Η Δηαιρεία. ΚΕΡΔΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1985 ΕΔΡΑ: Ριζαρείοσ Υαλάνδρι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δηαιρεία. ΚΕΡΔΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1985 ΕΔΡΑ: Ριζαρείοσ 16 15233 Υαλάνδρι"

Transcript

1 2012 1

2 Η Δηαιρεία ΚΕΡΔΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1985 ΕΔΡΑ: Ριζαρείοσ Υαλάνδρι Μέλος ηης Ένωζης Ιδιοκηηηών Ημερηζίων Εθημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και European Business Press (E.B.P) ΗΜΔΡΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΔΣΗΙΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ ΔΚΘΔΔΙ ΤΝΔΓΡΙΑ 2

3 Όραμα ΠΑΡΟΥΗ ΤΦΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΜΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΝΧΣΗ 3

4 ηραηηγική Α. Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηε δηαθίλεζε ηεο πιεξνθνξίαο Δμέιημε ζε multi media Δηαηξεία Μείσζε επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ Β. Έκθαζε ζηελ πνηόηεηα Γηεύξπλζε βάζεο αλαγλσζηώλ Αύμεζε κεξηδίνπ αγνξάο Γ. Απόδνζε ζηνπο Μεηόρνπο 4

5 ηότοι Α. Πνηνηηθή πιεξνθνξία Δξγαιείν αλαγλώζηε Β. Άξηηα κνξθνπνίεζε ησλ κέζσλ δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο Μνληέξλα, εύρξεζηα, επθνινδηάβαζηα κε ρξήζε γξαθηθώλ, ρξώκαηνο θαη θσηνγξαθηώλ. Γ. Γηαζθάιηζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κε πςειή ηαρύηεηα πξόζβαζεο (website) 5

6 Ιζηορικό 1985 ηηο 2 Μαΐνπ πξσηνθπθινθνξεί ε εθεκεξίδα ΚΔΡΓΟ, ε πξώηε νηθνλνκηθή εθεκεξίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί ρξώκα, γξαθηθά, πίλαθεο θαη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο Έκδοζη εηήζιων αθιερωμάηων ζε διάθοροσς κλάδοσς ηης οικονομίας Τηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηώλ δηαρείξηζεο δεκνζηνγξαθηθνύ πιηθνύ - Από ηηο πξώηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη πιένλ κε ειεθηξνληθό ηξόπν Αγνξά ζύγρξνλσλ εθδνηηθώλ ζπζηεκάησλ Σσνετής αναζτεδιαζμός ηης εθημερίδας και ηων εηήζιων αθιερωμάηων μεηά ηην επιηστία ποσ ζημείωζαν και εκηύπωζη ζε πολσηελές ταρηί Μεηεγθαηάζηαζε ζε λέα ζύγρξνλα γξαθεία κε πιήξε ηερλνινγηθή ππνδνκή. 6

7 Ιζηορικό 2005 Εγκαηάζηαζη προγράμμαηος διατείριζης περιετομένοσ και δημιοσργία Portal με ζηότο ηην προζθορά ηλεκηρονικής ενημέρωζης και ζύγτρονων σπηρεζιών μέζω ηοσ διαδικηύοσ Αναζτεδιαζμός ηης εθημερίδας με ηην προζθήκη νέων ημημάηων, αλλαγές ζηο lay out και επέκηαζη ζσνεργαζιών (ζσγκρόηηζη ειδικής ομάδας πανεπιζηημιακών για ηην επιζηημονική ηεκμηρίωζη ηων θεμάηων, ζύμβαζη για αρθρογραθία με ηο Project Syndicate) Αλαζρεδηαζκόο ησλ εηδηθώλ ελζέησλ κε ηελ πξνζζήθε λέαο ζεκαηνινγίαο, λέν lay out, έθδνζε λέσλ εηδηθώλ νδεγώλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλαγλώζηεο. Νέεο επελδύζεηο θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηελ παξαγσγή θαη δεκνζίεπζε ησλ ηζνινγηζκώλ Ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΧΘΗΗ ΠΧΛΗΔΧΝ Α.Δ.». Απόθαζε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο Δηαηξείαο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υ.Α. 7

8 Ιζηορικό 2009 Δημιοσργία ηλεκηρονικού καηαζηήμαηος (eshop.kerdos.gr) Υπηρεζία εκθώνηζης ειδήζεων ζηην ιζηοζελίδα Υπηρεζία παροτής ειδήζεων ζε μορθή video ζηην ιζηοζελίδα Υπηρεζία αποζηολής δωρεάν newsletter ηρεις (3) θορές ανά ημέρα 2011 Αλαζρεδηαζκόο ησλ εζσηεξηθώλ ζειίδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηηζηεξηαθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ζηελ ηζηνζειίδα 8

9 Περιετόμενα ενηύπφν Δθημερίδα Η εθεκεξίδα ΚΔΡΓΟ είλαη κηα πιήξεο νηθνλνκηθή εθεκεξίδα ζηα πξόηππα ηνπ έγθπξνπ νηθνλνκηθνύ επξσπατθνύ Σύπνπ, πνπ απεπζύλεηαη ζε αλαγλώζηεο θπξίσο πςεινύ κνξθσηηθνύ θαη εηζνδεκαηηθνύ επηπέδνπ. Σν πεξηερόκελό ηεο απαξηίδεηαη από εηδήζεηο, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη αλαιύζεηο γηα ηελ δηεζλή θαη ειιεληθή νηθνλνκία, ηηο επελδύζεηο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζπκπιεξώλεηαη κε πνιηηηθή/θνηλσληθή εηδεζενγξαθία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν. Δβδνκαδηαία έθδνζε εηδηθώλ ελζέησλ ζε ηνκείο όπσο: Real Estate Management, Med & Business, Δπηρεηξεκαηηθέο Σάζεηο, Γηαρείξηζε Δπελδπηηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ (Portfolio) Λοιπές Δκδόζεις 45 εηήζηεο εηδηθέο εθδόζεηο, πνπ αλαιύνπλ ηνκείο ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο νηθνλνκίαο όπσο γηα ηε θαηλνηνκία, νηθνλνκία, λαπηηιία & κεηαθνξέο, ηερλνινγία, ηειεπηθνηλσλίεο, ελεξγεηαθή αξρηηεθηνληθή, ηξάπεδεο, logistics, επηρεηξεκαηηθόηεηα. Έθδνζε πνιπηειώλ πεξηνδηθώλ γηα ηελ πγεία, ηελ ελέξγεηα θαη ηα logistics 9

10 Περιετόμενα Γιαδικηύοσ Πύλη Η δηαδηθηπαθή πύιε παξέρεη ππεξεζίεο πεξηερνκέλνπ, εξγαιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζε ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ζε ζπλδξνκεηηθή βάζε. 1. Περιετόμενο Όιεο νη εηδήζεηο ηεο εκέξαο ιεπηό πξνο ιεπηό κε 24σξε ελεκέξσζε Δθηηκήζεηο ησλ αγνξώλ από ηνπο εγθπξόηεξνπο ζεζκηθνύο επελδπηέο Κάζε πξσί νιόθιεξε ε εθεκεξίδα «ΚΔΡΓΟ» όπσο αθξηβώο ηππώλεηαη Πιήξεο αξρείν ησλ εληύπσλ (εθεκεξίδαο, εηδηθώλ εθδόζεσλ, πεξηνδηθώλ) Καζεκεξηλή πιεξνθόξεζε θαη ηερληθή αλάιπζε γηα ηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο (FOREX) Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο επηρεηξήζεηο όπσο αλαθνηλώλνληαη από ηηο ίδηεο Καζεκεξηλή αηδέληα γηα ηα γεγνλόηα ηεο εκέξαο θαη ησλ επόκελσλ εκεξώλ Δγθύθιηνη, λνκνζρέδηα, εθζέζεηο-κειέηεο θαη απνθάζεηο-ξπζκίζεηο Όια ηα ρξήζηκα «εξγαιεία» αλαδήηεζεο ρξήζηκσλ δηεπζύλζεσλ ππνπξγείσλ, εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ, ηειεθώλσλ, δξνκνινγίσλ, θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ, ςπραγσγίαο Γπλαηόηεηα απιήο αιιά θαη ζύλζεηεο αλαδήηεζεο άξζξσλ Κάζε απόγεπκα Newsletter ζην e - mail ησλ ζπλδξνκεηώλ κε όιεο ηηο εηδήζεηο πνπ ζα δηάβαδαλ ηελ επόκελε εκέξα Απνζηνιή ηξηώλ (3) newsletter ζε θαζεκεξηλή βάζε δσξεάλ Παξνπζίαζε ησλ εηδηθώλ εθδόζεσλ όπσο αθξηβώο ηππώλνληαη κε κεραληζκό μεθπιιίζκαηνο 10

11 Περιετόμενα Γιαδικηύοσ 2. Εργαλεία Πύλη Παξνπζίαζε ηηκώλ κεηνρώλ θαη γεληθνύ δείθηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Άκεζε πξόζβαζε ζην ΥΑ θαη ζε 50 ρξεκαηηζηήξηα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν Άκεζε ελεκέξσζε γηα ηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ, ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νκνιόγσλ, παξαγώγσλ θαη ηελ πνξεία ησλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνύ ραξηνθπιαθίνπ κεηνρώλ θαη ακνηβαίσλ Πιήξεο database κε ηηο δηαθεξύμεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε δπλαηόηεηα ζύλζεηεο αλαδήηεζεο Δξγαιείν Σερληθήο Αλάιπζεο κεηνρώλ Metastock Γπλαηόηεηα RSS feed Πξνθίι εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ ( Γεληθά ζηνηρεία, Δηδεζενγξαθία, Ηκεξνιόγην Γεγνλόησλ, Γλσζηνπνηήζεηο πλαιιαγώλ, Ιζνινγηζκνί, Δηήζηα Γειηία, Μεξίζκαηα, Κιεηζίκαηα 30 εκεξώλ) Ιζνινγηζκνί εηζεγκέλσλ θαη κε εηζεγκέλσλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη ΔΠΔ ζε βάζνο 7 εηώλ Σαπηόρξνλε αλάξηεζε ησλ ηζνινγηζκώλ πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ εθεκεξίδα, ζε εηδηθή πιαηθόξκα αλάξηεζεο ηζνινγηζκώλ ζην Άκεζε ελεκέξσζε γηα όιε ηελ εηδεζενγξαθία θαη ην ραξηνθπιάθην ησλ ρξεζηώλ θαηεπζείαλ ζην θηλεηό ηειέθσλν ( ) Social media (facebook, twitter) Φπραγσγία 11

12 Προθίλ Αναγνφζηικού Κοινού 12

13 Προθίλ Αναγνφζηικού Κοινού 13

14 Θέζη αναγνφζιμόηηηας ηης εθημερίδας ζηο κοινό ΑΒ (Τυηλόβαθμα ζηελέτη επιτειρήζεφν & επαγγελμαηίες) Η εθημερίδα ζσγκαηαλέγεηαι ζηις 2 πρώηες θέζεις 14

15 Η επιζκευιμόηηηα ηοσ site Μηνιαίος μέζος όρος επιζκεπηών Γ Σρίμηνο

16 Προθίλ επιζκεπηών Πεγή: Focus Bari / Πνηνηηθή & online πνζνηηθή έξεπλα Γεθέκβξηνο 2010 γηα ην 16

17 Πεγή: Focus Bari / Πνηνηηθή & online πνζνηηθή έξεπλα Γεθέκβξηνο 2010 γηα ην 17

18 Πεγή: Focus Bari / Πνηνηηθή & online πνζνηηθή έξεπλα Γεθέκβξηνο 2010 γηα ην 18

19 Πεγή: Focus Bari / Πνηνηηθή & online πνζνηηθή έξεπλα Γεθέκβξηνο 2010 γηα ην 19

20 Γίκησο Ανηιπροζώπφν Γίθηπν Γηαλνκήο ΚΔΡΓΟΤ Γηαλνκή κε πξαθηνξείν «Άξγνο» 20

21 Γιοίκηζη Γιεύθσνζη Γιοικηηικό ζσμβούλιο Μαργαρίηα Αλαμάνοσ Πολστρόνη Νικόλαος Λιακοσνάκος Αθανάζιος Διακοσμής Σωηήριος Αλαμάνος Πρόεδρος & Διεσθύνοσζα Σύμβοσλος Ανηιπρόεδρος Μέλος Μέλος Γιεύθσνζη Δργαζιών Μαργαρίηα Αλαμάνοσ Πολστρόνη Δημήηριος Εσαγγελοδήμος Αθανάζιος Διακοσμής Σωηήριος Αλαμάνος Κωνζηανηίνος Κάρμανη Εσάγγελος Ανηωνόποσλος Διεσθύνοσζα Σύμβοσλος Διεσθσνηής εθημερίδας - Δημοζιογράθος Διεσθσνηής Λογιζηηρίοσ Προϊζηάμενος Λογιζηηρίοσ Διεσθσνηής Διαθήμιζης Διεσθσνηής Πληροθορικής 21

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα