή...5 A.1.2 Ορισµοί...6 A.1.3 Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού...8 A.1.4 ηµοσιότητα ιακήρυξης...10 A.1.5 Τρόπος Λήψης του Τεύχους της ιακήρυξης...10 A.1.6 Παροχή ιευκρινίσεων / Συµπληρωµατικών Πληροφοριών επί της ιακήρυξης...10 A.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής...12 A.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής...15 A.2.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής...24 A.2.4 Εγγύηση Συµµετοχής...26 A.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.3.1 Τρόπος, Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών...27 A.3.2 Περιεχόµενο Ηλεκτρονικού Φακέλου Προσφοράς...28 A.3.3 Ισχύς Προσφορών...29 A.3.4 Γλώσσα της ιαδικασίας...30 A.3.5 Εναλλακτικές Προσφορές...31 A.3.6 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα...31 A.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 ιαδικασία Παραλαβής-Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών...32 A.4.2 ιευκρινίσεις επί των Προσφορών...35 A.4.3 Απόρριψη Προσφορών...35 A.4.4 ιοικητικές προσφυγές Έννοµη Προστασία...36 A.4.5 Αποτελέσµατα Κατακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού...38 A.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.5.1 Κατάρτιση, Υπογραφή, ιάρκεια Σύµβασης, Εγγυήσεις...39 A.5.2 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου...39 A.5.3 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις...40 A.5.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου...41 A.5.5 Εµπιστευτικότητα...42 A.5.6 Πνευµατικά δικαιώµατα...43 A.5.7 Εφαρµοστέο ίκαιο - ιαιτησία...43 A.5.8 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις...43 B ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ B.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ B.1.1 Ανάλυση ράσεων...47 B Υπηρεσίες Τεχνικής και ιοικητικής Υποστήριξης B Προδιαγραφές Υπηρεσίας Ο ισυ οπ B Υλοποίηση του Ο ισυ οπ B Προδιαγραφές Απαιτήσεων ορυφορικών εδοµένων (Χρώµα Θάλασσας και εδοµένα Θερµοκρασίας) B Data Subscription για 24 µήνες B Πλαίσιο Προδιαγραφών Τεχνικών Λεπτοµερειών Προγράµµατος Συλλογής εδοµένων Πεδίου 53 B Ανάλυση εδοµένων και Παραγωγή Τελικών Τεχνικών Αναφορών B.1.2 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης ράσεων...56 B.2 ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ B.2.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης...57 B.2.2 Τρόπος Βαθµολόγησης...58 B.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ B.4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ B.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής...60 B.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ B.6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ B.7 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 2-63

3 Συνοπτικά Στοιχεία ιαγωνισµού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας / ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "SAI.MO.N.: SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the eutrophication risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area" ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης έργων Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας / ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Π.Ε. Ιωαννίνων (Έδρα Αναθέτουσας Αρχής) ΤΥΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έως 31/03/2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ανοιχτός ηµόσιος Ηλεκτρονικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα (από τεχνική και οικονοµική άποψη) Προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% (Προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.:80.406,50, Φ.Π.Α.: ,50 ) Το Έργο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία , κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Τα αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης και συνοδεύονται από επισυναπτόµενο ψηφιακά υπογεγραµµένο αρχείο σε µορφή pdf που περιέχει το κείµενο των ερωτηµάτων, µέχρι 13/06/2015 και ώρα 11:00 π.µ. ( έκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα της υποβολής προσφορών.) Ηλεκτρονική Υποβολή στην ιαδικτυακή Πύλη 23/06/2015 και ώρα 11:00 π.µ. Έντυπη υποβολή (στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής): Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη µορφή εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής (ήτοι 26/06/2015 και ώρα 11:00 π.µ.). Ηλεκτρονική Υποβολή: Στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή). Έντυπη Υποβολή: Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 3-63

4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου-. Μακεδονίας Γενική ιεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου 5o χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης ΤΚ 45445, Ιωάννινα Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η. Η.Σ την 29/06/2015, ώρα Ελλάδας 11:00 π.µ. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 4-63

5 A ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ A.1.1 Εισαγωγή Η Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας / ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου συµµετέχει µε τον Milieukontant International Albania (επικεφαλής εταίροι), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και είδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και την Περιφέρεια Βλόρα (Regional Council of Vlora) στην υλοποίηση της Πράξης «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία Οι εταίροι του έργου SAIMON είναι όλες οι κατά το νόµο κρατικές αρµόδιες αρχές για τα παράκτια θαλάσσια ύδατα του συνόλου της επιλέξιµης περιοχής του διασυνοριακού προγράµµατος. Η Πράξη «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος δορυφορικής παρακολούθησης του κινδύνου ευτροφισµού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, επί του συνόλου της επιλέξιµης περιοχής του προγράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία. Το σύστηµα θα είναι διαθέσιµο µέσω του ιαδικτύου στους πολίτες, την επιστηµονική κοινότητα και τις αρµόδιες αρχές. Για τις ανάγκες του έργου έχουν προγραµµατιστεί επίσης επιτόπιες παρατηρήσεις στα παράκτια ύδατα οι οποίες αποσκοπούν στην επαλήθευση των δορυφορικών δεδοµένων. Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ κατατάσσει τον ευτροφισµό ως έναν από τους βασικούς κινδύνους για τα θαλάσσια ύδατα και θέτει σαφείς στόχους για το χαρακτηρισµό των υδάτων της Ελλάδας και της Αλβανίας. Η οδηγία της ΕΕ απαιτεί επίσης από τα αρµόδια όργανα των χωρών µελών τη συνεχή παρακολούθηση των θαλάσσιων υδάτων για την προστασία µε σκοπό την προστασία τους. Επίσης, η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, θέτει σαφείς στόχους όσον αφορά την παρακολούθηση του κινδύνου ευτροφισµού. Πιο συγκεκριµένα, οι εν λόγω Κοινοτικές Οδηγίες ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο µέσω του Ν.3199/2003, του Προεδρικού ιατάγµατος 51/2007 και του Ν. 3983/2011, του Ελληνικού Κράτους. Τα αποτελέσµατα του έργου θα βοηθήσουν επίσης την Ελληνική πλευρά να εκπληρώσει καλύτερα τις σχετικές επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας σε ότι αφορά τις Οδηγίες για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), έτσι όπως αυτές ενσωµατώνονται στο ελληνικό δίκαιο. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 5-63

6 A.1.2 Ορισµοί ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (Άρθρο 18, Ν.4281/2014) Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας / ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου. ΠΡΑΞΗ Η µε τίτλο «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» (acronym: SAI.MO.N.) ενταγµένη Πράξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος IPA Ελλάδα Αλβανία ΥΠΟΕΡΓΟ Ta παραδοτέα των δράσεων της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας που περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) 1, 3, 4 (Π.Ε.1, Π.Ε.3, Π.Ε.4) στο πλαίσιο της Πράξης SAI.MO.N. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η. Η.Σ.): Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το παρόν Τεύχος το οποίοι διατίθεται και µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) και που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και το Μέρος Β: Παραρτήµατα. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα τη διενέργεια των διαδικασιών διεξαγωγής του ιαγωνισµού και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα την αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου Α.4.4 της παρούσας. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής µε αρµοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόµενων Παραδοτέων. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 6-63

7 ΕΡΓΟ Το σύνολο των απαιτούµενων από τον Ανάδοχο Εργασιών/ Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτηµα «Β1. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου του Έργου» της παρούσας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). ΣΥΜΒΑΣΗ (Άρθρο 23, Ν.4281/2014) Το Συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. Είδος: «ηµόσια Σύµβαση Χαµηλής Αξίας» (Άρθρα 15, 23, παρ.4, Ν.4281/2014) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την παρούσα ιακήρυξη, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το Κόστος του Έργου (περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (Άρθρο 15, Ν.4281/2014) Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που λαµβάνει γνώση της παρούσας µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Άρθρο 15, Ν.4281/2014) Ο οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά (ηλεκτρονική υποβολή µέσω του Ε.Σ.Η. Η.Σ.), σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ Ο Προσφέρων στον οποίο µε Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου και καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση για την υλοποίηση του Έργου. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύµβαση και αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Το πρόσωπο που ο Προσφέρων / ιαγωνιζόµενος µε δήλωση του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα / ιαγωνιζόµενο. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ιασυνοριακού Προγράµµατος Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 7-63

8 A.1.3 Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο ιαγωνισµού O παρών Ηλεκτρονικός ιαγωνισµός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη: την Απόφαση Έγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία µε αριθµό /MA/7588/ , το εγκεκριµένο Τεχνικό ελτίο της Πράξης µε τίτλο «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area», τη χρηµατοδότηση του Υποέργου της Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας / ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου από τη ΣΑΕΠ 2014ΕΠ , την υπ αριθµό 66723/3885/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας / ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση της Πράξης SAI.MO.N., τη Σύµβαση (Overall Contract) µε Aρ. A / µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος IPA Ελλάδα - Αλβανία ) και του Επικεφαλής Εταίρου της Πράξης, την Εταιρική Σύµβαση µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων της Πράξης (Overall Partnership Agreement) µε αριθµ. Α / την υπ αριθµό 14251/764/ Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας ιακήρυξης, Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37, παρ.1. τις διατάξεις του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», τις διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ τεύχος Α ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)», συµπληρωµατικά και αναλογικά εφαρµοζόµενες, τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Το Π.. 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α ) «Περί καθορισµού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο», Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α ) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 8-63

9 Την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Το Ν. 4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α / ), Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Τον Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθµίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση κ.λ.π.», άρθρο 18: Ρύθµιση θεµάτων Αποκεντρωµένων ιοικήσεων, τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/ τεύχος Α ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κυρώσεις του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/ τεύχος Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ τεύχος Α ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α ) «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (αρθ.24) «Παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος» (ΦΕΚ 43/Α/ ), όπως ισχύει την υπ αριθµό /808/0026 (ΦΕΚ 433/Β/96) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του επιτοκίου των προκαταβολών που δίδονται από το ηµόσιο για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», την υπ αριθµ /ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415 Β/ ) Υπουργική Απόφαση «ιαχείριση Συστήµατος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» όπως ισχύει τους Οδηγούς ιαχείρισης και Πληροφόρησης και ηµοσιότητας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα Αλβανία Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας τάξης υπερισχύει ο κανόνας δικαίου., Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 9-63

10 A.1.4 ηµοσιότητα ιακήρυξης 1. Η περίληψη της ιακήρυξης δηµοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο στις: 22/05/ Η περίληψη της ιακήρυξης δηµοσιεύτηκε στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων (Τ...Σ.) στις: 22/05/ Το πλήρες τεύχος της ιακήρυξης δηµοσιεύτηκε στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ στις: 22/05/ Το πλήρες τεύχος της ιακήρυξης Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.apdhp-dm.gov.gr/) στις: 22/05/ Το πλήρες τεύχος της ιακήρυξης Αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ στις: 22/05/2015 Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της ιακήρυξης στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και αυτά της δηµοσίευσης στις νοµαρχιακές (ηµερήσιες και εβδοµαδιαία), βαρύνουν τον Ανάδοχο. A.1.5 Τρόπος Λήψης του Τεύχους της ιακήρυξης Το τεύχος της διακήρυξης θα είναι αναρτηµένο 1) στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.apdhp-dm.gov.gr/), 2) στο πρόγραµµα ΙΑΥΓΕΙΑ και απαραίτητα 3) στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ) (ηλεκτρονική µορφή) Τα τεύχη θα είναι αναρτηµένα µέχρι και οκτώ ηµέρες µετά την λήξη προθεσµίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 01/07/2015. Οι παραλήπτες του Τεύχους της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το ψηφιακό αρχείο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον Πίνακα Περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν, εντός τριών (3) το αργότερο ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του, εγγράφως και ηλεκτρονικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και αποτελεί τεκµήριο ότι κάθε διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη. A.1.6 Παροχή ιευκρινίσεων / Συµπληρωµατικών Πληροφοριών επί της ιακήρυξης Τα αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ µέχρι και δέκα (10) µέρες πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Τονίζεται ότι προκειµένου να υποβάλουν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόµενοι, θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν τα διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Η αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν, σε όλους το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών (Άρθρο 10, παρ.γ του Π.. 118/2007). Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους εµπρόθεσµα ερωτήσεις που αφορούν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος (ότι αφορούν δηλαδή και άλλους ενδιαφερόµενους), οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται µέσω της ιστοσελίδας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 10-63

11 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα Ε.Σ.Η. Η.Σ. Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη διακήρυξη του ιαγωνισµού, καθώς και οι γραπτές διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής µέχρι τις 17/06/2015 (έξι ηµέρες πριν την υποβολή προσφορών). Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις-διευκρινίσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 11-63

12 A.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής Για την έγκυρη συµµετοχή στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: Οι διαθέτοντες ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γ.Γ Εµπορίου. Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - -είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - -είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παράρτηµα ΙΧ Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνονται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµίζοντας εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. Σηµειώνεται ότι η επιτυχής εγγραφή των οικονοµικών φορέων λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και µόνο µε δική τους ευθύνη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται µε κανένα τρόπο σε περίπτωση που κάποιος εκ των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόµενες διαδικασίες εγγραφής και κατά συνέπεια δεν δύναται να λάβει µέρος στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 12-63

13 ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν: (α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Συνεταιρισµοί της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε αντικείµενο δραστηριότητας την προµήθεια σχετικών µε το αντικείµενο του Έργου υπηρεσιών, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ), ή από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., (β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους «Α.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Α.2.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής» της παρούσας. Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά µε Ένωση / Κοινοπραξία 1. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση / σύµπραξη περισσοτέρων οικονοµικών φορέων, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή, κατά τη φάση υποβολής προσφοράς. 2. Σε περίπτωση που η σύµβαση ανατεθεί σε ένωση / σύµπραξη οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτής υποχρεούνται να συστήσουν κοινοπραξία του ΚΒΣ µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της ένωσης / σύµπραξης ή κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου στην ένωση / σύµπραξη ή κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της κοινοπραξίας, η σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Προϊσταµένη Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή. 5. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, οι λόγοι αποκλεισµού συµµετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 6. Προσφορές Ενώσεων / Κοινοπραξιών των οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούµενα ικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές µε την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό νοµικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από µία προσφορές σύµφωνα µε τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισµό όλων των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συµµετοχή. Αποκλείονται της συµµετοχής: 1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συµµετοχής. 2. Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα µε Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή επιχείρηση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 3. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-µέλους Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 13-63

14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. 4. Όσοι εµπίπτουν στις περιπτώσεις υποχρεωτικού αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.. 60/2007, ήτοι υφίσταται εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 5. Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 6. Όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει οποιοδήποτε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα. 7. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. 8. Όσοι έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητος. 9. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. 10. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. ιευκρίνιση: Τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν και για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 14-63

15 A.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει για τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόµενη σύµπραξη ή κοινοπραξία), τα παρακάτω στοιχεία, σε ηλεκτρονική µορφή και σε έντυπη σε διάστηµα τριών ηµερών (επί ποινή αποκλεισµού) από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο. Επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία φακέλου προσφοράς που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/ συνταχθεί από τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή πλην των ΦΕΚ (π.χ. εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά από δηµόσιες αρχές κτλ). Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή απλά αντίγραφα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου, τύπου pdf. Οι απαιτούµενες δηλώσεις/ βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Οι ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την Προσφορά τους, τα εξής: 1. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα και υποβάλλουν την προσφορά. Στην αίτηση, η οποία υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης. Σε περίπτωση συνεργασίας του υποψηφίου αναδόχου µε υπεργολάβο, δεν απαιτείται η εν λόγω αίτηση συµµετοχής από τον υπεργολάβο. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση συµµετοχής δεν υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), µε την οποία παρέχεται σε τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση προς υπογραφή των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της προσφοράς. 2. Υπεύθυνη ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος θα διορίζει αντίκλητο, κάτοικο Ιωαννίνων, µε τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. Προκειµένου περί κοινοπραξίας ή ένωσης, ο αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και η δήλωση θα υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών. 3 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο «Α.2.4 Εγγύηση Συµµετοχής». 4. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, υπογεγραµµένη ψηφιακά χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν: i. τα στοιχεία του ιαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν, ii. ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής των Προσφοράς τους, a. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του αρθρ. 43 του Π.. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, b. δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, c. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, d. είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του ιαγωνισµού, Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 15-63

16 iii. iv. e. δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 και δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση όλων των ικαιολογητικών ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή, όπως αυτά αναφέρονται κάτωθι και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Π.. 118/2007. Ότι: a. η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος 120 τουλάχιστον ηµερών, b. η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας ιακήρυξης, την οποία ο ιαγωνιζόµενος έλαβε γνώση, c. ο ιαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, d. τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους ικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή, e. ο ιαγωνιζόµενος παραιτείται από το δικαίωµα αποζηµίωσης για ενδεχόµενη ζηµία από την συµµετοχή του στον εν λόγω ιαγωνισµό. 5. Πρακτικό αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή του ιοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, υπογεγραµµένο ψηφιακά, µε το οποίο: 1. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή εκάστης εταιρίας στο διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της ένωσης. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, πράξη του αρµόδιου Οργάνου ιοίκησης κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή στην Ένωση / Κοινοπραξία. 2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος), εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 6. ικαιολογητικά Σύστασης-Εκπροσώπησης: Για υποψήφιους νοµικά πρόσωπα, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή του. 7. Ειδικά για Υπεργολάβους: Υπεύθυνη ήλωση γνώσης των όρων και των εργασιών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει για κάθε ένα από τους δηλούµενους υπεργολάβους του, Υπεύθυνη ήλωση του υπεργολάβου, στην οποία να αναφέρεται ότι ο υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των όρων του διαγωνισµού και της εργασίας που θα του ανατεθεί, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανακηρυχθεί ως ανάδοχος του έργου. 8. Ειδικά για ενώσεις ή κοινοπραξίες: Για υποψήφιους αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία θα υποβληθεί συµφωνητικό συνεργασίας των µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το οποίο (κατ ελάχιστον) να : a. δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου, b. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εν γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, c. αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου στο σύνολο της προσφοράς και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. d. ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του έργου (leader). Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 16-63

17 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο των αντιγράφων που θα κατατεθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών που αναφέρονται προηγούµενα και οι προσφέροντες υποχρεούνται να παράσχουν διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Άλλως, η προσφορά θα απορρίπτεται. 2. Σε περίπτωση εγκατάστασης των Νοµικών Προσώπων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του παρόντος εδαφίου εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό καταστατικού µε τις τελευταίες τροποποιήσεις και κατατίθενται συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 4. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά µε την Υπεύθυνη ήλωση του ν. 1599/1986, όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθιστάται από ένορκη δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου. 5. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, Συνεταιρισµός) Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, κατά την Ενότητα Α.4.5 του παρόντος, ο ιαγωνιζόµενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο Φάκελο, τα εξής Έγγραφα και ικαιολογητικά (σύµφωνα µε τη νοµική µορφή του), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες: - Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα ικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. - Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη, σηµαίνει ότι το αντίστοιχο ικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον ιαγωνιζόµενο. - Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του ιαγωνιζόµενου που έχει τη µορφή /ΟΧΙ, ανάλογα µε το εάν το αντίστοιχο ικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. - Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον ιαγωνιζόµενο η ενότητα του «Φακέλου ικαιολογητικών» στην οποία περιλαµβάνεται το απαιτούµενο ικαιολογητικό. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 17-63

18 Οι Έλληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας Αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων (α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/2007. (β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 18-63

19 Αλλοδαποί Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της χώρας του Προσφέροντα περί εγγραφής του στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό Μητρώο. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων (α) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/2007. (β) δεν έχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 19-63

20 ιευκρίνιση: Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισµένα από τα ανωτέρω ικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Προσφέροντα. Τα Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας Αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι: α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου - δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.. 60/ δεν συµµετείχαν σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το Απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία εκκαθάρισης. Αποκεντρωµένη ιοίκηση Ηπείρου υτικής Μακεδονίας ( /νση Υδάτων Ηπείρου) 20-63

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002876197 2015-06-26

15PROC002876197 2015-06-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 26/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 36005/2754 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ερβενακίων & Αλέξη - Αλέξη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002877247 2015-06-26

15PROC002877247 2015-06-26 Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 2621037146, 37194, 37223, Fax: 2621037169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508168 2014-12-29

14PROC002508168 2014-12-29 Το έργο Living History Living nature II" με ακρωνύμιο Lhi-Lna II υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313312229, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002714879 2015-04-20

15PROC002714879 2015-04-20 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:

ΣΕΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: The project is co-funded be the European Union (ERDF) and by National Funds of Greece & Albania under the IPA Cross-Border Programme Greece-Albania 2007-2013 Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα υνεργασήας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αριθ. Διακήρυξης 12/2015 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Δ/νση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Ηγουμενίτσα, 28-07-2015 Ταχ. Κώδικας : 46100 Αριθ. Πρωτ.: 17912 Πληροφορίες : Ιφιγένεια Κώτσια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα